Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 378/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody

Částka 123/2004
Platnost od 24.06.2004
Účinnost od 01.07.2004
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

378

VYHLÁŠKA

ze dne 14. června 2004,

kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 81 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se slova "a schválený" a "je oprávněn poskytovat duchovní službu odsouzeným a" zrušují a za slovo "společnosti" se vkládá čárka.

2. V § 4 odst. 2 se za slova "psací potřeby," vkládají slova "věci potřebné k vedení běžné korespondence, ruční mlýnek na kávu" a slova "smaltovaný nebo porcelánový" se zrušují.

3. V § 4 odst. 3 větě první se za slovo "zdroje" vkládají slova " , pro který je v přijímači prostor a je jeho součástí,".

4. V § 4 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "V případě porušení pečeti dokumentující neporušenost radiopřijímače nesmí odsouzený radiopřijímač užívat, dokud na své náklady neumožní věznici zajistit kontrolu.".

5. V § 5 se slova "kurátorovi pro mládež nebo sociálnímu kurátorovi" nahrazují slovy "orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo koordinátorovi péče o občany společensky nepřizpůsobené".

6. V § 6 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

7. V § 8 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "V oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením se zpravidla ubytuje odsouzený, který v posledních pěti letech uprchl z vazby nebo z výkonu trestu, odsouzený, proti němuž bylo zahájeno trestní stíhání pro zvlášť závažný trestný čin spáchaný během výkonu vazby nebo výkonu trestu, a odsouzený, u něhož to vyžadují výjimečné okolnosti, například hrozí-li z jeho strany vážné ohrožení bezpečnosti v případě úspěšného útěku, terorizování spoluodsouzených, vyhrožování personálu a jeho rodinám.".

8. V § 9 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) na dožádání policejního orgánu schválené ředitelem příslušného útvaru Policie nebo ředitelem Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky,".

9. V § 13 odst. 3 se slova "k sociálnímu kurátorovi" nahrazují slovy "ke koordinátorovi péče o občany společensky nepřizpůsobené".

10. V § 16 odst. 2 se slova "pokud to" nahrazují slovy "umožňují-li to" a slovo "dovolují" se zrušuje.

11. V § 17 odst. 4 se za slovo "ložnicích" vkládají slova "a dalších prostorách ubytoven".

12. V § 17 odst. 5 se za slova "prostoru cely" vkládá slovo "alespoň".

13. V § 17 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) V ubytovací místnosti určené pro ubytování více odsouzených musí na jednoho odsouzeného připadat ubytovací plocha nejméně 4 m2. Cely nebo ložnice o ubytovací ploše menší než 6 m2 nelze k ubytování odsouzených používat. Umístit odsouzeného do ubytovací místnosti určené pro ubytování více odsouzených, v níž na něho připadne ubytovací plocha menší než 4 m2, lze pouze tehdy, jestliže celkový počet odsouzených vykonávajících trest ve věznicích téhož základního typu v rámci republiky překročí kapacitu věznic stanovenou tak, aby na jednoho odsouzeného připadala ubytovací plocha alespoň 4 m2.".

14. V § 17 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Jednopatrová lůžka lze užívat, jen bude-li mezi ložnými plochami dolního a horního lůžka zachována vzdálenost nejméně 80 cm a bude-li na jednoho odsouzeného připadat nejméně 7m3 vzduchu. Horní lůžko musí být opatřeno podložkou, která nepropouští prach.".

15. V § 18 odst. 3 písm. a) se za slovo "bohoslužbách" vkládá čárka a na konci textu se doplňují slova "a ve výstupním oddělení v mimopracovní době podle vlastního uvážení".

16. V § 23 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Odsouzený nekuřák se na vlastní žádost umístí vždy odděleně od odsouzených kuřáků.".

17. V § 24 odst. 2 se věta čtvrtá nahrazuje větou "Korespondence vedená v českém jazyce a cizojazyčná korespondence, kterou věznice může zkontrolovat vlastními prostředky a jež nezakládá podezření, že je připravován nebo páchán trestný čin, musí být odeslána neprodleně, nejpozději následující pracovní den.".

18. V § 24 odst. 3 se za slova "v českém jazyce" vkládají slova "a cizojazyčná korespondence, kterou věznice může zkontrolovat vlastními prostředky,".

19. V § 24 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) U cizojazyčné korespondence neuvedené v odstavcích 2 a 3 věznice bez odkladu učiní opatření potřebná k výkonu kontroly a urychlenému doručení, přičemž dbá na zachování tajemství zpráv obsažených v korespondenci.".

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.

20. V § 24 odst. 8 se slova "denní tisk a časopisy" nahrazují slovy "denní tisk, časopisy a věci potřebné k vedení běžné korespondence".

21. V § 25 odst. 1 se slova "telefonního čísla" nahrazují slovy "užívat telefon".

22. V § 25 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Veškeré žádosti odsouzeného o umožnění telefonického hovoru se zakládají do jeho osobního spisu.".

23. V § 25 odst. 5 se za slovo "veškeré" vkládá slovo "povolené".

24. V § 26 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

25. V § 26 odst. 3 se slova " , vojáku základní služby rovněž po předložení vojenské knížky" zrušují.

26. V § 29 odst. 1 větě první se slova "denní tisk a časopisy" nahrazují slovy "denní tisk, časopisy a věci potřebné k vedení běžné korespondence" a ve větě třetí se slova "denním tiskem a časopisy" nahrazují slovy "denním tiskem, časopisy a věcmi potřebnými k vedení běžné korespondence".

27. Na konci § 30 se doplňuje věta "Jedná-li se o elektrospotřebiče s příkonem vyšším než 100 W, ředitel věznice uzavře s odsouzeným písemnou dohodu o úhradě paušální náhrady za spotřebu elektřiny.".

28. V § 31 odst. 1 se slova "nejméně jedenkrát" nahrazují slovy "zpravidla dvakrát".

29. V § 33 odst. 1 se slovo "léky" nahrazuje slovy "mobilní telekomunikační techniku, telekomunikační a radiokomunikační techniku, záznamovou a výpočetní techniku a její součásti, návykové látky včetně rostlin nebo chemikálií k jejich přípravě, jedy, výbušné nebo pyrotechnické látky, výbušné předměty, nástražné výbušné systémy" a za slovo "odesílateli" se vkládají slova "nezakládá-li obsah balíčku nebo jeho nepředaná část důvodné podezření ze spáchání přestupku nebo jiného správního deliktu anebo trestného činu odesílatelem balíčku," a na konci odstavce se doplňuje věta "Zakládá-li obsah balíčku nebo jeho nepředaná část důvodné podezření ze spáchání přestupku nebo jiného správního deliktu anebo trestného činu, odesílatelem balíčku, balíček nebo jeho nepředaná část se spolu s oznámením předá orgánu Policie nebo jinému příslušnému orgánu, a jde-li o podezření z trestného činu, příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.".

30. V § 34 odst. 7 se za slovo "notář" vkládají slova "nebo pověřený pracovník obecního nebo krajského úřadu2)".

Poznámka pod čarou č. 2 zní:

"2) § 1 odst. 3 zákona č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění zákona č. 15/1997 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.".

31. V § 36 odst. 4 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c) vzdělávání v korespondenčních kursech a v síti základních, středních, vyšších odborných nebo vysokých škol České republiky.".

32. V § 38 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova "a ve výstupních odděleních věznic s ostrahou a se zvýšenou ostrahou".

33. V § 39 se doplňují odstavce 6 až 10, které znějí:

"(6) Do první prostupné skupiny vnitřní diferenciace se zařazují odsouzení, kteří převážně aktivně plní program zacházení i své další povinnosti a chovají se a jednají v souladu s vnitřním řádem.

(7) Do druhé prostupné skupiny vnitřní diferenciace se zařazují odsouzení s nevyjasněným a kolísavým postojem a přístupem k programu zacházení a svým povinnostem.

(8) Do třetí prostupné skupiny vnitřní diferenciace se zařazují odsouzení, kteří převážně

a) program zacházení neplní nebo jej odmítají,

b) neplní své povinnosti,

c) chovají se a jednají v rozporu s vnitřním řádem.

(9) Prostupné skupiny vnitřní diferenciace tvoří ucelený systém pozitivní motivace odsouzených. Ve vnitřním řádu se stanoví podrobnější podmínky vnitřní diferenciace tak, aby odsouzený mohl být během výkonu trestu na základě změn v přístupu, plnění programu zacházení, plnění povinností a chování a jednání v souladu, či nesouladu s vnitřním řádem postupně zařazován do jednotlivých skupin.

(10) O zařazení a o změně zařazení odsouzeného do prostupné skupiny vnitřní diferenciace rozhoduje ředitel věznice nebo jeho zástupce na základě doporučení odborných zaměstnanců (§ 8 odst. 1), zpravidla při hodnocení programu zacházení (§ 38 odst. 1, 2).".

34. V § 53 odst. 6 se za číslo "4" vkládají slova "a odsouzené umístěné ve výstupním oddělení" a slova "přičemž se jich" se nahrazují slovy "kterých se".

35. V § 53 se na konci odstavce 7 doplňuje věta "V souvislosti s návštěvou může odsouzeným uvedeným v odstavci 6 ředitel věznice jednou za dva měsíce povolit dočasně opustit věznici nejdéle na dobu 24 hodin; o povolení dočasného opuštění věznice se odsouzenému vydá potvrzení na předepsaném tiskopisu, ze kterého je zřejmé, kde a po jakou dobu se může zdržovat.".

36. V § 58 odst. 2 větě třetí se za slova "záznam o" vkládají slova "kázeňském přestupku a".

37. V § 62 odst. 5 se slova "finančnímu referátu, v jehož obvodu je věznice" nahrazují slovy "příslušnému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových3), pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak".

Poznámka pod čarou č. 3 zní:

"3) § 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb. a zákona č. 41/2004 Sb.".

38. V § 63 odst. 2 se za slovo "výjimkou" vkládají slova "doby stanovené k".

39. V § 63 odst. 3 se za slovo "výjimkou" vkládají slova "doby stanovené k".

40. V § 66 odst. 1 se za slovo "výjimkou" vkládají slova "doby stanovené k".

41. V § 69 odst. 4 se slovo "zabavení" nahrazuje slovem "zabrání" a slova "finančnímu referátu okresního úřadu, v jehož obvodu má věznice sídlo" se nahrazují slovy "příslušnému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových3), pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak".

42. § 71 se zrušuje.

43. V § 72 se odstavce 4 a 5 zrušují.

44. V části druhé nadpis hlavy třetí zní: "VÝKON TRESTNÍHO OPATŘENÍ ODNĚTÍ SVOBODY U MLADISTVÝCH".

45. V § 82 odst. 1 se slova "výkonu trestu" nahrazují slovy "výkonu trestního opatření" a slova "spáchaný trestný čin" se nahrazují slovy "spáchané provinění".

46. V § 83 odst. 1 se slova "trestného činu" nahrazují slovem "provinění".

47. V § 83 odst. 4 se slova "výkon trestu" nahrazují slovy "výkon trestního opatření".

48. V § 84 odst. 1 se slova "trestnému činu a výkonu trestu" nahrazují slovy "provinění a výkonu trestního opatření".

49. V § 85 odst. 2 se slova "výkonu trestu" nahrazují slovy "výkonu trestního opatření".

50. V § 88 nadpis zní: "Přerušení výkonu trestního opatření"; slova "výkonu trestu" se nahrazují slovy "výkonu trestního opatření".

51. V § 91 odstavec 1 zní:

"(1) Při rozhodování o povolení mít u sebe a starat se o své nezletilé dítě přihlíží ředitel věznice k tomu, zda matka o toto dítě nebo jiné své děti předtím, než byla odsouzena, řádně pečovala, zda má dostatek vlastních prostředků, aby o dítě mohla řádně pečovat, a k tomu, zda má možnost se o dítě starat po propuštění z výkonu trestu.".

52. V § 91 odst. 2 se slovo "Zdravotnickou" nahrazuje slovem "Zdravotní".

53. V § 91 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Matka, které bylo povoleno mít u sebe a starat se o své nezletilé dítě, o dítě celodenně pečuje. Celodenní péče zahrnuje zejména péči o jeho zdraví a o jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, včetně přípravy stravy, zajištění hygieny, praní, žehlení, úklidu a aktivního trávení času s dítětem formou vycházek, her, výtvarných, hudebních a sportovních činností odpovídajících věku dítěte.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

54. V § 91 se doplňují odstavce 4 až 10, které znějí:

"(4) Matky, kterým bylo povoleno, aby ve výkonu trestu měly u sebe a staraly se o své děti, mohou nosit vhodný vlastní oděv a obuv podle svého uvážení.

(5) Pro matky, kterým bylo povoleno, aby ve výkonu trestu měly u sebe a staraly se o své děti, lze organizovat též akce mimo věznici, nejedná-li se o akce výhradně pro odsouzené, kterým může v souvislosti s návštěvou ředitel věznice povolit dočasně opustit věznici; účastní se jich vždy zaměstnanec Vězeňské služby.

(6) Základem programu zacházení zpracovávaného dle § 36 je celodenní péče matky o dítě.

(7) Matka zajišťuje veškeré potřeby pro dítě z vlastních prostředků.

(8) Každá matka má dítě u sebe v samostatné ložnici, v níž je pro dítě postel s matrací, přebalovací stůl, skříň na dětské prádlo a kosmetiku, ohrádka a umyvadlo.

(9) V případě, že se matka z důvodu nemoci, nebo z jiného závažného důvodu nemůže o dítě starat, převezme přechodně péči o dítě ředitelem věznice určený zaměstnanec. Při vzájemném předávání je dítě vždy prohlédnuto dětským lékařem.

(10) V případě pobytu matky mimo věznici, ve které je zřízeno oddělení pro matky nezletilých dětí, se péče o dítě řeší prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dětí.".

55. V § 93 odst. 2 písm. b) se za slovo "stavu" vkládají slova "na základě doporučení ošetřujícího lékaře".

56. V § 95 se slova "ve specializovaných odděleních věznic zřízených generálním ředitelem Vězeňské služby" nahrazují slovy "v oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením (§ 8 odst. 3)".

57. V § 96 odst. 1 se slova "k doživotnímu trestu" zrušují.

58. V § 96 odstavec 2 zní:

"(2) Odsouzení pracují zpravidla na pracovištích uvnitř oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením.".

59. V § 96 odst. 3 se slova "v odůvodněných" nahrazují slovy "ve zvlášť odůvodněných".

60. V § 97 se slova "tak, že" a "jsou návštěvníci od odsouzeného odděleni průhlednou přepážkou" zrušují.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2004.


Ministr:
JUDr. Čermák v. r.

Přesunout nahoru