Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 344/2004 Sb.Vyhláška o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů

Částka 111/2004
Platnost od 03.06.2004
Účinnost od 01.09.2004
Zrušeno k 01.09.2008 (253/2008 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

344

VYHLÁŠKA

ze dne 18. května 2004

o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 1 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 159/2000 Sb. a zákona č. 284/2004 Sb.:


§ 1

(1) Organizační jednotka Ministerstva financí, u níž povinná osoba plní oznamovací povinnost a která působí jménem Ministerstva financí, se nazývá Finanční analytický útvar.

(2) Povinná osoba, která určí zaměstnance k zajišťování průběžného styku a výměně informací s Finančním analytickým útvarem a k plnění oznamovací povinnosti o podezřelém obchodu (dále jen "kontaktní osoba"), sdělí jméno, příjmení, adresu pracoviště, pracovní zařazení, telefonické a případně i faxové či jiné spojení na kontaktní osobu písemně na adresu Finančního analytického útvaru, uvedenou v příloze č. 1. Stejným způsobem oznamuje neprodleně i veškeré změny v nahlášených údajích. Jestliže Finanční analytický útvar takové sdělení neobdrží, je kontaktní osobou statutární orgán, v případě kolektivního statutárního orgánu osoba jednající jeho jménem, a v případě podnikatele – fyzické osoby přímo podnikatel.

§ 2

(1) Povinná osoba plní oznamovací povinnost formou doporučeného dopisu na adresu Finančního analytického útvaru, anebo písemně nebo ústně do protokolu, a to v místě určeném po předchozí dohodě s tímto útvarem. Za písemné oznámení o podezřelém obchodu se považuje též oznámení podané elektronicky technickými prostředky, zajišťujícími zvláštní ochranu přenášených údajů.

(2) Vyžadují-li to okolnosti případu, zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení, je možné Finanční analytický útvar podle § 4 odst. 2 věty druhé zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, upozornit i telefonicky, zasláním faxové zprávy, nebo zasláním zprávy elektronickou poštou na spojení uvedené v příloze č. 1. Mimo pracovní dobu lze upozornění v případě nebezpečí z prodlení podávat pouze telefonicky na telefonní číslo uvedené v příloze č. 1. Toto upozornění nenahrazuje podání oznámení o podezřelém obchodu.

(3) Okamžikem přijetí oznámení o podezřelém obchodu Finančním analytickým útvarem je čas uvedený v otisku prezentačního razítka tohoto útvaru na oznámení, které bylo doručeno osobně, na doporučeném dopise nebo cenném psaní, čas uvedený v protokolu, nebo čas přijetí elektronicky podaného oznámení.

(4) Náležitosti oznámení o podezřelém obchodu jsou uvedeny v příloze č. 2.

§ 3zrušeno


§ 4

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 183/1996 Sb., o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi.

2. Vyhláška č. 223/2000 Sb., kterou se mění vyhláška č. 183/1996 Sb., o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2004.


Ministr:

Mgr. Sobotka v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 344/2004 Sb.

Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem:

Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem:

1. Poštovní adresa Finančního analytického útvaru zní: Ministerstvo financí, Finanční analytický útvar, poštovní přihrádka 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1.

2. Další možnosti spojení na Finanční analytický útvar:

telefon:+420-25704-4501, nebo
+420-603-587663 mimo obvyklou pracovní dobu (pracovní dny 8.00 až 16.00 hod.);
fax:+420-25704-4502;
e-mail:„fau@mfcr.cz".

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 344/2004 Sb.

Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

I.

Identifikační údaje oznamovatele podezřelého obchodu:

Obchodní firma (jméno a příjmení) nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení; sídlo (adresa k doručování); identifikační číslo; předmět podnikání dle zápisu v obchodním rejstříku nebo dle průkazu živnostenského nebo jiného oprávnění k podnikání - pouze ten předmět podnikání, který s oznámením souvisí.

II.

Identifikační údaje toho, koho se oznámení týká:

A) Fyzická osoba:

Jméno a příjmení včetně případných dalších užívaných jmen a příjmení (ve sporných případech jednoznačně rozlišit jméno a příjmení); adresa místa pobytu v ČR, příp. mimo ČR a další adresy které používá, rodné číslo nebo datum narození, místo narození, druh a číslo průkazu totožnosti, kdy a kým byl vystaven a údaje o době jeho platnosti, státní příslušnost, pohlaví (není-li z dalších údajů zřejmé), popřípadě další identifikační údaje uvedené v průkazu totožnosti.

B) Fyzická osoba - podnikatel:

Kromě údajů podle bodu A) dodatky používané v podnikání, případně obchodní firma zapsaná v obchodním rejstříku a identifikační číslo, předmět podnikání dle průkazu živnostenského oprávnění nebo dle zápisu v obchodním rejstříku a místo podnikání.

C) Právnická osoba:

Obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí, jméno, příjmení, rodné číslo nebo data narození a bydliště osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, pak i její obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, místo podnikání a identifikační číslo a identifikační údaje osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, dále identifikační údaje většinového společníka nebo ovládající osoby.

Dále v rozsahu bodu A) identifikační údaje fyzické osoby, která jedná jménem toho, koho se oznámení týká, pokud je v oznamovaném podezřelém obchodu fyzická osoba zastoupena, a vždy v případě právnické osoby.
Požadované identifikační údaje není třeba podrobně rozepisovat, pokud jsou doloženy v příloze oznámení kopií té části příslušného dokladu (např. výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobného registru nebo průkazu totožnosti), která tyto údaje obsahuje.

III.

Popis předmětu a podstatných okolností podezřelého obchodu

Oznamovatel uvede předmět a podstatné okolnosti podezřelého obchodu, které jsou mu známy. Podrobně uvede zejména: důvod transakce, který účastník obchodu uvádí; popis použité hotovosti či jiných platebních prostředků a další okolnosti hotovostní platby; časové údaje; čísla účtů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky ohledně kterých se oznámení podává a všech účtů, na které nebo z nichž byly či mají být převáděny, včetně identifikace jejich majitelů a disponentů, má-li k této informaci oznamovatel přístup; měnu; čím je obchod podezřelý; případně i zjištěná telefonní a faxová čísla; popis a evidenční čísla dopravních prostředků; popis chování účastníka obchodu i jeho společníků a další informace, které by mohly mít informační význam k zúčastněným osobám či předmětné transakci.

Případné další údaje, které mohou souviset s podezřelým obchodem - např. informace o dalších obchodech a osobách, které mají vztah k podezřelému obchodu, nebo o osobách, které by mohly poskytnout další informace o něm.

Součástí popisu jsou kopie všech v oznámení uváděných a s předmětem oznámení souvisejících dokladů, které má oznamovatel k dispozici

IV.

Informace o provedení či odložení obchodu

Oznamovatel uvede zda a kdy byl obchod proveden či zda byl odložen podle § 6 odst. 1 nebo § 6 odst. 3 zákona č. 61/1996 Sb., případně důvod, proč obchod byl nebo nebyl proveden.

V.

Kontaktní informace

Jméno, příjmení a pracovní zrazení osoby, která za povinnou osobu podává oznámení podezřelého obchodu (lze nahradit kódem, přiděleným registrované kontaktní osobě Finančním analytickým útvarem), možnosti spojení k přijetí pokynů od Ministerstva financí, včetně možnosti spojení i mimo obvyklou pracovní dobu (telefon, fax, e-mail). Kontaktní informace lze uvést odděleně od vlastního textu oznámení; musí však z nich být zřejmé, ke kterému oznámení se vztahují.

Datum, čas a místo podání oznámení a podpis osoby plnící oznamovací povinnost, která je současně odpovědná za správnost uvedených údajů.

Přesunout nahoru