Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 334/2004 Sb.Vyhláška o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin

Částka 106/2004
Platnost od 31.05.2004
Účinnost od 31.05.2004
Zrušeno k 01.07.2012 (207/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

334

VYHLÁŠKA

ze dne 4. května 2004

o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

Touto vyhláškou se upravuje

způsob zápisu mechanizačních prostředků na ochranu rostlin určených k aplikaci přípravků na ochranu rostlin do úředního registru a jejich kontrolní testování.

§ 2

Údaje, jimiž musí být označeny mechanizační prostředky uváděné na trh

(K § 62 zákona)

Mechanizační prostředky uváděné na trh musí být označeny způsobem a údaji podle přílohy č. 1.

§ 3

Technické náležitosti žádosti o zápis mechanizačního prostředku do úředního registru a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky

(K § 63 odst. 4 zákona)

(1) Žádost o zápis mechanizačního prostředku musí mít všechny náležitosti a obsahovat údaje stanovené v příloze č. 3.

(2) Státní rostlinolékařská správa (dále jen "rostlinolékařská správa") zapíše mechanizační prostředek do úředního registru, jestliže splňuje technické a technologické požadavky stanovené v příloze č. 2.

(3) Při dodržení náležitostí uvedených v příloze č. 1 a v odstavci 1 rostlinolékařská správa zapíše do úředního registru rovněž mechanizační prostředek, jenž byl vyroben a uveden na trh v jiném členském státě Evropské unie. Podkladem pro zápis je doklad o tom, že výrobek nebo jeho uvedení na trh je v souladu s právními předpisy jiného členského státu Evropské unie, ve kterém je výrobek vyráběn nebo uveden na trh.

§ 4

Mechanizační prostředky podléhající povinnému kontrolnímu testování

(K § 66 odst. 1 zákona)

Povinnému kontrolnímu testování podléhají všechny mechanizační prostředky podle § 61 zákona, jsou-li používány v rámci podnikání.

Intervaly kontrolního testování mechanizačních prostředků, technologické požadavky a technologický postup, podle něhož se kontrolní testování provádí

(K § 66 odst. 2 zákona)

§ 5

Intervaly kontrolního testování

Mechanizační prostředky

a) uvedené do provozu poprvé od jejich výroby se podrobí kontrolnímu testování nejpozději do pěti let od jejich uvedení do provozu,

b) uvedené do provozu po opravách nebo úpravách, které mohou ovlivnit aplikaci přípravků, se podrobí kontrolnímu testování před jejich prvým použitím po úpravě nebo opravě, a to i v případě, jsou-li opatřeny platným dokladem o funkční způsobilosti podle § 67 odst. 1 zákona.

c) ostatní se podrobí kontrolnímu testování nejméně jednou za 5 let.

§ 6

Technologické požadavky a technologický postup, podle něhož se kontrolní testování provádí

Technologické požadavky na funkční způsobilost mechanizačních prostředků a technologický postup, podle něhož se kontrolní testování provádí, jsou uvedeny v příloze č. 4.

§ 7

Technické podmínky pro kontrolní testování mechanizačních prostředků

(K § 66 odst. 4 zákona)

(1) Technické podmínky pro kontrolní testování mechanizačních prostředků musí umožňovat dodržení technologického postupu uvedeného v příloze č. 4 části B, a to v provozovně nebo na jiném místě, kde podnikatel provádí kontrolní testování (dále jen "testační stanice").

(2) Testační stanice musí být vybavena

a) zkušebním zařízením, přístroji a pomůckami uvedenými v příloze č. 5 v závislosti na druzích mechanizačních prostředků, které jsou předmětem kontrolního testování,

b) návody na obsluhu a běžnou údržbu testovaných typů mechanizačních prostředků,

c) deníkem testační stanice, do něhož se průběžně zapisují mechanizační prostředky, k nimž byl vydán doklad o funkční způsobilosti, a mechanizační prostředky, k nimž tento doklad nebyl vydán.

§ 8

Náležitosti a vzor dokladu o funkční způsobilosti mechanizačního prostředku

(K § 67 odst. 1 zákona)

Náležitosti a vzor dokladu o funkční způsobilosti mechanizačního prostředku jsou uvedeny v příloze č. 6. Součástí tohoto dokladu je kontrolní nálepka, jejíž náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 4 části B bodě 7.1.

§ 9zrušeno


§ 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Ing. Palas v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 334/2004 Sb.

Údaje, jimiž musí být označeny mechanizační prostředky uváděné na trh

Mechanizační prostředek, jenž je uváděn na trh v rámci České republiky musí být označen:

1. výrobním štítkem, který je proveden trvale a umístěn na vhodném a přístupném místě mechanizačního prostředku, kde nedochází k jeho poškozování vlivem činnosti mechanizačního prostředku, a jsou na něm uvedeny tyto údaje:

a) označení výrobce,

b) označení typu,

c) rok výroby,

d) výrobní číslo,

e) případně další údaje, jestliže to stanoví zvláštní předpis,1)

2. registrační nálepkou vydanou rostlinolékařskou správou s registračním číslem, pod kterým je daný typ mechanizačního prostředku veden v úředním registru.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 334/2004 Sb.

Technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky

Mechanizační prostředek musí

1. být spolehlivě funkční,

2. umožňovat správné a náležité odborné použití,

3. zajišťovat dostatečně přesné dávkování a rozptylování aplikovaného přípravku,

4. při správném a odborném použití zajišťovat dostatečný nános přípravku na cílovou plochu jeho aplikace,

5. umožňovat spolehlivé plnění zásobních nádrží,

6. být vybaven zařízením, které umožňuje snadno a zřetelně sledovat množství kapaliny v nádrži a průběh plnění,

7. být zajištěn proti nepozorovatelnému úniku přípravku nebo aplikační kapaliny,

8. umožňovat snadné a dostatečně přesné opakované nastavení provozních parametrů,

9. být vybaven náležitými a dostatečně přesnými provozními měřidly,

10. být vybaven tak, aby bylo možné je z místa obsluhy snadno kontrolovat, seřizovat a podle potřeby jeho činnost ihned zastavit,

11. umožňovat spolehlivé, snadné a úplné vyprázdnění,

12. umožňovat snadnou a důkladnou očistu,

13. umožňovat připojení kontrolních a měřících zařízení,

14. být na přístupném místě opatřen v trvalé formě označením s těmito údaji:

a) název a adresa výrobce nebo dovozce nebo jeho sídlo,

b) typ mechanizačního prostředku a série,

c) výrobní číslo a rok výroby,

d) celková hmotnost,

15. být vybaven čerpadlem, u kterého musí být uvedeny tyto údaje (pokud čerpadlo s ohledem na druh a typ mechanizačního prostředku přichází v úvahu):

a) název a adresa výrobce nebo dovozce nebo jeho sídlo,

b) typ čerpadla,

c) výrobní číslo a rok výroby,

d) maximální výkon,

e) maximální tlak,

f) maximální otáčky,

16. být vybaven tryskami nebo rozptylovači, které musí být zřetelně označeny těmito údaji (pokud trysky nebo rozptylovače s ohledem na druh a typ mechanizačního prostředku přichází v úvahu):

a) druh,

b) velikost,

c) další důležité provozní údaje,

17. vyhovovat všem požadavkům, které jsou předmětem kontrolního testování (příloha č. 12),

18. odpovídat platným státním normám a příslušným evropským normám, k jejichž dodržování je Česká republika zavázána1),

19. odpovídat dalším souvisejícím technickým normám2).

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 334/2004 Sb.

Náležitosti žádosti o zápis mechanizačního prostředku do úředního registru

Žádost o zápis mechanizačního prostředku do úředního registru podává osoba, která hodlá mechanizační prostředek uvést na trh, případně její zástupce, který má sídlo nebo bydliště na území Evropské unie.

Tato žádost musí obsahovat údaje o:

1. žadateli o zápis mechanizačního prostředku (obchodní firma, případně jméno a příjmení, sídlo případně místo bydliště) a jeho statutární orgán (jméno a příjmení),

2. výrobci a případně dovozci mechanizačního prostředku (obchodní firma, případně jméno a příjmení, sídlo, případně místo bydliště),

3. druhu a typovém označení mechanizačního prostředku, včetně výčtu případných výrobních variant,

4. oblasti použití mechanizačního prostředku.

Žádost musí být opatřena datem a podpisem statutárního orgánu žadatele, jde-li o právnickou osobu, nebo podpisem žadatele - fyzické osoby.

K žádosti musí být přiložen:

1. návod k obsluze mechanizačního prostředku v českém jazyce,

2. popis konstrukce daného typu mechanizačního prostředku v rozsahu dle formuláře vydaného Státní rostlinolékařskou správou,

3. výsledky měření a zkoušek, jsou-li k posouzení plnění technických a technologických požadavků nezbytné.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 334/2004 Sb.

Technologické požadavky na funkční způsobilost mechanizačních prostředků a technologický postup, podle něhož se kontrolní testování provádí

A. Technologické požadavky

1. Obecné ustanovení

Technologické požadavky se uplatňují se zřetelem ke konstrukčním zvláštnostem mechanizačních prostředků a v souladu s jejich určením podle bodů 2. až 6.

2. Zvláštní požadavky na mechanizační prostředky určené k postřiku polních plodin

2.1 Čerpadlo

2.1.1 Výkon čerpadla musí, při použití největších trysek a při nastavení pracovního tlaku 0,4 až 0,6 MPa, umožňovat aplikaci a zároveň, pokud je mechanizační prostředek vybaven hydraulickým míchacím zařízením, umožňovat viditelné míchání kapaliny v nádrži.

2.1.2 Čerpadlo, pokud je mechanizační prostředek vybaven hydrostatickým čerpadlem, nesmí viditelně pulsovat.

2.1.3 Pojistný ventil, pokud je jím čerpadlo vybaveno, musí spolehlivě fungovat.

2.1.4 Čerpadlo musí být těsné.

2.2 Míchací zařízení

Míchací zařízení musí umožňovat viditelné víření kapaliny v nádrži, pokud mechanizační prostředek pracuje při jmenovitých otáčkách vývodového hřídele energetického prostředku nebo pohonu míchacího zařízení. Nádrž je přitom naplněna zhruba do poloviny jmenovitého objemu vodou.

2.3 Nádrž

2.3.1 Nádrž nesmí prosakovat nebo z ní a z plnícího otvoru nádrže, pokud je kryt uzavřen, nesmí unikat kapalina.

2.3.2 V plnícím otvoru nádrže musí být síto.

2.3.3 V nádrži musí být zajištěna kompenzace tlaku.

2.3.4 Nádrž musí být opatřena zřetelně čitelným stavoznakem, který je viditelný z místa řidiče a z místa plnění nádrže.

2.3.5 Pokud je mechanizační prostředek vybaven zařízením k přípravě postřikové kapaliny, musí spolehlivě pracovat a v nádrži tohoto zařízení musí být mřížka.

2.3.6 Pokud je mechanizační prostředek vybaven zařízením pro čištění obalů od přípravků , musí spolehlivě pracovat.

2.4 Měřící, kontrolní, ovládací a regulační systém (dále jen „regulace")

2.4.1 Všechna zařízení regulace musí spolehlivě fungovat a musí být těsná.

2.4.2 Ovládací prvky regulace důležité pro vlastní aplikaci musí být připojeny tak, aby byly lehce dosažitelné z místa obsluhy. Otočení hlavy nebo horní části trupu je akceptováno.

2.4.3 Stupnice tlakoměru musí být z místa obsluhy zřetelně čitelná a vhodná pro používaný rozsah pracovních tlaků. Musí být dělena nejméně:

a) po 0,02 MPa pro pracovní tlaky do 0,5 MPa včetně,

b) po 0,1 MPa pro pracovní tlaky od 0,5 do 2,0 MPa včetně,

c) po 0,2 MPa pro pracovní tlaky nad 2,0 MPa.

2.4.4 Stupnice analogových tlakoměrů musí mít minimální průměr 63 mm.

2.4.5 Přesnost tlakoměru musí být:

a) ± 0,02 MPa pro pracovní tlaky od 0,1 do 0,8 MPa včetně,

b) ± 0,05 MPa pro pracovní tlaky od 0,8 do 2,0 MPa včetně,

c) ±0,1 MPa pro pracovní tlaky nad 2,0 MPa.

2.4.6 Průtokoměry mechanizačních prostředků, jejichž činnost souvisí s nastavením plošné dávky musí měřit s nej větší chybou 5 % od skutečných hodnot.

2.5 Rozvod kapaliny

2.5.1 Rozvod kapaliny musí být těsný i při nej větším povoleném pracovním tlaku.

2.5.2 Hadice rozvodu kapaliny musí být umístěny tak, aby nedocházelo k jejich zlamování nebo odírání.

2.5.3 Pokles tlaku mezi bodem měření pracovního tlaku aplikované kapaliny (tlakoměrem mechanizačního prostředku) a nej vzdálenější tryskou každé sekce postřikového rámu nesmí být větší než 10 % hodnoty tlaku na tlakoměru.

2.6 Filtrace

2.6.1 Na tlakové větvi čerpadla musí být umístěn nejméně jeden filtr. Pokud je mechanizační prostředek vybaven hydrostatickým čerpadlem, musí být umístěn jeden filtr také na sací větvi čerpadla. Filtry trysek se nepovažují za filtr na tlakové větvi čerpadla.

2.6.2 Vložky filtrů musí být vyměnitelné.

2.7 Postřikový rám

2.7.1 Pokud je postřikový rám vybaven automatickým vyrovnáváním nebo zařízením pro vychýlení ramen při styku s pevnou překážkou, musí být tato zařízení funkční.

2.7.2 Pokud je pracovní záběr postřikového rámu větší než 10 m, musí být trysky (rozptylovače) chráněny před kontaktem se zemí.

2.7.3 Pokud je postřikový rám vybaven zařízením k tlumení nežádoucích pohybů nebo zařízením k vyrovnávání sklonu, musí být tato zařízení funkční.

2.7.4 Zařízení pro výškové nastavení rámu musí být funkční.

2.7.5 Rozteč trysek (rozptylovačů) na postřikovém rámu musí být stejná, připouští se odchylka ± 5 %.

2.7.6 Rozdíl vzdáleností mezi dolními okraji trysek (rozptylovačů) a povrchem, pokud je postřikový rám v klidu a mechanizační prostředek stojí na vodorovné podložce, nesmí být větší než ± 100 mm.

2.7.7 Pokud je postřikový rám rozdělen do sekcí, musí být možné zapínání a vypínání těchto sekcí.

2.8 Trysky (rozptylovače)

2.8.1 Trysky (rozptylovače) musí být shodné (typ, velikost, materiál, výrobce) na celém postřikovém rámu mechanizačního prostředku s výjimkou koncových trysek (rozptylovačů), jestliže jsou tyto určeny pro speciální funkci. Další komponenty (filtry trysek, protiodkapové zařízení) musí být shodné na celém postřikovém rámu.

2.8.2 Po 5 s od uzavření přívodu tlakové kapaliny k tryskám (rozptylovačům) nesmí z trysek (rozptylovačů) odkapávat kapalina.

2.9 Rozptyl

2.9.1 Při měření na žlábkovém zkušebním zařízení, které odpovídá požadavkům podle přílohy č. 13, nesmí příčná rovnoměrnost rozptylu kapaliny tryskami (rozptylovači) v celém rozsahu pracovního záběru postřikového rámu hodnocená variačním koeficientem překročit 10 %. Rozdíl mezi množstvím kapaliny zachycené jednotlivými žlábky tohoto zařízení a celkovou střední hodnotou nesmí přitom překročit ± 20 %.

2.9.2 Není-li z hlediska konstrukce postřikového rámu nebo použitých trysek (rozptylovačů) možné provést měření příčné rovnoměrnosti na žlábkovém zkušebním zařízení, nesmí odchylka průtočnosti jednotlivých trysek (rozptylovačů) překročit ±10 % od jmenovité hodnoty průtočnosti stanovené výrobcem trysek (rozptylovačů) pro použitý pracovní tlak.

3. Zvláštní požadavky na mechanizační prostředky určené k postřiku a rosení prostorových kultur

3.1 Čerpadlo

3.1.1 Výkon čerpadla musí, při použití nej větších trysek a při nastavení nej vyššího pracovního tlaku doporučeného výrobcem, umožňovat aplikaci a zároveň, pokud je mechanizační prostředek vybaven hydraulickým míchacím zařízením, umožňovat viditelné míchání kapaliny v nádrži.

3.1.2 Čerpadlo, pokud je mechanizační prostředek vybaven hydrostatickým čerpadlem, nesmí viditelně pulsovat.

3.1.3 Pojistný ventil, pokud je jím čerpadlo vybaveno, musí spolehlivě fungovat.

3.1.4 Čerpadlo musí být těsné.

3.2 Míchací zařízení

Míchací zařízení musí umožňovat viditelné víření kapaliny v nádrži, pokud mechanizační prostředek pracuje při jmenovitých otáčkách vývodového hřídele energetického prostředku nebo pohonu míchacího zařízení. Nádrž je přitom naplněna zhruba do poloviny jmenovitého objemu vodou.

3.3 Nádrž

3.3.1 Nádrž nesmí prosakovat nebo z ní a z plnícího otvoru nádrže, pokud je kryt uzavřen, nesmí unikat kapalina.

3.3.2 V plnícím otvoru nádrže musí být síto.

3.3.3 V nádrži musí být zajištěna kompenzace tlaku.

3.3.4 Nádrž musí být opatřena zřetelně čitelným stavoznakem, který je viditelný z místa řidiče a z místa plnění nádrže.

3.3.5 Pokud je mechanizační prostředek vybaven zařízením k přípravě postřikové kapaliny, musí spolehlivě pracovat a v nádrži tohoto zařízení musí být mřížka.

3.3.6 Pokud je mechanizační prostředek vybaven zařízením pro čištění obalů od přípravků na ochranu rostlin, musí být toto zařízení funkční.

3.4 Regulace

3.4.1 Všechna zařízení regulace musí spolehlivě fungovat a musí být těsná.

3.4.2 Ovládací prvky regulace důležité pro vlastní aplikaci musí být připojeny tak, aby byly lehce dosažitelné z místa obsluhy. Otočení hlavy nebo horní části trupu je akceptováno.

3.4.3 Regulace musí umožňovat jednostrannou aplikaci.

3.4.4 Stupnice tlakoměru musí být z místa obsluhy zřetelně čitelná a vhodná pro používaný rozsah pracovních tlaků. Musí být dělena nejméně:

a) po 0,02 MPa pro pracovní tlaky do 0,5 MPa včetně,

b) po 0,1 MPa pro pracovní tlaky od 0,5 do 2,0 MPa včetně,

c) po 0,2 MPa pro pracovní tlaky nad 2,0 MPa.

3.4.5 Stupnice analogových tlakoměrů musí mít minimální průměr 63 mm.

3.4.6 Přesnost tlakoměru musí být:

a) ± 0,02 MPa pro pracovní tlaky od 0,1 do 0,8 MPa včetně,

b) ± 0,05 MPa pro pracovní tlaky od 0,8 do 2,0 MPa včetně,

c) ±0,1 MPa pro pracovní tlaky nad 2,0 MPa.

3.4.7 Průtokoměry mechanizačních prostředků, jejichž činnost souvisí s nastavením plošné dávky, musí měřit s nej větší chybou 5 % od skutečných hodnot.

3.5 Rozvod kapaliny

3.5.1 Rozvod kapaliny musí být těsný i při největším povoleném pracovním tlaku.

3.5.2 Hadice rozvodu kapaliny musí být umístěny tak, aby nedocházelo k jejich zlamování nebo odírání.

3.5.3 Pokles tlaku mezi bodem měření pracovního tlaku aplikované kapaliny (tlakoměrem mechanizačního prostředku) a přívodem kapaliny k jednotlivým sekcím tryskového rámu nesmí být větší než 15 % hodnoty tlaku na tlakoměru.

3.6 Filtrace

3.6.1 Na tlakové větvi čerpadla musí být umístěn nejméně jeden filtr. Pokud je mechanizační prostředek vybaven hydrostatickým čerpadlem, musí být umístěn jeden filtr také na sací větvi čerpadla. Filtry trysek se nepovažují za filtr na tlakové větvi čerpadla.

3.6.2 Vložky filtrů musí být vyměnitelné.

3.7 Trysky (rozptylovače)

3.7.1 Trysky (rozptylovače) umístěné symetricky na levé a pravé straně tryskového rámu musí být shodné (typ, velikost, materiál, výrobce). Další komponenty (filtry trysek, protiodkapové zařízení) musí být shodné na celém tryskovém rámu.

3.7.2 Po 5 s od uzavření přívodu tlakové kapaliny k tryskám (rozptylovačům) nesmí z trysek (rozptylovačů) odkapávat kapalina.

3.7.3 Jednotlivé trysky (rozptylovače) musí být možné vyřadit z činnosti. Nastavení směru trysek (rozptylovačů) na jednotlivých stranách tryskového rámu musí být možno provést symetricky a opakovaně.

3.8 Ventilátor

3.8.1 Rotor ventilátoru, jeho kryt a ostatní části rozvodu vzduchu nesmí být poškozeny.

3.8.2 Musí být možné samostatné vyřazení ventilátoru z činnosti, bez zásahu do další funkce mechanizačního prostředku.

3.8.3 Nastavitelné části ventilátoru nebo rozvodu vzduchu musí být funkční.

3.9 Rozptyl

3.9.1 Každá tryska (rozptylovač) musí vytvářet jednotný výstřikový obrazec (jednotný obrys a stejnoměrný výstřik), a to v případě hydraulických trysek s vypnutým ventilátorem a v případě ostatních trysek (např. pneumatických) se zapnutým ventilátorem.

3.9.2 Průtočnost každé trysky (rozptylovače) stejného označení se nesmí odchylovat o více než 10 % jejich průměrné průtočnosti.

4. Zvláštní požadavky na mořičky osiv

4.1 Celkový technický stav

4.1.1 Mořící zařízení musí odpovídat provozní dokumentaci, případné změny nesmí odporovat správné aplikaci přípravků na moření osiv.

4.1.2 Všechny ovládací, měřící a regulační prvky musí být funkční.

4.2 Dávkování mořidla

4.2.1 Dávkovací zařízení mořidla musí být spolehlivě funkční v rozsahu dávkování podle provozní dokumentace a musí být těsné.

4.2.2 Odchylky skutečné dávky mořidla nesmí překročit ± 7 % od průměrné dávky ze sedmi opakovaných měření. Tato průměrná dávka se nesmí odchýlit o více než ± 10 % od dávky nastavené.

4.3 Dávkování osiva

4.3.1 Dávkovací zařízení osiva musí být funkční v rozsahu dávkování podle provozní dokumentace.

4.4 Odsávací zařízení

4.4.1 Odsávací zařízení, pokud je instalováno, musí být spolehlivě funkční a těsné.

4.4.2 Kryty pohyblivých částí odsávacího zařízení musí být v souladu s provozní dokumentací a nesmí být poškozené.

5. Zvláštní požadavky na letecká postřikovači zařízení

5.1 Míchací zařízení

Míchací zařízení musí umožňovat viditelné víření kapaliny v nádrži, pokud postřikovači zařízení pracuje při jmenovitých otáčkách čerpadla nebo pohonu míchacího zařízení. Nádrž je přitom naplněna zhruba do poloviny jmenovitého objemu vodou a přívod kapaliny k tryskám (rozptylovačům) je uzavřen.

5.2 Nádrž, rozvod kapaliny a regulace

5.2.1 Nádrž, všechny části rozvodu a regulace musí být při nastavení nej vyššího dovoleného pracovního tlaku těsné. Připouští se odkapávání kapaliny z trysek (rozptylovačů) až do výše 10 kapek od jedné trysky (rozptylovače) po dobu 5 s.

5.2.2 Všechny části regulace a rozvod kapaliny musí být spolehlivě funkční.

5.3 Dávkování

5.3.1 Rozsah dávkování musí odpovídat provozní dokumentaci k zařízení. Odchylka nesmí překročit ±10%.

5.3.2 Přesnost dávkování vyjádřená odchylkou sekundové dávky od průměru ze tří měření nesmí překročit ± 5 %. Měření se provádí 3 x při nejnižším a nejvyšším dovoleném pracovním tlaku kapaliny.

6. Zvláštní požadavky na postřikovači zařízení pro ošetřování železniční dopravní cesty (dále jen „železnice")

6.1 Čerpadlo

6.1.1 Výkon čerpadla musí, při použití největších trysek a při nastavení nejvyššího pracovního tlaku doporučeného výrobcem, umožňovat aplikaci a zároveň, pokud je mechanizační prostředek vybaven hydraulickým míchacím zařízením, umožňovat viditelné míchání kapaliny v nádrži.

6.1.2 Čerpadlo, pokud je mechanizační prostředek vybaven hydrostatickým čerpadlem, nesmí viditelně pulsovat.

6.1.3 Pojistný ventil, pokud je jím čerpadlo vybaveno, musí spolehlivě fungovat.

6.1.4 Čerpadlo musí být těsné.

6.2 Míchací zařízení

Míchací zařízení musí umožňovat viditelné víření kapaliny v nádrži, pokud mechanizační prostředek pracuje při jmenovitých otáčkách vývodového hřídele energetického prostředku nebo pohonu míchacího zařízení. Nádrž je přitom naplněna zhruba do poloviny jmenovitého objemu vodou.

6.3 Nádrž

6.3.1 Nádrž nesmí prosakovat nebo z ní a z plnícího otvoru nádrže, pokud je kryt uzavřen, nesmí unikat kapalina.

6.3.2 V plnícím otvoru nádrže musí být síto.

6.3.3 Nádrž musí být opatřena zřetelně čitelným stavoznakem, který je viditelný z místa řidiče a z místa plnění nádrže.

6.3.4 Pokud je mechanizační prostředek vybaven zařízením k přípravě chemikálií, musí spolehlivě pracovat a v nádrži tohoto zařízení musí být mřížka.

6.3.5 Pokud je mechanizační prostředek vybaven zařízením pro čištění obalů od přípravků , musí spolehlivě pracovat.

6.4 Regulace

6.4.1 Všechna zařízení regulace musí spolehlivě fungovat a musí být těsná.

6.4.2 Ovládací prvky regulace důležité pro vlastní aplikaci musí být připojeny tak, aby byly lehce dosažitelné z místa obsluhy. Otočení hlavy nebo horní části trupu je akceptováno.

6.4.3 Stupnice tlakomeru musí být z místa obsluhy zřetelně čitelná a vhodná pro používaný rozsah pracovních tlaků. Musí být dělena nejméně:

d) po 0,02 MPa pro pracovní tlaky do 0,5 MPa včetně,

e) po 0,1 MPa pro pracovní tlaky od 0,5 do 2,0 MPa včetně,

f) po 0,2 MPa pro pracovní tlaky nad 2,0 MPa.

6.4.4 Analogové tlakoměry musí mít minimální průměr 63 mm.

6.4.5 Přesnost tlakoměru musí být:

d) ± 0,02 MPa pro pracovní tlaky od 0,1 do 0,8 MPa včetně,

e) ± 0,05 MPa pro pracovní tlaky od 0,8 do 2,0 MPa včetně,

f) ±0,1 MPa pro pracovní tlaky nad 2,0 MPa.

6.5 Rozvod kapaliny

6.5.1 Rozvod kapaliny musí být těsný i při největším povoleném pracovním tlaku.

6.5.2 Hadice rozvodu kapaliny musí být umístěny tak, aby nedocházelo k jejich zlamování nebo odírání.

6.6 Postřikový rám

6.6.1 Postřikový rám musí umožňovat zachování obrysu vozidla dle ČSN 280312.

6.6.2 Rám musí být rozdělen nejméně do tří samostatně ovládaných sekcí tak, aby umožňoval nezávislý postřik postranních stezek a plochy mezi kolejnicovými pásy.

6.7 Rozptyl

6.7.1 Při měření na žlábkovém zkušebním zařízení, které odpovídá požadavkům podle přílohy č. 13, nesmí příčná rovnoměrnost rozptylu kapaliny tryskami (rozptylovači) v celém rozsahu pracovního záběru postřikového rámu hodnocená variačním koeficientem překročit 10 %. Rozdíl mezi množstvím kapaliny zachycené jednotlivými žlábky tohoto zařízení a celkovou střední hodnotou nesmí přitom překročit ± 20 %.

6.7.2 Není-li z hlediska konstrukce postřikového rámu nebo použitých trysek (rozptylovačů) možné provést měření příčné rovnoměrnosti na žlábkovém zkušebním zařízení, nesmí odchylka průtočnosti jednotlivých trysek (rozptylovačů) překročit ± 10 % od jmenovité hodnoty průtočnosti stanovené výrobcem trysek (rozptylovačů) pro použitý pracovní tlak.

B. Technologický postup, podle něhož se kontrolní testování provádí

1. Obecné požadavky

1.1 Vizuální kontrolou a funkční zkouškou se posoudí, zda jsou splněny podmínky pro kontrolní testování.

1.2 Provede se identifikace mechanizačního prostředku,

1.3 Kontrolní úkony se provedou

a) za použití čisté vody, bez mechanických příměsí,

b) v prostředí, v němž výsledky kontroly a měření nemohou být ovlivněny povětrnostními vlivy,

c) na mechanizačním prostředku zbaveném vnějších a vnitřních nečistot,

d) na zkušebním zařízení a pomůckami, které vyhovují požadavkům podle přílohy č. 13.

2. Mechanizační prostředky určené k postřiku polních plodin

2.1 Provede se kontrola a funkční zkouška čerpadla, zda splňuje požadavky podle oddílu A. bodů 2.1.1 až 2.1.4.

2.2 Provede se kontrola a funkční zkouška míchacího zařízení, zda splňuje požadavky podle oddílu A. bod 2.2. Přívod kapaliny k tryskám je přitom uzavřen.

2.3 Provede se kontrola a funkční zkouška nádrže a dalších doplňkových zařízení, zda splňují požadavky podle oddílu A. bodů 2.3.1 až 2.3.6.

2.4 Provede se kontrola, měření a funkční zkouška všech zařízení měřícího, ovládacího a regulačního systému, zda splňuje požadavky podle oddílu A. bodů 2.4.1 až 2.4.6. Podle požadavků bodu 2.4.5 může být zkouška tlakoměru provedena přímo na mechanizačním prostředku nebo na zkušební stolici, měření musí být provedeno při vzestupu a při poklesu tlaku jednotlivě.

2.5 Provede se kontrola, měření a funkční zkouška rozvodu kapaliny, zda splňuje požadavky podle oddílu A. bodů 2.5.1 až 2.5.3. Podle požadavků bodu 2.5.3 musí být cejchovaný zkušební tlakoměr umístěn v místě trysky na konci každé sekce. Při zkoušce musí být na tlakoměru mechanizačního prostředku ustanoveny nejméně dva referenční tlaky. Také tlakoměr mechanizačního prostředku musí být pro účely této zkoušky zaměněn za cejchovaný zkušební tlakoměr.

2.6 Provede se kontrola jednotlivých částí filtračního systému, zda splňují požadavky podle oddílu A. bodů 2.6.1 a 2.6.2.

2.7 Provede se kontrola a měření postřikového rámu a kontrola a funkční zkouška jeho doplňkových zařízení, zda splňují požadavky podle oddílu A. bodů 2.7.1 až 2.7.7.

2.8 Provede se kontrola a funkční zkouška trysek (rozptylovačů), zda splňují požadavky podle oddílu A. bodů 2.8.1 a 2.8.2.

2.9 Provede se měření příčné rovnoměrnosti rozptylu, zda splňuje požadavky podle oddílu A. bodů 2.9.1 nebo 2.9.2. Měření podle bodu 2.9.1 má vždy přednost. Pro měření podle požadavků:

a) oddílu A. bodu 2.9.1 se mechanizační prostředek uvede na výrobcem doporučený nebo nejčastěji používaný pracovní režim (v případě postřikovače s podporou vzduchu s vypnutým ventilátorem) a po stabilizaci výkonu se zahájí měření. Vzdálenost trysek nad horním okrajem žlábkového zařízení se řídí doporučením výrobce trysek (rozptylovačů) s ohledem na jejich úhel rozptylu a rozteč umístění na postřikovém rámu. U zkušebních zařízení s ručním odečtem naměřených hodnot a zpracováním dat se měření provádí třikrát po dobu nejméně 60 sekund a z hodnot nátoku kapaliny v jednotlivých žlábcích se vypočte průměrná hodnota, u ostatních (elektronických) zkušebních zařízení jedenkrát. Hodnocení zachyceného množství lze provádět objemově nebo hmotnostně. Je nutno dodržet přesnost měření času ± 1 s, objemu ± 5 ml a hmotnosti ± 5 g. Měření se provádí na celém záběru mechanizačního prostředku (tzn. od osy krajní trysky po osu druhé krajní trysky, výjimečně od osy druhé trysky po osu předposlední trysky, jestliže je postřikový rám na koncích osazen tryskami se speciální funkcí). Pokud konstrukce nebo rozsah zkušebního zařízení nedovoluje měřit celý záběr mechanizačního prostředku najednou, lze tento měřit po částech, avšak bez přerušení pracovního režimu stroje.

b) oddílu A. bodu 2.9.2 se průtočnost trysek měří zachycováním nátoku jednotlivých trysek za časový interval 60 s. Měření se opakuje třikrát a výsledná hodnota průtočnosti se stanoví jako průměr z těchto tří měření. Měření se provádí přímo na mechanizačním prostředku, který se uvede na výrobcem doporučený nebo nejčastěji používaný pracovní režim (v případě postřikovače s podporou vzduchu s vypnutým ventilátorem), po stabilizaci výkonu. Nesmí přitom docházet k úniku zachycované kapaliny mimo odměrné nádoby ani k přerušení činnosti mechanizačního prostředku.

3. Mechanizační prostředky určené k postřiku nebo rosení prostorových kultur

3.1 Provede se kontrola a funkční zkouška čerpadla, zda splňuje požadavky podle oddílu A. bodů 3.1.1 až 3.1.4.

3.2 Provede se kontrola a funkční zkouška míchacího zařízení, zda splňuje požadavky podle oddílu A. bod 3.2. Přívod kapaliny k tryskám je přitom uzavřen.

3.3 Provede se kontrola a funkční zkouška nádrže a dalších doplňkových zařízení, zda splňují požadavky podle oddílu A. bodů 3.3.1 až 3.3.6.

3.4 Provede se kontrola, měření a funkční zkouška všech zařízení měřícího, ovládacího a regulačního systému, zda splňuje požadavky podle oddílu A. bodů 3.4.1 až 3.4.7. Podle požadavků bodu 3.4.6 může být zkouška tlakoměru provedena přímo na mechanizačním prostředku nebo na zkušební stolici, měření musí být provedeno při vzestupu a při poklesu tlaku jednotlivě.

3.5 Provede se kontrola a funkční zkouška rozvodu kapaliny, zda splňuje požadavky podle oddílu A. bodů 3.5.1 až 3.5.3. Podle požadavků bodu 3.5.3 musí být cejchovaný zkušební tlakoměr umístěn na přívod kapaliny k sekcím. Při zkoušce musí být na tlakoměru mechanizačního prostředku ustanoveny nejméně dva referenční tlaky. Také tlakoměr mechanizačního prostředku musí být pro účely této zkoušky zaměněn za cejchovaný zkušební tlakoměr.

3.6 Provede se kontrola jednotlivých částí filtračního systému, zda splňují požadavky podle oddílu A. bodů 3.6.1 a 3.6.2.

3.7 Provede se kontrola a funkční zkouška trysek (rozptylovačů), zda splňují požadavky podle oddílu A. bodů 3.7.1 až 3.7.3.

3.8 Provede se kontrola a funkční zkouška všech částí ventilátoru a rozvodu vzduchu, zda splňují požadavky podle oddílu A. bodů 3.8.1 až 3.8.3.

3.9 Provede se kontrola a měření všech trysek (rozptylovačů), zda splňují požadavky podle oddílu A. bodů 3.9.1 a 3.9.2. Pro měření podle požadavků bodu 3.9.2 se provede trojí měření průtoku každé trysky při nejčastěji používaném pracovním tlaku a to po dobu 60 sekund. Měření je možno provést přímo na stroji, pokud je zabezpečeno spolehlivé a bezztrátové zachycení a vedení kapaliny do odměrných nádob, nebo po demontáži trysek na schváleném speciálním měřicím zařízení. Průměrná průtočnost všech shodných trysek (rozptylovačů) se vypočítá ze všech hodnot průtočnosti (3 opakování) u všech trysek stejného typu a velikosti, které jsou na stroji použity.

4. Mořičky osiv

4.1 Provede se kontrola a funkční zkouška všech ovládacích, měřících, regulačních a doplňkových prvků mořícího zařízení, zda splňují požadavky podle oddílu A. bodů 4.1.1 a 4.1.2.

4.2 Provede se kontrola, funkční zkouška a měření dávkovacího zařízení mořidla, zda splňuje požadavky podle oddílu A. bodů 4.2.1 a 4.2.2. Pro měření podle požadavků bodu 4.2.2 se:

a) u kontinuálně pracujících mořiček nejprve ověří průchodnost osiva mořičkou, a to zjištěním množství osiva prošlého mořičkou za jednotku času. Ověření se opakuje třikrát a za výslednou hodnotu je považován aritmetický průměr vyjádřený v t.h-1. Potom se uvede do činnosti dávkovací zařízení mořidla a po ustálení chodu se po dobu 60 s zachycuje moridlo (mořící kapalina) do vhodné nádoby. Toto měření se opakuje nejméně 7× v průběhu cca 20 minut. Pokud se moridlo před použitím ředí, odvodí se dávka mořidla z jeho obsahu v mořící kapalině o objemu zachycené kapaliny.

b) u diskontinuálně pracujících mořiček se zachycuje dávka mořící kapaliny určená pro jednu vsádku a to nejméně 7×. Pokud se moridlo před použitím ředí, odvodí se dávka mořidla z jeho obsahu v mořící kapalině o objemu zachycené kapaliny.

4.3 Provede se kontrola a funkční zkouška dávkovacího zařízení osiva, zda splňuje požadavek podle oddílu A. bod 4.3.1.

4.4 Provede se kontrola a funkční zkouška všech částí odsávacího zařízení,pokud je instalováno, zda splňuje požadavky podle oddílu A. bodů 4.5.1 a 4.5.2.

5. Letecká postřikovači zařízení

5.1 Provede se kontrola a funkční zkouška míchacího zařízení, zda splňuje požadavky podle oddílu A. bod 5.1.

5.2 Provede se kontrola a funkční zkouška nádrže, rozvodu kapaliny a měřícího, kontrolního, ovládacího a regulačního systému, zda splňuje požadavky podle oddílu A. bodů 5.2.1 a 5.2.2.

5.3 Provede se nastavení provozního režimu postřikovacího zařízení na nejnižší doporučený pracovní tlak a po ustálení výkonu se měří nejméně po dobu 15 s celková průtočnost. Toto měření se opakuje nejméně 3×. Potom se provozní režim postřikovacího zařízení změní na nejvyšší doporučený pracovní tlak a po ustálení výkonu se provede obdobné měření celkové průtočnosti. Vypočtou se průměrné hodnoty sekundové průtočnosti ze všech měření při jednotném pracovním tlaku a zhodnotí se splnění požadavků podle oddílu A. bodů 5.3.1 a 5.3.2.

6. Drážní postřikovači zařízení pro železnice

6.1 Provede se kontrola a funkční zkouška čerpadla, zda splňuje požadavky podle oddílu A. bodů 6.1.1 až 6.1.4.

6.2 Provede se kontrola a funkční zkouška míchacího zařízení, zda splňuje požadavky podle oddílu A. bod 6.2. Přívod kapaliny k tryskám je přitom uzavřen.

6.3 Provede se kontrola a funkční zkouška nádrže a dalších doplňkových zařízení, zda splňují požadavky podle oddílu A. bodů 6.3.1 až 6.3.5.

6.4 Provede se kontrola, měření a funkční zkouška všech zařízení měřícího, ovládacího a regulačního systému, zda splňuje požadavky podle oddílu A. bodů 6.4.1 až 6.4.5.

6.5 Provede se kontrola a funkční zkouška rozvodu kapaliny, zda splňuje požadavky podle oddílu A. bodů 6.5.1 až 6.5.2.

6.6 Provede se kontrola postřikového rámu, zda splňuje požadavky podle oddílu A. bodů 6.6.1 a 6.6.2.

6.7 Provede se měření příčné rovnoměrnosti rozptylu, zda splňuje požadavky podle oddílu A. bodů 2.9.1 nebo 2.9.2. Měření podle bodu 2.9.1 má vždy přednost. Pro měření podle požadavků:

a) oddílu A. bodu 2.9.1 se mechanizační prostředek uvede na výrobcem doporučený nebo nejčastěji používaný pracovní režim a po stabilizaci výkonu se zahájí měření. Vzdálenost trysek nad horním okrajem žlábkového zařízení musí být shodná s pracovní vzdáleností trysek (rozptylovačů) od horní úložné plochy pražce. U zkušebních zařízení s ručním odečtem naměřených hodnot a zpracováním dat se měření provádí třikrát po dobu nejméně 60 sekund a z hodnot nátoku kapaliny v jednotlivých žlábcích se vypočte průměrná hodnota, u ostatních (elektronických) zkušebních zařízení jedenkrát. Hodnocení zachyceného množství lze provádět objemově nebo hmotnostně. Je nutno dodržet přesnost měření času ± 1 s, objemu ± 5 ml a hmotnosti ± 5 g. Měření se provádí na celém záběru mechanizačního prostředku (tzn. od osy krajní trysky po osu druhé krajní trysky, výjimečně od osy druhé trysky po osu předposlední trysky, jestliže je postřikový rám na koncích osazen tryskami se speciální funkcí). Pokud konstrukce nebo rozsah zkušebního zařízení nedovoluje měřit celý záběr mechanizačního prostředku najednou, lze tento měřit po částech, avšak bez přerušení pracovního režimu stroje,

b) oddílu A. bodu 2.9.2 se průtočnost trysek měří zachycováním nátoku jednotlivých trysek za časový interval 60 s. Měření se opakuje třikrát a výsledná hodnota průtočnosti se stanoví jako průměr z těchto tří měření. Měření se provádí přímo na mechanizačním prostředku, který se uvede na výrobcem doporučený nebo nejčastěji používaný pracovní režim (v případě postřikovače s podporou vzduchu s vypnutým ventilátorem), po stabilizaci výkonu. Nesmí přitom docházet k úniku zachycované kapaliny mimo odměrné nádoby ani k přerušení činnosti mechanizačního prostředku.

7. Osvědčení o funkční způsobilosti

7.1 Pokud mechanizační prostředek splňuje požadavky podle oddílu A. stanovené pro jednotlivé skupiny mechanizačních prostředků, vydá provozovatel testační stanice „Osvědčení o funkční způsobilosti", které obsahuje náležitosti podle vzorů v příloze č. 6. Dále vydá provozovateli mechanizačního prostředku zprávu obsahující výsledky kontrolního testování a mechanizační prostředek zřetelně označí kontrolní nálepkou s tímto textem:

Kontrolní testování mechanizačních prostředku na ochranu rostlin (evidenční číslo) VYHOVUJE

7.2 Pokud mechanizační prostředek nesplňuje požadavky podle oddílu A., vydá provozovatel testační stanice pouze zprávu obsahující výsledky kontrolního testování,

7.3 Mechanizační prostředek, který byl podroben kontrolnímu testování, se zapíše do evidence, která musí obsahovat alespoň tyto údaje:

a) datum kontrolního testování,

b) obchodní firmu právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby, která provozuje mechanizační prostředek,

c) adresu sídla nebo místo trvalého pobytu osoby, která provozuje mechanizační prostředek, s uvedením okresu, ke kterému sídlo (místo trvalého pobytu) této osoby náleží,

d) typ mechanizačního prostředku,

e) výrobní nebo přidělené evidenční číslo mechanizačního prostředku,

f) číslo osvědčení, které je shodné s evidenčním číslem kontrolní nálepky, bylo-li vydáno,

g) platnost osvědčení, bylo-li vydáno.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 334/2004 Sb.

Vybavení testační stanice zkušebním zařízením, přístroji a pomůckami

A. Zkušební zařízení, přístroje a pomůcky používané k provádění kontrolního testování mechanizační prostředků musí vyhovovat alespoň následujícím požadavkům.

1. Žlábkové zkušební zařízení

a) šířka žlábků 100 mm,

b) šířka žlábků musí být dodržena s přesností ± 2,5 mm u manuálních žlábkových zařízení, a ± 1 mm, u žlábkových zařízení na měřícím vozíku s elektronickým zpracováním dat,

c) hloubka žlábků 80 mm, měřeno jako vzdálenost mezi vrcholem a dnem žlábku,

d) délka žlábků nejméně 1,5 m,

e) pokud jek zachycení a odměření množství kapaliny použito odměrných válců, musí mít tyto válce objem nejméně 500 ml, stupnice válců musí být dělena maximálně po 10 ml, chyba měření objemu u manuálního odečtu hodnot nesmí překročit 10 ml nebo 2 % měřené hodnoty,

f) u elektronického zkušebního zařízení na měřícím vozíku musí být nastavení jednotlivých pozic měřícího vozíku provedeno s přesností ± 1 mm, a chyba při měření objemu nesmí být větší než 4 % při průtoku 300 ml.min-1.

2. Zkušební tlakoměry

a) minimální průměr zkušebního tlakoměru je 100 mm,

b) další požadavky udává následující tabulka

Rozsah měřených tlaků
(MPa)
Max. dělení stupnice
(MPa)
Přesnost
(MPa)
Třída přesnostiMax. hodnota stupnice
(MPa)
0-0,60,010,011,60,6
1,01,0
0,61,6
0,6-1,60,020,0251,61,6
1,02,5
>1,60,10,12,54,0
1,66,0
1,010,0

3. Zkušební průtokoměry

Chyba měřícího průtokoměru nesmí přesáhnout 1,5 % měřené hodnoty.

4. Zařízení k měření průtočnosti jednotlivých trysek

Přesnost měření na zkušebním zařízení pro měření průtočnosti trysek vyjmutých z rámu musí být nejméně 1,5 % měřené hodnoty.

B. Dále musí být provozovna pro kontrolní testování vybavena těmito přístroji a pomůckami:

1. otáčkoměr,

2. měřící pásmo,

3. stopky,

4. odměrné nádoby, popřípadě i průtokoměr,

5. tlakoměr vzduchu

C. Zkušební zařízení podle oddílu A body 1. až 4. jsou pracovními měřidly podle zvláštního právního předpisu1)sloužícími ke kontrolnímu testování mechanizačních prostředků.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 334/2004 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 334/2004 Sb.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

1) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 4/1993 Sb., zákona č. 20/1993 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb. Vyhláška č. 69/1991 Sb., kterou se provádí zákon o metrologii, ve znění vyhlášky č. 231/1993 Sb.

1) Evropské normy vydané Evropským normalizačním komitétem (CEN), jehož členem je také Česká republika. Například
EN 907: Bezpečnostní požadavky na stroje na ochranu rostlin
EN 12761 - 1: Zemědělské a lesnické stroje - Postřikovače a aplikátory kapalných hnojiv - Ochrana životního prostředí - část 1: Obecně
EN 12761 - 2: Zemědělské a lesnické stroje - Postřikovače a aplikátory kapalných hnojiv - Ochrana životního prostředí - část 2: Polní postřikovače
EN 12761 - 3: Zemědělské a lesnické stroje - Postřikovače a aplikátory kapalných hnojiv - Ochrana životního prostředí - část 3: Rosice k aplikaci přípravků v prostorových plodinách.

2) Například
DIN 11210: Stroj e pro pásový postřik; držáky trysek
DIN 11215: Stroje na ochranu rostlin - postřikovače a rosice; trysky
DIN 11218: Čistící zařízení - Přípravky na ochranu rostlin - obaly
DIN 11219: Zásobní nádrže pro postřikovače a poprašovače.
ISO 4102: Přípojné závity
ISO 5681: Pojmy pro stroje na ochranu rostlin
ISO 5682; část 1: Zkušební metody pro trysky
ISO 5682; část 2: Zkušební metody pro stroje
ISO 5682; část 3: Zkušební metody pro seřizovači zařízení
ISO 6686: Zařízení proti vzniku kapek
ISO 8169: Připojení trysek a manometrů
ISO 9357: Zásobní nádrž; plnící hrdlo
ISO 10625: Barevné značení trysek
ISO 10626: Bajonetové připojení trysek
ISO/DIS 13440: Stanovení technického zbytku
ISO/DIS 13441-1: Popis pro rosice - typ Layont
ISO/DIS 13441-2: Popis pro rosice - stavební díly.

Přesunout nahoru