Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 333/2004 Sb.Vyhláška o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče

Částka 106/2004
Platnost od 31.05.2004
Účinnost od 31.05.2004
Zrušeno k 01.07.2012 (206/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

333

VYHLÁŠKA

ze dne 4. května 2004

o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 88 odst. 4 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

Touto vyhláškou se upravují

a) zaměření studia a délka odborné praxe pro vybrané obory živnostenského podnikání,

b) odborná způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin (dále jen "přípravky").

Požadavky na znalosti a dovednosti rostlinolékařezrušeno

§ 2, § 3zrušeno

Zaměření studia a délka odborné praxe pro vybrané obory živnostenského podnikání

(K § 85 odst. 2 zákona)

§ 4

(1) Osoby živnostensky podnikající v oboru ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům musí mít

a) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zemědělství, zahradnictví, vinohradnictví nebo lesnictví,

b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví, nebo

c) vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví a praxi v oboru ochrana rostlin v délce stanovené podle odstavce 2 a platné osvědčení o odborné způsobilosti pro práci s přípravky.

(2) Délka praxe u osob splňujících kvalifikační kritéria podle odstavce 1 činí nejméně pět let, popřípadě, vykonala-li příslušná osoba maturitní zkoušku z odborných předmětů, jejichž součástí byly předměty rostlinolékařství, ochrana rostlin nebo ochrana lesa na středních odborných školách oborů uvedených v odstavci 1, nejméně tři roky.

(3) Osoby živnostensky podnikající v oboru kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin musí mít

a) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zemědělství, zahradnictví, vinohradnictví nebo lesnictví,

b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví,

c) vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví, nebo

d) střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání se zaměřením studia jiným, než je uvedeno v písmenech a) až c),

a praxi v obsluze a seřizování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin v délce stanovené podle odstavce 4.

(4) Délka praxe u osob podle odstavce 3 písm. a) až c) činí nejméně 2 roky, u osob podle odstavce 3 písm. d) nejméně 3 roky, s výjimkou osob, které jsou absolventy studia zaměřeného na strojírenství, u kterých se tato praxe nepožaduje.

(5) Při posuzování odborné způsobilosti se postupuje podle § 82 odst. 5 písm. b) zákona obdobně.

Odborná způsobilost pro zacházení s přípravky

(K § 86 odst. 6 zákona)

§ 5

Požadavky na odbornou způsobilost pro zacházení s přípravky

(1) U zkoušky podle § 6 musí osoba prokázat znalost

a) vlastností hlavních skupin přípravků, jejich formulačních úprav a nebezpečných vlastností chemických přípravků podle zvláštního zákona,1)

b) rizika negativního působení přípravků na zdraví lidí a zvířat a jednotlivé složky životního prostředí,

c) praktických opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti práce při zacházení s přípravky,

d) právních předpisů a předepsaných pracovních postupů k ochraně včel, zvěře, ryb a vodních organismů a dalších necílových organismů při aplikaci přípravků, zejména k ochraně zvířat proti týrání, včetně ochrany přírody a krajiny,

e) zásad správného použití přípravků z hlediska účinnosti ochranných zásahů, kvality a zdravotní nezávadnosti ošetřených plodin a skladovaných rostlinných produktů,

f) právních předpisů pro správné a bezpečné skladování chemických přípravků, pro přepravu a nakládání s použitými obaly a ostatními kategoriemi nebezpečných pesticidních odpadů podle zvláštního zákona,2)

g) zásad správného seřízení aplikační techniky a principů kontrolního testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin.

(2) Pro výkon činnosti ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v zemědělských a potravinářských provozech s použitím povolených přípravků se za osobu odborně způsobilou podle odstavce 1 považuje rovněž osoba, která má platné osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace podle zvláštního zákona.3)

(3) Při posuzování odborné způsobilosti se postupuje podle § 82 odst. 5 písm. b) zákona obdobně.

§ 6

Zkouška odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky

(1) V přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti se uvede

a) jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě titul, místo bydliště, datum narození,

b) dosažené vzdělání včetně studijního oboru nebo akreditovaného studijního programu,

c) doba a obsah odborné praxe.

(2) Přihlášku podává uchazeč příslušnému územnímu pracovišti rostlinolékařské správy a připojí k ní

a) kopii dokladu o úspěšném absolvování příslušného odborného kurzu nebo dokladu o dosaženém odborném vzdělání a

b) doklad o úhradě správního poplatku.

(3) Zkouška odborné způsobilosti se skládá z písemné a ústní části. Jejím obsahem je ověření znalostí uchazeče požadovaných podle § 5 odst. 1.

(4) Zkušební komisi jmenuje rostlinolékařská správa po dohodě s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví, který musí být zastoupen v této komisi. Zkušební komise je tříčlenná, skládá se z předsedy a dalších dvou členů.

(5) Zkušební komise vyrozumí uchazeče nejméně 14 dní před konáním zkoušky odborné způsobilosti o jejím termínu, časovém rozvrhu a místě konání a vyzve uchazeče o zkoušku odborné způsobilosti, aby v den konání zkoušky předložil originály dokladů uvedených v § 6 odst. 2 písm. a) k ověření shody opisu nebo kopie s originálem dokladu, které provede zkušební komise před vykonáním zkoušky. Nepředloží-li uchazeč originály dokladů podle věty prvé nebo se opis nebo kopie nebudou shodovat s originálem dokladu, nebude uchazeč ke zkoušce připuštěn.

(6) Znalosti účastníka kurzu prokázané u zkoušky se hodnotí stupni "vyhověl" nebo "nevyhověl". O průběhu zkoušky vyhotoví předseda protokol, ve kterém uvede jména a příjmení členů zkušební komise, datum a místo konání zkoušky, seznam uchazečů, zadané zkušební otázky a výsledky jejich hodnocení. Protokol podepisují všichni členové zkušební komise. Protokol se ukládá na příslušném územním pracovišti rostlinolékařské správy a kopie protokolu je předkládána příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

(7) Uchazeči, který u zkoušky vyhověl, vydá rostlinolékařská správa osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky a k výkonu odborné rostlinolékařské činnosti podle § 81 odst. 1 písm. g) zákona, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 1.

§ 7

Obsah a rozsah kurzu správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky

(1) Obsah a rozsah kurzu k získání znalostí a dovedností pro správné a bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Odborné kurzy k získání uvedené odborné způsobilosti pořádají vzdělávací zařízení s potřebnými materiálními a technickými podmínkami, které jsou na návrh rostlinolékařské správy pro tuto činnost pověřeny Ministerstvem zemědělství.

(3) Náklady spojené s tímto vzděláním hradí účastník kurzu.

§ 7a

Náležitosti osvědčení o absolvování odborného kurzu správné praxe v ochraně rostlin a bezpečném zacházení s přípravky na ochranu rostlin

(K § 86 odst. 4 zákona)

Osvědčení o absolvování odborného kurzu správné praxe v ochraně rostlin a bezpečném zacházení s přípravky na ochranu rostlin obsahuje tyto údaje:

a) údaj, že se jedná o osvědčení o absolvování kurzu podle § 86 odst. 4 zákona,

b) název vzdělávacího zařízení,

c) sídlo vzdělávacího zařízení,

d) pořadové číslo osvědčení vydané vzdělávacím zařízením,

e) jméno, příjmení, datum narození absolventa kurzu,

f) název odborného kurzu,

g) údaje o době trvání kurzu, datum vydání osvědčení,

h) otisk razítka a podpis osoby oprávněné jednat za vzdělávací zařízení.


§ 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 92/2002 Sb., o odborné způsobilosti pro živnostenské podnikání na úseku rostlinolékařské péče.


§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení s výjimkou ustanovení § 6 a 7, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Ministr:
Ing. Palas v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.

2) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 356/2003 Sb.

3) § 58zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 333/2004 Sb.

Osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s přípravky na ochranu rostlin a k výkonu odborné rostlinolékařské činnosti podle § 81 odst. 1 písm. g) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů

Osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s přípravky na ochranu rostlin a k výkonu odborné rostlinolékařské činnosti podle § 81 odst. 1 písm. g) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 333/2004 Sb.

Obsah a rozsah kurzu k získání odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky podle § 86 zákona

(1) Celkový rozsah kurzu je 40 vyučovacích hodin

(2) Obsahová náplň a rozsah kurzu:

ObsahRozsah
1) Charakteristika hlavních skupin přípravků, způsob účinku, formulační úpravy6 hodin
2) Nebezpečné vlastnosti přípravků, rezidua a potravinová bezpečnost4 hodiny
3) Etiketa, varovné symboly a značky, bezpečnostní list2 hodiny
4) Předpisy upravující registraci, prodej a použití přípravků3 hodiny
5) Předpisy upravující ochranu zdraví při zacházení s přípravky2 hodiny
6) Toxicita přípravků, rizika poškození zdraví , cesty vstupu do organismu2 hodiny
7) Zdravotní dozor, zásady první předlékařské pomoci2 hodiny
8) Osobní ochranné pracovní prostředky a jejich použití2 hodiny
9) Předpisy a praktická opatření k ochraně včel, zvěře, ryb a vodních organismů3 hodiny
10) Předpisy a obecné zásady ochrany vodních zdrojů2 hodiny
11) Pracovní postupy při přípravě postřikové kapaliny, aplikaci a asanaci techniky2 hodiny
12) Seřízení, dávkování a kontrola správné funkce strojů na ochranu rostlin2 hodiny a 2 hodiny praktické výuky
13) Požadavky na balení, druhy obalů a nakládání s použitými obaly2 hodiny
14) Skladování, technické a pracovní požadavky na sklad pesticidů2 hodiny
15) Znehodnocování pesticidních odpadů, předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady2 hodiny
Přesunout nahoru