Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 327/2004 Sb.Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

Částka 106/2004
Platnost od 31.05.2004
Účinnost od 31.05.2004
Zrušeno k 01.11.2012 (327/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

327

VYHLÁŠKA

ze dne 30. dubna 2004

o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. d) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 51 odst. 3, 4 a 8:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) podrobnosti k ochraně včel,1) zvěře,2) vodních organismů a některých dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin (dále jen "přípravky"),

b) způsob odběru vzorků za účelem vyšetření příčiny úhynu včel,1) zvěře2) a ryb v důsledku použití přípravků (dále jen "způsob odběru vzorků").

§ 2

Pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) porostem – společenstvo rostlin na pozemku,

b) porostem navštěvovaným včelami1)

1. lesní porost3) se stromy a keři lesních dřevin, které kvetou nebo se na nich vyskytuje medovice nebo mimokvětní nektar,

2. porost na pozemku ve venkovním prostředí mimo pozemek s lesním porostem,3) na jehož jednom čtverečním metru jsou v době ošetření průměrně více než dvě kvetoucí rostliny, včetně kvetoucích plevelů, navštěvované včelami,1) popřípadě při výskytu medovice nebo mimokvětního nektaru,

c) medovicí – sladká tekutina, kterou vylučují na povrchu rostlin některé druhy hmyzu a cizopasných hub,

d) mimokvětním nektarem – sladká tekutina, kterou vylučují některé rostliny na řapících listů, na listech nebo palistech,

e) zvěří2) – volně žijící druhy zvěře na pozemcích, mimo obory,2) bažantnice2) a zvěř ve farmovém chovu,1)

f) některými dalšími necílovými organismy –

1. volně žijící necílové druhy suchozemských členovců mimo včely1) (dále jen "necíloví členovci"),

2. necílové druhy a skupiny druhů organismů, které trvale žijí v půdě (dále jen "půdní organismy"),

3. zvláště chráněné rostliny a živočichové, na něž se vztahují zvláštní právní předpisy,4)

4. volně žijící ptáci mimo zvěř v ekosystémech,4) v nichž se aplikují přípravky,

g) vodními organismy – volně žijící živočichové4) a planě rostoucí rostliny,4) které jsou svým životem odkázány výhradně na vodní prostředí.

Podrobnosti k ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů

(K § 51 odst. 3 a 8 zákona)

§ 3

Ochrana včel

(1) Přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho povolení (§ 34 zákona) označen jako zvlášť nebezpečný pro včely1) (dále jen "přípravek zvlášť nebezpečný pro včely"), nesmí být aplikován:

a) na porost navštěvovaný včelami,1)

b) na stromy a keře v květu, při výskytu medovice nebo mimokvětního nektaru, které navštěvují včely1) (dále jen "stromy a keře navštěvované včelami"),

c) letecky.

(2) Přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen jako nebezpečný pro včely1) (dále jen "přípravek nebezpečný pro včely")

a) nesmí být aplikován v době, kdy včely1) létají,

1. na porost navštěvovaný včelami,1)

2. na stromy a keře navštěvované včelami,1)

3. letecky, jestliže nejsou splněny podmínky podle § 6c,

b) lze aplikovat po ukončení denního letu včel,1) a to nejpozději do dvacáté třetí hodiny příslušného dne.

§ 4

(1) Přípravek zvlášť nebezpečný pro včely může být aplikován jen v takové vzdálenosti od porostů navštěvovaných včelami a stromů a keřů navštěvovaných včelami a od stanoviště včelstev, která s ohledem na způsob aplikace přípravku, použitý mechanizační prostředek a sílu a směr větru zaručuje, že aplikovaný přípravek na ně nedopadne. Tato vzdálenost musí být dodržena při aplikaci přípravku nebezpečného pro včely, jestliže se aplikace provádí v době, kdy včely létají.

(2) Na porostech pod stromy, které jsou navštěvované včelami, nebo v jejich blízkosti smí být aplikován

a) přípravek zvlášť nebezpečný pro včely jen takovým způsobem, který vylučuje jeho zanesení na květy a části těchto stromů s výskytem medovice nebo mimokvětního nektaru,

b) přípravek nebezpečný pro včely jen takovým způsobem, který vylučuje jeho zanesení na květy a části těchto stromů s výskytem medovice nebo mimokvětního nektaru v době, kdy včely létají.

(3) Aplikace přípravku spolu s jiným přípravkem nebo látkou, aniž by tato společná aplikace byla doporučena v návodu k použití přípravku, se považuje za použití nebezpečné pro včely podle § 51 odst. 1 písm. a) zákona. Při této společné aplikaci se uplatňují opatření jako při aplikaci přípravku zvlášť nebezpečného pro včely, jde-li o použití přípravku nebezpečného pro včely, nebo jako při aplikaci přípravku nebezpečného pro včely, jde-li o přípravek, který není nebezpečný pro včely, je-li použit samostatně.

(4) Dalším opatřením k ochraně včel1) je dodržení bezpečnostních pokynů pro ochranu životního prostředí5) vyjádřených standardními větami podle zvláštního právního předpisu,6) a informacemi, jimiž je přípravek označen podle rozhodnutí o jeho povolení.

(5) Hrozí-li nebezpečí zasažení porostů navštěvovaných včelami, létajících včel nebo stanovišť včelstev při aplikaci biocidních přípravků nebo látek používaných podle zvláštních právních předpisů,7) například při hubení komárů, kdy tyto prostředky nebo látky mohou včelám škodit, jde o okolnosti, za nichž použití těchto prostředků nebo látek je nebezpečné. Ochrana včel při používání těchto přípravků a látek se řídí ustanoveními § 51 zákona a této vyhlášky.

§ 5

Průměrný počet kvetoucích rostlin v porostu včetně kvetoucích plevelů k posouzení, zda jde o porost navštěvovaný včelami [§ 2 písm. b) bod 2], se zjišťuje v pásech rovnoměrně rozvržených, 1 m širokých a 100 m dlouhých; na plochách do 10 ha na pěti místech, na plochách 10 ha a více na deseti místech. Jsou-li podstatné rozdíly v zakvétání částí porostu, posuzuje se každá tato část samostatně.

§ 6

(1) Právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel1) (dále jen "chovatel včel"), oznamuje písemně místně příslušnému obecnímu úřadu každoročně do konce února umístění trvalých stanovišť včelstev.

(2) Nové umístění stanovišť včelstev, včetně kočovných, chovatel včel1) oznamuje písemně obecnímu úřadu nejpozději pět dnů před jejich přemístěním.

(3) Stanoviště včelstev, pokud není umístěno v zastavěné části obce, se označí umístěním žlutého rovnostranného trojúhelníku o délce strany 1m v horizontální poloze.

§ 6a

Oznámení chovatele včel k umístění trvalých nebo přechodných stanovišť

Oznámení chovatele včel k umístění trvalých nebo přechodných stanovišť včelstev obsahuje:

a) identifikaci chovatele

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu bydliště, datum narození nebo identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo

2. obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu,

b) identifikaci umístění stanoviště včelstev

1. pozemek označený parcelním číslem, obcí, katastrálním územím,

2. přiložený jednoduchý situační náčrtek s označením stanoviště a

c) v případě přechodných stanovišť předpokládanou dobu umístění.

§ 6b

Oznámení aplikace přípravku pro hubení hlodavců (rodenticidy)

Oznámení aplikace přípravku pro hubení hlodavců (rodenticidy) obsahuje:

a) identifikaci ošetřovatele porostu

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu bydliště, datum narození nebo identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo

2. obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu,

b) informace k přípravku

1. obchodní název,

2. číslo šarže,

3. množství přípravku,

4. účel aplikace a

c) identifikaci místa aplikace přípravku

1. pozemek označený parcelním číslem, obcí, katastrálním územím, výměrou v hektarech, druhem plodiny a

2. den a hodinu aplikace.

§ 6c

Oznámení aplikace přípravku dotčeným chovatelům včel a místně příslušnému obecnímu úřadu

Oznámení aplikace přípravku dotčeným chovatelům včel a místně příslušnému obecnímu úřadu obsahuje:

a) identifikaci ošetřovatele porostu

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu bydliště, datum narození nebo identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo

2. obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu,

b) informace k přípravku

1. obchodní název,

2. aplikační dávku přípravku,

3. den a hodinu aplikace a

c) identifikaci místa aplikace přípravku

1. pozemek identifikovaný parcelním číslem, obcí, katastrálním územím, výměrou v hektarech, druhem plodiny, nebo

2. v případě lesního pozemku jednotkou prostorového rozdělení lesa.

§ 7

Letecká aplikace přípravku a vyhlašování termínu jejího zahájení

Termín zahájení letecké aplikace přípravku vyhlašuje obecní úřad bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení podle § 51 odst. 7 zákona.

Ochrana zvěře a dalších suchozemských obratlovců

§ 8

Přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen pro suchozemské obratlovce jako nebezpečný nebo zvlášť nebezpečný, nesmí být aplikován

a) v oborách,2) bažantnicích2) a farmových chovech zvěře,2)

b) v takové vzdálenosti od míst uvedených pod písmenem a), při nichž hrozí, že při způsobu použití přípravku a mechanizačního prostředku určeného k jeho aplikaci, při síle a směru větru tento přípravek na ně dopadne.

§ 9

Opatřeními k ochraně zvěře2) při používání přípravku, který je označen jako nebezpečný nebo zvlášť nebezpečný pro suchozemské obratlovce (dále jen "přípravek ohrožující obratlovce") jsou:

a) vypuzení zvěře2) z pozemku, který má být ošetřen, bezprostředně před aplikací tohoto přípravku v případě, je-li zvěř tímto ošetřením ohrožena,

b) zabránění přístupu zvěře2) na ošetřený pozemek vhodnými technickými prostředky, například plašiči zvěře2) nebo elektrickými ohradníky, minimálně po dobu aplikace přípravku,

c) použití přípravku způsobem, kterým se zabrání přímému kontaktu zvěře2) s aplikovaným přípravkem, nebo

d) vyloučení aplikace tohoto přípravku na honebních pozemcích v uznané honitbě nebo na jejich částech vyznačených uživatelem honitby, v době, kdy se na nich líhnou mláďata nebo se na nich nacházejí hnízda s vejci pernaté zvěře.2)

§ 10

Podrobnosti použití přípravků k hubení škodlivých obratlovců

(K § 49 odst. 2 zákona)

Přípravek lze použít k hubení škodlivých obratlovců, jestliže

a) populace škodlivého druhu se nalézá ve fázi růstu před jeho vrcholem (progradace), kdy již v důsledku přemnožení škodlivého druhu hrozí nebezpečí vzniku závažných škod na pěstovaných rostlinách včetně porostů lesa nebo rostlinných produktech, a

b) jsou provedena opatření ke snížení rizik přípravku pro necílové živočichy.

§ 11

Ochrana vodních organismů a některých dalších necílových organismů

Ochrana vodních organismů a některých dalších necílových organismů při používání přípravku se řídí standardními větami podle zvláštních právních předpisů,9) vyjadřujícími bezpečnostní pokyny pro ochranu životního prostředí, a informacemi o rizicích, jimiž je přípravek označen podle rozhodnutí o jeho povolení. Nedotčena zůstávají ustanovení zvláštních právních předpisů o ochraně zvláště chráněných rostlin a živočichů.4)

§ 12

Způsob odběru vzorku při šetření příčin úhynu včel, zvěře a ryb

(K § 51 odst. 6 zákona)

(1) K vyšetření příčiny uhynutí včel1) se odebírá vzorek uhynulých včel v počtu nejméně 500 jedinců a vzorek ošetřeného porostu o hmotnosti nejméně 200 gramů. Vzorky musí být označeny a zabaleny v prodyšném pevném obalu a nejpozději do 72 hodin po ošetření porostu doručeny odbornému ústavu k provedení analýzy.

(2) Vzorek ryb čerstvě uhynulých nebo ryb s příznaky otravy se odebírá v nádržích s jednodruhovou obsádkou v počtu 5 až 20 kusů podle hmotnosti a okolností úhynu. V nádržích s vícedruhovou obsádkou a v tekoucích vodách se odebírá 3 až 5 kusů od druhů nejčastěji se objevujících mezi rybami s příznaky otravy nebo uhynulými rybami. Současně se vždy odebírají vzorky znečištěné vody v množství 4 litrů a sedimentů dna o hmotnosti 2 kg.

(3) Vzorkem zvěře2) na vyšetření je tělo uhynulé zvěře2) nebo zvěře2) s příznaky otravy, popřípadě jen tělesná tkáň, tělní tekutina nebo výměšky zvěře2) v množství potřebném pro dané vyšetření, podle určení příslušného orgánu Státní veterinární správy.


§ 13

Přechodná ustanovení

(1) U přípravků, které byly uvedeny do oběhu před nabytím účinnosti této vyhlášky, platí jejich označení k zabezpečení ochrany včel,1) zvěře,2) ryb a dalších vodních organismů podle dosavadních právních předpisů do skončení doby použitelnosti těchto přípravků uvedené na jejich obalu.

(2) Označením přípravku podle dosavadních právních předpisů

a) "Přípravek pro včely toxický" se rozumí označení "Přípravek zvlášť nebezpečný pro včely",

b) "Přípravek pro včely škodlivý" se rozumí označení "Přípravek nebezpečný pro včely",

c) "Pro včely relativně neškodný" se rozumí, že "Přípravek není zvlášť nebezpečný pro včely", ani "Nebezpečný pro včely",

d) "Toxický pro zvířata" se rozumí "Nebezpečný pro suchozemské obratlovce".

(3) Na ochranu včel1) při použití přípravků označených způsobem uvedeným pod písmeny a) až c ) v odstavci 2 a na ochranu zvěře2) při použití přípravků označených způsobem uvedeným pod písmenem d) v odstavci 2 se vztahují příslušná ustanovení vyhlášky obdobně.

§ 14

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 90/2002 Sb., kterou se stanoví opatření k zabezpečení ochrany včel, zvěře a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin.

§ 15

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 33/2012 Sb. Čl. II

Přípravky označené podle dosavadních právních předpisů slovy „Pro včely relativně neškodný“ se považují za přípravky, které nevyžadují klasifikaci z hlediska ochrany včel.

Ministr:
Ing. Palas v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 131/2003 Sb.

2) Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 59/2003 Sb.

3) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 149/2003 Sb.

4) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

5) § 2 odst. 2 písm. o) zákona č.326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.

6) Vyhláška č.329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin.
Směrnice Komise 2003/82/ES z 11. září 2003, doplňující Směrnici Rady 91/414/EHS o standardní věty pro specifická rizika a bezpečnostní pokyny týkající se přípravků na ochranu rostlin.

7) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 356/2003 Sb.
Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů.

8) § 33 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb.

9) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a změně některých zákonů.
Vyhláška č. 329/2004 Sb.

Přesunout nahoru