Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 351/2004 Sb.Vyhláška o rozsahu služeb poskytovaných provozovatelem dráhy dopravci

Částka 114/2004
Platnost od 07.06.2004
Účinnost od 01.07.2004
Zrušeno k 01.04.2017 (76/2017 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

351

VYHLÁŠKA

ze dne 20. května 2004

o rozsahu služeb poskytovaných provozovatelem dráhy dopravci

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb. a zákona č. 103/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 22 odst. 1 písm. g) zákona:


§ 1

Touto vyhláškou se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví rozsah služeb poskytovaných provozovatelem dráhy oprávněnému dopravci.2)

§ 2

Přístup ke službám

(1) Přístup k dopravní cestě dráhy celostátní a dráhy regionální3) a poskytování služeb spojených

a) s přepravou osob v železničních stanicích,

b) s přepravou věcí ve stanicích odesílacích, ve stanicích určení, v seřaďovacích železničních stanicích, v železničních překladištích kombinované dopravy, jakož i v železničních překladištích v přístavech a na letištích,

c) s činnostmi při provozování drážní dopravy, které slouží nebo mohou sloužit více než jednomu dopravci,

musí být k dispozici všem oprávněným dopravcům2) způsobem, který vylučuje zvýhodnění některého z dopravců.

(2) Jednotlivé požadavky dopravců plní každý provozovatel dráhy na dráze celostátní a dráze regionální.

§ 3

Základní přístupová práva

Oprávnění dopravci mají na základě smlouvy o provozování drážní dopravy4) uzavřené s provozovatelem dráhy právo na

a) vypracování jízdního řádu podle přidělené kapacity dopravní cesty na dráze celostátní a regionální a využití přidělené kapacity dopravní cesty na dráze podle sjednaného jízdního řádu,

b) používání tratí, stanic a dopraven v rozsahu sjednaném ve smlouvě o provozování drážní dopravy,

c) zajištění organizace drážní dopravy, operativní řízení v případě nepravidelnosti drážní dopravy, zajištění rádiového spojení s drážním vozidlem a hlášení a poskytování informací o jízdě vlaku dopravce,

d) poskytnutí dalších informací potřebných k zavedení nebo k provozování přepravních služeb, pro které byla kapacita dopravní cesty dráhy přidělena, zejména zajištění nebo zprostředkování školení doprovodu vlaku a jeho seznámení s traťovými poměry na tratích a v dopravnách a vybavení tabulkami traťových poměrů traťových úseků, na kterých vlak jede, a jízdním řádem vlaku.

§ 4

Přístup k zařízení služeb a poskytování služeb na trati

Na základě uzavřené smlouvy o provozování drážní dopravy4) s provozovatelem dráhy, pokud požadovanou službu nemůže poskytnout jiný dodavatel, má oprávněný dopravce právo na poskytované nebo zprostředkované služby umožňující využívat:

a) elektrické napájecí zařízení pro trakční proud, je-li k dispozici,

b) čerpací stanice pro doplnění pohonných hmot a ostatních provozních hmot pro drážní vozidla,

c) osobní nádraží, prostory pro poskytování služeb cestujícím, informační zařízení pro cestující a ostatní zařízení pro odbavení cestujících,

d) místa nakládky a vykládky pro přepravu věcí,

e) kolejiště pro sestavování vlaků a posun drážních vozidel,

f) odstavné koleje,

g) vyhrazené prostory k údržbě, údržbu a ostatní technické služby pro provozní ošetření vozidlového parku.

§ 5

Doplňkové a pomocné služby

(1) Doplňkovými službami jsou

a) dodávka trakčního proudu,

b) předtápění drážních vozidel určených pro přepravu osob,

c) zabezpečení posunu,

d) ostatní služby poskytované na zařízeních služeb na dráze uvedených v § 2 až 4,

e) uzavření nebo zprostředkování uzavření smlouvy týkající se

1. přepravy nebezpečných věcí a nadrozměrných zásilek,

2. pomoci při provozu mimořádných vlaků,

3. pomoci při odstraňování následků mimořádných událostí.

(2) Doplňkové služby poskytuje provozovatel dráhy oprávněnému dopravci způsobem, který vylučuje zvýhodnění některého z dopravců; podmínky jejich poskytování se uvedou ve smlouvě o provozování drážní dopravy.4)

(3) Provozovatel dráhy může poskytovat na základě smlouvy o provozování drážní dopravy4) pomocné služby, kterými jsou:

a) přístup k telekomunikační síti při provozování drážní dopravy,

b) doplňující informace související s organizací drážní dopravy a bezpečností provozování drážní dopravy, zejména o technologických postupech používaných při provozování drážní dopravy a rozsahu a úrovni poskytovaných služeb,

c) technická kontrola vozidlového parku.

Tím není dotčena možnost dopravce zajistit si smluvně poskytování uvedených pomocných služeb jiným dodavatelem.


§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2004.


Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice 2001/14/ES Evropského parlamentu a Rady o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti.

2) § 24 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 3 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4) § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru