Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 325/2004 Sb.Vyhláška k provední zákona o ochraně chmele

Částka 105/2004
Platnost od 28.05.2004
Účinnost od 28.05.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

325

VYHLÁŠKA

ze dne 4. května 2004,

k provedení zákona o ochraně chmele

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 9 a § 5 odst. 4 zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění zákona č. 68/2000 Sb. a zákona č. 322/2004 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Chmelařské oblasti a chmelařské polohy

[K § 9 písm. b) zákona]

Chmelařské oblasti a chmelařské polohy jsou vymezeny katastrálními územími uvedenými v příloze č. 1.

§ 2

Evidence chmelnic

[K § 9 písm. c) a d) zákona]

(1) Chmelnice se evidují podle chmelařských oblastí, katastrálních území a producentů.

(2) Evidence chmelnic obsahuje

a) údaj o chmelařské oblasti a chmelařské poloze,

b) evidenční číslo chmelnice,

c) čísla parcel podle katastru nemovitostí,

d) údaje o odrůdě, kategorii a generaci rozmnožovacího materiálu,

e) údaje o sponu; sponem se rozumí vzdálenost rostlin v řadě a vzdálenost řad rostlin mezi sebou,

f) rok založení chmelnice a název chmelnice,

g) plochu chmelnice; způsob stanovení plochy chmelnice je uveden v předpisech Evropských společenství,1)

h) plochu produkční, jejíž hranici tvoří spojnice každých dvou sousedních kotev v obvodu konstrukce,

i) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu, je-li producentem osoba fyzická, nebo obchodní firmu (název), sídlo a identifikační číslo (IČ a DIČ), je-li producentem osoba právnická.

(3) Chmelnice neosázené chmelovými rostlinami, chmelnice na přechodnou dobu bez konstrukce a chmelnice neobhospodařované vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen "Ústav") v evidenci jako "dočasně bez produkce".

(4) Pro každé katastrální území vede Ústav samostatný soubor evidenčních čísel chmelnic.

(5) Vzor žádosti o zařazení chmelnice do evidence a o převodu chmelnice na jiného producenta je uveden v příloze č. 2.

(6) Zrušení chmelnice nebo změny dalších údajů stanovených v příloze č. 3 ohlásí producent oznámením, jehož vzor je uveden v příloze č. 3.

(7) Přiděleným evidenčním číslem označí producent na všech čtyřech rohových sloupech konstrukce chmelnici tak, aby toto číslo nebylo poškozeno zejména projíždějícími mechanizačními prostředky.

§ 3

Označování

(K § 5 odst. 4 zákona)

(1) Producent označí jednotlivé obaly s chmelem označovacími štítky, které mu na základě žádosti uvedené v příloze č. 4 vydá Ústav, a vyhotoví prohlášení o počtu a váze označených obalů podle katastrálních území a odrůd chmele, jehož vzor je uveden v příloze č. 5.

(2) Doklad o počtu a váze označených obalů podle katastrálních území a odrůd chmele doprovází jednotlivé partie chmele po celou dobu jeho zpracování až do vydání ověřovací listiny.

§ 4

Označovací materiál

[K § 9 písm. e) zákona]

(1) Označovací materiál, kterým se označuje obal se chmelem, má tyto vlastnosti:

a) označovací štítek velikosti 9,5 cm x 7 cm obsahuje: označení Česká republika, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, odrůdu chmele, oblast, popř. polohu, katastrální území obce, ve které byl chmel vypěstován, ročník sklizně, pořadové číslo obalů s chmelem a je připevněný na obalu s chmelem tak, že je uložen v plastovém pouzdře, aby nedošlo k jeho poškození,

b) plomba je acetátová červená o velikosti 15 mm a

c) šňůrka (šňůrovina) je silonová – propylenová, modrá nebo červená 1,8 mm silná, minimálně 30 cm dlouhá.

(2) Uspořádání označovacího štítku a plomb na obalu se chmelem je následující

a) na žoku:

1. označovací štítek bude plombami připevněn ve výšce cca 150 cm v místech švu tak, že jeho tisk bude ve vodorovné poloze, a zároveň bude šev zajišťovat a

2. plomba na hlavě žoku bude připevněna tak, aby při otevření žoku musela být porušena,

b) na hranolu:

1. označovací štítek bude plombami na hlavě připevněn přes složené okraje obalového materiálu a

2. plomba na hlavě hranolu bude připevněna tak, aby při otevření hranolu musela být porušena.

§ 5

Ověřování

(1) Pro účely ověření chmele a chmelových produktů Ústav zajistí

a) kontrolu úplnosti údajů na žádosti o ověření chmele a chmelových produktů,

b) kontrolu původu chmele podle štítků a kontrolu chmelových produktů podle ověřovací značky a vážní listiny,

c) odstranění štítků, značek a plomb z obalů,

d) dohled na úpravy chmele a na zpracování chmelových produktů,

e) zapečetění nebo zaplombování obalů s chmelem a chmelových produktů,

f) označení obalů s chmelem údajem o tom, zda jde o chmel upravený nebo neupravený,

g) zjištění hmotnosti, vydání vážní listiny a ověřovací listiny.

(2) Ústav zabezpečuje ověření chmele nebo chmelových produktů v jím určeném ověřovacím středisku (§ 2 odst. 2 zákona). Na základě provedeného ověření vydá Ústav ověřovací listinu.

(3) Písemné doklady o ověřování chmele nebo chmelových produktů, jakož i text na ověřovací značce, pečeti i ověřovací listině se vyhotovují v českém jazyce, popřípadě uvádějí na žádost dvojjazyčně, a to v jazyce českém a německém nebo českém a anglickém.

(4) Vzor žádosti o ověření chmele a chmelových produktů je uveden v příloze č. 6.

(5) Vzor žádosti o ověření chmele a chmelových produktů dovezených ze země, která není členským státem Evropské unie (třetí země), je uveden v příloze č. 7.

§ 6

Podmínky pro uznání ověřovacích středisek

[K § 9 písm. a) zákona]

(1) Ústav provádí ověření chmele v součinnosti s jím určeným ověřovacím střediskem, které zabezpečuje jeho výkon. Písemné doklady o ověření (ověřovací listinu) vydává Ústav.

(2) Ověřovací středisko (známkovna chmele) musí splňovat tyto podmínky:

a) dostatečné osvětlení,

b) vybavenost ověřeným stanoveným měřidlem podle zvláštního právního předpisu2) a

c) prostorově odpovídat množství ověřovaného chmele nebo chmelových produktů.


§ 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 318/2000 Sb., kterou se provádí zákon o ochraně chmele.


§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Ing. Palas v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 325/2004 Sb.

Seznam katastrálních území, která tvoří chmelařské oblasti a chmelařské polohy

I. CHMELAŘSKÁ OBLAST ŽATECKO

Okres Chomutov:

Libědice, Přeskaky, Soběsuky nad Ohří

Okres Kladno:

Bakov, Beřovice, Bílichov, Břešťany u Zlonic, Byseň, Čeradice u Pálečku, Dolin, Drchkov,Drnek, Dřínov u Zlonic, Horní Kamenice u Lukova, Hořešovice, Hořešovičky, Hřešice, Jarpice, Jedomělice, Klobuky, Kobylníky, Kokovice, Královice u Zlonic, Kutrovice, Kvílice, Libovice u Slaného, Lisovice,Líský,Lotouš, Lukov, Malíkovice, Neprobylice u Kutrovic, Páleč u Zlonic, Páleček, Plchov, Poštovice, Pozdeň,Řisuty u Slaného, Stradonice u Zlonic, Šlapanice v Čechách, Tmáň, Třebíz, Vraný, Vrbičany, Vyšínek, Zichovec, Zlonice

Okres Louny:

Bedřichovice u Hříškova, Bezděkov u Žatce, Běsno, Bitozeves, Bílenec, Blatno u Podbořan, Blažim, Blšany, Blšany u Loun, Brloh, Brodec, Březno u Loun, Břežany u Žatce, Břínkov, Břvany, Buškovice, Cítoliby, Čeradice u Žatce, Černčice u Loun, Černčice u Petrohradu, Číňov, Deštnice, Dětaň, Divice, Dobroměřice, Dobříčany, Dolánky u Kaštic, Dolní Ročov, Domoušice, Donín, Drahomyšl, Drahonice u Lubence, Dubčany u Liběšic, Dvérce, Hlubany, Holedeč, Horní Ročov, Horní Záhoří, Hořany u Zbrašína, Hořetice u Žiželic, Hradiště nad Ohří, Hřivčice, Hřivice, Hříškov, Charvatce u Loun, Chlumčany u Loun, Chožov, Chraberce, Chudeřín, Jimlín, Kaštice, Kličín, Kluček, Kněžice u Podbořan, Konětopy u Pnětluk, Koštice, Krásný Dvůr, Kryry, Kystra, Lenešice, Letov, Levonice, Ležky, Lhota u Nečemic, Liběšice u Žatce, Liběšovice, Libkovice, Libočany, Libořice, Libyně, Lipenec, Lipno, Lišany u Žatce, Líčkov, Líšťany u Cítolib, Louny, Lubenec, Lužec, Malá Černoc, Malměřice, Malnice, Markvarec u Hřivic, Měcholupy u Žatce, Milčeves, Milošice, Minice, Mradice, Mukoděly, Nečemice, Nečichy, Nehasice, Nepomyšl, Neprobylice u Kaštic, Nová Ves u Hříškova, Nové Sedlo u Žatce, Obora u Loun, Očihov, Očihovec, Opočno u Loun, Orasice, Panenský Týnec, Pátek u Loun, Petrohrad, Pnětluky, Počedělice, Počerady, Podbořanský Rohozec, Podbořany, Postoloprty, Přibenice, Přívlaky, Pšov u Podbořan, Radíčeves, Radonice nad Ohří, Rvenice, Rybňany, Sádek u Deštnice, Sedčice, Selibice, Seménkovice, Senkov, Siřem, Skupice u Postoloprt, Skytaly, Slavětín nad Ohří, Smolnice u Loun, Soběchleby u Podbořan, Solopysky u Loun, Stachov u Blšan, Staňkovice u Žatce, Stebno u Petrohradu, Stekník, Stradonice u Pátku, Stránky, Strkovice, Strojetice u Podbořan, Stroupeč, Sýrovice, Tatinná, Touchovice, Toužetín, Trnovany u Žatce, Třeskonice, Třtěno, Tuchořice, Tvršice, Úlovice, Valov, Velemyšleves, Veletice, Velichov u Žatce, Velká Černoc,Veltěže,Vesce u Drahonic, Větrašice,Vidhostice, Vidovle, Vinařice u Loun, Vlčí u Chlumčan, Vojnice u Koštic,Vojničky, Volenice u Počedělic, Vrbička, Vrbka u Postoloprt, Vrbno nad Lesy, Vroutek, Vršovice u Loun,Vyškov u Počerad, Zálezly, Zálužice nad Ohří, Zbrašín, Zeměchy u Loun, Žabokliky, Žatec, Želeč u Žatce, Želevice, Železná u Libořic, Žerotín u Panenského Týnce, Žiželice u Žatce

Okres Plzeň - sever:

Chříč, Všehrdy u Kralovic

Okres Rakovník:

Bdín, Bedlno, Břežany u Rakovníka, Bukov u Hořoviček, Čistá u Rakovníka, Děkov, Drahouš, Hokov, Hořesedly, Hořovičky, Hostokryje, Hředle, Hvozd, Chotěšov u Rakovníka, Chrášťany u Rakovníka,Janov, Jesenice u Rakovníka, Kalivody, Klečetné, Kněževes u Rakovníka, Kolešov, Kolešovice,Kosobody, Kounov u Rakovníka, Kozojedy, Krakov, Kroučová, Krty, Krupá, Krušovice, Křekovice, Lhota pod Džbánem, Lhota u Rakovníka, Lišany u Rakovníka, Lubná u Rakovníka, Lužná u Rakovníka, Malinová, Milíčov,Milostín, Milý, Mšec, Mšecké Žehrovice, Mutějovice, Nesuchyně, Nouzov u Senomat, Nová Ves u Rakovníka, Nové Strašecí, Olešná u Rakovníka, Oráčov, Otěvěky, Panoší Újezd, Pavlíkov, Petrovice u Rakovníka, Podbořánky, Pochvalov, Přerubenice, Příčina, Přílepy, Pšovlky, Rakovník, Ruda u Nového Strašecí, Řeřichy, Řevničov, Senec u Rakovníka, Senomaty, Smilovice, Soseň, Srbeč, Strachovice, Svojetín, Šanov u Rakovníka, Šípy, Švihov u Rakovníka, Tlestky, Třeboc, Třtice u Nového Strašecí, Tytry, Václavy,Veclov u Svojetína, Velká Chmelištná, Vlkov u Rakovníka, Vrbice u Hořoviček, Všesulov, Všetaty u Rakovníka, Zavidov, Zderaz u Kolešovic, Zdeslav u Rakovníka, Žďár u Rakovníka

Okres Rokycany:

Čilá, Hradiště nad Berounkou, Kladruby u Radnic, Mlečice, Podmokly nad Berounkou, Zvíkovec

1. Chmelařská poloha Podlesí

Okres Rakovník:

Bdín, Janov, Kalivody, Kounov u Rakovníka, Kozojedy, Kroučová, Lhota pod Džbánem, Milý, Mutějovice, Pochvalov, Přerubenice, Smilovice, Srbeč, Třeboc.

Okres Louny:

Brodec, Břínkov, Deštnice, Divice, Dolní Ročov, Domoušice, Dubčany u Liběšic, Horní Ročov,Hořany u Zbrašína, Hřivice, Kluček, Konětopy u Pnětluk, Lhota u Nečemic, Liběšice u Žatce, Lipno, Líčkov, Markvarec u Hřivic, Nečemice, Pnětluky, Sádek u Deštnice, Senkov, Solopysky u Loun, Třeskonice, Tuchořice, Úlovice, Vinařice u Loun, Zbrašín.

2. Chmelařská poloha Údolí Zlatého potoka

Okres Rakovník:

Bukov u Hořoviček, Děkov, Hokov, Hořovičky, Kolešov, Svojetín, Vlkov u Rakovníka, Vrbice u Hořoviček.

Okres Louny:

Běsno, Bílenec, Blšany, Černčice u Petrohradu, Dobříčany, Drahonice u Lubence, Holedeč, Kryry,Ležky, Liběšovice, Libkovice, Libořice, Lubenec, Lužec, Malá Černoc,Měcholupy u Žatce, Mukoděly, Očihov, Očihovec, Petrohrad, Podbořany, Přibenice, Siřem, Soběchleby u Podbořan, Stachov u Blšan, Stebno u Petrohradu, Stránky, Strojetice u Podbořan, Valov, Veletice, Velká Černoc, Vidhostice, Vroutek, Želeč u Žatce, Železná u Libořic.

II. CHMELAŘSKÁ OBLAST ÚŠTĚCKO

Okres Česká Lípa:

Blíževedly, Domašice, Holany, Litice, Loubí pod Vlhoštěm, Skalka u Blíževedel, Zahrádky u České Lípy.

Okres Kladno:

Budihostice, Chržín, Loucká, Miletice u Velvar, Sazená.

Okres Kutná Hora:

Čáslav, Krchleby u Čáslavi, Potěhy, Tupadly u Čáslavi, Žáky.

Okres Litoměřice:

Bechlín, Brňany, Brocno, Brozany nad Ohří, Brzánky, Břehoryje, Bříza, Budyně nad Ohří, Býčkovice, Ctiněves, Čakovice u Radouně, Černěves, Černouček, Čížkovice, Děčany, Dobříň, Doksany, Dolánky nad Ohří, Dolní Chobolice, Drahobuz, Držovice, Dubany, Dubičná, Dušníky, Encovany, Habřina u Úštěku, Hněvice, Horní Beřkovice, Horní Chobolice,Horní Nezly, Horní Řepčice, Hostěnice u Brozan, Hoštka u Roudnice nad Labem, Hrobce, Hrušovany, Chcebuz, Chodouny, Chotiněves, Chudoslavice, Chvalín, Jenčice, Jištěrpy, Kalovice, Keblice, Kleneč, Kochovice, Konojedy u Úštěku, Kostelec nad Ohří, Kostomlaty pod Řípem, Krabčice u Roudnice nad Labem, Křesín, Křešice u Litoměřic, Křešov, Kyškovice, Levousy, Lhota u Úštěku, Liběšice u Litoměřic, Libínky, Libkovice pod Řípem, Libochovice, Libotenice, Ličenice, Litoměřice, Lounky, Lovosice, Lukavec u Lovosic, Lukov u Úštěku, Malešov u Hoštky, Mastířovice, Maškovice, Mladé, Mnetěš, Nížebohy, Nové Dvory u Doksan, Nučnice, Nučničky, Okna u Polep, Oleško u Rohatců, Ostré, Písty, Ploskovice, Počeplice, Podlusky, Podsedice, Polepy, Poplze, Předonín, Přestavlky u Roudnice nad Labem, Račice u Štětí, Račiněves, Radešín u Martiněvsi, Radouň u Štětí, Radovesice u Libochovic,Rašovice u Kalovic, Robeč, Rohatce, Rochov, Rochov u Tetčiněvsi, Roudnice nad Labem, Roudníček,Rovné pod Řípem, Sedlec u Libochovic,Sedlec u Litoměřic, Semeč, Siřejovice, Snědovice, Soběnice, Solany, Srdov, Starý Týn, Strachaly, Strážiště u Drahobuze, Střížovice u Snědovic, Sukorady, Sulejovice, Svařenice, Štětí I, Štětí II, Tetčiněves, Těchobuzice, Trnobrany, Trnová u Polep, Trnovany u Litoměřic, Třeboutice, Třebutičky, Újezd u Chcebuze, Úpohlavy, Úštěk, Velešice u Hoštky, Velký Hubenov, Velký Újezd u Litoměřic, Vesce pod Řípem, Vetlá, Vědlice, Vědomice, Vchynice, Vražkov, Vrbice u Roudnice nad Labem,Vrbka u Roudníčku, Vrutice, Záhořany u Litoměřic, Záluží u Roudnice nad Labem, Zimoř, Žabovřesky nad Ohří, Želechovice, Židovice nad Labem.

Okres Mělník:

Brozánky, Bukol, Býkev, Cítov, Daminěves, Dolní Beřkovice, Dušníky nad Vltavou,Horní Počaply, Hořín, Hostín u Vojkovic, Chramostek, Chudolazy, Jenišovice u Mělníka, Jeviněves, Křivenice, Křivousy, Ledčice, Lešany u Nelahozevsi, Lužec nad Vltavou, Medonosy, Mlčechvosty, Nelahozeves, Nová Ves u Nelahozevsi, Nové Ouholice, Spomyšl, Strážnice u Mělníka, Střednice, Tupadly, Veltrusy, Vepřek, Vliněves, Vojkovice u Kralup nad Vltavou, Vraňany, Vrbno u Mělníka, Všestudy u Veltrus,Vysoká u Mělníka, Zelčín, Želízy.

Chmelařská poloha Polepská Blata

Okres Litoměřice:

Černěves,Encovany, Hoštka u Roudnice nad Labem, Hrušovany, Chodouny, Kochovice, Křešice u Litoměřic, Libínky, Lounky, Malešov u Hoštky, Mastířovice, Nučnice, Okna u Polep, Polepy, Svařenice, Trnová u Polep, Třeboutice, Vetlá,Vrbice u Roudnice nad Labem, Vrutice, Záhořany u Litoměřic.

III. CHMELAŘSKÁ OBLAST TRŠICKO

Okres Olomouc:

Bělkovice, Bohuňovice, Bukovany u Olomouce, Bystročice, Čechovice, Dolany u Olomouce, Doloplazy u Olomouce, Dubčany u Choliny, Hlušovice, Hněvotín, Hostkovice, Cholina, Chomoutov, Krčmaň, Lipňany, Loučany na Hané, Majetín, Moravská Loděnice, Náměšť na Hané, Odrlice, Olomouc - město, Přáslavice u Olomouce, Přestavlky, Senice na Hané, Senička, Suchonice, Svésedlice, Štarnov, Topolany u Olomouce, Tovéř, Tršice, Trusovice, Uničov, Vacanovice, Velká Bystřice, Velký Týnec, Velký Újezd, Zákřov, Žerůvky.

Okres Přerov:

Brodek u Přerova, Buk, Čechy, Čekyně, Čelechovice u Přerova,Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, Domaželice, Kojetín, Kokory, Lazníčky, Lazníky, Líšná u Přerova, Lhotka u Přerova, Lipník nad Bečvou, Luková u Přerova, Lýsky, Nelešovice, Osek nad Bečvou, Penčice, Penčičky, Prosenice, Proseničky, Prusy, Předmostí, Přerov, Radslavice u Přerova, Radvanice u Lipníka nad Bečvou, Rokytnice u Přerova, Slavíč, Sobíšky, Staměřice, Stará Ves u Přerova, Tovačov, Trnávka u Lipníka nad Bečvou, Tupec, Újezdec u Přerova, Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, Vinary u Přerova, Výkleky, Zábeštní Lhota, Želatovice, Žeravice.

Okres Prostějov:

Hrdibořice, Hrubčice.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 325/2004 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 325/2004 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 325/2004 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 325/2004 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 325/2004 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 325/2004 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 325/2004 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 325/2004 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 325/2004 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 325/2004 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 325/2004 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 325/2004 Sb.

Poznámky pod čarou

1) Čl. 1 odst. 3 písm. a) a b) nařízení Komise (ES) č. 609/99 ze dne 19. března 1999 o poskytování podpory pro producenty chmele.

2) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru