Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 368/2004 Sb.Vyhláška o geologické dokumentaci

Částka 120/2004
Platnost od 18.06.2004
Účinnost od 01.09.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

368

VYHLÁŠKA

ze dne 3. června 2004

o geologické dokumentaci

Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 26 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 366/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 5 zákona, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 369/1992 Sb. a zákona č. 366/2000 Sb., a dále v dohodě s Českým báňským úřadem podle § 26 odst. 2 zákona k provedení § 9 odst. 3 zákona, podle § 39 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., a podle § 20 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb. a zákona č. 315/2001 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví náležitosti a obsah geologické dokumentace geologických prací (dále jen "geologická dokumentace"), dobu, po kterou je třeba geologickou dokumentaci uchovávat, a podrobnosti o geologické dokumentaci hornické činnosti. Vyhláška dále stanoví, při kterých činnostech prováděných hornickým způsobem a v jakém rozsahu je organizace1) povinna vést geologickou dokumentaci, a upravuje odevzdávání výsledků geologických prací a geologické dokumentace a podmínky jejich zpřístupňování.

§ 2

Definice pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) dokumentačním bodem - místo, kde byly zjišťovány geologické skutečnosti pozorováním, měřením nebo odběrem hmotné geologické dokumentace (dále jen "hmotná dokumentace"),

b) podzemním dílem -

1. podzemní prostory vytvořené činností prováděnou hornickým způsobem,

2. zpřístupněné jeskyně,

3. vrty hlubší než 30 metrů prováděné při geologických pracích, využívání zdrojů podzemní vody nebo přírodních léčivých zdrojů či zdrojů přírodních minerálních vod a geotermální energie (suché vrty),

4. mělce ražené podzemní liniové stavby, jako např. ražená kanalizace a kolektory,

c) technickými pracemi - kopané sondy, rýhy, zářezy, odkryvy, důlní nebo podzemní díla a strojní vrty s výjimkou vrtů, které jsou součástí provádění stavby, a vrtů pro trhací práce,

d) technickým dílem - výsledek provádění technických prací,

e) lokalizací - u geodeticky zaměřených objektů souřadnice X, Y v souřadném systému S-JTSK a výšková souřadnice Z ve výškovém systému BPv; u nezaměřených objektů zákres v mapě umožňující dodatečné odečtení těchto souřadnic.

ČÁST DRUHÁ

OBSAH A NÁLEŽITOSTI GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE

§ 3

Obsah geologické dokumentace

Účelem pořizování geologické dokumentace je zachytit a lokalizovat doklady a poznatky o

a) průběhu a výsledcích všech činností realizovaných při projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací,

b) stavu a pohybu zásob nerostů, jejich ztrátách nebo znečištění,

c) geologických skutečnostech zjištěných při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, které současně nejsou geologickými pracemi.

§ 4

Členění geologické dokumentace

(1) Podle způsobu provedení a povahy dokumentačního materiálu se geologická dokumentace člení na

a) písemnou dokumentaci, která je představována doklady v psané, kreslené, grafické a digitální formě a tvoří ji zejména popisy, mapy, řezy, grafy, fotodokumentace, nosiče digitálních dat, dílčí nebo závěrečné zprávy,

b) hmotnou dokumentaci, kterou tvoří zejména vzorky minerálů, hornin, vody, sněhu, ledu, vzduchu nebo částí rostlin, vrtná jádra, výbrusy, nábrusy a zbytky vzorků po provedení pozorování, měření, rozborů nebo zkoušek na těchto vzorcích.

(2) Podle časové posloupnosti pořizování geologické dokumentace se geologická dokumentace člení na

a) prvotní dokumentaci, která se pořizuje průběžně při provádění geologických prací s tím, že autorský originál prvotní dokumentace musí být dokončen nejpozději do 15 dnů od ukončení dokumentovaných prací. Prvotní dokumentace je pořizována v písemné a hmotné formě,

b) souhrnnou dokumentaci, která se pořizuje na základě upřesnění a doplnění prvotní dokumentace podle následných výsledků pozorování, měření, rozborů a zkoušek na odebraných vzorcích. Souhrnná dokumentace se pořizuje pouze v písemné formě a její obsah představuje definitivní verzi písemné geologické dokumentace shromážděné a vytvořené při zpracování získaných výsledků, které jsou prezentovány dílčími a závěrečnými zprávami.

(3) Podle druhu prací, které jsou dokumentovány, se geologická dokumentace člení na

a) geologickou dokumentaci geologických prací (§ 5 až 9),

b) geologickou dokumentaci hornické činnosti (§ 10),

c) geologickou dokumentaci činnosti prováděné hornickým způsobem (§ 11).

(4) Pokud byly při provádění geologických prací použity i technické práce, obsahuje geologická dokumentace také dokumentaci technických prací uvedenou v § 9.

§ 5

Náležitosti geologické dokumentace

(1) Náležitostí geologické dokumentace jsou

a) úplnost, tj. pořízení prvotní a souhrnné geologické dokumentace všech prací prováděných při řešení geologického úkolu,2)

b) trvanlivost, tj. pořízení geologické dokumentace v takové formě a kvalitě, která zajistí její čitelnost a reprodukovatelnost při trvalém uchovávání a zpřístupňování,

c) věrohodnost, tj. uvedení

1. místa, podmínek, způsobu a data pořízení geologické dokumentace, včetně uvedení druhu a typu zařízení, jímž byla geologická dokumentace pořízena, a kvalitativních podmínek jejího pořízení,

2. úplných a srozumitelných vysvětlivek věcného obsahu geologické dokumentace,

3. pracoviště a jména, příjmení a podpisu odpovědného řešitele geologických prací,3) který je odpovědný za náležité pořízení geologické dokumentace,

4. označení díla a metráže u geologické dokumentace vztahující se k technickým dílům.

(2) Dalším průkazem kvality hmotné dokumentace je dále zřetelné, trvalé a jednoznačné označení vzorků nebo obalů, v nichž jsou vzorky uloženy, jejich alfanumerickým označením, názvem lokality, kde byly odebrány, a u vzorků odebraných z technických děl označením díla a metráže. Hmotná dokumentace se označuje tak, aby byla jednoznačně přiřaditelná ke geologickému úkolu, v jehož rámci byla pořízena, a k místu, ze kterého byl vzorek odebrán.

(3) Při pořizování písemné dokumentace, která je součástí souhrnné geologické dokumentace, se používají barvy, šrafy, značky, symboly nebo rastry zveřejňované Českou geologickou službou v listinné podobě a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 6

Obsah prvotní geologické dokumentace

(1) Prvotní geologická dokumentace obsahuje

a) identifikaci organizace, která prvotní geologickou dokumentaci pořídila (jméno, popřípadě jména, příjmení, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a adresa místa podnikání u podnikajících fyzických osob; obchodní firma nebo název, právní forma, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u právnických osob),

b) název geologického úkolu, v rámci kterého byla prvotní geologická dokumentace pořízena,

c) datum jejího pořízení,

d) jméno, příjmení a podpis fyzické osoby, která ji zpracovala,

e) geologické skutečnosti nebo jiné skutečnosti potřebné pro řešení geologického úkolu zjištěné pozorováním, popisem odebraných vzorků, měřením na zemském povrchu, měřením na přírodních nebo umělých výchozech hornin a v technických pracích, provedením mineralogických, petrografických, chemických, fyzikálních, technologických a jiných speciálních měření, rozborů a zkoušek, nebo vyhodnocením leteckých, družicových nebo jiných snímků,

f) měřítko a orientaci map, řezů a písemné geologické dokumentace technických prací a podzemních děl,

g) lokalizaci provedených prací, měření a pozorování a lokalizaci odebraných vzorků.

(2) Písemná dokumentace o výsledcích měření, rozborů nebo zkoušek odebraných vzorků obsahuje

a) identifikaci právnické nebo fyzické osoby, která měření, rozbory a zkoušky pořídila (jméno, popřípadě jména, příjmení, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a adresa místa podnikání u podnikajících fyzických osob; jméno, příjmení a adresa bydliště u nepodnikajících fyzických osob; obchodní firma nebo název, právní forma, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u právnických osob),

b) označení díla, vzorků a místa měření, rozborů nebo zkoušek; označení děl, vzorků, rozborů nebo zkoušek a míst měření musí umožnit jejich jednoznačnou identifikaci a lokalizaci,

c) druh měření, rozborů nebo zkoušek,

d) výsledky provedených měření, rozborů nebo zkoušek a dobu jejich provedení,

e) charakteristiku přístrojů a zařízení použitých pro měření, rozbory nebo zkoušky, včetně uvedení podmínek, za kterých byly měření, rozbory nebo zkoušky provedeny,

f) doklad o dosažené odborné způsobilosti u měření, rozborů nebo zkoušek, které mohou být prováděny pouze odborně způsobilou osobou podle zvláštního právního předpisu,4)

g) datum provedení měření, rozborů nebo zkoušek a jméno, příjmení a podpis fyzické osoby odpovědné za provedená měření, rozbory nebo zkoušky.

(3) Prvotní geologická dokumentace obsahuje dále

a) projekt geologických prací2) a jeho změny,

b) evidenční list geologických prací,5)

c) písemné dohody s vlastníky nebo nájemci pozemků,6) na kterých byly geologické práce prováděny, o provádění geologických prací, zřizování pracovišť, přístupových cest, přívodu vody a energie, jakož i provádění nezbytných úprav půdy a odstraňování porostů, popřípadě zřizování staveb,

d) rozhodnutí, sdělení, protokoly, smlouvy nebo zápisy o povolení prací nebo o vyřešení střetů zájmů chráněných zvláštními právními předpisy,7)

e) návrhy a oznámení podané podle zákona,8)

f) písemné, popřípadě grafické doklady o ukončení geologických prací spojených se zásahem do pozemku a o uvedení dotčených pozemků do předešlého stavu,

g) rozhodnutí ministerstva o určení významného výzkumného nebo průzkumného díla.9)

(4) Prvotní hmotná dokumentace obsahuje dále

a) v případě odběru stejného druhu vzorků metodiku jejich odběru zpracovanou v podrobnostech dostatečně charakterizujících odebrané vzorky, jméno a příjmení fyzické osoby, která odběr provedla, a datum odběru vzorku,

b) v případě vzorků odebraných pro modelové nebo poloprovozní odzkoušení technologie upravitelnosti nerostů pasport uvádějící označení vzorku, jeho přesnou lokalizaci, hmotnost vzorku, způsob a datum odběru, jméno a příjmení fyzické osoby, která je odpovědná za odběr vzorků, odůvodnění reprezentativnosti vzorku pro ložisko nebo jeho část a výsledky petrografických, mineralogických, chemických, fyzikálních nebo jiných speciálních analýz a měření, které byly dosud provedeny k charakteristice vzorku.

§ 7

Obsah souhrnné geologické dokumentace

(1) Souhrnná geologická dokumentace obsahuje zejména

a) číslo evidenčního listu geologických prací,

b) přehlednou mapu zájmového území v měřítku 1 : 25 000 s vymezeným územím geologického úkolu; u regionálně rozsáhlých akcí je možné použít přiměřené menší měřítko,

c) souhrnný přehled jednotlivých provedených prací po jejich druzích, s uvedením jejich množství a rozsahu,

d) definitivní výsledky pozorování, měření, zkoušek a rozborů, po jednotlivých druzích prací, s uvedením podmínek jejich pořízení,

e) zprávy nebo posudky zpracované k řešení dílčích problémů specializovanými pracovišti organizace nebo dodavatelsky,

f) hodnocení dosažených výsledků v porovnání s cílem geologických prací,

g) souhrn geologických popisů a grafických dokladů dokumentačních bodů, technických prací a podzemních děl,

h) mapy provedených prací obsahující specifikaci a lokalizaci dokumentačních bodů, přímých měření, odběrů vzorků a technických prací,

i) geologické mapy, řezy, schémata a diagramy,

j) ložiskové, hydrogeologické, inženýrskogeologické, geofyzikální, geochemické, technologické, petrografické, tektonické, mineralogické, paleontologické nebo další speciální mapy, řezy, tabulky, schémata a diagramy,

k) mapy a schémata střetů zájmů chráněných zvláštními právními předpisy7) podmiňujících využití výsledků prací,

l) svodné interpretační mapy dokumentující dosažené výsledky,

m) protokoly o vyřazení hmotné dokumentace.

(2) Součástí souhrnné geologické dokumentace ložisek nerostů jsou dále průběžná evidence zásob ložisek nerostů, jejich množství, kvality, úbytků a přírůstků, výkazy a hlášení o stavu a pohybu zásob podle zvláštního právního předpisu,10) výpočty a přepočty zásob nerostů a vod a dokumentace předkládaná k návrhům na odpisy zásob.

§ 8

Digitální forma geologické dokumentace

(1) Digitální formou geologické dokumentace je přímý digitální výstup měření, zkoušek, rozborů nebo jiného přímého digitálního záznamu údajů pořízených při řešení geologického úkolu2) na přístrojích nebo zařízeních, které takový výstup umožňují. Digitální formou geologické dokumentace je také digitální záznam geologické dokumentace pořízené primárně v listinné podobě na nosičích digitálních dat.

(2) V případě prvotního pořízení geologické dokumentace v digitální formě se podle ní vyhotovuje geologická dokumentace v listinné podobě. Náležitosti přepisu digitální formy geologické dokumentace do listinné podoby jsou obdobné jako u příslušné písemné dokumentace s výjimkou podpisu. Dále se u digitální formy geologické dokumentace uvádí

a) formát digitálních dat a kódová charakteristika digitální formy údajů,

b) název počítačového programu, kterým byla digitální forma písemné dokumentace pořízena a který je možné použít k jejímu čtení. Pokud nejde o běžně rozšířený počítačový program, uvedení autora počítačového programu,

c) údaje o omezení přístupu k datům nebo kódování dat v případě jejich použití a údaje o fyzické osobě oprávněné umožnit přístup k datům,

d) jméno a příjmení fyzické osoby, která pořídila digitální formu geologické dokumentace.

§ 9

Zvláštnosti geologické dokumentace technických prací

(1) V písemné dokumentaci technických prací se mimo zjištěných geologických skutečností uvádí též

a) hladina podzemní vody naražená a ustálená, pokud ji bylo možné zjistit, včetně datumu zjištění údajů,

b) přítoky podzemních vod nebo vnikání plynu do technického díla,

c) údaje o fyzikálních a mechanických vlastnostech horninového prostředí (masivu), které mohou mít vliv na bezpečnost práce nebo využití výsledků geologických prací,

d) datum zahájení a ukončení realizace technického díla,

e) druh technického zařízení, kterým byly technické práce provedeny, a jméno a příjmení fyzické osoby odpovědné za jejich provedení.

(2) Součástí geologické dokumentace technických prací nejsou záznamy o provozu strojů a zařízení použitých k provedení technického díla, pokud neobsahují geologické skutečnosti potřebné pro řešení geologického úkolu.

(3) U svislých vrtů hlubších než 100 m a u vrtů šikmých, horizontálních a dovrchních je součástí geologické dokumentace inklinometrický záznam prostorového průběhu vrtu (dále jen "inklinometrický záznam") uvedený v souřadnicích ústí a ukončení vrtu a bodů dokumentujících průběh vrtu po 25 m u vrtů do 1000 m a po 100 m u vrtů hlubších, pokud projekt nestanoví jinak. Inklinometrický záznam se nepořizuje u vrtů do 100 m určených k zjišťování a odstraňování antropogenního znečištění v horninovém prostředí, pokud projekt nestanoví jinak.

ČÁST TŘETÍ

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE HORNICKÉ ČINNOSTI A ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM ZPŮSOBEM

§ 10

Geologická dokumentace hornické činnosti

(1) Při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek11) se geologická dokumentace pořizuje v rozsahu, způsobem a s náležitostmi uvedenými v části druhé této vyhlášky.

(2) Při otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek12) se geologická dokumentace pořizuje s obsahem a náležitostmi uvedenými v části druhé této vyhlášky. Přitom se

a) u podzemních důlních děl s výjimkou vrtů pořizuje písemná dokumentace jednoho boku, stropu a čeleb v měřítku 1 : 100, pokud ve schváleném projektu nebo dokumentaci otvírky, přípravy a dobývání není uvedeno měřítko jiné. Dokumentují se koncové čelby a průběžně při ražení důlních děl se dokumentují čelby ve vzdálenostech uvedených ve schváleném projektu nebo dokumentaci otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek. U povrchových důlních děl se při otvírce, přípravě a dobývání výhradního ložiska pořizuje písemná dokumentace, ve vzdálenostech uvedených ve schválené dokumentaci otvírky, přípravy a dobývání, v měřítku 1 : 1000, pokud ve schváleném plánu otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska není uvedeno měřítko jiné. Vzdálenosti a četnost pořizování geologické dokumentace povrchových i podzemních důlních děl se volí tak, aby zajišťovala zachycení podstatných změn z hlediska morfologie a kvality ložiska a změn takových vlastností horninového prostředí (masivu), které mohou ovlivnit bezpečnost práce,

b) u vrtů pro ropu a hořlavý zemní plyn pořizuje geologická dokumentace jader a vrtných drtí, fyzikálních vlastností horninového prostředí (masivu) v okolí vrtu, zjišťují se údaje o přítomnosti a vlastnostech kolektorských hornin, zaznamenávají se tlakové projevy, přítoky ropy a hořlavého zemního plynu do vrtu a jejich složení, přítoky vod a jejich složení, zaznamenávají se výskyty kysličníku uhličitého, sirovodíku a dalších organických sloučenin síry a jejich koncentrace, zaznamenávají se ztráty nebo úniky ropy, hořlavého zemního plynu a výplachu, zaznamenává se množství ropy nebo hořlavého zemního plynu získané při provádění ložiskového průzkumu ve stanoveném průzkumném území a způsob naložení s nimi a dokumentují se další geologické skutečnosti, které mohou mít význam pro bezpečné provádění prací,

c) u vrtů pro trhací práce se geologická dokumentace nepořizuje, pokud ve schváleném plánu otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek není uvedeno jinak.

(3) Geologická dokumentace jiné hornické činnosti, než je uvedena v odstavcích 1 a 2, se pořizuje při provádění technických prací s formálním obsahem a náležitostmi uvedenými v části druhé této vyhlášky a věcným zaměřením na geologické skutečnosti, které

a) dokumentují horninové prostředí (masiv) vhodné pro zvláštní zásah do zemské kůry,

b) mají vliv na volbu technického řešení hornické činnosti a bezpečnost práce v podzemí,

c) mají vliv na zájmy chráněné zvláštními právními předpisy.7)

§ 11

Geologická dokumentace činnosti prováděné hornickým způsobem

Činnosti prováděné hornickým způsobem se geologicky dokumentují v následujícím rozsahu

a) při vyhledávání, průzkumu a dobývání nevyhrazených nerostů,13) při jímání přírodních léčivých a stolních minerálních vod v důlním díle v podzemí,14) při podzemních pracích spočívajících v hloubení studní15) a při pracích na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a pracích na jejich udržování v bezpečném stavu16) se geologická dokumentace pořizuje v rozsahu, způsobem, s obsahem a náležitostmi uvedenými v části druhé této vyhlášky,

b) při vrtání vrtů pro realizaci staveb a jejich příslušenství (např. vrty pro piloty, odvodňovací vrty, vrty pro tepelná čerpadla) nebo při vrtání vrtů pro trhací práce se geologická dokumentace podle části druhé této vyhlášky nepořizuje, pokud v projektu těchto prací není stanoveno jinak. Zaznamenává se pouze případné zjištění nepředpokládaného přítoku vody do vrtu nebo neočekávaného vývoje fyzikálních vlastností horninového prostředí (masivu) v rozsahu, který může mít podstatný vliv na bezpečnost práce nebo pro následné využití vrtu. V těchto případech se pořizuje zápis do provozní dokumentace stavby, který obsahuje čas a hloubku pozorování a popis zjištěných skutečností. Zápis se pořizuje neprodleně po zjištění takových skutečností a podepisuje jej fyzická osoba odpovědná za provádění vrtných prací; tento zápis se považuje za geologickou dokumentaci,

c) při provádění činností prováděných hornickým způsobem, mezi které patří

1. práce pro zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce),17) které jsou prováděny v podzemí,

2. práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu,18)

3. zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemisťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb,19)

4. podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam, ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny,15)

5. vrtání vrtů s délkou nad 30 m, pokud nejsou součástí provádění geologických prací, hornické činnosti a činností prováděných hornickým způsobem uvedených pod písmenem a),20)

se geologická dokumentace podle části druhé této vyhlášky nepořizuje, pokud v projektu těchto prací není stanoveno jinak. Dokumentují se pouze geologické skutečnosti vztahující se k podzemním vodám a k fyzikálním vlastnostem horninového prostředí (masivu), které mohou mít vliv na bezpečné provádění prací a bezpečnost návazných činností,

d) při těžbě písků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji21) se geologická dokumentace podle části druhé této vyhlášky nepořizuje, pokud v projektu těchto prací není stanoveno jinak. Dokumentuje se pouze množství a charakter vytěžených materiálů a zaznamenávají se geologické skutečnosti, které mohou mít vliv na další těžbu nebo na využití toku pro plavbu, jako jsou zejména výchozy pevného skalního podkladu v korytě toku nebo pohyb sedimentu v korytě. Tyto skutečnosti se zapisují do provozní dokumentace technických prací a zápisy se považují za geologickou dokumentaci.

ČÁST ČTVRTÁ

ODEVZDÁVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ, ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ GEOLOGICKÝCH PRACÍ A GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE

§ 12

Odevzdávání výsledků geologických prací a geologické dokumentace

(1) Zadavatel22) odevzdává České geologické službě - Geofondu dílčí a závěrečné zprávy o výsledcích geologických prací včetně pasportu ložiska, které mají náležitosti stanovené zvláštním právním předpisem2) (dále jen "výsledky geologických prací"). V předávacím dopise zadavatel uvede, zda si vyhrazuje znepřístupnění výsledků geologických prací v souladu se zákonem.23)

(2) Organizace1) odevzdává České geologické službě - Geofondu písemnou dokumentaci v rozsahu souhrnné geologické dokumentace v případech a v termínu stanovených zákonem.24) Písemnou dokumentaci nelze České geologické službě - Geofondu odevzdat pouze v digitální formě (§ 8).

(3) Při odevzdávání písemné dokumentace v souvislosti s ukončením hornické činnosti se postupuje podle zvláštního právního předpisu.25)

§ 13

Uchovávání výsledků geologických prací a geologické dokumentace

(1) Organizace1) uchovává prvotní a souhrnnou geologickou dokumentaci minimálně po dobu 3 let ode dne předání výsledků geologických prací nebo geologické dokumentace České geologické službě - Geofondu. Pokud organizace1) před uplynutím této doby zanikne a geologická dokumentace je převedena na jinou právnickou nebo fyzickou osobu, oznámí tato osoba tuto skutečnost České geologické službě - Geofondu. Pokud organizace1) před uplynutím uvedené doby zanikne a geologická dokumentace není převedena na jinou právnickou nebo fyzickou osobu, předá organizace1) před zánikem geologickou dokumentaci České geologické službě - Geofondu. Hmotnou dokumentaci uchovává organizace1) nejméně do doby pořízení písemné dokumentace, která se vztahuje k této hmotné dokumentaci.

(2) Česká geologická služba - Geofond uchovává předané výsledky geologických prací a předanou geologickou dokumentaci způsobem a za podmínek zajišťujících její dlouhodobé uchování a zpřístupňování. Podle jejího druhu, věcného obsahu, formy provedení a požadavků na její zpřístupňování uchovává geologickou dokumentaci a její obsah členěný do účelových fondů, registrů a databází. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů.26)

(3) Česká geologická služba - Geofond prověřuje potřebnost uchovávání předaných výsledků geologických prací a geologické dokumentace, které jsou starší než 50 let ode dne jejich odevzdání České geologické službě - Geofondu, a navrhuje jejich vyřazení. Návrh České geologické služby - Geofondu na vyřazení nepotřebných výsledků geologických prací a nepotřebné geologické dokumentace projednává odborná komise jmenovaná ministerstvem. Odborná komise se skládá ze zástupců ministerstva, České geologické služby - Geofondu, vysokých škol a profesních geologických sdružení. U geologické dokumentace prací týkajících se ložisek nerostů se odborná komise skládá též ze zástupců Českého báňského úřadu. Odborná komise na základě aktuální vypovídací hodnoty uložených materiálů vydá doporučení pro vyřazení písemné dokumentace (§ 15) nebo hmotné dokumentace (§ 16).

§ 14

Zpřístupňování výsledků geologických prací a geologické dokumentace

(1) Česká geologická služba - Geofond zpřístupňuje

a) základní informace o výsledcích geologických prací a geologické dokumentaci bezplatně způsobem umožňujícím dálkový přístup,27)

b) kompletní informace o výsledcích geologických prací a geologickou dokumentaci fyzickým a právnickým osobám za úhradu podle ceníku služeb, který je součástí výpůjčního řádu schvalovaného ministerstvem, s omezením vyplývajícím ze zákona,23)

c) výsledky geologických prací a geologickou dokumentaci orgánům státní správy bezplatně, pokud je potřebují pro výkon své činnosti.28)

(2) Česká geologická služba - Geofond zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup

a) přehled a základní charakteristiku informačních zdrojů po jednotlivých registrech a účelových databázích,

b) výpůjční řád upravující podmínky přístupu k informačním zdrojům a postup při zpřístupňování výsledků geologických prací a geologické dokumentace.

(3) Pokud jsou geologická dokumentace nebo výsledky geologických prací zpracovány ve formě databáze, postupuje se při jejich zpřístupňování podle zvláštního právního předpisu.29)

§ 15

Vyřazování písemné dokumentace

(1) Organizace1) může vyřadit z dalšího uchovávání písemnou dokumentaci po uplynutí doby uvedené v § 13 odst. 1. Při tom se postupuje podle zvláštního právního předpisu.30)

(2) Česká geologická služba - Geofond posoudí ve skartačním řízení trvalou hodnotu písemné dokumentace podle zvláštního právního předpisu30) a vyřadí z dalšího uchovávání zničenou, silně poškozenou, částečně nebo zcela nečitelnou nebo dále nepotřebnou písemnou dokumentaci. Před tím však dílčí zachované a do budoucna využitelné údaje převede do svých informačních registrů a databází a provede podle svých technických možností jejich scanování pro trvalé uchování písemné dokumentace a její zpřístupňování.

§ 16

Vyřazování hmotné dokumentace

(1) Organizace1) nabídne hmotnou dokumentaci, která je dokladem významných geologických skutečností nebo značné vědecké hodnoty (dále jen "významná hmotná dokumentace"), České geologické službě - Geofondu k trvalému uchování, a to nejpozději 14 dní před jejím plánovaným vyřazením. Organizace1) umožní České geologické službě - Geofondu prohlídku vzorků a míst, ze kterých byly tyto vzorky odebrány. V nabídce organizace1) uvede důvody, proč vzorky považuje za významnou hmotnou dokumentaci. Zájem o převzetí významné hmotné dokumentace uplatní Česká geologická služba - Geofond nejpozději při jejím vyřazování. Předání významné hmotné dokumentace se provede bezúplatně formou předávacího protokolu. Česká geologická služba - Geofond trvale uchovává významnou hmotnou dokumentaci.

(2) Organizace1) může hmotnou dokumentaci, která není významnou hmotnou dokumentací, vyřadit z dalšího uchovávání v průběhu řešení geologického úkolu po provedení všech zkoušek, měření a rozborů, a to v rozsahu uvedeném v projektu geologických prací nebo se souhlasem objednavatele. O vyřazení hmotné dokumentace z dalšího uchovávání pořizuje organizace1) protokol o vyřazení. K vlastnímu vyřazení vzorků z dalšího uchovávání může dojít až po jeho podpisu. Pokud nebudou vyřazené vzorky vráceny na místo jejich odběru, postupuje se při nakládání s nimi podle zvláštního právního předpisu.31)

(3) Organizace1) pozve zástupce České geologické služby - Geofond nejméně 14 dní před plánovaným vyřazením vzorků odebraných ve vrtech nebo průzkumných důlních dílech hlubších než 100 m a umožní mu bezúplatné převzetí vzorků pro jejich trvalé uchování.

(4) V případě, že s hmotnou dokumentací bude nakládáno při konkursu a vyrovnání, oznámí správce konkursní podstaty České geologické službě - Geofondu převod hmotné dokumentace na jinou fyzickou nebo právnickou osobu v rámci vypořádání závazků podle zvláštního právního předpisu.32) Pokud má vyřazení hmotné dokumentace z jejího dalšího uchovávání proběhnout v rámci konkursu a vyrovnání, nabídne ji správce konkursní podstaty České geologické službě - Geofondu k bezúplatnému převzetí. Česká geologická služba - Geofond se k této nabídce vyjádří do 30 dnů.

(5) Při vyřazování hmotné dokumentace pořízené při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem se postupuje obdobně jako při vyřazování hmotné dokumentace geologických prací.


ČÁST PÁTÁ

PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 17

Přechodná ustanovení

(1) Výsledky geologických prací a geologická dokumentace odevzdané před počátkem účinnosti této vyhlášky se považují za výsledky geologických prací a geologickou dokumentaci odevzdané podle této vyhlášky.

(2) Plány otvírky, přípravy a dobývání nebo jinou projektovou dokumentaci geologických prací, podle kterých jsou dosud vykonávány geologické práce, uvedou jejich pořizovatelé do souladu s touto vyhláškou do 31. 12. 2005 formou dodatku.

§ 18

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 8/1989 Sb., o registraci geologických prací, o odevzdávání a zpřístupňování jejich výsledků, o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru.

2. § 3 vyhlášky č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru.

3. Část druhá vyhlášky č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

§ 19

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2004.


Ministr:

RNDr. Ambrozek v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 odst. 1 zákona, ve znění zákona č. 18/2004 Sb.

2) Vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek.

3) § 3 odst. 1 zákona, ve znění zákona č. 18/2004 Sb.

4) Například zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

5) Vyhláška č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací.

6) § 14 odst. 1 zákona, ve znění zákona č. 543/1991 Sb. a zákona č. 366/2000 Sb.

7) Například zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 9a zákona, ve znění zákona č. 366/2000 Sb.

9) § 15 zákona, ve znění zákona č. 366/2000 Sb.

10) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

11) § 2 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 315/2001 Sb. a zákona č. 206/2002 Sb.

12) § 2 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 315/2001 Sb. a zákona č. 206/2002 Sb.

13) § 3 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 128/1999 Sb. a zákona č. 206/2002 Sb.

14) § 3 písm. g) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 128/1999 Sb. a zákona č. 206/2002 Sb.

15) § 3 písm. i) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 128/1999 Sb. a zákona č. 206/2002 Sb.

16) § 3 písm. h) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 128/1999 Sb. a zákona č. 206/2002 Sb.

17) § 3 písm. c) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 128/1999 Sb. a zákona č. 206/2002 Sb.

18) § 3 písm. d) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 128/1999 Sb. a zákona č. 206/2002 Sb.

19) § 3 písm. e) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 128/1999 Sb. a zákona č. 206/2002 Sb.

20) § 3 písm. f) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 128/1999 Sb. a zákona č. 206/2002 Sb.

21) § 3 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 128/1999 Sb. a zákona č. 206/2002 Sb.

22) § 4 odst. 1 zákona, ve znění zákona č. 366/2000 Sb.

23) § 12 odst. 3 zákona, ve znění zákona č. 543/1991 Sb. a zákona č. 366/2000 Sb.

24) § 12 odst. 4 zákona, ve znění zákona č. 366/2000 Sb.

25) § 14 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 206/2002 Sb.

26) Například zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

27) Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

28) § 12 odst. 2 zákona, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 369/1992 Sb. a zákona č. 366/2000 Sb.

29) Zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

30) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.

31) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

32) Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru