Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 335/2004 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky

Částka 107/2004
Platnost od 31.05.2004
Účinnost od 01.07.2004
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

335

VYHLÁŠKA

ze dne 14. května 2004,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 24 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 148/2010 Sb. a zákona č. 206/2015 Sb., k provedení § 6 odst. 1, § 7 a 8, § 8a odst. 4, § 10 odst. 1 písm. c), § 11a odst. 2, § 15 odst. 2, § 16 odst. 1 písm. d), § 16 odst. 2 písm. a), § 18 odst. 2, § 18 odst. 3 písm. a), § 19 odst. 3 a 6, § 19a odst. 3 a § 20 odst. 1:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a) podrobnosti o postupu Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva (dále jen "úřad") při ověřování stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva a stanovených doplňků (dále jen "kontrolované výrobky"),

b) postup úřadu při kontrole označení kontrolovaných výrobků identifikačními údaji a rozsah kontrolovaných identifikačních údajů,

c) rozsah technické a průvodní dokumentace,

d) vzory zkušebních značek a dalších značek používaných úřadem a uznaných v České republice,

e) výši úplaty vybírané úřadem za provedené odborné činnosti,

f) vzor služebního průkazu a

g) počet vzorků kontrolovaných výrobků předkládaných k ověřování.

§ 1a

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) kontrolní značkou značka uvedená v příloze č. 4,

b) jednotnou zkušební značkou značka uvedená v příloze č. 3 části 1.1.2, nebo 1.1.3,

c) identifikační značkou značka uvedená v příloze č. 3 části 1.1.1,

d) národní zkušební značkou značka uvedená v příloze č. 3 části 2.

§ 1b

Stanovený způsob označování zbraní a střeliva

(1) Stanovené střelné zbraně označuje úřad stanoveným způsobem, který je tvořen

a) jednotnou zkušební značkou, která je alespoň na jedné z hlavních částí zbraně doplněna identifikační značkou úřadu a vyznačeným dvojčíslím nebo symbolem označujícím rok provedení zkoušky (dále jen „symbol roku zkoušky“),

b) jednotnou zkušební značkou, identifikační značkou úřadu a dvojčíslím nebo symbolem roku zkoušky na každé silně namáhané části předložené samostatně k ověření, nebo

c) národní zkušební značkou, která je alespoň na jedné z hlavních částí zbraně doplněna vyznačeným dvojčíslím nebo symbolem roku zkoušky, a jedná-li se o zbraň zakázanou6), i číslem zkušebního protokolu ve zvláštní číselné řadě.

(2) Stanovené střelivo označuje kontrolovaná osoba nebo úřad stanoveným způsobem, který je tvořen zkušební značkou s číslem certifikátu o typové zkoušce, nebo jednotnou zkušební značkou vyznačenou spolu s národní identifikační značkou úřadu.

§ 2

Postup při homologaci stanovených střelných zbraní

(1) Při homologaci stanovených střelných zbraní (dále jen „homologace“) výrobce, dovozce, vývozce, distributor nebo opravce (dále jen „kontrolovaná osoba“) spolu se žádostí podle § 18 zákona předkládá úřadu dvě stanovené střelné zbraně; každá předkládaná stanovená střelná zbraň musí být opatřena

a) označením kontrolované osoby obchodní firmou, pod kterou je zapsána v obchodním rejstříku, nebo názvem, jde-li o právnickou osobu, nebo jménem, jde-li o fyzickou osobu, anebo jeho ochrannou známkou,

b) typovým označením,

c) ráží používaného střeliva,

d) údajem o ráži na každé výměnné hlavni, a pokud má zbraň hlavně rozdílných ráží, údajem o ráži na každé z hlavní,

e) údajem o ráži na každém výměnném válci revolveru a

f) jedná-li se o palnou zbraň, dále označením země nebo místa původu, výrobním číslem a datem výroby, není-li součástí výrobního čísla.

(2) U stanovených střelných zbraní předložených k homologaci úřad zjišťuje

a) shodu základních rozměrů s technickou dokumentací výrobce a se stanovenými technickými požadavky (§ 4 zákona),

b) typové označení uvedené na stanovené střelné zbrani,

c) bezpečnou funkci při střelbě,

d) odolnost materiálu, ze kterého je zbraň vyrobena, a to při střelbě nebo při ztížených klimatických podmínkách, je-li to vyžadováno,

e) správnost a úplnost technické a průvodní dokumentace,

f) zda výrobce má k dispozici potřebná kalibrovaná měřidla, vypracované kontrolní postupy, potřebné prostory a má zabezpečeny technické a personální předpoklady k provádění kontroly všech výrobků shodných s homologovaným typem stanovené střelné zbraně (dále jen "systém kontroly") a zda o tom vede záznamy.

(3) Typ předkládané stanovené střelné zbraně může zahrnovat několik výrobních provedení za předpokladu, že tato výrobní provedení mají shodná konstrukční uspořádání. Za výrobní provedení typu předkládané stanovené střelné zbraně se považují zbraně pouze s odlišným vnějším vzhledem.

(4) Při homologaci dovážených stanovených střelných zbraní zajistí kontrolovaná osoba, která nedoloží údaje o systému kontroly (§ 6 odst. 1 zákona) u zahraničního výrobce, zjištění těchto údajů ve spolupráci s úřadem na své náklady.

(5) Úřad vždy po provedení zkoušek vydá kontrolované osobě písemný záznam o provedeném ověření (dále jen "protokol"), ve kterém uvede

a) jméno, popř. druhé jméno, a příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození a místo pobytu fyzické osoby, anebo název nebo obchodní firmu, právní formu, sídlo a identifikační číslo právnické osoby (dále jen "identifikační údaje o kontrolované osobě"),

b) popis a určení stanovené střelné zbraně,

c) popis provedených zkoušek z hlediska stanovených technických požadavků, jejich výsledky a vyhodnocení,

d) místo provedení zkoušek a datum vydání protokolu.

(6) Při splnění podmínek uvedených v § 6 odst. 1 zákona vydá úřad současně s protokolem podle odstavce 5 certifikát o homologaci, který obsahuje

a) identifikační údaje o kontrolované osobě,

b) technické charakteristiky zkoušeného typu stanovené střelné zbraně, zejména druh materiálu a jeho parametry, ráži střeliva,

c) určení identifikační značky úřadu a jednotné zkušební značky podle přílohy č. 3 s číslem homologace a určení subjektu, který takto bude označovat každou vyrobenou stanovenou střelnou zbraň a poučení o vedení evidence označených stanovených střelných zbraní,

d) poučení o provádění jednotlivého ověřování stanovených střelných zbraní po dobu platnosti homologace (§ 6 odst. 4 zákona),

e) poučení o provádění kontrol úřadem (§ 20 zákona), datum a místo vydání certifikátu o homologaci.

Pokud zbraň při homologaci stanoveným podmínkám nevyhoví, úřad vydá rozhodnutí o odmítnutí vydat certifikát o homologaci (§ 21 odst. 2 zákona) obsahující kromě údajů shodných s protokolem i popis zjištěné závady.

(7) Po provedení homologace se jeden exemplář ověřovaného typu stanovené střelné zbraně uloží u úřadu; toto neplatí v případě plynových zbraní. Druhý exemplář se vrátí kontrolované osobě.

(8) Úřad provádí jednotlivé ověřování stanovených střelných zbraní v rozsahu homologace podle odstavce 2 podléhajících homologaci v případě

a) prodloužení platnosti certifikátu o homologaci (§ 6 odst. 4 zákona), nebo

b) pokud jsou vyráběny nebo dováženy v počtu nejvíce pěti kusů ročně (§ 6 odst. 3 zákona). V případě, že zbraň při jednotlivém ověřování podle písmene a) stanoveným podmínkám nevyhoví, úřad vydá rozhodnutí o zrušení nebo o odejmutí certifikátu o homologaci (§ 21 odst. 2 zákona) obsahující kromě údajů shodných s protokolem i popis zjištěné závady.

(9) Pokud kontrolovaná osoba, vlastník zbraně nebo ten, kdo je zapsán v průkazu zbraně, požádá úřad o ověření stanovené střelné zbraně již označené homologační značkou, úřad provede jednotlivé ověřování.

(10) Stálé kanceláři Mezinárodní stálé komise pro zkoušky ručních palných zbraní1) (dále jen "Stálá kancelář") úřad zasílá kopii certifikátu o homologaci stanovené střelné zbraně nebo zprávu o jeho zrušení nebo zprávu o odejmutí certifikátu o homologaci, nebo o odmítnutí vydat certifikát o homologaci (§ 21 odst. 2 zákona).

§ 3

Postup při kusovém ověřování stanovených střelných zbraní a stanovených doplňků

(1) Při kusovém ověřování stanovených střelných zbraní kontrolovaná osoba nebo ten, kdo je zapsán v průkazu zbraně, spolu se žádostí podle § 18 zákona předkládá úřadu stanovenou střelnou zbraň, dva spotřební náboje na každou nábojovou komoru, k samočinné zbrani pět kusů nábojů na každou nábojovou komoru a ke stanovené střelné zbrani určené výhradně pro použití černého prachu dvě střely na každou hlaveň; stanovená střelná zbraň musí být opatřena

a) označením výrobce obchodní firmou, pod kterou je zapsán v obchodním rejstříku, nebo názvem, jde-li o právnickou osobu, nebo jménem a příjmením, jde-li o fyzickou osobu, anebo jejich ochrannou známkou,

b) typovým označením,

c) označením země nebo místa původu,

d) výrobním číslem,

e) ráží použitého střeliva,

f) rokem výroby, pokud není uveden ve výrobním čísle stanovené střelné zbraně,

g) údajem nebo údaji na každé hlavni o délce nábojové komory, pokud jde o stanovenou střelnou zbraň s hlavní nebo hlavněmi s hladkým vývrtem,

h) údajem o ráži každé hlavně, pokud má zbraň hlavně rozdílných ráží, nebo údajem o ráži na hlavni, pokud má stanovená střelná zbraň každou z hlavní stejné ráže,

i) pokud je hlaveň určena výhradně pro použití černého prachu, jednoznačným údajem o této skutečnosti, pokud úřad neurčí jinak,

j) údajem každé brokové hlavně o měřeném průměru vývrtu, nebo označením materiálu, ze kterého je vyrobena, případně údajem o hmotnosti,

k) údajem o ráži na válci revolveru, pokud je možno vyměnit válec revolveru.

(2) Není-li zbraň při předložení k ověřování nebo kontrole označení kontrolovaných výrobků identifikačními údaji označena výrobním číslem nebo rokem výroby, označí úřad zbraň pořadovým číslem zkoušky a rokem zkoušky.

(3) Při kusovém ověřování tlumičů hluku stanovené střelné zbraně se středovým zápalem je tlumič hluku ověřován speciálním zkušebním nábojem pro ověřování tlumičů. Výrobce opatřuje tlumiče hluku označením ve stejném rozsahu jako stanovené střelné zbraně. Pokud má být stanovená střelná zbraň opatřena tlumičem hluku, ověřuje se stanovená střelná zbraň zvlášť pro tento účel stanoveným způsobem. Tlumič hluku nabytý před 15. červnem 2014 musí být předložen k ověření nejpozději při předložení první stanovené střelné zbraně, která jím může být opatřena, k ověření zvlášť pro tento účel. Tlumič hluku musí být opatřen označením ráže, pro kterou je ověřen; pokud je určen k použití pro více ráží, musí být opatřen označením hlavní ráže a dále všemi ostatními rážemi, rovněž pokrytými ověřením hlavní ráže speciálním zkušebním nábojem pro ověřování tlumičů.

(4) Při kusovém ověřování úřad provádí

a) prohlídku před zkušební střelbou,

b) zkušební střelbu,

c) prohlídku po zkušební střelbě.

(5) Technické požadavky při kusovém ověřování jsou uvedeny v příloze č. 1, v jiném právním předpisu8) a v českých technických normách2).

(6) Při prohlídce před zkušební střelbou vyřadí úřad stanovenou střelnou zbraň, která nesplňuje požadavky uvedené v příloze č. 1 bodě 1, nebo takovou, jejíž označení neodpovídá požadavkům uvedeným v odstavci 1. Tuto skutečnost oznámí kontrolované osobě nebo tomu, kdo je zapsán v průkazu zbraně.

(7) Úřad neověří stanovenou střelnou zbraň, která je viditelně poškozena zkušební střelbou, a stanovené střelné zbraně, které vykazují závady uvedené v příloze č. 1 bodě 3 nebo mají neopravitelnou závadu uvedenou v příloze č. 1 bodě 4. Tuto skutečnost oznámí kontrolované osobě nebo tomu, kdo je zapsán v průkazu zbraně.

(8) Vznikne-li při zkušební střelbě prováděné podle přílohy č. 1 podezření, že došlo ke snížení tlaku zkušebního náboje, zejména únikem plynů, úřad provede doplňkovou střelbu nad rámec předepsaného počtu zkušebních výstřelů. V případě pochybnosti o pevnosti stanovené střelné zbraně podrobené zkušební střelbě nebo při pochybnostech o existenci poškození nebo jiné vady stanovené střelné zbraně anebo v případě výskytu závady na nábojnici zkušebního náboje provede úřad rovněž doplňkovou střelbu zkušebními náboji.

(9) Dojde-li při zkušební střelbě prováděné podle přílohy č. 1 k vadné funkci zkoušené stanovené střelné zbraně, úřad provede ověření funkce doplňkovou střelbou spotřebními náboji, a to minimálně dvěma výstřely na každou nábojovou komoru.

(10) Na žádost kontrolované osoby nebo toho, kdo je zapsán v průkazu zbraně, může být ověřování brokovnice nahrazeno zkouškou s vyšším tlakem (vyšší zkouška) nebo zkouškou pro ocelové broky.

(11) U kusového ověřování zbraní dovezených ze zahraničí, jejichž zkušební značky nejsou v České republice uznávány na základě Úmluvy1) a které mají sklopné hlavně, se navíc zjišťuje

a) délka hlavní s přesností na 1 mm,

b) průměr vývrtu brokové hlavně s přesností na 0,1 mm a průměr vývrtu kulové hlavně s přesností na 0,01 mm,

c) hmotnost hlavně bez předpažbí s přesností na 1 g,

d) pevnost materiálu hlavních částí stanovené střelné zbraně zkouškou tvrdosti a na základě této zkoušky se stanoví, zda je tloušťka stěny hlavně vyhovující, pokud kontrolovaná osoba neprokáže, že pevnost použitého materiálu odpovídá české technické normě.2)

(12) Stanovená střelná zbraň, která je předkládána opravcem [§ 16 odst. 4 písm. b) zákona], je podrobena kusovému ověřování. Kusovému ověřování jsou taktéž podrobeny stanovené střelné zbraně, které jsou již označeny zkušební značkou.

(13) Úřad vždy po kusovém ověřování zbraň označí stanoveným způsobem a současně vydá kontrolované osobě nebo tomu, kdo je zapsán v průkazu zbraně, protokol, který obsahuje

a) identifikační údaje o kontrolované osobě,

b) identifikační údaje o stanovené střelné zbrani a

c) datum a místo zkoušky ověření,

d) v případě zbraně nabíjené černým prachem i maximální hmotnosti prachové náplně, ucpávky a použité střely.

Pokud zbraň při tomto ověřování stanoveným podmínkám nevyhoví, úřad ji označí podle § 19 odst. 4 zákona a vydá rozhodnutí o odmítnutí označit stanovenou střelnou zbraň obsahující kromě údajů shodných s protokolem i popis zjištěné závady (§ 21 odst. 2 zákona).

(14) Stanovené střelné zbraně, které nevyhověly podmínkám kusového ověřování, jsou označeny identifikační značkou úřadu a jsou vráceny zpět kontrolované osobě nebo tomu, kdo je zapsán v průkazu zbraně, k odstranění nedostatků. Po jejich odstranění úřad provede opakované kusové ověřování.

§ 4

Postup při opakovaném kusovém ověřování stanovených střelných zbraní a stanovených doplňků

(1) Úřad vždy po opakovaném kusovém ověřování zbraň označí stanoveným způsobem a současně vydá kontrolované osobě nebo tomu, kdo je zapsán v průkazu zbraně, protokol, který obsahuje

a) identifikační údaje o kontrolované osobě,

b) identifikační údaje o stanovené střelné zbrani a

c) datum a místo zkoušky ověření.

Pokud zbraň při tomto ověřování stanoveným podmínkám nevyhoví, úřad vydá rozhodnutí o odmítnutí označit stanovenou střelnou zbraň obsahující kromě údajů shodných s protokolem i popis zjištěné závady (§ 21 odst. 2 zákona) a opět ji vrátí zpět kontrolované osobě nebo tomu, kdo je zapsán v průkazu zbraně, k odstranění nedostatků.

(2) Vyhoví-li zbraň při opakovaném kusovém ověřování stanoveným podmínkám, úřad na předloženou stanovenou střelnou zbraň doplní k vyznačené identifikační značce úřadu podle § 3 odst. 14

a) jednotnou zkušební značku, pořadové číslo zkoušky a dvojčíslí nebo symbol roku zkoušky v případě, že byl ověřován soulad zbraně s technickými požadavky stanovenými na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo

b) národní zkušební značku, pořadové číslo zkoušky a dvojčíslí nebo symbol roku zkoušky v případě, že byl ověřován soulad zbraně s národními technickými požadavky.

(3) Při opakovaném kusovém ověřování stanoveného doplňku se přiměřeně použijí ustanovení odstavců 1 a 2.

§ 5

Postup při typové kontrole stanoveného střeliva

(1) Pro ověřování stanoveného střeliva se za nejmenší výrobní sérii považuje 3000 kusů od ověřovaného typu střeliva. V případě, že je vyráběn počet nižší, rozhoduje úřad o každém případu zvlášť, s ohledem na stanovené technické požadavky. Pro typovou kontrolu stanoveného střeliva (dále jen "typová kontrola") se vybírá jako představitel typu stanovené střelivo vyvíjející nejvyšší maximální tlaky.

(2) Stanovené střelivo opatřené obchodní firmou nebo názvem, jde-li o právnickou osobu, nebo jménem a příjmením, jde-li o fyzickou osobu, anebo ochrannou známkou a údaji umožňujícími identifikaci typu střeliva (druh, značku a ráži) předloží kontrolovaná osoba společně se žádostí (§ 18 zákona) v množství stanoveném v příloze č. 7, popřípadě stanoveném úřadem podle odstavce 1. Úřad rovněž určí počet předkládaných nejmenších spotřebitelských obalů, a to podle příslušné české technické normy.2) Na nejmenším spotřebitelském obalu střeliva uvede kontrolovaná osoba kromě svého označení i označení typu střeliva, číslo série a počet kusů střeliva v obalu. Typ předkládaného střeliva může zahrnovat několik výrobních provedení s ohledem na materiálové a konstrukční provedení jednotlivých částí střeliva daného typu. Úřad prověří technickou a průvodní dokumentaci a nejpozději do 60 dnů písemně oznámí kontrolované osobě podmínky provedení typové kontroly.

(3) Při typové kontrole úřad zjišťuje, zda

a) kontrolovaná osoba vlastní a používá kalibrované nebo ověřené měřicí přístroje pro měření rozměrů, funkce, tlaků nebo hodnot pokládaných za rovnocenné pro daný typ stanoveného střeliva,

b) výrobce má k dispozici technické vybavení k provádění výrobní kontroly [§ 10 odst. 1 písm. c) zákona], zejména

1. balistická měřidla, jejichž rozměry jsou shodné se stanovenými technickými požadavky,

2. tlakoměry s platným ověřením,

3. měřidla určená k rozměrové kontrole střeliva s platným metrologickým ověřením,

4. zbraně s platným ověřením určené ke kontrole bezpečnosti funkce střeliva,

c) výrobce má odborně způsobilý personál k obsluze technického vybavení uvedeného v písmenu b),

d) výrobce provozuje systém kontroly a vede záznamy o výsledcích kontrol jednotlivých výrobních sérií stanoveného střeliva; tyto záznamy musí být vedeny postupem schváleným úřadem a musí být úřadu kdykoliv k dispozici,

e) dovozce, který nedoloží údaje o systému kontroly u dováženého stanoveného střeliva u zahraničního výrobce, zajistí jejich zjištění ve spolupráci s úřadem na své náklady,

f) vyrobené střelivo odpovídá stanoveným technickým požadavkům na

1. shodnost rozměrových charakteristik,

2. vzhled a provedení i údajů a rozlišovacích znaků na každém náboji,

3. provedení odpovídajících údajů na nejmenším spotřebitelském obalu,

4. tlak plynů nábojů nebo hodnoty pokládané za ekvivalentní,

5. dopravní, manipulační a funkční bezpečnost,

6. odolnosti vůči ztíženým klimatickým podmínkám,

7. rozptyl, krytí a rychlost,

g) výmetné náplně jako části střeliva uváděné na trh samostatně odpovídají technickým a bezpečnostním požadavkům stanoveným výrobcem pro daný účel použití střeliviny; úřad zahrne do zjištění výsledky posouzení shody, pokud u střeliviny bylo provedeno posouzení shody podle jiného právního předpisu, za předpokladu, že spolu se žádostí byly předloženy výsledky takového posouzení podle § 7 písm. d).

(4) Úřad vždy po provedení zkoušek vydá kontrolované osobě protokol, který obsahuje

a) identifikační údaje o kontrolované osobě,

b) popis a určení stanoveného střeliva,

c) popis provedených zkoušek stanovených technických požadavků a jejich výsledky,

d) datum a místo zkoušek.

(5) Při splnění podmínek stanovených v § 10 zákona vydá úřad současně s protokolem podle odstavce 4 certifikát o typové kontrole střeliva, který obsahuje

a) identifikační údaje o kontrolované osobě,

b) předmět typové kontroly,

c) datum a místo vydání certifikátu o typové kontrole,

d) pověření k provádění výrobní kontroly a určení subjektu, který bude oprávněn k označování stanoveného střeliva stanoveným způsobem,

e) poučení o provádění inspekčních kontrol střeliva (§ 11 zákona),

f) poučení o provádění kontrol úřadem (§ 20 zákona).

Pokud střelivo při typové nebo inspekční kontrole stanoveným podmínkám nevyhoví, úřad vydá rozhodnutí o odmítnutí vydat certifikát o typové kontrole, o jeho odejmutí nebo o ukončení jeho platnosti obsahující kromě údajů shodných s protokolem i popis zjištěné závady (§ 21 odst. 3 zákona).

(6) Úřad zašle Stálé kanceláři kopii certifikátu o typové kontrole střeliva nebo ji uvědomí o odmítnutí ho vydat nebo o jeho případném odejmutí. Obdobně postupuje při ukončení platnosti certifikátu o typové kontrole střeliva.

(7) V případě předložení stanoveného střeliva, na jehož ráži ještě nejsou stanoveny technické požadavky (§ 4 zákona), k ověřování úřadu provede úřad typovou kontrolu na základě úplných údajů dodaných výrobcem. Úřad oznámí provedení této kontroly Stálé kanceláři současně s maximálním přípustným tlakem, naměřenou střední hodnotou maximálního tlaku a dalšími údaji sdělenými výrobcem, které jsou řádně ověřeny.

(8) U nové ráže stanoveného střeliva, kromě střeliva s vysokým výkonem, se typová kontrola neprovádí v případech, kdy lze střelivo již typově kontrolované a zařazené do stanovených technických požadavků, které má rozměry identické nebo podobné a maximální přípustný tlak vyšší, než je tlak nového střeliva, nabít a vystřelit z nábojové komory ruční palné zbraně určené pro toto nové střelivo, které má maximální přípustný tlak nižší než tato již typově zkontrolovaná ráže.

(9) Pokud kontrolovaná osoba nedoloží údaje o systému kontroly u vyráběného nebo dováženého stanoveného střeliva, ověří úřad každou výrobní nebo dovezenou sérii střeliva.

§ 6

Postup při kontrole označení kontrolovaných výrobků identifikačními údaji

(K § 11a zákona)

(1) Při kontrole označení kontrolovaného výrobku identifikačními údaji výrobce, opravce, vývozce nebo dovozce kontrolovaného výrobku spolu s kontrolovaným výrobkem předloží úřadu technickou dokumentaci a údaje potřebné k identifikaci předkladatele a předloženého kontrolovaného výrobku, zejména údaje o:

a) typu výrobku včetně výrobních provedení s

1. druhem, značkou, modelem a ráží u stanovené střelné zbraně a stanoveného doplňku,

2. druhem, značkou a ráží u stanoveného střeliva,

b) názvu a sídle výrobce v případě dovozu.

(2) Údaje podle odstavce 1 lze úřadu poskytnout na tiskopise, který úřad zveřejní na svých internetových stránkách.

(3) Technická dokumentace předkládaná podle odstavce 1 obsahuje označení stanovené zbraně nebo stanoveného doplňku identifikačními údaji podle odstavce 4 nebo označení stanoveného střeliva podle odstavce 5, umístění takového označení na kontrolovaném výrobku a způsob jeho provedení.

(4) Při kontrole označení stanovených střelných zbraní a stanovených doplňků identifikačními údaji úřad kontroluje, zda je předložená stanovená střelná zbraň nebo stanovený doplněk označen rokem výroby, výrobcem nebo státem původu a výrobním číslem.

(5) Při kontrole označení stanoveného střeliva identifikačními údaji předloží výrobce, vývozce nebo dovozce stanovené střelivo z jedné série v množství stanoveném v příloze č. 7. Úřad rovněž určí počet předkládaných nejmenších spotřebitelských obalů. Na nejmenším spotřebitelském obalu střeliva uvede kontrolovaná osoba kromě svého označení i označení typu a ráže střeliva, číslo série a počet kusů střeliva v obalu. Typ předkládaného střeliva může zahrnovat několik výrobních provedení z hlediska stanovených technických požadavků. Úřad při kontrole označení identifikačními údaji přezkoumává úplnost a provedení identifikačních údajů na spotřebních obalech v rozsahu podle věty třetí a dále přezkoumává úplnost a provedení identifikačních údajů na každém náboji, kdy každý náboj musí být označen značkou nebo názvem výrobce a ráží střeliva.

§ 7

Technická a průvodní dokumentace

Technická a průvodní dokumentace předkládaná kontrolovanou osobou spolu se žádostí o ověřování kontrolovaných výrobků [§ 18 odst. 3 písm. a) zákona] zahrnuje

a) všeobecný popis,

b) konstrukční a výrobní nákresy, schémata částí, konstrukčních skupin apod.,

c) popisy a vysvětlení nezbytná pro porozumění podkladům, včetně popisu funkce a definování zásad pro bezpečné používání, skladování, přepravu a likvidaci výrobku,

d) protokoly o provedených zkouškách,

e) návod pro osobu provádějící montáž a demontáž stanovené střelné zbraně nebo stanoveného doplňku,

f) návod k používání,

g) návod pro provádění přebíjení střeliva, pokud jsou části střeliva nutné k sestavení náboje nebo nábojky na trh uváděny samostatně,

h) technické a bezpečnostní požadavky stanovené výrobcem sloužící k prokázání splnění požadavků podle § 4 odst. 1 zákona, pokud je střelivina uváděna na trh samostatně,

i) certifikáty vztahující se k vybavení stanovené střelné zbraně, ke stanovenému střelivu, ke stanovenému doplňku, k částem stanoveného střeliva nebo ke střelivině použité ve střelivu, zprávy a protokoly vztahující se ke stanovené střelné zbrani, stanovenému střelivu, střelivině použité ve střelivu nebo stanovenému doplňku a jiné dokumenty, které usnadní úřadu ověřování.

§ 8

Označování zkušebními značkami

Kontrolované výrobky, které splňují stanovené technické požadavky a byly ověřeny, se označují zkušebními značkami podle přílohy č. 3 takto:

a) při kusovém ověřování úřad stanovenou střelnou zbraň nebo stanovený doplněk, které splní stanovené technické požadavky, označí stanoveným způsobem,

b) při opakovaném kusovém ověřování úřad na stanovené střelné zbrani nebo stanoveném doplňku, které splní stanovené technické požadavky, doplní samostatně vyznačenou identifikační značku úřadu v souladu s § 4 odst. 2 tak, aby byla zbraň označena stanoveným způsobem,

c) stanoveným způsobem označí úřad každou hlaveň, důležitou část závěru (lůžko u sklopných hlavní, závěr u ostatních zbraní) a rám, existuje-li; dále dnový šroub stanovené střelné zbraně. U revolverů označí úřad stanoveným způsobem hlaveň, válec a rám stanovené střelné zbraně. Jde-li o stanovené střelné zbraně, jejichž nábojová komora není součástí hlavně, označí úřad stanoveným způsobem hlaveň, každou nábojovou komoru a důležité části závěru stanovené střelné zbraně. Pokud na hlavních částech zbraní, které jsou z kovu, není měkké místo pro vyražení příslušné zkušební značky, úřad označí stanoveným způsobem alespoň jednu z hlavních částí zbraně,

d) není-li při ověřování stanovené střelné zbraně již místo pro označení stanoveným způsobem, vyrazí úřad na stanovenou střelnou zbraň jen poslední dvojčíslí letopočtu a pořadové číslo zkoušky; při ověřování stanovené střelné zbraně s více hlavněmi označí úřad stanoveným způsobem každou hlaveň pouze v případě, že nemůže dojít k poškození stanovené střelné zbraně,

e) při homologaci označí úřad nebo kontrolovaná osoba stanovenou střelnou zbraň způsobem určeným v certifikátu o homologaci alespoň jednu z hlavních částí zbraně nebo nejmenší spotřebitelský obal formou ražby, potisku nebo nálepky,

f) při typové kontrole označí kontrolovaná osoba nebo úřad stanoveným způsobem podle údaje uvedeného v certifikátu o typové kontrole střeliva každý nejmenší spotřebitelský obal formou potisku nebo nálepky,

g) při kusovém nebo opakovaném kusovém ověřování úřad označí jednotnou zkušební značkou, identifikační značkou úřadu a dvojčíslím roku provedení zkoušky tlumič hluku, který splní stanovené technické požadavky,

h) při ověřování stanovené střelné zbraně pro účel jejího opatření tlumičem hluku úřad na stanovenou střelnou zbraň, která splní stanovené technické požadavky, doplní k vyznačeným zkušebním značkám číslo zkušebního protokolu zkoušky, kterou byla stanovená střelná zbraň ověřena pro účely použití s tlumičem hluku.

§ 8a

Označování kontrolovaných výrobků kontrolní značkou

(K § 19 zákona)

(1) Úřad při kontrole identifikačních údajů stanovené střelné zbraně nebo stanoveného doplňku označí předložený kontrolovaný výrobek kontrolní značkou alespoň na jedné z jeho hlavních částí, pokud je předložený kontrolovaný výrobek označen identifikačními údaji ve stanoveném rozsahu a není označen platnou zkušební značkou.

(2) Pokud úřad při kontrole identifikačních údajů stanoveného střeliva zjistí, že je označeno identifikačními údaji ve stanoveném rozsahu, určí pro každou kontrolovanou sérii stanoveného střeliva způsob a místo označení nejmenšího spotřebitelského obalu kontrolní značkou.

§ 9

Úplata

Výše úplaty za odborné činnosti související se zkoušením kontrolovaných výrobků a se zkoušením balisticky odolných materiálů a konstrukcí je uvedena v příloze č. 5.

§ 10

Služební průkaz

Vzor služebního průkazu je uveden v příloze č. 6.


§ 11

Přechodná ustanovení

(1) Ověřování zahájená před účinností této vyhlášky se dokončí podle dosavadních předpisů.

(2) Platnost dosavadních služebních průkazů skončí dnem 31. 12. 2005.

§ 12

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 313/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických výrobků a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

§ 13

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2004.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 95/2014 Sb. Čl. II

1. Nejpozději 19. října 2014 může úřad při kusovém ověřování nebo opakovaném kusovém ověřování stanovenou střelnou zbraň, která splní stanovené technické požadavky, označit místo stanoveného způsobu označení zkušební značkou podle přílohy č. 3 části 1.2.1 vyhlášky č. 335/2004 Sb., ve znění této vyhlášky. Zbraň, která byla podrobena zkoušce na ocelové broky, musí být v takovém případě dále označena identifikační značkou úřadu. Pro označování se obdobně užije ustanovení § 8 písm. b) vyhlášky č. 335/2004 Sb., ve znění této vyhlášky.

2. Nejpozději 19. října 2014 může certifikát o homologaci určit označování stanovených střelných zbraní místo stanoveného způsobu označení zkušební značkou podle přílohy č. 3 části 1.2.1 vyhlášky č. 335/2004 Sb., ve znění této vyhlášky. V takovém případě musí být zbraň označena i dvojčíslím roku ověření.

3. Nejpozději 19. října 2016 může certifikát o typové kontrole střeliva určit označování stanoveného střeliva místo stanoveným způsobem označení zkušební značkou podle přílohy č. 3 části 1.2.1 vyhlášky č. 335/2004 Sb., ve znění této vyhlášky.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 144/2016 Sb. Čl. II

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2015/1535/EU ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.


Ministr:
Ing. Urban v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 335/2004 Sb.

Stanovené technické požadavky při kusovém ověřování stanovené střelné zbraně

1. Prohlídka stanovené střelné zbraně před zkušební střelbou

1.1 Stanovená střelná zbraň nesmí před zkušební střelbou vykazovat stopy koroze, černící nebo jiné lázně, nesmí mít poškozenou pažbu a její označení musí odpovídat § 18 odst. 2 zákona.

1.2 Stanovená střelná zbraň nesmí mít zejména

a) výrobní vady ve vývrtu a v nábojové komoře, jako jsou prohlubně, rysky, prolomeniny a jiné vady viditelné pouhým okem,

b) nedostatečně vyleštěný vývrt hlavně a povrch nábojové komory ztěžující odhalení případných závad vzniklých zkušební střelbou; v případě pochybností se kontroluje dodržení přípustné drsnosti povrchu Ra, která smí být nanejvýš 1 mikrometr ve vývrtu hlavně a 1,8 mikrometru v nábojové komoře,

c) ohnutou hlaveň nebo hlaveň s náznaky vydutí a jiných deformací,

d) vměstky, praskliny, porézní nebo necelá a dodatečně zavařovaná místa na částech stanovené střelné zbraně,

e) nesprávně ustavené nebo spájené hlavně, háky a lišty,

f) vady způsobené mechanickými a tepelnými výrobními operacemi, které mohou nepříznivě ovlivnit pevnost a funkci stanovené střelné zbraně,

g) závěr nebo dnový šroub, jejichž konstrukce, dimenzování a materiál neodpovídají účelu stanovené střelné zbraně.

1.3 Důležité rozměry stanovené střelné zbraně z hlediska bezpečnosti, závěrové vůle, uzamykací vůle a tloušťky stěn hlavně musí odpovídat hodnotám stanovených rozhodnutími C. I. P. nebo stanoveným technickým požadavkům nebo určených úřadem. U stanovené střelné zbraně nabíjené ústím hlavně musí průměr zátravky odpovídat stanoveným technickým požadavkům.

1.4 Stanovené střelné zbraně nesmí vykazovat

a) nesprávnou funkci závěrového, spoušťového, bicího, pojistného nebo vyhazovacího ústrojí (u zbraní nabíjených zezadu),

b) nesprávnou funkci a chod revolverového válce,

c) nesprávnou funkci zažehovacího ústrojí (u stanovené střelné zbraně nabíjené ústím hlavně);

d) sklon k samospuštění při nabíjení,

e) příliš nízký odpor spouště neodpovídající stanoveným technickým požadavkům (s výjimkou terčových a sportovních stanovených střelných zbraní),

f) závady v provedení, opracování a chodu úderníku a zápalníku,

h) nedostatečné držení kohoutu nebo podobného bicího prvku v jeho záchytu.

1.5 Stanovená střelná zbraň pro brokové náboje s ocelovými broky vysokého výkonu musí být konstruována tak, že zahrdlení brokové hlavně nesmí být větší než 0,5 pro ráži 10/89 a 12/70 až 12/89 při použití ocelových broků o průměru větším než 4 mm, pro ráži 16/70 při použití ocelových broků o průměru větším než 3,5 mm, pro ráži 20/70 a 20/76 při použití ocelových broků o průměru větším než 3,25 mm, v ráži 28/70 a 28/76 při použití ocelových broků o průměru větším než 3 mm a pro ráži 410/76 při použití ocelových broků o průměru větším než 2,5 mm.

2. Podmínky zkušební střelby

2.1 Zkušební střelba se provádí na úplně dohotovené stanovené střelné zbrani před střeleckou zkouškou prováděnou předkladatelem. Za úplně dohotovené se též považují stanovené střelné zbraně, na kterých bude ještě provedena rybina nebo povrchová úprava černěním nebo jiným způsobem. Úřad stanoví, zda bude ověřovat stanovenou střelnou zbraň s povrchovou úpravou nebo bez této úpravy. Stanovené střelné zbraně nabíjené ústím hlavně musí být vybavené zažehovacím ústrojím a jejich samostatně dodávané hlavně musí mít zátravku a definitivní dnový šroub.

2.2 Předkladatel musí předložit stanovenou střelnou zbraň ke zkoušce v takovém stavu, aby byla schopna bezpečné střelby, a s pažbou. Úřad může v odůvodněných případech povolit předkladateli předloženi stanovené střelné zbraně bez pažby. Jde-li o samostatnou hlaveň, je předkladatel povinen předložit závěr umožňující provedení zkoušky nebo hlaveň, jde-li o samostatný závěr.

2.3 Zkušební střelba se provádí zkušebními náboji, které svým provedením, tlaky, popřípadě energiemi střely odpovídají jak jmenovitými hodnotami, tak statisticky vyhodnocenými nerovnostmi stanoveným technickým požadavkům. Zkušební náboje pro ověřování brokovnic musí navíc splňovat stanovený průměr a hmotnost náplně broků obsažených v náboji. Zkušební náboje smějí být použity při teplotě ovzduší 15 až 25 °C.

2.4 Tlaky zkušebních nábojů se měří buď tlakoměrnými válečky (crusher), nebo mechanicko-elektrickými (piezo) snímači při teplotě prachové náplně (20 ± 2) °C. Je-li místo hodnoty tlaku udána energie střely, měří se při téže teplotě úsťová rychlost střely, z níž se vypočte úsťová energie. Vlastnosti a rozměry tlakoměrných válečků a mechanicko-elektrických snímačů (včetně vlastností měřicích souprav), jakož i metodika měření, způsob kalibrování a vyhodnocování výsledků měření musí odpovídat stanoveným technickým požadavkům.

2.5 Použité tlakoměrné hlavně musí svými rozměry, konstrukcí a vlastnostmi odpovídat stanoveným technickým požadavkům.

2.6 Jednotlivé druhy stanovených střelných zbraní nebo jejich samostatně dodávaných částí se podrobí střelbě zkušebními náboji takto:

a) Brokové hlavně nabíjené zezadu, s délkou nábojové komory menší než 73 mm a určené na brokové náboje se zkoušejí dvěma výstřely na hlaveň náboji s olověnými broky nebo třemi náboji s ocelovými broky u zbraní, ve kterých se používají bezolovnaté broky. Rozměry a tvrdost broků a hmotnost brokové náplně udávají rozhodnutí C. I. P. Tyto brokové náboje musí splňovat předepsané tlaky (nebo tlaky vyšší) na předepsaných místech hlavně. Pro ověření funkce opakovací nebo samonabíjecí stanovené střelné zbraně se navíc vystřelí nejméně jeden spotřební náboj z každé hlavně.

Tlak na tlakoměru č.: (MPa)
1212
Rážepři zkoušce
běžnévyšší
12 a větší9345 - 6013245 - 60
169845 - 6013245 - 60
20 a menší10445 - 6013245 - 60
12/70 - ocelové brokyhybnost =< 13,5 Ns13250
hybnost >= 15 Ns
12/73-76 - ocelové brokyhybnost =< 15 Ns13250
hybnost >= 17,5 Ns
12/89 - ocelové brokyhybnost =< 19 Ns13250
hybnost >= 22 Ns
10/89 - ocelové brokyhybnost =< 22 Ns13250
hybnost >= 22 Ns
16/70 - ocelové brokyhybnost =< 9,5 Ns--
20/70 - ocelové brokyhybnost =< 11 Ns13250
hybnost >= 12,5 Ns
20/76 - ocelové brokyhybnost =< 12 Ns13250
hybnost >= 14 Ns

Tabulka 1

Poznámky k tabulce 1:

1. Tlakoměrem č. 1 se rozumí snímač tlaku umístěný v měřicím místě vzdáleném 17 mm ode dna lůžka závěru. Tlakoměrem č. 2 se rozumí snímač tlaku umístěný v měřicím místě vzdáleném (162 ± 0.5) mm od tohoto dna.

2. Vyšší zkouška se uplatní, jestliže mají být ve zkoušené stanovené střelné zbrani použity spotřební náboje, jejichž střední hodnota maximálního tlaku převýší při měření mechanicko-elektrickými snímači:

74 MPa u ráže 12 a větší,

78 MPa u ráže 16,

83 MPa u ráže 20 a menší

nebo se dosáhne tlaku až 105 MPa neboje délka nábojové komory větší než 73 mm,

b) Kulové hlavně nabíjené zezadu se zkoušejí zkušebními náboji, které dávají na předepsaných místech předepsané tlaky (nebo tlaky vyšší) a nejméně jedním spotřebním nábojem na nábojovou komoru pro ověření funkce opakovači nebo samonabíjecí stanovené střelné zbraně. U pistolí a revolverů zkušební náboje vyvíjejí maximální tlak, jehož střední hodnota je nejméně o 30 % vyšší a u zbraní s alespoň jednou dlouhou hlavní nejméně o 25 % vyšší, než je přípustná střední hodnota maximálního tlaku spotřebního náboje dané ráže určeného pro příslušnou zbraň. Předepsané tlaky a místa musí odpovídat stanoveným technickým požadavkům.

Počet použitých zkušebních nábojů:

1.2 náboje na každou hlaveň u dlouhých střelných zbraní s provozním tlakem 180 MPa a více,

2.1 náboj na každou hlaveň u dlouhých střelných zbraní s provozním tlakem menším než 180 MPa,

3.2 náboje na každou hlaveň u pistolí bez ohledu na výši jejich provozního tlaku,

4.1 náboj na každou nábojovou komoru, jestliže je od hlavně oddělena (např. u revolverů), bez ohledu na velikost provozního tlaku,

5.3 násobné množství výše stanovených zkušebních nábojů při nesplnění stanovených technických požadavků uvedených v bodě 1.2 písm. b).

Hodnotami provozních tlaků se rozumí střední hodnoty maximálních tlaků zjišťovaných tlako-měrnými válečky nebo mechanicko-elektrickými snímači,

c) Expanzní zbraně, pracovní expanzní přístroje a zvláštní zbraně nebo jejich části se podrobí střelbě zkušebními nábojkami, které mají o 30 % větší tlak, než je provozní tlak nejsilnější spotřební nábojky, nebo o 10 % větší energii, než je přípustná střední hodnota energie stanovená pro nejsilnější spotřební nábojku dané ráže. Výjimku tvoří expanzní vstřelovací přístroje s tloukem, kde se připouští přetlak převyšující provozní tlak pouze o 15 až 16 %.

Expanzní zbraně se ověří vystřelením:

1. 5 zkušebních nábojek z každé hlavně u expanzních zbraní s jednou nábojovou komorou,

2. 2 zkušebních nábojek z každé nábojové komory u expanzních zbraní se dvěma a více nábojovými komorami.

Pracovní expanzní přístroje se ověří vystřelením:

1. 10 zkušebních nábojek s použitím nejtěžší použitelné střely (kotevní hřeb) při nastavení výkonu na maximum (je-li výkon regulovatelný),

2. 10 zkušebních nábojek a 10 nejsilnějších spotřebních nábojek u expanzního vstřelovacího přístroje s tloukem, přičemž hmotnost tlouku se zvětší o 50 % (přidaným závažím) nad hmotnost nejtěžšího tlouku přístroje.

Zvláštní zbraně se ověří vystřelením 2 zkušebních nábojů nebo 5 nejsilnějších spotřebních nábojů,

d) Předovky určené výhradně na černý prach se zkoušejí dvěma výstřely se zkušební náplní na každou hlaveň, je-li nábojová komora součástí hlavně, a nejméně jedním výstřelem se zkušební náplní na každou nábojovou komoru, jestliže je od hlavně oddělena (např. u revolverů).

Zkušební náplně jsou tvořeny střelou a prachem v množství odpovídajícím stanoveným technickým požadavkům pro danou ráži a druh stanovené střelné zbraně.

Historické zbraně nabíjené ústím hlavně, určené výhradně na černý prach a vybavené pro každou hlaveň buď perkusním zámkem s komínkem (pistonem) na čepičkovou zápalku, nebo křesadlovým zámkem francouzského typu se zkoušejí dvěma výstřely se sníženou zkušební náplní černého prachu na každou hlaveň. Zkušební náplň musí odpovídat stanoveným technickým požadavkům,

e) Kulobrokové zbraně se zkoušejí tak, že se každá hlaveň podrobí odpovídajícímu počtu výstřelů zkušebních, popřípadě spotřebních nábojů [viz písm. a) a b)],

f) Balistická měřidla se zkoušejí jako jim odpovídající druh stanovené střelné zbraně; přitom se přihlíží k tomu, že zkušební náboje pro ověřování balistických měřidel mohou být v balistických měřidlech používány jako náboje spotřební. Pro ověření funkce se používají referenční náboje, jejichž hodnoty jsou stanoveny rozhodnutími C. I. P.,

g) Výměnné hlavně, vložné hlavně a vložné nábojové komory se zkoušejí pomocí svého vlastního závěru způsobem, který odpovídá danému druhu stanovené střelné zbraně (nevztahuje se na vložné hlavně a vložné nábojové komory, homologované jako typ),

h) Samostatně dodávané hlavně, nábojové komory, jestliže nejsou součástí hlavně (např. revolverové válce), závěry a dnové šrouby se zkoušejí jako jim odpovídající druh stanovené střelné zbraně. Je-li závěr určen pro více různých ráží, zkouší se nejvíce namáhajícími zkušebními náboji. Kritériem namáhání je zde síla působící na závěr,

i) Plynové zbraně se zkoušejí tlakem o 30 % vyšším, než je nejvyšší provozní tlak. Měřítkem zvýšení tlaku může též být zvýšení úsťové energie střely o 10 %,

j) Tlumiče hluku pro stanovené střelné zbraně se středovým zápalem se ověřují zkušební střelbou 2 ks speciálních zkušebních nábojů pro ověřování tlumičů dvojím způsobem:

1. kusovým ověřováním společně se stanovenou střelnou zbraní, pro kterou je tlumič určen, nebo

2. kusovým ověřováním pomocí náhradní hlavně odpovídající ráže, na kterou je tlumič upevněn během zkoušky.

Konstrukce speciálních zkušebních nábojů pro ověřování tlumičů a jejich použití při zkoušení musí splňovat požadavky rozhodnutí C. I. P.

2.7 Zkušební střelby se provádějí pomocí lafet, které bezpečně chrání obsluhu a v nichž jsou stanovené střelné zbraně upnuty tak, aby to co nejvíce odpovídalo podmínkám jejich použití. U krátkých střelných zbraní se připouští střelba s ochrannou rukavicí. Zkušební střelba u vícehlavňových střelných zbraní se koná postupně, to znamená hlaveň po hlavni.

3. Prohlídka stanovené střelné zbraně po zkušební střelbě

Za závadnou stanovenou střelnou zbraň se považuje stanovená střelná zbraň, která je zkušební střelbou viditelně poškozena, a stanovená střelná zbraň, která vykáže některou z těchto závad:

a) selhání vinou stanovené střelné zbraně,

b) nežádoucí výstřel při nabíjení stanovené střelné zbraně,

c) nežádoucí výstřel více nábojů (jak zkušebních, tak spotřebních) najednou,

d) obtížné vytažení nábojnice (jak zkušebního, tak spotřebního náboje) z nábojové komory, toto obtížné vytažení se ověří pomocí nábojů, které vyvíjejí střední tlak rovný maximálnímu tlaku spotřebních nábojů,

e) nadměrná deformace nábojnice a její roztržení vinou stanovené střelné zbraně,

f) proraženi zápalky (jak zkušebního, tak spotřebního náboje) vinou stanovené střelné zbraně,

g) jakákoliv deformace hlavně a nábojové komory, která by mohla snížit bezpečnost stanovené střelné zbraně,

h) jakékoliv roztažení hlavně včetně vlno vitého v nej slabších místech hlavně,

i) porušení spojení háků a lišt,

j) zvětšení uzamykací vůle nad povolenou mez,

k) poškození nebo deformace důležitých částí závěru nebo dnového šroubu,

l) trhliny vně i uvnitř hlavně a nábojové komory a na důležitých částech závěru zjištěné nedestruktivní metodou,

m) trhliny vně hlavně a dnového šroubu u střelných zbraní nabíjených ústím hlavně zjištěné nedestruktivní metodou,

n) zřejmá porucha ve funkci zbraně anebo nespolehlivá funkce stanovené střelné zbraně,

o) nesouosost vývrtu hlavně s nábojovou komorou válce revolveru,

p) oddělení komínku (pistonu) nebo jiné části zažehovacího ústrojí u střelných zbraní nabíjených ústím hlavně.

4. Závady při kusovém ověřování stanovené střelné zbraně

Neopravitelnými závadami u stanovené střelné zbraně jsou:

a) prasklé a v nebezpečných místech svařované hlavně a závěry,

b) hlavně s místy porézními nebo necelými a hlavně celkově nebo místně zeslabené,

c) hlavně deformované (s výjimkou drobných deformací připuštěných na základě podmínek zkoušky),

d) kulové hlavně s příliš poškozeným nebo těsným vývrtem,

e) nepřípustné úpravy podle bodu 5.3 této přílohy,

f) jiné závažné závady, u nichž v zájmu bezpečnosti úřad rozhodne, že nemohou být odstraněny opravou.

5. Opravy, které mohou mít vliv na bezpečnost stanovené střelné zbraně a nepřípustné úpravy

5.1 Opravami, které mohou mít vliv na bezpečnost stanovené střelné zbraně, jsou:

a) výměna namáhané části, při které bylo uskutečněno přizpůsobení,

b) oprava, při níž došlo ke změně rozměrů důležitých z hlediska bezpečnosti stanovené střelné zbraně,

c) oprava, která může vyvolat sníženou odolnost stanovené střelné zbraně vůči namáhání tlakem při výstřelu (mechanické úpravy, svařování, pájení, temování apod.).

5.2 V případě pochybnosti opravny o charakteru opravy stanovené střelné zbraně může opravce vyžádat za úplatu závazný posudek úřadu.

5.3 Nepřípustnými úpravami stanovené střelné zbraně jsou:

a) zhotovení vložkované nábojové komory brokové hlavně,

b) zhotovení nesamonosných vložek nábojové komory kulové hlavně nebo nesamonosných vložných hlavní,

c) přestavby, u nichž:

1. nová ráže stanovené střelné zbraně namáhá závěr větší zpětnou silou než původní ráže a v jeho pevnosti přitom není dostatečná rezerva ověřená úřadem,

2. nová ráže stanovené střelné zbraně namáhá hlaveň vyšším tlakem než původní ráže a v její pevnosti přitom není dostatečná rezerva ověřená úřadem,

3. vývrt hlavně neodpovídá svými rozměry nové ráži hlavně.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 335/2004 Sb.

Zkušební značky a identifikační značky kontrolovaných výrobků

1 Zkušební značky a identifikační značky ve smyslu § 5 odst. 2, § 8a odst. 2 a § 9 odst. 2 zákona č. 156/2000 Sb. o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a jejich části, které jsou uznávány na základě Úmluvy o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní ze dne 1. července 1969, kterou je Česká republika vázána a která České republice zakládá členství v C. I. P.

1.1 Značky platné, pokud byly vyznačeny nejdříve v květnu 2011. Značení alespoň na jedné hlavní části zbraně, nebo střelivu zahrnuje vždy jednotnou zkušební značku a národní identifikační značku zkušebny, a pokud se nejedná o značení střeliva nebo homologaci zbraní, i označení roku, kdy byla značka vyznačena.

1.1.1 Identifikační značky

1.1.1.1 Identifikační značka úřadu

ZNAČKA(1)Česká republika

1.1.1.2 Identifikační značky zkušeben

ZNAČKAKiel(2)Spolková republika Německo
ZNAČKAKolín nad Rýnem(3)
ZNAČKAMellrichstadt(4)
ZNAČKAMnichov(5)
ZNAČKASuhl(6)
ZNAČKAUlm(7)
ZNAČKABraunschweig(8)
ZNAČKAVídeň(9)Spolková republika Rakousko
ZNAČKAFerlach(10)
ZNAČKA(11)Belgické království
ZNAČKA(12)Chilská republika
ZNAČKA(13)Španělské království
ZNAČKA(14)Francouzská republika
ZNAČKA(15)Italská republika
ZNAČKA(16)Finská republika
ZNAČKALondýn(17)Spojené království Velké Británie a Severního Irska
ZNAČKABirmingham(18)
ZNAČKA(19)Maďarská republika
ZNAČKAIževsk(20)Ruská federace
ZNAČKAKlimovsk(21)
ZNAČKAKlimovsk II(22)
ZNAČKAKrasnozavodsk(23)
ZNAČKA(24)Slovenská republika
ZNAČKA(25)Spojené arabské emiráty

1.1.2 Jednotné zkušební značky pro střelné zbraně a střelivo, které jsou považovány za platné, pokud byly vyznačeny nejdříve v září 2011 a nejpozději v říjnu 2014 u zkušebních značek označených na zbraních a přístrojích a nejpozději v říjnu 2016 u kontrolních značek střeliva

Obyčejná zkouška(1)Obyčejná zkouška
Vyšší zkouška(2)Vyšší zkouška
Zkouška s černým střelným prachem(3)Zkouška s černým střelným prachem
Zkouška s „ocelovými broky“(4)Zkouška s „ocelovými broky“
Homologační značka(5)Homologační značka
Kontrola střeliva(6)Kontrola střeliva

Poznámka: Značky č. 5 a č. 6 se nedoplňují vyznačením roku zkoušky.

1.1.3 Jednotné zkušební značky pro střelné zbraně a střelivo, které jsou považovány za platné, pokud byly vyznačeny nejdříve v březnu 2013

Obyčejná zkouška(1)Obyčejná zkouška
Vyšší zkouška(2)Vyšší zkouška
Zkouška s černým střelným prachem(3)Zkouška s černým střelným prachem
Zkouška s „ocelovými broky“(4)Zkouška s „ocelovými broky“
Homologační značka(5)Homologační značka
Kontrola střeliva(6)Kontrola střeliva

Poznámka: Značka č. 5 je na místě teček doplněná číslem rozhodnutí o homologaci. Značka č. 5 a značka č. 6 se nedoplňují označením roku zkoušky.

1.2 Zkušební značky platné, pokud byly vyznačeny nejpozději v říjnu 2014, v případě střeliva v říjnu 2016

1.2.1 Česká republika

Identifikační značka Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva(1)Identifikační značka Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva
Kusové ověřování signálních, narkotizačních, plynových a expanzních zbraní a expanzních přístrojů(2)Kusové ověřování signálních, narkotizačních, plynových a expanzních zbraní a expanzních přístrojů
Kusové ověřování zbraní určených výhradně pro černý prach(3)Kusové ověřování zbraní určených výhradně pro černý prach
Kusové ověřování brokovnic - obyčejná zkouška(4)Kusové ověřování brokovnic - obyčejná zkouška
Kusové ověřování brokovnic - vyšší zkouška(5)Kusové ověřování brokovnic - vyšší zkouška
Opakované ověřování všech typů zbraní(6)Opakované ověřování všech typů zbraní
Kusové ověřování všech druhů zbraní nabíjených zezadu na bezdýmný prach(7)Kusové ověřování všech druhů zbraní nabíjených zezadu na bezdýmný prach
Homologace zbraní a expanzních přístrojů(8)Homologace zbraní a expanzních přístrojů
Typová kontrola střeliva do plynových zbraní(9)Typová kontrola střeliva do plynových zbraní
Typová kontrola střeliva(10)Typová kontrola střeliva
Typová kontrola střeliviny(11)Typová kontrola střeliviny
Kusové ověřování brokovnic - ocelové broky(12)Kusové ověřování brokovnic - ocelové broky

1.2.2 Spolková republika Německo

a) Značky a kontrolní označení používané od roku 1991

Konečná zkouška bezdýmným prachem(1)Konečná zkouška bezdýmným prachem
Vyšší zkouška bezdýmným prachem(2)Vyšší zkouška bezdýmným prachem
Konečná zkouška černým prachem(3)Konečná zkouška černým prachem
Zkouška zbraní sloužících k vymetení jiné látky než pevné střely(4)Zkouška zbraní sloužících k vymetení jiné látky než pevné střely
Nová (opakovaná) zkouška(5)Nová (opakovaná) zkouška
Dobrovolná zkouška(6)Dobrovolná zkouška
Kontrola určitých palných zbraní a ručních přístrojů s náplní výbušných látek(7)Kontrola určitých palných zbraní a ručních přístrojů s náplní výbušných látek
Kontrola palných zbraní poplašných, se slzotvorným nábojem a signálních(8)Kontrola palných zbraní poplašných, se slzotvorným nábojem a signálních
HannoverKielKolín n/RýnemMellrichstadtMnichovSuhlUlm(9)Rozlišovací značka zkušebny
HannoverKielKolín n/RýnemMellrichstadtMnichovSuhlUlm
HannoverKielKolín n/RýnemMellrichstadtMnichovSuhlUlm(10)Kontrola střeliva, zkušebna
HannoverKielKolín n/RýnemMellrichstadtMnichovSuhlUlm
Zkouška brokovnic - ocelové broky(11)Zkouška brokovnic - ocelové broky (11)

b) Značky používané NSR v letech 1945 až 1990 včetně

Předběžná zkouška(12)Předběžná zkouška
Konečná zkouška černým prachem(13)Konečná zkouška černým prachem
Konečná zkouška bezdýmným prachemneboKonečná zkouška bezdýmným prachem(14)Konečná zkouška bezdýmným prachem
Zkouška určitých palných zbraní a přístrojů s náplní výbušných látek(15)Zkouška určitých palných zbraní a přístrojů s náplní výbušných látek
Dobrovolná zkouška(16)Dobrovolná zkouška
Zkouška po opravěneboZkouška po opravě(17)Zkouška po opravě
Vyšší zkouška bezdýmným prachemneboVyšší zkouška bezdýmným prachem(18)Vyšší zkouška bezdýmným prachem
Zkouška zbraní sloužících k vymetení jiné látky než pevné střelyneboZkouška zbraní sloužících k vymetení jiné látky než pevné střely(19)Zkouška zbraní sloužících k vymetení jiné látky než pevné střely
HannoverKielKolín n/RýnemMellrichstadtMnichovBerlínUlm(20)Rozlišovací značka zkušebny
HannoverKielKolín n/RýnemMellrichstadtMnichovBerlínUlm

c) Značky používané NDR v letech 1975 až 1990 včetně

Konečná zkouška bezdýmným prachem(21)Konečná zkouška bezdýmným prachem
Zkouška zbraní sloužících k vymetení jiné látky než pevné střely(22)Zkouška zbraní sloužících k vymetení jiné látky než pevné střely
Vyšší zkouška bezdýmným prachem(23)Vyšší zkouška bezdýmným prachem
Zkouška po opravě(24)Zkouška po opravě
Kontrola střeliva(25)Kontrola střeliva

d) Značky používané NDR v letech 1950 až 1975 včetně

Zkouška zbraní s hladkým vývrtem hlavně(26)Zkouška zbraní s hladkým vývrtem hlavně
Zkouška zbraní s drážkovaným vývrtem hlavně(27)Zkouška zbraní s drážkovaným vývrtem hlavně
Konečná zkouška(28)Konečná zkouška
Prohlídka po konečné zkoušce - vždy ve spojení se značkou pro konečnou zkoušku(29)Prohlídka po konečné zkoušce - vždy ve spojení se značkou pro konečnou zkoušku
Konečná zkouška bezdýmným prachem. Ve spojení se značkou konečné zkoušky, pouze pro zbraně s hladkým vývrtem s dodatkem „Nitro“(30)Konečná zkouška bezdýmným prachem. Ve spojení se značkou konečné zkoušky, pouze pro zbraně s hladkým vývrtem s dodatkem „Nitro“
Dodatečná zkouška zbraní s hladkým vývrtem se zahrdlením(31)Dodatečná zkouška zbraní s hladkým vývrtem se zahrdlením
Zkouška po opravě(32)Zkouška po opravě
Zkušebna Suhl(33)Zkušebna Suhl
Měsíc a rok zkoušky (příklad: červen 1960)(34)Měsíc a rok zkoušky (příklad: červen 1960)

e) Značky používané NDR v letech 1945 až 1950 včetně

Předběžná zkouška černým prachem u kombinovaných zbraní s hladkým vývrtem a drážkovaným vývrtem hlavně(35)Předběžná zkouška černým prachem u kombinovaných zbraní s hladkým vývrtem a drážkovaným vývrtem hlavně
Konečná zkouška černým prachem(36)Konečná zkouška černým prachem
Konečná zkouška bezdýmným prachem(37)Konečná zkouška bezdýmným prachem
Zkušebna Suhl(38)Zkušebna Suhl

f) Značky Německa používané v letech 1939 až 1945 včetně

Předběžná zkouška(39)Předběžná zkouška
Konečná zkouška černým prachem(40)Konečná zkouška černým prachem
Konečná zkouška zbraní na bezdýmný střelný prach(41)Konečná zkouška zbraní na bezdýmný střelný prach
Značky pro speciální zbraně(42)Značky pro speciální zbraně
Dobrovolná zkouška(43)Dobrovolná zkouška
Zkouška po opravě(44)Zkouška po opravě
Oberdorf n/ NeckaremSuhlZella-Mehlis(45) Rozlišovací značka zkušebny
Oberdorf n/ NeckaremSuhl Zella-Mehlis

g) Značky Německa používané do roku 1939 včetně

Předběžná zkouška (1. zkouška)(46)Předběžná zkouška (1. zkouška)
Konečná zkouška (2. zkouška)(47)Konečná zkouška (2. zkouška)
Hlaveň s hladkým vývrtem (normální zkouška)(48)Hlaveň s hladkým vývrtem (normální zkouška)
Hlaveň s hladkým vývrtem se zahrdlením(49)Hlaveň s hladkým vývrtem se zahrdlením
Hlaveň s drážkovaným vývrtem (kulovnice s jednou hlavní)(50)Hlaveň s drážkovaným vývrtem (kulovnice s jednou hlavní)
Zkouška po opravě(51)Zkouška po opravě
Značka pro zahraniční zbraně(52)Značka pro zahraniční zbraně
Zkouška kulovnic bezdýmným prachem(53)Zkouška kulovnic bezdýmným prachem
Zkouška zbraní s hladkým vývrtem bezdýmným prachem(54)Zkouška zbraní s hladkým vývrtem bezdýmným prachem

1.2.3 Republika Rakousko

Vídeň Ferlach
Předběžná zkouška hlavníPředběžná zkouška hlavní(1)Předběžná zkouška hlavní
Konečná povinná zkouška všech zbraní černým prachemKonečná povinná zkouška všech zbraní černým prachem(2)Konečná povinná zkouška všech zbraní černým prachem
Konečná povinná zkouška všech zbraní ostrým prachem, pokud jsou zbraně určeny ke střelbě nábojů s bezdýmným prachemKonečná povinná zkouška všech zbraní ostrým prachem, pokud jsou zbraně určeny ke střelbě nábojů s bezdýmným prachem(3)Konečná povinná zkouška všech zbraní ostrým prachem, pokud jsou zbraně určeny ke střelbě nábojů s bezdýmným prachem
Zbraň odmítnutá při kusovém ověřeníZbraň odmítnutá při kusovém ověření(4)Zbraň odmítnutá při kusovém ověření
Dobrovolná vyšší zkouška loveckých zbraní s hladkým vývrtem(5)Dobrovolná vyšší zkouška loveckých zbraní s hladkým vývrtem
Kontrola střeliva(6)Kontrola střeliva
Zkouška určitých palných zbraní a ručních přístrojů s náplní výbušných látek(7)Zkouška určitých palných zbraní a ručních přístrojů s náplní výbušných látek
Zkouška brokovnic - ocelové broky(8)Zkouška brokovnic - ocelové broky

1.2.4 Belgické království

a) Pušky předovky s hladkým vývrtem - povinná zkouška

Obyčejná zkouška - hlaveň(1)Obyčejná zkouška - hlaveň
Obyčejný zkouška - dnový šroub(2)Obyčejný zkouška - dnový šroub
Vyšší zkouška - hlaveň(3)Vyšší zkouška - hlaveň
Vyšší zkouška - dnový šroub(4)Vyšší zkouška - dnový šroub

b) Pušky nabíjené zezadu s hladkým vývrtem

Provizorní dobrovolná zkouška hlavně(5)Provizorní dobrovolná zkouška hlavně
Povinná zkouška obyčejná - hlaveň, závěr(6)Povinná zkouška obyčejná - hlaveň, závěr
Povinná zkouška vyšší - hlaveň, závěr(7)Povinná zkouška vyšší - hlaveň, závěr

c) Terčovnice

Zkouška černým prachem - hlavně(8)Zkouška černým prachem - hlavně
Zkouška černým prachem - závěr(9)Zkouška černým prachem - závěr
Zkouška bezdýmným prachem - hlaveň, závěr(10)Zkouška bezdýmným prachem - hlaveň, závěr

d) Palné zbraně s drážkovaným vývrtem

Povinná zkouška - hlaveň, závěr(11)Povinná zkouška - hlaveň, závěr

e) Revolvery

Zkouška černým prachem - hlaveň, rám(12)Zkouška černým prachem - hlaveň, rám
Zkouška černým prachem - válec(13)Zkouška černým prachem - válec
Zkouška bezdýmným prachem - hlaveň, rám, válec(14)Zkouška bezdýmným prachem - hlaveň, rám, válec

f) Automatické pistole

Zkouška bezdýmným prachem - hlaveň, zkoušené části(15)Zkouška bezdýmným prachem - hlaveň, zkoušené části

g) Pistole pro náboje „Flobert“ nebo revolverové náboje

Zkouška černým prachem - hlaveň(16)Zkouška černým prachem - hlaveň
Zkouška černým prachem - zkoušené součásti(17)Zkouška černým prachem - zkoušené součásti
Zkouška bezdýmným prachem - hlaveň, zkoušené součásti(18)Zkouška bezdýmným prachem - hlaveň, zkoušené součásti

h) Zahraniční zbraně

Obyčejná zkouška - hlaveň, zkoušené součásti(19)Obyčejná zkouška - hlaveň, zkoušené součásti
Vyšší zkouška - hlaveň, zkoušené součásti(20)Vyšší zkouška - hlaveň, zkoušené součásti

i) Vojenské zbraně

Hlaveň(21)Hlaveň
Zkoušené součásti(22)Zkoušené součásti

j) Ostatní značky

Tvrdé kalené součásti mohou být označeny takto(23)Tvrdé kalené součásti mohou být označeny takto
Kontrola střeliva(24)Kontrola střeliva
Zkouška určitých palných zbraní a ručních přístrojů s náplní výbušných látek(25)Zkouška určitých palných zbraní a ručních přístrojů s náplní výbušných látek
Identifikační značka zkušebny(26)Identifikační značka zkušebny
Zkouška brokovnic - ocelové broky(27)Zkouška brokovnic - ocelové broky

1.2.5 Chilská republika

Zkouška určitých palných zbraní a ručních přístrojů s náplní výbušných látek(1)Zkouška určitých palných zbraní a ručních přístrojů s náplní výbušných látek
Identifikační značka zkušebny(2)Identifikační značka zkušebny
Zkouška brokovnic - ocelové broky(3)Zkouška brokovnic - ocelové broky

1.2.6 Španělské království

Identifikační značka zkušebny v Eibar vyražená na všech zbraních(1)Identifikační značka zkušebny v Eibar vyražená na všech zbraních
Zkouška předovek - černý prach(2)Zkouška předovek - černý prach
Dobrovolná zkouška černým prachem u hlavní nabíjených zezadu(3)Dobrovolná zkouška černým prachem u hlavní nabíjených zezadu
Povinná zkouška bezdýmným prachem u zbraní s hladkým vývrtem nabíjených zezadu(4)Povinná zkouška bezdýmným prachem u zbraní s hladkým vývrtem nabíjených zezadu
Dodatečná zkouška bezdýmným prachem u zbraní s hladkým vývrtem nabíjených zezadu(5)Dodatečná zkouška bezdýmným prachem u zbraní s hladkým vývrtem nabíjených zezadu
Zkouška pistolí a terčovnic normálně používaným prachem(6)Zkouška pistolí a terčovnic normálně používaným prachem
Povinná zkouška zbraní s drážkovaným vývrtem(7)Povinná zkouška zbraní s drážkovaným vývrtem
Zkouška zahraničních zbraní, na nichž nejsou vyraženy zkušební značky uznávané C. I. P.(8)Zkouška zahraničních zbraní, na nichž nejsou vyraženy zkušební značky uznávané C. I. P.
Kontrola střeliva(9)Kontrola střeliva
Zkouška určitých ručních palných zbraní a přístrojů s náplní výbušných látek(10)Zkouška určitých ručních palných zbraní a přístrojů s náplní výbušných látek
Zkouška brokovnic - ocelové broky(11)Zkouška brokovnic - ocelové broky

1.2.7 Francouzská republika

a) Dobrovolné zkoušky

Dokončené hlavně - obyčejná zkouška(1)Dokončené hlavně - obyčejná zkouška
Dokončené hlavně - zkouška vyšším předepsaným tlakem(2)Dokončené hlavně - zkouška vyšším předepsaným tlakem
Dokončené hlavně - zkouška nejvyšším předepsaným tlakem(3)Dokončené hlavně - zkouška nejvyšším předepsaným tlakem

b) Povinné zkoušky

Přístroje postavené na roven zbraním(4)Přístroje postavené na roven zbraním
Dokončené palné zbraně - obyčejná zkouška černým prachem(5)Dokončené palné zbraně - obyčejná zkouška černým prachem
Dodatečná zkušební značka pro zbraně zkoušené v konečném stavu(6)Dodatečná zkušební značka pro zbraně zkoušené v konečném stavu
Dokončené palné zbraně - obyčejná zkouška bezdýmným prachem(7)Dokončené palné zbraně - obyčejná zkouška bezdýmným prachem
Dokončené palné zbraně - vyšší zkouška bezdýmným prachem(8)Dokončené palné zbraně - vyšší zkouška bezdýmným prachem
Zkouška dlouhých zbraní s drážkovaným vývrtem(9)Zkouška dlouhých zbraní s drážkovaným vývrtem
Nová (opakovaná) zkouška dlouhých zbraní s drážkovaným vývrtem(10)Nová (opakovaná) zkouška dlouhých zbraní s drážkovaným vývrtem
Dokončené palné zbraně - nová (opakovaná) zkouška černým prachem(11)Dokončené palné zbraně - nová (opakovaná) zkouška černým prachem
Obyčejná nová (opakovaná) zkouška bezdýmným prachem(12)Obyčejná nová (opakovaná) zkouška bezdýmným prachem
Vyšší nová (opakovaná) zkouška bezdýmným prachem(13)Vyšší nová (opakovaná) zkouška bezdýmným prachem
Zkouška krátkých zbraní(14)Zkouška krátkých zbraní
Nová (opakovaná) zkouška krátkých zbraní(15)Nová (opakovaná) zkouška krátkých zbraní
Označení odmítnutých (vyřazených) zbraní(16)Označení odmítnutých (vyřazených) zbraní
Kontrola střeliva(17)Kontrola střeliva
Zkouška brokovnic - ocelové broky(18)Zkouška brokovnic - ocelové broky

1.2.8 Italská republika

Identifikační značky zkušebny v Gardone Val Trompia - Brescia, je vyražena na všech zbraních(1)Identifikační značky zkušebny v Gardone Val Trompia - Brescia, je vyražena na všech zbraních
Konečná zkouška černým prachem(2)Konečná zkouška černým prachem
Konečná zkouška bezdýmným prachem(3)Konečná zkouška bezdýmným prachem
Vyšší dobrovolná zkouška bezdýmným prachem(4)Vyšší dobrovolná zkouška bezdýmným prachem
Dodatečná zkušební značka zbraní zkoušených v konečném stavu(5)Dodatečná zkušební značka zbraní zkoušených v konečném stavu
Kontrola střeliva(6)Kontrola střeliva
Zkouška brokovnic - ocelové broky(7)Zkouška brokovnic - ocelové broky

Poznámka: od roku 2006 používá Italská republika i novou podobu značek, kdy má ozubené kolo 16 zubů. Obě podoby se mohou objevovat současně a jsou považovány za platné.

1.2.9 Finská republika

Kontrolní značka pro spotřebitelské střelivo(1)Kontrolní značka pro spotřebitelské střelivo
Obyčejná zkouška(2)Obyčejná zkouška
Zkouška černým prachem(3)Zkouška černým prachem
Vyšší zkouška(4)Vyšší zkouška
Zkouška brokovnic - ocelové broky(5)Zkouška brokovnic - ocelové broky

1.2.10 Spojené království Velké Británie a Severního Irska

LondýnBirmingham
Provizorní zkouška hlavněProvizorní zkouška hlavně(1)Provizorní zkouška hlavně
Konečná zkouška bezdýmným prachem - mechanismusKonečná zkouška bezdýmným prachem - mechanismus(2)Konečná zkouška bezdýmným prachem - mechanismus
Konečná zkouška bezdýmným prachem - hlaveňKonečná zkouška bezdýmným prachem - hlaveň(3)Konečná zkouška bezdýmným prachem - hlaveň
Konečná zkouška zbraní určených jen pro černý prachKonečná zkouška zbraní určených jen pro černý prach(4)Konečná zkouška zbraní určených jen pro černý prach
Vyšší zkouškaVyšší zkouška(5)Vyšší zkouška
Nové (opakované) ověřeníNové (opakované) ověření(6)Nové (opakované) ověření
Kontrola střelivaKontrola střeliva(7)Kontrola střeliva
Zkouška určitých střelných zbraní a přístrojů s náplní výbušných látekZkouška určitých střelných zbraní a přístrojů s náplní výbušných látek(8)Zkouška určitých střelných zbraní a přístrojů s náplní výbušných látek
Zkouška brokovnic - ocelové broky(9)Zkouška brokovnic - ocelové broky

Poznámky: Pracovní tlak, na který byla zbraň zkoušena, vyjádřený v tunách na čtvereční palec, je vyznačen na hlavni - například: 3 Tons.
Jmenovitá ráže a délka nábojové komory jsou rovněž vyznačeny na hlavni - například: 12, 2 1/2ʺ.

1.2.11 Maďarská republika

Provizorní dobrovolná zkouška(1)Provizorní dobrovolná zkouška
Konečná zkouška zbraně bez úpravy nebo v konečném stavu(2)Konečná zkouška zbraně bez úpravy nebo v konečném stavu
Nová (opakovaná) zkouška(3)Nová (opakovaná) zkouška
Vyšší zkouška(4)Vyšší zkouška
Kontrola střeliva(5)Kontrola střeliva
Zkouška signálních zbraní, zbraní poplašných, startovacích a plynovek Zkouška plynových zbraní a zbraní na stlačený vzduch používajících slepé střelivo nebo střelivo pro plynové zbraně, kde je energie střely nižší než 7,5 J(6)Zkouška signálních zbraní, zbraní poplašných, startovacích a plynovek
Zkouška plynových zbraní a zbraní na stlačený vzduch používajících slepé střelivo nebo střelivo pro plynové zbraně, kde je energie střely nižší než 7,5 J
Zkouška určitých ručních palných zbraní a přístrojů s náplní výbušných látek(7)Zkouška určitých ručních palných zbraní a přístrojů s náplní výbušných látek
Konečná zkouška černým prachem(8)Konečná zkouška černým prachem
Zkouška brokovnic - ocelové broky(9)Zkouška brokovnic - ocelové broky

1.2.12 Ruská federace

Značka zkušebny v Iževsku pro zkoušky zbraní a střeliva(1)Značka zkušebny v Iževsku pro zkoušky zbraní a střeliva
Značka zkušebny v Klimovsku pro zkoušky zbraní a střeliva(2)Značka zkušebny v Klimovsku pro zkoušky zbraní a střeliva
Značka zkušebny v Krasnozavodsku pro zkoušky zbraní a střeliva(3)Značka zkušebny v Krasnozavodsku pro zkoušky zbraní a střeliva
Značka Klimovsk II pro zkoušky zbraní a střeliva - platná, pokud byla vyznačena nejdříve v roce 2010(4)Značka Klimovsk II pro zkoušky zbraní a střeliva - platná, pokud byla vyznačena nejdříve v roce 2010
Zkouška brokovnic - ocelové broky(5)Zkouška brokovnic - ocelové broky

Poznámka: Značka č. 2 (značka zkušebny v Klimovsku) je platná pouze, je-li doplněna vyznačeným dvojčíslím roku, v zobrazeném případě se tedy jedná o značku z roku 1996.

1.2.13 Slovenská republika

Kusové ověřování signálních, poplašných a narkotizačních zbraní a ostatních expanzních přístrojů(1)Kusové ověřování signálních, poplašných a narkotizačních zbraní a ostatních expanzních přístrojů
Kusové ověřování všech druhů zbraní nabíjených zezadu na bezdýmný prach(2)Kusové ověřování všech druhů zbraní nabíjených zezadu na bezdýmný prach
Kusové ověřování zbraní na černý prach nabíjených zepředu(3)Kusové ověřování zbraní na černý prach nabíjených zepředu
Kusové ověřování brokovnic - vyšší zkouška(4)Kusové ověřování brokovnic - vyšší zkouška
Homologace zbraní a expanzních přístrojů(5)Homologace zbraní a expanzních přístrojů
Kontrola střeliva(6)Kontrola střeliva
Kontrola střelivin(7)Kontrola střelivin
Identifikační značka Úřední zkušebny střelných zbraní a střeliva SKTC-112 Lieskovec(8)Identifikační značka Úřední zkušebny střelných zbraní a střeliva SKTC-112 Lieskovec
Nové kusové ověřování všech druhů zbraní nabíjených zezadu určených pro použití střeliva s bezdýmným prachem(9)Nové kusové ověřování všech druhů zbraní nabíjených zezadu určených pro použití střeliva s bezdýmným prachem
Zkouška brokovnic - ocelové broky(10)Zkouška brokovnic - ocelové broky

1.3 Zkušební značky platné, pokud byly vyznačeny nejpozději v září 1992

1.3.1 Republika Jugoslávie

Obyčejná zkouška zbraně v dokončeném stavu černým prachem(1)Obyčejná zkouška zbraně v dokončeném stavu černým prachem
Obyčejná zkouška zbraně v dokončeném stavu bezdýmným prachem(2)Obyčejná zkouška zbraně v dokončeném stavu bezdýmným prachem
Vyšší zkouška zbraně v dokončeném stavu bezdýmným prachem(3)Vyšší zkouška zbraně v dokončeném stavu bezdýmným prachem
Doplněk pro zbraně připravené k prodeji po zkoušce(4)Doplněk pro zbraně připravené k prodeji po zkoušce
Opakovaná zkouška černým prachem(5)Opakovaná zkouška černým prachem
Opakovaná zkouška bezdýmným prachem(6)Opakovaná zkouška bezdýmným prachem
Předběžná zkouška vložných hlavní(7)Předběžná zkouška vložných hlavní
Předběžná zkouška vložných hlavní vyšším předepsaným tlakem(8)Předběžná zkouška vložných hlavní vyšším předepsaným tlakem
Předběžná zkouška vložných hlavní nejvyšším předepsaným tlakem(9)Předběžná zkouška vložných hlavní nejvyšším předepsaným tlakem
Dobrovolná předběžná zkouška hrubých výkovků(10)Dobrovolná předběžná zkouška hrubých výkovků
Zkušební (přejímací) značka(11)Zkušební (přejímací) značka
Zkušební značka - mechanismus závěru(12)Zkušební značka - mechanismus závěru
Mezinárodní značka pro měřicí přístroj(13)Mezinárodní značka pro měřicí přístroj
Zkušební značka pro cizí (zahraniční) palné zbraně(14)Zkušební značka pro cizí (zahraniční) palné zbraně
Zkušební značka- správně spájené hlavně(15)Zkušební značka- správně spájené hlavně
Jmenovitá ráže a délka nábojové komory(16)Jmenovitá ráže a délka nábojové komory
Značka zkušebního technika(17)Značka zkušebního technika
Měsíc a rok zkoušky (příklad: červen 1970)(18)Měsíc a rok zkoušky (příklad: červen 1970)
Označení zahrdlení hlavně(19)Označení zahrdlení hlavně
Hmotnost hlavně(20)Hmotnost hlavně
Zkouška určitých palných zbraní a zařízení používajících náplň výbušných látek(21)Zkouška určitých palných zbraní a zařízení používajících náplň výbušných látek
Kontrola střeliva(22)Kontrola střeliva

2 Zkušební značky, které nejsou uznávány na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a jsou platné pouze na území České republiky

ZNAČKA(1)Zkušební značka pro střelné zbraně a stanovené doplňky, které nelze označit značkou podle platné mezinárodní smlouvy. U zakázaných zbraní je nedílnou součástí značky číslo zkušebního protokolu ve zvláštní číselné řadě; v případě expanzní zbraně kategorie A se dále doplňuje označení ExpA
ZNAČKA(2)Zkušební značka pro střelivo, které nelze označit značkou podle platné mezinárodní smlouvy. Součástí značky je číslo zkušebního protokolu ve zvláštní číselné řadě

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 335/2004 Sb.

Kontrolní značky

ZNAČKA(1)Kontrolní značka pro vojenské zbraně a stanovené doplňky, které nejsou určeny k uvedení na trh České republiky
ZNAČKA(2)Kontrolní značka pro civilní zbraně, které nejsou určeny k uvedení na trh České Republiky
ZNAČKA(3)Kontrolní značka pro stanovené střelivo, které není určeno k uvedení na trh České republiky

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 335/2004 Sb

Úplaty (vyjádřené v Kč) za odborné činnosti související se zkoušením střelných zbraní, střeliva a se zkoušením balisticky odolných materiálů a konstrukcí.

A. Provedení kusového nebo opakovaného kusového ověřování u výrobce jednoho kusu střelné zbraně, její části nebo doplňku a její označení podle typu střelné zbraně
0,-
B. Provedení kusového nebo opakovaného kusového ověřování jednoho kusu střelné zbraně, její části nebo doplňku předložené úřadu a její označení podle typu střelné zbraně350,-
C. Poskytnutí zkušebního střeliva při provádění činností v položkách A. a B. podle typu střeliva
1. kulové50,-
2. brokové30,-
3. pistolové20,-
4. revolverové20,-
5. malorážkové20,-
6. nábojky20,-
7. signální100,-
Pokud nákupní cena střeliva převyšuje stanovenou úplatu o 10 %, účtuje se tato nákupní cena navýšená o 10 % manipulačního poplatku.
D. Vydání duplikátu certifikátu nebo protokolu200,-
E. Označení střelné zbraně skrytě100,-
F. Podání žádosti a provedení homologace střelných zbraní podle typu střelné zbraně
a) expanzní přístroje25 000 -
b) expanzní zbraně25 000,-
c) palné zbraně27 000,-
d) plynové zbraně10 000,-
G. Podání žádosti a provedení typové kontroly střeliva podle typu střeliva
a) střelivo pro palné zbraně
1. průmyslově vyráběné nebo průmyslově přebíjené náboje20 000,-
2. průmyslově vyráběné střely5 000,-
3. průmyslově vyráběné nábojnice5 000,-
4. průmyslově vyráběné zápalky5 000,-
b) střelivo pro expanzní přístroje
1. průmyslově vyráběné pracovní nábojky20 000-
2. prachové tablety20 000,-
c) střelivo pro expanzní zbraně
1. průmyslově vyráběné akustické nábojky20 000,-
2. průmyslově vyráběné plynové nábojky20 000,-
3. průmyslově vyráběné nábojky s granulemi20 000,-
d) střelivo pro plynové zbraně - průmyslově vyráběné střely10 000,-
e) střelivina
1. bezdýmný prach20 000,-
2. černý prach20 000,-
H. Podání žádosti a provedení inspekční kontroly střeliva podle typu střeliva
Za úkony uvedené v položce G. v písmenu a) až e) a v položce K. se účtují poloviční úplaty.
I. Podání žádosti a provedení odborných činností
a) osobní ochranné prostředky
1. zjištění nebo ověření třídy balistické odolnosti6 000 -
2. zjištění nebo ověření meze balistické odolnosti V5020 000,-
3. zjištění nebo ověření třídy odolnosti proti bodnutí nebo úderu5 000,-
b) ochranné konstrukce, dveře, okna, rámy, žaluzie, panely, přepážky, díly karoserie, skla, složeniny „sendviče“
1. zjištění nebo ověření třídy balistické odolnosti9 000-
2. zjištění nebo ověření meze balistické odolnosti V5020 000,-
3. zjištění nebo ověření třídy odolnosti proti bodnutí nebo úderu5 000,-
c) posouzení dovoleného výrobního provedení plynové zbraně nebo expanzní zbraně nebo střeliva1 000-
J. Zkouška nebo ověření jednoho stanoveného technického požadavku výrobku1 000,-
K. Zkouška nebo ověření výrobního provedení výrobku100,-
L. Podání žádosti a schválení postupu při znehodnocování zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně, střeliva nebo výrobě jejich řezů
a) ověření dokumentovaného postupu a výkresové dokumentace1 000,-
b) ověření znehodnocení zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně, střeliva nebo výroby jejich řezů 5 000,-
M. Podání žádosti a zařazení typu zbraně nebo střeliva do kategorie4 000,-
N. Podání žádosti a přidělení kontrolní znehodnocovaní značky100,-
O. Vydání nálezu (certifikát, rozhodnutí, technická specifikace, protokol)2 000,-

*) cestovní náklady se zahrnují do celkové ceny pouze v případě posuzování shody v zahraničí

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 335/2004 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 335/2004 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 335/2004 Sb.

Počet kusů střeliva předkládaného k ověřování

Počet kusů ve vzorku podle velikosti série stanoveného střeliva
Kontrolado 35 00035 001 až 150 000150 001 až 500 000500 001 *) až 1.500 000do 35 00035 001 až 150 000150 001 až 500 000500 001 *) až 1.500000
Typová kontrolaVýrobní a inspekční kontrola
Vzhledu střeliva a identifikačních údajů na střelivu a kontrola rozměru střeliva2504006301 000125200315500
Tlaku prachových plynů střeliva nebo jiné veličiny při ekvivalentní kontrole v případě zvláštního střeliva40606010020303050
Funkce střeliva40646410020323250
Identifikačních údajů na spotřebitelském obalu2504006301 000125200315500

*) Rozsah velikosti série 500 001 až 1 500 000 se nevztahuje na střelivo se středovým zápalem. Pro toto střelivo je stanovena série o velikosti nejvýše 500 000.

Množství vzorků střeliviny je stanoveno na 3 kg.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 70/1975 Sb., o Úmluvě o vzájemném uznávánízkušebních značek ručních palných zbraní. (Commission Internationale Permanente – Mezinárodní stálákomise pro zkoušky ručních palných zbraní– CIP).

2) § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněníněkterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů.

8) Vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva.

Přesunout nahoru