Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 325/2004 Sb.Vyhláška k provední zákona o ochraně chmele

Částka 105/2004
Platnost od 28.05.2004
Účinnost od 28.05.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

325

VYHLÁŠKA

ze dne 4. května 2004,

k provedení zákona o ochraně chmele

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 9 a § 5 odst. 4 zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění zákona č. 68/2000 Sb. a zákona č. 322/2004 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Chmelařské oblasti a chmelařské polohy

[K § 9 písm. b) zákona]

Chmelařské oblasti a chmelařské polohy jsou vymezeny katastrálními územími uvedenými v příloze č. 1.

§ 2

Evidence chmelnic

[K § 9 písm. c) a d) zákona]

(1) Chmelnice se evidují podle chmelařských oblastí, katastrálních území a producentů.

(2) Evidence chmelnic obsahuje

a) údaj o chmelařské oblasti a chmelařské poloze,

b) evidenční číslo chmelnice,

c) čísla parcel podle katastru nemovitostí,

d) údaje o odrůdě, kategorii a generaci rozmnožovacího materiálu,

e) údaje o sponu; sponem se rozumí vzdálenost rostlin v řadě a vzdálenost řad rostlin mezi sebou,

f) rok založení chmelnice a název chmelnice,

g) plochu chmelnice; způsob stanovení plochy chmelnice je uveden v předpisech Evropských společenství,1)

h) plochu produkční, jejíž hranici tvoří spojnice každých dvou sousedních kotev v obvodu konstrukce,

i) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu, je-li producentem osoba fyzická, nebo obchodní firmu (název), sídlo a identifikační číslo (IČ a DIČ), je-li producentem osoba právnická.

(3) Chmelnice neosázené chmelovými rostlinami, chmelnice na přechodnou dobu bez konstrukce a chmelnice neobhospodařované vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen "Ústav") v evidenci jako "dočasně bez produkce".

(4) Pro každé katastrální území vede Ústav samostatný soubor evidenčních čísel chmelnic.

(5) Vzor žádosti o zařazení chmelnice do evidence a o převodu chmelnice na jiného producenta je uveden v příloze č. 2.

(6) Zrušení chmelnice nebo změny dalších údajů stanovených v příloze č. 3 ohlásí producent oznámením, jehož vzor je uveden v příloze č. 3.

(7) Přiděleným evidenčním číslem označí producent na všech čtyřech rohových sloupech konstrukce chmelnici tak, aby toto číslo nebylo poškozeno zejména projíždějícími mechanizačními prostředky.

§ 3

Označování

(K § 5 odst. 4 zákona)

(1) Producent označí jednotlivé obaly s chmelem označovacími štítky, které mu na základě žádosti uvedené v příloze č. 4 vydá Ústav, a vyhotoví prohlášení o počtu a váze označených obalů podle katastrálních území a odrůd chmele, jehož vzor je uveden v příloze č. 5.

(2) Doklad o počtu a váze označených obalů podle katastrálních území a odrůd chmele doprovází jednotlivé partie chmele po celou dobu jeho zpracování až do vydání ověřovací listiny.

§ 4

Označovací materiál

[K § 9 písm. e) zákona]

(1) Označovací materiál, kterým se označuje obal se chmelem, má tyto vlastnosti:

a) označovací štítek, který obsahuje označení Česká republika, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, odrůdu chmele, chmelařskou oblast, popřípadě chmelařskou polohu, katastrální území obce, ve které byl chmel vypěstován, ročník sklizně, pořadové číslo obalů s chmelem a čárový kód,

b) plomba je acetátová červená o velikosti 15 mm a

c) šňůrka (šňůrovina) je silonová – propylenová, modrá nebo červená 1,8 mm silná, minimálně 30 cm dlouhá.

(2) Uspořádání označovacího štítku a plomb na obalu se chmelem je následující

a) na žoku:

1. označovací štítek bude plombami připevněn ve výšce cca 150 cm v místech švu tak, že jeho tisk bude ve vodorovné poloze, a zároveň bude šev zajišťovat a

2. plomba na hlavě žoku bude připevněna tak, aby při otevření žoku musela být porušena,

b) na hranolu:

1. označovací štítek musí být na rovné ploše hlavy hranolu přelepen přes motouz, který spojuje složené okraje obalového materiálu tak, aby při otevření hranolu musel být označovací štítek porušen,

2. označovací štítek je zároveň plombou.

§ 5

Ověřování

(1) Pro účely ověření chmele a chmelových produktů Ústav zajistí

a) kontrolu úplnosti údajů na žádosti o ověření chmele a chmelových produktů,

b) kontrolu původu chmele podle štítků a kontrolu chmelových produktů podle ověřovací značky a vážní listiny,

c) odstranění štítků, značek a plomb z obalů,

d) dohled na úpravy chmele a na zpracování chmelových produktů,

e) zapečetění nebo zaplombování obalů s chmelem a chmelových produktů,

f) označení obalů s chmelem údajem o tom, zda jde o chmel upravený nebo neupravený,

g) zjištění hmotnosti, vydání vážní listiny a ověřovací listiny.

(2) Ústav zabezpečuje ověření chmele nebo chmelových produktů v jím určeném ověřovacím středisku (§ 2 odst. 2 zákona). Na základě provedeného ověření vydá Ústav ověřovací listinu.

(3) Písemné doklady o ověřování chmele nebo chmelových produktů, jakož i text na ověřovací značce, pečeti i ověřovací listině se vyhotovují v českém jazyce, popřípadě uvádějí na žádost dvojjazyčně, a to v jazyce českém a německém nebo českém a anglickém.

(4) Vzor žádosti o ověření chmele a chmelových produktů je uveden v příloze č. 6.

(5) Vzor žádosti o ověření chmele a chmelových produktů dovezených ze země, která není členským státem Evropské unie (třetí země), je uveden v příloze č. 7.

§ 6

Podmínky pro uznání ověřovacích středisek

[K § 9 písm. a) zákona]

(1) Ústav provádí ověření chmele v součinnosti s jím určeným ověřovacím střediskem, které zabezpečuje jeho výkon. Písemné doklady o ověření (ověřovací listinu) vydává Ústav.

(2) Ověřovací středisko (známkovna chmele) musí splňovat tyto podmínky:

a) dostatečné osvětlení,

b) vybavenost ověřeným stanoveným měřidlem podle zvláštního právního předpisu2) a

c) prostorově odpovídat množství ověřovaného chmele nebo chmelových produktů.


§ 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 318/2000 Sb., kterou se provádí zákon o ochraně chmele.


§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Ing. Palas v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 325/2004 Sb.

Seznam katastrálních území, která tvoří chmelařské oblasti a chmelařské polohy

I. CHMELAŘSKÁ OBLAST ŽATECKO

Okres Chomutov:

Libědice, Přeskaky, Soběsuky nad Ohří

Okres Kladno:

Bakov, Beřovice, Bílichov, Břešťany u Zlonic, Byseň, Čeradice u Pálečku, Dolin, Drchkov,Drnek, Dřínov u Zlonic, Horní Kamenice u Lukova, Hořešovice, Hořešovičky, Hřešice, Jarpice, Jedomělice, Klobuky, Kobylníky, Kokovice, Královice u Zlonic, Kutrovice, Kvílice, Libovice u Slaného, Lisovice,Líský,Lotouš, Lukov, Malíkovice, Neprobylice u Kutrovic, Páleč u Zlonic, Páleček, Plchov, Poštovice, Pozdeň,Řisuty u Slaného, Stradonice u Zlonic, Šlapanice v Čechách, Tmáň, Třebíz, Vraný, Vrbičany, Vyšínek, Zichovec, Zlonice

Okres Louny:

Bedřichovice u Hříškova, Bezděkov u Žatce, Běsno, Bitozeves, Bílenec, Blatno u Podbořan, Blažim, Blšany, Blšany u Loun, Brloh, Brodec, Březno u Loun, Břežany u Žatce, Břínkov, Břvany, Buškovice, Cítoliby, Čeradice u Žatce, Černčice u Loun, Černčice u Petrohradu, Číňov, Deštnice, Dětaň, Divice, Dobroměřice, Dobříčany, Dolánky u Kaštic, Dolní Ročov, Domoušice, Donín, Drahomyšl, Drahonice u Lubence, Dubčany u Liběšic, Dvérce, Hlubany, Holedeč, Horní Ročov, Horní Záhoří, Hořany u Zbrašína, Hořetice u Žiželic, Hradiště nad Ohří, Hřivčice, Hřivice, Hříškov, Charvatce u Loun, Chlumčany u Loun, Chožov, Chraberce, Chudeřín, Jimlín, Kaštice, Kličín, Kluček, Kněžice u Podbořan, Konětopy u Pnětluk, Koštice, Krásný Dvůr, Kryry, Kystra, Lenešice, Letov, Levonice, Ležky, Lhota u Nečemic, Liběšice u Žatce, Liběšovice, Libkovice, Libočany, Libořice, Libyně, Lipenec, Lipno, Lišany u Žatce, Líčkov, Líšťany u Cítolib, Louny, Lubenec, Lužec, Malá Černoc, Malměřice, Malnice, Markvarec u Hřivic, Měcholupy u Žatce, Milčeves, Milošice, Minice, Mradice, Mukoděly, Nečemice, Nečichy, Nehasice, Nepomyšl, Neprobylice u Kaštic, Nová Ves u Hříškova, Nové Sedlo u Žatce, Obora u Loun, Očihov, Očihovec, Opočno u Loun, Orasice, Panenský Týnec, Pátek u Loun, Petrohrad, Pnětluky, Počedělice, Počerady, Podbořanský Rohozec, Podbořany, Postoloprty, Přibenice, Přívlaky, Pšov u Podbořan, Radíčeves, Radonice nad Ohří, Rvenice, Rybňany, Sádek u Deštnice, Sedčice, Selibice, Seménkovice, Senkov, Siřem, Skupice u Postoloprt, Skytaly, Slavětín nad Ohří, Smolnice u Loun, Soběchleby u Podbořan, Solopysky u Loun, Stachov u Blšan, Staňkovice u Žatce, Stebno u Petrohradu, Stekník, Stradonice u Pátku, Stránky, Strkovice, Strojetice u Podbořan, Stroupeč, Sýrovice, Tatinná, Touchovice, Toužetín, Trnovany u Žatce, Třeskonice, Třtěno, Tuchořice, Tvršice, Úlovice, Valov, Velemyšleves, Veletice, Velichov u Žatce, Velká Černoc,Veltěže,Vesce u Drahonic, Větrašice,Vidhostice, Vidovle, Vinařice u Loun, Vlčí u Chlumčan, Vojnice u Koštic,Vojničky, Volenice u Počedělic, Vrbička, Vrbka u Postoloprt, Vrbno nad Lesy, Vroutek, Vršovice u Loun,Vyškov u Počerad, Zálezly, Zálužice nad Ohří, Zbrašín, Zeměchy u Loun, Žabokliky, Žatec, Želeč u Žatce, Želevice, Železná u Libořic, Žerotín u Panenského Týnce, Žiželice u Žatce

Okres Plzeň - sever:

Chříč, Všehrdy u Kralovic

Okres Rakovník:

Bdín, Bedlno, Břežany u Rakovníka, Bukov u Hořoviček, Čistá u Rakovníka, Děkov, Drahouš, Hokov, Hořesedly, Hořovičky, Hostokryje, Hředle, Hvozd, Chotěšov u Rakovníka, Chrášťany u Rakovníka,Janov, Jesenice u Rakovníka, Kalivody, Klečetné, Kněževes u Rakovníka, Kolešov, Kolešovice,Kosobody, Kounov u Rakovníka, Kozojedy, Krakov, Kroučová, Krty, Krupá, Krušovice, Křekovice, Lhota pod Džbánem, Lhota u Rakovníka, Lišany u Rakovníka, Lubná u Rakovníka, Lužná u Rakovníka, Malinová, Milíčov,Milostín, Milý, Mšec, Mšecké Žehrovice, Mutějovice, Nesuchyně, Nouzov u Senomat, Nová Ves u Rakovníka, Nové Strašecí, Olešná u Rakovníka, Oráčov, Otěvěky, Panoší Újezd, Pavlíkov, Petrovice u Rakovníka, Podbořánky, Pochvalov, Přerubenice, Příčina, Přílepy, Pšovlky, Rakovník, Ruda u Nového Strašecí, Řeřichy, Řevničov, Senec u Rakovníka, Senomaty, Smilovice, Soseň, Srbeč, Strachovice, Svojetín, Šanov u Rakovníka, Šípy, Švihov u Rakovníka, Tlestky, Třeboc, Třtice u Nového Strašecí, Tytry, Václavy,Veclov u Svojetína, Velká Chmelištná, Vlkov u Rakovníka, Vrbice u Hořoviček, Všesulov, Všetaty u Rakovníka, Zavidov, Zderaz u Kolešovic, Zdeslav u Rakovníka, Žďár u Rakovníka

Okres Rokycany:

Čilá, Hradiště nad Berounkou, Kladruby u Radnic, Mlečice, Podmokly nad Berounkou, Zvíkovec

1. Chmelařská poloha Podlesí

Okres Rakovník:

Bdín, Janov, Kalivody, Kounov u Rakovníka, Kozojedy, Kroučová, Lhota pod Džbánem, Milý, Mutějovice, Pochvalov, Přerubenice, Smilovice, Srbeč, Třeboc.

Okres Louny:

Brodec, Břínkov, Deštnice, Divice, Dolní Ročov, Domoušice, Dubčany u Liběšic, Horní Ročov,Hořany u Zbrašína, Hřivice, Kluček, Konětopy u Pnětluk, Lhota u Nečemic, Liběšice u Žatce, Lipno, Líčkov, Markvarec u Hřivic, Nečemice, Pnětluky, Sádek u Deštnice, Senkov, Solopysky u Loun, Třeskonice, Tuchořice, Úlovice, Vinařice u Loun, Zbrašín.

2. Chmelařská poloha Údolí Zlatého potoka

Okres Rakovník:

Bukov u Hořoviček, Děkov, Hokov, Hořovičky, Kolešov, Svojetín, Vlkov u Rakovníka, Vrbice u Hořoviček.

Okres Louny:

Běsno, Bílenec, Blšany, Černčice u Petrohradu, Dobříčany, Drahonice u Lubence, Holedeč, Kryry,Ležky, Liběšovice, Libkovice, Libořice, Lubenec, Lužec, Malá Černoc,Měcholupy u Žatce, Mukoděly, Očihov, Očihovec, Petrohrad, Podbořany, Přibenice, Siřem, Soběchleby u Podbořan, Stachov u Blšan, Stebno u Petrohradu, Stránky, Strojetice u Podbořan, Valov, Veletice, Velká Černoc, Vidhostice, Vroutek, Želeč u Žatce, Železná u Libořic.

II. CHMELAŘSKÁ OBLAST ÚŠTĚCKO

Okres Česká Lípa:

Blíževedly, Domašice, Holany, Litice, Loubí pod Vlhoštěm, Skalka u Blíževedel, Zahrádky u České Lípy.

Okres Kladno:

Budihostice, Chržín, Loucká, Miletice u Velvar, Sazená.

Okres Kutná Hora:

Čáslav, Krchleby u Čáslavi, Potěhy, Tupadly u Čáslavi, Žáky.

Okres Litoměřice:

Bechlín, Brňany, Brocno, Brozany nad Ohří, Brzánky, Břehoryje, Bříza, Budyně nad Ohří, Býčkovice, Ctiněves, Čakovice u Radouně, Černěves, Černouček, Čížkovice, Děčany, Dobříň, Doksany, Dolánky nad Ohří, Dolní Chobolice, Drahobuz, Držovice, Dubany, Dubičná, Dušníky, Encovany, Habřina u Úštěku, Hněvice, Horní Beřkovice, Horní Chobolice,Horní Nezly, Horní Řepčice, Hostěnice u Brozan, Hoštka u Roudnice nad Labem, Hrobce, Hrušovany, Chcebuz, Chodouny, Chotiněves, Chudoslavice, Chvalín, Jenčice, Jištěrpy, Kalovice, Keblice, Kleneč, Kochovice, Konojedy u Úštěku, Kostelec nad Ohří, Kostomlaty pod Řípem, Krabčice u Roudnice nad Labem, Křesín, Křešice u Litoměřic, Křešov, Kyškovice, Levousy, Lhota u Úštěku, Liběšice u Litoměřic, Libínky, Libkovice pod Řípem, Libochovice, Libotenice, Ličenice, Litoměřice, Lounky, Lovosice, Lukavec u Lovosic, Lukov u Úštěku, Malešov u Hoštky, Mastířovice, Maškovice, Mladé, Mnetěš, Nížebohy, Nové Dvory u Doksan, Nučnice, Nučničky, Okna u Polep, Oleško u Rohatců, Ostré, Písty, Ploskovice, Počeplice, Podlusky, Podsedice, Polepy, Poplze, Předonín, Přestavlky u Roudnice nad Labem, Račice u Štětí, Račiněves, Radešín u Martiněvsi, Radouň u Štětí, Radovesice u Libochovic,Rašovice u Kalovic, Robeč, Rohatce, Rochov, Rochov u Tetčiněvsi, Roudnice nad Labem, Roudníček,Rovné pod Řípem, Sedlec u Libochovic,Sedlec u Litoměřic, Semeč, Siřejovice, Snědovice, Soběnice, Solany, Srdov, Starý Týn, Strachaly, Strážiště u Drahobuze, Střížovice u Snědovic, Sukorady, Sulejovice, Svařenice, Štětí I, Štětí II, Tetčiněves, Těchobuzice, Trnobrany, Trnová u Polep, Trnovany u Litoměřic, Třeboutice, Třebutičky, Újezd u Chcebuze, Úpohlavy, Úštěk, Velešice u Hoštky, Velký Hubenov, Velký Újezd u Litoměřic, Vesce pod Řípem, Vetlá, Vědlice, Vědomice, Vchynice, Vražkov, Vrbice u Roudnice nad Labem,Vrbka u Roudníčku, Vrutice, Záhořany u Litoměřic, Záluží u Roudnice nad Labem, Zimoř, Žabovřesky nad Ohří, Želechovice, Židovice nad Labem.

Okres Mělník:

Brozánky, Bukol, Býkev, Cítov, Daminěves, Dolní Beřkovice, Dušníky nad Vltavou,Horní Počaply, Hořín, Hostín u Vojkovic, Chramostek, Chudolazy, Jenišovice u Mělníka, Jeviněves, Křivenice, Křivousy, Ledčice, Lešany u Nelahozevsi, Lužec nad Vltavou, Medonosy, Mlčechvosty, Nelahozeves, Nová Ves u Nelahozevsi, Nové Ouholice, Spomyšl, Strážnice u Mělníka, Střednice, Tupadly, Veltrusy, Vepřek, Vliněves, Vojkovice u Kralup nad Vltavou, Vraňany, Vrbno u Mělníka, Všestudy u Veltrus,Vysoká u Mělníka, Zelčín, Želízy.

Chmelařská poloha Polepská Blata

Okres Litoměřice:

Černěves,Encovany, Hoštka u Roudnice nad Labem, Hrušovany, Chodouny, Kochovice, Křešice u Litoměřic, Libínky, Lounky, Malešov u Hoštky, Mastířovice, Nučnice, Okna u Polep, Polepy, Svařenice, Trnová u Polep, Třeboutice, Vetlá,Vrbice u Roudnice nad Labem, Vrutice, Záhořany u Litoměřic.

III. CHMELAŘSKÁ OBLAST TRŠICKO

Okres Olomouc:

Bělkovice, Bohuňovice, Bukovany u Olomouce, Bystročice, Čechovice, Dolany u Olomouce, Doloplazy u Olomouce, Dubčany u Choliny, Hlušovice, Hněvotín, Hostkovice, Cholina, Chomoutov, Krčmaň, Lipňany, Loučany na Hané, Majetín, Moravská Loděnice, Náměšť na Hané, Odrlice, Olomouc - město, Přáslavice u Olomouce, Přestavlky, Senice na Hané, Senička, Suchonice, Svésedlice, Štarnov, Topolany u Olomouce, Tovéř, Tršice, Trusovice, Uničov, Vacanovice, Velká Bystřice, Velký Týnec, Velký Újezd, Zákřov, Žerůvky.

Okres Přerov:

Brodek u Přerova, Buk, Čechy, Čekyně, Čelechovice u Přerova,Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, Domaželice, Kojetín, Kokory, Lazníčky, Lazníky, Líšná u Přerova, Lhotka u Přerova, Lipník nad Bečvou, Luková u Přerova, Lýsky, Nelešovice, Osek nad Bečvou, Penčice, Penčičky, Prosenice, Proseničky, Prusy, Předmostí, Přerov, Radslavice u Přerova, Radvanice u Lipníka nad Bečvou, Rokytnice u Přerova, Slavíč, Sobíšky, Staměřice, Stará Ves u Přerova, Tovačov, Trnávka u Lipníka nad Bečvou, Tupec, Újezdec u Přerova, Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, Vinary u Přerova, Výkleky, Zábeštní Lhota, Želatovice, Žeravice.

Okres Prostějov:

Hrdibořice, Hrubčice.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 325/2004 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 325/2004 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 325/2004 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 325/2004 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 325/2004 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 325/2004 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 325/2004 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 325/2004 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 325/2004 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 325/2004 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 325/2004 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 325/2004 Sb.

Poznámky pod čarou

1) Čl. 1 odst. 3 písm. a) a b) nařízení Komise (ES) č. 609/99 ze dne 19. března 1999 o poskytování podpory pro producenty chmele.

2) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru