Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 377/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění vyhlášky č. 292/2001 Sb.

Částka 123/2004
Platnost od 24.06.2004
Účinnost od 01.07.2004
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

377

VYHLÁŠKA

ze dne 14. června 2004,

kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění vyhlášky č. 292/2001 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 31 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění vyhlášky č. 292/2001 Sb., (dále jen "vyhláška") se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se slova "a schválený" a "oprávněn poskytovat duchovní službu obviněným, je" zrušují.

2. V § 2 odst. 1 se slova "kurátor pro mládež nebo sociální kurátor okresního (městského) úřadu" nahrazují slovy "koordinátor péče o občany společensky nepřizpůsobené obecních úřadů obcí s rozšířenou působností".

3. V § 2 odst. 2 větě první se slova "sdělení obvinění obviněnému" nahrazují slovy "zahájení trestního stíhání obviněného" a slova "vyšetřovatel Policie České republiky (dále jen "Policie") nebo jiný policejní orgán" nahrazují slovy "policejní orgán Policie České republiky (dále jen "Policie")".

4. V § 3 odst. 2 se za slovo "rozvrh" vkládají slova "preventivně výchovných, vzdělávacích, zájmových a sportovních programů,".

5. V § 3 odst. 3 se slovo "na" nahrazuje slovem "v".

6. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1a zní:

"§ 4a

Zacházení s obviněnými

(1) K omezení negativních účinků izolace obviněného od společnosti jeho vzetím do vazby a v souladu s účelem vazby věznice vytváří vhodné podmínky pro preventivně výchovné, vzdělávací, zájmové a sportovní programy. K tomu přijímá vhodná opatření zejména v oblasti personální, materiálně technické a organizační, spolupracuje s příslušnými státními orgány a institucemi, církvemi a náboženskými společnostmi a zájmovými sdruženími občanů.

(2) Věznice nabídne obviněnému účast v nejméně jednom preventivně výchovném, vzdělávacím, zájmovém a sportovním programu.

(3) Ustanovení § 7 zákona se při realizaci preventivně výchovných, vzdělávacích, zájmových a sportovních programů užije přiměřeně. Společná účast mužů a žen, jakož i obviněných, u nichž je důvodem vazby obava, že budou mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání1a), s ostatními obviněnými není přípustná.

1a) § 67 písm. b) zákona č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

7. V § 5 odst. 1 větě druhé se slovo "vyšetřovatel" nahrazuje slovy "policejní orgán".

8. V § 10 odst. 2 se slova "kterému bylo podle trestního řádu sděleno obvinění z trestného činu spáchaného" nahrazují slovy "proti němuž bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin spáchaný".

9. V § 14 odst. 3 se slovo "Patrová" nahrazuje slovem "Jednopatrová".

10. § 15 zní:

"§ 15

(1) V cele určené pro ubytování více obviněných musí na jednoho obviněného připadat ubytovací plocha nejméně 4 m2. Cely o ubytovací ploše menší než 6 m2 nelze k ubytování obviněných používat.

(2) Umístit obviněného do cely, v níž na něho připadne ubytovací plocha menší než 4 m2, lze pouze tehdy, když celkový počet obviněných v rámci obvodu vrchního soudu překročí ubytovací kapacitu věznic stanovenou tak, aby na jednoho obviněného připadala ubytovací plocha alespoň 4 m2.".

11. V § 17 odst. 2 se slova "vyšetřovateli nebo" zrušují a slova "příslušné vyšetřovací součásti" nahrazují slovy "příslušného organizačního článku kriminální služby a vyšetřování".

12. V § 18 odst. 3 větě druhé se slova "vyšetřovatelem nebo" zrušují.

13. V § 19 odst. 1 větě první se slova "vyšetřovateli nebo" zrušují.

14. V § 19 odst. 1 větě druhé se slova "vedoucím příslušného úřadu vyšetřování, jehož vyšetřovatel je ve věci činný" nahrazují slovy "ředitelem příslušného útvaru Policie nebo ředitelem Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia Policie České republiky".

15. V § 19 odst. 3 se slova "vyšetřovateli nebo" zrušují.

16. V § 22 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta "Nařídí-li v řízení o udělení milosti prezident republiky nebo ministr spravedlnosti propuštění obviněného z vazby, provádí toto rozhodnutí Ministerstvo spravedlnosti, které postupuje obdobným způsobem.".

17. V § 27 odst. 3 se slova "není na cele" nahrazují slovy "není v cele".

18. V § 33 odst. 1 se na konci věty doplňují slova " , anebo i bez takové žádosti, pokud zdravotní stav neumožňuje obviněnému komunikaci s okolím".

19. V § 38 odstavec 2 zní:

"(2) O účasti na vycházkách vede správa věznice jmenovitý přehled.".

20. V § 38 se odstavec 3 zrušuje.

21. V § 40 odst. 1 větě první se slovo "provádí" nahrazuje slovy "je oprávněn provádět".

22. V § 42 odst. 2 se slovo "jej" nahrazuje slovem "je".

23. Za § 43 se vkládá nový § 43a, který včetně nadpisu zní:

"§ 43a

Užívání telefonu

(1) Před povolením užívat telefon je zaměstnanec pověřený ředitelem věznice povinen zkontrolovat správnost všech údajů uvedených v žádosti obviněného.

(2) O umožnění telefonického hovoru na povolené telefonní číslo obviněný žádá vrchního dozorce. Veškeré žádosti obviněného o umožnění telefonického hovoru se zakládají do jeho osobního spisu.

(3) Oprávnění Vězeňské služby seznamovat se s obsahem telefonátů je realizováno zpravidla kontrolou záznamu telefonátů na záznamovém médiu, výjimečně přímým odposlechem zaměstnancem Vězeňské služby pověřeným ředitelem věznice. Pokud obsah telefonátu zakládá podezření, že je připravován nebo páchán trestný čin, Vězeňská služba předá záznam telefonátu orgánu činnému v trestním řízení, v případě přímého odposlechu hovor přeruší a událost oznámí. Stejně Vězeňská služba postupuje v případě, zjistí-li, že komunikace probíhá s jinou než povolenou osobou, nebo v případě, kdy hovor vede k narušení důvodu vazby.

(4) Zjistí-li Vězeňská služba při kontrole záznamu telefonátů nebo přímém odposlechu, že obviněný komunikuje se svým advokátem, je povinna odposlech ihned zrušit, záznam o jeho obsahu zničit a informace, které se v této souvislosti dozvěděla, nijak nepoužít.

(5) V evidenční kartě užívání telefonu se evidují veškeré povolené telefonáty obviněného.".

24. V § 44 odst. 2 větě první se slova " , a jde-li o vojáka základní služby, po předložení vojenské knížky" zrušují.

25. V § 44 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou "Úprava místnosti, kde je návštěvník od obviněného oddělen přepážkou (§ 14 odst. 4 zákona), zejména dělící přepážka a použité dorozumívací prostředky, nesmí bránit běžnému hovoru a vizuálnímu kontaktu obviněného s návštěvníky.".

26. V § 45 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

27. V § 48 odst. 2 se za slovo "střelivo," vkládají slova "mobilní telekomunikační techniku, telekomunikační a radiokomunikační techniku, záznamovou a výpočetní techniku a jejich součásti, návykové látky včetně rostlin nebo chemikálií k jejich přípravě, jedy, výbušné nebo pyrotechnické látky, výbušné předměty, nástražné výbušné systémy, léčiva,". Věta druhá se zrušuje.

28. V § 48 odst. 3 se za slovo "odesílateli" vkládají slova " , nezakládá-li obsah balíčku nebo jeho nepředaná část důvodné podezření ze spáchání přestupku nebo jiného správního deliktu anebo trestného činu odesílatelem balíčku," a na konci odstavce se doplňuje věta "Zakládá-li obsah balíčku nebo jeho nepředaná část důvodné podezření ze spáchání přestupku nebo jiného správního deliktu anebo trestného činu odesílatelem balíčku, balíček nebo jeho nepředaná část se spolu s oznámením předá orgánu Policie nebo jinému příslušnému orgánu, a jde-li o podezření ze spáchání trestného činu, příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.".

29. V § 50 odst. 1 se věta druhá a třetí zrušuje.

30. V § 51 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

31. V § 52 odst. 3 se slovo "na" nahrazuje slovem "v".

32. V § 53 odst. 1 se slovo "na" nahrazuje slovem "v" a slova "a peněžní hotovost do přípustné výše (§ 51 odst. 2)" se zrušují.

33. V § 53 odst. 2 se na konci věty druhé doplňují slova "nebo je předá při návštěvě osobě, kterou určí obviněný".

34. V § 54 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Před povolením připojit radiopřijímač nebo televizor s příkonem vyšším než 100 W na elektrickou síť uzavře ředitel věznice s obviněným písemnou dohodu o úhradě paušální náhrady za spotřebu elektřiny v souvislosti s provozem takového radiopřijímače nebo televizoru.

(2) V případě porušení pečeti dokumentující neporušenost přijímače po kontrole provedené dle § 17 odst. 2 zákona nesmí obviněný přijímač užívat, dokud na své náklady neumožní zajistit provedení kontroly.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

35. § 55 a 56 se včetně nadpisu zrušují.

36. V § 57 odst. 2 se slova "kurátory pro mládež, sociálními kurátory" nahrazují slovy "koordinátory péče o občany společensky nepřizpůsobené, orgány sociálně-právní ochrany dětí".

37. V § 57 odst. 3 se na konci odstavce doplňují slova "s výjimkou návštěv a rozhovorů zaměstnanců orgánů sociálně-právní ochrany dětí, které jsou upraveny v § 26 odst. 6 zákona".

38. Za § 62 se vkládá nový § 62a, který včetně nadpisu zní:

"§ 62a

Zajišťování pořádku v místech výkonu vazby

(1) Obvinění jsou ve styku s jinými osobami povinni dodržovat zásady slušného chování užívané v běžném společenském styku. Jsou povinni ve styku se zaměstnancem Vězeňské služby, zaměstnancem státního orgánu nebo jiným občanem zdravit způsobem užívaným v běžném společenském styku, oslovovat je slovy "pane" nebo "paní" s připojením funkce nebo příjmení, jsou-li jim známy, a vykat jim.

(2) Obvinění jsou povinni chovat se slušně též k ostatním obviněným a oslovovat je způsobem užívaným v běžném společenském styku.

(3) Během osmihodinové doby ke spánku jsou obvinění povinni dodržovat noční klid.

(4) V prostorách věznice a v osobních věcech jsou obvinění povinni udržovat pořádek a čistotu odpovídající hygienickým normám a zvyklostem.

(5) V místech, kde je to vzhledem k možnému ohrožení zdraví nekuřáků nebo z protipožárních důvodů ředitelem věznice zakázáno, obvinění nekouří.".

39. V § 63 odst. 2 se ve větě třetí slova "nebo je má u sebe" zrušují.

40. V § 63 odst. 4 se slova "finančnímu referátu okresního úřadu, v jehož obvodu je věznice" nahrazují slovy "příslušnému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, pokud zvláštní předpis7) nestanoví jinak".

Poznámka pod čarou č. 7 zní:

"7) § 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb. a zákona č. 41/2004 Sb.".

41. V § 64 odst. 3 se částka "300 Kč" nahrazuje částkou "500 Kč".

42. V § 69 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

43. V § 72 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

44. V § 73 odst. 2 větě první se zrušují slova " , případně se vytvářejí vhodné podmínky pro účast mladistvých na společných zájmových, kulturně vzdělávacích a sportovních akcích".

45. V § 73 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Při zabezpečení povinné školní docházky mladistvých obviněných spolupracují orgány Vězeňské služby s příslušnými školami a orgány státní správy a samosprávy.".

46. V § 78 se za slovo "potřeby" vkládají slova "(s výjimkou hygienických potřeb)".

47. V části druhé hlava třetí včetně nadpisu zní:

"HLAVA TŘETÍ

VÝKON VAZBY MATEK NEZLETILÝCH DĚTÍ

§ 78a

(1) Při rozhodování o povolení mít u sebe a starat se o své nezletilé dítě přihlíží ředitel věznice k tomu, zda matka o toto dítě nebo jiné své děti předtím, než byla vzata do vazby, řádně pečovala a zda má dostatek vlastních prostředků, aby o dítě mohla řádně pečovat.

(2) Matka, které bylo povoleno mít u sebe a starat se o své nezletilé dítě, o dítě celodenně pečuje. Celodenní péče zahrnuje zejména péči o jeho zdraví a o jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, včetně přípravy stravy, zajištění hygieny, praní, žehlení, úklidu a aktivního trávení času s dítětem formou her odpovídajících jeho věku.

(3) Zdravotní péči o dítě, o které matka pečuje ve věznici, zajišťuje Vězeňská služba zpravidla na základě smlouvy s příslušným zdravotnickým zařízením.

(4) Přemístění matky, které bylo povoleno mít u sebe a starat se o své nezletilé dítě (§ 28a odst. 3 zákona), do věznice, ve které je zřízeno oddělení pro matky nezletilých dětí, je zvlášť odůvodněným případem ve smyslu § 20 odst. 2.

(5) Matka zajišťuje veškeré potřeby pro dítě z vlastních prostředků.

(6) Každá matka má dítě u sebe v samostatné ložnici, v níž je pro dítě postel s matrací, přebalovací stůl, skříň na dětské prádlo a kosmetiku, ohrádka a umyvadlo.

(7) V případě, že se matka z důvodu nemoci, či z jiného závažného důvodu nemůže o dítě starat, převezme přechodně péči o dítě ředitelem věznice určený zaměstnanec. Při vzájemném předávání je dítě vždy prohlédnuto dětským lékařem.

(8) V případě pobytu matky mimo věznici, ve které je zřízeno oddělení pro matky nezletilých dětí, se péče o dítě řeší prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dětí.".

Dosavadní hlava třetí se označuje jako hlava čtvrtá.

48. V § 79a se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

49. V § 80 odst. 2 se na konci věty doplňují slova " , pokud to není v rozporu s účelem vazby".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2004.


Ministr:
JUDr. Čermák v. r.

Přesunout nahoru