Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 32/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 249/2002 Sb., o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let

Částka 11/2004
Platnost od 30.01.2004
Účinnost od 01.02.2004
Zrušeno k 21.04.2016 (100/2016 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

32

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. ledna 2004,

kterým se mění nařízení vlády č. 249/2002 Sb., o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 479/2003 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 249/2002 Sb., o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let, se mění takto:

1. V § 1 se slova "popřípadě pozemku nebo jeho odpovídající části tvořící s kupovaným bytem nebo rodinným domem s jedním bytem jeden funkční celek" nahrazují slovy"nebo na koupi bytu nebo rodinného domu s jedním bytem včetně pozemků nebo jejich odpovídajících částí, které jsou kupovány společně s bytem nebo rodinným domem s jedním bytem a na koupi movitých a nemovitých věcí, které se na těchto pozemcích nacházejí".

2. V § 3 odst. 1 písmeno c) zní:

"c) k datu podání žádosti o poskytnutí příspěvků uplynuly nejméně 2 roky

1. od nabytí vlastnictví k rodinnému domu s jedním bytem prvním vlastníkem,

2. od nabytí vlastnictví k budově, ve které se byt nachází, prvním vlastníkem, pokud se nejedná o byt podle bodu 3,

3. ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí, jde-li o byt, který vznikl změnou dokončené stavby,

4. ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí, jde-li o dům s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví vystavěný na základě smlouvy o výstavbě,".

3. V § 6 odst. 2 větě první se slova "poskytnutých na základě nově uzavřených smluv o úvěru s příspěvky podle tohoto nařízení a na průměrné sazbě úroku z objemu úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě uzavřených smluv o úvěru podporovaném podle zvláštního právního předpisu o podpoře hypotečních úvěrů na bytovou výstavbu.2)" nahrazují slovy

"a) poskytnutých v uplynulém roce na základě nově uzavřených smluv o úvěru podporovaném podle tohoto nařízení,

b) podporovaných podle tohoto nařízení, u kterých došlo v uplynulém roce ke změně úrokové sazby sjednané s hypoteční bankou,

c) poskytnutých fyzickým osobám na základě uzavřených smluv o úvěru podporovaném podle zvláštního právního předpisu o podpoře hypotečních úvěrů na bytovou výstavbu,2) u kterých došlo v předchozím roce ke změně úrokové sazby sjednané s hypoteční bankou.".

4. V § 6 odst. 2 se věta druhá a třetí označuje jako odstavec 3.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

5. V § 6 odst. 4 a 6 se slova "odstavce 2" nahrazují slovy"odstavců 2 a 3".

6. V § 7 odst. 1 větě první se slova "nesmí sloužit k jiným účelům než" nahrazují slovy"musí sloužit".

7. V § 8 odst. 3 větě první se slova "po sjednaném ukončeném splácení" nahrazují slovy"po ukončeném čerpání".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády č. 249/2002 Sb. přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, se řídí dosavadními právními předpisy.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 2004.


Předseda vlády:

v z. Mgr. Sobotka v. r. místopředseda vlády a ministr financí

Ministr pro místní rozvoj:
JUDr. Němec v. r.

Přesunout nahoru