Přejít na PLUS
Porovnání znění

Zákon č. 321/2004 Sb.Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)

Částka 105/2004
Platnost od 28.05.2004
Účinnost od 28.05.2004
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

321

ZÁKON

ze dne 29. dubna 2004

o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) (dále jen „předpisy Evropské unie“) další podmínky a požadavky v oblasti vinohradnictví a vinařství. Tento zákon dále upravuje výkon státní správy, včetně státního dozoru nad dodržováním povinností stanovených předpisy Evropské unie1) a tímto zákonem, a ukládání sankcí za jejich porušování.

(2) Tento zákon se nevztahuje na vinné hrozny určené k přímé lidské spotřebě,2) hroznovou šťávu,2) zahuštěnou hroznovou šťávu,2) vinný ocet,2) případně potraviny nového typu3) nebo složky potravin nového typu,3) pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 2

Ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto zákonem dotčena, pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 3

Vymezení základních pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) révou réva rodu Vitis L.,17)

b) révovou sazenicí zakořeněný výpěstek révy,

c) vinohradem nebo vinicí (dále jen "vinice") zemědělsky obhospodařovaná půda souvisle osázená keři vinné révy17a) jednoho pěstitele o celkové výměře větší než 10 arů, jíž na základě písemné žádosti pěstitele podané po 1. lednu 2001 Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému18) (dále jen "Ústav") Ústav přidělil nebo přidělí registrační číslo nebo registrační čísla; vinice o celkové výměře menší než 10 arů je vinicí, pouze má-li na základě písemné žádosti pěstitele podané po 1. lednu 2001 Ústavem přiděleno registrační číslo; vinicí je rovněž vinice vyklučená, k níž nebylo Ústavem uděleno právo na opětovnou výsadbu podle § 9,

d) viniční tratí pozemek, část pozemku, soubor pozemků, soubor pozemku a části pozemku, nebo kombinací pozemků, případně částí pozemků, tvořících souvislý celek, v jedné vinařské oblasti, případně podoblasti, splňující předpoklady pro pěstování révy,

e) hektarovým výnosem podíl množství vinných hroznů sklizených v jednom vinařském roce a plochy vinice, nebo vinic pěstitele, na nichž byly tyto vinné hrozny vypěstovány, vyjádřený v tunách na jeden hektar,

f) pěstitelem osoba provozující vinohradnictví na vinici,

g) vinohradnictvím pěstitelem provozovaná

1. výsadba a pěstování révy na vinici za účelem produkce vinných hroznů, případně révových roubů,

2. sklizeň vinných hroznů nebo révových roubů,

3. výsadba a pěstování révy podnožové, za účelem produkce podnožových řízků,

4. produkce révových sazenic,

h) rmutem zpracováním narušené vinné hrozny, z nichž lze vyrobit produkt; za produkt16) se považuje rovněž rmut,

i) vinařstvím zpracování vinných hroznů, rmutu, hroznového moštu nebo vína, povolenými technologickými postupy, plnění produktu do obalu, označování produktu a jeho uvádění do oběhu,

j) šarží množství druhově totožných produktů, které byly vyrobeny za stejných podmínek a stejným způsobem,

k) jakostním vínem stanovené pěstitelské oblasti jakostní víno, jakostní víno s přívlastkem, jakostní šumivé víno stanovené pěstitelské oblasti, dále aromatické jakostní šumivé víno, pěstitelský sekt, jakostní perlivé víno, jakostní likérové víno, víno originální certifikace, stanovené pěstitelské oblasti,

l) evidenčním číslem jakosti soubor číselných a písmenných znaků sestávající z čísla rozhodnutí Státní zemědělské a potravinářské inspekce19) (dále jen "Inspekce") o zatřídění příslušného vína a z označení vzorku vína,

m) stupněm normalizovaného moštoměru obsah zkvasitelných cukrů ve vinných hroznech, vyjádřený v kilogramech na 1 hektolitr hroznového moštu; přepočet přirozeného obsahu alkoholu v procentech objemových ze stupňů normalizovaného moštoměru je uveden v příloze k tomuto zákonu,

n) cukernatostí obsah zkvasitelných cukrů v hroznovém moštu, vyjádřený ve stupních normalizovaného moštoměru,

o) výrobcem fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí nebo označuje produkt za účelem jeho uvádění do oběhu,

p) malým množstvím množství nepřevyšující 1 000 hektolitrů vína prodaného maloobchodníkem konečnému spotřebiteli za 1 vinařský rok,

q) uváděním do oběhu nabídka produktu k prodeji, jeho prodej anebo jiná forma jeho nabídky ke spotřebě, včetně skladování pro potřeby prodeje, případně přepravy pro potřeby prodeje, nebo nabídky ke spotřebě,

r) vinným nápojem nápoj obsahující nejméně 50 % vína,

s) vinným střikem víno smísené s vodou, sodovkou (sifonem), nebo minerálkou,

t) víny poprvé uvedenými do oběhu pro účely odvodu do Vinařského fondu vína výrobce uvedená v prohlášení o produkci, jejichž množství je sníženo o 10 % technologických ztrát.

HLAVA II

VINOHRADNICTVÍ

§ 4

Stanovené pěstitelské oblasti

(1) Stanovenou pěstitelskou oblastí pro jakostní víno stanovené pěstitelské oblasti (dále jen "jakostní víno stanovené oblasti") je vinařská oblast Morava a vinařská oblast Čechy.

(2) Vinařská oblast se skládá z vinařských podoblastí. Vinařskou podoblast tvoří vinařské obce, na jejichž území20) jsou stanoveny viniční tratě nebo jejich části.

(3) Vinařské podoblasti, vinařské obce a viniční tratě stanoví Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo").

(4) Prováděcí právní předpis stanoví seznam

a) vinařských podoblastí v jednotlivých vinařských oblastech,

b) vinařských obcí v jednotlivých vinařských podoblastech,

c) viničních tratí v jednotlivých vinařských obcích, včetně jejich územního vymezení,

d) odrůd, ze kterých je dovoleno vyrábět jakostní víno stanovené oblasti.

§ 5

Vinice vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti

(1) Vinice ve viničních tratích, které jsou osázené odrůdami révy zapsanými v seznamu odrůd podle § 4 odst. 4 písm. d) (dále jen "odrůda"), se považují za vinice vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti.

(2) Vinicemi vhodnými pro jakostní vína stanovené oblasti nejsou vinice neobdělávané, podnožové nebo určené pro pokusné účely.

(3) Při stanovení seznamu odrůd podle § 4 odst. 4 písm. d) ministerstvo vychází z dlouhodobých pěstitelských zkušeností a z poznatků ve srovnatelných klimatických oblastech ostatních členských států Evropské unie.

§ 6

Hektarový výnos

(1) Pěstitel je povinen vést záznamy o osázené viniční ploše a dosažených hektarových výnosech podle předpisu Evropské unie21) a v souladu s prováděcím právním předpisem.

(2) Mají-li být vinné hrozny použity k výrobě jakostního vína stanovené oblasti, nesmí hektarový výnos21a) vinice, na níž byly hrozny révy vinné vypěstovány, překročit 14 tun na jeden hektar. Je-li v jedné vinici vysázeno více odrůd, platí uvedený hektarový výnos pro každou odrůdu zvlášť.

(3) Pokud bude překročen hektarový výnos podle odstavce 2, lze hrozny révy vinné použít pouze pro výrobu vína bez označení odrůdy, ročníku, bez označení tradičním výrazem104), bez chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení, nebo uvést do oběhu pouze jako hrozny révy vinné určené pro výrobu vína bez označení odrůdy, ročníku, bez označení tradičním výrazem, chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví způsob a vzor vedení záznamů o vinicích a na nich dosažených hektarových výnosech.

§ 7

Správa produkčního potenciálu

Správa produkčního potenciálu22) zahrnuje správu práv na novou výsadbu podle § 8, správu práv na opětovnou výsadbu podle § 9 a správu rezervy.

§ 8

Nová výsadba

(1) Ústav může na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby při splnění podmínek23) rozhodnout o povolení nové výsadby.

(2) Ústav rozhodne o povolení nové výsadby prováděné v souladu s předpisy Evropské unie23) do 90 dnů ode dne zahájení řízení. Ústav stanoví podmínky, za nichž lze o povolení nové výsadby rozhodnout a zveřejní je na svých internetových stránkách.

(3) Na udělení povolení nové výsadby podle odstavců 1 a 2 není právní nárok. O odvolání proti rozhodnutí Ústavu podle odstavců 1 a 2 rozhoduje ministerstvo.

(4) Vzor žádosti o povolení nové výsadby zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.

§ 9

Právo na opětovnou výsadbu

(1) O udělení práva na opětovnou výsadbu rozhoduje Ústav na základě žádosti pěstitele, který

a) vyklučil vinici, nebo

b) se zaváže, že stanoveným způsobem24) vyklučí vinici před uplynutím třetího roku od výsadby nové vinice.

(2) K vyklučení vinice podle odstavce 1 musí mít pěstitel souhlas vlastníka pozemku, k němuž se vztahuje právo na opětovnou výsadbu. Souhlas doloží pěstitel Ústavu.

(3) Pokud vlastník pozemku nedá souhlas podle odstavce 2, může pěstitel nebo vlastník pozemku podat Ústavu návrh na zahájení řízení o udělení práva na opětovnou výsadbu. V tomto řízení Ústav udělí právo na opětovnou výsadbu vlastníku pozemku, jestliže splní podmínky pro udělení práva na opětovnou výsadbu podle tohoto zákona a předpisů Evropské unie.25)

(4) Nesplní-li vlastník pozemku podmínky pro udělení práva na opětovnou výsadbu do 2 let od zahájení řízení podle odstavce 3, udělí Ústav právo na opětovnou výsadbu pěstiteli, jemuž vlastník pozemku neudělil souhlas podle odstavce 2, nebo jinému pěstiteli, který se stane uživatelem tohoto pozemku.

(5) V případě, že pěstitel prokáže Ústavu, že vlastník pozemku nebo jeho pobyt není znám, uveřejní Ústav po dobu 90 dnů na úřední desce obce, ve které se dotčený pozemek nachází, výzvu vlastníkovi pozemku, aby uplatnil své právo na udělení souhlasu či nesouhlasu s vyklučením vinice. Pokud vlastník pozemku v této lhůtě neuplatní své právo souhlasit či nesouhlasit s vyklučením vinice, má se za to, že vlastník pozemku nebo jeho pobyt není znám, a jeho souhlas podle odstavce 2 se nevyžaduje. Po dobu uveřejnění výzvy neběží lhůta pro vydání rozhodnutí.

(6) Právo na opětovnou výsadbu je převoditelné27) na jiné osoby. O převod práva na opětovnou výsadbu požádá Ústav osoba převádějící toto právo způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Ústav o převodu práva na opětovnou výsadbu rozhodne do 90 dnů. Pěstitel může bezplatně převést své právo na opětovnou výsadbu do rezervy podáním žádosti Ústavu, který o převodu do rezervy29) rozhodne. Vzor žádosti zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.

(7) Právo na opětovnou výsadbu lze uplatnit až do konce osmého vinařského roku následujícího po roce, v němž bylo dokončeno klučení.28)

(8) Vzor žádosti o udělení práva na opětovnou výsadbu podle odstavce 1 písm. a) a b) a vzor žádosti o převod práva na opětovnou výsadbu zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.

§ 10

Nepovolená výsadba

(1) Ústav rozhodnutím uloží pěstiteli, aby na své náklady vinici vyklučil, jestliže právo na výsadbu uskutečňuje v rozporu s předpisy Evropské unie23),24) nebo v rozporu s § 8 nebo § 9. V rozhodnutí Ústav stanoví lhůtu, do kdy je pěstitel povinen vinici vyklučit. Nebude-li vinice ve stanovené lhůtě vyklučena, nařídí Ústav vyklučení na náklady pěstitele.

(2) V případě, že vinné hrozny byly sklizeny na vinici vysazené v rozporu s předpisy Evropské unie23),24) nebo v rozporu s § 8 nebo § 9, nebo z těchto vinných hroznů byly vyrobeny produkty, Inspekce rozhodne o způsobu zpracování těchto produktů.

(3) Odstavce 1 a 2 nevylučují uložení sankce podle tohoto zákona.

HLAVA III

VINAŘSTVÍ

§ 11

Povinnosti výrobců

(1) Zahájení, přerušení a ukončení výroby produktů, s výjimkou sklizených čerstvých vinných hroznů, je výrobce povinen oznámit písemně Ústavu, nejpozději v den zahájení, přerušení nebo ukončení výroby produktů; v oznámení výrobce uvede své jméno, příjmení a trvalý pobyt, jde-li o fyzickou osobu, obchodní firmu nebo název a sídlo, jde-li o právnickou osobu, a místo výroby produktu. Oznámení podle tohoto odstavce se zapisuje do Registru vinic podle § 28 (dále jen "Registr"). Vzor oznámení o zahájení, přerušení nebo ukončení výroby produktu zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.

(2) Výrobce produktů je povinen

a) dodržovat požadavky na výrobu, jakost a zdravotní nezávadnost stanovené předpisy Evropské unie a prováděcím právním předpisem,

b) odstranit vedlejší produkty vznikající při zpracování nebo výrobě produktů způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,

c) dodržovat požadavky na provozní a osobní hygienu při výrobě produktů stanovené zvláštním právním předpisem,30)

d) oznámit Inspekci výrobu matolinového vína pro vlastní spotřebu, a to nejpozději 7 dní před zahájením této výroby,

e) zajistit soustavnou kontrolu své produkce způsobem stanoveným předpisy Evropské unie31) a prováděcím právním předpisem a vést a uchovávat o tom evidenci v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví

a) podrobnější požadavky na výrobu a fyzikální, chemické a smyslové požadavky na jakost produktů,

b) podrobnosti týkající se odstranění vedlejších produktů vznikajících při zpracování nebo výrobě produktů,

c) způsob provádění kontroly podle odstavce 2 písm. e) včetně rozsahu vedení a uchovávání evidence.

§ 12

Enologické postupy a ošetřování produktu

(1) Pokud jde o enologické postupy a ošetřování produktu jsou přípustné pouze enologické postupy a ošetřování podle předpisů Evropské unie, tohoto zákona a prováděcího právního předpisu.

(2) Přidávání jakýchkoliv látek do produktu je zakázáno, pokud nestanoví předpisy Evropské unie, tento zákon nebo prováděcí právní předpis jinak.

(3) Přecházení látek do produktu, kterému nelze technicky nebo technologicky zabránit, se nepovažuje za přidávání podle odstavce 2, pokud produkt zůstane zdravotně nezávadný a chuť, vůně a barva jsou charakteristické pro daný produkt.

(4) Zvyšování nebo snižování obsahu kyselin podle předpisu Evropské unie32) je výrobce povinen oznámit písemně Inspekci ve lhůtě stanovené předpisem Evropské unie.32) Vzor oznámení zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.

(5) V prostorách určených k výrobě, plnění nebo zpracování produktu nesmí být uchovávány látky, které jsou svým složením vhodné k tomu, aby byly užity k falšování produktu (například látky nahrazující mošt, aromatické látky, nedovolené prostředky k ošetřování vína apod.). Orgán dozoru je oprávněn v případě podezření na uchovávání těchto látek odebrat vzorky k rozboru.

(6) Je zakázáno

a) konzervovat jakostní víno s přívlastkem chemickými látkami, s výjimkou oxidu siřičitého,

b) skladovat ovocné víno33) nebo jeho směsi v prostorách, kde se skladuje víno, není-li ovocné víno odděleně umístěno a zřetelně označeno.

(7) Prováděcí právní předpis stanoví hodnoty přípustných technologických ztrát při výrobě produktů.

(8) K pokusným účelům může inspektorát Inspekce v Brně povolit na žádost i jiné enologické postupy nebo ošetření produktu, než enologické postupy a ošetřování uvedené v předpisech Evropské unie, tomto zákoně a prováděcím právním předpisu, za podmínek stanovených předpisy Evropské unie.35) O odvolání rozhoduje ústřední inspektorát Inspekce.

(9) Prováděcí právní předpis může stanovit

a) podrobnosti o enologických postupech a ošetřování produktů, pokud nejsou stanoveny předpisy Evropské unie,

b) požadavky na látky přídatné, pomocné a látky určené k aromatizaci, pokud nejsou upraveny zvláštním právním předpisem35a) nebo předpisy Evropské unie36) a pokud jsou povoleny,37)

c) látky přídatné, pomocné a látky určené k aromatizaci, které nesmí být v produktech obsaženy nebo smí být obsaženy jen v určitém množství, a jejich množství.

(10) Ministerstvo v případě nepříznivých povětrnostních podmínek může vydávat opatření obecné povahy, kterým povolí přikyselování některých produktů vyrobených v České republice z hroznů révy vinné sklizených v České republice94). Ministerstvo v tomto opatření obecné povahy může povolit i opakované přikyselování95). Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti před projednáním jeho návrhu s výrobci produktů.

§ 13

Přirozený obsah alkoholu

(1) Před zvýšením přirozeného obsahu alkoholu v produktu (dále jen "zvyšování cukernatosti")38) je výrobce povinen Inspekci oznámit záměr zvyšování cukernatosti (dále jen "hlášení o zvyšování cukernatosti").39) Hlášení o zvyšování cukernatosti musí výrobce doručit Inspekci nejméně 48 hodin před zvyšováním cukernatosti. Vzor prohlášení o zvyšování cukernatosti zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.

(2) Pokud okolnosti, které výrobce nemohl předvídat, znemožní provedení nahlášeného zvyšování cukernatosti, zašle výrobce bez zbytečného odkladu vysvětlení Inspekci.

(3) U jakostních vín s přívlastkem je zvyšování cukernatosti zakázáno.

(4) Přirozený obsah alkoholu u čerstvých hroznů, hroznového moštu, částečně zkvašeného hroznového moštu a mladého vína lze zvýšit při nepřekročení hodnot stanovených předpisy Evropské unie96).

(5) U červeného vína vyrobeného v České republice z hroznů sklizených v České republice lze zvýšit horní mez celkového obsahu alkoholu v zóně A97) na 12 % objemových a v zóně B97) na 12,5 % objemových.

§ 14

Slazení

(1) Víno lze sladit pouze způsobem stanoveným předpisy Evropské unie.40) U jakostních vín s přívlastkem je slazení zakázáno.

(2) Před slazením vína je výrobce povinen podat Inspekci hlášení o slazení.41) Hlášení o slazení musí výrobce doručit Inspekci ve lhůtě stanovené předpisem Evropské unie.41)

(3) Vzor prohlášení o slazení zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.

§ 15

Částečně zkvašený hroznový mošt

(1) Částečně zkvašený hroznový mošt42) smí být nabízen ke spotřebě pod označením "burčák", jestliže pochází výlučně z vinných hroznů, které byly sklizeny a zpracovány na území České republiky.

(2) Částečně zkvašený hroznový mošt lze nabízet k přímé lidské spotřebě mezi 1. srpnem a 30. listopadem kalendářního roku, v němž byly vinné hrozny sklizeny, pokud je částečně zkvašený hroznový mošt ve stavu kvašení.

(3) Při nabízení částečně zkvašeného hroznového moštu nebo částečně zkvašeného hroznového moštu nabízeného spotřebiteli pod označením "burčák" k přímé lidské spotřebě musí být viditelně umístěny údaje, že se jedná o částečně zkvašený hroznový mošt nebo "burčák" a kdo je jeho výrobcem.

§ 16

Společná ustanovení pro označování produktu

(1) Požadavky na označování produktu stanoví předpisy Evropské unie,43) tento zákon a prováděcí právní předpis. Uvádět v označování produktu nebo na jeho etiketě jiné údaje než údaje stanovené předpisy Evropské unie,43) tímto zákonem a prováděcím právním předpisem je zakázáno. Tím nejsou dotčena práva vyplývající ze zvláštních právních předpisů.44)

(2) U produktu je dále zakázáno uvádět údaje poukazující na zesílený účinek, jako například sousloví "zdravotní víno" nebo "posilující víno" nebo "víno na krev" anebo slova "přírodní" nebo "pravé" nebo "čisté" anebo "alternativní", stejně jako slovní spojení, v nichž se tato slova vyskytují.

(3) U jakostního vína stanovené oblasti se v označení uvede obsah zbytkového cukru, který zůstane obsažen v konečném produktu (dále jen "zbytkový cukr"), v souladu s předpisy Evropské unie.45)

(4) Na obalu určeném pro spotřebitele lze uvést získaná ocenění, popřípadě medaile ze soutěží a výstav vín.

(5) Na etiketě vína lze uvést, že splňuje požadavky pro účely církví a náboženských společností,46) například, že jde o mešní víno, košer víno apod., pokud byl vydán písemný souhlas příslušné církve nebo náboženské společnosti s uváděním takto označeného vína do oběhu; bez předchozího písemného souhlasu příslušné církve nebo náboženské společnosti je zakázáno uvést takto označené víno do oběhu.

(6) Označování produktu podle zákona upravujícího ekologické zemědělství47) není tímto zákonem dotčeno.

(7) Prodávající nabízející k prodeji spotřebiteli víno uskladněné v jiném obalu než obalu určeném pro spotřebitele (dále jen "sudové víno") je povinen viditelně umístit tyto písemné údaje:

a) obchodní označení vína,

b) výrobce vína,

c) označení šarže,

d) skutečný obsah alkoholu,

e) slovní vyjádření obsahu zbytkového cukru v rozsahu podle předpisu Evropské unie47a) pro uvádění údaje o obsahu cukru na etiketách.

(8) Je zakázáno označovat jako víno

a) nápoje připravené ze zředěného hroznového moštu,

b) nápoj vyrobený na území České republiky jiným postupem nebo užitím jiných konzervačních anebo přídatných látek, než stanoví předpisy Evropské unie,48)

c) alkoholický nápoj vyrobený alkoholovým kvašením výluhů z matolin,

d) alkoholický nápoj vyrobený kvašením zředěných vinných kalů,

e) směsi vína s alkoholickými nápoji vyrobenými z ovoce, sladu, medu, rostlin nebo jejich výluhů.

(9) Prováděcí právní předpis stanoví údaje, které mohou být uvedeny na etiketě produktu, a požadavky, za nichž lze tyto údaje na etiketě uvádět.

(10) Ministerstvo rozhoduje o přidělení kódu podle předpisů Evropské unie98), splňuje-li žadatel tyto podmínky

a) je registrovaným výrobcem podle § 11 odst. 1,

b) v posledních 5 letech mu nebyla pravomocně uložena sankce za správní delikt týkající se evidence vinohradnictví a vinařství vyšší než 10000 Kč ani s ním nebylo zahájeno správní řízení za správní delikt týkající se evidence vinohradnictví a vinařství,

c) je plátcem odvodů do Vinařského fondu.

(11) Ministerstvo rozhodne o odebrání kódu podle předpisů Evropské unie98) tomu, kdo jej užívá, pokud poruší některou z podmínek, za kterých mu byl kód přidělen.

(12) Pokud se název nebo adresa stáčírny, výrobce, dovozce nebo prodejce skládá z chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení či je obsahuje, jsou na etiketě uvedeny pomocí kódu přiděleného podle odstavce 1099).

§ 16a

Na etiketě je možné uvést označení „Chateau“ nebo „Château“. „Chateau“ nebo „Château“ je historický výraz spojený s typem oblasti a druhem vína vyhrazený pro vína pocházející z podniku, který skutečně existuje pod tímto názvem, nebo který je nazýván přesně tímto slovem. Takový podnik musí být tímto názvem nebo slovem nepřetržitě označován nejméně 15 let a hrozny pocházejí výhradně z tohoto podniku nebo výroba vína se provádí v tomto podniku.

§ 17

Zemské víno

(1) Víno se může označit názvem „zemské víno“, jestliže

a) bylo vyrobeno z hroznů révy vinné sklizených na území České republiky, které jsou vhodné pro výrobu jakostního vína stanovené oblasti nebo z odrůd, které jsou uvedeny v seznamu odrůd stanovených prováděcím právním předpisem,

b) hrozny révy vinné, z nichž bylo víno vyrobeno, dosáhly cukernatosti nejméně 14 stupňů normalizovaného moštoměru,

c) splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,

d) splňuje požadavky předpisů Evropské unie1),

e) pochází výlučně z vinařské oblasti Čechy nebo výlučně z vinařské oblasti Morava a hrozny révy vinné byly v této oblasti zpracovány na víno.

(2) Etiketa zemského vína musí obsahovat vedle povinných údajů stanovených předpisy Evropské unie také zeměpisné označení „české“ nebo „moravské“, podle vinařské oblasti, v níž bylo zemské víno vyrobeno, a označení „zemské víno“.

(3) Etiketa zemského vína může kromě údajů podle odstavce 2 obsahovat tyto nepovinné údaje

a) název odrůdy nebo odrůd, za podmínek stanovených předpisy Evropské unie,

b) pokud hrozny révy vinné prokazatelně pochází z vlastních registrovaných vinic, může být uvedena kromě vinařské oblasti stejně velkým písmem i vinařská obec.

§ 17a

(1) Víno bez chráněného označení původu, chráněného zeměpisného označení nebo tradičního výrazu, s názvem odrůdy nebo označením ročníku musí být vyrobeno z hroznů révy vinné, jejichž výnos nepřekročil 14 tun na 1 ha a musí pocházet z odrůd podle § 17 odst. 1 písm. a). Na etiketě tohoto vína nebo v obchodním označení tohoto vína podle § 16 odst. 7 písm. a) nemohou být uvedeny odrůdy révy vinné uvedené ve Státní odrůdové knize105). Na etiketě tohoto vína nebo v obchodním označení tohoto vína podle § 16 odst. 7 písm. a) nesmí být použit výraz „odrůdové víno“.

(2) Víno bez chráněného označení původu, chráněného zeměpisného označení nebo tradičního výrazu s názvem odrůdy nebo označením ročníku podléhá certifikaci. Výrobce tohoto vína je povinen uhradit náklady spojené s certifikací podle předpisu Evropské unie103). Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů na certifikaci. O náhradě nákladů na certifikaci rozhodne Inspekce. Certifikace se provádí zejména kontrolou evidenčních knih.

§ 18

Jakostní víno

(1) Jakostní víno se vyrábí a označuje způsobem stanoveným předpisy Evropské unie51) a tímto zákonem.

(2) Jakostní víno lze uvést do oběhu, jestliže

a) víno bylo vyrobeno z vinných hroznů, sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti (§ 5), které byly sklizeny ve stejné vinařské oblasti,

b) výroba vína, s výjimkou stáčení,52) proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,

c) nebyl překročen hektarový výnos podle § 6 odst. 2,

d) vinné hrozny, z nichž bylo víno vyrobeno, dosáhly cukernatosti nejméně 15 stupňů normalizovaného moštoměru,

e) víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,

f) víno bylo Inspekcí zatříděno jako jakostní víno, jakostní víno odrůdové nebo jakostní víno známkové,

g) víno splňuje požadavky předpisů Evropské unie.51)

(3) Jakostní víno lze označit dovětkem "odrůdové" nebo "známkové".

(4) Jakostní víno odrůdové se vyrábí z vinných hroznů, rmutu, z hroznového moštu, z vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti nebo smísením jakostních vín, a to nejvýše z 3 odrůd.

(5) Jakostní víno známkové se vyrábí ze směsi vinných hroznů, rmutu, hroznového moštu, případně z vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti nebo smísením jakostních vín.

(6) Etiketa jakostního vína obsahuje údaje stanovené předpisy Evropské unie51) a dále tyto údaje:

a) název vinařské oblasti, v níž bylo jakostní víno vyrobeno,

b) označení "jakostní víno", s případným uvedením dovětku podle odstavce 3; je-li na etiketě uveden dovětek podle odstavce 3, uvede se na etiketě název odrůdy nebo odrůd, v případě jakostního vína odrůdového, nebo známka, v případě jakostního vína s dovětkem známkové,

c) evidenční číslo jakosti.

(7) Etiketa jakostního vína může kromě údajů podle odstavce 6 obsahovat

a) název odrůdy nebo odrůd, za podmínek stanovených předpisy Evropské unie,

b) název vinařské podoblasti, pocházejí-li produkty užité k výrobě vína alespoň z 85 % z této vinařské podoblasti,

c) název vinařské obce, pocházejí-li produkty užité k výrobě vína alespoň z 85 % z této vinařské obce,

d) název viniční tratě, pocházejí-li produkty užité k výrobě vína alespoň z 85 % z této viniční tratě.

(8) Označení „víno s chráněným označením původu“ nebo „víno CHOP“ nemusí být na etiketě jakostního vína uváděno100).

(9) Pokud bude v případě jakostního vína zvyšována cukernatost moštu produktem, musí být tento produkt vyroben v České republice a pocházet z hroznů révy vinné sklizených v České republice. To neplatí, jde-li o rektifikovaný moštový koncentrát.

§ 19

Jakostní víno s přívlastkem

(1) Jakostní víno s přívlastkem se vyrábí a označuje způsobem stanoveným předpisy Evropské unie51) a tímto zákonem.

(2) Jakostní víno s přívlastkem se vyrábí v druzích

a) kabinetní víno,

b) pozdní sběr,

c) výběr z hroznů,

d) výběr z bobulí,

e) výběr z cibéb,

f) ledové víno,

g) slámové víno.

(3) Vinné hrozny určené pro výrobu vín uvedených v odstavci 2 písm. d) až g) se sklízejí ručně.

(4) Jakostní víno s přívlastkem lze uvést do oběhu, jestliže

a) bylo vyrobeno z vinných hroznů, sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti (§ 5), které byly sklizeny ve stejné vinařské podoblasti,

b) výroba proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,

c) nebyl překročen hektarový výnos podle § 6 odst. 2,

d) víno bylo vyrobeno z vinných hroznů, jejichž původ, cukernatost a hmotnost, popřípadě odrůda nebo směs odrůd anebo napadení ušlechtilou plísní šedou Botrytis cinerea P. byly ověřeny Inspekcí; ověření podléhá správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu53),

e) víno bylo vyrobeno z vinných hroznů, rmutu nebo hroznového moštu, popřípadě z vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti, které splňují požadavky pro jednotlivý druh jakostního vína s přívlastkem nebo smísením jakostních vín s přívlastkem,

f) víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,

g) víno bylo Inspekcí zatříděno jako jakostní víno s přívlastkem,

h) víno splňuje požadavky předpisů Evropské unie.51)

(5) Jakostní víno s přívlastkem kabinetní víno lze vyrábět pouze z vinných hroznů cukernatosti nejméně 19 stupňů normalizovaného moštoměru.

(6) Jakostní víno s přívlastkem pozdní sběr lze vyrábět pouze z vinných hroznů cukernatosti nejméně 21 stupňů normalizovaného moštoměru.

(7) Jakostní víno s přívlastkem výběr z hroznů lze vyrábět pouze z vinných hroznů cukernatosti nejméně 24 stupňů normalizovaného moštoměru.

(8) Jakostní víno s přívlastkem výběr z bobulí je dovoleno vyrábět pouze z vybraných bobulí, které dosáhly cukernatosti nejméně 27 stupňů normalizovaného moštoměru.

(9) Jakostní víno s přívlastkem výběr z cibéb je dovoleno vyrábět pouze z vybraných bobulí napadených ušlechtilou plísní šedou nebo z přezrálých bobulí, které dosáhly cukernatosti nejméně 32 stupňů normalizovaného moštoměru.

(10) Jakostní víno s přívlastkem ledové víno je dovoleno vyrábět pouze z vinných hroznů, které byly sklizeny při teplotách minus 7 °C a nižších a v průběhu sklizně a zpracování zůstaly zmrazeny a získaný mošt vykazoval cukernatost nejméně 27 stupňů normalizovaného moštoměru.

(11) Jakostní víno s přívlastkem slámové víno je dovoleno vyrábět pouze z vinných hroznů, které byly před zpracováním skladovány na slámě či rákosu nebo byly zavěšeny ve větraném prostoru po dobu nejméně 3 měsíců, a získaný mošt vykazoval cukernatost nejméně 27 stupňů normalizovaného moštoměru. Vykazuje-li však mošt již po 2 měsících cukernatost nejméně 32 stupňů normalizovaného moštoměru, může se provést lisování.

(12) Jakostní víno s přívlastkem lze označit dovětkem "známkové", jestliže bylo získáno ze směsi vinných hroznů, rmutu, hroznového moštu, popřípadě z vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti, které splňují požadavky pro jednotlivý druh jakostního vína s přívlastkem, anebo smísením jakostních vín s přívlastkem.

(13) Etiketa jakostního vína s přívlastkem obsahuje kromě údajů stanovených předpisy Evropské unie51) dále tyto údaje:

a) název vinařské oblasti, v níž bylo jakostní víno s přívlastkem vyrobeno, a vinařské podoblasti, ve které byly sklizeny vinné hrozny užité k výrobě jakostního vína s přívlastkem,

b) označení "jakostní víno s přívlastkem" nebo "víno s přívlastkem", včetně uvedení druhu (odstavec 2), který odpovídá zatřídění Inspekcí,

c) evidenční číslo jakosti.

(14) Etiketa jakostního vína s přívlastkem může kromě údajů podle odstavce 13 obsahovat

a) název odrůdy nebo odrůd, za podmínek stanovených předpisy Evropské unie,

b) ročník sklizně, za podmínek stanovených předpisy Evropské unie53a),

c) název vinařské obce, pocházejí-li produkty užité k výrobě vína alespoň z 85 % z této vinařské obce,

d) název viniční tratě, pocházejí-li produkty užité k výrobě vína alespoň z 85 % z této viniční tratě.

(15) Je zakázáno konzervovat jakostní víno s přívlastkem chemickými látkami, s výjimkou oxidu siřičitého.

(16) Označení „víno s chráněným označením původu“ nebo „víno CHOP“ nemusí být na etiketě jakostního vína s přívlastkem uváděno100).

§ 20

Šumivé víno

(1) Šumivé víno se vyrábí způsobem a v druzích stanovených předpisy Evropské unie54) a tímto zákonem. Šumivé víno se označuje způsobem stanoveným předpisy Evropské unie54) a tímto zákonem.

(2) Šumivé víno lze označit názvem "jakostní šumivé víno" nebo názvem "sekt" a takto označené uvádět do oběhu, jestliže

a) splňuje požadavky předpisů Evropské unie,55)

b) splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem.

(3) Šumivé víno lze označit názvem "jakostní šumivé víno stanovené oblasti"56) nebo názvem "sekt s. o."57) a takto označené uvádět do oběhu, jestliže

a) k výrobě kupáže byly užity vinné hrozny, sklizené na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti (§ 5), které byly sklizeny ve stejné vinařské oblasti,

b) výroba vína použitého k výrobě jakostního šumivého vína stanovené oblasti proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,

c) nebyl překročen hektarový výnos podle § 6 odst. 2,

d) víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,

e) víno bylo Inspekcí zatříděno jako jakostní šumivé víno stanovené oblasti,

f) víno splňuje požadavky předpisů Evropské unie.54)

(4) Jakostní šumivé víno podle odstavce 2 se může označit názvem "pěstitelský sekt" a takto označené uvádět do oběhu, jestliže

a) víno bylo Inspekcí zatříděno jako pěstitelský sekt,

b) víno splňuje požadavky předpisů Evropské unie58) pro pěstitelský sekt.

(5) Šumivé víno se může označit názvem "aromatické jakostní šumivé víno" a takto označené uvádět do oběhu, jestliže

a) při jeho výrobě bylo užito pouze prvotní kvašení kupáže z odrůd uvedených v předpise Evropské unie,59)

b) víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,

c) víno splňuje požadavky předpisů Evropské unie.60)

(6) Šumivé víno se může označit názvem "aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti" nebo "aromatický sekt s. o."56) a takto označené uvádět do oběhu, jestliže

a) k výrobě kupáže bylo užito víno z vinných hroznů, sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti (§ 5), které byly sklizeny ve stejné vinařské oblasti,

b) výroba vína použitého k výrobě aromatizovaného jakostního šumivého vína stanovené oblasti proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,

c) nebyl překročen hektarový výnos podle § 6 odst. 2,

d) při jeho výrobě bylo užito pouze prvotní kvašení kupáže z odrůd uvedených v předpise Evropské unie,59)

e) víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,

f) víno bylo Inspekcí zatříděno jako aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti,

g) víno splňuje požadavky předpisů Evropské unie.60)

(7) Etiketa jakostního šumivého vína, sektu a aromatického jakostního šumivého vína může obsahovat název vinařské oblasti, v níž bylo toto víno vyrobeno, dále zemi původu vína nebo vinných hroznů, jestliže z tohoto vína nebo těchto vinných hroznů bylo víno vyrobeno alespoň z 50 %.

(8) Etiketa jakostního šumivého vína stanovené oblasti (odstavec 3), pěstitelského sektu a aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti (odstavec 6) obsahuje údaje stanovené předpisy Evropské unie60a).

(9) Etiketa jakostního šumivého vína, sektu, jakostního šumivého vína stanovené oblasti (odstavec 3), pěstitelského sektu, aromatického jakostního šumivého vína a aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti (odstavec 6) může dále obsahovat

a) název vinařské podoblasti, jestliže vinné hrozny užité k výrobě kupáže pocházejí nejméně z 85 % z této vinařské podoblasti,

b) název odrůdy, jestliže produkt, s výjimkou produktu obsaženém v tirážním likéru nebo expedičním likéru, byl nejméně z 85 % získán z vinných hroznů, které pocházejí z této odrůdy, a jestliže tato odrůda je pro dotyčný druh produktu rozhodující, nebo

c) názvy nejvýše 3 odrůd, jestliže vinné hrozny, z nichž byl produkt získán, s výjimkou produktu obsaženého v tirážním likéru nebo expedičním likéru, pocházejí výlučně z těchto odrůd a jestliže směs těchto odrůd je pro tento druh produktu rozhodující.

(10) Etiketa pěstitelského sektu může dále obsahovat název vinařské obce nebo viniční tratě, jestliže vinné hrozny užité k výrobě kupáže pocházejí nejméně z 85 % z této vinařské obce nebo viniční tratě.

§ 21

Perlivé víno

(1) Perlivé víno se vyrábí a označuje způsobem stanoveným předpisy Evropské unie61) a tímto zákonem.

(2) Perlivé víno se může označit názvem "jakostní perlivé víno" a takto označené uvádět do oběhu, jestliže

a) bylo vyrobeno z vinných hroznů, sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti (§ 5), které byly sklizeny ve stejné vinařské oblasti,

b) výroba vína použitého k výrobě jakostního perlivého vína proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,

c) nebyl překročen hektarový výnos podle § 6 odst. 2,

d) víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,

e) víno bylo Inspekcí zatříděno jako jakostní perlivé víno,

f) víno splňuje požadavky předpisů Evropské unie.62)

(3) Etiketa jakostního perlivého vína obsahuje údaje stanovené předpisy Evropské unie61) a dále název vinařské oblasti, v níž byly sklizeny vinné hrozny užité k výrobě jakostního perlivého vína.

(4) Etiketa jakostního perlivého vína může kromě údajů podle odstavce 3 obsahovat

a) název odrůdy nebo odrůd, za podmínek stanovených předpisy Evropské unie; podíl každé odrůdy uvedené na etiketě musí činit nejméně 15 %,

b) ročník sklizně, za podmínek stanovených předpisy Evropské unie53a),

c) název vinařské podoblasti, pocházejí-li produkty užité k výrobě vína výlučně z této vinařské podoblasti.

§ 22

Likérové víno

(1) Likérové víno se vyrábí a označuje způsobem stanoveným předpisy Evropské unie63) a tímto zákonem.

(2) Likérové víno se může označit názvem "jakostní likérové víno", jestliže

a) bylo vyrobeno z vinných hroznů, sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti (§ 5), které byly sklizeny ve stejné vinařské oblasti,

b) výroba vína použitého k výrobě jakostního likérového vína proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,

c) nebyl překročen hektarový výnos podle § 6 odst. 2,

d) víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,

e) víno bylo Inspekcí zatříděno jako jakostní likérové víno,

f) víno splňuje požadavky předpisů Evropské unie.63)

(3) Etiketa jakostního likérového vína obsahuje údaje stanovené předpisy Evropské unie63) a dále tyto údaje:

a) název vinařské oblasti, v níž bylo víno vyrobeno,

b) evidenční číslo jakosti.

(4) Etiketa jakostního likérového vína může kromě údajů podle odstavců 2 a 3 obsahovat

a) název odrůdy nebo odrůd, za podmínek stanovených předpisy Evropské unie; podíl každé odrůdy uvedené na etiketě musí činit nejméně 15 %,

b) ročník sklizně, za podmínek stanovených předpisy Evropské unie53a),

c) název vinařské podoblasti, pocházejí-li produkty užité k výrobě vína výlučně z této vinařské podoblasti.

§ 23

Víno originální certifikace

(1) Víno originální certifikace lze vyrábět za těchto podmínek:

a) musí být vyrobeno na stejném nebo menším území, než je vinařská oblast,

b) výrobce musí být členem sdružení, které je oprávněné přiznávat označení vína originální certifikace podle tohoto zákona,

c) víno odpovídá alespoň jakostním požadavkům pro jakostní víno podle tohoto zákona,

d) víno splňuje podmínky stanovené v rozhodnutí o povolení přiznávat označení vína originální certifikace; v ostatním musí víno splňovat požadavky stanovené tímto zákonem pro jednotlivé druhy vín.

(2) Povolení přiznávat označení vína originální certifikace (dále jen "povolení") uděluje ministerstvo. Ministerstvo též rozhoduje o žádosti o změnu povolení ve lhůtě podle odstavce 7.

(3) Víno originální certifikace se na etiketě označí slovním údajem "víno originální certifikace" nebo zkratkou "V. O. C.", případně "VOC". Toto označení je oprávněn používat jen výrobce podle odstavce 1 písm. b).

(4) Žádost o povolení může ministerstvu podat sdružení založené podle zvláštního právního předpisu64), jehož členy jsou pěstitelé, kteří mají zaregistrovány vinice na území, pro které sdružení žádá povolení, nebo výrobci, kteří budou víno originální certifikace podle povolení vyrábět na území oblasti, ve kterém se nacházejí vinice členů sdružení. Členem sdružení může být i výrobce nakupující vinné hrozny z vinic registrovaných na území uvedeném v žádosti a uvedeném v povolení.

(5) Žádost o povolení obsahuje

a) název a sídlo sdružení,

b) seznam členů sdružení,

c) území, na kterém budou sklízeny vinné hrozny, ze kterých bude víno originální certifikace vyráběno; hrozny révy vinné mohou být pro víno originální certifikace pěstovány pouze v registrovaných vinicích,

d) charakteristiku vlastností vína, které bude uváděno do oběhu jako víno originální certifikace v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, a podmínky, za nichž bude toto víno uváděno do oběhu,

e) procesní postup při zatřiďování vín originální certifikace, včetně stanovení postupu při nesouhlasu člena sdružení se zatříděním vína.

(6) K žádosti o povolení žadatel přiloží

a) výpis z registru nebo evidence sdružení,

b) písemný souhlas všech členů sdružení s návrhem podmínek uvedených v žádosti podle odstavce 5 písm. d),

c) stanovy sdružení, které musí obsahovat tyto podmínky:

1. sdružení přijme každého za člena sdružení za zcela rovných podmínek,

2. každý člen sdružení musí po dobu platnosti povolení splňovat podmínky nutné pro přidělení kódu podle § 16 odst. 10; pokud člen sdružení nebude splňovat podmínky nutné pro přidělení kódu podle § 16 odst. 10, orgány sdružení nejpozději do tří dnů pozastaví členovi sdružení právo na označování jím vyrobených vín jako vín originální certifikace podle povolení,

3. každý člen sdružení musí plnit podmínky, za nichž sdružení přiznává označení vína originální certifikace svým členům.

(7) Ministerstvo vydá rozhodnutí o žádosti o povolení nejpozději do 1 roku od jejího podání. Každá registrovaná vinice může být uvedena pouze v jediném rozhodnutí o povolení.

(8) V povolení ministerstvo stanoví podmínky, za nichž lze označení vína originální certifikace přiznávat, a podmínky jeho uvádění do oběhu.

(9) Sdružení, kterému bylo uděleno povolení (dále jen "pověřené sdružení") provádí hodnocení a zatřídění vína pocházejícího od jeho členů, které má být uváděno do oběhu jako víno originální certifikace. Pověřené sdružení musí při hodnocení a zatřídění vína postupovat v souladu s povolením a tímto zákonem. Kopii rozhodnutí o zatřídění zasílá pověřené sdružení Ústavu v elektronické podobě.

(10) Ministerstvo zveřejní na svých internetových stránkách obchodní označení vína, šarži, zeměpisné údaje původu vína, ročník vína, výrobce vína.

(11) Pověřené sdružení musí Ústavu zdarma předávat informace o zatříděných vínech originální certifikace, zejména za účelem plnění povinností státu vůči Evropské unii.

(12) V případě porušení některé z podmínek stanovených pověřenému sdružení v povolení nebo tímto zákonem, nebo v případě, že sdružení odmítá přijmout nového člena, který splňuje podmínky, za kterých pověřené sdružení poskytuje označení vína originální certifikace, stanoví ministerstvo lhůtu k jejich odstranění. Pokud nebudou zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě odstraněny, ministerstvo povolení odejme.

(13) Víno originální certifikace se nezatřiďuje podle § 26. Víno originální certifikace podléhá dozoru podle tohoto zákona.

(14) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah charakteristiky vlastností vína uváděné v žádosti. Vzor žádosti o povolení zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.

§ 24

Vinný nápoj, aromatizované víno, aromatizovaný vinný nápoj a aromatizovaný koktejl

(1) Aromatizované víno, aromatizovaný vinný nápoj a aromatizovaný koktejl se vyrábí a označuje způsobem stanoveným předpisy Evropské unie.65)

(2) Vinný nápoj se na etiketě označí slovy "vinný nápoj".

§ 25

Odalkoholizované víno a nízkoalkoholické víno

(1) Odalkoholizované víno, odalkoholizované šumivé víno nebo odalkoholizované perlivé víno je nápoj z vína, u něhož obsah alkoholu byl destilací nebo jinou technologií snížen na 0,5 % objemových65) nebo méně. Při výrobě je možné přidat hroznový mošt, zahuštěný hroznový mošt nebo cukr v takovém množství, aby obsah zbytkového cukru v konečném produktu byl nejvýše 75 g na 1 litr. Dále je dovoleno přidávat oxid uhličitý a přírodní aromatické látky a přírodně identické aromatické látky66).

(2) Nízkoalkoholické víno, nízkoalkoholické šumivé víno nebo nízkoalkoholické perlivé víno je nápoj, který byl vyroben jako odalkoholizované víno, odalkoholizované šumivé víno nebo odalkoholizované perlivé víno, nebo mísením odalkoholizovaného vína s vínem a jehož obsah alkoholu je vyšší než 0,5 % objemových65), nejvýše však 5 % objemových. Při výrobě je možné přidat hroznový mošt, zahuštěný hroznový mošt nebo cukr v takovém množství, aby obsah zbytkového cukru v konečném produktu byl nejvýše 75 g na 1 litr. Dále je dovoleno přidávat oxid uhličitý a přírodní aromatické látky a přírodně identické aromatické látky66).

(3) Odalkoholizované víno se označí názvem „odalkoholizované víno“. Odalkoholizované šumivé víno se označí názvem „odalkoholizované šumivé víno“. Odalkoholizované perlivé víno se označí názvem „odalkoholizované perlivé víno“. Odalkoholizované víno, odalkoholizované šumivé víno nebo odalkoholizované perlivé víno lze též označit jako nealkoholické víno, nealkoholické šumivé víno nebo nealkoholické perlivé víno. Nízkoalkoholické víno se označí názvem „nízkoalkoholické víno“. Nízkoalkoholické šumivé víno se označí názvem „nízkoalkoholické šumivé víno“. Nízkoalkoholické perlivé víno se označí názvem „nízkoalkoholické perlivé víno“. V případě užití aromatických látek u produktů podle odstavce 1 nebo 2 se název odalkoholizovaného vína, odalkoholizovaného šumivého vína, odalkoholizovaného perlivého vína, nízkoalkoholického vína, nízkoalkoholického šumivého vína nebo nízkoalkoholického perlivého vína doplní slovem „aromatizováno“.

§ 26

Zatřídění vína vyrobeného z vinných hroznů vypěstovaných na území České republiky

(1) Zatřídění vína podléhá

a) jakostní víno,

b) jakostní víno s přívlastkem,

c) jakostní šumivé víno stanovené oblasti,

d) aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti,

e) pěstitelský sekt,

f) jakostní perlivé víno,

g) jakostní likérové víno,

pokud je vyrobeno z vinných hroznů sklizených ve vinařské oblasti Morava nebo ve vinařské oblasti Čechy a nebylo zatříděno podle § 23.

(2) Žádost o zatřídění vína uvedeného v odstavci 1 musí před jeho uvedením do oběhu podat výrobce vždy na celou šarži, která je uvedena v žádosti. Zatřídění vína podléhá správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu.53)

(3) Žádost o zatřídění vína obsahuje kromě náležitostí stanovených správním řádem

a) identifikační číslo osoby,

b) obchodní označení vína určeného k zatřídění, popřípadě uvedení roku sklizně vinných hroznů a názvu odrůdy, případně odrůd,

c) množství zatřiďovaného vína v litrech,

d) označení všech nádob, ve kterých je víno příslušné šarže, uvedené v žádosti o zatřídění vína, skladováno v době odběru vzorků vína, nebo počet naplněných lahví a místo jejich uložení v době odběru vzorků zatřiďovaného vína,

e) vinařskou oblast, případně vinařskou podoblast, ze které víno pochází,

f) označení šarže,

g) požadované zatřídění vína; u vína s přívlastkem druh a číslo dokladu, kterým byl ověřen původ, cukernatost a hmotnost, popřípadě odrůda nebo směs odrůd anebo napadení ušlechtilou plísní šedou Botrytis cinerea P. vinných hroznů, z nichž bylo víno vyrobeno,

h) obchodní označení vína již dříve zatříděného, které bylo použito k výrobě vína uvedeného v žádosti, dále jeho šarži, množství v litrech a evidenční číslo jakosti.

(4) Před podáním žádosti o zatřídění vína výrobce

a) provede odběr vzorků vína za účelem provedení rozboru vína; po odběru vzorků již nelze toto víno scelovat, ani s ním provádět žádné jiné technologické nebo enologické postupy nebo ošetření, s výjimkou těch, které vyžaduje obvyklá péče o víno, a

b) zajistí na svoje náklady rozbor vína v akreditované68) laboratoři (dále jen „laboratoř“) akreditovanými metodami stanovenými pro rozbory vína právními předpisy.

(5) Seznam laboratoří zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.

(6) Po doručení výsledků rozboru vína z laboratoře podá výrobce žádost podle odstavce 3 Inspekci; k žádosti přiloží

a) výsledky rozboru vína z laboratoře na jednotlivé šarže vína podle předpisů Evropské unie,69)

b) doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu.53)

(7) Žádost o zatřídění vína spolu s přílohami a vzorky vína doručí výrobce Inspekci. Žádost se podává inspektorátu Inspekce v Brně. Vzor žádosti zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.

(8) Inspekce provede hodnocení vína a poté rozhodne, zda toto víno lze uvést do oběhu. Pokud toto víno lze uvést do oběhu, Inspekce rozhodne o jeho zatřídění. U jakostního vína a jakostního vína s přívlastkem je součástí zatřídění i uvedení příslušného druhu.

(9) Rozhodnutí o zatřídění vína vydá inspektorát Inspekce v Brně. O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje ústřední inspektorát Inspekce.

(10) Kopii rozhodnutí o zatřídění vína zašle Inspekce v elektronické podobě Ústavu a ministerstvu. Ministerstvo a Inspekce zveřejní na svých internetových stránkách obchodní označení vína, evidenční číslo jakosti, šarži, zeměpisné údaje původu vína, ročník vína, výrobce vína.

(11) Nebylo-li víno zatříděno podle žádosti, nebo vykazovalo choroby nebo vady, může výrobce podat žádost opětovně, a to nejdříve po uplynutí 2 měsíců ode dne nabytí právní moci původního rozhodnutí. Skutečnost, že jde o opětovně podanou žádost, musí být uvedena v žádosti, včetně uvedení čísla původního rozhodnutí. Výrobce vína smí podat žádost o zatřídění vína pro totéž víno nebo jeho část nejvýše dvakrát.

(12) Prováděcí právní předpis stanoví způsob odběru a velikost vzorků vín uvedených v odstavci 1 a přípustné odchylky od výsledků rozboru z laboratoře.

(13) Zatříděné víno s přívlastkem v rámci druhů přívlastkového vína podle § 19 odst. 2, s výjimkou slámového a ledového vína, nebo jakostní víno si může jeho výrobce sám sestupnit, splňuje-li víno analytické požadavky daného druhu stanovené prováděcím právním předpisem. Tuto skutečnost musí výrobce nejpozději následující pracovní den sdělit v elektronické podobě Ústavu s uvedením údajů podle odstavce 3. Tyto údaje Ústav zapíše do Registru. Sestupnění zveřejní ministerstvo podle odstavce 10 věty druhé.

§ 26a

Výrobce vína, u něhož bylo provedeno orgánem dozoru ověření souladu se specifikací chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení podle předpisu Evropské unie67), je povinen uhradit náklady spojené s ověřením souladu se specifikacemi. Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů na ověření souladu se specifikacemi. O náhradě nákladů na ověření souladu se specifikacemi rozhodne Inspekce.

§ 27

Uvádění produktu do oběhu

(1) Produkt může být uveden do oběhu pouze je-li zdravotně nezávadný.3)

(2) Ten, kdo uvádí produkt do oběhu, je povinen zajistit dodržení podmínky stanovené v § 12 odst. 2.

(3) Do oběhu nelze uvádět produkt

a) klamavě označený,71)

b) způsobilý vyvolat nebezpečí záměny,71) nebo

c) nabízený ke spotřebě klamavým způsobem.71)

(4) Je zakázáno uvádět do oběhu produkt,

a) u něhož

1. jsou překročeny hodnoty obsahu zdraví škodlivých látek stanovených zvláštními právními předpisy35a),

2. nebyly dodrženy požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem anebo produkt vykazuje choroby nebo vady,

3. bylo zjištěno, že se jedná o produkt zdravotně závadný3),

4. nebylo rozhodnuto o jeho zatřídění, podléhá-li zatřídění,

5. neodpovídají hodnoty skutečného obsahu alkoholu, nebo celkového obsahu alkoholu, nebo hodnoty obsahu bezcukerného extraktu69) hodnotám zjištěným při jeho zatřídění, s přihlédnutím k odchylkám stanoveným prováděcím právním předpisem, nebo

6. není celá jeho výroba řádně zdokumentována v evidenčních knihách v souladu s § 30.

b) který

1. neodpovídá zatřídění, nebo

2. je neznámého původu nebo je vyrobený z produktu neznámého původu72).

(5) Je zakázáno nabízet k prodeji vína určená pro spotřebitele společně s ovocnými víny, vinnými nápoji, alkoholickými nápoji nebo jinými nápoji, které by mohly způsobit záměnu s vínem, pokud nejsou odděleně umístěny a zřetelně označeny.

(6) Je zakázáno uvádět do oběhu ke spotřebě alkoholické nápoje z vinných kalů, matolin a zahuštěných hroznových moštů zředěných vodou, s výjimkou nápojů podle zvláštního právního předpisu.2)

(7) Produkt smí být při uvádění do oběhu balen pouze do obalů a obalových materiálů, které odpovídají požadavkům stanoveným zvláštními právními předpisy73) a chrání ho před znehodnocením nebo zkažením. Obal nesmí nepříznivě ovlivňovat jakost a zdravotní nezávadnost produktu. Jakostní víno s přívlastkem smí být plněno pouze do skleněných lahví o obsahu do 0,75 litru. Lahve musí být uzavřeny jen uznanými uzávěry.70)

(8) Produkt při skladování v nádobách nebo lahvích musí být řádně označen, aby nemohlo dojít k záměně a aby bylo možné kdykoliv prokázat jeho původ a jedinečnost.

(9) Při prodeji rozlévaného vína je zakázáno mísit víno z načatých lahví. Víno je dovoleno mísit ve vinný střik nebo s jiným nealkoholickým nápojem pouze na přání kupujícího a v jeho přítomnosti. Při podávání vína v obalu určeném pro spotřebitele může být obal otevřen pouze před kupujícím.

(10) Ustanoveními odstavce 1 až 9 nejsou dotčeny podmínky a zákazy uvádění produktu do oběhu stanovené předpisy Evropské unie.

(11) Prováděcí právní předpis může stanovit marketingová pravidla za účelem řízení nabídky při prvním uvedení produktu do oběhu v souladu s předpisem Evropské unie.74)

HLAVA IV

REGISTR

§ 28

(1) Registr obsahuje

a) seznam registrovaných vinic a údaje o nich, včetně údajů o pěstitelích,

b) údaje o hodnocených a zatříděných vínech, provedených kontrolách pěstitelů, výrobků a osob uvádějících produkty do oběhu, údaje o produktech a evidenční knihy obchodních zprostředkovatelů,

c) údaje podle předpisů Evropské unie.75)

(2) Registr vede Ústav. Registr není veřejně přístupný.

(3) Pěstitel je povinen oznámit Ústavu zrušení vinice a změny údajů podle odstavce 1 do 30 dnů po jejich provedení. V případě výsadby vinice je pěstitel povinen požádat Ústav o přidělení registračního čísla do 30 dnů od provedení výsadby vinice. Pěstitel je povinen prokázat vlastnické právo, pokud Ústav nemůže toto právo ověřit v katastru nemovitostí, nebo nájemní právo k vinici, která je uvedena v žádosti o registraci. Ústav je povinen pěstiteli přidělit registrační číslo do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů od obdržení žádosti pěstitele.

(4) V případě, že při řízení podle odstavce 3 pěstitel Ústavu prokáže, že vlastník pozemku nebo jeho pobyt není znám, postupuje se obdobně, jak je uvedeno v § 9 odst. 5 a doložení vlastnického práva nebo nájemního vztahu se nevyžaduje.

(5) V případě, že orgán dozoru zjistí nesoulad mezi údaji vedenými v Registru a skutečností, je oprávněn zahájit řízení z moci úřední.

(6) Ten, kdo je podle tohoto zákona povinen oznamovat nebo zasílat údaje Ústavu, musí na výzvu orgánu dozoru (§ 37) prokázat, že tuto povinnost splnil.

(7) Údaje oznamované Ústavu musí být úplné a pravdivé a musí vycházet z evidence podle § 6, § 11 odst. 2 a § 30.

(8) Prováděcí právní předpis stanoví způsob vedení Registru, způsob poskytování údajů Ústavu podle tohoto zákona a přímo použitelných předpisů Evropské unie75). Vzor žádosti o registraci vinice a oznámení o provedení změny ve vinici a oznámení změny pěstitele zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.

§ 29

Prohlášení o sklizni, prohlášení o produkci a prohlášení o zásobách

(1) Prohlášení o sklizni obsahuje údaje o výsledcích sklizně ke dni 31. prosince téhož vinařského roku a podává se do 15. ledna vinařského roku.

(2) Prohlášení o sklizni podává rovněž obchodník s moštovými hrozny76).

(3) Prohlášení o sklizni nemusí podávat osoba, která veškerou svou produkci zpracovává na víno nebo si ji nechává zpracovat na víno77).

(4) Prohlášení o produkci obsahuje údaje o produkci ke dni 31. prosince téhož vinařského roku a podává se do 15. ledna vinařského roku.

(5) Ministerstvo zveřejní vzor prohlášení o sklizni, vzor prohlášení o produkci a vzor prohlášení o zásobách na svých internetových stránkách.

HLAVA V

EVIDENČNÍ KNIHY

§ 30

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní, drží nebo zprostředkovává produkt za účelem výkonu svého podnikání nebo k obchodním účelům, je povinna vést evidenční knihy v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených předpisy Evropské unie,79) tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.

(2) Evidenční knihy předkládá osoba uvedená v odstavci 1 orgánu dozoru na jeho žádost bez zbytečného odkladu.

(3) Obchodní zprostředkovatelé vedou evidenční knihy v Registru.

(4) Vzor pro vedení evidenčních knih obchodních zprostředkovatelů101) zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách. Vzor pro vedení evidenčních knih obchodních zprostředkovatelů bude též zveřejněn v Registru.

(5) Uzávěrka evidenčních knih102) se provede každoročně k 31. červenci.

(6) Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti způsobu a rozsahu vedení, uchovávání a předkládání evidenčních knih podle odstavců 1 a 2.

HLAVA VI

VINAŘSKÝ FOND

§ 31

(1) Zřizuje se Vinařský fond (dále jen "Fond") se sídlem v Brně.

(2) Fond je právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem. Při rozhodování o povinnosti zaplatit odvod a podporu státu podle tohoto zákona nebo o žádostech o poskytnutí podpor z prostředků Fondu, má Fond postavení orgánu veřejné moci.

(3) Fond se nesmí účastnit na podnikání jiných osob.

(4) Fond

a) podporuje marketing vína, prodej produktů a ochranu označování vína podle zeměpisného původu,

b) informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství a o dalších významných skutečnostech souvisejících s vinohradnictvím a vinařstvím,

c) podporuje uchovávání a rozvoj vinohradnictví a vinařství jako významné součásti evropského kulturního dědictví, dále podporuje rozvoj turistiky v oblasti vinohradnictví a vinařství.

(5) Na rozhodování o podporách (odstavec 4) Fondem se použije přiměřeně správní řád.

(6) Orgány Fondu jsou Rada Fondu (dále jen "Rada"), ředitel Fondu (dále jen "ředitel") a Dozorčí rada Fondu (dále jen "Dozorčí rada"). Veřejnou správu vykonává Rada, její předseda a ředitel. Mimo obnovu řízení o opravných prostředcích podle zvláštních zákonů rozhoduje předseda Rady, na jeho rozhodování se přiměřeně použijí ustanovení o vedoucím ústředního správního úřadu.

(7) Členem orgánu Fondu může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná a má plnou způsobilost k právním úkonům. Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo se na něj hledí, jako by nebyl odsouzen. Členem orgánu Fondu nemůže být jeho zaměstnanec.

(8) Fond vypracovává výroční zprávu, kterou předkládá Radě [§ 32 odst. 8 písm. g)] a Dozorčí radě [§ 34 odst. 2 písm. b)], a to nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku. Fond zveřejní výroční zprávu Fondu na internetových stránkách Fondu.

(9) Výroční zpráva Fondu musí obsahovat

a) přehled činností vykonávaných v příslušném kalendářním roce Fondem, s uvedením vztahu k účelu poskytnuté podpory [odstavec 4 písm. a) a c)] nebo poskytnuté, případně vydané informace [odstavec 4 písm. b)],

b) roční účetní závěrku80) a zhodnocení základních údajů v ní obsažených,

c) přehled o příjmech a výdajích Fondu v členění podle zdrojů Fondu,

d) přehled o poskytnutých podporách, v členění podle druhu poskytnuté podpory, účelu a výše,

e) vývoj a konečný účetní stav příjmů a výdajů Fondu za uplynulý kalendářní rok,

f) změny organizačního řádu a změny ve složení orgánů Fondu, včetně odůvodnění těchto změn, k nimž došlo v průběhu uplynulého kalendářního roku.

(10) Prováděcí právní předpis může stanovit předpoklady a způsob podpory marketingu a prodeje produktů, podpory rozvoje turistiky v oblasti vinohradnictví a vinařství a podrobnosti o poskytování informací veřejnosti Fondem.

§ 32

Rada

(1) Rada je nejvyšším orgánem Fondu; skládá se z 11 členů. Funkční období členů Rady je čtyřleté. Členům Rady nepřísluší odměna za výkon funkce člena. Člen Rady má nárok na náhradu výdajů do výše určené zvláštním právním předpisem.81)

(2) Členy Rady jmenuje a odvolává ministr zemědělství (dále jen "ministr"), přičemž jednoho člena Rady jmenuje z řad zaměstnanců ministerstva, jednoho člena Rady z řad zastupitelstva Jihomoravského kraje a 9 členů Rady na návrh vinohradnických a vinařských sdružení.64)

(3) Členy Rady může ministr v případě zjištění závažného porušení povinností vyplývajících z funkce člena Rady odvolat na návrh Dozorčí rady nebo na návrh toho, kdo navrhoval člena podle odstavce 2.

(4) Členství v Radě je neslučitelné s členstvím v Dozorčí radě. Členství v Radě může být stejnou osobou vykonáváno nejvýše tři po sobě následující funkční období; stejná osoba se může opětovně stát členem Rady nejdříve po uplynutí 2 let, kdy nebyla členem Rady.

(5) Předsedu a místopředsedu Rady volí a odvolává z řad svých členů Rada.

(6) Členství v Radě zaniká

a) uplynutím funkčního období,

b) úmrtím,

c) odstoupením,

d) odvoláním.

(7) Na uvolněná místa členů Rady jmenuje ministr do 60 dnů nové členy z návrhů, které ve lhůtě 30 dnů došly.

(8) Do působnosti Rady patří

a) předkládat návrh finančního plánu Fondu a účetní závěrku Fondu Dozorčí radě ke kontrole, dohledu a schválení,

b) rozhodovat o využití finančních prostředků Fondu,

c) rozhodovat o poskytování podpor z Fondu,

d) jmenovat a odvolávat ředitele, dohlížet na jeho činnost a stanovovat výši jeho mzdy,

e) předkládat Dozorčí radě ke schválení organizační řád Fondu,

f) schvalovat jednací řád Rady a výroční zprávu Fondu,

g) předkládat Dozorčí radě a Poslanecké sněmovně každoročně výroční zprávu Fondu k projednání a posouzení,

h) sestavovat plán činnosti Fondu.

(9) Jednání Rady svolává a řídí její předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda Rady. Při rozhodování je hlasovací právo členů Rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího Radě. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů Rady.

(10) Jednání Rady se může účastnit ředitel a předseda Dozorčí rady; požádají-li o slovo, musí jim být uděleno.

(11) Rada zasedá podle potřeby Fondu, nejméně čtyřikrát ročně.

§ 33

Ředitel

(1) Ředitel je statutárním orgánem Fondu; řídí činnost Fondu, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Ředitel je zaměstnancem Fondu; nemůže být členem Rady ani Dozorčí rady.

§ 34

Dozorčí rada

(1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Fondu. Kontroluje hospodaření s majetkem Fondu a využití finančních prostředků Fondu a poskytování podpor Fondem. Členu Dozorčí rady, kteří jsou poslanci, senátory, členy vlády, vedoucími ústředního správního úřadu, soudci nebo o nichž tak stanoví zvláštní zákon, nepřísluší odměna za výkon funkce člena. Člen Dozorčí rady má nárok na náhradu výdajů do výše určené zvláštním právním předpisem.81)

(2) Dozorčí rada

a) kontroluje činnost Fondu, jeho statutárního orgánu a Rady,

b) posuzuje výroční zprávu Fondu,

c) schvaluje účetní závěrku Fondu a finanční plán Fondu,

d) podává nejméně jedenkrát ročně zprávu Radě o výsledcích své kontrolní činnosti,

e) předkládá ministrovi návrh na odvolání člena Rady, zjistí-li u něj závažné nedostatky ve výkonu jeho funkce,

f) kontroluje účetní knihy a jiné doklady a v nich obsažené údaje,

g) svolává mimořádné jednání Rady, vyžadují-li to zájmy Fondu,

h) dohlíží, zda Fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a organizačním řádem Fondu,

i) schvaluje organizační řád Fondu,

j) schvaluje plán činnosti Fondu.

(3) Dozorčí rada je povinna upozornit Radu na porušení právních předpisů nebo organizačního řádu Fondu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti Fondu.

(4) Členy Dozorčí rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna. Členství v Dozorčí radě je neslučitelné s členstvím v Radě. Dozorčí rada má 7 členů. Funkční období členů Dozorčí rady je čtyřleté. Po uplynutí funkčního období vykonávají členové Dozorčí rady funkci v Dozorčí radě do zvolení svého nástupce ve funkci.

(5) Dozorčí rada volí z řad svých členů předsedu a místopředsedu Dozorčí rady.

(6) Jednání Dozorčí rady svolává a řídí její předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda Dozorčí rady. Při rozhodování je hlasovací právo členů Dozorčí rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího Dozorčí radě. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů Dozorčí rady.

§ 35

(1) Příjmy Fondu tvoří

a) odvody ve výši 0,50 Kč z každého litru všech druhů vín vyrobených na území České republiky a poprvé uvedených do oběhu; odvod je výrobce povinen odvést na účet Fondu; tato povinnost se nevztahuje na výrobce, pokud v kalendářním roce uvede do oběhu víno v množství menším než 1 000 litrů,

b) odvody ve výši 350 Kč z každého byť jen započatého hektaru vinice, které je pěstitel povinen odvést nejpozději do konce každého kalendářního roku na účet Fondu; tato povinnost se nevztahuje na

1. pěstitele, který pěstuje révu na ploše menší než 1 hektar,

2. vinice registrované Ústavem pro výzkumné a pokusné účely,

3. mladé vinice do konce třetího roku od výsadby;

c) podpora státu, která se poskytuje ve finanční výši rovnající se součtu příjmů Fondu uvedených pod písmeny a), b), d) až k). Podporu státu na příslušný kalendářní rok ministerstvo převede na účet Fondu nejpozději do 25. února následujícího roku,

d) dotace ze státního rozpočtu,82)

e) dotace z rozpočtu územních samosprávných celků,83)

f) finanční příspěvek kraje,

g) dary od fyzických osob, právnických osob, nebo zahraničních osob,

h) dědictví,

i) příjmy z prodeje produktů podporujících činnosti uvedené v § 31 odst. 4,

j) úroky z vkladů,

k) penále za neplacení nebo opožděné placení odvodů stanovené ve výši 0,1 % denně z dlužné částky ode dne následujícího po posledním dni splatnosti odvodu, nejvýše však do výše dvojnásobku odvodu; penále je pěstitel nebo výrobce povinen odvést na účet Fondu.

(2) U odvodů podle odstavce 1 písm. a) je dnem splatnosti dvacátý pátý den měsíce po skončení čtvrtletí. Základem pro stanovení výše odvodu podle odstavce 1 písm. a) za příslušný kalendářní rok je objem vyrobeného vína celkem vykázaný v Prohlášení o produkci podle § 29 odst. 4 ke dni 31. prosince předchozího kalendářního roku. Odvod podle odstavce 1 písm. a) se provede na účet Fondu čtvrtletně ve výši jedné čtvrtiny. V případě, že výrobce uvedl v roce, který předchází kalendářnímu roku, ve kterém má odvodovou povinnost, do oběhu méně jak 20000 litrů vína, provede se odvod jednorázově, dnem splatnosti je 25. ledna následujícího kalendářního roku.

(3) Pěstitel nebo výrobce je povinen poukázat příslušný odvod Fondu ve lhůtách podle odstavců 1 a 2. Plátce odvodu je dále povinen na vyžádání Fondu předložit Fondu vyúčtování plateb odvodů za uplynulý kalendářní rok.

(4) Pěstitel nebo výrobce je povinen vypočítat a podle vzoru sdělit údaje rozhodné pro výši odvodu podle odstavce 1 písm. a) a b) a tyto zasílat Fondu nejpozději do dne splatnosti odvodu. Vzor stanoví Fond jako přílohu organizačního řádu, zveřejní jej na svých internetových stránkách a rozešle na obecní úřady vinařských obcí.

(5) Ústav umožní Fondu přístup k údajům a informacím z evidence vinic a výroby vína, které se týkají pěstitelů a výrobců vína, a to v rozsahu nezbytném pro zajištění výběru odvodů podle odstavce 1 písm. a) a b).

(6) Pro účely kontroly placení odvodů je Fond oprávněn vyžadovat od pěstitelů a výrobců údaje o plochách osázených vinic, výrobě vína, množství sklizených vinných hroznů a množství vína uvedeného do oběhu; pro účely ověření těchto údajů je Fond oprávněn vyžadovat od ministerstva, Generálního ředitelství cel, případně Ústavu údaje o plochách osázených vinic, výrobě vína, množství sklizených vinných hroznů a množství vína uvedeného do oběhu jednotlivými výrobci vína. Pěstitel, případně výrobce vína je povinen na žádost Fondu předložit Fondu za účelem placení odvodů příslušnou dokumentaci týkající se odvodů do Fondu podle odstavce 1 písm. a) a b).

(7) Fond může provádět v souvislosti s kontrolou odvodů kontrolu přímo u pěstitele nebo výrobce.

(8) Členové orgánů Fondu a zaměstnanci Fondu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví v souvislosti s výkonem funkce člena orgánu Fondu nebo zaměstnance Fondu. Zprostit mlčenlivosti může člena orgánu Fondu nebo zaměstnance Fondu ministr.

(9) Odvody podle tohoto zákona vybírá a vymáhá Vinařský fond.

§ 36

(1) Příjmy Fondu lze použít pouze

a) k účelům uvedeným v § 31 odst. 4,

b) k pokrytí provozních nákladů Fondu, avšak nejvýše do 10 % součtu všech zdrojů příjmů podle § 35.

(2) Fond ve svém účetnictví odděleně eviduje výdaje spojené s poskytováním podpor a informací podle § 31 odst. 4 a tyto vede na samostatných účtech.85)

(3) Zůstatek vykázaný Fondem ke konci příslušného kalendářního roku se převede v účetnictví Fondu do následujícího kalendářního roku a užije se k zabezpečení činnosti Fondu podle § 31 odst. 4.

HLAVA VII

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY A SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 37

(1) Orgány dozoru nad dodržováním povinností stanovených předpisy Evropské unie1) a tímto zákonem jsou

a) Ústav, pokud jde o vinohradnictví,

b) Inspekce, pokud jde o vinařství.

(2) Orgány dozoru zejména

a) dozírají na dodržování povinností stanovených předpisy Evropské unie,1) tímto zákonem a prováděcími právními předpisy,

b) zjišťují příčiny nedostatků a osoby za ně odpovědné,

c) rozhodují o správních deliktech podle § 39,

d) provádějí certifikaci vína podle předpisů Evropské unie103),

e) provádějí ověření souladu se specifikacemi podle předpisů Evropské unie67).

(3) K odstranění zjištěných nedostatků a jejich příčin Inspekce ukládá opatření podle zvláštního právního předpisu.19)

(4) Kromě činnosti spojené s dozorem Ústav dále

a) vede Registr podle § 28,

b) zajišťuje činnosti spojené se správou produkčního potenciálu, s novou výsadbou, právem na opětovnou výsadbu a zajišťuje správu rezervy,

c) vydává rozhodnutí podle tohoto zákona (§ 8, 9, § 10 odst. 1 a § 28 odst. 3).

(5) Kromě činnosti spojené s dozorem Inspekce dále

a) provádí ověřování odrůdy, původu, cukernatosti a hmotnosti vinných hroznů [§ 19 odst. 4 písm. d)],

b) provádí kontrolu průvodních dokladů v souladu s předpisy Evropské unie,70),86)

c) vydává doklad podle předpisu Evropské unie,86)

d) zasílá průběžně Ústavu informace o provedených kontrolách podle tohoto zákona a jejich výsledcích,

e) zasílá bez odkladu Ústavu kopie rozhodnutí podle § 26,

f) vydává rozhodnutí podle tohoto zákona (§ 10 odst. 2 a § 26).

(6) Oprávnění a povinnosti zaměstnanců orgánů dozoru a kontrolovaných osob při výkonu dozoru jsou stanoveny zvláštními právními předpisy.18),19),88)

(7) Ministerstvo řídí a kontroluje výkon státní správy vykonávaný orgány dozoru. V souvislosti s touto činností jsou orgány dozoru povinné poskytnout ministerstvu součinnost, zejména poskytovat na jeho žádost veškerou dokumentaci související s dozorem.

(8) Kde se v předpisech Evropské unie mluví o

a) příslušném úřadu, příslušném ústředním úřadu nebo kompetentní autoritě, rozumí se tím pro účely tohoto zákona ústřední úřad, do jehož působnosti náleží výkon příslušného oprávnění nebo provedení příslušného opatření, anebo úřad, na který byly výkon příslušného oprávnění nebo provádění příslušného opatření přeneseny,

b) příslušném orgánu dozoru, rozumí se tím pro účely tohoto zákona orgán dozoru, do jehož působnosti byly výkon příslušného oprávnění nebo provádění příslušného opatření tímto zákonem svěřeny, popřípadě do jehož působnosti se zřetelem na svůj význam, povahu a srovnatelné úkoly náleží.

(9) Kde se v předpisech Evropské unie mluví o opatření k zajištění dodržování povinností a jednotného uplatňování požadavků stanovených těmito předpisy nebo k odstranění zjištěných nedostatků, rozumí se tím vždy odpovídající opatření podle tohoto zákona.

(10) Prováděcí právní předpis stanoví postup certifikace vína, paušální částky nákladů na certifikaci a paušální částky nákladů na ověření souladu se specifikacemi.

§ 38

Celní úřady

Příslušným orgánem pro vydávání průvodních dokladů70) je celní úřad.

§ 39

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo jako osoba uvádějící produkt do oběhu dopustí správního deliktu tím, že

a) nabídne ke spotřebě částečně zkvašený hroznový mošt v rozporu s § 15,

b) označí produkt v rozporu s § 16 odst. 1,

c) v rozporu s § 16 odst. 2 označí produkt údajem poukazujícím na zesílený účinek produktu,

d) v rozporu s § 16 odst. 3 neuvede v označení jakostního vína stanovené oblasti obsah zbytkového cukru,

e) uvede do oběhu víno označené kódem podle předpisů Evropské unie98), aniž by bylo ministerstvem rozhodnuto o přidělení kódu,

f) uvede do oběhu víno označené na etiketě údajem, že splňuje požadavky pro účely církví a náboženských společností, aniž by byly splněny podmínky pro použití tohoto označení podle § 16 odst. 5,

g) poruší zákaz označovat jako víno nápoje uvedené v § 16 odst. 8,

h) uvede do oběhu produkt označený názvem „zemské víno“, který nesplňuje požadavky podle § 17 odst. 1, neuvede na etiketě zemského vína údaje podle § 17 odst. 2 nebo označí víno v rozporu s § 17a odst. 1,

i) uvede do oběhu produkt označený názvem "jakostní víno", které nesplňuje požadavky podle § 18 odst. 2, 4 a 5,

j) neuvede na etiketě jakostního vína údaje podle § 18 odst. 6 nebo uvede na etiketě údaje, pro jejichž uvedení nejsou splněny podmínky podle § 18 odst. 7,

k) uvede do oběhu jakostní víno s přívlastkem, které nesplňuje požadavky podle § 19 odst. 4,

l) označí jakostní víno s přívlastkem "známkové", ačkoliv takto označené víno nesplňuje požadavky podle § 19 odst. 12,

m) neuvede na etiketě jakostního vína s přívlastkem údaje podle § 19 odst. 13 nebo uvede na etiketě údaje, pro jejichž uvedení nejsou splněny podmínky podle § 19 odst. 14,

n) uvede do oběhu jakostní šumivé víno, které nesplňuje požadavky podle § 20 odst. 2, nebo jakostní šumivé víno stanovené oblasti, které nesplňuje požadavky podle § 20 odst. 3, nebo pěstitelský sekt, který nesplňuje požadavky podle § 20 odst. 4, nebo aromatické jakostní šumivé víno, které nesplňuje požadavky podle § 20 odst. 5, anebo aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti, které nesplňuje požadavky podle § 20 odst. 6,

o) označí jakostní šumivé víno nebo jakostní šumivé víno stanovené oblasti nebo aromatické jakostní šumivé víno anebo aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti, nebo pěstitelský sekt názvem v rozporu s § 20 odst. 2 až 6,

p) neuvede na etiketě jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu nebo aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti údaje podle § 20 odst. 8 nebo uvede na etiketě údaje, pro jejichž uvedení nejsou splněny podmínky podle § 20 odst. 7, 9 a 10,

q) uvede do oběhu produkt označený názvem "jakostní perlivé víno", který nesplňuje požadavky podle § 21 odst. 2,

r) neuvede na etiketě jakostního perlivého vína údaje podle § 21 odst. 3 nebo uvede na etiketě údaje, pro jejichž uvedení nejsou splněny podmínky podle § 21 odst. 4,

s) označí názvem "jakostní likérové víno" produkt, který nesplňuje požadavky podle § 22 odst. 2, nebo neuvede na etiketě jakostního likérového vína údaje podle § 22 odst. 3 anebo uvede na etiketě údaje, pro jejichž uvedení nejsou splněny podmínky podle § 22 odst. 4,

t) uvede do oběhu víno originální certifikace, které nesplňuje požadavky podle § 23 odst. 1,

u) neoznačí na etiketě víno originální certifikace jedním z údajů uvedených v § 23 odst. 3,

v) v rozporu s § 24 odst. 2 označí jako "vinný nápoj" produkt, který obsahuje méně než 50 % vína,

w) neoznačí odalkoholizované víno nebo nízkoalkoholické víno názvem podle § 25 odst. 3,

x) v rozporu s § 27 odst. 1 uvede do oběhu produkt, který je zdravotně závadný,

y) uvede do oběhu produkt, který obsahuje přidanou látku v rozporu s § 12 odst. 2, nebo, v rozporu s předpisem Evropské unie70), nemá při prodeji nebo přepravě k dispozici průvodní doklad,

z) uvede do oběhu produkt v rozporu s § 27 odst. 3,

aa) uvede do oběhu produkt v rozporu s § 27 odst. 4, 5 a 6,

bb) uvede do oběhu produkt, který je balen v rozporu s § 27 odst. 7, nebo jakostní víno s přívlastkem, které je plněno do jiné než skleněné láhve o obsahu do 0,75 litru nebo do láhve neuzavřené uznaným uzávěrem,

cc) neoznačí produkt při skladování v nádobách nebo láhvích podle § 27 odst. 8,

dd) jako osoba, která ze sklizně vinařského roku vyrábí víno nebo skladuje produkty jiné než víno, neodevzdá prohlášení o produkci,

ee) neodevzdá prohlášení o zásobách hroznového moštu, zahuštěného hroznového moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu a vína,

ff) poruší povinnost stanovenou předpisem Evropské unie1) upravujícím oblast vinohradnictví, vinařství nebo obchodu s produkty, nebo

gg) uvede do oběhu vinné hrozny sklizené na vinici vysazené v rozporu s předpisy Evropské unie23),24), nebo v rozporu s § 8 nebo 9, nebo uvede do oběhu produkty vyrobené z těchto vinných hroznů.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako pěstitel dopustí správního deliktu tím, že

a) nevede záznamy o osázené viniční ploše a dosažených hektarových výnosech podle § 6 odst. 1,

b) v rozporu s § 6 odst. 3 uvede do oběhu větší množství hroznů révy vinné pro výrobu jakostního vína stanovené oblasti ze sklizně za příslušný vinařský rok, než činí nejvyšší hektarový výnos pěstitele,

c) v rozporu s § 6 odst. 4 nepoužije veškeré množství sklizně ze všech vinic v příslušném vinařském roce pro výrobu stolního vína nebo zemského vína nebo neuvede veškeré množství sklizně do oběhu jako vinné hrozny určené pro výrobu stolního vína nebo zemského vína,

d) provede novou výsadbu bez povolení podle § 8 odst. 2 nebo ji provede v rozporu s předpisy Evropské unie23),

e) provede opětovnou výsadbu bez udělení práva na opětovnou výsadbu podle § 9 odst. 1 nebo ji provede v rozporu s předpisy Evropské unie24),

f) vyklučí vinici bez souhlasu vlastníka podle § 9 odst. 2,

g) uvede do oběhu vinné hrozny sklizené na vinici vysazené v rozporu s předpisy Evropské unie23),24), nebo v rozporu s § 8 nebo 9, nebo uvede do oběhu produkty vyrobené z těchto vinných hroznů,

h) v rozporu s § 28 odst. 3 neoznámí zrušení vinice nebo neoznámí změny údajů uvedených v § 28 odst. 1 anebo nepožádá o přidělení registračního čísla,

i) neodevzdá prohlášení o sklizni,

j) poruší povinnost stanovenou předpisem Evropské unie1) upravujícím oblast vinohradnictví, vinařství nebo obchodu s produkty,

k) označí produkt v rozporu s § 16 odst. 1, nebo

l) uvede do oběhu produkt, který obsahuje přidanou látku v rozporu s § 12 odst. 2, nebo v rozporu s předpisem Evropské unie70) nemá při prodeji nebo přepravě k dispozici průvodní doklad.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce dopustí správního deliktu tím, že

a) neoznámí zahájení, přerušení nebo ukončení výroby produktů podle § 11 odst. 1 a § 43 odst. 4,

b) v rozporu s § 11 odst. 2 písm. a) nedodrží požadavky na výrobu, jakost a zdravotní nezávadnost,

c) neodstraní vedlejší produkty vznikající při zpracování nebo výrobě produktů podle § 11 odst. 2 písm. b),

d) neoznámí výrobu matolinového vína pro vlastní spotřebu podle § 11 odst. 2 písm. d),

e) nezajistí soustavnou kontrolu své produkce nebo nevede anebo neuchovává evidenci o této kontrole podle § 11 odst. 2 písm. e),

f) v rozporu s § 12 odst. 1 použije nepřípustné enologické postupy a ošetřování produktu,

g) v rozporu s § 12 odst. 2 přidá do produktu jakoukoli látku,

h) neoznámí zvyšování nebo snižování obsahu kyselin podle § 12 odst. 4,

i) v rozporu s § 12 odst. 5 uchovává v prostorách určených k výrobě, plnění nebo zpracování produktu látky, které jsou svým složením vhodné k tomu, aby byly užity k falšování produktu,

j) v rozporu s § 12 odst. 6 písm. a) konzervuje jakostní víno s přívlastkem chemickými látkami,

k) v rozporu s § 12 odst. 6 písm. b) skladuje ovocné víno nebo jeho směsi v prostorách, kde se skladuje víno,

l) zvýší přirozený obsah alkoholu v rozporu s předpisem Evropské unie38) nebo v rozporu s § 13 odst. 1 neoznámí záměr zvyšování cukernatosti,

m) sladí víno v rozporu s § 14 odst. 1 nebo v rozporu s § 14 odst. 2 nepodá hlášení o slazení,

n) vyrobí zemské víno v rozporu s § 17 odst. 1,

o) vyrobí jakostní víno v rozporu s § 18 odst. 1,

p) vyrobí jakostní víno s dovětkem "odrůdové" nebo "známkové", ačkoliv toto víno nesplňuje požadavky stanovené v § 18 odst. 2, 4, 5, nebo na etiketě uvede údaje, pro jejichž uvedení nejsou splněny podmínky podle § 18 odst. 6,

q) vyrobí jakostní víno s přívlastkem v rozporu s § 19 odst. 1, 3, 5 až 11,

r) vyrobí jakostní víno s přívlastkem v rozporu s požadavky podle § 19 odst. 4,

s) uvede pro účely ověření podle § 19 odst. 4 písm. d) nepravdivé údaje,

t) v rozporu s § 19 odst. 15 konzervuje jakostní víno s přívlastkem,

u) vyrobí šumivé víno v rozporu s § 20 odst. 1,

v) vyrobí perlivé víno v rozporu s § 21 odst. 1,

w) vyrobí likérové víno v rozporu s § 22 odst. 1,

x) vyrobí aromatizované víno, aromatizovaný vinný nápoj nebo aromatizovaný koktejl v rozporu s § 24 odst. 1,

y) vyrobí odalkoholizované víno, které nesplňuje požadavky podle § 25 odst. 1, nebo nízkoalkoholické víno, které nesplňuje požadavky podle § 25 odst. 2, nebo

z) neuvede v žádosti o zatřídění vína podle § 26 odst. 3 již jednou zatříděné víno,

aa) uvede nepravdivé údaje v žádosti o zatřídění vína podle § 26 odst. 3,

bb) po provedení odběru vzorků vína za účelem provedení rozboru vína postupuje v rozporu s požadavky uvedenými v ustanovení § 26 odst. 4 písm. a).

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako prodávající dopustí správního deliktu tím, že

a) neumístí viditelně při prodeji sudového vína údaje podle § 16 odst. 7,

b) v rozporu s § 27 odst. 5 nabízí k prodeji vína určená pro spotřebitele společně s ovocnými víny, vinnými nápoji, alkoholickými nápoji nebo jinými nápoji, které mohou nebo by mohly způsobit záměnu s vínem, pokud nejsou odděleně umístěny a zřetelně označeny, nebo

c) v rozporu s § 27 odst. 9 smísí při prodeji rozlévaného vína víno z načatých láhví nebo víno smísí ve vinný střik anebo s jiným nealkoholickým nápojem v nepřítomnosti kupujícího nebo neotevře víno v obalu určeném pro spotřebitele před kupujícím.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která vlastní, drží nebo zprostředkovává produkt za účelem výkonu svého podnikání nebo k obchodním účelům, dopustí správního deliktu tím, že nevede evidenční knihy, nebo je nepředloží na žádost orgánu dozoru podle § 30 odst. 1 a 2.

(6) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), d), e), u), odstavce 2 písm. f) a odstavce 3 písm. l), m), s), aa) a bb),

b) 4 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f) a cc), odstavce 2 písm. b) a c), odstavce 3 písm. a) a odstavce 4 písm. a), b) a c),

c) 5000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), v), w), x), y), z), aa), bb), dd), ee), ff) a gg), odstavce 2 písm. a), d), e), g), h), i), j), k) a l), odstavce 3 písm. b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), n), o), p), q), r), t), u), v), w), x), y), z) a odstavce 5.

§ 40

Společná ustanovení

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl správní delikt spáchán. V případě, kdy došlo k nápravě protiprávního stavu v souladu s uloženým opatřením19) nebo bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti a nejednalo se o produkt jiný než zdravotně nezávadný nebo o klamání spotřebitele spočívající v porušování některých práv duševního vlastnictví89), může se od uložení pokuty upustit.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty právnických osob podle § 39 odst. 1 až 5 projednává v prvním stupni Ústav nebo Inspekce v rozsahu své působnosti podle tohoto zákona a zvláštního právního předpisu18),19). O odvolání proti rozhodnutí Ústavu rozhoduje ministerstvo a o odvolání proti rozhodnutí Inspekce rozhoduje ústřední inspektorát Inspekce.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby90) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

(7) Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

HLAVA VIII

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 42

Zmocňovací ustanovení

(1) Ministerstvo vydá vyhlášky k provedení § 4 odst. 4, § 6 odst. 4, § 11 odst. 3, § 12 odst. 7, § 16 odst. 9, § 23 odst. 14, § 26 odst. 12, § 28 odst. 8, § 30 odst. 6 a § 37 odst. 10.

(2) Ministerstvo může vydat vyhlášku k provedení § 12 odst. 9 a § 27 odst. 11 a § 31 odst. 10.

§ 43

Přechodná ustanovení

(1) Řízení zahájená a neukončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

(2) Vinice zaregistrované podle zákona č. 216/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, se považují za vinice registrované podle tohoto zákona. Pěstitel je povinen nahlásit údaje podle tohoto zákona Ústavu nejpozději do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Na vinice zaregistrované podle dosavadních právních předpisů, které byly vyklučeny přede dnem nabytím účinnosti tohoto zákona, se vztahuje právo na opětovnou výsadbu podle předpisů Evropské unie.92) Toto právo lze uplatnit podle § 9 odst. 7. O udělení práva na opětovnou výsadbu lze požádat Ústav podle § 9 odst. 1.

(4) Každý výrobce je povinen nahlásit údaje podle § 11 odst. 1 Ústavu nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(5) Práva, majetek a povinnosti Vinařského fondu, zřízeného podle dosavadních právních předpisů, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců tohoto Vinařského fondu, přecházejí dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Fond, zřízený podle tohoto zákona. Pro odvodovou povinnost do Vinařského fondu za období roku 2002 až do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a při jejím vymáhání se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

(6) Víno dopravené na území České republiky nebo odeslané do České republiky do 30. dubna 2004, jehož dodávku musí podle dosavadních právních předpisů doprovázet osvědčení, se smí propustit do volného oběhu93) a uvést do oběhu podle dosavadních právních předpisů do 30. června 2004.

(7) Na malovinaře se nevztahují povinnosti podle § 29 zákona a dále nemusí vést evidenční knihy, pokud nevyrábí jakostní vína, vína originální certifikace nebo jakostní vína s přívlastkem.


§ 44

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů.

2. Zákon č. 216/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů.

3. Zákon č. 50/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském

§ 45

Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 21/2004 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb., se mění takto:

V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 5a) zní:

"h) ve vedení Registru vinic a poskytování informací z něj podle zvláštního právního předpisu.5a)

5a) Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství).".

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

§ 46

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 94/2004 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena x) až bb), která včetně poznámek pod čarou č. 14d), 14e), 14f) a 14g) znějí:

"x) ověřuje odrůdu, původ, cukernatost a hmotnost vinných hroznů určených pro výrobu jakostního vína s přívlastkem a vydává o tom doklad,

y) provádí zatřiďování vín podle zvláštního právního předpisu,14d)

z) rozhoduje o způsobu zpracování vinných hroznů sklizených na vinici vysazené v rozporu s bezprostředně závaznými předpisy Evropských společenství14e) nebo zvláštním právním předpisem,14d) nebo produktů vyrobených z těchto vinných hroznů,

aa) vydává doklady podle bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství,14f)

bb) rozhoduje o sestupnění14g) jakostních vín stanovených oblastí za podmínek stanovených bezprostředně závaznými předpisy Evropských společenství.14g)

14d) Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství).

14e) Čl. 2, 3, 4 a 6 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1227/2000, nařízení Komise (ES) č. 1607/2000, nařízení Komise (ES) č. 1622/2000, nařízení Komise (ES) č. 1623/2000, nařízení Rady (ES) č. 2826/2000, nařízení Rady (ES) č. 1037/2001, nařízení Rady (ES) č. 2585/2001 a nařízení Rady (ES) č. 527/2003.
Čl. 2 až 4 nařízení Komise (ES) č. 1227/2000 ze dne 31. května 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu, ve znění nařízení Komise (ES) č. 784/2001, nařízení Komise (ES) č. 1253/2001, nařízení Komise (ES) č. 1342/2002, nařízení Komise (ES) č. 315/2003 a nařízení Komise (ES) č. 571/2003.

14f) Nařízení Komise (ES) č. 883/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína, ve znění nařízení Komise (ES) č. 885/2001, nařízení Komise (ES) č. 812/2002 a nařízení Komise (ES) č. 2380/2002.

14g) Čl. 56 nařízení Komise (ES) č. 1493/1999.".

2. V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f) uloží opatření o způsobu zpracování vinných hroznů sklizených na vinici vysazené v rozporu s bezprostředně závaznými předpisy Evropských společenství14e) nebo zvláštním právním předpisem,14d) nebo produktů vyrobených z těchto vinných hroznů.".

3. V § 6 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Inspektorát rozhoduje o způsobu zpracování vinných hroznů sklizených na vinici vysazené v rozporu s bezprostředně závaznými předpisy Evropských společenství14e) nebo zvláštním právním předpisem,14d) nebo produktů vyrobených z těchto vinných hroznů.

(6) Inspektorát rozhoduje o sestupnění14g) jakostních vín stanovených oblastí za podmínek stanovených bezprostředně závazným předpisem Evropských společenství.14g)".

4. V § 11 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Inspektorát dále rozhoduje o způsobu zpracování vinných hroznů sklizených na vinici vysazené v rozporu s bezprostředně závaznými předpisy Evropských společenství14e) nebo zvláštním právním předpisem,14d) nebo produktů vyrobených z těchto vinných hroznů a o sestupnění14g) jakostních vín stanovených oblastí za podmínek stanovených bezprostředně závaznými předpisy Evropských společenství.14g)".

5. V § 11 odstavec 8 zní:

"(8) O odvolání proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 1, 3 nebo 4 nebo § 6 odst. 4, 5 nebo 6 rozhoduje ústřední inspektorát.".

6. § 12 zní:

"§ 12

Na ukládání pokut a vydávání rozhodnutí podle § 6 odst. 4, 5 a 6 a § 11 odst. 1, 3 a 4 tohoto zákona se vztahuje správní řád. V ostatních případech se na řízení podle tohoto zákona správní řád nevztahuje.".

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

§ 47

V sazebníku správních poplatků, uvedeném v příloze k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 173/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 129/2003 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 148/2003 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 219/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 276/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb., položka 92 zní:

"Položka 92

a) Ověření odrůdy, původu, cukernatosti a hmotnosti vinných hroznů Kč 250,-

b) Vydání prvního rozhodnutí o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu, jakostního likérového vína, u prvních 8 vzorků vína jednoho výrobce, za jeden kalendářní rok, pokud množství zatřiďovaného vína nepřesáhne 10 tis. litrů v šarži Kč 0,-

c) Vydání prvního rozhodnutí o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu, jakostního likérového vína, za každých i započatých 10 tis. litrů v šarži Kč 300,-

d) Vydání rozhodnutí o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu, jakostního likérového vína, pro které již bylo rozhodnutí jednou vydáno, za každých i započatých 10 tis. litrů v šarži Kč 500,-

Poznámka:

Ověření zpoplatňované podle písmene a) této položky je upraveno v ustanovení § 19 odst. 4 písm. d) zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), a rozhodnutí zpoplatňovaná podle písmen b) až d) této položky jsou upravena v ustanovení § 26 odst. 2 téhož zákona.".


ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

§ 48

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 179/2005 Sb. Čl. XXXIV

Funkční období podle tohoto zákona stávajících členů voleného orgánu Vinařského fondu počne běžet dnem účinnosti tohoto ustanovení.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 215/2006 Sb. Čl. II

Řízení zahájená a pravomocně neskončená ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 311/2008 Sb. Čl. II

1. Funkční období členů Rady jmenovaných podle dosavadních právních předpisů skončí třicátým dnem ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Funkční období členů Dozorčí rady volených podle dosavadních právních předpisů skončí uplynutím 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 256/2011 Sb. Čl. II

1. Výrobce odvede do 25. ledna 2012 do Vinařského fondu odvod ve výši 0,50 Kč z každého litru vína vyrobeného na území České republiky, z něhož dosud nebyl odvod do tohoto fondu proveden, s výjimkou vín vyrobených z hroznů révy vinné sklizených v roce 2011. Pro účely odvodu do Fondu se z množství vína, které tvoří základ odvodu podle tohoto odstavce, odečtou technologické ztráty ve výši 10 %.

2. Víno, které bylo vyrobeno do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze označovat etiketou podle dosavadních právních předpisů.

3. Kódy stáčíren udělené podle zákona č. 321/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít na vína stočená nejpozději do 31. prosince 2011.

4. Povinnosti podle § 23 tohoto zákona musí splnit sdružení, kterému již ministerstvo povolilo přiznávat označení víno originální certifikace, a předložit o tom doklady ministerstvu nejpozději do dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto zákona ve Sbírce zákonů.

5. Rozbory vín provedené pověřenými laboratořemi podle § 26 jsou platné pro podání žádosti o zatřídění vín, pokud protokol o rozboru vína byl pověřenou laboratoří vydán nejpozději 31. prosince 2011.


Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.


Příloha k zákonu č. 321/2004 Sb.

Tabulka přepočtu stupňů normalizovaného moštoměru na přirozený obsah alkoholu (v % objemových)

Stupeň normalizovaného
moštoměru
% objemové alkoholu Stupeň normalizovaného
moštoměru
% objemové alkoholu Stupeň normalizovaného
moštoměru
% objemové alkoholu
0,8 0,5 20,0 11,9 40,0 23,8
1,0 0,6 20,2 12,0 40,3 24,0
1,71,0 21,0 12,5 41,0 24,4
2,0 1,2 21,8 13,0 41,2 24,5
2,5 1,5 22,0 13,1 42,0 250
3,0 1,8 22,7 13,5 42,8 25,5
3,4 2,0 23,0 13,7 43,0 25,6
4,0 2,4 23,5 14,0 43,7 26,0
4,2 2,5 24,0 14,3 44,0 26,2
5,0 3,0 24,4 14,5 44,5 26,5
5,9 3,5 25,0 14,9 45,0 26,8
6,0 3,6 25,2 15,0 45,4 27,0
6,7 4,0 26,0 15,5 46,0 27,4
7,0 4,2 26,9 16,0 46,2 27,5
7,6 4,5 27,0 16,1 47,0 28,0
8,0 4,8 27,7 16,5 47,9 28,5
8,4 5,0 28,0 16,7 48,0 28,6
9,0 5,4 28,6 17,0 48,7 29,0
9,2 5,5 29,0 17,3 49,0 29,2
10,0 6,0 29,4 17,5 49,6 29,5
11,0 6,5 30,0 17,9 50,0 29,8
11,8 7,0 30,2 18,0
12,0 7,1 31,0 18,5
12,67,5 32,0 19,0
13,0 7,7 32,8 19,5
13,4 8,0 33,0 19,6
14,0 8,3 33,6 20,0
14,3 8,5 34,0 20,2
15,0 8,9 34,4 20,5
15,1 9,0 35,0 20,8
16,0 9,5 35,3 21,0
16,8 10.0 36,0 21.4
17,010,1 36,1 21,5
17,610,5 37,0 22,0
18,0 10,7 37,8 22,5
18,5 11,0 38,0 22,6
19,0 11,3 38,6 23,0
19,3 11,5 39,0 23,2
39,5 23,5

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Rady (EHS) č. 1601/1991 ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 3279/1992, nařízení Rady (ES) č. 3378/1994, nařízení Rady (ES) č. 2061/1996 a nařízení Rady (ES) č. 1882/2003.
Nařízení Komise (ES) č. 122/1994 ze dne 25. ledna 1994, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1601/1991 pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.
Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína, v platném znění ke dni 28. ledna 2009.
Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína.
Nařízení Rady (ES) č. 491/2009 ze dne 25. května 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“).
Nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ze dne 10. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí.
Nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ze dne 14. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů.

2) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh a lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování.

3) Zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

16) Příloha I část XII a příloha XIb nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

17) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).

17a) § 3i písm. c) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

18) Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.

19) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

20) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

21) Nařízení Rady (EHS) č. 2392/1986.

21a) Čl. 55 odst. 1 písm. f) nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Příloha VI písm. I, bod 1. nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

22) Čl. 5 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 a čl. 5 nařízení Komise (ES) č. 1227/2000.

23) Čl. 2, 3 a 6 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Čl. 2 až 4 nařízení Komise (ES) č. 1227/2000.

24) Čl. 2 až 4 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999. Čl. 3 až 5 nařízení Komise (ES) č. 1227/2000.

25) Čl. 4 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

27) Čl. 4 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

28) Čl. 4 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

29) Čl. 5 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

30) Vyhláška č. 210/2004 Sb., o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného původu.

31) Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 2729/2000.

32) Čl. 26 nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.

33) Vyhláška č. 335/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

35) Čl. 41 nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.

35a) Vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin.

36) Čl. 5 až 21 nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.
Čl. 2 nařízení Rady (EHS) č. 1601/1991.

37) § 11 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

38) Přílohy č. V a VI nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Čl. 22 až 29 nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.

39) Čl. 25 nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.

40) Přílohy č. V a VI nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Čl. 30 až 33 nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.

41) Čl. 31 nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.

42) Příloha č. I nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

43) Čl. 47 až 53 a přílohy č. VII a VIII nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Nařízení Komise (ES) č. 753/2002.
Nařízení Rady (ES) č. 1601/1991.

44) Například zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách).

45) Příloha č. VIII písm. D bod 3 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Čl. 16 nařízení Komise (ES) č. 753/2002.

46) Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 4/2003 Sb.

47) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

47a) Nařízení Komise (ES) č. 607/2009.

48) Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Nařízení Komise (ES) č. 1607/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.

51) Čl. 42 až 46, čl. 54 až 58 a přílohy č. IV až VI nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 1607/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 753/2002.

52) Čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 753/2002.

53) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

53a) Čl. 18 nařízení Komise (ES) č. 753/2002.

54) Přílohy č. I a V písm. H a I nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 753/2002.

55) Příloha č. V písm. I nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

56) Příloha č. VI písm. K nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

57) Příloha č. VIII písm. D nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

58) Příloha č. VII písm. E bod 6 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

59) Příloha č. III nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.

60) Příloha č. V písm. I bod 3 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Příloha č. VIII písm. C odst. 2 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

60a) Příloha č. VIII části B a D nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

61) Příloha č. I body 17 a 18 a přílohy č. IV až VI nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Nařízení Komise (ES) č. 753/2002.

62) Příloha č. I body 17 a 18 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Hlava VI nařízení Komise (ES) č. 753/2002.

63) Přílohy č. IV až VII nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Nařízení Komise (ES) č. 1607/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 753/2002.
Příloha č. I bod 14 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

64) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 20f a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

65) Nařízení Rady (EHS) č. 1601/1991.

66) Vyhláška č. 52/2002 Sb.

67) Čl. 118p nařízení (ES) č. 1234/2007.

68) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008.

69) Příloha č. VI písm. J nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

70) Nařízení Komise (ES) č. 436/2009.

71) § 46 a 47 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

72) § 2 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

73) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb.

74) Čl. 41 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

75) Nařízení Komise (ES) č. 555/2008.
Nařízení Komise (ES) č. 436/2009.

76) Čl. 185b odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

77) Čl. 8 odst. 3 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 436/2009.

79) Čl. 70 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Čl. 11 až 19 nařízení Komise (ES) č. 884/2001.

80) § 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

81) Například zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

82) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

83) Zákon č. 250/2002 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

85) Zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

86) Nařízení Komise (ES) č. 883/2001.

88) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

89) § 8 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

90) § 2 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

92) Čl. 4 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

93) § 128 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

94) Příloha XVa písmeno C bod 6 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

95) Článek 11 nařízení Komise (ES) č. 606/2009.

96) Příloha XVa část A bod 2 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

97) Příloha XVa část B bod 7 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

98) Čl. 56 odst. 5 druhý pododstavec nařízení Komise (ES) č. 607/2009.

99) Čl. 56 odst. 6 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 607/2009.

100) Článek 59 nařízení Komise (ES) č. 607/2009.

101) Čl. 36 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009.

102) Čl. 46 nařízení Komise (ES) č. 436/2009.

103) Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 607/2009.

104) Čl. 118u nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
Čl. 29 až 48 nařízení Komise (ES) č. 607/2009.

105) Zákon č. 218/2003 Sb.

Přesunout nahoru