Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 37/2004 Sb.Zákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů ( zákon o pojistné smlouvě )

Částka 12/2004
Platnost od 05.02.2004
Účinnost od 01.01.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

37

ZÁKON

ze dne 17. prosince 2003

o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍzrušeno

HLAVA Izrušeno

Díl 1zrušeno

§ 1 – § 11zrušeno

Pojistnézrušeno

§ 12, § 13, § 13azrušeno

Další práva a povinnosti účastníků soukromého pojištěnízrušeno

§ 14 – § 18zrušeno

Díl 2zrušeno

§ 19 – § 25zrušeno

HLAVA IIzrušeno

Díl 1zrušeno

§ 26 – § 28zrušeno

Množné pojištěnízrušeno

§ 29 – § 33zrušeno

Díl 2zrušeno

§ 34 – § 36zrušeno

HLAVA IIIzrušeno

Díl 1zrušeno

Základní ustanovenízrušeno

§ 37 – § 41zrušeno

Díl 2zrušeno

§ 42zrušeno

Díl 3zrušeno

Základní ustanovení pro pojištění odpovědnosti za škoduzrušeno

§ 43 – § 46zrušeno

Díl 4zrušeno

§ 47zrušeno

Díl 5zrušeno

§ 48zrušeno

HLAVA IVzrušeno

Díl 1zrušeno

§ 49 – § 53zrušeno

Díl 2zrušeno

§ 54 – § 59zrušeno

Díl 3zrušeno

§ 60, § 61zrušeno

Díl 4zrušeno

§ 62zrušeno

HLAVA Vzrušeno

Díl 1zrušeno

§ 63, § 64zrušeno

Díl 2zrušeno

§ 65 – § 67zrušeno


ČÁST DRUHÁzrušeno

§ 68zrušeno

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

§ 69

Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 39/2004 Sb., se mění takto:

1. Nadpis nad § 6 zní: "Povinné pojištění záruky".

2. V § 6 odst. 1 se za slovo "pojištění" doplňují slova "záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře".

3. V § 6 odst. 2 se slova "použijí se pro povinné smluvní pojištění ustanovení části osmé hlavy patnácté oddílu prvého až čtvrtého občanského zákoníku." nahrazují slovy "řídí se povinné pojištění záruky příslušnými ustanoveními zvláštního zákona.10a)".

Poznámka pod čarou č. 10a) zní:

10a) Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).“.

ČÁST ČTVRTÁzrušeno

§ 70zrušeno

ČÁST PÁTÁzrušeno

§ 71zrušeno


ČÁST ŠESTÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 72

(1) Právní vztahy vzniklé z pojistných smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.

(2) Pokud se v právních předpisech v souvislosti se životním pojištěním užívá pojem "odbytné", rozumí se jím "odkupné" podle tohoto zákona.

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

§ 73

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou ustanovení § 23 odst. 4 až 6, § 30, 42, 63, § 64 až 67 a § 70, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 99/2013 Sb. Čl. II

1. Právní vztahy vzniklé z pojistných smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.

2. Právní vztahy vzniklé z pojistných smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, u kterých dojde v den nabytí účinnosti tohoto zákona nebo později k uzavření dohody o prodloužení pojistné doby a u kterých by práva a závazky z těchto smluv bez takové dohody zanikly uplynutím pojistné doby, se řídí tímto zákonem.

3. Změna podmínek pojistné smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, k níž je vyžadován souhlas smluvní strany, který je udělen v den nabytí účinnosti tohoto zákona nebo později, nesmí vést ke změně pojistného nebo pojistného plnění, která by byla v rozporu se zásadou rovného zacházení. Jde-li o změnu, která v důsledku použití zásady rovného zacházení vede ke zvýšení pojistného nebo snížení pojistného plnění, je pojistitel povinen pojistníka před udělením jeho souhlasu písemně informovat o důsledcích takové změny.


Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.

Poznámky pod čarou

4) § 53 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru