Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 305/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství v potravinách

Částka 100/2004
Platnost od 18.05.2004
Účinnost od 20.05.2004
Zrušeno k 01.10.2012 (299/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

305

VYHLÁŠKA

ze dne 6. května 2004,

kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství v potravinách

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 146/2002 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Tato vyhláška v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví přípustná množství a druhy kontaminujících látek, toxikologicky významných látek a látek vznikajících činností mikroorganismů, které smějí potraviny a suroviny obsahovat. Nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin stanoví zvláštní právní předpisy.2)

§ 2

(1) Pro hodnocení výskytu jednotlivých kontaminujících látek v potravinách se používá:

a) nejvyšší přípustné množství (dále jen "NPM"), při jehož překročení je potravina a potravinová surovina vyloučena z oběhu, je stanoveno v příloze, nebo

b) přípustné množství (dále jen "PM"), podmínky posouzení potravin podle této limitní hodnoty se řídí limitní hodnotou stanovenou v příloze pro kontaminující látku histamin.

(2) Kontaminující látky,3) toxikologicky významné látky a látky vznikající činností mikroorganismů, limity a další podmínky jejich výskytu v potravinách jsou uvedeny v příloze.

(3) Množství nežádoucích příměsí a kontaminujících látek, jejichž obsah v čisté látce (v potravním doplňku a přídatné látce) je omezen zvláštním právním předpisem,4) se v naředěných formách snižuje podle stupně naředění.

(4) Stanovené limitní hodnoty jednotlivých kontaminujících látek platí pro jedlý podíl potraviny. Jedlým podílem se rozumí potravina zbavená nejedlých částí (například slupka, pecky, kosti). Sušené a dehydratované výrobky se hodnotí, pokud jsou obnovovány s přídavkem vody, ve stavu po obnovení. Zahušťované výrobky se hodnotí podle limitu pro původní suroviny a přepočtou se koeficientem charakterizujícím příslušnou ztrátu vody, pokud není určen limit přímo pro zahuštěný nebo sušený výrobek.

(5) Pokud je u potravin určených pro dětskou a kojeneckou výživu uváděno: "na bázi mléka", "na bázi obilovin" a jiných, rozumí se tím, že výrobek obsahuje více než 50 procent uvedené suroviny. Pokud se uvádí: "s obsahem ...", rozumí se podíl nižší než 50 procent.

(6) Množství dusičnanů je stanoveno jako dusičnanový iont NO3-.


§ 3

Přechodné ustanovení

Potraviny, které byly vyrobeny a uvedeny do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky, se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. května 2004.


Ministr:
MUDr. Kubinyi, Ph.D. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady č. 76/621/EHS ze dne 20. července 1976, kterou se stanoví nejvyšší množství kyseliny erukové v olejích a tucích určených jako takových k lidské spotřebě a v potravinách obsahujících oleje nebo tuky.
Nařízení Komise č. 1014/90/EHS ze dne 24. dubna 1990, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu lihovin.
Nařízení Komise č. 466/2001/ES ze dne 8. března 2001, kterým se stanoví maximální limity určitých kontaminujících látek v potravinách.
Nařízení Rady č. 2375/2001/ES ze dne 29. listopadu 2001, kterým se mění nařízení Komise č. 466/2001/ES, kterým se stanoví maximální limity určitých kontaminujících látek v potravinách.
Doporučení Komise č. 201/2002/ES ze dne 4. března 2002 o snížení výskytu dioxinů, furanů a polychlorovaných bifenylů v krmivech a potravinách.
Nařízení Komise č. 221/2002/ES ze dne 6. února 2002, kterým se mění nařízení č. 466/2001/ES, kterým se stanoví maximální limity určitých kontaminujících látek v potravinách.
Nařízení Komise č. 257/2002/ES ze dne 12. února 2002, kterým se mění nařízení č. 194/97/ES, kterým se stanoví maximální limity určitých kontaminujících látek v potravinách, a nařízení č. 466/2001/ES, kterým se stanoví maximální limity určitých kontaminujících látek v potravinách.
Nařízení Komise č. 472/2002/ES ze dne 12. března 2002, kterým se mění nařízení č. 466/2001/ES, kterým se stanoví maximální limity určitých kontaminujících látek v potravinách.
Nařízení Komise č. 563/2002/ES ze dne 2. dubna 2002, kterým se mění nařízení č. 466/2001/ES, kterým se stanoví maximální limity určitých kontaminujících látek v potravinách.
Nařízení Komise č. 1425/2003/ES ze dne 11. srpna 2003 týkající se patulinu.
Nařízení Komise č. 2174/2003/ES ze dne 12. prosince 2003, kterým se mění nařízení Komise č. 466/2001/ES, týkající se aflatoxinů.
Nařízení Komise č. 655/2004/ES ze dne 7. dubna 2004, kterým se mění nařízení Komise č. 466/2001/ES, týkající se dusičnanů v potravinách pro kojence a malé děti.
Nařízení Komise č. 683/2004/ES ze dne 13. dubna 2004, kterým se mění nařízení Komise č. 466/2001/ES, týkající se aflatoxinů a ochratoxinu A v potravinách pro kojence a malé děti.
Nařízení Komise č. 684/2004/ES ze dne 13. dubna 2004, kterým se mění nařízení č. 466/2001/ES, týkající se dioxinů.
Doporučení komise 2003/10/ES týkající se a koordinující úřední kontrolu potravin ve shodě se směrnicí 91/493/EHS.

2) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 279/2003 Sb.
Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.

3) § 2 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění zákona č. 306/2000 Sb.

4) Vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek, ve znění vyhlášky č. 318/2003 Sb.


Příloha k vyhlášce č. 305/2004 Sb.

Oddíl A

Část 1

ARSEN

PotravinaNPM mg.kg-1
čokoláda a kakaové máslo0,5
výrobky z kakaa1,0
dětská a kojenecká výživa0,1
ocet1,0
ovoce a ovocné šťávy0,2

Část 2

KADMIUM

PotravinyNPM mg.kg-1
mléko0,01
vejce0,02
luštěniny0,2
chléb, pečivo0,1
dětská a kojenecká výživa0,1
nealkoholické nápoje0,05
pivo0,05
víno0,05

Část 3

MĚĎ

PotravinaNPM mg.kg-1
jedlé tuky a oleje0,1
živočišné tuky0,4
oleje panenské a lisované za studena0,4
margariny, minariny0,1

Část 4

OLOVO

PotravinaNPM mg.kg-1
potraviny v plechových obalech s výjimkou nápojů
a kojenecké a dětské výživy
1,0
brambory a výrobky z brambor*0,2

* U brambor se hodnota vztahuje na loupané brambory.

Část 5

RTUŤ

PotravinaNPM mg.kg-1
drůbež0,05
obiloviny0,05
mouka0,03
rýže0,03
zelenina0,03
brambory0,02
ovoce0,03
dětská a kojenecká0,02

Část 6

ZINEK

PotravinaNPM mg.kg-1
ovocné šťávy5,0

Část 7

ŽELEZO

PotravinaNPM mg.kg-1
jedlé tuky, oleje2,5
jedlé oleje panenské a lisované za studena5,0
margariny, minariny1,5

Část 8

POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY*

PotravinaNPM mg.kg-1
jedlé oleje0,002

* Polycyklickými aromatickými uhlovodíky se rozumí benzo(a)anthracen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)iluoranthen, chryzen, dibenzo(a, h)anthracen, benzo(a)pyren, indeno(1,2,3-cd)pyren, dibenzo(a, i)pyren, dibenzo(a, h)pyren. Nejvyšší přípustné množství je stanoveno pro jednotlivé látky jednotlivě. Celkový obsah vyjmenovaných látek v potravině nesmí překročit desetinásobek nejvyššího přípustného množství.

Část 9

N-NITROSAMINY

PotravinaNPM NDMA*
mg.kg-1
NPM
Suma nitrosaminů
mg.kg-1
pivo0,00050,0015

* Nejvyšší přípustné množství pro N-nitrosodimetylamin.

** Nejvyšší přípustné množství pro sumu nitrosaminů zahrnující (N-nitrosodimetylamin, N-nitrosodiethylamin, N-nitrosopyrrolidin, a N-nitrosopiperidin, N-nitrosomorfolin a N-nitrosodi-n-butylamin.

Část 10

POLYCHLOROVANÉ BIFENYLY (PCB)

PotravinaNPM mg.kg-1
mléko a mléčné výrobky0,12), 3)
kojenecká a dětská výživa na bázi mléka0,052), 3)
maso hovězí a masné výrobky0,22), 3)
maso vepřové a masné výrobky0,22), 3)
játra hovězí0,72), 3)
játra vepřová0,52), 3)
lůj hovězí0,72), 3)
sádlo vepřové0,52), 3)
drůbeží maso a drůbeží výrobky0,22), 3)
játra drůbeží0,52), 3)
vejce, vaječné výrobky0,22), 3)
ryby mořské1)1,03)
ryby mořské dravé1)3,0 3)
ryby sladko vodní dravé1)2,0 3)
rybí výrobky2,02),3)
játra rybí (tresčí)5,02), 3)
zvěřina1)2,03)
zajíci1)1,03)

Poznámky v tabulce:

1) jedlý podíl

2) vztaženo na tuk

3) hodnoty představují sumu kongenerů 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180

Část 11

MYKOTOXINY

Tabulka č. 1

Deoxinivalenol (DON)

PotravinaNPM mg.kg-1
obiloviny pro přímou spotřebu a zpracované obilí,
kromě tvrdé pšenice
0,5
chléb a jemné pečivo0,35
výrobky z obilovin určené pro dětskou výživu0,1

Tabulka č. 2

Zearalenon

PotravinaNPM mg.kg-1
dětská výživa a kojenecká výživa z obilovin0,02
obiloviny a výrobky z obilovin0,05

Část 12

PŘIROZENĚ SE VYSKYTUJÍCÍ TOXIKOLOGICKY VÝZNAMNÉ LÁTKY A LÁTKY VZNIKAJÍCÍ PŮSOBENÍM BIOLOGICKÝCH FAKTORŮ

Glykoalkaloidy

PotravinaNPM mg.kg-1
brambory (alfa-solanin)200,0

Část 13

TOXICKÉ LÁTKY VZNIKAJÍCÍ PŘI VÝROBĚ POŽIVATIN

Tabulka č. 1

Ethylkarbamat (uretan)

PotravinaNPM mg.l-1
víno0,03
ovocná a likérová vína0,1
lihoviny s výjimkou ovocných destilátů0,15
saké0,2
ovocné destiláty a ovocné, míchané a ostatní lihoviny0,4

Tabulka č. 2

Methanol

PotravinaNPM mg.l-1
vyjádřeno na 100 %
objemových etanolu
vinný destilát2 000
vínovice2 000
matolinovice vinná15 000
ovocný destilát a ovocný průtahový destilát
s výjimkou destilátů ze švestek, slív, mirabelek, jablek a hrušek
10 000
matolinovice ovocná15 000
ovocná lihovina z červeného rybízu, černého rybízu a černého bezu13 500
ovocný destilát výhradně z hrušek odrůdy Williams15 000
genever50
lihoviny ostatní, konzumní líh800
lihoviny míchané1 800
destiláty ostatní6 000
destiláty pravé, destiláty ze švestek, slív, mirabelek, jablek, malin,
ostružin a hrušek, s výjimkou hrušek odrůdy Williams
12 000

Oddíl B

Část 1

CÍN (anorganický)

Upraveno nařízením Komise 242/2004/ES, kterým se mění nařízení 466/2001/ES.

Část 2

KADMIUM

Upraveno nařízením Komise 221/2002/ES, kterým se mění nařízení 466/2001/ES.

Část 3

OLOVO

Upraveno nařízením Komise 221/2002/ES, kterým se mění nařízení 466/2001/ES.

Část 4

RTUŤ

Upraveno nařízením Komise 221/2002/ES, kterým se mění nařízení 466/2001/ES.

Část 5

DUSIČNANY

Upraveno nařízením Komise 563/2002/ES a 655/2004/ES.

Část 6

MYKOTOXINY

Upraveno nařízením Komise 472/2002/ES, 257/2002/ES, 1425/2003/ES, 2174/2003/ES, 683/2004 a 684/2004.

Část 7

PŘÍROZENĚ SE VYSKYTUJÍCÍ TOXIKOLOGICKY VÝZNAMNÉ LÁTKY A LÁTKY VZNIKAJÍCÍ PŮSOBENÍM BIOLOGICKÝCH FAKTORŮ

Tabulka č. 1

Histamin

PotravinaPM mg.kg-1
(9/2)
ryby, rybí výrobky100*

* U dvou vzorků překročení maximálně o 100%.

Tabulka č. 2

Kyselina eruková

PotravinaNPM
rostlinné oleje, tuky5 % z celkových
mastných kyselin
potraviny s obsahem více než 5 % tuku5 % z celkových
mastných kyselin

Část 8

3-MONOCHLORPROPAN-1,2 DIOL (3-MCPD)

Upraveno nařízením Komise 466/2001/ES.

Část 9

KYSELINA KYANOVODÍKOVÁ

Upraveno nařízením Komise 1014/90/ES.

Přesunout nahoru