Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 373/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B

Částka 121/2004
Platnost od 21.06.2004
Účinnost od 01.08.2004
Zrušeno k 01.06.2006 (59/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

373

VYHLÁŠKA

ze dne 4. června 2004,

kterou se stanoví podrobnosti o rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 9a odst. 7 zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 82/2004 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví podrobnosti o rozsahu bezpečnostních opatření, jimiž jsou

a) režimová opatření,

b) fyzická ostraha a

c) technické prostředky.

§ 2

Režimová opatření

Režimová opatření zahrnují alespoň

a) vymezení území objektu nebo zařízení, nebo území dotčené požadavky ochrany,

b) vstupní a výstupní režim osob, věcí a dopravních prostředků v pracovní a mimopracovní době, včetně určení vstupů a vjezdů a vyloučení osob a věcí, které by mohly zjevně ohrozit zdraví a život osob, způsobit škodu na majetku a životním prostředí nebo ohrozit bezpečnost objektu nebo zařízení,

c) způsob prokazování oprávněnosti ke vstupu osob a vjezdu vozidel, který umožňuje jejich jednoznačnou identifikaci,

d) vymezení objektů nebo zařízení nebo jejich částí, do kterých je povolen vstup pouze oprávněným osobám,

e) způsob kontroly, vedení a uchovávání evidence o vnášení a vynášení věcí, vjíždění a vyjíždění vozidel, vstupu a odchodu osob,

f) postup při příjmu, uskladnění, výdeji a pohybu věcí a způsob jejich ochrany před krádežemi, poškozováním a znehodnocením,

g) provozní režim, kterým se zabezpečuje plynulost a bezpečnost provozu a opatření při mimořádných událostech,

h) režim manipulace s klíči, identifikačními kartami s magnetickou stopou nebo čipem a jinými prostředky užívanými pro ovládání zámkových mechanismů.

§ 3

Fyzická ostraha

Fyzická ostraha zahrnuje alespoň

a) střežení objektu nebo zařízení (například smluvně bezpečnostními službami nebo vlastními zaměstnanci),

b) způsob provádění fyzické ostrahy (například na pevném stanovišti, obchůzkou nebo kombinovaným způsobem),

c) rozsah střežení objektu nebo zařízení (například pouze v pracovní době nebo nepřetržitě),

d) postup fyzické ostrahy v případě mimořádné události v objektu nebo zařízení.

§ 4

Technické prostředky

(1) Technické prostředky zahrnují

a) využití mechanických zábranných prostředků, například oplocení, mříže, rolety, zámky v takovém rozsahu a s takovými technickými parametry, aby vytvořily systém zábran, které budou svou konstrukcí a mechanickou odolností splňovat bezpečnostní funkce,

b) využití poplachového systému, například kamerové a přístupové systémy, elektrická požární signalizace, elektrické zabezpečovací systémy, systém přivolání pomoci, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, zařízení omezující rozsah úniku nebezpečných látek, zvláštní technická opatření proti neoprávněné manipulaci, systém rychlé odstávky v takovém rozsahu, aby byla vytvořena ochrana osob a předmětů, která umožní včasný a účinný zákrok v narušeném objektu nebo zařízení.

(2) Provozovatel určí osobu odpovědnou za použití a údržbu mechanických zábranných prostředků a poplachového systému.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2004.


Ministr:

Ing. Urban v. r.

Přesunout nahoru