Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 328/2004 Sb.Vyhláška o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu

Částka 106/2004
Platnost od 31.05.2004
Účinnost od 31.05.2004
Zrušeno k 15.01.2020 (369/2019 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

328

VYHLÁŠKA

ze dne 30. dubna 2004

o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 4 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Touto vyhláškou se upravuje způsob evidence výskytu škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a způsob evidence jejich hubení.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) škodlivými organismy – škodlivé organismy podle § 2 odst. 1 písm. i) zákona, které způsobují úbytek hmotnosti a snižují technologickou kvalitu skladovaných rostlinných produktů, kontaminují je škodlivými látkami (toxiny) nebo znečišťují svými exkrementy či zbytky uhynulých jedinců anebo vyvolávají alergické reakce lidí nebo zvířat při kontaktu s nimi nebo při konzumaci produktu,

b) sklady rostlinných produktů – sila, podlahové sýpky, haly nebo jiné prostory sloužící k uskladnění těchto produktů včetně příjezdové komunikace, manipulačních prostor, výtahů, dopravníků a dalšího technologického zařízení,

c) rostlinnými produkty – produkty rostlinného původu podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona, určené pro potravinářské nebo krmivářské účely nebo pro průmyslové zpracování.

§ 3

Evidence výskytu a evidence hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů

[§ 4 odst. 1 písm. c) zákona]

(1) Provozovatel skladu rostlinných produktů vede evidenci výskytu škodlivých organismů v prázdném skladu i v uskladněných produktech podle vzoru uvedeného v příloze č. 1. Evidence hubení škodlivých organismů obsahuje název použitého přípravku na ochranu rostlin nebo biocidního přípravku, dobu použití a aplikační dávku.

(2) Evidenci podle odstavce 1 uchovávají provozovatelé skladů rostlinných produktů po dobu nejméně 3 roky.

(3) Rovněž provozovatelé skladů rostlinných produktů, kteří neprovozují prvovýrobu, zpřístupní evidence podle odstavce 1 postupem podle bodu 7 části III přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění.

§ 4

Přehled škodlivých organismů vyskytujících se ve skladech rostlinných produktů

Přehled škodlivých organismů nejčastěji se vyskytujících ve skladech rostlinných produktů včetně způsobů jejich škodlivosti je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 5

Ustanovení § 3 se nedotýká zvláštních právních předpisů upravujících podmínky skladování rostlinných produktů z hlediska jejich zdravotního stavu, mezní hodnoty jejich jakostních znaků souvisejících s výskytem škodlivých organismů a způsoby zjišťování výskytu některých škodlivých organismů.8)


§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Ing. Palas v. r.

Poznámky pod čarou

8) Vyhláška č. 403/2000 Sb., kterou se určují druhy zemědělského zboží, na něž je možné vystavovat zemědělské skladní listy, a podmínky pro provozování zemědělských veřejných skladů, ve znění vyhlášky č. 388/2003 Sb.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 328/2004 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 328/2004 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 328/2004 Sb.

Přehled škodlivých organismů nejčastěji se vyskytujících ve skladech rostlinných produktů

1) Škůdci, kteří napadají přímo skladované produkty, živí se jimi a způsobují hmotnostní škody i jakostní znehodnocení produktů

a) škůdci, kteří se vyvíjejí uvnitř zrn nebo jiných substrátů

Coleopterabrouci
Curculionidae
Sitophilus granarius L.Pilous černý
Sitophilus oryzae L.Pilous rýžový
Sitophilus zeamais Motsh.Pilous kukuřičný
Bostrychidae
Rhyzopertha dominica F.Korovník obilní
Prostephanus truncatus Horn
Bruchidae
Bruchus pisorum L.Zrnokaz hrachový
Bruchus lentis Fröl.Zrnokaz čočkový
Acanthoscelides obtectus Say.Zrnokaz fazolový
Callosobruchus chinensis L.Zrnokaz čínský
Anobiidae
Stegobium paniceum L.Červotoč spížní
Lasioderma serricorne F.Červotoč tabákový
Lepidopteramotýli
Gelechidae
Sitotroga cerealella Oliv.Makadlovka obilná

b) škůdci, kteří se vyvíjejí mimo zrna v mezizrnovém prostoru nebo volně ve skladovaných rostlinných produktech

AcariRoztoči
Acaridae
Acarus siro L.Roztoč moučný
Acarus farris (Oud.)Roztoč zhoubný
Tyrophagus putrescentiae (Schrank)
Glycyphagidae
Lepidoglyphus destructor (Schrank)Roztoč ničivý
Glycyphagus domesticus (De Geer)
Lepidopteramotýli
Gelechidae
Hofmanophila pseudospretella STT.Makadlovka semenová
Endrosis sarcitrella L.Makadlovka škrobová
Pyralidae
Ephestia kuehniella Zell.Zavíječ moučný
Ephestia elutella Huebn.Zavíječ skladištní
Plodia interpunctella Huebn.Zavíječ paprikový
Pyralis farinalis L.Zavíječ domácí
Tineidae
Nemapogon granellus L.Mol obilní
Coleopterabrouci
Silvanidae / Cucujidae
Oryzaephilus surinamensis L.Lesák skladištní
Oryzaephilus mercator L.
Ahasverus advena Waltl.Lesák bludný
Cryptolestes ferrugineus Steph.Lesák moučný
Cryptolestes pusillus Schonh.
Cryptolestes pusilloides Steel & Howe
Ptinidae
Ptinus fur L.Vrtavec zhoubný
Ptinus tectus Boield.Vrtavec australský
Niptus hololeucus Fald.Vrtavec plstnatý
Gibbium psylloides Czemp.Vrtavec vypouklý
Dermestidae
Trogoderma granarium Everts.Rušník obilní
Trogoderma variabile BallionRušník skladištní
Attagenus pellio L.Kožojed skvrnitý
Attagenus piceus Oliv.Kožojed temný
Anthrenus scrophulariae L.Rušník krtičníkový
Reesa vespulae MillironRušník semenový
Tenebrionidae
Alphitobius diaperinus Panz.Potemník stájový
Tribolium castaneum HerbstPotemník hnědý
Tribolium confusum Duv.Potemník skladištní
Tribolium destructor Uytt.Potemník ničivý
Tenebrio molitor L.Potemník moučný
Gnathocerus cornutus F.Čtverrožec obilní
Palorus subdepressus (Wollaston, 1864)
Ostomidae
Tenebroides mauritanicus L.Kornatec skladištní
Nitidulidae
Carpophilus dimidiatus F.Lesknáček obilní
Carpophilus hemipterus L.

2) Škůdci, kteří se vyskytují ve skladovaných produktech, rozvlékají mikroorganismy a plísně a způsobují jakostní znehodnocení produktu

a) živící se skladovanými produkty, plísněmi a mikroorganismy

Insecta
Psocopterapisivky
Psyllipsocidae
Psyllipsocus ramburii Sel.Pisivka hbitá
Trogiidae
Trogium pulsatorium L.Pisivka bledá
Lepinotus patruelis Pearm.
Lepinotus reticulatus Ender.Pisivka síťovaná
Lepinotus inquilinus Heyd.
Liposcelididae
Liposcelis decolor Pearm.
Liposcelis corrodens Heymons
Liposcelis bostrychophila Badonnel
Liposcelis entomophila Enderlein
Liposcelis paeta Pearm.
Liposcelis brunnea Motschulsky, 1852
Lachesillidae
Lachesilla pedicularia L.Pisivka obecná
Coleopterabrouci
Mycetophagidae
Typhaea stercorea L.
Lathridiidae
Latridius minutus L.Hlodník sklepní
Latridius bergrothi RTT.Hlodník skladištní

b) živící se plísněmi a mikroorganismy

AcariRoztoči
Tarsonemidae
Tarsonemus granarius Lindquist
Tydeidae
Tydeus interruptus Thor.

3) Škůdci, kteří svou přítomností v rostlinných produktech mohou vyvolat alergická onemocnění, poškození sliznic a záněty kůže, případně mohou být příčinou některých nebezpečných onemocnění lidí nebo hospodářských zvířat.

AcariRoztoči
Acaridae
Acarus siro L.Roztoč moučný
Acarus farris (Oud.)
Acarus gracilis Hughes
Tyrophagus putrescentiae (Schrank)Roztoč zhoubný
Tyrophagus longior (Gervais)
Tyroborus lini Oud.
Rhizoglyphus echinopus Fumouze & RobinRoztoč kořenový
Aleuroglyphus ovatus (Troup.)
Caloglyphus oudemansi (Zachv.)
Rhizoglyphus callae (Oud.)
Thyreophagus entomophagus (Lab.)
Glycyphagidae
Lepidoglyphus destructor (Schrank)Roztoč ničivý
Lepidoglyphus fustifer (Oud.)
Glycyphagus domesticus (De Geer)
Gohieria fusca (Oud.)
Chortoglyphidae
Chortoglyphus arcuatus (Troup.)
Carpoglyphidae
Carpoglyphus lactis (L.)
Pyroglyphidae
Euroglyphus longior (Troues.)
Dermatophagoides farinae Hughes
Tarsonemidae
Tarsonemus granarius Lindquist
Tydeidae
Tydeus interruptus Thor.
Psocopterapisivky
Liposcelididae
Liposcelis bostrychophila Badonnel
Coleopterabrouci
Tenebrionidae
Alphitobius diaperinus Panz.Potemník stájový

4) Mikroorganismy, které při skladování rostlinných produktů vyvolávají dietetické až hnilobné procesy a tak je znehodnocují. Jsou to především bakterie a houby.

Přesunout nahoru