Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 323/2004 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství

Částka 105/2004
Platnost od 28.05.2004
Účinnost od 28.05.2004
Zrušeno k 01.04.2017 (88/2017 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

323

VYHLÁŠKA

ze dne 5. května 2004,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 42 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 4 písm. d), § 6 odst. 5, § 8 odst. 4, § 9 odst. 9, § 11 odst. 3, § 12 odst. 7, § 13 odst. 4, § 14 odst. 3, § 16 odst. 10, § 17 odst. 6, § 23 odst. 15, § 26 odst. 12, § 28 odst. 6, § 29 odst. 5, § 30 odst. 3, § 35 odst. 4:


§ 1

Seznam odrůd pro výrobu jakostního vína stanovené oblasti

[K § 4 odst. 4 písm. d) zákona]

(1) Seznam moštových odrůd révy vinné, ze kterých je dovoleno vyrábět jakostní víno stanovené oblasti, je veden ve Státní odrůdové knize1) nebo v Odrůdových knihách ostatních zemí Evropských společenství. Odrůdy révy vinné musí splňovat podmínky stanovené předpisem Evropských společenství pro zatřídění moštových odrůd1a).

(2) Názvy některých odrůd podle odstavce 1 lze nahradit synonymy uvedenými v příloze č. 1.

§ 2, § 3zrušeno

§ 4

Podrobnější požadavky na výrobu některých produktů a fyzikální, chemické a smyslové požadavky na jakost produktů

[K § 11 odst. 3 písm. a) zákona]

(1) Seznam chorob a vad vína týkající se vzhledu, barvy, vůně, chuti a perlení vína je uveden v příloze č. 5.

(2) Smyslové požadavky na jakost vína, s výjimkou šumivého vína, perlivého vína, likérového vína a aromatizovaného vína jsou uvedeny v příloze č. 6.

(3) Smyslové požadavky na jakost perlivého vína a šumivého vína jsou uvedeny v příloze č. 7.

(4) Smyslové požadavky na jakost likérového vína jsou uvedeny v příloze č. 8.

(5) Smyslové požadavky na jakost aromatizovaného vína jsou uvedeny v příloze č. 9.

(6) Fyzikální a chemické požadavky na jakost vína jsou uvedeny v příloze č. 10.

§ 4a

(1) U vína s označením původu vyrobeného z hroznů révy vinné sklizených v České republice lze zvýšit celkový obsah alkoholu na 15 % objemových1c).

(2) U jakostních vín s přívlastkem výběr z bobulí nebo ledové víno nesmí obsah těkavých kyselin překročit 30 miliekvivalentů na litr vína. U jakostních vín s přívlastkem výběr z cibéb nebo slámové víno nesmí obsah těkavých kyselin překročit 35 miliekvivalentů na litr vína1d).

§ 5

Postup při odstraňování vedlejších produktů vznikajících při zpracování nebo výrobě produktů

[K § 11 odst. 3 písm. b) zákona]

(1) Odstranění vedlejších produktů vznikajících při zpracování nebo výrobě produktů se provádí:

a) jejich prodejem,

b) jejich destilací,

c) jejich likvidací ve vinici,

d) jiným prokazatelným způsobem.

(2) O odstranění vedlejších produktů vznikajících při zpracování nebo výrobě produktů provede výrobce záznam do evidenční knihy (příloha č. 27 nebo 33) a v případě odstranění vedlejších produktů podle odstavce 1 písm. a) nebo b) přiloží doklad prokazující, že došlo tímto způsobem k odstranění vedlejších produktů.

§ 6zrušeno

§ 7

Hodnoty přípustných technologických ztrát (normy ztrát) při výrobě produktů

[K § 12 odst. 7 zákona]

(1) Přípustné technologické ztráty při výrobě produktů (dále jen "normy ztrát") se vztahují k manipulovanému množství, přičemž základem je objem produktu po zkvašení před prvním stáčením z kvasničních kalů.

(2) Normy ztrát při výrobě produktů podle jednotlivých operací s přihlédnutím k technologii výroby produktu jsou stanoveny takto:

a) první stáčení
1. bez použití bentonitudo 6,0 %,
2. s použitím bentonitudo 8,0 %,
b) druhé stáčení
1. bez použití bentonitudo 1,5 %,
2. s použitím bentonitudo 2,0 %,
c) školení, přičemž školením se rozumí technologický postup při výrobě vína vedoucí k odstranění nežádoucích látek a zvýšení jakosti vína,
1. bez použití bentonitudo 0,5 %,
2. s použitím bentonitudo 1,0 %,
d) filtracedo 0,2 %,
e) plnění produktu do obalu o objemu nejvýše 2 litrydo 1,0 %,
f) plnění produktu do obalu o objemu nejvýše 60 litrů do 0,5 %,
g) plnění produktu do obalu o objemu nad 60 litrůdo 0,1 %,
h) manipulační ztrátydo 0,2 %,
i) skladovací ztráty (odpar) pro dřevěné sudy za každý měsícdo 0,4 %.

(3) Souhrn norem ztrát z jednotlivých výrobních operací podle odstavce 2 písm. a) až h) nesmí překročit celkovou povolenou výši ztrát 12,5 %.

(4) Pro samostatné hodnocení jednotlivých operací se při

a) prvním stáčení produktu vyrobené množství produktu před prvním stáčením násobí normou ztrát pro první stáčení,

b) druhém stáčení produktu vyrobené množství produktu před druhým stáčením násobí normou ztrát pro druhé stáčení,

c) školení množství školeného produktu násobí normou ztrát pro školení,

d) filtraci násobí filtrované množství produktu normou ztrát pro filtraci,

e) plnění produktu násobí množství produktu předaného k plnění výše uvedenou normou ztrát pro daný typ plnění,

f) manipulaci bere pro výpočet normy ztrát za základ objem manipulace při přetáčení, mísení apod., provedené mimo první nebo druhé stáčení kalů,

g) skladování bere pro výpočet normy ztrát za základ počáteční zásoba produktu po druhém stočení.

(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nevztahují na produkty vyrobené v rámci výzkumných a šlechtitelských úkolů a uložené do nádob s obsahem do 60 litrů.

§ 8zrušeno

§ 9

Podrobnosti týkající se označování produktů

[K § 16 odst. 9 zákona]

(1) Víno lze označit slovem "barrique", pokud víno zrálo nejméně 3 měsíce v dubovém sudu o objemu větším než 210 litrů a menším než 250 litrů, který nebyl používán pro výrobu vína déle než 36 měsíců. Toto označení lze doplnit údajem o době zrání vína v měsících nebo rocích.

(2) Víno lze označit slovy:

a) "zrálo v sudu", pokud víno zrálo v dřevěném sudu po dobu nejméně 6 měsíců,

b) „claret“, „clairet“ nebo „klaret“, pokud se jedná o bílé víno vyrobené z modrých vinných hroznů bez nakvášení,

c) "růžák" nebo "ryšák", pokud bylo víno vyrobeno ze směsi vinných hroznů nebo hroznového moštu z bílých, případně červených, a modrých vinných hroznů,

d) "archivní víno", pokud je víno uváděno do oběhu nejméně 3 roky po roku sklizně,

e) "mladé víno", pokud je víno nabízeno ke spotřebě konečnému spotřebiteli nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém proběhla sklizeň vinných hroznů použitých k výrobě tohoto vína,

f) "první sklizeň", "panenská sklizeň" nebo "panenské víno", pokud víno pochází z první sklizně vinice; za první sklizeň vinice se považuje sklizeň uskutečněná ve třetím roce po výsadbě vinice,

g) "botrytický sběr", pokud jakostní víno s přívlastkem druhů výběr z hroznů nebo výběr z bobulí nebo výběr z cibéb bylo vyrobeno z hroznů, které byly aspoň z 30 % napadeny ušlechtilou plísní šedou Botrytis cinerea P.,

h) "zrálo na kvasnicích" nebo "školeno na kvasnicích" anebo "krášleno na kvasnicích" nebo „sur lie“, pokud víno při výrobě bylo ponecháno na kvasnicích po dobu nejméně 6 měsíců.

(3) Označení "rezerva" je možné použít pro víno, s výjimkou šumivého vína a perlivého vína, které zrálo nejméně 24 měsíců v dřevěném sudu a následně v lahvi, z toho v sudu nejméně 12 měsíců u červeného vína a 6 měsíců u bílého nebo růžového vína.

(4) Víno lze označit údajem o barvě vína slovy "bílé", "růžové" nebo "červené"; označení barvy růžové lze nahradit označením "rose" nebo "rosé". Vína s chráněným označením původu nebo vína s chráněným zeměpisným označením nelze označit jako „rose“, „rosé“ nebo „růžové“, pokud vznikla mísením bílého a červeného vína.

(5) Tam, kde je dovoleno v označení vína uvádět název odrůdy, uvede se tento název ve znění názvu odrůdy nebo jejího synonyma podle přílohy č. 1.

(6) Na etiketě lze uvést informace pro spotřebitele, týkající se

a) způsobu výroby vína,

b) charakteristických smyslových vlastností vína,

c) historie vína, jeho výrobce nebo osob, které se podílely na uvádění vína do oběhu,

d) přírodních nebo technických podmínek, které dávají základní charakteristické vlastnosti tomuto vínu,

e) vyzrálosti vína dosažené skladováním vína,

f) doporučení, ke kterému jídlu je vhodné víno podávat,

g) způsobu, jakým je vhodné víno předložit ke spotřebě,

h) způsobu skladování vína.

(7) Informace uváděné na etiketě vína podle odstavce 6 nesmí vést ke klamání spotřebitele.2)

§ 10

Zeměpisná označení pro zemské víno a odrůdy, z nichž lze vyrábět zemské víno

(K § 17 zákona)

(1) Pro zemské víno se stanovují tato zeměpisná označení:

a) české zemské víno,

b) moravské zemské víno.

(2) Zemské víno lze vyrábět z odrůd, ze kterých je dovoleno vyrábět jakostní víno stanovené oblasti podle § 1 odst. 1 a dále z odrůd uvedených v příloze č. 15.

§ 11

Žádost o povolení přiznávat označení vína originální certifikace a rozsah charakteristiky vlastností vína uvedeného v žádosti

(K § 23 odst. 14 zákona)

Charakteristika vína uvedeného v žádosti podle § 23 odst. 5 písm. d) zákona musí obsahovat:

a) smyslové požadavky na jakost vína,

b) chemické a fyzikální požadavky na jakost vína, a to nejméně v rozsahu potřebném pro hodnocení jakostního vína stanovené oblasti podle § 4 tak, aby tato charakteristika vína definovala odlišnost vína originální certifikace.

§ 12

Způsob odběru, velikost vzorků vína a přípustné odchylky od výsledků rozboru z laboratoře

(K § 26 odst. 12 zákona)

(1) Odběr vzorků vína podle § 26 odst. 4 zákona se provádí tak, že se odebere

a) dílčí vzorek A pro potřebu rozboru z laboratoře - jedna láhev o minimálním objemu 1 litr, u vína již nalahvovaného tolik lahví, aby jejich celkový objem činil nejméně 1 litr,

b) dílčí vzorek B pro smyslové hodnocení vína - jedna láhev o minimálním objemu 0,5 litru, u vína již nalahvovaného tolik lahví, aby jejich celkový objem činil nejméně 0,5 litru,

c) dílčí vzorek C k uložení jako referenční vzorek u Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dále jen „Inspekce“) k případnému prověření výsledků rozborů z laboratoře, nebo k ověření identity zatřiďované šarže vína, nebo jako záložní vzorek ke smyslovému hodnocení vína v případě, že by byl dílčí vzorek B nevyhovující po korku - jedna láhev o minimálním objemu 1 litr, u vína již nalahvovaného tolik lahví, aby jejich celkový objem činil nejméně 1 litr.

(2) Předkládané dílčí vzorky vína A, B a C musí být odebrány takovým způsobem, aby byly reprezentativní pro celou šarži vína předkládanou k zatřídění.

(3) Hodnoty skutečného obsahu alkoholu, celkového obsahu alkoholu a obsahu bezcukerného extraktu u vína uváděného do oběhu musí odpovídat hodnotám zjištěným při zatřídění vína vyrobeného z vinných hroznů vypěstovaných na území České republiky. Jsou přípustné následující odchylky s přihlédnutím k chybě metody:

a) u skutečného obsahu alkoholu – podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2a),

b) u celkového obsahu alkoholu ± 0,5 % objemových,

c) u obsahu bezcukerného extraktu ± 1,5 g na litr.

§ 13

Registr vinic

(K § 28 odst. 8 zákona)

Údaje zapisované podle § 11, 28 a 29 zákona do Registru vinic (dále jen "Registr") se předávají Ústavu na vzorech zveřejněných ministerstvem na jeho internetových stránkách.

§ 14

Evidenční knihy

[K § 6 odst. 4, § 11 odst. 3 písm. c) a § 30 odst. 6 zákona]

(1) Evidenční knihy tvoří evidence vedená na vzorech uvedených v odstavcích 3 až 12, přičemž tato evidence může být rozdělena do několika evidenčních knih. Evidenční knihy se vedou v pevné vazbě nebo v elektronické podobě a listy v nich musí být průběžně číslovány. V případě, že jsou evidenční knihy vedeny v elektronické podobě musí použitý program zabezpečit, aby každý záznam byl proveden nevratně s uvedením jména osoby, která záznam provedla.

(2) Evidenční knihy se uchovávají po dobu stanovenou předpisy Evropských společenství.3)

(3) Každá evidenční kniha musí být označena identifikačními údaji v rozsahu:

a) u fyzických osob jméno, příjmení, trvalý pobyt a místo podnikání, liší-li se od trvalého pobytu, identifikační číslo nebo rodné číslo,

b) u právnických osob obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo.

(4) Na žádost Inspekce podle § 30 odst. 2 zákona předkládá osoba, která je povinna vést evidenční knihy (§ 30 odst. 1 zákona), evidenční knihy v plném rozsahu. V případě, že jsou evidenční knihy vedeny v elektronické podobě, musí být na žádost Inspekce vytištěny požadované části evidenčních knih.

(5) Evidenci o hmotnosti a cukernatosti

a) sklizených vinných hroznů a záznamy o vinicích a na nich dosažených hektarových výnosech vede pěstitel na vzoru uvedeném v příloze č. 23,

b) nakoupených vinných hroznů nebo hroznového moštu vede osoba uvedená v § 30 odst. 1 zákona na vzoru uvedeném v příloze č. 24. Výkup vinných hroznů provádí osoba uvedená v § 30 odst. 1 zákona na výkupním lístku, jehož vzor je uveden v příloze č. 25; výkupní lístek může být nahrazen i jiným dokladem, zejména vážním lístkem nebo dodacím listem, pokud tento doklad má veškeré náležitosti a údaje obsažené ve výkupním lístku; výkupní lístek nebo doklad jej nahrazující uchová osoba uvedená v § 30 odst. 1 zákona,

c) prodaných vinných hroznů nebo hroznového moštu vede pěstitel na vzoru uvedeném v příloze č. 26,

d) zpracovaných vinných hroznů nebo hroznového moštu a množství vyrobeného vína s členěním podle jakostních tříd vede výrobce na vzoru uvedeném v příloze č. 27.

(6) Evidenci o hmotnosti nakoupeného a zpracovaného cukru vede výrobce na vzoru uvedeném v příloze č. 28.

(7) Evidenci o nakoupeném a zpracovaném množství zahuštěného hroznového moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu, látek používaných k přikyselení, látek používaných k odkyselení a alkoholu získaného z vína vede výrobce na vzoru uvedeném v příloze č. 29.

(8) Evidenci o výrobě a užití alkoholických nápojů vyrobených z výluhu matolin vede výrobce na vzoru uvedeném v příloze č. 30.

(9) Evidenci o výrobě a užití alkoholických nápojů vyrobených ze zředěných vinných kalů vede výrobce na vzoru uvedeném v příloze č. 31.

(10) Evidenci o zásobách vína vede osoba uvedená v § 30 odst. 1 zákona na vzoru uvedeném v příloze č. 32.

(11) Kontrola produkce podle § 11 odst. 2 písm. e) zákona musí být prováděna takovým způsobem, aby bylo vyloučeno uvedení zdravotně závadného produktu do oběhu. Výrobce vede evidenci o zásobách produktu a evidenci o přídavcích jiných látek než vína k produktu, před uvedením produktu do oběhu, na vzoru stanoveném v příloze č. 33. Evidence o zásobách produktu se vede podle jednotlivých nádob. Záznamy se provedou nejpozději první pracovní den po ošetření produktu, v případě zvyšování cukernatosti se provedou ve stejný den, kdy došlo k zvyšování cukernatosti.

(12) Ustanovení odstavce 11 věty třetí se nevztahují na výrobce, jehož výroba produktů za vinařský rok nepřesáhne 100 hl. Tento výrobce vede evidenci o zásobách produktu a přídavcích jiných látek než vína k produktu souhrnně pro všechny své produkty na jednom formuláři podle kategorie vína podle vzoru stanoveného v příloze č. 33a nebo č. 33 nebo podle šarže podle vzoru stanoveného v příloze č. 33b.

(13) V případě, že jsou evidenční knihy vedeny v elektronické podobě, nahradí se u příloh č. 23, 26, 27 a 30 až 33 nebo 33a nebo 33b podpis uvedením jména osoby odpovědné za vedení evidence.

§ 15

Paušální částky nákladů na certifikaci vína

(K § 17a odst. 2 a § 26a zákona)

Výše paušální částky nákladů na certifikaci vína bez chráněného označení původu, chráněného zeměpisného označení nebo tradičního výrazu s názvem odrůdy nebo označením ročníku je 500 Kč na jednoho inspektora za každou započatou hodinu výkonu činnosti. Shodná výše paušální částky nákladů je určena za každou započatou hodinu výkonu činnosti jednoho inspektora při ověřování souladu se specifikacemi chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení.

§ 15a

Postup certifikace vína

(K § 37 odst. 10)

Certifikace vína se provádí zejména kontrolou evidenčních knih a dokladů prokazujících původ vína.


§ 16

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 297/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb.

2. Vyhláška č. 194/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 297/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Vyhláška č. 299/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti při uvádění údajů na obalu vína nebo výrobků z hroznů révy vinné a další podrobnosti označování vína a výrobků z hroznů révy vinné.


§ 17

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou § 13 odst. 5, který nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2004.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 437/2005 Sb. Čl. II

1. Přílohy č. 23, 25 a 27 k vyhlášce č. 323/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, lze používat do 31. července 2006.

2. Produkty, jejichž výroba byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být označovány podle vyhlášky č. 323/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud splňují požadavky stanovené touto vyhláškou.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 305/2012 Sb. Čl. II

Vína vyrobená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.


Ministr:
Ing. Palas v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).

1a) Článek 120a nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“), ve znění nařízení Rady (ES) č. 491/2009 ze dne 25. května 2009.

1c) Příloha XVa část B odst. 7 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“), ve znění nařízení Rady (ES) č. 491/2009 ze dne 25. května 2009.

1d) Nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ze dne 10. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí, Příloha I C bod 3.

2) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2a) Čl. 3 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 753/2002.

3) Čl. 70 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Nařízení Komise (ES) č. 884/2001.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Seznam názvů odrůd a jejich synonym, ze kterých je dovoleno vyrábět jakostní víno stanovené oblasti

I. Bílé moštové odrůdy

Název odrůdySynonymum
1. Bouvierův hrozenBouvier, Bouvier blanc, Bouviertraube, Radgonska ranina, Buvijeova ranka, Ranina bela
2. Muškát moravskýMOPR
3. Muškát OttonelMuscat Ottonel
4. Müller ThurgauRivaner
5. NeuburskéNeuburger
6. Rulandské bíléPinot blanc
7. Rulandské šedéPinot gris
8. Rother RieslingRyzlink rýnský červený, Riesling Rouge, Riesling Rot
9. Ryzlink rýnskýRheinriesling, Riesling
10. Ryzlink vlašskýWelschriezling, Welschriesling
11. SauvignonSauvignon blanc
12. Sylvánské zelenéSylvánské, Grüner Silvaner
13. Tramín červenýTramín, Gewürztraminer
14. Veltlínské červené ranéMalvasier, Malvasia, Malvasie
15. Veltlínské zelenéGrüner Veltliner

II. Modré moštové odrůdy

Název odrůdySynonymum
1. FrankovkaLemberger, Blaufrankisch
2. Modrý PortugalBlauer Portugieser, Portugieser Blau
3. Rulandské modréPinot noir
4. SvatovavřineckéSaint Laurent

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Seznam chorob a vad vína týkající se vzhledu, barvy, vůně, chuti a perlení

ZNAKNEGATIVNÍ HODNOCENISENZORICKY VJEM
vzhledneodpovídající, plovoucí nečistotypevné částice a nečistoty ve víně
neodpovídající, zakalené, opalizujícívykazující mlhavý až mléčný zákal, víno postrádá jiskrnost
neodpovídající, sediment na dně láhveusazenina na dně láhve
barvanetypická, neodpovídající označení a jakostibarva vína je jiná než je typické pro víno a deklarovanou jakost
neodpovídající, nahnědlý odstínnahnědlý odstín způsobený oxidací, případně jinými nežádoucími biochemickými pochody ve víně
vůněcizí, netypická pro víno vyrobené z hroznů révy vinnéjiná než určuje tato vyhláška, a charakteristika pro víno,
např. po aromátech, kovu, ropných produktech, filtračním materiálu
netypická, neodpovídající označeníjiná než určuje tato vyhláška a charakteristika pro danou odrůdu
netypická, po nežádoucích těkavých látkáchostrá, štiplavá po octu, kyselině octové a acetonu
netypická, po nežádoucích biologických procesechnečistá, po živočišných, jogurtových a máselno-mléčných tónech,
zkažených vejcích, mléčné, máselné, druhotná fermentace, sirka
neodpovídající, po myšiněpo myších výkalech až vypečeném toastu
neodpovídající, po oxidu siřičitémštiplavá po kyselině siřičité
neodpovídající, oxidativnínavětralé až jablečné tóny bez aroma vína po oxidaci, až aldehydické tóny
neodpovídající, po plísnitóny plesnivého chleba napadeného zelenou plísní Penicilium a trouchnivělého starého dřeva, sudu
neodpovídající, po korkupo korku, korek
neodpovídající, po pelargoniitóny po listu pelargonie, muškátu
chuťcizí, netypická pro víno vyrobené z hroznů révy vinnéjiná než určuje tato vyhláška, a charakteristika pro danou odrůdu
např. po aromátech, kovu, ropných produktech, filtračním materiálu
netypická, neodpovídající označeníjiná než určuje tato vyhláška, a charakteristika pro danou odrůdu
netypická, po nežádoucích těkavých látkáchostrá, štiplavá po octu, kyselině octové a acetonu
netypická, po nežádoucích biologických procesechnečistá, po živočišných, jogurtových a máselno-mléčných tónech,
po žluklém másle, zkažených vejcích, druhotná fermentace, sirka
neodpovídající, po myšiněpo myších výkalech až vypečený toast
neodpovídající, po oxidu siřičitémštiplavá po kyselině siřičité
neodpovídající, oxidativnínavětralé až jablečné tóny bez aroma vína po oxidaci až aldehydické tóny
neodpovídající, po plísnitóny plesnivého chleba napadeného zelenou plísní Penicilium a trouchnivělého starého dřeva, sudu
neodpovídající, po pelargoniitóny po listu pelargonie, muškátu
neodpovídající, po korkupo korku, korek
neodpovídající, prázdnádochuť vodová, bez extraktu
neodpovídající, neharmonická, nevýraznájiná než určuje tato vyhláška, méně příjemná až nepříjemná
perlení
(u šumivého
a perlivého vína)
neodpovídající označeníjiná než určuje tato vyhláška, bez perlení, slabé perlení vykazující známky
tichého vína u šumivého nebo perlivého vína, hrubé, krátkotrvající

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Smyslové požadavky na jakost vína, s výjimkou šumivého vína, perlivého vína, likérového vína a aromatizovaného vína

znaky jakostidruhy vína
jakostní víno s přívlastkem jakostní vínozemské vínovíno
ledové víno
slámové víno
výběr z bobulí
výběr z cibéb
výběr
z hroznů
pozdní
sběr
kabinetní vínoodrůdové známkové
vzhledčirý s jiskrou
odchylkyojedinělé jasné krystalky vinného kamene
barvau bílých a červených vín odpovídající odrůdě, ročníku a deklarované technologiiodpovídající označení
odchylky-----slabě odlišné tónymírně odlišná barva
vůněvýrazná, typická pro daný
druh, stupeň vyzrálosti
a deklarovanou technologii
bez chorob a vad
výrazná, typická pro danou
odrůdu, stupeň vyzrálosti,
vinařskou oblast a deklarovanou technologii bez chorob a vad
výrazná, typická
pro danou odrůdu bez chorob a vad
výrazná, typická
pro jakostní víno bez chorob a vad
výrazná, odpovídající pro
víno z révy vinné uvedené
vinařské oblasti, typická
pro danou odrůdu, pokud
je víno názvem odrůdy označeno bez chorob a vad
výrazná, odpovídající
pro víno z révy vinné
bez chorob a vad
odchylky-----menší odchylky ve výraznosti a typičnosti
chuťčistá, harmonická, typická pro daný druh bez chorob a vadčistá, odrůdová, harmonická bez chorob a vadvýrazná, typická
pro danou odrůdu,
harmonická, odpovídající
označení bez chorob a vad
výrazná, typická
pro jakostní víno,
harmonická,
odpovídající
označení bez chorob a vad
výrazná, odpovídající pro
víno z révy vinné, typická
pro danou odrůdu, pokud
je víno názvem odrůdy
označeno. bez chorob a vad
výrazná, odpovídající pro
víno z révy vinné uvedené
vinařské oblasti. bez chorob a vad
odchylky-----dovoluje se menší stupeň výraznosti

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Smyslové požadavky na jakost perlivého vína a šumivého vína

znaky jakostidruhy vína
perlivé vínošumivé víno
perlivéjakostní
perlivé
šumivé vínojakostní šumivé víno
aromatické jakostní šumivé víno
jakostní šumivé víno s.o.
aromatické jakostní šumivé víno s.o.
vzhledčirý s jiskrou
odchylkyojedinělé krystalky vinného kamene
barvaodpovídající označení
a deklarované technologii
odpovídající označení a deklarované technologii, typická
odchylkyslabě odlišné tóny-
vůněvýrazná, typická pro dané označení a deklarovanou technologii
bez chorob a vad
výrazná, odpovídající danému označení,
dané oblasti a deklarované technologii
bez chorob a vad
odchylkymenší odchylky
ve výraznosti
-menší odchylky ve výraznosti
a typičnosti
--
chuť výrazná, typická, harmonická, odpovídající označení, bez chorob a vadvýrazná, typická, harmonická,
odpovídající označení,
typická pro danou oblast
bez chorob a vad
odchylkydovoluje se menší
stupeň výraznosti
-dovoluje se menší stupeň výraznosti--
perleníodpovídající perlivému vínujemné dlouhotrvajícíintenzivní, jemné dlouhotrvající

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Smyslové požadavky na jakost likérového vína

znak jakostiPožadavky
likérové vínojakostní likérové víno
vzhledčirý
odchylkyslabě postřehnutelný závoj, viditelný pouze proti světelnému zdroji,
ojedinělé jemné krystalky vinného kamene
barvaodpovídající označení
odchylkyslabě odlišné tóny
vůněvýrazná, typická, čistá, odpovídající označení
bez chorob a vad
odchylkymenší odchylka ve výraznosti-
chuťvýrazná, typická, plná, harmonická, čistá, odpovídající označení
bez chorob a vad
odchylkymenší odchylky v typičnosti-

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Smyslové požadavky na jakost aromatizovaného vína

znak jakostiPožadavky
vzhledčirý
odchylkydovoluje se slabě postřehnutelný závoj, viditelný pouze proti světelnému zdroji,
ojedinělé jemné krystalky vinného kamene
barvaodpovídající podle označení
odchylkyjemné odstíny od barvy podle označení
vůněvýrazná, typická, čistá, odpovídající označení bez chorob a vad
odchylkydovoluje se menší výraznost od označení
chuťvýrazná, typická, plná, harmonická, čistá,
odpovídající označení bez chorob a vad
odchylkydovolují se menší odchylky v typičnosti

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Fyzikální a chemické požadavky na jakost vína

Barva vínaJakostní víno s přívlastkemJakostní vínoZemské vínoVínoPerlivé vínoŠumivé vínoLikérové víno,
jakostní likérové víno
Aromatizované víno
Kabinetní vínoPozdní sběrVýběr z hroznůVýběr z bobulí,
výběr z cibéb,
ledové víno
Slámové vínoŠumivé vínoJakostní šumivé vínoAromatické jakostní šumivé víno a aromatické jakostní šumivé víno s. o.Jakostní šumivé víno s. o.,
pěstitelský sekt
Skutečný obsah alkoholu v % objemových
Bílémin. 4,5min. 4,5min. 4,5min. 4,5min. 4,5min. 4,5min. 4,5min. 8,5min. 7min. 8,5min. 9min. 10min. 10min. 15
max. 22
min. 14,5
max. 22
Červenémin. 4,5min. 4,5min. 4,5min. 4,5min. 4,5min. 4,5min. 4,5min. 8,5min. 7

Poznámky:

Pro růžové víno platí hodnoty předepsané pro bílé víno.

Mezní hodnoty pro hustotu, celkový suchý extrakt, bezcukerný extrakt, redukující cukry, popel, zásaditost popela, veškerý obsah kyselin, vázané kyseliny, pH a volný SO2 nejsou stanoveny.

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Seznam odrůd, ze kterých je dovoleno vyrábět zemské víno

1. Bílý Portugal

2. Blauburger

3. Bouvierův hrozen

4. Cabernet Blanc

5. Cabernet Cortis

6. Cabernet Jura

7. Damascenka

8. Jakubské

9. Johaniter

10. Kamenorůžák bílý

11. Mladen

12. Modrava

13. Modrý Janek

14. Muscaris

15. Petit Verdot

16. Prachttraube

17. Ranuše muškátová

18. Regent

19. Rulenka

20. Ryzlink buketový

21. Solaris

22. Sylvánské červené

23. Sylvánské modré (synonymum Blauer Silvaner)

24. Šedý Portugal

25. Tramín bílý (synonymum Heida)

26. Tramín žlutý (synonymum Gelber Traminer)

27. Veltlínské červenobílé

Příloha č. 23 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Evidence o hmotnosti a cukernatosti sklizených vinných hroznů a záznamy o vinicích a na nich dosažených hektarových výnosech

Evidence o hmotnosti a cukernatosti sklizených vinných hroznů a záznamy o vinicích a na nich dosažených hektarových výnosech

Příloha č. 24 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Evidence o hmotnosti a cukernatosti nakoupených vinných hroznů nebo hroznového moštu

Evidence o hmotnosti a cukernatosti nakoupených vinných hroznů nebo hroznového moštu

Příloha č. 25 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Výkupní lístek

Výkupní lístek

Příloha č. 26 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Evidence o hmotnosti a cukernatosti prodaných vinných hroznů nebo hroznového moštu

Evidence o hmotnosti a cukernatosti prodaných vinných hroznů nebo hroznového moštu

Příloha č. 27 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Evidence o hmotnosti a cukernatosti zpracovaných vinných hroznů nebo hroznového moštu a množství vyrobeného vína s členěním podle jakostních tříd

Evidence o hmotnosti a cukernatosti zpracovaných vinných hroznů nebo hroznového moštu a množství vyrobeného vína s členěním podle jakostních tříd

Příloha č. 28 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Evidence o hmotnosti nakoupeného a zpracovaného cukru

Evidence o hmotnosti nakoupeného a zpracovaného cukru

Příloha č. 29 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Evidence o nakoupeném a zpracovaném množství zahuštěného hroznového moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu, látek používaných k přikyselení, látek používaných k odkyselení, alkoholu získaného z vína

Evidence o nakoupeném a zpracovaném množství zahuštěného hroznového moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu, látek používaných k přikyselení, látek používaných k odkyselení, alkoholu získaného z vína

Příloha č. 30 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Evidence o výrobě a užití alkoholických nápojů vyrobených z výluhu matolin

Evidence o výrobě a užití alkoholických nápojů vyrobených z výluhu matolin

Příloha č. 31 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Evidence o výrobě a užití alkoholických nápojů vyrobených ze zředěných vinných kalů

Evidence o výrobě a užití alkoholických nápojů vyrobených ze zředěných vinných kalů

Příloha č. 32 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Evidence o zásobách vína (v litrech)

Evidence o zásobách vína (v litrech)

Příloha č. 33 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Evidence o zásobách produktu a přídavcích jiných látek než vína k produktu v jednotlivých nádobách

Evidence o zásobách produktu a přídavcích jiných látek než vína k produktu v jednotlivých nádobách

Příloha č. 33a k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Souhrnná evidence o zásobách produktu a přídavcích jiných látek než vína k produktu podle kategorie vína

Souhrnná evidence o zásobách produktu a přídavcích jiných látek než vína k produktu podle kategorie vína

Příloha č. 33b k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Souhrnná evidence o zásobách produktu a přídavcích jiných látek než vína k produktu podle čísla šarže

Souhrnná evidence o zásobách produktu a přídavcích jiných látek než vína k produktu podle čísla šarže

Přesunout nahoru