Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 366/2004 Sb.Vyhláška o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií

Částka 120/2004
Platnost od 18.06.2004
Účinnost od 01.07.2004
Zrušeno k 01.06.2006 (59/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

366

VYHLÁŠKA

ze dne 2. června 2004

o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5 odst. 3, § 7 odst. 4, § 8 odst. 3, § 11 odst. 6, § 12 odst. 10 a § 14 odst. 4 zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 82/2004 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Zásady analýzy a hodnocení rizik závažné havárie

(K § 5 odst. 3 zákona)

(1) Analýza a hodnocení rizik závažné havárie se provádí pro účely

a) zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie,1)

b) zpracování bezpečnostní zprávy.2)

(2) Pro analýzu a hodnocení rizik se přijímají a provádějí postupy zajišťující systematické posuzování rizik, vyplývajících jak z normálních, tak i mimořádných provozních podmínek, a odhad pravděpodobnosti jejich vzniku a závažnosti možných následků.

(3) Analýza a hodnocení rizik se provádí pro

a) objekt nebo zařízení počínaje fází zpracování projektové dokumentace až po likvidaci objektu nebo zařízení,

b) normální i mimořádné provozní podmínky včetně možného selhání lidského činitele,

c) možnosti vnějšího ohrožení.

(4) Rozsah možných škod se vyjadřuje pro ohrožení

a) zdraví a životů osob,

b) hospodářských zvířat,

c) životního prostředí,

d) majetku.

(5) V rámci analýzy a hodnocení rizik se zjistí a stanoví požadavky na kvalifikaci, předpoklady a výcvik zaměstnanců a organizaci práce.

(6) Analýza a hodnocení rizik musí být dokumentovány včetně uvedení užitých metod a základních přístupů k vyloučení nebo omezení rizik.

(7) Analýza a hodnocení rizik se provádí s využitím kvalitativních a kvantitativních analytických metod v rozsahu a podrobnostech, které musí odpovídat míře pravděpodobnosti vzniku závažné havárie a závažnosti jejích možných následků.

(8) V případě, že výsledná hodnota rizika vzniku závažné havárie se pro daný zdroj rizika jeví jako nepřiměřená, provede se podrobnější analýza rizika a stanoví se a realizují se opatření ke snížení tohoto rizika. Realizovaná opatření se znovu prověří analýzou a hodnocením rizika.

(9) Přijatelnost nebo nepřijatelnost rizika je dána souhrnem výsledků analýz a hodnocení rizika a vyhodnocení dalších místních podmínek a faktorů (např. sociálních, ekonomických, užívání území a dalších).

§ 2

Struktura systému řízení bezpečnosti a prevence závažné havárie

(K § 7 odst 4 zákona)

(1) Části bezpečnostního programu prevence závažné havárie, (dále jen "program"), se člení na

a) celkové cíle a zásady prevence závažné havárie,

b) systém řízení bezpečnosti,

c) organizaci prevence závažné havárie,

d) řízení provozu objektu nebo zařízení,

e) řízení změn v objektu nebo zařízení,

f) havarijní plánování,

g) sledování plnění programu,

h) kontrolu a audit.

(2) Celkové cíle a zásady prevence závažné havárie

a) vycházejí z analýz a hodnocení rizik závažné havárie a stanoví se rámcově tak, aby vždy jasně a srozumitelně směřovaly k zajištění odpovídající struktury a funkčnosti systému prevence závažné havárie a řízení bezpečnosti pro každou z oblastí uvedených v odstavci 1,

b) musí odpovídat charakteru zdrojů nebezpečí a musí být jasně a srozumitelně vyjádřeny,

c) mohou být součástí programů bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, pokud jsou vyjádřeny a zpracovány ve struktuře a rozsahu podle této vyhlášky.

(3) Systém řízení bezpečnosti je součástí celkového řízení objektu nebo zařízení a zahrnuje vytvoření a zavedení ukazatelů, parametrů a kritérií potřebných pro následné hodnocení účinnosti realizovaných opatření.

(4) Organizace prevence závažných havárií umožňuje v objektech nebo zařízeních splnění stanovených cílů. Pro dosažení cílů se plánují potřebné technické, finanční a lidské zdroje. Organizace prevence závažných havárií

a) zabezpečuje, že jsou na všech úrovních řízení stanoveny úkoly a povinnosti pracovníků podílejících se na omezování rizik závažných havárií a stanovena odpovědnost jednotlivých osob za plnění úkolů,

b) zahrnuje i zajištění odpovídajícího řízení lidských zdrojů, tj. výběr pracovníků pro činnosti přímo ovlivňující možnost vzniku závažné havárie, zabezpečení potřebné výchovy a výcviku zaměstnanců objektu nebo zařízení a v případě potřeby i zaměstnanců spolupracujících organizací pracujících na území objektu nebo zařízení,

c) zahrnuje i stanovení činností vyžadujících zvláštní výcvik a výcvik příslušných zaměstnanců,

d) zahrnuje v objektech a zařízeních zajištění účasti zaměstnanců při přípravě programu, jeho zavádění a naplňování.

(5) Řízením provozu objektu nebo zařízení se zajišťuje, že

a) jsou zpracovány, přijaty a zavedeny postupy k bezpečnému provádění všech z hlediska bezpečnosti důležitých činností, včetně údržby a trvalého nebo přechodného zastavení provozu objektu nebo zařízení,

b) postupy, instrukce a metody pro zajištění bezpečného výkonu činností jsou připravovány ve spolupráci se zaměstnanci, kteří je budou provádět,

c) psané postupy, instrukce a metody se pravidelně aktualizují a zpřístupňují všem zaměstnancům, jejichž činnosti se dotýkají. Dokumentace může v jednotlivých bodech odkázat na související interní předpisy.

(6) Řízením změn v objektu nebo zařízení je zajištěno, že

a) jsou zpracovány, přijaty a zavedeny bezpečné postupy pro plánování a provádění změn stávajících objektů, zařízení nebo provozů včetně skladování. Plánované změny se posuzují z hlediska jejich vlivu na bezpečnost provozu,

b) pozornost je věnována především změnám v personálním obsazení, technickém řešení, technologických postupech, programovém vybavení a změnám vnějších podmínek, které mohou ovlivnit vznik a následky závažných havárií,

c) postupy pro řízení změn jsou využívány i při návrhu a realizaci nových výrobních a skladovacích zařízení a procesů.

(7) Havarijním plánováním se mimo jiné zajišťuje, že se přijmou, zavedou a dokumentují

a) postupy zjišťování předpokládaných havarijních situací vycházejících ze zjištěných zdrojů rizik závažných havárií,

b) způsoby ověřování a posuzování, zda havarijní plány a opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie odpovídají zjištěným havarijním situacím.

(8) Sledováním plnění programu se zajišťuje, že jsou

a) zavedeny a dokumentovány postupy pro průběžné sledování plnění stanovených úkolů vyplývajících z programu,

b) průběžně sledovány dosahované výsledky plnění úkolů a tyto se dále porovnávají se stanovenými cíli tak, aby mohly být zjištěny odchylky plnění úkolů a analyzovány jejich příčiny,

c) stanoveny, zavedeny a dokumentovány postupy pro provádění nápravných opatření,

d) zavedeny systémy hlášení o nehodách (poruchy, havárie), včetně nehod bez následků, především těch, které vznikly v souvislosti se selháním ochranných systémů,

e) stanoveny postupy evidence a vyšetřování nehod, včetně nehod bez následků, a postupy pro provádění nápravných opatření.

(9) Kontrolou a auditem se zajišťuje, že jsou

a) přijaty a zavedeny postupy pro periodické a systematické prověřování a hodnocení plnění programu a efektivnosti systému řízení bezpečnosti a prevence závažné havárie,

b) výsledky kontrol a další zjištění dokumentovány,

c) výsledky kontrol projednávány vedením provozovatele a na jejich základě je případně aktualizován program a z něho vyplývající činnosti,

d) stanoveny audity, které jsou prováděny nezávislou organizací. Výsledky auditu slouží jako objektivní ukazatel funkce systému řízení bezpečnosti a prevence závažné havárie.

§ 3

Bezpečnostní program prevence závažné havárie

(K § 7 odst. 4 zákona)

Rozsah a způsob zpracování dokumentu programu k ochraně života a zdraví lidí, hospodářských zvířat, životního prostředí a majetku jsou uvedeny v příloze č. 1.

§ 4

Obsah kapitol bezpečnostní zprávy

(K § 8 odst. 3 zákona)

Obsah kapitol dokumentu bezpečnostní zprávy je uveden v příloze č. 2.

§ 5

Rozsah a způsob zpracování vnitřního havarijního plánu

(K § 11 odst. 6zákona)

(1) Vnitřní havarijní plán stanoví

a) způsob zajištění havarijní připravenosti informačních, materiálních, lidských a ekonomických zdrojů pro případ vzniku havárie,

b) způsob zvládání možných havárií,

c) opatření zajišťující vhodný monitoring následků a sanaci místa havárie.

(2) Vnitřní havarijní plán je aktualizován a prověřován praktickými cvičeními. O výsledku různých typů praktických cvičení je vedena dokumentace a v jejím rámci písemné zápisy s uvedením zjištěných nedostatků včetně termínů jejich odstranění. Dokumentace je součástí vnitřního havarijního plánu.

(3) Rozsah a způsob zpracování vnitřního havarijního plánu jsou uvedeny v příloze č. 3.

§ 6

Rozsah a způsob zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu

(K § 12 odst. 10 zákona)

Rozsah a způsob zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu jsou uvedeny v příloze č. 4.

§ 7

Rozsah a způsob informace určené veřejnosti a postup při zabezpečení informování veřejnosti v zóně havarijního plánování

(K § 14 odst. 4 zákona)

Rozsah a způsob zpracování informace určené veřejnosti a postup při zabezpečení informování veřejnosti v zóně havarijního plánování jsou uvedeny v příloze č. 5.


§ 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 8/2000 Sb., kterou se stanoví zásady hodnocení rizik závažné havárie, rozsah a způsob zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu a rozsah a způsob informací určených veřejnosti a postup při zabezpečování informování veřejnosti v zóně havarijního plánování.

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2004.


Ministr:

RNDr. Ambrozek v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 7 zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

2) § 8 zákona č. 353/1999 Sb.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 366/2004 Sb.

Bezpečnostní program prevence závažné havárie

Z dokumentu jednoznačně vyplývá, že je zajištěna vysoká úroveň ochrany člověka a životního prostředí odpovídajícími prostředky, vnitřním uspořádáním a řídícími systémy. Dokument obsahuje tyto části a kapitoly.

ČÁST I.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBJEKTU NEBO ZAŘÍZENÍ

1. Identifikační údaje o provozovateli objektu nebo zařízení

a) obchodní firma (název), sídlo, poštovní adresa, IČ,

b) jména, příjmení a telefon na statutární zástupce.

2. Údaje o objektu nebo zařízení

a) název,

b) adresa.

3. Údaje o činnosti a zaměstnancích

a) hlavní a vedlejší provozované činnosti, povolení a oprávnění k těmto činnostem,

b) rok založení obchodní firmy nebo provozovny a významná data k výstavbě, rekonstrukcím a změnám provozu,

c) počty zaměstnanců v objektu, včetně počtů na jednotlivých směnách.

ČÁST II.

PREZENTACE POSTUPU A VÝSLEDKU PROVEDENÉ ANALÝZY A HODNOCENÍ RIZIK ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE U OBJEKTU NEBO ZAŘÍZENÍ ZAŘAZENÉHO VE SKUPINĚ A

1. Přehled identifikovaných objektů nebo zařízení s uvedením druhu a množství v nich umístěných nebezpečných látek.

2. Přehled všech nebezpečných látek v objektu nebo zařízení, jejich klasifikace a vlastností potřebných k posouzení rizika.

3. Výsledky posouzení a popisy nebezpečných chemických reakcí při nežádoucím kontaktu chemických látek v objektu nebo zařízení nebo za nežádoucích provozních podmínek.

4. Výsledky posouzení a popisy možných situací v objektu nebo zařízení, které mají potenciál způsobit poškození lidského zdraví, hospodářských zvířat, životního prostředí a majetku.

5. Výsledky, postup posouzení a popisy možných situací mimo objekt nebo zařízení, které mohou způsobit závažnou havárii.

6. Výsledky identifikace a popisy zdrojů rizik závažné havárie, relativní ocenění jejich závažnosti a vyznačení významných zdrojů rizika v mapě podniku.

7. Postup identifikace a výběru reprezentativních scénářů závažných havárií, včetně jejich popisu.

8. Postup provedení odhadů následků reprezentativních scénářů závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek a prezentace výsledků odhadů.

9. Postup a výsledky stanovení odhadu pravděpodobností reprezentativních scénářů havárií.

10. Výsledky ocenění rizika, včetně grafického znázornění účinků závažných havárií.

11. Výsledky hodnocení přijatelnosti rizik vzniku závažných havárií.

12. Výsledky a postup posouzení vlivu (spolehlivosti a chybování) lidského činitele v souvislosti s relevantními zdroji rizik.

13. Uvedení metodik použitých při analýze rizika.

14. Podrobné popisy použitých veřejně nepublikovaných metodik.

15. Popis opatření k nepřijatelným zdrojům rizika, plán jejich realizace a systém kontroly plnění tohoto plánu.

16. Popis systému trvalého sledování účinnosti opatření pro omezování rizik.

17. Informace o provedeném posouzení přiměřenosti bezpečnostních a ochranných opatření v souvislosti s existujícími riziky.

ČÁST III.

POPIS SYSTÉMU PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE VČETNĚ CELKOVÝCH CÍLŮ A ZÁSAD PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE (OBSAHOVÁ A VĚCNÁ NÁPLŇ)

1.  Celkové cíle a zásady prevence závažné havárie

1.1 Písemné prohlášení o politice prevence závažné havárie.

1.2 Informace o veřejné přístupnosti písemného prohlášení (tisk, nástěnky apod.).

1.3 Uvedení cílů a zásad pro všechny systémové části (§ 2, odst. 1, písm. b) až h).

1.4 Informace, zda cíle a zásady prevence závažných havárií a omezení jejich možných následků odpovídají charakteru zdrojů rizik a rizik závažných havárií a zda jsou součástí programů bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

2.  Systém řízení bezpečnosti

2.1 Informace k systému řízení bezpečnosti v oblasti

a) organizace prevence závažných havárií,

b) řízení provozu objektu a zařízení,

c) řízení změn v objektu a zařízení,

d) havarijního plánování,

e) sledování plnění bezpečnostního programu prevence závažné havárie,

f) auditu a kontroly.

2.2 Informace o přístupnosti dokumentu bezpečnostního programu zaměstnancům.

2.3 Informace o organizačním zajištění realizace systému řízení bezpečnosti.

2.3.1 Způsob identifikace zdrojů rizik (nebezpečí), analýz, ocenění a hodnocení rizik závažné havárie.

2.3.2 Identifikace požadavků právních předpisů a technických dokumentů a jejich naplňování.

2.3.3 Stanovení cílů a úkolů v oblasti prevence závažných havárií.

2.3.4 Stanovém vyhodnotitelných ukazatelů, parametrů a kritérií pro hodnocení splnění cílů, úkolů a účinnosti realizovaných opatření.

2.3.5 Určení priorit a časového harmonogramu zavádění, resp. zdokonalování preventivních opatření.

2.3.6 Uvedení pravidel a termínů provádění kontrol zaměřených na sledování plnění stanovených cílů.

3.  Organizace prevence závažných havárií

3.1 Informace k organizaci a plánování potřebných zdrojů, včetně

a) způsobu zajištění a zálohování technických, finančních a lidských zdrojů za účelem plnění programu,

b) informací, zda jsou tyto zdroje zajištěny i s ohledem na rychlou a účinnou reakci v souvislosti s měnícími se nebo neobvyklými okolnostmi a také s ohledem na možnost např. změny nebo likvidace výroby.

3.2 Informace k lidským zdrojům tj. pracovníkům podílejícím se na omezování rizik závažných havárií, včetně

a) uvedení pracovní pozice (funkčního zařazení), popis úkolů a povinností těchto pracovníků, stanovení jejich zastupitelnosti,

b) vyznačení těchto pracovníků v organizačním schématu,

c) uvedení místa uložení aktuálního seznamu těchto pracovníků,

d) uvedení osob (funkcí) odpovědných za zavedení a fungování systému řízem bezpečnosti a prevence závažné havárie,

e) uvedení odkazů na dokumenty definující povinnosti a odpovědnosti pracovníků, externích organizací a návštěvníků na úseku prevence závažné havárie,

f) uvedení a identifikace odpovědností vedoucích pracovníků za

- zajištění potřebných zdrojů (včetně lidských) pro rozvoj, zavedení a fungování systému řízení,

- analýzy a hodnocení rizik objektu a zařízení,

- zajištění znalostí zaměstnanců a dodavatelů o existujících rizicích a stanovém jejich úkolů při omezování rizik,

- zavedení, sledování a vyhodnocování nápravných aktivit,

- řízení a řešení mimořádných a havarijních situací,

- identifikaci potřeb výcviku, zajištění realizace výcviku a vyhodnocení jeho efektivnosti,

- zavedení kontrolních mechanismů potřebných v souvislosti s programem prevence závažné havárie,

- koordinaci v procesu zavádění systému řízení, včetně informování vrcholového vedení,

- sledování funkce systému řízení, vyhodnocování jeho účinnosti a provádění kontrol a auditů.

g) popisu systému kontroly plnění úkolů na všech stupních řízem,

h) uvedení způsobu projednávání otázek prevence závažné havárie na všech stupních řízení,

i) uvedení postupu informování zaměstnanců o výsledcích projednávání otázek prevence závažné havárie,

j) uvedení postupu při projednávání nehod a nehod bez následků (závažné havárie, úrazy, havárie, technické poruchy, skoronehody atd.) a provádění opatření k jejich zamezení,

k) uvedení způsobu prověření kvalifikace externích dodavatelů a poskytovatelů služeb,

l) uvedení způsobu kontroly výkonu činnosti externích pracovníků v objektu nebo zařízení.

3.3 Informace k zajištění odpovídajícího řízení lidských zdrojů, včetně

a) popisu kvalifikačních požadavků a systému výběru zaměstnanců pro obsazování pracovních míst významných z hlediska prevence závažné havárie na základě stanovených předpokladů pro výkon určitých činností,

b) uvedení postupů zabezpečujících rozvoj a udržování potřebných odborných způsobilostí v souvislosti s pracovními úkoly, u nichž byla identifikována nebezpečí a rizika,

c) údajů k personálnímu zajištění činností ve všech reálně předpokládaných a skutečně, existujících fázích provozu,

d) informace o školeních všech zaměstnanců v souvislosti s jejich pracovním zařazením a riziky odpovídajícími tomuto zařazení,

e) uvedení způsobu ověřování znalostí a dovedností u příslušných pracovníků,

f) uvedení způsobu dokumentace provedeného školení a jeho hodnocení,

g) programu školení ve struktuře

- politika prevence závažné havárie u provozovatele,

- způsob organizace prevence závažné havárie na pracovištích,

- identifikace nebezpečí, hodnocení a regulace rizika,

- specifická nebezpečí a zdravotní účinky expozice těmto nebezpečím,

- právní předpisy pro prevenci závažné havárie,

- způsoby ochrany před nebezpečím, bezpečnostní systémy a opatření,

- postupy a činnosti při mimořádných událostech,

h) informací o nástupních školeních v průběhu trvání pracovního poměru,

i) informací o průběžných a doplňovacích školeních v průběhu trvání pracovního poměru,

j) informací o přeškolení (převedení) zaměstnanců na jinou práci,

k) informací o školeních při zavádění nových postupů, technologií, materiálů, látek a zařízení provozu,

l) informací o specifických a zvláštních odborných školeních (např. v oblasti protipožární ochrany, havarijní připravenosti, první pomoci, o protichemických opatřeních a postupech při dekontaminaci jednotlivých zařízení, obyvatelstva, fauny a flóry apod.).

3.4 Informace o identifikaci a stanovení činností vyžadujících zvláštní výcvik a o zajištění tohoto výcviku.

3.5 Informace o účasti zaměstnanců při přípravě programu, jeho zavádění a naplňování, včetně

a) informací o zapojení zaměstnanců do přípravy programu,

b) popisu motivačních nástrojů k aktivnímu přístupu zaměstnanců k prevenci závažné havárie,

c) způsobu projednávání problematiky prevence závažných havárií na všech úrovních vedení,

d) uvedení možností zaměstnanců předkládat návrhy k prevenci rizik závažných havárií a snižování rozsahu následků,

e) informací o zajištění volného přístupu zaměstnanců k výsledkům vyhodnocení plnění úkolů z oblasti prevence závažných havárií.

4. Řízení provozu objektu nebo zařízení

4.1 Informace k internímu organizačně řídícímu dokumentu ukládajícímu povinnost posuzování provozních činností z hlediska bezpečnosti, včetně uvedení relevantních informačních bloků z příslušného dokumentu.

4.2 Informace k organizačně řídícímu dokumentu ukládajícímu zpracování a zavedení bezpečných postupů pro identifikované rizikové činnosti, včetně uvedení relevantních informačních bloků z příslušného dokumentu.

4.3 Přehled provozních činností nebo potenciálních zdrojů s vlivem na bezpečnost.

4.4 Přehled provozních činností nebo potenciálních zdrojů s možným vlivem na

a) znečištění ovzduší,

b) znečištění vod,

c) znečištění půd,

d) vznik odpadů.

4.5 Informace o zavedení zdokumentovaných bezpečných postupů (instrukcí pro výkon provozních činností významných z hlediska bezpečnosti).

4.6 Informace, že v bezpečných postupech j sou zohledněny požadavky na

a) bezpečné nakládání s látkami nebezpečnými životnímu prostředí,

b) minimalizaci zatěžování životního prostředí nebezpečnými látkami a odpady,

c) snižování míry rizika vzniku ekologických havárií,

d) minimalizaci následků případné ekologické havárie.

4.7 Informace o stanovení bezpečných postupů pro

a) uvádění zařízení a souborů zařízení do provozu (najíždění zařízení),

b) běžný provoz objektů, zařízení,

c) přechodné odstávky zařízení,

d) havarijní odstávky zařízení,

e) opětovné uvádění zařízení a souborů zařízení do provozu po odstávkách,

f) trvalé odstavem zařízení.

4.8 Informace o stanovení a zavedení bezpečných postupů pro provádění údržby objektů, zařízení a technologií.

4.9 Informace o zavedení harmonogramů údržby, technických kontrol a revizí objektů, zařízení a technologií.

4.10 Informace o stanovení postupů ověřování funkčnosti signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů, o jejich kontinuální realizaci a o vedení záznamů těchto ověřování.

4.11 Informace o navrhování, schvalování a zdokumentování bezpečných postupů při likvidaci objektů, zařízení a technologických úseků při ukončení provozu.

4.12 Informace, že jsou v bezpečných postupech uvažovány různé aspekty, např.

a) možné ohrožení v důsledku přítomnosti nebezpečných látek v provozu,

b) opatření (technická a organizační) k zabránění požáru, výbuchu, toxického rozptylu,

c) opatření pro případ fyzického kontaktu osob s nebezpečnou látkou nebo při úniku nebezpečné látky do prostředí.

4.13 Informace o souladu zavedených bezpečných postupů s provozními předpisy výrobce zařízení a s obecně platnými předpisy.

4.14 Informace o zajištění účasti zaměstnanců při zpracování bezpečných postupů (instrukcí a metodických postupů).

4.15 Informace o dostupnosti bezpečných postupů pro zaměstnance, kteří vykonávají provozní činnosti spojené s rizikem vzniku závažné havárie.

4.16 Informace o seznámení zaměstnanců s bezpečnými postupy, včetně uvedení relevantních informací.

4.17 Informace o systému prověřování znalostí bezpečných postupů u zaměstnanců a způsobu záznamu tohoto prověřování.

4.18 Informace o systému posuzování bezpečných postupů před jejich zaváděním do praxe, s důrazem na podrobnost, odbornost a nestrannost tohoto posuzování.

4.19 Informace o systému aktualizace bezpečných postupů v souvislosti snovými vědeckotechnickými poznatky.

4.20 Informace k zavádění bezpečnostních opatření na základě nových skutečností a zjištění, zkušeností z provozu a výsledků technických kontrol a revizí a zda jsou tato opatření

a) realizována bezodkladně,

b) zdokumentována,

c) předmětem informace poskytované všem zaměstnancům, pro které je tato informace relevantní.

4.21 Informace o mechanismech motivujících zaměstnance

a) ke zvyšování znalostí u obsluh a dalších zaměstnanců,

b) k dodržování stanovených bezpečných postupů,

c) k předkládání návrhů a námětů ke zvýšení úrovně bezpečnosti při výkonu jimi vykonávaných činností.

4.22 Informace z organizačně řídícího dokumentu, které konkrétně popisují zásady uplatňování osobní zodpovědnosti zaměstnanců za bezpečné provádění pracovních činností a postihů za nedodržování stanovených postupů s vlivem na prevenci závažné havárie.

4.23 Informace o bezpečných postupech a bezpečnostních požadavcích stanovených pro činnosti dodavatelů a externích subjektů v objektu a zařízeních provozovatele.

4.24 Informace o způsobu (včetně prokázání a doložení) seznamování dodavatelů a externích subjektů s bezpečnými postupy a bezpečnostními požadavky.

4.25 Informace k obsahu dokumentu, kterým se ukládá povinnost a způsob provádění kontroly dodržování bezpečných postupů a bezpečnostních požadavků u dodavatelů a externích subjektů.

4.26 Obsahem dokumentu dále jsou

a) proudové diagramy výrobních procesů,

b) schémata technologických postupů,

c) schémata toků technologických a pomocných médií,

d) přehledy o existujících provozních, skladových a rezervních zařízeních,

e) přehledy o použitých konstrukčních a technologických materiálech zařízení a objektů.

4.27 Informace o dostupnosti schémat a přehledů (uvedených pod bodem 4.26) pro zaměstnance.

4.28 Informace o existenci, dostupnosti a způsobu seznamování zaměstnanců s údaji o

a) přípustných provozních hodnotách fyzikálních veličin a pomocných ukazatelů bezpečného provozu zařízení (tlak, teplota, průtok, kvalitativní a kvantitativní požadavky na technologické vstupy, výstupy, meziprodukty aj.),

b) následcích odchylek hodnot těchto veličin a ukazatelů od provozního rozmezí (provozních limitů) v souvislosti s technologickým procesem, bezpečností zaměstnanců, ochranou životního prostředí, majetku, eventuelně s vlivy mimo objekt.

4.29 Informace o dostupnosti a způsobu seznamování zaměstnanců s údaji o mezních hodnotách fyzikálních a technologických veličin, při jejichž dosažení nastává

a) zásadní změna řízení technologického procesu (režimu) a aplikace definovaných nestandardních postupů obsluhou,

b) proces korekce zásadních odchylek od provozních hodnot s cílem stabilizovat technologický proces,

c) aktivace záložních technologických zařízení a systémů (náhradní energetický zdroj, sprchové chladící systémy, dávkování inertních médií, přepouštění technologických meziproduktů do záložních kapacit, odpouštění meziproduktů mimo technologii aj.).

4.30 Informace o způsobu seznamování zaměstnanců s údaji o

a) instalovaných technologických bezpečnostních systémech (detekce, signalizace, výkonové akční členy),

b) provozovaných protipožárních systémech,

c) osvětlovacích, ventilačních, filtračních, retenčních, přepouštěcích a odpouštěcích systémech,

d) nouzových a havarijních bezpečnostních systémech.

5. Řízení změn v objektu nebo zařízení

5.1 Informace o postupech při plánování a provádění změn v technických řešeních, technologických procesech, programovém vybavení, personálním obsazení a při změně vnějších podmínek a všech dalších podmínek, které mohou mít vliv na vznik a následky závažné havárie.

5.2 Informace o odpovědnosti za přípravu a dokumentování návrhu změn a za posouzení vlivu plánované změny na bezpečnost provozu.

5.3 Informace o definování, dokumentování a způsobu zavedení bezpečnostních opatření při provádění změn.

5.4 Informace o pravidlech a postupech informování o změně, zabezpečení a realizace výcviku pro změny.

5.5 Informace o zásadách kontrolní činnosti v souvislosti s realizací změn.

5.6 Informace o pravidlech a postupech přijatých k provádění korekčních organizačních opatření po provedené změně.

5.7 Informace o stanovení funkční odpovědnosti za realizaci změn.

6. Havarijní plánování

6.1 Informace o zásadách a postupech zjišťování a popisů možných havarijních situací.

6.2 Informace, zda zásady a postupy umožňují identifikovat možné havarijní situace, vzniklé změnou vnějších nebo vnitřních podmínek.

6.3 Informace, zda zásady a postupy umožňují akceptovat podněty a zkušenosti vlastních zaměstnanců provozovatele, externích organizací, správních úřadů, záchranných složek aj-

6.4 Přehled možných závažných havarijních situací.

6.5 Charakteristiky možného ohrožení závažnými havarijními situacemi.

6.6 Teoreticky možný rozsah a následky závažných havarijních situací.

6.7 Informace o způsobu prokazatelného seznamování zaměstnanců s charakteristikami možných závažných havarijních situací.

6.8 Informace o stanovených postupech a pravidlech zpracování opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie (vnitřního havarijního plánu).

6.9 Stanovení zásad projednávání opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie s odbornými útvary správních úřadů, příp. se složkami integrovaného záchranného systému apod.

6.10 Popis zajištění materiálně technických prostředků a lidských zdrojů pro případy závažných havarijních situací.

6.11 Popis externí spolupráce sjinými podnikajícími subjekty, složkami integrovaného záchranného systému, případně dalšími výkonnými složkami, např. s Armádou ČR.

6.12 Přehledy vlastních sil a prostředků, včetně lidských zdrojů, použitelných a dostupných při závažných havarijních situacích.

6.13 Informace o spojení se složkami integrovaného záchranného systému (Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba aj.).

6.14 Informace o aktuálním přehledu spojení s odbornými pracovišti správních úřadů a dalšími odbornými institucemi (Česká inspekce životního prostředí, Povodí toků, aj.).

6.15 Informace o aktuálním přehledu kontaktů na provozovatelem určené pracovníky pohotovostních služeb a obsluh v pracovní i mimopracovní době.

6.16 Informace o obsahu organizačně řídícího dokumentu, kterým jsou stanoveny činnosti a konkrétní odpovědnosti vybraných zaměstnanců v případě závažných havarijních stavů.

6.17 Informace, zda obsahem dokumentů havarijního plánování jsou grafická znázornění uvedená na topografickém podkladu

a) bezpečnostních zón v provozech,

b) oblastí se stanovenými zákazy, omezeními, zábranami aj.,

c) míst vyústění havarijních odpouštěcích armatur pro nebezpečné látky a média,

d) tras havarijních potrubí pro odvod nebezpečných látek a médií mimo technologii,

e) únikových cest a evakuačních tras a v případě, jsou-li stanovena i shromaždiště pro obsluhy a zaměstnance při mimořádných událostech,

f) umístění prostředků k ochraně osob, včetně umístění věcných prostředků požární ochrany a osobních ochranných pracovních prostředků v případě mimořádných událostí.

6.18 Informace o organizačně řídícím dokumentu, který stanovuje povinnost

a) prokazatelně seznámit všechny zaměstnance s vnitřním havarijním plánem, příp. s opatřeními pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie a ověřování příslušných znalostí u zaměstnanců,

b) průběžně aktualizovat dokumenty havarijního plánování a postoupit je příslušným správním úřadům ke schválení.

6.19 Informace k organizačně řídícímu dokumentu, který stanovuje zásady provádění aktualizace havarijní dokumentace vždy

a) při jakýchkoliv změnách v technologii, materiálních vstupech a výstupech,

b) při změnách, které mají vliv na riziko závažné havárie nebo na havarijní připravenost provozovatele (lidské zdroje, materiálně technické zabezpečení),

c) v důsledku nových poznatků, které souvisejí s riziky a rizikovými procesy,

d) na základě podnětů z vykonaných externích inspekcí a kontrol.

6.20 Informace o organizačně řídícím dokumentu, který ukládá provádět systémové prověřování připravenosti havarijních sil a prostředků provozovatele.

6.21 Informace o způsobu prověřování připravenosti externích havarijních sil a prostředků.

6.22 Informace k zdokumentovanému systému plánovaní, realizace a vyhodnocování prověřovacích a tématických cvičení zaměřených na prověření a nácvik

a) postupů řešení předpokládaných závažných havarijních stavů,

b) vlastního provádění zásahových akcí,

c) organizace a řízení akcí, prověření úrovně komunikace a koordinace všech zúčastněných zásahových složek.

6.23 Informace k systému zavádění a realizace opatření vyplývajících z výsledků prověřovacích a tématických cvičení, a prověřování účinnosti a efektivnosti těchto opatření.

6.24 Informace o způsobu zajištění informovanosti zaměstnanců o výsledcích těchto cvičení a o přijatých opatřeních.

6.25 Informace o řešení situace při náhlém výpadku elektrického zdroje, včetně potřeby a řešení náhradních zdrojů.

7. Sledování plnění programu

7.1 Informace o organizačně řídícím dokumentu, který zavádí systém průběžného prověřování plnění stanovených úkolů vyplývajících z programu.

7.2 Informace o způsobu identifikace příčin nesplněných úkolů a o zavedených pravidlech přijímání příslušných nápravných opatření.

7.3 Informace o způsobu měření, monitorování a vyhodnocování údajů relevantních pro posuzování plnění stanovených cílů.

7.4 Informace o způsobu a pravidlech archivace naměřených dat a záznamů.

7.5 Informace o zavedeném systému hlášení a evidence nehod, poruch, havárií, úrazů, požárů a selhání bezpečnostních a ochranných systémů (dále jen havárií a nehod).

7.6 Informace o pravidlech a způsobu vyšetřování havárií a nehod, včetně sestavo vám vyšetřujícího týmu, komplexního zdokumentování průběhu a výsledku vyšetřování, projednání závěrů šetření na úrovni vedení organizace, přijetí nápravných a preventivních opatření.

7.7 Informace o pravidlech a způsobu archivace dokumentů z vyšetřování havárií a nehod.

7.8 Informace o zajištění informovanosti zaměstnanců o příčinách, důsledcích a přijatých nápravných a preventivních opatřeních v souvislosti s proběhlými haváriemi a nehodami.

8. Kontrola a audit

8.1 Informace o zdokumentovaném systému plánování interních kontrol a jejich zaměření.

8.2 Informace o provádění nezávislého a objektivního auditu zaměřeného na ověření

a) správnosti definování systému řízení bezpečnosti,

b) úrovně naplňování bezpečnostní politiky.

8.3 Přehled kontrolovaných oblastí významných z hlediska prevence závažné havárie.

8.4 Informace o zdokumentovaných zásadách a postupech kontrolní činnosti, včetně informací o požadavcích na kvalifikaci a zkušenost kontrolního orgánu, na konkrétnost a komplexnost záznamu z kontroly, na bezodkladné postoupení výsledků kontroly vedení k projednání a následné přijetí a provedení příslušných opatření.

8.5 Informace o způsobu evidence a archivace záznamů z provedených kontrol.

8.6 Informace, zda v rámci kontrol plnění programu je mimo jiné prověřována

a) znalost zaměstnanců o existujících rizicích a odpovídajících způsobech ochrany,

b) úroveň dodržování technologických postupů ze strany pracovníků obsluh,

c) úroveň dodržování obecně platných a interních předpisů provozovatele,

d) znalost zaměstnanců o postupech a činnostech při mimořádných událostech (havarijních stavech),

e) úroveň dodržování platných předpisů pracovníky dodavatelských organizací a externích subjektů v objektu provozovatele.

8.7 Informace o způsobu stanovení a realizace nápravných a preventivních opatření, která jsou přijímána na základě nedostatků zjištěných z kontrolních činností v rámci interních kontrol, auditů a vyhodnocení monitoringu a měření.

8.8 Informace ke způsobu sledování a vyhodnocování vhodnosti a účinnosti stanovených nápravných a preventivních opatření.

8.9 Informace o formě a způsobu účasti zástupců zaměstnanců při revizích programu prevence závažné havárie.

8.10 Informace o systému prověřování bezpečnostního managementu (systém řízení bezpečnosti) s důrazem na

a) přiměřenost, časovou a věcnou aktuálnost a správnost definovaných cílů programu,

b) dostatečnou náročnost, reálnost a efektivnost programu,

c) úplnost a systémovost programu,

d) existenci kontrolních a regulačních mechanismů a zpětných vazeb v systému prevence závažné havárie,

e) možnost dynamického chování systému k jeho postupnému zdokonalování.

8.11 Informace o způsobu zajištění účasti zástupců zaměstnanců při prověřování a hodnocení plnění programu a efektivnosti řízení bezpečnosti.

8.12 Informace o způsobu a výsledku prověřování účinnosti a stability bezpečnostního managementu.

ČÁST IV.

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

Závěrečná kapitola dokumentu „Bezpečnostní program prevence závažné havárie" představuje sumarizující a přehledovou část, která jasným, i pro neodborníka srozumitelným způsobem shrne zásadní informace v souvislosti se zajištěním prevence závažné havárie v předmětném objektu nebo zařízení s tím, že musí být zřejmé vazby uvnitř objektu i směrem k jeho okolí, rizika a opatření k jejich omezení.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 366/2004 Sb.

Obsah kapitol bezpečnostní zprávy

Dokument obsahuje tyto části a kapitoly.

ČÁST I.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBJEKTU NEBO ZAŘÍZENÍ

1. Identifikační údaje

a) obchodní firma (název), sídlo, adresa, IČ,

b) jména, příjmení a telefon na statutární zástupce.

2. Údaje o objektu nebo zařízení

a) název,

b) adresa.

3. Údaje o činnosti a zaměstnancích

a) hlavní a vedlejší provozované činnosti, povolení a oprávnění k těmto činnostem,

b) rok založení obchodní firmy nebo provozovny a významná data k výstavbě, rekonstrukcím a změnám provozu,

c) počty zaměstnanců v objektu, včetně počtů na jednotlivých směnách.

ČÁST II.

POPISNÉ, INFORMAČNÍ A DATOVÉ ČÁSTI DOKUMENTU BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY

1. Technický popis objektu nebo zařízení (k § 8, odst. 1, písm. c zákona)

1.1 Popis způsobu řízení objektu (organizační struktura), rozdělení funkcí, oblasti pravomocí a linie informačních toků s ohledem na zajištění bezpečnosti provozu objektu nebo zařízení a jejich částí.

1.2 Informace o základním členění objektu na jednotlivá zařízení s popisem přístupnosti zařízení v rozsahu odpovídajícím míře rizika závažné havárie a zranitelnosti okolí

a) Přehledné topografické mapy odpovídajícího měřítka, znázorňující plánovaný rozvoj objektu nebo zařízení a územní plán okolí (pokud je zpracován) s vyznačeným účelem využití pozemků v takovém rozsahu, který by odpovídal možným následkům závažné havárie. Na mapách se zřetelně vyznačí

- přístupové a únikové cesty z objektu nebo zařízení,

- ostatní komunikace významné pro záchranné operace,

- okolní stavby (např. průmyslová i občanská zástavba),

- infrastruktura (např. nemocnice, školy, komunikace),

- území chráněná podle zvláštních předpisů.

b) Plány v odpovídajícím měřítku, na kterých se zřetelně vyznačí objekt a zařízení jako celek a jejich jednotlivé části, vnitřní komunikace, přístupové a únikové cesty atd.                   .

c) Plány objektu nebo zařízení v odpovídajícím měřítku vymezí místa činnosti v objektu nebo zařízení, včetně

- hlavních skladovacích míst a výrobních zařízení s nebezpečnými látkami,

- umístění nebezpečných látek a jejich množství, včetně schémat úložišť nebezpečných odpadů,

- obvyklého umístění automobilových a železničních cisteren s nebezpečnými látkami a míst manipulací s nimi,

- vzdáleností mezi jednotlivými zařízeními a jejich jednotlivými částmi,

- infrastruktury objektu nebo zařízení např. potrubí a nádrže, manipulační místa hlavní kanalizační systémy průběhy recipientů),

- únikových cest ze zařízení a uvnitř objektu nebo zařízení,

- míst určených k řízení činností (grafický plán - schéma s vyznačením míst významných pro řízení technologického procesu (velíny) a významných objektů infrastruktury - Hasičský záchranný sbor ČR, lékařská pomoc, atd.

1.3 Přehled umístěných nebezpečných látek v objektu nebo zařízení

a) Seznam a popis umístěných nebezpečných látek (včetně nebezpečných látek v automobilových a železničních cisternách), a jejich rozčlenění do kategorií

- suroviny,

- meziprodukty,

- hotové výrobky,

- vedlejší produkty,

- odpadní a pomocné produkty,

- produkty vzniklé jako důsledek neřízených chemických procesů.

b) Množství umístěných nebezpečných látek (včetně množství nebezpečných látek v automobilových a železničních cisternách).

c) Identifikační údaje o nebezpečných látkách (číslo CAS, název podle nomenklatury IUPAC, chemický vzorec, chemické složení směsi, obchodní název, klasifikace, stupeň čistoty, nejdůležitější příměsi).

d) Údaje o vlastnostech nebezpečných látek (fyzikální, chemické, toxikologické a ostatní specifické vlastnosti).

e) Vypouštění, zadržování, opětovné použití a recyklace nebo zneškodňování odpadů.

f) Vypouštění a úprava odpadních plynů.

g) Ostatní, zejména zpracovatelské a úpravárenské výrobní fáze.

1.4 Informace o technologii

a) Postupové diagramy (schémata) potrubí a technologických zařízení.

b) Popis technologických zařízení významných z hlediska bezpečnosti a dalšího vybavení.

c) Charakteristiky výrobních podmínek technologického procesu (parametry -hodnoty veličin) v běžném a mimořádném provozu.

d) Parametry chemických látek - vlastnosti a chovám za normálních a mimořádných podmínek.

e) Popis řídících a kontrolních technologických systémů.

f) Kvantitativní a kvalitativní informace o tocích energií a materiálů - energetické a materiálové bilance.

g) Popis stavebních jednotek objektů a zařízení, ve kterých se nakládá s nebezpečnými látkami, včetně jejich zabezpečení proti vnějším vlivům.

h) Přehled a popis technologických zařízení nebo jejich částí, ve kterých se manipuluje nebo vznikají nebezpečné látky, včetně zabezpečení proti vnějším vlivům,

i) Popis možných vlivů technologických zařízení s rizikovým potenciálem na ostatní technologická zařízení, případně na celý objekt za mimořádných podmínek,

j) Popis způsobu zajištění bezpečnosti provozu těchto zařízení,

k) Popisy a projektové údaje o částech zařízení vykazujících riziko závažné havárie, včetně uvedení relevantních právních předpisů a technických norem vztahujících se k provozované technologii.

1.5 Informace o provozních činnostech a procesech spojených s rizikem závažné havárie

a) Přehled a popis hlavních, pro bezpečnost významných provozních činností, včetně popisu chemických reakcí, fyzikálních a biologických přeměn.

b) Popis činností souvisejících s dočasným skladováním nebezpečných látek, jejichž přítomnost může představovat riziko závažné havárie (včetně dočasného umístění automobilových a železničních cisteren).

c) Popis činností souvisejících s manipulací s nebezpečnými látkami (nakládka, překládka, vykládka) včetně potrubní přepravy.

d) Popis postupů úprav nebezpečných látek před jejich dalším využitím, vypouštěním do životního prostředí, příp. zneškodněním (odpady ve všech skupenstvích).

e) Popis postupů, operací a opatření k zajištění bezpečnosti v jednotlivých fázích provozu (najíždění, provoz, odstavování, nestandardní stavy, havarijní stavy).

1.6 Popis instalovaných detekčních zařízení a monitorovacích systémů

a) Detekce přítomnosti směsí výbušných látek v ovzduší.

b) Zjišťování úniku nebezpečných látek do ovzduší, vody, půdy a horninového prostředí.

c) Zjišťování výskytu a pohybu nepovolaných osob v objektu.

d) Zjišťování základních meteorologických údajů významných pro bezpečný provoz.

1.7 Popisy vnitřního a vnějšího zajištění služeb rozhodujících pro bezpečnost provozu objektu nebo zařízení

1.7.1 Popis vnitřně zajišťovaných služeb

a) vnitřní energetická síť,

b) vlastní zdroj elektrické energie,

c) skladování a zásobování palivy,

d) havarijní dodávky médií,

e) vlastní zdroj vody,

f) rozvody vody, páry, vzduchu a technologických médií,

g) požární zabezpečení a vlastní hasičský sbor pokud je firmou zřízen,

h) zajištění zdravotní pomoci,

i) řídící střediska bezpečnosti provozu objektu a zařízení (pokud existují),

j) laboratoře,

k) údržba a opravy (pokud existují),

l) ostraha objektu/zařízení,

m) kanalizační síť,

n) retenční nádrže a úpravna odpadních vod (včetně likvidace hasební vody),

o) komunikační a informační systémy.

1.7.2 Popis externě zajišťovaných služeb

a) dodávky elektrické energie,

b) dodávky ostatních energetických médií,

c) dodávky vody,

d) zásobování technologickými surovinami,

e) ostatní zásobování,

í) požární zabezpečení a Hasičský záchranný sbor ČR,

g) zdravotnická pomoc,

h) laboratorní rozbory,

i) údržba a servisní služby (pokud existuje),

j) ostraha objektu,

k) odkanalizování objektu (likvidace hasební vody),

l) komunikační a informační systémy (telekomunikace, rádiová síť apod.).

2. Informace o složkách životního prostředí v lokalitě objektu nebo zařízení (k § 8, odst. 1, písni, b zákona)

2.1 Popis okolí a životního prostředí v lokalitě objektu nebo zařízení

2.1.1 Popisy okolí objektu nebo zařízení a životního prostředí v rozsahu odpovídajícím možným rizikům, včetně dosahů závažné havárie a následkům možných havárií pro obyvatele, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek.

2.1.2 Informace související s demografickými a geografickými charakteristikami

a) typ sídelního útvaru (město, rekreační oblast apod.),

b) převažující typy obytných staveb (panelová zástavba, zděné domy, rodinné domky, chaty apod.),

c) počet obyvatel,

d) existence objektů správních úřadů a samosprávy a dalších institucí,

e) místa soustřeďování většího počtu osob (kina, divadla, kluby, sportovní a rekreační areály apod.),

f) další ohrožená místa v infrastruktuře okolí (školy, nemocnice, apod.),

g) popis významných krajinných prvků v dosahu potenciálních účinků závažné havárie (např. památkové objekty atd.),

h) zvláště chráněná území přírody (dle zákona č. 114/1992 Sb.), územní systémy ekologické stability, cenné biotopy atd.,

Přílohami dokumentu jsou

a) plán, mapa, resp. mapový výřez okolí s vyznačením výše uvedených objektů lokalizovaných v místech potenciálního dosahu případné závažné havárie,

b) mapy, náčrty nebo plány umístění významných krajinných prvků v místech potenciálního dosahu případné závažné havárie.

2.2 Informace o průmyslových a skladových objektech (včetně objektů zemědělské živočišné a rostlinné výroby) a přepravních komunikacích, které mohou být v souvislosti s objektem nebo zařízením provozovatele zdrojem rizika závažné havárie nebo mohou být naopak zasaženy závažnou havárií z objektu nebo zařízení provozovatele.

Přílohou dokumentu je přehledný plán, mapa znázorňující situování uvedených objektů.

2.3 Meteorologické charakteristiky

a) průměrné a maximální srážky v dané lokalitě,

b) maximální a minimální teploty, vlhkost ovzduší, výskyt mlh, bouřková činnost (elektrostatické výboje) a extrémní výkyvy počasí pro danou lokalitu,

c) směr a rychlosti větru a třídy stability atmosféry (větrná růžice) v dané lokalitě.

2.4 Vodohospodářské, hydrogeologické a geologické charakteristiky okolí objektu

a) obecná hydrologická (vodohospodářská) charakteristika,

b) obecná hydrogeologická charakteristika (hloubka hladiny podzemní vody, informace k swchnímu kolektoru),

c) obecná geologická charakteristika,

d) charakteristika a popis poměrů v okolí podniku, které mohou být příčinou vzniku nebo eskalace závažné havárie nebo mohou být ohroženy závažnou havárií, včetně

- situování podniku v zátopovém území,

- rizik vyplývajících z existence vodohospodářských děl (přehrady, hráze), kdy vznik mimořádné události na těchto vodohospodářských dílech by mohl mít vliv na bezpečnost objektu nebo zařízení provozovatele,

- nestability horninového podloží, možnosti sesuvů svrchních vrstev zemského pokryvu, rizika projevů seismické činnosti a jiných projevů,

- okolních významných důlních děl,

- průběhu okolních vodohospodářsky významných vodotečí a vodních ploch, potenciálně ohrožených vlivy případné závažné havárie v objektu nebo zařízení provozovatele,

- jímacích území zdrojů pitné vody, resp. území akumulace podzemních vod ohrožených vlivy případné závažné havárie v objektu nebo zařízení provozovatele,

- propustnosti podloží pro kontaminanty (charakteristika geologických vrstev a jejich průběh, geologické zlomy a jiné anomálie),

e) rizika přeshraničních přenosů hraničními toky a atmosférou a dopadů závažné havárie na složky životního prostředí,

f) způsob využití okolních pozemků, které by mohly být závažnou havárií z objektu zasaženy,

g) popis kanalizace v objektu nebo zařízení a její zaústění do čistírny odpadních vod, vodních toků atd.

Přílohou dokumentu jsou přehledné mapy hydrologických, hydrogeologických a geologických prvků, pokud následky závažné havárie mohou být ohroženy příslušné složky životního prostředí.

2.5 Další potenciální specifická ohrožení objektu nebo zařízení, např. nekontrolované požáry, letecké koridory atd.

ČÁST III.

PREZENTACE POSTUPU A VÝSLEDKU PROVEDENÉ ANALÝZY A HODNOCENÍ RIZIK ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE U OBJEKTU NEBO ZAŘÍZENÍ ZAŘAZENÉHO VE SKUPINĚ B

1. Přehled identifikovaných objektů nebo zařízení s uvedením druhu a množství v nich umístěných nebezpečných látek.

2. Výsledky posouzení nebezpečných chemických reakcí při nežádoucím kontaktu chemických látek v objektu nebo zařízení nebo za nežádoucích provozních podmínek.

3. Výsledky posouzení a popisy možných situací v objektu nebo zařízení, které mají potenciál způsobit poškození lidského zdraví, hospodářských zvířat, životního prostředí a majetku.

4. Výsledky, postup posouzení a popisy možných situací mimo objekt nebo zařízení, které mohou způsobit závažnou havárii.

5. Výsledky identifikace a popisy zdrojů rizik závažné havárie, relativní ocenění jejich závažnosti a vyznačení významných zdrojů rizika v mapě podniku.

6. Postup identifikace a výběru reprezentativních scénářů závažných havárií, včetně jejich popisu.

7. Postup provedení odhadů následků reprezentativních scénářů závažných havárií na zdraví a životy lidí? hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek a prezentace výsledků odhadů.

8. Postup a výsledky stanovém odhadu pravděpodobností reprezentativních scénářů havárií.

9. Výsledky ocenění rizika.

10. Výsledky hodnocení, přijatelnosti rizik vzniku závažných havárií.

11. Výsledky a postup posouzení vlivu (spolehlivosti a chybování) lidského činitele v souvislosti s relevantními zdroji rizik.

12. Uvedení metodik použitých při analýze rizika.

13. Podrobné popisy použitých veřejně nepublikovaných metodik.

14. Popis opatření k nepřijatelným zdrojům rizika, plán jejich realizace a systém kontroly plnění tohoto plánu.

15. Popis systému trvalého sledování účinnosti opatření pro omezování rizik.

ČÁST IV.

POPIS SYSTÉMU PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE VČETNĚ CELKOVÝCH CÍLŮ A ZÁSAD PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE

1. Popis systému prevence závažné havárie včetně celkových cílů a zásad prevence závažné havárie ve struktuře a obsahu podle Přílohy č. 1, Část III.

2. Popis systému řízem bezpečnosti včetně uvedení soustavy důkazových prostředků a postupů, jimiž provozovatel prokazuje zavedení a funkčnost systému řízem bezpečnosti a prevence závažné havárie.

ČÁST V.

POPIS PREVENTIVNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ K OMEZENÍ MOŽNOSTI VZNIKU A NÁSLEDKŮ ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE

1. Přehled instalovaných technických bezpečnostních systémů snižujících riziko vzniku závažné havárie

1.1 Automatické odstavovací systémy a automatické systémy blokování zařízení.

1.2 Detekční a poplachové systémy.

1.3 Automatické systémy ochrany před požárem a výbuchem.

1.4 Automatické systémy ochrany před úniky nebezpečných toxických látek.

1.5 Zvláštní opatření proti neoprávněnému vniknutí a manipulacím.

1.6 Pulty integrované havarijní ochrany včetně indikace funkčnosti ochranných systémů.

2. Informace o provedeném posouzení přiměřenosti bezpečnostních a ochranných opatření

3. Popis vlastních ochranných a zásahových prostředků sloužících ke zmírnění a omezení následků závažné havárie, včetně disponibilních lidských zdrojů

3.1 Stabilní technické prostředky (např. stabilní hasící zařízení, odvětrávací systémy).

3.2 Mobilní technické prostředky (např. čerpadla, ventilátory, výsuvné plošiny, norné stěny).

3.3 Dopravní prostředky a speciální mechanismy (např. zemní stroje, automobilové cisterny, požární cisterny).

3.4 Zásahové a havarijní materiály.

3.5 Osobní ochranné prostředky.

3.6 Personální zajištění (početní stavy pohotovostních zaměstnanců).

4. Popisy smluvně zajištěných ochranných a zásahových prostředků sloužících ke zmírnění a omezení následků závažné havárie, včetně disponibilních lidských zdrojů

4.1 Mobilní technické prostředky.

4.2 Dopravní prostředky a speciální mechanismy (zemní stroje, automobilové cisterny, požární automobilové cisterny apod.).

4.3 Zásahové a havarijní materiály.

4.4 Osobní ochranné prostředky.

4.5 Personální zajištění (početní stavy).

5. Informace k systémům vyrozumění a provádění zásahu

5.1 Popis systémů a způsobů vyrozumění příslušných subjektů v případě vzniku havarijního stavu.

5.2 Popis systému a způsobů výstrahy a varování.

5.3 Popis postupů provádění zásahu vlastními silami a prostředky.

Část VI.

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

Závěrečná kapitola dokumentu „Bezpečnostní zpráva" představuje sumarizující a přehledovou část, která jasným, i pro neodborníka srozumitelným způsobem shrne zásadní informace v souvislosti se zajištěním prevence závažné havárie v předmětném objektu s tím, že musí být zřejmé vazby uvnitř objektu i směrem k jeho okolí, rizika a opatření k jejich omezení.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 366/2004 Sb.

Rozsah a způsob zpracování vnitřního havarijního plánu

Vnitřní havarijní plán obsahuje popis

a) zajištění havarijní připravenosti informačních, materiálních, lidských a ekonomických zdrojů pro případ vzniku závažné havárie,

b) způsobu snižování následků a zvládání možné závažné havárie,

c) opatření zajišťující monitoring a sanaci místa závažné havárie.

Vnitřní havarijní plán se průběžně aktualizuje a prověřuje praktickými cvičeními. O Výsledku různých typů praktických cvičení se vede dokumentace a v jejím rámci písemné zápisy s uvedením zjištěných nedostatků včetně termínů jejich odstranění. Dokumentace je součástí vnitřního havarijního plánu.

3. Rozsah vnitřního havarijního plánu

3.1 Vnitřní havarijní plán má část

- informativní,

- operativní,

- ostatní plány pro řešení mimořádných událostí zpracovaných provozovatelem a schválených podle zvláštních předpisů.

3.2 Informativní část vnitřního havarijního plánu obsahuje

3.2.1 Identifikaci osob

a) Jména, příjmení a funkční zařazení fyzických osob, které mají pověření provozovatele realizovat preventivní bezpečnostní opatření uvedená ve vnitřním havarijním plánu a které jsou ve spojení s krajským úřadem,

b) jména, příjmení a funkční zárazem fyzických osob, které jsou provozovatelem určeny k plnění úkolů určených vnitřním havarijním plánem a nejsou ve spojení s krajským úřadem.

3.2.2 Informace o objektu nebo zařízení a jeho okolí, životním prostředí, nebezpečných látkách, rizicích podle příloh č. 2 a této vyhlášky.

3.3 Operativní část

V operativní části jsou uvedeny různé scénáře možných havárií a jejich řešení.

3.3.1 Scénáře havárií

Scénářem havárie se rozumí popis vývoje možné havárie, včetně předpokládaných činností j ednotlivých osob,

a) Scénáře havárií obsahují zejména

- časový průběh a podmínky ovlivňující vznik a průběh havárie,

- možné následky pro zdraví a život lidí (zaměstnanci, okolní obyvatelstvo, životní prostředí a majetek uvnitř i vně objektu nebo zařízení),

- možné následně vyvolané havárie (domino efekt) včetně havárií, které svými následky mohou přesáhnout areál provozovatele,

- postup likvidace havárie včetně použitých prostředků k likvidaci havárie,

- popis úkolů jednotlivých organizačních útvarů a zásahových složek provozovatele a osob při likvidaci havárie.

b) Scénáře havárií

- vycházejí z analýz rizik a odhadů následků případné havárie a časových údajů možného rozvoje,

- obsahují možnosti ochranných opatření (zábran rozvoje havárie) v systému,

- využívají poznatků z dříve proběhlých havárií.

3.3.2 Další položky doplňující každý typ scénáře, případně skupiny scénářů havárií s podobnou charakteristikou

a) Bezpečnostní opatření k zastavení rozvoje

Jedná se o popis technických zařízení a opatření připravených k použití při zastavení havarijní sekvence před koncem scénáře havárie (například: výstražná zařízení, skrápěcí systémy (sprinklery), zachycovací zařízení v okolí zásobníků).

b) Síly a prostředky k likvidaci havárie

ba) vlastní síly a prostředky

- název,

- místa jejich dislokace,

- charakteristika,

- odpovědnost za nasazení,

- úkoly při likvidaci.

bb) síly a prostředky, které mohou být poskytnuty ze zdrojů jiných než provozovatele v případě vzniku havárie

- nároky na požadovanou pomoc,

- složky určené k výpomoci a způsob jejich zajištění,

- způsob povolání složek určených k výpomoci a jejich zapojení do likvidace,

- způsoby velení a odpovědnost za nasazení složek.

c) Vyrozumění o havárii a předávání informací

- způsoby předám prvotní informace o havárii,

- systém předání informace základním složkám a osobám určeným pro likvidaci havárie u provozovatele,

- způsob a forma povolám složek působících v záchranném systému,

- způsob informování hejtmana a jeho poradního orgánu,

- podávání informací o havárii sousedním krajským úřadům a orgánům s územní a celostátní působností,

- podávání informací o havárii sdělovacím prostředkům a veřejnosti,

- činnost operačních středisek složek působících v záchranném systému.

d) Řízení zásahu při likvidaci havárie

- kompetence k řízení zásahu,

- předávání řízení zásahu,

- předávání informací o průběhu zásahu.

e) Spojem

- rádiové spojení,

- telefonní spojení,

- náhradní spojení.

f) Monitoring

Umístění, způsob provozování, vyhodnocování a využívání monitoringu

- pro potřeby monitorování vzniku daného typu havárie,

- informace o meteorologické situaci a znečištění ovzduší.

g) Havarijní informační systém

- způsob provozování,

- způsob využití po havárii.

h) Způsob asanace daného typu havárie

- způsoby asanace,

- odpovědnost za provedení,

- složky provádějící asanaci,

- skládky a spalovny nebezpečných látek,

- dozor nad asanačními činnostmi.

3.4 Plány konkrétních činností

Tato položka obsahuje monotematické plány činností s přímou návazností na scénáře havárií, které tvoří relativně autonomní doplněk havarijních plánů. Jedná se zejména o

a) Traumatologický plán

- systém zabezpečení zdravotnických opatření postiženým osobám.

b) Plány varování zaměstnanců

- prostředky varování,

- způsoby varování,

- druhy varovných signálů a jejich význam,

- předání informací o nutné činnosti,

- způsoby informování o ukončení ohrožení,

- odpovědnost za funkci a reálné využití varovného systému,

c) Plány individuální ochrany

- prostředky pro individuální ochranu,

- místa uskladnění,

- systém výdeje prostředků individuální ochrany,

- systém zpětného přebírání prostředků individuální ochrany,

- odpovědnost.

d) Evakuační plány a plány ukrytí zaměstnanců

- zásady provádění evakuace,

- předpokládané počty evakuovaných,

- zabezpečení evakuace,

- evakuační trasy,

- přehled míst ubytování,

- řízení evakuace,

- zásady ochrany jednotlivce nebo skupiny obyvatelstva respektive zaměstanců,

- přehled krytů a jejich určení v areálu provozovatele,

- odpovědnost za ochranu a reálné fungování systému ochrany zaměstnanců.

3.5 Ostatní plány pro řešení mimořádných událostí zpracované provozovatelem a schvalované podle zvláštních předpisů.3)

3) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve zněni zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č.71/2000 Sb., zákona č.237/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 366/2004 Sb.

Rozsah a způsob zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu

Určení objektu nebo zařízení

1.2 Obsah určení objektu nebo zařízení

a) jméno a příjmení (název), místo pobytu cizinců a místo trvalého pobytu u státních občanů České republiky (sídlo) a identifikační číslo provozovatele, pokud bylo přiděleno,

b) název a adresa objektu nebo zařízení (v případě samostatné provozovny nebo odštěpného závodu),

c) jméno a příjmení fyzické osoby pověřené provozovatelem zpracováním podkladů.

Popis závažné havárie, která může vzniknout v objektu nebo zařízení a jejíž následky se mohou projevit mimo objekt nebo zařízení

2.1 Informace o objektu nebo zařízení

a) popis hlavních výrobních činností,

b) popis hlavních technologických procesů,

c) schematické znázornění hlavních výrobních částí,

d) schematické znázornění vzájemných vztahů hlavních technologických částí.

2.2 Seznam nebezpečných látek podle jejich chemických nebo obchodních názvů, včetně jejich klasifikace a nebezpečných vlastností uvedených v návrhu na zařazení4)

a) umístěných v podniku nebo zařízení,

b) vznikajících v průběhu činnosti,

c) vznikajících v interakci s dalšími látkami a přípravky v případě závažné havárie.

2.3 Zjišťování rizika vzniku závažné havárie v jednotlivých částech objektu nebo zařízení

a) informace o riziku závažné havárie, která může vzniknout v objektu nebo zařízení,

b) určení místa (například stáčiště, zásobníky, potrubní mosty, technologické jednotky) pravděpodobného vzniku závažné havárie,

c) popis scénářů předpokládaného průběhu závažné havárie.

3. Přehled možných následků závažné havárie na život a zdraví lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek, včetně způsobů účinné ochrany před těmito následky.

3.1 Informace o možných následcích závažné havárie

a) popis předpokládaného poškození staveb, včetně určení plošného rozsahu poškození, vyplývající z modelů použitých při hodnocení jednotlivých scénářů následků závažné havárie,

b) popis předpokládaného poškození zdraví či ztráty života lidí vyplývající z rozptylových studií a dalších modelů, včetně uvedení předpokládaných koncentrací a určení jejich plošného rozsahu,

c) předpokládané dopady závažné havárie na životní prostředí a hospodářská zvířata, včetně odhadu jejich plošného rozsahu a šíření.

3.2 Způsoby ochrany před možnými následky závažné havárie

a) proti poškození staveb,

b) před ztrátou života nebo poškození zdraví lidí při různých koncentracích nebezpečných látek šířených v ovzduší5),

c) před újmou (škodami) na jednotlivých složkách životního prostředí (okamžité, střednědobé a dlouhodobé),

d) před poškozením hospodářských zvířat.

4. Přehled preventivních bezpečnostních opatření ke zmírnění dopadů závažné havárie

4.1 Přehled preventivních bezpečnostních opatření provozovatele, zejména při navázání spolupráce s vnějšími zásahovými složkami pro provedení zásahu v případě vzniku závažné havárie a omezení následků závažné havárie mimo objekt nebo zařízení

a) uvedení jména, příjmem a funkční zařazení fyzických osob, které mají pověření provozovatele realizovat preventivní bezpečnostní opatření uvedená ve vnitřním havarijním plánu a které jsou ve spojení s krajským úřadem a spolupracují s vnějšími havarijními (zásahovými) složkami,

b) jednoduché grafické a písemné vyjádření postupu provozovatele v případě vzniku závažné havárie vedoucí k omezení jejích následků,

c) přehled vnějších havarijních (zásahových) složek, o kterých provozovatel v dokumentaci uvažuje pro spolupráci při omezení následků závažné havárie podle zvláštních právních předpisů.6)

4.2 Informace o způsobu varování a průběžném informování lidí v případě vzniku závažné havárie

a) provozovatele k aktivaci varovných systémů a poskytování dalších pokynů,

b) stávající způsoby a prostředky vyrozumění a varování (sirény a vizuální zařízení, využití rozhlasu, telefonu a dalších médií, nebo systémů), včetně uvedení typu sirén, náhradních rozhlasových frekvencí, zvláštních telefonních čísel atd.,

c) stávající systém varovných signálů (zvukových, vizuálních, dalších),

d) cvičení a výcvikové postupy využívané k zabezpečení nejvhodnějšího způsobu poskytování informace o vzniku a průběhu závažné havárie,

e) cvičení a výcvikové postupy využívané k přípravě lidí při rozeznávání signálů a pochopení zpráv a informací o vzniku a průběhu závažné havárie,

f) uvedení dalších informačních prostředků, které byly zřízeny pro lidi s ohledem na v možné přetížení komunikačních sítí provozovatele (např. státní rozhlasové a televizní vysílám).

4.3 Popis žádoucího chování ohrožených lidí v případě vzniku závažné havárie podle některého z uvažovaných scénářů a příslušné nutné minimum informací poskytnutých lidem.

5. Seznam a popis technických prostředků využitelných při odstraňování následků závažné havárie, které jsou umístěny mimo objekt nebo zařízení provozovatele.

6. Popis ostatních zásahových a záchranných složek a jejich technické vybavení, které je umístěno mimo objekt nebo zařízení provozovatele, o jejichž využití uvažuje provozovatel ve své dokumentaci pro omezení a odstraňování následků závažné havárie.

7. Další nezbytné údaje vyžádané krajským úřadem

8. Informace, které jsou použity pro podrobnější vyhodnocení možných následků v daném místě, nebo pro podání úplnější informace lidem či správním úřadům o možných rizicích závažné havárie a účinném způsobu ochrany před jejich následky, jako například

a) podrobnější specifikace technických prostředků na odstraňování následků závažné havárie,

b) podrobnější plán únikových cest a evakuačních prostorů.

4) § 6 zákona č. 353/1999 Sb.

5) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování.

6) Například zákon č. 133/1985 Sb., ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č.71/2000 Sb., zákona č.237/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 227/2003 Sb., zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve zněni zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb. a zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 210/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 548/1991 Sb., zákona č. 550/1991 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona C. 307/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 206/1996 Sb., zákona č. 14/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 260/2001 Sb., zákona č. 290/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb. zákona č.320/2002 Sb. zákona č. 130/2003 Sb. zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 356/2003 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 366/2004 Sb.

Rozsah a způsob informace určené veřejnosti a postup při zabezpečení informování veřejnosti v zóně havarijního plánování

1. Informování veřejnosti v zóně havarijního plánování provádí krajský úřad písemnou formou.

2. Krajský úřad informuje státní občany české republiky a cizince s místem trvalého pobytu v zóně havarijního plánování a právnické osoby jejichž podnikání je zaměřeno do zóny havarijního plánování.

3. Rozsah informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování.

3.1 Identifikace objektu nebo zařízení.

3.2 Identifikace krajského úřadu, včetně spolupracujících subjektů podávajících informaci.

3.3 Informace o zařazení objektu nebo zařízení do příslušné skupiny podle § 3 zákona a údaje o schválení (předložení) příslušné havarijní dokumentace podle § 13 zákona a o provedení kontroly a jejích výsledcích podle § 22 zákona.

3.4 Jednoduchý popis výrobní činnosti a částí objektu nebo zařízení provozovatele.

3.5 Seznam (hlavních) nebezpečných látek v souladu se seznamem uvedeným v návrhu na zárazem objektu nebo zařízení do příslušné skupiny podle § 6 zákona.

3.6 Informace označující zdroje rizik závažné havárie; včetně potenciálních následků závažné havárie na život a zdraví lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v zóně havarijního plánování.

3.7 Informace o způsobu varování lidí v případě vzniku závažné havárie a informace o způsobu poskytování dalších informací lidem.

3.8 Informace o žádoucím chování lidí v případě vzniku závažné havárie.

3.9 Popis opatření provozovatele k omezení následků závažné havárie v objektu nebo zařízení provozovatele (vnitřní havarijní plán) a jeho spojení na vnější zásahové a záchranné prostředky a služby.

3.10 Popis vnějšího, popřípadě krajského havarijního plánu, včetně žádoucího chovám lidí vyžadovaného těmito dokumenty.

3.11 Podrobnosti o tom, kde mohou být obdrženy další důležité informace v souladu s požadavky na poskytování informací podle zvláštního právního předpisu.

Přesunout nahoru