Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 310/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky

Částka 103/2004
Platnost od 26.05.2004
Účinnost od 26.05.2004
Zrušeno k 01.01.2007 (596/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

310

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 28. dubna 2004,

kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky

Vláda nařizuje podle § 11 odst. 3 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 19/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 3 zákona:


§ 1

Přípustná míra veřejné podpory v jednotlivých regionech

(1) Přípustná míra veřejné podpory pro investiční akci nesmí za celou dobu čerpání veřejné podpory překročit v jednotlivých regionech soudržnosti1) České republiky tyto hodnoty:

a) v regionu soudržnosti Moravskoslezsko 50 %,

b) v regionu soudržnosti Střední Čechy 50 %,

c) v regionu soudržnosti Severozápad 49 %,

d) v regionu soudržnosti Střední Morava 49 %,

e) v regionu soudržnosti Severovýchod 48 %,

f) v regionu soudržnosti Jihovýchod 48 %,

g) v regionu soudržnosti Jihozápad 46 %,

h) v regionu soudržnosti Praha 20 %.

(2) Pokud je investiční akce realizována malým nebo středním podnikatelem,2) nesmí za celou dobu čerpání veřejné podpory přípustná míra veřejné podpory překročit v jednotlivých regionech soudržnosti České republiky tyto hodnoty:

a) v regionu soudržnosti Moravskoslezsko 65 %,

b) v regionu soudržnosti Střední Čechy 65 %,

c) v regionu soudržnosti Severozápad 64 %,

d) v regionu soudržnosti Střední Morava 64 %,

e) v regionu soudržnosti Severovýchod 63 %,

f) v regionu soudržnosti Jihovýchod 63 %,

g) v regionu soudržnosti Jihozápad 61 %,

h) v regionu soudržnosti Praha 30 %.

§ 2

Výše přípustné míry veřejné podpory vůči nákladům přesahujícím 50 000 000 EUR

Přípustná míra veřejné podpory pro investiční akci, u které hodnota nákladů, které mohou být podpořeny, přepočtená kurzem České národní banky vyhlášeným ke dni podání záměru získat investiční pobídky podle zákona, přesahuje 50 000 000 EUR, činí pro tu část nákladů, které mohou být podpořeny a jež přesahují 50 000 000 EUR a nepřesahují 100 000 000 EUR, 50 % výše přípustné míry veřejné podpory v jednotlivých regionech soudržnosti České republiky stanovené podle § 1 odst. 1 nebo 2.

§ 3

Výše přípustné míry veřejné podpory vůči nákladům přesahujícím 100 000 000 EUR

(1) V případě, že má být poskytnuta veřejná podpora vůči té části nákladů, které mohou být podpořeny a které přepočteny kurzem České národní banky vyhlášeným ke dni podání záměru získat investiční pobídky podle zákona přesahují 100 000 000 EUR, může být tato veřejná podpora udělena pouze po předchozím oznámení a schválení této veřejné podpory Komisí.3)

(2) Veřejná podpora v případech uvedených v odstavci 1 nemůže být udělena, pokud

a) tržby příjemce veřejné podpory z prodeje výrobku, který je předmětem investiční akce, přesáhnou v roce předcházejícím nebo v roce následujícím po realizaci investiční akce 25 % v rámci příslušného relevantního trhu,4) nebo

b) kapacita vytvořená investiční akcí bude za rok následující po roce, ve kterém byla investiční akce ukončena, činit více než 5 % příslušného relevantního trhu4) měřeno podle hodnoty zřejmé spotřeby výrobku, který je předmětem investiční akce. Toto hledisko se neuplatní, pokud průměrný roční růst zřejmé spotřeby výrobku, který je předmětem investiční akce, za posledních pět let přesahuje průměrný roční růst hrubého domácího produktu Evropského hospodářského prostoru.

(3) Přípustná míra veřejné podpory pro investiční akci, u které hodnota nákladů, které mohou být podpořeny, přepočtená kurzem České národní banky vyhlášeným ke dni podání záměru získat investiční pobídky podle zákona, přesahuje 100 000 000 EUR, činí pro tu část nákladů, které mohou být podpořeny a jež přesahují 100 000 000 EUR, 34 % výše přípustné míry veřejné podpory v jednotlivých regionech soudržnosti České republiky stanovené podle § 1 odst. 1 nebo 2.

(4) Přípustná míra veřejné podpory stanovená podle odstavce 3 může být zvýšena o 15 procentních bodů, pokud je projekt spolufinancován ze strukturálních fondů Evropských společenství jako významný projekt,5) a pokud

a) míra spolufinancování ze strukturálních fondů Evropských společenství činí alespoň 10 % veřejných zdrojů a investiční akce je umístěna v regionech soudržnosti1) České republiky uvedených v § 1 odst. 1 písm. a) až g), nebo

b) míra spolufinancování ze strukturálních fondů Evropských společenství činí alespoň 25 % veřejných zdrojů a investiční akce je umístěna v regionu soudržnosti České republiky uvedeném v § 1 odst. 1 písm. h).

(5) V případě zvýšení veřejné podpory podle odstavce 4 nesmí být poskytnuta veřejná podpora v míře větší než 75 % výše přípustné míry veřejné podpory stanovené podle § 1 odst. 1 nebo 2.

§ 4

Výše přípustné míry veřejné podpory pro investiční akce realizované v průmyslu výroby motorových vozidel

(1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) průmyslem výroby motorových vozidel vývoj, výroba a montáž motorových vozidel, motorů pro motorová vozidla a modulů nebo subsystémů těchto vozidel nebo motorů, a to prováděné buď přímo výrobcem nebo subdodavatelem první úrovně, přičemž, pokud jde o tyto subdodavatele, je toto prováděno v rámci souhrnného projektu,

b) motorovým vozidlem osobní automobily, dodávkové automobily, nákladní automobily, silniční traktory, autobusy městské i dálkové a jiná užitková vozidla; za motorové vozidlo se nepovažují závodní automobily, automobily určené k použití v terénu (například vozidla sestrojená k jízdě na sněhu nebo k přepravě osob na golfových hřištích), motocykly, přívěsy, zemědělské a lesní traktory, obytné automobily a přívěsy, vozidla zvláštního určení (například požární vozidla, pojízdné dílny), výklopné vozy a vozíky, vozidla pro vnitrozávodní dopravu (například vysokozdvižné vozíky, nákladní automobily se sedlovou ložní plochou, valníky) a vojenská vozidla určená pro armádu,

c) motorem pro motorová vozidla vznětové a zážehové motory a též elektromotory a turbinové, plynové, hybridní a jiné motory pro motorová vozidla,

d) modulem nebo subsystémem sestava primárních součástí určených pro vozidlo nebo motor, který je vyráběn, sestavován nebo montován subdodavatelem první úrovně a který je dodáván prostřednictvím počítačového objednávkového systému nebo na bázi "dodání právě ve správnou dobu"; za moduly a subsystémy se též považují logistické, dodavatelské a skladovací systémy a subkontrahované kompletní operace tvořící součást výrobního řetězce (například lakování montážních celků),

e) subdodavatelem první úrovně dodavatel, který má svůj díl odpovědnosti za konstrukci a vývoj, a který vyrábí, montuje nebo dodává moduly nebo subsystémy pro výrobce vozidel během výroby nebo ve stadiu montáže; subdodavatelem první úrovně je také dodavatel služeb, a to zejména logistických služeb,

f) souhrnným projektem takový projekt, který

1. integruje jeden nebo více projektů subdodavatelů první úrovně v místě investice nebo v průmyslovém parku či v několika průmyslových parcích vzájemně nepříliš vzdálených, účastnících se na dodávkách modulů nebo subsystémů pro vyráběná motorová vozidla nebo pro vyráběné motory pro motorová vozidla, přičemž investice subdodavatele první úrovně je integrována, pokud se alespoň polovina výroby vznikající díky této investici dodává výrobci do jeho závodu, a

2. trvá po dobu investičního projektu výrobce vozidel.

(2) Přípustná míra veřejné podpory pro investiční akci realizovanou v oblasti automobilového průmyslu, u které hodnota veřejné podpory, přepočtená kurzem České národní banky vyhlášeným ke dni podání záměru získat investiční pobídky podle zákona, jež bude moci být poskytnuta ve vztahu k nákladům, které mohou být podpořeny, přesáhne 5 000 000 EUR, činí 30 % výše přípustné míry veřejné podpory stanovené podle § 1 odst. 1.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Urban v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.

2) § 2 zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

3) Čl. 211 a následující Smlouvy o založení Evropského společenství.

4) § 2 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže).

5) Čl. 25 a 26 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se stanoví obecná pravidla o strukturálních fondech ES.

Přesunout nahoru