Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 307/2004 Sb.Vyhláška o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

Částka 101/2004
Platnost od 18.05.2004
Účinnost od 01.06.2004
Zrušeno k 01.01.2014 (314/2013 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

307

VYHLÁŠKA

ze dne 4. května 2004

o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 257/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) obsah, formu, způsob a termíny předkládání informací a podkladů ve formě statistických výkazů (dále jen "výkazy") České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí podle práva Evropské unie2) a nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky (dále jen "vykazující subjekt").

§ 2

Vymezení pojmů

(1) Pro účely této vyhlášky se fondem peněžního trhu rozumí fond kolektivního investování podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího rozvahu sektoru měnových finančních institucí3).

(2) Pro účely této vyhlášky se dále rozumí

a) výkazem strukturovaný soubor údajů, které mají významné věcné a formální vazby,

b) datovým souborem seskupení údajů výkazu s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, předávány a zpracovávány jako celek,

c) metodikou metodický popis věcného obsahu a struktur datových souborů přiřazených k jednotlivým výkazům s připojenými kontrolami vykazovaných údajů,

d) zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě a které

1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu,

2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření bezpečnostních značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou,

3. jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat,

e) fondem penzijní společnosti důchodový, účastnický nebo transformovaný fond, jehož majetek penzijní společnost obhospodařuje28).

§ 3

Okruh vykazujících subjektů

Výkazy předkládají tyto vykazující subjekty

a) investiční společnost za každý vytvořený podílový fond, jehož majetek obhospodařuje,

b) investiční společnost za investiční fond, jehož majetek obhospodařuje na základě smlouvy o obhospodařování majetku investičního fondu, 4)

c) investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování,

d) finanční instituce zařazené do subsektoru S.123 – Ostatní finanční zprostředkovatelé, zapsané v obchodním rejstříku s předmětem činnosti, který převážně spadá do ostatního finančního zprostředkování podle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE 64.9), a které v rámci svého podnikání jako svou rozhodující nebo podstatnou činnost poskytují úvěry nebo půjčky nebo uzavírají smlouvy obdobné povahy, například finanční leasing, faktoring, spotřebitelský úvěr, financování splátkového prodeje, a to včetně zahraničních osob s obdobnou náplní činnosti, které podnikají na území České republiky prostřednictvím organizační složky svého podniku (dále jen "zprostředkovatel financování aktiv"),

e) pojišťovna, zajišťovna a organizační složka zahraniční pojišťovny nebo zajišťovny, které provozují pojišťovací nebo zajišťovací činnost4a) na území České republiky (dále jen "pojišťovna"),

f) penzijní společnost,

g) účelová finanční společnost pro sekuritizaci podle přímo použitelného předpisu Evropské unie4c) nebo osoba, která podle přímo použitelného předpisu Evropské unie za předkládání výkazů účelové finanční společnosti zapojené do sekuritizačních transakcí odpovídá4d) (dále jen „účelová finanční společnost pro sekuritizaci“).

§ 4zrušeno

§ 5

Výkazy fondu kolektivního investování

(1) Investiční společnost k poslednímu dni každého kalendářního měsíce (dále jen „měsíc“) za každý jednotlivý podílový fond a za investiční fond, jehož majetek obhospodařuje na základě smlouvy o obhospodařování, sestavuje výkaz

a) FKI (ČNB) 1-12 „Měsíční bilance aktiv a pasiv fondu kolektivního investování“ s kódem přiřazeného datového souboru RISIFI30,

b) FKI (ČNB) 3-12 „Měsíční přehled držených a emitovaných cenných papírů fondu kolektivního investování“ s kódem přiřazeného datového souboru RISIFI33,

c) FKI (ČNB) 4-12 „Měsíční výkaz o změnách v ocenění fondu kolektivního investování“ s kódem přiřazeného datového souboru TISIFI10.

(2) Výkazy podle odstavce 1 investiční společnost předkládá České národní bance vždy do 25 kalendářních dnů následujícího měsíce, s výjimkou výkazu sestavovaného za fond peněžního trhu, který investiční společnost předkládá České národní bance vždy do 15 kalendářních dnů následujícího měsíce.

(3) Investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, sestavuje a předkládá České národní bance výkazy podle odstavců 1 a 2.

(4) Charakteristika struktury a obsahové náplně výkazů podle odstavce 1 je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 6

Výkazy zprostředkovatele financování aktiv

(1) Zprostředkovatel financování aktiv ke konci každého kalendářního čtvrtletí (dále jen „čtvrtletí“) sestavuje a předkládá České národní bance výkaz OFZ (ČNB) 3-04 "Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv zprostředkovatele financování aktiv" s kódem přiřazeného datového souboru RISIFI23, a to vždy do 20 kalendářních dnů druhého měsíce následujícího po skončení čtvrtletí.

(2) Zprostředkovatel financování aktiv, který v bilanci aktiv a pasiv vykazuje položky ve vztahu k zahraničí,

a) k poslednímu dni každého měsíce sestavuje a předkládá České národní bance výkaz PB (ČNB) 61-12 „Měsíční výkaz o úvěrech a vkladech ve vztahu k zahraničí“ s kódem přiřazeného datového souboru JISIFE61, a to vždy do 25 kalendářních dnů následujícího měsíce,

b) ke konci každého čtvrtletí sestavuje a předkládá České národní bance výkaz PB (ČNB) 62-04 „Čtvrtletní výkaz - splátkový kalendář dlouhodobých finančních úvěrů přijatých ze zahraničí“ s kódem přiřazeného datového souboru JIPIFE62, a to vždy do 30 kalendářních dnů následujících po skončení čtvrtletí,

c) ke konci každého kalendářního roku sestavuje a předkládá České národní bance výkaz PB (ČNB) 63-01 „Roční výkaz o přímých zahraničních investicích“ s kódem přiřazeného datového souboru JISIFE63, a to vždy do 30 kalendářních dnů následujících po skončení roku.

(3) Charakteristika struktury a obsahové náplně výkazů podle odstavců 1 a 2 je uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 6a

Výkaz pojišťovny

(1) Pojišťovna ke konci každého čtvrtletí sestavuje a předkládá České národní bance výkaz POJ (ČNB) 11-04 "Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv pojišťovny" s kódem přiřazeného datového souboru RISIPE11, a to vždy do 30 kalendářních dnů následujících po skončení čtvrtletí.

(2) Charakteristika struktury a obsahové náplně výkazu podle odstavce 1 je uvedena v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 6b

Výkaz penzijní společnosti

(1) Penzijní společnost ke konci každého čtvrtletí sestavuje výkaz PEF (ČNB) 12-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv penzijní společnosti/fondu penzijní společnosti“ s kódem přiřazeného datového souboru RISIPE12, a to samostatně za penzijní společnost a za každý jednotlivý fond penzijní společnosti.

(2) Výkaz podle odstavce 1 penzijní společnost předkládá České národní bance vždy do 30 kalendářních dnů následujících po skončení čtvrtletí.

(3) Charakteristika struktury a obsahové náplně výkazu podle odstavce 1 je uvedena v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 6ba

Výkaz účelové finanční společnosti pro sekuritizaci

(1) Účelová finanční společnost pro sekuritizaci ke konci každého čtvrtletí sestavuje výkaz

a) OFZ (ČNB) 90-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv účelové finanční společnosti pro sekuritizaci“ s kódem přiřazeného datového souboru RISIFI90,

b) OFZ (ČNB) 91-04 „Čtvrtletní přehled držených cenných papírů účelové finanční společnosti pro sekuritizaci“ s kódem přiřazeného datového souboru RISIFI91,

c) OFZ (ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz o finančních transakcích účelové finanční společnosti pro sekuritizaci“ s kódem přiřazeného datového souboru TISIFI20.

(2) Výkazy podle odstavce 1 účelová finanční společnost pro sekuritizaci předkládá České národní bance vždy do 25 kalendářních dnů následujících po skončení čtvrtletí.

(3) Charakteristika struktury a obsahové náplně výkazů podle odstavce 1 je uvedena v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 6c

(1) Vykazující subjekt po obdržení informace o zařazení do okruhu statisticky nevýznamných subjektů nadále předkládá České národní bance jednou ročně pouze hodnotu celkových aktiv z výkazu podle této vyhlášky podle stavu k 31. prosinci, a to doručením v písemné nebo elektronické formě do 20. února následujícího kalendářního roku.

(2) Dojde-li následně ke statisticky významné změně v objemu vykazovaných aktiv, Česká národní banka sdělí vykazujícímu subjektu, že již nebude předkládat hodnotu celkových aktiv podle odstavce 1, a vykazující subjekt nadále sestavuje a předkládá výkaz podle této vyhlášky. V případě potřeby vykazující subjekt aktualizuje technickou a organizační přípravu k předkládání výkazů (§ 7).

(3) Statistická významnost se pro účely této vyhlášky zjišťuje podílem aktiv vykazujícího subjektu na celkovém objemu aktiv všech vykazujících subjektů dané kategorie.

Termíny pro zahájení a ukončení sestavování a předkládání výkazů

§ 7

(1) Vykazující subjekt, který je k výkonu činnosti oprávněn na základě zvláštního právního předpisu, zahájí v dohodě s Českou národní bankou technickou a organizační přípravu k předkládání výkazů neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení

a) k vytvoření podílového fondu,5)

b) k činnosti investičního fondu,6)

c) k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti6a),

d) k činnosti penzijní společnosti6b).

(2) Za investiční fond, jehož majetek obhospodařuje na základě smlouvy o obhospodařování, zahájí přípravu podle odstavce 1 investiční společnost, a to neprodleně po uzavření této smlouvy.

(3) Zprostředkovatel financování aktiv a účelová finanční společnost pro sekuritizaci zahájí přípravu podle odstavce 1 neprodleně po jejich zápisu do obchodního rejstříku.

(4) Pobočka pojišťovny z jiného členského státu Evropské unie nebo ze státu tvořícího Evropský hospodářský prostor zahájí přípravu podle odstavce 1 neprodleně po zahájení její činnosti na území České republiky.

(5) Neprodleně po dokončení nebo aktualizaci přípravy zahájí vykazující subjekt sestavování a předkládání výkazů.

§ 8

(1) Při splynutí podílových fondů7) investiční společnost, která obhospodařuje majetek v nově vytvořeném podílovém fondu, zahájí sestavování výkazů ode dne splynutí podílových fondů.

(2) Při sloučení podílových fondů8) investiční společnost, která obhospodařuje majetek v přejímajícím podílovém fondu, ode dne sloučení podílových fondů sestavuje a předkládá výkazy zahrnující údaje i o majetku zrušeného podílového fondu, který se stává součástí majetku přejímajícího podílového fondu.

(3) Při převodu podílového fondu do obhospodařování jiné investiční společnosti9) investiční společnost, která tento fond obhospodařuje, sestavuje a předkládá výkazy do nabytí právní moci rozhodnutí o povolení převodu obhospodařování podílového fondu. Po nabytí právní moci rozhodnutí výkazy sestavuje a předkládá investiční společnost, na kterou je obhospodařování podílového fondu převedeno.

(4) Při zrušení podílového fondu10) investiční společnost, která jej obhospodařovala, předloží v termínech stanovených touto vyhláškou výkazy, které jsou sestaveny ke konci měsíce předcházejícímu den zrušení podílového fondu.

(5) Při svěření obhospodařování majetku v podílovém fondu jiné osobě11) předkládá výkazy České národní bance investiční společnost, která majetek ve fondu svěřuje k obhospodařování.

§ 9

(1) Při fúzi nebo rozdělení investičního fondu12) investiční společnost, která obhospodařuje majetek v nástupnickém investičním fondu, po zápisu fúze nebo rozdělení do obchodního rejstříku

a) zahájí sestavování a předkládání výkazu podle § 7 odst. 5, jde-li o nově vzniklý nástupnický investiční fond, nebo

b) sestavuje a předkládá výkaz zahrnující údaje i o majetku zaniklého investičního fondu od rozhodného dne fúze13) nebo od rozhodného dne rozdělení, 14) jde-li o přejímající nástupnický investiční fond.

(2) Investiční společnost, která obhospodařuje majetek v investičním fondu zanikajícím fúzí nebo rozdělením, předloží v termínu stanoveném touto vyhláškou výkaz, který je sestaven ke konci měsíce předcházejícímu rozhodný den fúze nebo rozhodný den rozdělení.

(3) Při zrušení investičního fondu s likvidací investiční společnost, která obhospodařuje majetek ve zrušovaném investičním fondu, předloží v termínu stanoveném touto vyhláškou výkaz, který je sestaven ke konci měsíce předcházejícímu den zrušení investičního fondu.

(4) Podle odstavců 1 až 3 sestavuje a předkládá výkaz rovněž investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování.

§ 10

(1) Ustanovení § 9 se použijí přiměřeně i na sestavování a předkládání výkazů ostatními vykazujícími subjekty při jejich přeměně, zrušení s likvidací nebo změně předmětu jejich podnikání.

(2) Jde-li při převodu obchodního jmění na akcionáře nebo společníka o převod na vykazující subjekt, ten po zápisu převodu obchodního jmění do obchodního rejstříku postupuje podle § 9 odst. 1 písm. b).

(3) Při převodu obchodního jmění na akcionáře nebo společníka se rozhodným dnem podle § 9 odst. 1 písm. b) a odstavce 2 rozumí rozhodný den převodu obchodního jmění.15)

§ 11

Sestavování a předkládání výkazů se po dohodě s Českou národní bankou ukončí, případně přeruší u vykazujícího subjektu,

a) na jehož majetek byl prohlášen konkurz, zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku, nebo

b) kterému soud nebo správní úřad zakázal činnost.

Způsob sestavování výkazů

§ 12

(1) Datové soubory přiřazené k jednotlivým výkazům podle této vyhlášky využívá vykazující subjekt pro zjištění metodiky [§ 2 odst. 2 písm. c)] k sestavování výkazů a pro jejich předkládání. Vykazující subjekt podle zjištěné metodiky vytváří z údajů svého informačního systému datový soubor s hodnotami údajů, který předává jako součást datové zprávy16) České národní bance.

(2) Formuláře předkládaných výkazů a metodiku pro jejich sestavování vydává Česká národní banka a jsou uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 13

(1) Investiční společnost čerpá údaje potřebné pro sestavení předkládaných výkazů ze svého informačního systému, zejména z účetnictví vedeného pro obhospodařovaný podílový17) nebo investiční fond, podle definic ukazatelů uvedených v metodice.

(2) Investiční společnost postupuje při sestavování výkazů podle pravidel pro sestavování účetní závěrky obhospodařovaného podílového nebo investičního fondu19) a dalších podkladů platných ke dni sestavení výkazu. Dnem sestavení výkazu je poslední kalendářní den sledovaného období.

(3) Podle odstavců 1 a 2 obdobně postupují i ostatní vykazující subjekty, a to na základě údajů z vlastního účetnictví a podle pravidel pro sestavování účetní závěrky20) a dalších podkladů platných ke dni sestavení výkazu.

(4) Pro oceňování vykazovaných údajů se používají způsoby stanovené zvláštním právním předpisem21) nebo uvedené v metodice.

(5) Pro přepočet údajů v cizích měnách na údaje vykazované v české měně použije vykazující subjekt kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou pro den sestavení výkazu, nejedná-li se o údaje o transakcích ve vztahu k zahraničí ve výkazech podle § 6 odst. 2, kdy se použije kurz devizového trhu vyhlášený pro den uskutečnění transakce nebo pro den, kdy bylo o transakci účtováno, nebo lze použít průměrný kurz za vykazované období. Pro přepočet údajů v cizích měnách, pro něž Česká národní banka nevyhlašuje kurz devizového trhu, postupují vykazující subjekty podle zvláštního právního předpisu, 22) a to i v případech, které se týkají subjektů účtujících jako banky.

(6) Při vykazování údajů o pohledávkách a závazcích vůči měnovým finančním institucím, 23) které jsou rezidenty24)

a) České republiky, používají vykazující subjekty pro jejich identifikaci a klasifikaci "Seznam měnových finančních institucí v České republice" vydaný a aktualizovaný Českou národní bankou, která jej uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b) členských států Evropské unie, s výjimkou České republiky, používají vykazující subjekty pro jejich identifikaci a klasifikaci "Seznam měnových finančních institucí a institucí podléhajících minimálním rezervám" vydaný a aktualizovaný Evropskou centrální bankou, která jej uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 14

(1) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem ke změnám vykazovaných údajů ve výkazech sestavených k 31. prosinci a předložených České národní bance podle této vyhlášky, sestaví a předloží vykazující subjekt tyto výkazy znovu s upravenými hodnotami do 15 kalendářních dnů po provedení odpovídajících změn v účetnictví. Opětovné předložení výkazů sestavených k 31. prosinci provede vykazující subjekt formou zvláštní dodatečné opravy z důvodu auditu.

(2) Vykazující subjekt znovu sestaví a předloží z důvodu změny po auditu rovněž následující výkazy, pokud jsou ovlivněny úpravou údajů k 31. prosinci minulého roku podle odstavce 1. Opětovné předložení upravených výkazů provede vykazující subjekt formou běžné opravy do 30 kalendářních dnů po předložení upravených výkazů sestavených k 31. prosinci podle výsledků auditu.

Způsob a forma předkládání výkazů

§ 15

(1) Vykazující subjekt předkládá výkazy České národní bance v elektronické podobě ve formě datových zpráv prostřednictvím

a) programové aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS), která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b) vlastní programové aplikace vykazujícího subjektu umožňující elektronickou výměnu informací (EDI/EDIFACT), nebo

c) vlastní programové aplikace vykazujícího subjektu používající pro předání výkazu webové služby České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).

(2) Datové zprávy zasílané prostřednictvím programových aplikací uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) opatří vykazující subjekt zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb24a).

(3) Datové zprávy zasílané prostřednictvím programové aplikace uvedené v odstavci 1 písm. b) opatří vykazující subjekt zabezpečovací značkou založenou na certifikátu vydaném Českou národní bankou.

§ 16

(1) Pokud jsou předložené výkazy správné a úplné, Česká národní banka prostřednictvím programové aplikace uvedené v § 15 odst. 1 potvrdí vykazujícímu subjektu jejich přijetí, jinak postupuje podle zvláštního právního předpisu.25) Vykazující subjekt provede opravu nesprávných a neúplných výkazů a opravené výkazy ve stanovené lhůtě předloží České národní bance způsobem stanoveným v § 15, případně poskytne požadované vysvětlení.

(2) Pokud vykazující subjekt dodatečně zjistí, že údaje dříve přijatého výkazu nejsou správné, provede prostřednictvím programové aplikace uvedené v § 15 odst. 1 opravu dat tohoto výkazu a v případě potřeby i dat výkazů souvisejících a uvědomí o provedení, rozsahu a obsahu oprav Českou národní banku.

§ 17

(1) Vykazující subjekt, který sestavuje a předkládá výkazy České národní bance pomocí programové aplikace uvedené v § 15 odst. 1 písm. a) nebo c), sdělí České národní bance

a) jména a příjmení nejméně 2 osob, které jménem vykazujícího subjektu předkládají výkazy České národní bance,

b) základní kontaktní údaje těchto osob nezbytné pro automatizovaný provoz programové aplikace (adresa pracoviště, telefonní a faxové číslo a adresa elektronické pošty) a

c) základní identifikační údaje (obchodní firma nebo identifikační číslo) akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb26) a číslo kvalifikovaného certifikátu vydaného těmto osobám k označování datových zpráv zaručeným elektronickým podpisem podle § 15 odst. 2.

(2) Vykazující subjekt sdělí České národní bance bez zbytečného odkladu každou změnu údajů podle odstavce 1.

(3) Pokud jsou výkazy sestavovány a předkládány České národní bance pomocí programové aplikace uvedené v § 15 odst. 1 písm. b), Česká národní banka na požádání vystaví certifikát určený k vytváření zabezpečovací značky uvedené v § 15 odst. 3.


§ 18

Přechodná ustanovení

(1) Investiční společnosti předloží České národní bance výkazy za fondy peněžního trhu podle této vyhlášky sestavené poprvé k 30. červnu 2004.

(2) Investiční společnosti, které obhospodařují majetek v jiném podílovém fondu než fondu peněžního trhu nebo majetek investičního fondu na základě smlouvy o obhospodařování, a investiční fondy, které nemají uzavřenou smlouvu o obhospodařování, zahájí v dohodě s Českou národní bankou technickou a organizační přípravu k předkládání výkazů do 1 měsíce po nabytí účinnosti této vyhlášky. Výkazy za podílové a investiční fondy podle této vyhlášky sestaví investiční společnosti a investiční fondy poprvé k 30. září 2004 a předloží je České národní bance do 30. listopadu 2004.

(3) Ostatní vykazující subjekty zahájí v dohodě s Českou národní bankou technickou a organizační přípravu k předkládání výkazů podle této vyhlášky do 15. ledna 2005. Výkazy podle této vyhlášky sestaví poprvé k 31. březnu 2005.

§ 19

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2004.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 34/2006 Sb. Čl. II

Pojišťovny a penzijní fondy předloží České národní bance výkazy podle této vyhlášky sestavené poprvé k 31. březnu 2006.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 385/2008 Sb. Čl. II

Investiční společnosti a investiční fondy předloží České národní bance výkaz podle § 5 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 307/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, sestavený poprvé k 31. lednu 2009.

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 225/2010 Sb. Čl. II

(1) Účelová finanční společnost pro sekuritizaci, která zahájila činnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie před nabytím účinnosti této vyhlášky, při prvním vykazování údajů sestavuje a předkládá České národní bance pouze výkazy podle § 6ba odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 307/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) V případě použití programové aplikace uvedené v § 15 odst. 1 písm. a) lze do 31. prosince 2010 datové zprávy opatřovat zabezpečovacím kódem založeným na certifikátu vydaném Českou národní bankou.


Guvernér:
v z. doc. Ing. Dědek, CSc. v. r.

viceguvernér


Příloha č. 2 k vyhlášce č. 307/2004 Sb.

Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování

I) Měsíční bilance aktiv a pasiv fondu kolektivního investování - FKI (ČNB) 1-12

Výkaz FKI (ČNB) 1-12 „Měsíční bilance aktiv a pasiv fondu kolektivního investování“ se sestavuje k poslednímu dni měsíce. Výkaz obsahuje statisticky členěné rozvahové údaje a vybrané doplňkové údaje za fond kolektivního investování.

Část 1: Aktiva

Obsahuje celková aktiva a jejich statisticky členěné složky - uložené převoditelné a ostatní vklady, poskytnuté úvěry, držené cenné papíry, stálá aktiva, finanční deriváty, ostatní aktiva a jejich složky.

Část 2: Pasiva

Obsahuje celková pasiva a jejich statisticky členěné složky - přijaté úvěry, emitované podílové listy/akcie fondu, finanční deriváty, ostatní pasiva a jejich složky.

Uvedené složky aktiv a pasiv jsou členěny podle zemí - souhrn za všechny země celkem, Česká republika, členské státy Evropské unie, které přijaly euro (dále jen „zúčastněné členské státy“), zbytek světa.

Část 3: Doplňkové údaje

Doplňkové údaje o struktuře poskytnutých úvěrů.

Doplňkové údaje jsou členěny podle zemí - Česká republika, zúčastněné členské státy, a podle ekonomických sektorů - měnové finanční instituce, vládní instituce, nefinanční podniky, ostatní finanční zprostředkovatelé, pomocné finanční instituce, pojišťovny a penzijní fondy, domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem.

II) Měsíční přehled držených a emitovaných cenných papírů fondu kolektivního investování - FKI (ČNB) 3-12

Výkaz FKI (ČNB) 3-12 „Měsíční přehled držených a emitovaných cenných papírů fondu kolektivního investování“ se sestavuje k poslednímu dni měsíce. Výkaz obsahuje identifikaci fondem držených a emitovaných cenných papírů a jejich základní charakteristiku na individuální bázi.

Část 1: Aktiva

Obsahuje přehledy držených majetkových a dluhových cenných papírů s uvedením jejich základních charakteristik - kód cenného papíru, název cenného papíru, počet jednotek a celková reálná hodnota.

Část 2: Pasiva

Obsahuje přehled emitovaných podílových listů/akcií fondu s uvedením jejich základních charakteristik - kód cenného papíru, počet jednotek a celková aktuální hodnota, v členění podle zemí držitelů - Česká republika, zúčastněné členské státy, zbytek světa, a ekonomických sektorů držitelů - měnové finanční instituce, vládní instituce, nefinanční podniky, ostatní finanční zprostředkovatelé, pomocné finanční instituce, pojišťovny a penzijní fondy, domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem.

III) Měsíční výkaz o změnách v ocenění fondu kolektivního investování - FKI (ČNB) 4-12

Výkaz FKI (ČNB) 4-12 „Měsíční výkaz o změnách v ocenění fondu kolektivního investování“ se sestavuje k poslednímu dni měsíce. Výkaz obsahuje údaje o změnách v ocenění vybraných rozvahových položek v důsledku pohybu cen a směnných kurzů.

Vybrané rozvahové položky

Obsahuje celkové údaje o změnách v ocenění finančních derivátů na straně aktiv a pasiv a stálých aktiv.

Uvedené složky aktiv a pasiv se po dohodě s Českou národní bankou nemusejí vykazovat, pokud údaje o stavech těchto aktiv a pasiv, uvedené ve výkazu FKI (ČNB) 1-12 „Měsíční bilance aktiv a pasiv fondu kolektivního investování“, představují méně než 5% celkové aktuální hodnoty emitovaných podílových listů/ akcií fondu.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 307/2004 Sb.

Struktura a obsah výkazů předkládaných zprostředkovateli financování aktiv

I) Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv zprostředkovatele financování aktiv - OFZ (ČNB) 3-04

Výkaz OFZ (ČNB) 3-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv zprostředkovatele financování aktiv“ se sestavuje k poslednímu dni čtvrtletí. Výkaz obsahuje statisticky členěné rozvahové údaje za zprostředkovatele financování aktiv.

Část 1: Aktiva

Obsahuje celková aktiva a jejich statisticky členěné složky - pokladní hotovost, uložené vklady, poskytnuté půjčky, cenné papíry a podíly v držení zprostředkovatele, finanční deriváty, nefinanční aktiva, ostatní aktiva a jejich složky.

Část 2: Pasiva

Obsahuje celková pasiva a jejich statisticky členěné složky - přijaté půjčky, emitované dluhové cenné papíry, kapitál a rezervy (emitované akcie, jiné složky kapitálu a rezerv), finanční deriváty, ostatní pasiva a jejich složky.

Uvedené složky aktiv a pasiv jsou členěny v závislosti na své ekonomické podstatě následovně:

1. Podle zemí: Česká republika, zúčastněné členské státy, nezúčastněné členské státy, zbytek světa nebo agregace vybraných skupin zemí.

2. Podle splatnosti: do 1 roku včetně, nad 1 rok do 5 let, nad 5 let nebo agregace vybraných pásem splatnosti.

3. Podle typů uložených vkladů: převoditelné vklady, ostatní vklady.

4. Podle typů půjček poskytnutých domácnostem: půjčky na spotřebu, půjčky na bydlení, ostatní půjčky.

5. Podle ekonomických sektorů: nefinanční podniky, měnové finanční instituce (úvěrové instituce, fondy peněžního trhu, jiné instituce), ostatní finanční zprostředkovatelé, pomocné finanční instituce, pojišťovny a penzijní fondy, vládní instituce, domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem nebo agregace vybraných sektorů, v rozdělení na rezidenty a nerezidenty.

6. Podle druhů cenných papírů: dluhové cenné papíry, akcie (kótované, nekótované), podílové listy.

7. Podle segmentů poskytnutých půjček: finanční leasing movitých věcí, finanční leasing nemovitostí, spotřebitelské úvěry, splátkový prodej, neleasingové financování investičního majetku, ostatní půjčky nebo agregace vybraných segmentů.

II) Měsíční výkaz o úvěrech a vkladech ve vztahu k zahraničí - PB (ČNB) 61-12

Výkaz PB (ČNB) 61-12 „Měsíční výkaz o úvěrech a vkladech ve vztahu k zahraničí“ se sestavuje k poslednímu dni měsíce. Výkaz obsahuje statisticky členěné rozvahové údaje o transakcích a pozicích, týkajících se aktiv nebo pasiv ve vztahu k zahraničí, za zprostředkovatele financování aktiv.

Část 1: Aktiva

Obsahuje údaje o finančních úvěrech poskytnutých do zahraničí a o vkladech na účtech v zahraničí a jejich statisticky členěné složky.

Část 2: Pasiva

Obsahuje údaje o finančních úvěrech přijatých ze zahraničí a jejich statisticky členěné složky.

Uvedené složky aktiv a pasiv jsou členěny v závislosti na své ekonomické podstatě následovně:

1. Podle splatnosti: krátkodobé (do 1 roku včetně), dlouhodobé (nad 1 rok).

2. Podle typu zahraničního subjektu: s kapitálovým propojením, ostatní.

3. Podle země sídla zahraničního subjektu: kód země, kód mezinárodní organizace.

4. Podle typů sledovaných veličin: stavy, transakce, úroky, netransakční změny (například změny v ocenění, ostatní změny).

III) Čtvrtletní výkaz - splátkový kalendář dlouhodobých finančních úvěrů přijatých ze zahraničí - PB (ČNB) 62-04

Výkaz PB (ČNB) 62-04 „Čtvrtletní výkaz - splátkový kalendář dlouhodobých finančních úvěrů přijatých ze zahraničí“ se sestavuje k poslednímu dni čtvrtletí. Výkaz obsahuje údaje o předpokládaných budoucích splátkách dlouhodobých finančních úvěrů přijatých ze zahraničí. Vykazování budoucích splátek finančních úvěrů zahrnuje splátky jistiny a splátky úroků v členění podle typu a země sídla zahraničního subjektu.

IV) Roční výkaz o přímých zahraničních investicích - PB (ČNB) 63-01

Výkaz PB (ČNB) 63-01 „Roční výkaz o přímých zahraničních investicích“ se sestavuje k poslednímu dni kalendářního roku. Výkaz obsahuje statisticky členěné rozvahové údaje a doplňkové údaje o transakcích a pozicích, týkajících se aktiv nebo pasiv ve vztahu k zahraničí, za zprostředkovatele financování aktiv.

Část 1: Aktiva

Obsahuje základní údaje o společnosti v zahraničí, ve které má vykazující subjekt majetkový podíl - základní kapitál (podíl rezidenta), a na to navazující nároky na kapitálové fondy, fondy tvořené ze zisku, hospodářský výsledek a jejich statisticky členěné složky.

Část 2: Pasiva

Obsahuje základní údaje o vykazujícím subjektu, na kterém má zahraniční společnost majetkový podíl - základní kapitál (podíl nerezidenta), kapitálové fondy, fondy tvořené ze zisku, hospodářský výsledek a jejich statisticky členěné složky.

Část 3: Doplňkové údaje

Obsahuje údaje o společnosti v zahraničí, která vykazující subjekt přímo nebo nepřímo ovládá (vrcholový investor), údaje o dividendách nebo podílech na zisku a jejich statisticky členěné složky.

Uvedené složky aktiv a pasiv a doplňkových údajů jsou členěny v závislosti na své ekonomické podstatě následovně:

1. Podle země sídla zahraničního subjektu: kód země, kód mezinárodní organizace.

2. Podle klasifikace ekonomické činnosti: kód podle číselníku CZ-NACE.

3. Podle směru investice: investice v tuzemsku, investice v zahraničí.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 307/2004 Sb.

Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny

Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv pojišťovny – POJ (ČNB) 11-04

Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv pojišťovny se sestavuje k poslednímu dni čtvrtletí. Vychází z nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství (ESA95) a z požadavků a metodiky Evropské centrální banky pro sestavování finančních účtů, které jsou uvedeny v obecných zásadách Evropské centrální banky ze dne 21. listopadu 2002 o požadavcích ECB na statistické výkaznictví v oblasti čtvrtletních finančních účtů (ECB/2002/7). Položky aktiv a pasiv jsou členěny podle mezinárodních standardů ESA95.

Část 1: Aktiva Obsahuje celková aktiva a jejich statisticky členěné složky – pokladna, uložené vklady, držené cenné papíry jiné než účasti, finanční deriváty, poskytnuté půjčky a obdobné pohledávky, držené akcie mimo účastí v investičních fondech, a to kótované a nekótované, držené účasti v investičních fondech, držené jiné účasti, pohledávky ze zajištění, podíl zajistitelů na technických rezervách, pohledávky České kanceláře pojistitelů z titulu deficitu ze zákonného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, pohledávky z obchodního styku a poskytnuté zálohy, jiné finanční pohledávky, ostatní aktiva.

Část 2: Pasiva Obsahuje celková pasiva a jejich statisticky členěné položky – emitované cenné papíry jiné než účasti, finanční deriváty, přijaté půjčky, kapitál v členění na základní kapitál a ostatní kapitál, technické rezervy životního pojištění, technické rezervy neživotního pojištění, závazky z obchodního styku a přijaté zálohy, jiné finanční závazky, ostatní pasiva.

Uvedené složky aktiv a pasiv jsou členěny v závislosti na své ekonomické podstatě takto:

1. Podle splatnosti: souhrn za všechna pásma splatností, do 1 roku včetně, nad 1 rok.

2. Podle typů uložených vkladů: převoditelné vklady, ostatní vklady.

3. Podle ekonomických sektorů: souhrn za všechny sektory (rezidenty a nerezidenty), nefinanční podniky, Česká národní banka, ostatní měnové finanční instituce (banky, spořitelní a úvěrní družstva, fondy peněžního trhu, jiné instituce), ostatní finanční zprostředkovatelé, finanční pomocné instituce, pojišťovny a penzijní fondy, vládní instituce, domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem, v rozdělení na rezidenty a nerezidenty.

4. Podle typů sledovaných veličin: stavy, salda, netransakční změny, například změny v ocenění, ostatní změny.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 307/2004 Sb.

Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností

Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv penzijní společnosti/fondu penzijní společnosti – PEF (ČNB) 12-04

Výkaz PEF (ČNB) 12-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv penzijní společnosti/fondu penzijní společnosti“ se sestavuje k poslednímu dni čtvrtletí. Výkaz obsahuje statisticky členěné rozvahové údaje za penzijní společnost nebo za každý jednotlivý fond penzijní společnosti.

Část 1: Aktiva Obsahuje celková aktiva a jejich statisticky členěné složky – pokladna, uložené vklady, držené cenné papíry jiné než účasti, finanční deriváty, poskytnuté půjčky a obdobné pohledávky, držené akcie mimo účastí v investičních fondech, a to kótované a nekótované, držené účasti v investičních fondech, držené jiné účasti, pohledávky z obchodního styku a poskytnuté zálohy, jiné finanční pohledávky, ostatní aktiva.

Část 2: Pasiva Obsahuje celková pasiva a jejich statisticky členěné položky – finanční deriváty, přijaté půjčky, kapitál v členění na základní kapitál a ostatní kapitál, prostředky účastníků penzijního připojištění, souhrnná hodnota důchodových jednotek, souhrnná hodnota penzijních jednotek, rezerva na důchody a podobné závazky, závazky z obchodního styku a přijaté zálohy, jiné finanční závazky, ostatní pasiva.

Uvedené složky aktiv a pasiv jsou členěny v závislosti na své ekonomické podstatě takto:

1. Podle splatnosti: souhrn za všechna pásma splatností, do 1 roku včetně, nad 1 rok.

2. Podle typů uložených vkladů: převoditelné vklady, ostatní vklady.

3. Podle ekonomických sektorů: souhrn za všechny sektory (rezidenty a nerezidenty), nefinanční podniky, Česká národní banka, ostatní měnové finanční instituce (banky, spořitelní a úvěrní družstva, fondy peněžního trhu, jiné instituce), ostatní finanční zprostředkovatelé, finanční pomocné instituce, pojišťovny a penzijní fondy, vládní instituce, domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem, v rozdělení na rezidenty a nerezidenty.

4. Podle typů sledovaných veličin: stavy, salda, netransakční změny, například změny v ocenění, ostatní změny.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 307/2004 Sb.

Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci

I) Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv účelové finanční společnosti pro sekuritizaci - OFZ (ČNB) 90-04

Výkaz OFZ (ČNB) 90-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv účelové společnosti pro sekuritizaci“ se sestavuje k poslednímu dni čtvrtletí. Výkaz obsahuje statisticky členěné rozvahové údaje a vybrané doplňkové údaje za účelovou společnost pro sekuritizaci.

Část 1: Aktiva

Obsahuje celková aktiva a jejich statisticky členěné složky - pokladna, uložené vklady, poskytnuté úvěry a pohledávky obdobné úvěrům, sekuritizované úvěry, držené cenné papíry, ostatní sekuritizovaná aktiva, stálá aktiva, finanční deriváty, ostatní aktiva.

Část 2: Pasiva

Obsahuje celková pasiva a jejich statisticky členěné složky - přijaté úvěry, emitované dluhové cenné papíry, základní kapitál, ostatní kapitál a rezervy, finanční deriváty, ostatní pasiva.

Část 3: Doplňkové údaje

Doplňkové údaje o struktuře sekuritizovaných úvěrů, sekuritizovaných ostatních aktivech, poskytnutých a přijatých úvěrech.

Uvedené složky aktiv a pasiv a doplňkových údajů jsou členěny v závislosti na své ekonomické podstatě následovně:

1. Podle zemí: souhrn za všechny země, Česká republika, zúčastněné členské státy, nezúčastněné členské státy, zbytek světa nebo agregace vybraných skupin zemí.

2. Podle splatnosti: souhrn za všechna pásma splatností, do 1 roku včetně, nad 1 rok do 2 let včetně, nad 2 roky do 5 let včetně, nad 5 let nebo agregace vybraných předchozích pásem splatnosti.

3. Podle typů uložených vkladů: převoditelné vklady, ostatní vklady.

4. Podle typů ostatních sekuritizovaných aktiv: finanční sekuritizovaná aktiva, nefinanční sekuritizovaná aktiva.

5. Podle ekonomických sektorů: souhrn za všechny sektory (rezidenty a nerezidenty), měnové finanční instituce, vládní instituce, nefinanční podniky, ostatní finanční zprostředkovatelé, účelové finanční společnosti pro sekuritizaci aktiv, pomocné finanční instituce, pojišťovací společnosti a penzijní fondy, domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem nebo agregace vybraných sektorů v rozdělení na rezidenty a nerezidenty.

II) Čtvrtletní přehled držených cenných papírů účelové finanční společnosti pro sekuritizaci - OFZ (ČNB) 91-04

Výkaz OFZ (ČNB) 91-04 „Čtvrtletní přehled držených cenných papírů účelové finanční společnosti pro sekuritizaci“ se sestavuje k poslednímu dni čtvrtletí. Výkaz obsahuje přehled cenných papírů držených účelovou finanční společností a jejich základní charakteristiku na individuální bázi - kód cenného papíru, název cenného papíru, počet jednotek, celkový nominální objem, celková reálná hodnota.

III) Čtvrtletní výkaz o finančních transakcích účelové finanční společnosti pro sekuritizaci OFZ (ČNB) 20-04

Výkaz OFZ (ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz o finančních transakcích účelové finanční společnosti pro sekuritizaci“ se sestavuje k poslednímu dni čtvrtletí. Výkaz obsahuje údaje o transakcích a odpisech statisticky členěných položek aktiv a pasiv a doplňkových údajů za účelovou finanční společnost pro sekuritizaci.

Část 1: Aktiva

Obsahuje celková aktiva a jejich statisticky členěné složky - pokladna, uložené vklady, poskytnuté úvěry a pohledávky obdobné úvěrům, sekuritizované úvěry, držené cenné papíry, ostatní sekuritizovaná aktiva, stálá aktiva, finanční deriváty, ostatní aktiva.

Část 2: Pasiva

Obsahuje celková pasiva a jejich statisticky členěné složky - přijaté úvěry, emitované dluhové cenné papíry, základní kapitál, ostatní kapitál a rezervy, finanční deriváty, ostatní pasiva.

Část 3: Doplňkové údaje

Doplňkové údaje o finančních transakcích v položce sekuritizovaných úvěrů a odpisech sekuritizovaných úvěrů.

Uvedené složky aktiv a pasiv a doplňkových údajů jsou členěny v závislosti na své ekonomické podstatě následovně:

1. Podle zemí: souhrn za všechny země, Česká republika, zúčastněné členské státy, nezúčastněné členské státy, zbytek světa nebo agregace vybraných skupin zemí.

2. Podle splatnosti: souhrn za všechna pásma splatností, do 1 roku včetně, nad 1 rok do 2 let včetně, nad 2 roky do 5 let včetně, nad 5 let nebo agregace vybraných předchozích pásem splatnosti.

3. Podle typů uložených vkladů: převoditelné vklady, ostatní vklady.

4. Podle typů ostatních sekuritizovaných aktiv: finanční sekuritizovaná aktiva, nefinanční sekuritizovaná aktiva.

5. Podle ekonomických sektorů: souhrn za všechny sektory (rezidenty a nerezidenty), měnové finanční instituce, vládní instituce, nefinanční podniky, ostatní finanční zprostředkovatelé, účelové finanční společnosti pro sekuritizaci aktiv, pomocné finanční instituce, pojišťovací společnosti a penzijní fondy, domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem nebo agregace vybraných sektorů v rozdělení na rezidenty a nerezidenty.

Poznámky pod čarou

1) Článek 5 Protokolu (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.
Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou, v platném znění.
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 25/2009 ze dne 19. prosince 2008 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2008/32), v platném znění.
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 958/2007 ze dne 27. července 2007 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (ECB/2007/8).
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 24/2009 ze dne 19. prosince 2008 o statistice aktiv a pasiv účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí (ECB/2008/30).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, v platném znění.

2) Nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství, ve znění pozdějších předpisů.

3) Článek 1a nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 25/2009 ze dne 19. prosince 2008 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2008/32), ve znění nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 883/2011 (ECB/2011/12).

4) § 17 zákona č. 189/2004 Sb.,o kolektivním investování.

4a) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.

4c) Článek 1 bod 1) nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 24/2009.

4d) Článek 2 odst. 3 nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 24/2009.

5) § 66 zákona č. 189/2004 Sb.

6) § 64 zákona č. 189/2004 Sb.

6a) § 7 zákona č. 363/1999 Sb.

6b) § 31 zákona č. 427/2011 Sb.

7) § 100 zákona č. 189/2004 Sb.

8) § 101 zákona č. 189/2004 Sb.

9) § 67 a 107 zákona č. 189/2004 Sb.

10) § 98 zákona č. 189/2004 Sb.

11) § 78 zákona č. 189/2004 Sb.

12) § 96 zákona č. 189/2004 Sb.

13) § 220a odst. 3 písm. g) zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník,ve znění pozdějších předpisů.

14) § 220r odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku.

15) § 220p odst. 9 obchodního zákoníku.

16) § 2 písm. c) zákona č. 227/2000 Sb.,o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu),ve znění pozdějších předpisů.

17) § 16 zákona č. 189/2004 Sb.

18) Příloha č. 4 vyhlášky č. 501/2002 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,pro účetní jednotky,které jsou bankami a jinými finančními institucemi,ve znění vyhlášky č. 473/2003 Sb.

19) Vyhláška č. 501/2002 Sb.

20) Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů.

21) Zákon č. 563/1991 Sb.,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů.

22) § 60 odst. 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

23) Příloha č. 1 nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 2423/2001.

24) Příloha A kapitola 1 bod 1.30 a kapitola 2 bod 2.04 až 2.11 nařízení Rady (ES) č. 2223/96.

24a) § 11 odst. 1 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 440/2004 Sb.

25) § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb.,o České národní bance,ve znění pozdějších předpisů.

26) § 2 písm. j) a l) a § 11 zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 226/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.

28) Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření. Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.

Přesunout nahoru