Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 304/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin

Částka 100/2004
Platnost od 18.05.2004
Účinnost od 20.05.2004
Zrušeno k 15.02.2008 (4/2008 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

304

VYHLÁŠKA

ze dne 6. května 2004,

kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 146/2002 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Pro účely této vyhlášky a v souladu s právem Evropských společenství1) se rozumějí

a) barvivy látky získané chemickou syntézou a/nebo z potravin a dalších složek přírodního původu extrakcí fyzikální či chemické povahy, která má za následek selektivní oddělení barevné látky,

b) pomocnými látkami látky používané při výrobě z technologických důvodů; nestávají se součástí potraviny, ale v konečném výrobku se mohou vyskytovat ve stopovém toxikologicky nevýznamném množství,

c) rozpouštědlem látka pro rozpouštění potraviny nebo kterékoliv její složky včetně jakékoliv kontaminující látky přítomné v této potravině nebo na této potravině,

d) extrakčním rozpouštědlem rozpouštědlo, které se používá při extrakčním procesu uplatňovaném během výroby potravinových surovin, potravin, při extrakci složek potravin a které je během dalšího postupu odstraněno. Použití rozpouštědla může vést k neúmyslné, ale technicky nevyhnutelné přítomnosti residuálních množství této látky či jejich derivátů v potravině nebo její složce,

e) nezpracovanými potravinami potraviny, které neprošly žádným technologickým pochodem, který by způsobil podstatnou změnu jejich původního stavu. Potraviny však mohou být očištěné, dělené, loupané, zbavené skořápek, mleté, řezané, krájené, upravené, chlazené, zmrazené, bez ohledu na to, zda jsou nebalené, balené, nebo zda se jedná o potraviny nebo suroviny v ochranné atmosféře,

f) správnou výrobní praxí doporučené postupy při výrobě potravin podle zákona.

§ 2

Výrobci nebo dovozci smějí vyrábět nebo dovážet takové pomocné látky, které nepředstavují zdravotní nebezpečí pro spotřebitele.

§ 3

(1) Přídatné látky upravené v § 2 písm. j) zákona, které se smějí vyskytovat v potravinách, a jejich kód, pod kterým jsou označovány v číselném systému Evropské unie, jejich členění do kategorií, limity a další podmínky jejich použití a označování na obalech stanoví příloha č. 1.

(2) Extrakční rozpouštědla náležející mezi pomocné látky, která lze použít při výrobě potravin a potravinářských surovin, limity, další podmínky jejich použití a označování stanoví příloha č. 2.


§ 4

Přechodné ustanovení

Potraviny, které byly vyrobeny a uvedeny do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. května 2004.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 152/2005 Sb. Čl. II

(1) Potraviny obsahující přídatné látky jiné než sladidla vyrobené a označené podle dosavadních právních předpisů lze uvádět na trh nejdéle do 27. ledna 2006. Tyto potraviny mohou být prodávány až do vyčerpání zásob.

(2) Potraviny obsahující sladidla vyrobené a označené podle dosavadních právních předpisů lze uvádět na trh nejdéle do 29. července 2005. Tyto potraviny mohou být v prodeji nejdéle do 29. ledna 2006.


Ministr:

MUDr. Kubinyi, Ph.D. v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 304/2004 Sb.

PŘÍDATNÉ LÁTKY

ČÁST I

Oddíl A

Obecná kriteria pro používání přídatných látek

(1) Při výrobě potravin lze používat přídatné látky uvedené v této vyhlášce a schválené dle zákona.

(2) Přídatné látky smějí být používány při výrobě potravin uvedených ve výčtu u jednotlivých látek, a to nejvýše do hodnoty stanoveného „nejvyššího povoleného množství"(NPM). Hodnoty nejvyššího povoleného množství se vztahují na potraviny ve stavu, v jakém jsou uváděny do oběhu, pokud dále není výslovně stanoveno jinak.

(3) Přídatné látky, pro které není v této vyhlášce stanoveno nejvyšší povolené množství číselnou hodnotou, lze použít při výrobě potravin v množství nezbytně nutném k dosažení zamýšleného technologického účinku při zachování zásad správné výrobní praxe (dále jen „nezbytné množství" (NM). Použití látky přitom nesmí vést ke klamání spotřebitele.

(4) Přídatné látky mohou být povoleny pouze za předpokladu, že

a) je prokázána jejich technologická potřeba a účelu nelze dosáhnout jinými ekonomickými nebo technologickými prostředky,

b) v navrhovaných množstvích nepředstavují žádné zdravotní riziko pro spotřebitele,

c) nemohou uvádět spotřebitele v omyl.

(5) Přítomnost přídatné látky je povolena také

a) ve složené potravině, a to v takovém rozsahu, v jakém je přídatná látka povolena v jedné ze složek složené potraviny. Toto se netýká potravin uvedených v části 1 oddíle C bodech 3 až 5,

b) jestliže je potravina určena pouze pro přípravu složené potraviny, a to v takovém rozsahu, aby složená potravina vyhovovala ustanovením této vyhlášky,

c) v potravině, do které bylo přidáno aroma v rozsahu, v jakém je touto vyhláškou přídatná látka v aromatu povolena a prostřednictvím tohoto aromatu přenesena do potraviny, za předpokladu, že přídatná látka v konečné potravině neplní technologickou funkci.

(6) Množství přídatné látky v aromatu musí být omezeno na minimum nezbytné k zachování bezpečnosti a kvality aromatu a k usnadnění jeho skladování. Přítomnost přídatné látky v aromatu nesmí spotřebitele klamat nebo představovat riziko pro jeho zdraví. V případě, že přídatná látka, v důsledku jejího přenosu aromatem, plní technologickou funkci v potravině, pak je tato látka považována za přídatnou látku přítomnou v potravině a nikoli za přídatnou látku aromatu.

(7) Přítomnost přídatné látky v potravině podle odstavce 5 není povolena v potravinách pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu malých dětí*), pokud není ve zvláštních právních předpisech výslovně stanoveno jinak.

(8) Přídatné látky lze použít pouze tehdy, pokud je jisté, že jejich přidání do potravin bude prokazatelně prospěšné pro spotřebitele. Přídatné látky by měly být použity pro účely stanovené v následujících bodech a) až d), pokud těchto účelů nelze dosáhnout jinými ekonomicky a technologicky použitelnými prostředky a pokud použití přídatných látek nepředstavuje zdravotní riziko pro spotřebitele:

a) zachování výživové hodnoty potraviny; úmyslné snížení výživové hodnoty potraviny je oprávněné jen, pokud potravina nepředstavuje podstatnou položku běžné stravy nebo pokud je použití přídatné látky nezbytné pro výrobu potravin určených pro zvláštní výživu,

b) dodání potřebných přísad nebo složek do potravin určených pro zvláštní výživu,

c) zvýšení trvanlivosti potravin nebo zlepšení jejich organoleptických vlastností za předpokladu, že se tím nezmění charakter, složení nebo jakost potravin, aby nemohl být spotřebitel uveden v omyl,

d) pomoci při výrobě, zpracování, přípravě, úpravě, balení dopravě nebo skladování potravin za předpokladu, že přídatná látka nesmí být použita k zakrytí závadných surovin nebo nedodržení správné výrobní a hygienické praxe.

(9) Přídatné látky musí vyhovovat požadavkům na jejich identitu a čistotu, které jsou uvedeny ve zvláštním právním předpise.

(10) Za přídatné látky se nepovažují

a) aromatické látky,

b) pomocné látky,

c) látky přidávané do potravin za účelem úpravy výživové hodnoty (například minerály, stopové prvky a vitaminy),

d) látky určené k ochraně rostlin a rostlinných produktů,

e) látky užívané při výrobě pitné vody,

f) tekuté přípravky obsahující pektin, odvozené od sušené jablečné dřeně nebo částí kůry citrusových plodů,

g) žvýkačkové báze,

h) dextriny určené k výrobě potravin, pražený nebo dextrinovaný škrob, škrob upravený působením kyseliny, alkálie (nedojde-li ke změně chemické struktury) nebo amylolytických enzymů, bělené nebo fyzikálně pozměněné škroby, pokud jsou určeny k výrobě potravin,

i) chlorid amonný,

j) krevní plasma, jedlá želatina, bílkovinné hydrolyzáty, aminokyseliny a jejich soli (kromě kyseliny glutamové, glycinu, cysteinu a cystinu a jejich solí), mléčná bílkovina a lepek,

k) kaseináty a kasein,

l) jedlá sůl,

m) inulin,

n) látky, které jsou přirozenými složkami potravin, například sacharidy.

(11) O zařazení potravin a použití přídatných látek ve sporných případech rozhoduje Komise Evropských společenství za pomoci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat na základě využití článků 5 a 7 rozhodnutí**).

Oddíl B

Kategorie přídatných látek

Přídatné látky se podle účelu použití zařazují do níže uvedených kategorií. Zařazení přídatné látky do kategorie je provedeno na základě její hlavní funkce, kterou přídatná látka v potravině obvykle plní. Zařazení přídatné látky do určité kategorie však nevylučuje možnost použití této látky pro další účely:

a) antioxidanty, kterými jsou látky, které prodlužují údržnost potravin a chrání je proti zkáze způsobené oxidací, jejímiž projevy jsou např. žluknutí tuků a barevné změny potraviny,

b) barviva, kterými jsou látky, které udělují potravině barvu, kterou by bez jejich použití neměla, nebo které rekonstruují barvu, která byla poškozena či zeslabena během technologického procesu,

c) konzervanty, kterými jsou látky, které prodlužují údržnost potravin a které je chrání proti zkáze způsobené činností mikroorganismů,

d) kyseliny, kterými jsou látky, které zvyšují kyselost potraviny, nebo které jí udělují kyselou chuť,

e) regulátory kyselosti, kterými jsou látky, které mění či udržují kyselost či alkalitu potraviny,

f) taviči soli, kterými jsou látky, které mění vlastnosti bílkovin při výrobě tavených sýrů za účelem zamezení oddělování tuku,

g) kypřící látky, kterými jsou látky nebo směsi látek, které vytváří plyny, a tak zvyšují objem těsta,

h) sladidla, kterými jsou látky, které udělují potravinám sladkou chuť a nahrazují přírodní sladidla a med,

i) látky zvýrazňující chuť a vůni, kterými jsou látky, které zvýrazňují již existující chuť nebo vůni potraviny,

j) zahušťovadla, kterými jsou látky, které zvyšují viskozitu potraviny,

k) želírující látky, kterými jsou látky, které udílejí potravině texturu tím, že vytváří gel,

l) modifikované škroby, kterými jsou látky, získávané výlučně chemickým zpracováním jedlých škrobů v nativním stavu nebo škrobů předtím pozměněných fyzikálními nebo enzymovými postupy nebo pozměněných působením kyselin, zásad nebo bělících činidel,

m) stabilizátory, kterými jsou látky, umožňující udržovat fyzikálně-chemické vlastnosti potraviny. Mezi stabilizátory se zařazují látky, které umožňují udržování homogenní disperze dvou nebo více nemísitelných látek v potravině. Dále sem patří látky, které stabilizují, udržují nebo posilují existující zbarvení potraviny, a látky, které zvyšují vazebnou kapacitu potraviny včetně tvorby příčných vazeb mezi bílkovinami (zesíťování), jež umožňuje spojení jednotlivých složek potraviny do konečné potraviny,

n) emulgátory, kterými jsou látky, které umožňují tvorbu stejnorodé směsi dvou nebo více nemísitelných kapalných fází nebo které tuto směs udržují,

o) nosiče a rozpouštědla, kterými jsou látky, které se užívají k rozpouštění, ředění, disperzi (rozptylování) a jiné fyzikální úpravě přídatné látky, potravního doplňku a aromátu, aniž přitom mění jejich technologickou funkci nebo mají vlastní technologický efekt a jejichž užití usnadňuje manipulaci, aplikaci nebo použití přídatné látky,

p) protispékavé látky, kterými jsou látky, které snižují tendenci jednotlivých částic potraviny ulpívat vzájemně na sobě,

q) leštící látky, kterými jsou látky, které po nanesení na vnější povrch udělují potravině lesklý vzhled nebo vytváří ochranný povlak. Povlaky, které jsou jedlé nebo které jsou snadno odstranitelné, se nepovažují za leštící látky,

r) balicí plyny, kterými jsou plyny jiné než vzduch, které se zavádí do obalu před, během, nebo po plnění potraviny do obalu,

s) propelanty, kterými jsou plyny jiné než vzduch, které vytlačují potravinu z obalu,

t) odpěňovače, kterými jsou látky, které zabraňují vytváření pěny nebo snižující pěnění,

u) pěnotvorné látky, kterými jsou látky, které umožňují vytváření stejnorodé disperze plynné fáze v kapalné nebo tuhé potravině,

v) zvlhčující látky, kterými jsou látky, které chrání potravinu před vysycháním tím, že působí proti účinkům vzduchu s nízkou relativní vlhkostí. Dále jsou to i látky, které podporují rozpouštění práškovitých potravin ve vodném prostředí,

w) plnidla, kterými jsou látky, které přispívají k objemu potraviny, aniž významně zvyšují její energetickou hodnotu,

x) zpevňující látky, kterými jsou látky, které činí tkáně ovoce a zeleniny pevnými nebo křehkými nebo tuto pevnost udržují a dále látky, které reakcí se želírujícími látkami ztužují gely,

y) sekvestranty, kterými jsou látky, které vytvářejí chemické komplexy s ionty kovů,

z) látky zlepšující mouku, kterými jsou látky jiné než emulgátory, které se přidávají k mouce, nebo do těsta za účelem zlepšení pekařské kvality.

Oddíl C

Seznam přídatných látek všeobecně povolených k přidávání do potravin a podmínky jejich použití

(1) V tabulce je uveden seznam přídatných látek, které smějí být přidávány v nezbytném množství do všech druhů potravin s výjimkou potravin uvedených v odstavci 3 této části vyhlášky a do potravin uvedených v části 2 a 3. Tato výjimka neplatí pro balicí plyny a propelanty.

(2) Látky uvedené pod čísly E 407 E 407a a E 440 mohou být standardizovány s cukry za podmínky, že je toto uvedeno u čísla a názvu látky.

(3) Přídatné látky uvedené v tabulce, pokud není ve znění zvláštních předpisů výslovně stanoveno jinak, se nesmějí používat při výrobě těchto potravin:

a) nezpracovaných potravin,

b) medu,

c) neemulgováného tuku a oleje,

d) másla,

e) pasterovaného nebo sterilovaného (včetně UHT sterilizace) mléka (nízkotučné, polotučné a plnotučné) a smetany,

f) neochucených kysaných mléčných produktů,

g) balených vod,

h) kávy (kromě instantní kávy),

i) nearomatizovaného čaje,

j) cukru,

k) sušených těstovin, kromě bezlepkových těstovin a/nebo těstovin určených pro hypoproteinové diety,

l) neochuceného podmáslí.

(4) Potraviny uvedené v části 2 této vyhlášky smějí obsahovat pouze přídatné látky pro ně jmenovitě uvedené, a to v množství zde stanoveném.

(5) Potraviny určené pro výživu kojenců a malých dětí včetně potravin určených pro zvláštní lékařské účely pro kojence a malé děti uvedené v části 3 této vyhlášky smějí obsahovat pouze přídatné látky, pro ně povolené v této části, a to do množství zde stanovených.

(6) Potraviny uvedené v částech 4, 5, 6, 7 a 8 této vyhlášky smějí obsahovat pouze přídatné látky pro ně jmenovitě uvedené, a to v množství zde stanoveném.

Tabulka

Číslo ENázev
E 170Uhličitan vápenatý
E 260Kyselina octová
E 261(i) Octan draselný
E 262Octany sodné
(i) octan sodný
(ii) hydrogenoctan sodný (diacetát sodný)
E 263Octan vápenatý
E 270Kyselina mléčná
E 290Oxid uhličitý*)
E 296Kyselina jablečná
E 300Kyselina askorbová
E 301Askorbát sodný
E 302Askorbát vápenatý
E 304Estery mastných kyselin askorbové kyseliny
(i) Askorbylpalmitát
(ii) Askorbylstearát
E 306Přírodní extrakt s vysokým obsahem tokoferolů
E 307Alfa-tokoferol
E 308Gamma-tokoferol
E 309Delta-tokoferol
E 322Lecitiny
E 325Mléčnan sodný
E 326Mléčnan draselný
E 327Mléčnan vápenatý
E 330Kyselina citrónová
E 331Citráty sodné
(i) dihydrogencitrát sodný
(ii) hydrogencitrát sodný
(iii) citrát sodný
E 332Citráty draselné
(i) dihydrogencitrát draselný
Číslo ENázev
(ii) citrát draselný
E 333Citráty vápenaté
(i) hydrogencitrát vápenatý
(ii) dihydrogencitrát vápenatý
(iii) citrát vápenatý
E 334Kyselina vinná (L(+)-)
E 335Vinany sodné
(i) hydrogenvinan sodný
(ii) vinan sodný
E 336Vinany draselné
(i) hydrogenvinan draselný
(ii) vinan draselný
E 337Vinan sodno-draselný
E 350Jablečnany sodné
(i) iablečnan sodný
(ii) hydrogen] ablečnan sodný
E 351Jablečnan draselný
E 352Jablečnany vápenaté
(i) iablečnan vápenatý
(ii) hydrogen] ablečnan vápenatý
E 354Vinan vápenatý
E 380Citrát amonný
E 400Kyselina alginová
E 401Alginát sodný
E 402Alginát draselný
E 403Alginát amonný
E 404Alginát vápenatý
E 406Agar
E 407Karagenan
E 407 aGuma Euchema
E 410Karubin**)
E 412Guma guar**)
E413Tragant
E 414Arabská guma
E415Xanthan**)
E 417Guma tara **)
E418Guma gellan
E 422Glycerol
E 440Pektiny
(i) pektin
(ii) amidovaný pektin
E 460Celulosy
(i) mikrokrystalická celulosa
Číslo ENázev
(ii) prášková celulosa
E 461Methylcelulosa
E 463Hydroxypropylcelulosa
E 464Hydroxypropylmethylcelulosa
E 465Ethylmethylcelulosa
E 466Karboxymethylcelulosa (Celulosová guma)
E 469Enzymově hydrolyzovaná karboxymethylcelulosa (Enzymově hydrolyzovaná celulosová guma)
E 470 aSoli (sodné, draselné a vápenaté) mastných kyselin z jedlých tuků
E 470 bHorečnaté soli mastných kyselin z jedlých tuků
E 471Mono- a diglyceridy mastných kyselin (z jedlých tuků)
E 472 aEstery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou
E 472 bEstery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou
E 472 cEstery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citrónovou
E 472 dEstery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou vinnou
E 472 eEstery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou
E 472 fSměsné estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinami octovou a vinnou
E 500Uhličitany sodné
(i) uhličitan sodný
(ii) hydrogenuhličitan sodný
ŕiii) ekvimolární směs uhličitanu sodného a hydrogenuhličitanu (synonymum: seskvikarbonát sodný)
E 501Uhličitany draselné
(i) uhličitan draselný
(ii) hydrogenuhličitan draselný
E 503Uhličitany amonné
(i) uhličitan amonný
(ii) hydrogenuhličitan amonný
E 504Uhličitany horečnaté
(i) uhličitan horečnatý
(ii) hydrogenuhličitan horečnatý
E 507Kyselina chlorovodíková
E 508Chlorid draselný
E 509Chlorid vápenatý
E511Chlorid horečnatý
E513Kyselina sírová
E 514Sírany sodné
(i) síran sodný
(ii) hydrogensíran sodný
E515Sírany draselné
(i) síran draselný
(ii) hydrogensíran draselný
Číslo ENázev
E516Síran vápenatý
E 524Hydroxid sodný
E 525Hvdroxid draselný
E 526Hydroxid vápenatý
E 527Hydroxid amonný
E 528Hydroxid horečnatý
E 529Oxid vápenatý
E 530Oxid hořečnatý
E 570Mastné kyseliny (z jedlých tuků)
E 574Kyselina glukonová
E 575Glukono-delta-lakton
E 576Glukonát sodný
E 577Glukonát draselný
E 578Glukonát vápenatý
E 640Glycin a jeho sodná sůl
E 920L-cvstein ***)
E 938Argon*)
E 939Helium*)
E 941Dusík*)
E 942Oxid dusný*)
E 948Kvslík*)
E 949Vodík*)
E 1103Invertasa
E 1200Polvdextrosv
E 1404Oxidovaný škrob
E 1410Fosforečnanový monoester škrobu
E 1412Fosforečnanový diester škrobu
E 1413Monofosforečnan škrobového difosforečnanu
E 1414Acetvlovanv škrobový difosforečnan
E 1420Acetvlovaný škrob
E 1422Acetvlovanv škrobový adipan
E 1440Hydroxypropylškrob
E 1442Hvdroxypropyldiškrobový difosforečnan
E 1450Škrobový oktenyljantaran sodný
E 1451Acetylovaný oxidovaný škrob

* Látky E 290, E 938, E 939, E 941, E 942, E 948 a E 949 mohou být přidávány také do potravin uvedených v bodě 3 oddíl C a do potravin uvedených v částech 2 a 3 této vyhlášky. Látka E 942 však nesmí být použita k výrobě dětské výživy.

** Látky E 410, E 412, E415aE41 nesmějí být používány pro výrobu dehydrovaných potravin určených k rehydrataci po požití.

*** Látka E 920 může být použita pouze jako prostředek pro ošetření mouky.

Oddíl D

Výrobky, u nichž mohou uvedené členské státy zachovat zákaz použití určitých kategorií přídatných látek

V tabulce jsou uvedeny druhy potravin, u kterých je povoleno při jejich výrobě požadovat zákaz použití přídatných látek.

Členský státPotravinyKategorie přídatných látek, jejichž zákaz může být zachován
Německotradiční německé pivo („Bier nach deutschem Reinheitsgebotgebraut")všechny kromě propelantů
Řeckosýr „Fetta"všechny
Francietradiční francouzský chlébvšechny
tradiční francouzské sterilované lanýževšechny
tradiční francouzští hlemýždivšechny
tradiční francouzská husa a kachna zalitá v sádle („confit")všechny
Rakouskotradiční rakouský sýr „Bergkäse"všechny kromě konzervantů
Finskotradiční finská kaše „Mämmi"všechny kromě konzervantů
Švédsko Finskotradiční švédské a finské ovocné sirupybarviva
Dánskotradiční dánské masové kuličky „Kodboller"konzervanty a barviva
tradiční dánská pomazánka „Leverpostej"konzervanty (jiné než kyselina sorbová) a barviva
Španělskotradiční španělský salám „Lomo embuchado"všechny kromě konzervantů a antioxidantů
Itálietradiční italský salám "Saláme cacciatore"všechny kromě konzervantů, antioxidantů, látek zvýrazňující chuť a vůni a balicích plynů
tradiční italský salám"'Mortadella "všechny kromě konzervantů, antioxidantů, látek pro úpravu pH, látek zvýrazňující chuť a vůni, stabilizátorů a balicích plynů
tradiční italské uzeniny "Cotechino e zampone "všechny kromě konzervantů, antioxidantů, látek pro úpravu pH, látek zvýrazňující chuť a vůni, stabilizátorů a balicích plynů

Oddíl E

Označování přídatných látek

(1) Přídatné látky, které nejsou určeny přímému spotřebiteli, musí být na obalu čitelně, jednoznačně a nesmazatelně označeny těmito údaji:

a) názvem přídatné látky včetně jejího číselného kódu (E číslo), jedná-li se o jednotlivou látku; v případě směsi přídatných látek musí být tyto údaje uvedeny v sestupném pořadí podle hmotnostního podílu látek ve směsi,

b) označením přídatné látky podle bodu a) a výčtem všech složek v sestupném pořadí podle klesajícího množství, jsou-li ve směsi přídatných látek obsaženy ještě další složky, jako jsou jiné látky a materiály nebo potraviny, které usnadňují skladování, prodej, ředění nebo rozpouštění přídatných látek,

c) slovy „pro potraviny" nebo bližším určením skupiny potravin nebo jednotlivé potraviny, pro které je výrobek určen,

d) údajem o procentuálním zastoupení každé složky, pro které je stanoveno touto vyhláškou nejvyšší povolené množství v potravině nebo odpovídajícími informacemi o složení, které by umožnily odběrateli dodržet platné předpisy. Jestliže se toto omezení vztahuje na skupinu složek, může být uvedeno celkové procentuální zastoupení jako jeden údaj,

e) označením šarže,

f) obchodním jménem a sídlem výrobce, balírny nebo prodejce,

g) návodem k použití v případě, že by jeho neuvedení znemožnilo správné použití přídatné látky,

h) údajem o množství,

i) údajem o skladování nebo uchovávání, pokud charakter výrobku takové údaje vyžaduje.

(2) Údaje požadované v odstavci 1 bodech b), d) až g), je možno uvést také pouze v průvodní dokumentaci předkládané předem nebo současně s dodávkou za předpokladu, že na viditelné části obalu příslušného výrobku bude uveden údaj „určeno pro výrobu potravin, nikoliv pro maloobchodní prodej".

(3) Přídatné látky, určené k přímému prodeji konečnému spotřebiteli mohou být uváděny do oběhu pouze tehdy, jsou-li na obale určeném pro spotřebitele čitelně, jednoznačně a nesmazatelně uvedeny údaje stanovené ve zvláštním právním předpise.

(4) Pokud nebyla učiněna jiná opatření k zajištění informovanosti spotřebitele, musí být údaje stanovené v odstavcích 1 a 3 uvedeny v jazyce, který je spotřebiteli srozumitelný. Tyto údaje mohou být uvedeny v různých jazycích.

ČÁST 2

Potraviny, při jejichž výrobě smí být použit pouze omezený počet přídatných látek uvedených v části 1

V tabulce jsou uvedeny potraviny, ve kterých je možno použít uvedené látky až do výše nej vyššího povoleného množství.

Tabulka

Název potravinyČíslo ELátkaNPM* mg.l-1
resp. mg.kg-1
Kakaový prášek, čokoláda a výrobky z čokoládyE 170uhličitan vápenatý70000 v sušině bez tuku
E 322lecitinyNM**
E 330kyselina citrónová5000
E 334kyselina vinná5000
E 414arabská guma (jen k leštění povrchu)NM
E 422glycerolNM
E 440pektiny (jen k leštění povrchu)NM
E 471mono- a diglyceridy mastných kyselinNM
E 472cestery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citrónovouNM
E 500uhličitany sodné70000 v sušině bez tuku
E 501uhličitany draselné70000 v sušině bez tuku
E 503uhličitany amonné70000 v sušině bez tuku
E 504uhličitany horečnaté70000 v sušině bez tuku
E 524hydroxid sodný70000 v sušině bez tuku
E 525hydroxid draselný70000 v sušině bez tuku
E 526hydroxid vápenatý70000 v sušině bez tuku
E 527hydroxid amonný70000 v sušině bez tuku
E 528hydroxid horečnatý70000 v sušině bez tuku
E 530oxid horečnatý70000 v sušině bez tuku
Ovocné a zeleninové šťávy 100% nektaryE 300kyselina askorbováNM
Ovocné a zeleninové šťávy 100%E 330kyselina citrónová3000
Ananasová šťáva 100%E 296kyselina jablečná3000
Hroznová šťáva 100%E 170uhličitan vápenatýNM
E 336vinany draselnéNM
Šťávy a nektary z ananasu a mučenkyE 440pektiny3000
Ovocné nektaryE 270kyselina mléčná5000
E 330kyselina citrónová5000
Výběrové (extra) džemy a výběrové (extra) rosolyE 270kyselina mléčnáNM
E 296kyselina jablečnáNM
E 300kyselina askorbováNM
E 327mléčnan vápenatýNM
E 330kyselina citrónováNM
E 331citrát sodnýNM
E 333citrát vápenatýNM
E 334kyselina vinnáNM
E 335vinan sodnýNM
E 350jablečnan sodnýNM
E 440pektinyNM
E 471mono a diglyceridy mastných kyselinNM
Džemy, rosoly, marmelády a podobné výrobky z ovoce včetně
těchto výrobků se sníženým obsahem energie
E 270kyselina mléčnáNM
E 296kyselina jablečnáNM
E 300kyselina askorbováNM
E 327mléčnan vápenatýNM
E 330kyselina citrónováNM
E 331citrát sodnýNM
E 333citrát vápenatýNM
E 334kyselina vinnáNM
E 335vinan sodnýNM
E 350jablečnan sodnýNM
E 400kyselina alginová10000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 401alginát sodný10000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 402alginát draselný10000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 403alginát amonný10000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 404alginát vápenatý10000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 406agar10000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 407karagenan10000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 410karubin10000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 412gumaguar10000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 415xanthan10000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 418guma gellan10000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 440pektinyNM
E 471mono a diglyceridy mastných kyselinNM
E 509chlorid vápenatý 1NM
E 524hydroxid sodnýNM
Zahuštěné mlékoE 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
E 304estery kyseliny askorbové s mastnými kyselinamiNM
E 322lecitinyNM
E 331citrát sodnýNM
E 332citrát draselnýNM
E 407karagenanNM
E 500(ii)hydrogenuhličitan sodnýNM
E 501(ii)hydrogenuhličitan draselnýNM
E 509chlorid vápenatýNM
Smetana neochucená tepelně ošetřenáE 401alginát sodnýNM
E 402alginát draselnýNM
E 407karagenanNM
E 466karboxymethylcelulosaNM
E 471mono- a diglyceridy mastných kyselinNM
Mlékárenské máslo se smetanovým zákysemE 500uhličitany sodnéNM
Sýr zrajícíE 170uhličitan vápenatýNM
E 504uhličitany horečnatéNM
E 509chlorid vápenatýNM
E 575glukono-delta-laktonNM
Sýr zrající plátkovaný, strouhanýE 170uhličitan vápenatýŇM
E 504uhličitany horečnatéNM
E 509chlorid vápenatýNM
E 575[glukono-delta-laktonNM
E 460celulosaNM
Sýr přírodní bílý, pařený např. typu „Mozzarella“ a sýr syrovátkovýE 260kyselina octováNM
E 270kyselina mléčnáNM
E 330kyselina citrónováNM
E 575glukono-delta-laktonNM
E 460 iiprášková celulosaNM jen pro strouhaný a plátkový sýr
Předvařená rýžeE 471mono- a diglyceridy mastných kyselinNM
E 472aestery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovouNM
Čerstvé ryby, korýši a měkkýši, včetně zmrazenýchE 331citráty sodnéNM
E 332citráty draselnéNM
E 333citráty vápenatéNM
Neemulgované oleje a tuky živočišného nebo rostlinného
původu (kromě panenských olejů) a olivových olejů
E 304estery kyseliny askorbové s mastnými kyselinamiNM
E 306přírodní extrakt s obsahem tokoferolůNM
E 307alfa-tokoferolNM
E 308šamma-tokoferolNM
E 309delta-tokoferolNM
E 322lecitin30 000
E 330kyselina citrónováNM
E 331citráty sodnéNM
E 332citráty draselnéNM
E 333citráty vápenatéNM
E 471mono- a diglyceridy mastných kyselin10 000
Neemulgované oleje a tuky živočišného nebo rostlinného původu
(kromě panenských olejů a olivových olejů) speciálně určené
k vaření a/nebo smažení a pro přípravu omáček
E 270kyselina mléčnáNM
E 300kyselina askorbováNM
E 304estery kyseliny askorbové s mastnými kyselinamiNM
E 306Dřírodni extrakt s obsahem tokoferolůNM
E 307alfa-tokoferolNM
E 308gamma -tokoferolNM
E 309delta-tokoferolNM
E 322lecitin30000
E 330kyselina citrónováNM
E 331citráty sodnéNM
E 332citráty draselnéNM
E 333citráty vápenatéNM
E 471mono a diglyceridy mastných kyselin10000
E 472 cestery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citrónovouNM
Rafinovaný olivový oleiE 307alfa-tokoferol200
Zmrazené a nezpracované ovoce a zelenina; balené, chlazené
nezpracované ovoce a chlazená nezpracovaná zelenina určená
ke spotřebě a balené nezpracované a loupané brambory
E 296kyselina jablečnáNM jen pro loupané brambory
E 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
E 302askorbát vápenatýNM
E 330kyselina citrónováNM
Ovocné kompotyE 331citráty sodnéNM
E 332citráty draselnéNM
E 333citráty vápenatéNM
E 440pektinyNM neplatí pro jablečné kompoty
E 509chlorid vápenatý
Sterilované ovoce a zelenina ve sklenicích a plechovkáchE 260kyselina octová 1NM
E 261octan draselnýNM
E 262octan sodnýNM
E 263octan vápenatýNM
E 270kyselina mléčnáNM
E 296kyselina jablečnáNM
E 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
E 302askorbát vápenatýNM
E 325mléčnan sodnýNM
E 326mléčnan draselnýNM
E 327mléčnan vápenatýNM
E 330kyselina citrónováNM
E 331citráty sodnéNM
E 332citráty draselnéNM
E 333citráty vápenatéNM
E 334kyselina vinnáNM
E 335vinany sodnéNM
E 336vinany draselnéNM
E 337vinan sodno-draselnýNM
E 509chlorid vápenatýNM
E 575glukono-delta-laktonNM
Čerstvé mleté maso, balenéE 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
E 302askorbát vápenatýNM
E 330kyselina citrónováNM
E 331citráty sodnéNM
E 332citráty draselnéNM
E 333citráty vápenatéNM
Jatečně opracované tělo jatečních zvířat a jatečně
opracované tělo drůbeže, celé nebo
dělené (pouze k ošetření povrchu)
E 270kyselina mléčnáNM
E 325mléčnan sodnýNM
E 326mléčnan draselnýNM
E 327mléčnan vápenatýNM
Vaječné obsahyE 270kyselina mléčnáNM
E 325mléčnan sodnýNM
E 326mléčnan draselnýNM
E 327mléčnan vápenatýNM
Chléb (druhy připravené výlučně z mouky, vody, soli,
droždí, kypřících látek a koření)
E 260kyselina octováNM
E 261octan draselnýNM
E 262octan sodnýNM
E 263octan vápenatýNM
E 270kyselina mléčnáNM
E 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
E 302askorbát vápenatýNM
E 304estery kyseliny askorbové s mastnými kyselinamiNM
E 322lecitinyNM
E 325mléčnan sodnýNM
E 326mléčnan draselnýNM
E 327mléčnan vápenatýNM
E 471mono- a diglyceridy mastných kyselinNM
E 472 aestery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovouNM
E 472 destery mono- a mastných kyselin s kyselinou vinnouNM
E 472 eestery mono- a diglyceridů s kyselinouNM
mono- a diacetyl vinnou
E 472 festery mono- a diglyceridů s kyselinou octovou a vinnouNM
Nesušené (čerstvé) těstovinyE 270kyselina mléčnáNM
E 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
E 322lecitinyNM
E 330kyselina citrónováNM
E 334kyselina vinnáNM
E 471mono- a diglyceridy mastných kyselinNM
E 575glukono delta laktonNM
PivoE 270kyselina mléčnáNM
E 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
E 330kyselina citrónováNM
E 414arabská gumaNM
Běžný francouzský chléb „pain courant francais“E 260kyselina octováNM
E 261octan draselnýNM
E 262octan sodnýNM
E 263octan vápenatýNM
E 270kyselina mléčnáNM
E 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
E 302askorbát vápenatýNM
E 304estery kyseliny askorbové s mastnými kyselinamiNM
E 322lecitinyNM
E 325mléčnan sodnýNM
E 326mléčnan draselnýNM
E 327mléčnan vápenatýNM
E 471mono-a diglyceridy mastných kyselinNM
Husí játra „foie gras entier, blocs de foie gras“E 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
„Gehakt“E 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
E 302askorbát vápenatýNM
E 330kyselina citrónováNM
E 331citráty sodnéNM
E 332citráty draselnéNM
E 333citráty vápenatéNM
„Olomoucké tvarůžky“E 170uhličitan vápenatýNM
E 500uhličitany sodnéNM
UHT kozí mlékoE 331citráty sodné4000
Kaštany jedlé v nálevuE 410karabinNM
E 412gumaguarNM
E 415xanthanNM

* Nejvyšší povolené množství.

** Nezbytné množství.

Název potravinyČíslo ELátkaNPM* mg.-1 resp. mg.kg-1
Ovocné a zeleninové šťávy 100%E 330kyselina citrónová3000
Ananasová šťáva 100%E 296kyselina jablečná3000
Hroznová šťávaE 170uhličitany vápenatéNM
100%E 336vinany draselnéNM
Šťávy a nektary z ananasu a mučenkyE 440pektiny3000
Ovocné nektaryE 270kyselina mléčná5000
E 330kyselina citrónová5000
Výběrové (extra)E 270kyselina mléčnáNM
džemy aE 296kyselina jablečnáNM
výběrové (extra)E 300kyselina askorbováNM
rosolyE 327mléčnan vápenatýNM
E 330kyselina citrónováNM
E331citrát sodnýNM
E 333citrát vápenatýNM
E 334kyselina vinnáNM
E 335vinan sodnýNM
E 350jablečnan sodnýNM
E 440pektinyNM
E 471mono a diglyceridy mastných kyselinNM
Džemy, rosoly,E 270kyselina mléčnáNM
marmelády aE 296kyselina jablečnáNM
podobnéE 300kyselina askorbováNM
výrobky z ovoceE 327mléčnan vápenatýNM
včetně těchtoE 330kyselina citrónováNM
výrobků seE 331citrát sodnýNM
sníženýmE 333citrát vápenatýNM
obsahemE 334kyselina vinnáNM
energieE 335vinan sodnýNM
E 350jablečnan sodnýNM
E 400kyselina alginová10000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 401alginát sodný10000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 402alginát draselný10000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 403alginát amonný10000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 404alginát vápenatý10000 jednotlivě nebo v kombinaci
Název potravinyČíslo ELátkaNPM* mg.l-1 resp. mg.kg-1
E 406agar10000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 407karagenan10000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 410karubin10000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 412guma guar10000 jednotlivě nebo v kombinaci
E415xanthan10000 jednotlivě nebo v kombinaci
E418guma gellan10000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 440pektínyNM
E 471mono a diglyceridy mastných kyselinNM
E 509chlorid vápenatýNM
E 524hydroxid sodnýNM
Zahuštěné mlékoE 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
E 304estery kyseliny askorbové s mastnými kyselinamiNM
E 322lecitinyNM
E 331citrát sodnýNM
E 332citrát draselnýNM
E 407karagenanNM
E 500(ii)hydrogenuhličitan sodnýNM
E 501(ii)hydrogenuhličitan draselnýNM
E 509chlorid vápenatýNM
SmetananeochucenápasterovanáE 401alginát sodnýNM
E 402alginát draselnýNM
E 407karagenanNM
E 466karboxymethylcelulosaNM
E 471mono- a diglyceridy mastných kyselinNM
Mlékárenské máslo se smetanovým zákysemE 500uhličitany sodnéNM
Sýr zrajícíE 170uhličitany vápenatéNM
E 504uhličitany horečnatéNM
E 509chlorid vápenatýNM
E 575glukono-delta-laktonNM
Sýr zrajícíplátkovaný,strouhanýE 170uhličitany vápenatéNM
E 504uhličitany horečnatéNM
E 509chlorid vápenatýNM
Název potravinyČíslo ELátkaNPM* mg.-1 resp. mg.kg-1
E 575glukono-delta-laktonNM
E 460celulosaNM
Sýr přírodní bílý, pařený např. typu Mozzarella asýr syrovátkovýE 260kyselina octováNM
E 270kyselina mléčnáNM
E 330kyselina citrónováNM
E 575glukono-delta-laktonNM
Předvařená rýžeE 471mono- a diglyceridy mastných kyselinNM
E 472 aestery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovouNM
Čerstvé ryby, korýši a měkkýši, včetně zmrazenýchE 331citráty sodnéNM
E 332citráty draselnéNM
E 333citráty vápenatéNM
Neemulgované oleje a tukyživočišného nebo rostlinného původu
(kroměpanenských olejů)a olivových olejů
E 304estery kyseliny askorbové s mastnými kyselinamiNM
E 306prírodní extrakt s obsahem tokoferolůNM
E 307alfa-tokoferolNM
E 308gamma-tokoferolNM
E 309delta-tokoferolNM
E 322lecitin30 000
E 330kyselina citrónováNM
E 331citráty sodnéNM
E 332citráty draselnéNM
E 333citráty vápenatéNM
E 471mono- a diglyceridy mastných kyselin10 000
Neemulgovanéoleje a tukyživočišného nebo rostlinného původu
(kroměpanenských olejůa olivových olejů)specielně určené k
vaření a/nebosmažení a propřípravu omáček
E 270kyselina mléčnáNM
E 300kyselina askorbováNM
E 304estery kyseliny askorbové s mastnými kyselinamiNM
E 306prírodní extrakt s obsahem tokoferolůNM
E 307alfa-tokoferolNM
E 308gamma -tokoferolNM
E 309delta-tokoferolNM
E 322lecitin30000
E 330kyselina citrónováNM
E 331citráty sodnéNM
E 332citráty draselnéNM
E 333citráty vápenatéNM
E 471mono a diglyceridy mastných kyselin10000
E 472 cestery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citrónovouNM
Rafinovaný olivový olejE 307alfa-tokoferol200
Zmrazené a nezpracované ovoce a zelenina;E 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
E 302askorbát vápenatýNM
Název potravinyČíslo ELátkaNPM* mg.r-1 resp. mg.kg-1
balené, chlazené nezpracované ovoce a chlazenáE 330kyselina citrónováNM
nezpracovaná zelenina určená ke spotřebě a
balené nezpracované a loupané brambory
Ovocné kompotyE 331citráty sodnéNM
E 332citráty draselnéNM
E 333citráty vápenatéNM
Sterilované ovoceE 260kyselina octováNM
a zeleninaE 261octan draselnýNM
ve sklenicíchE 262octan sodnýNM
a plechovkáchE 263octan vápenatýNM
E 270kyselina mléčnáNM
E 296kyselina iablečnáNM
E 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
E 302askorbát vápenatýNM
E 325mléčnan sodnýNM
E 326mléčnan draselnýNM
E 327mléčnan vápenatýNM
E 330kyselina citrónováNM
E 331citráty sodnéNM
E 332citráty draselnéNM
E 333citráty vápenatéNM
E 334kyselina vinnáNM
E 335vinany sodnéNM
E 336vinany draselnéNM
E 337vinan sodno-draselnýNM
E 509chlorid vápenatýNM
E 575glukono-delta-laktonNM
Čerstvé mletéE 300kyselina askorbováNM
maso, balenéE 301askorbát sodnýNM
E 302askorbát vápenatýNM
E 330kyselina citrónováNM
E 331citráty sodnéNM
E 332citráty draselnéNM
E 333citráty vápenatéNM
Bourané a dělenéE 270kyselina mléčnáNM
masoE 325mléčnan sodnýNM
(pouze k ošetřeníE 326mléčnan draselnýNM
povrchu)E 327mléčnan vápenatýNM
Vaječné obsahyE 270kyselina mléčnáNM
E325mléčnan sodnýNM
E 326mléčnan draselnýNM
Název potravinyČíslo ELátkaNPM* mg.r-1 resp. mg.kg-1
E 327mléčnan vápenatýNM
Chléb (druhy připravené výlučně z mouky,
vody, soli, droždí, kypřících látek a koření)
E 260kyselina octováNM
E 261octan draselnýNM
E 262octan sodnýNM
E 263octan vápenatýNM
E 270kyselina mléčnáNM
E 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
E 302askorbát vápenatýNM
E 304estery kyseliny askorbové s mastnými kyselinamiNM
E 322lecitinyNM
E 325mléčnan sodnýNM
E 326mléčnan draselnýNM
E 327mléčnan vápenatýNM
E 471mono- a diglyceridy mastných kyselinNM
E 472 aestery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovouNM
E 472 destery mono- a mastných kyselin s kyselinou vinnouNM
E 472 eestery mono- a diglyceridů s kyselinouNM
mono- a diacetyl vinnou
E 472 festery mono- a diglyceridů s kyselinou octovou a vinnouNM
Nesušené(čerstvé)těstovinyE 270kyselina mléčnáNM
E 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
E 322lecitinyNM
E 330kyselina citrónováNM
E 334kyselina vinnáNM
E 471mono- a diglyceridy mastných kyselinNM
E 575glukono delta laktonNM
PivoE 270kyselina mléčnáNM
E 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
E 330kyselina citrónováNM
E 414arabská gumaNM
Běžný francouzský chléb
pain courant français
E 260kyselina octováNM
E 261octan draselnýNM
E 262octan sodnýNM
E 263octan vápenatýNM
E 270kyselina mléčnáNM
E 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
E 302askorbát vápenatýNM
Název potravinyČíslo ELátkaNPM* mg.l-1 resp. mg.kg-1
E 304estery kyseliny askorbové s mastnými kyselinamiNM
E 322lecitinyNM
E 325mléčnan sodnýNM
E 326mléčnan draselnýNM
E 327mléčnan vápenatýNM
E 471mono-a diglyceridy mastných kyselinNM
Husí játra foie gras entier, blocs de foie grasE 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
GehaktE 270kyselina mléčnáNM
E 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
E 302askorbát vápenatýNM
E 330kyselina citrónováNM
E 331citráty sodnéNM
E 332citráty draselnéNM
E 333citráty vápenatéNM
Olomoucké tvarůžkyE 170 E 500uhličitany vápenaté uhličitany sodnéNM NM

* Nej vyšší povolené množství.

** Nezbytné množství.

ČÁST 3

Přídatné látky povolené k výrobě potravin určených pro výživu kojenců a malých dětí *

(1) Potraviny určené pro výživu kojenců a malých dětí smějí obsahovat

a) arabskou gumu E 414 a oxid křemičitý E 551 pocházející z přidaných nutričních přípravků v množství nejvýše 150 000 mg/kg látky E 414 a 10 000 mg/kg látky E 551,

b) mannitol E 421, pokud byl užit jako nosič pro vitamín B12 v množství nejméně 1 díl vitamínu B12 na 1000 dílů mannitolu; výrobek připravený ke spotřebě by neměl obsahovat více než 10 mg/kg přenesené látky E 414,

c) škrobový oktenyljantaran sodný E 1450 pocházející z přidaných vitamínových přípravků nebo přípravků s obsahem polynenasycených mastných kyselin; množství látky E 1450 přenesené do výrobku určeného ke spotřebě může být nejvýše 100 mg/kg u vitamínových přípravků a 1000 mg/kg u přípravků s obsahem polynenasycených mastných kyselin.

(2) Potraviny určené pro výživu kojenců a malých dětí smí obsahovat L-askorbát sodný E 301 použitý v nezbytném množství v povrchové vrstvě nutričních přípravků obsahujících polynenasycené mastné kyseliny. Výrobek připravený ke spotřebě nesmí obsahovat více než 75 mg/l přenesené látky E 301.

(3) Nejvyšší povolená množství se týkají potravin připravených ke spotřebě dle návodu výrobce.

Oddíl A

Přídatné látky povolené k výrobě počáteční kojenecké výživy určené k výživě zdravých kojenců

(1) K výrobě kysaných mléčných produktů smějí být použity nepatogenní mikrobiální kultury produkující kyselinu L(+) mléčnou. Takto vzniklá kyselina mléčná se nepovažuje za přídatnou látku a její přítomnost nemusí být vyznačována na obalu

(2) Při použití látek E 322, E 471, E 472c a E 473 v kombinaci smí být použit u každé z látek jen takový procentní podíl nejvyššího povoleného množství, aby součet těchto procentních podílů nepřekročil hodnotu 100 %.

Tabulka č. 1

Číslo ELátkaNPM mg.-1
E 270kyselina mléčná (pouze L(+) forma)NM
E 304L-askorbylpalmitát10
E 306přírodní extrakt s vysokým obsahem tokoferolů10jednotlivě nebo v kombinaci
E 307alfa-tokoferol
E 308gamma-tokoferol
E 309delta-tokoferol
E 322lecitiny1000
E 330kyselina citrónováNM
E 331citráty sodné2000jednotlivě nebo v kombinaci
E 332citráty draselné
E 338kyselina fosforečná1000jako P205jednotlivě nebo v kombinaci
E 339fosforečnany sodné
E 340fosforečnany draselné
E 412guma guar1000 pokud tekutý výrobek obsahuje částečně hydrolyzované bílkoviny
E 471mono- a diglyceridy mastných kyselin4000
Číslo ELátkaNPM mg.l"1
E 472cestery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citrónovou7500 u výrobků v práškové formě 9000 u výrobků v kapalné formě, pokud výrobky obsahují částečně hydrolyzované bílkoviny, peptidy nebo aminokyseliny
E 473estery sacharosy s mastnými kyselinami120 ve výrobcích obsahujících hydrolyzované bílkoviny, peptidy nebo aminokyseliny

Oddíl B

Přídatné látky povolené k výrobě pokračovací kojenecké výživy určené k výživě zdravých kojenců

(1) K výrobě kysaných mléčných produktů smějí být použity nepatogenní mikrobiální kultury produkující kyselinu L(+)mléčnou. Takto vzniklá kyselina mléčná se nepovažuje za přídatnou látku a její přítomnost nemusí být vyznačována na obalu.

(2) Při použití látek E 322, E 471, E 472c a E 473 v kombinaci smí být použit u každé z látek jen takový procentní podíl nej vyšších povolených množství, aby součet těchto procentních podílů nepřekročil hodnotu 100 %.

(3) Při použití látek E 407, E410aE412v kombinaci smí být použit u každé z látek jen takový procentní podíl nejvyšších povolených množství, aby součet těchto procentních podílů nepřekročil hodnotu 100 %.

Tabulka č. 2

Číslo ELátkaNPM mg.l
E 270kyselina mléčná (pouze L(+) forma)NM
E 304L-askorbylpalmitát10
E 306přírodní extrakt s vysokým obsahem tokoferolů10jednotlivě nebo v kombinaci
E 307alfa-tokoferol
E 308gamma-tokoferol
E 309delta-tokoferol
E 322lecitiny1000
E 330kyselina citrónováNM
E 331citráty sodné2000
E 332citráty draselnéjednotlivě nebo v kombinaci
E 338kyselina fosforečná1000 jako P2O5 jednotlivě nebo v kombinaci
E 339fosforečnany sodné
E 340fosforečnany draselné
E 407karagenan300
E 410karubin1000
E 412guma guar1000
E 440pektiny (pouze pro okyselenou pokračovací výživu kojenců a malých dětí)5000
E 471mono- a diglyceridy mastných kyselin4000
E 472cestery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citrónovou7500 u výrobků v práškové formě 9000 u výrobků v tekuté formě, pokud výrobky obsahují částečně hydrolyzované bílkoviny, peptidy nebo aminokyseliny
E 473estery sacharosy s mastnými kyselinami120 ve výrobcích obsahujících hydrolyzované bílkoviny, peptidy nebo aminokyseliny

Oddíl C

Přídatné látky povolené k výrobě příkrmů pro zdravé kojence a malé děti

(1) Při výrobě příkrmů pro kojence a malé děti lze použít látky uvedené v tabulce č. 3a pouze k úpravě pH

Tabulka č. 3a

Číslo ELátkaNPM mg.l-1
resp. mg.kg-1
E 170uhličitany vápenatéNM
E 260kyselina octováNM
E 261octany draselnéNM
E 262octany sodnéNM
E 263octany vápenatéNM
E 270kyselina mléčná pouze L(+)formaNM
E 296kyselina jablečná pouze L(+)formaNM
E 325mléčnan sodný pouze L(+)formaNM
E 326mléčnan draselný pouze L(+)formaNM
E 327mléčnan vápenatý pouze L(+)formaNM
E 330kyselina citrónováNM
E 331citráty sodnéNM
E 332citráty draselnéNM
E 333citráty vápenatéNM
E 338kyselina fosforečná1000 počítáno jako P2Os
E 507kyselina chlorovodíkováNM
E 524hydroxid sodnýNM
E 525hydroxid draselnýNM
E 526hydroxid vápenatýNM

(2) Látky uvedené v tabulce č. 3b lze použít až do výše nejvyššího povoleného množství.

Tabulka č. 3b

Číslo ELátkaNázev potravinyNPM mg.l-1 resp. mg.kg-1
E 500
E 501
E 503
uhličitany sodné uhličitany draselné uhličitany amonnékypřící prostředky pro pekařské výrobky určené jako příkrmyNM
E 300
E 301
E 302
kyselina L-askorbová askorbát sodný askorbát vápenatýšťávy, nápoje na bázi ovoce a zeleniny a ostatní příkrmy300 jednotlivě nebo v kombinaci jako kyselina askorbová
obilné příkrmy včetně sušenek a sucharů s obsahem tuku200 jednotlivě nebo y kombinaci jako kyselina askorbová
E 304
E 306
E 307
E 308
E 309
L-askorbylpalmitát přírodní extrakt s obsahem tokoferolůalfa-tokoferolgamma-tokoferoldelta-tokoferolobilné příkrmy, sušenky a suchary s obsahem tuku a ostatní příkrmy100 jednotlivě nebo v kombinaci
E 322lecitinyobilné příkrmy ,sušenky a suchary a ostatní příkrmy10000
E 333citráty vápenaté *příkrmy na bázi ovoce s nízkým obsahem cukruNM
E 341fosforečnan vápenatý *deserty na bázi ovoce1000 jako P205
Číslo ELátkaNázev potravinyNPM mg.l1 resp. mg.kg
E 339
E 340
E 341
fosforečnany sodné fosforečnany draselné fosforečnany vápenatéobilné příkrmy1000 iakoP205 jednotlivě nebo v kombinaci
E 471
E 472 a
E 472 b
E 472 c
mono- a diglyceridy mastných kyselin estery mono- a diglyceridů s
kyselinou octovouestery mono- a diglyceridů s kyselinou mléčnou estery
mono- a diglyceridů s kyselinou citrónovou
obilné příkrmy, sušenky a suchary a ostatní příkrmy5000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 400
E 401
E 402
E 404
kyselina alginová alginát sodný alginát draselný alginát vápenatýdeserty a pudinky500 jednotlivě nebo v kombinaci
E 410
E 412
E 414
E 415
E 440
karubin guma guar arabská guma xanthan pektinypříkrmy10000 jednotlivě nebo v kombinaci
bezlepková obilná výživa20000 jednotlivě nebo v kombinaci
E 551oxid křemičitýobilná výživa (sypká)2000
E 334
E 335
E 336
E 354
E 450 a
E 575
kyselina vinná pouze L(+) forma vinan sodný pouze L(+) formavinan
draselný pouze L(+) formavinan vápenatý pouze L(+)
formadihydrogen-difosforečnan sodnýglukono-delta-lakton
sušenky a suchary5000 zbytkové množství
E 1404
E 1410
E 1412
E 1413
E 1414
E 1420
E 1422
E 1450
oxidovaný škrobfosforečnanový monoester škrobufosforečnanový diester
škrobumonofosforečnan škrobového difosforečnanuacetylovaný škrobový
difosforečnanacetylovaný škrobacetylovaný škrobový adipan škrobový
oktenyl-jantaran sodnýacetylovaný oxidovaný škrob
příkrmy50000
E 1451

* Nesmí se používat při výrobě potravin určených pro zvláštní lékařské účely pro kojence a malé děti.

Oddíl D

Přídatné látky povolené k výrobě potravin určených pro zvláštní lékařské účely pro kojence a malé děti*)

(1) K výrobě potravin určených pro zvláštní lékařské účely pro kojence a malé děti jsou povoleny přídatné látky uvedené v tabulkách č. 1 - 3 a dále látky uvedené v tabulce č. 4.

Tabulka č. 4

Číslo ELátkaZvláštní podmínkyNPM mg.l-1 resp.mg.kg-1
E 401alginan sodnýod ukončeného 4. měsíce věku v potravinách pro zvláštní lékařské účely s upraveným složením, požadovaným z důvodu metabolických poruch a pro krmení z lahve1000
E 405propan-1,2-diol-alginátod ukončeného 12. měsíce ve specializovaných výživách, určených pro malé děti, které nesnášejí kravské mléko nebo mají vrozené poruchy metabolismu200
E 410karubinod narození ve výrobcích pro zmenšení gastro-oesophageálního refluxu (zpětného zvracení)10000
E 412guma guarod narození ve výrobcích tekuté dětské výživy obsahujících hydrolyzované bílkoviny, peptidy nebo aminokyseliny10000
E415xanthanod narození pro použití ve výrobcích na bázi aminokyselin nebo peptidů, určených pro pacienty, kteří mají problémy s poruchou gastro-intestinálního traktu, s poruchou vstřebávání bílkovin nebo s vrozenými poruchami metabolismu12000
E 440pektinyod narození ve výrobcích užívaných v případě gastro-intestinálních poruch10000
E 466sodná sůl karboxymethylcelulosyod narození ve výrobcích při léčbě metabolických poruch dietou10000
E 471mono- a diglyceridy mastných kyselinod narození ve zvláštních dietách, zejména bezbílkovinných dietách5000
E 472cestery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citrónovouod narození7500 u výrobků v práškové formě9000 u výrobků v tekuté formě
E 1450škrobový oktenyljantaran sodnýv kojenecké a pokračovací výživě20000

ČÁST 4

Barviva

(1) Pro účely barvení potravin smějí být používána výlučně barviva uvedená v tabulce č. 1 a dále jejich formy, označované jako aluminiové laky.

(2) Barveny smějí být pouze potraviny, uvedené v tabulkách č. 3, 4 a 7, a to za podmínek tam uvedených. Nej vyšší povolená množství jsou stanovena pro obsah čistého barviva. Pokud potraviny vyžadují přípravu před spotřebou, nejvyšší povolená množství se týkají potravin připravených ke spotřebě dle návodu výrobce.

(3) Barvení se nesmí provádět u potravin, uvedených v tabulce č. 2, s výjimkou aplikací, povolených v tabulkách č. 3, 4 a 7 a u potravin určených pro výživu kojenců a malých dětí.

(4) Barviva, která smějí být používána výhradně pro omezený rozsah aplikací, jsou uvedena v tabulce č. 4.

(5) Barviva, povolená pro barvení potravin, jsou uvedena v tabulce č. 5.

(6) Přítomnost barviva v potravinách je povolena také

a) ve složených potravinách, jiných než uvedených v tabulce č. 2, pokud je barvivo povoleno v jedné ze složek složené potraviny nebo

b) pokud je potravina (potravinová surovina) určena výhradně k použití pro přípravu složené potraviny, a to tak, aby složená potravina vyhovovala požadavkům stanoveným touto částí vyhlášky.

(7) Pro označování masa a masných výrobků smějí být použita pouze jednotlivě barviva E 129 Červeň Allura AC, E 133 Brilantní modř FCF a E 155 Hněď HT nebo směs barviv E 129 Červeň Allura AC a E 133 Brilantní modř.

(8) Pro účely razítkování skořápek vajec a dekoračního barvení skořápky vajec smějí být použita pouze barviva uvedená v tabulce č. 1.

(9) Pro účely barvení potravin v domácnosti smějí být uváděna do oběhu barviva uvedená v tabulce č. 1 kromě těchto barviv: E 123 Amarant, E 127 Erythrosin, E 128 Červeň 2 G, E 154 Hněď FK, E 160b Annato, bixin, norbixin, E 161g Kanthaxanthin, E 173 Hliník (v podobě pigmentu) a E 180 Litholrubin BK.

(10) Za barviva se nepovažují

a) potraviny a aromatické látky, které se přidávají během výroby do potravin pro své aromatické, chuťové nebo výživové vlastnosti a přitom mají sekundární barvící účinek, jako například mletá paprika, šafrán a kurkuma

b) barviva, určená k barvení nejedlých vnějších částí potravin, jakými jsou například povrchové povlaky sýrů a salámová střeva.

Tabulka č. 1

Seznam barviv povolených k barvení potravin

Číslo EBarvivočíslo C. I.**
E 100Kurkumin75 300
E 101(i) Riboflavin
(ii) Riboflavin-5 '-fosforečnan
E 102Tartrazin19 140
E 104Chinolinová žluť47 005
E110Žluť SY (synonymum Gelborange S)15 985
E 120Košenila, kys. karmínová, karmíny75 470
E 122Azorubin (synonymum Carmoisin)14 720
E 123Amarant (synonymum Viktoriarubín O)16 185
E 124Ponceau 4R (synonymum Košenilová červeň A)16 255
E 127Erythrosin45 430
E 128Červeň 2G18 050
E 129Červeň Allura AC16 035
E 131Patentní modř V42 051
E 132Indigotin (synonymum Indigocarmine)73 015
E 133Brilantní modř (synonymum Brilliant blue FCF)42 090
E 140Chlorofyly a chlorofyliny
(i) Chlorofyly75 810
(ii) Chlorofyliny75 815
E 141Mědnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů (i) Cu komplexy chlorofylů75 815
(ii) Cu komplexy chlorofylinů
E 142Zeleň S44 090
E 150 aKaramel *
E 150bKaustický sulfitový karamel
E 150 cAmoniakový karamel
E 150 dAmoniak - sulfitový karamel
E 151Čerň BN (synonymum Brilliant black BN)28 440
E 153Medicinální uhlí (z rostlinné suroviny)
E 154HněďFK
E 155Hněď HT20 285
E 160 aKaroteny
(i) směs karotenů75 130
(ii) Beta-karoten40 800
E 160 bAnnato, bixin, norbixin75 120
E 160 cPaprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin
E 160 dLykopen75 125
E 160 eBeta-apo-8' -karotenal40 820
E 160 fEthylester kyseliny beta-apo-8'-karotenové40 825
Číslo EBarvivočíslo C. I.**
E 161 bLutein
E 161 gKanthaxanthin
E 162Betalainová červeň, betanin (včetně extraktů z červené řepy)
E 163Anthokyany (získané fyzikálními postupy z ovoce a zeleniny)
E 170Uhličitan vápenatý77 220
E 171Oxid titaničitý (synonymum Titanová běloba)77 891
E 172Oxidy a hydroxidy železa77 491
77 492
77 499
E 173Hliník (v podobě pigmentu)
E 174Stříbro (v podobě pigmentu)
E 175Zlato (v podobě pigmentu)
E 180Litholrubin BK

* Termín karamel se vztahuje na výrobky více či méně intenzivní hnědé barvy, které jsou určeny k barvení potravin. Nejde o aromatický výrobek z cukru získaný zahřátím cukru, který je určen k aromatizaci potravin (např. cukrovinek, pečiva, alkoholických nápojů).

** Identifikační číslo Color Indexu (CL), které garantuje identitu barviva při používání názvů v cizích jazycích. Jako čísla C. I. jsou v tabulce uvedena čísla z publikace Colour Index, 3 r. d. Ed., 1982, Vol 1 - 7, 1315 a z dodatků 37 - 40 (125), 41 - 44 (127 - 50), 45 - 48 (130), 49- 52 (132- 50), 53 - 56 (135).

Tabulka č. 2

Potraviny, které nesmějí obsahovat přidaná barviva, pokud to není výslovně stanoveno v tabulkách č. 3, 4 a 7

1.nezpracované potraviny
2.balené vody a stolní vody
3.mléko plnotučné, polotučné a odtučněné, pasterované či sterilované, včetně UHT mléka (týká se neochucených výrobků)
4.mléko ochucené kakaem či čokoládou
5.kysané mléčné výrobky (neochucené)
6.zahuštěné mléko
7.podmáslí (neochucené)
8.smetana a sušená smetana (neochucené)
9.oleje a tuky živočišného a rostlinného původu
10.vaječný žloutek, bílek, vaječná melanž, sušené, tekuté, koncentrované, hluboce zmrazené nebo koagulované vaječné produkty
11.mouka, ostatní mlýnské výrobky a škrob
12.chléb a výrobky z chlebového těsta
13.těstoviny a gnocchi
14.cukry (včetně všech mono- a disacharidů)
15.rajčatový protlak a rajčatové polokonzervy
16.studené omáčky na bázi rajčatové šťávy, kečupy
17.ovocné a zeleninové šťávy a nektary
18.produkty z ovoce, zeleniny, brambor a hub - sterilované, nakládané či sušené, zpracované ovoce, zelenina, brambory a houby
19.výběrové(extra) džemy, výběrové(extra) rosoly a kaštanové pyré, creme de pruneaux
20.20. maso, ryby, drůbež, zvěřina, měkkýši, korýši a přípravky z nich (netýká se hotových pokrmů obsahujících tyto složky)
21.kakaové a čokoládové výrobky (netýká se nečokoládových náplní těchto výrobků)
22.pražená káva, cikorková kávo vina a extrakty z ní, čaj, extrakty z čaje včetně ovocných a bylinných, přípravky na bázi čaje, ovoce a obilovin pro přípravu čajů
23.koření, směsi koření, sůl, náhrady soli
24.víno, hroznový mošt, částečně zkvašený hroznový mošt (burčák), hroznová šťáva
25.potraviny určené pro výživu kojenců a malých dětí
26.med
27.vinný ocet
28.slad a výrobky ze sladu
29.čerstvé sýry (neochucené)
30.máslo z mléka koz a ovcí
31.obilné destiláty Kom, Kornbrand, ovocné lihoviny, ovocné destiláty včetně ovocných průtahových Ouzo, Grappa, Tsikoudia z Kréty, Tsipouro z Makedonie, Tsipouro z Thesálie, Tsipouro z Tyrnavosu, Eau de vie de marc Margue nationale luxemburgeoise, Eau de vie seigle Margue nationale luxemburgeoise, London gin
32.Sambuca, Maraschino a Mistra
33.Sangria, Clarea a Zurra

Tabulka č. 3

Potraviny, ke kterým smějí být přidávána pouze určitá barviva

Název potravinyČíslo EBarvivoNPM mg.l-1 resp. mg.kg-1
Chléb vícezrnný, celozrnný,
speciální, sladový
E 150 aKaramelNM
E 150 bKaustický sulfitový karamelNM
E 150 cAmoniakový karamelNM
E 150 dAmoniak - sulfitový karamelNM
PivoCidre boucheE 150 aKaramelNM
E 150 bKaustický sulfitový karamelNM
E 150 cAmoniakový karamelNM
E 150 dAmoniak - sulfitový karamelNM
Název potravinyČíslo EBarvivoNPM mg.I-1 resp. mg.kg-1
Máslo (včetně másla se sníženým obsahem tuku
a máselný koncentrát)
E 160 aKarotenyNM
Margaríny, margarinys nízkým obsahem tuku(minariny),
směsné roztíratelné aemulgované tuky,
ztužené a pokrmové tuky(bezvodé tuky)
E 100KurkuminNM
E 160 aKarotenyNM
E 160 bAnnato, bixin, norbixin10
Neochucené sýry tavené a sýry zrající
(barvy oranžové,žluté a bílé perleti)
E 160aKarotenyNM
E 160 bAnnato, bixin, norbixin15
E 160 cPaprikový extraktNM
OcetE 150 aKaramelNM
E 150 bKaustický sulfitový karamelNM
E 150 cAmoniakový karamelNM
E 150 dAmoniak-sulfitový karamelNM
Whisky (whiskey), obilné destiláty (jiné než Korn nebo Kornbrand, nebo
Eau de vie de seigle Margue nationale luxemburgeoise), vinný destilát,
rum, Brandy, vínovice, Weinbrand, matoliny, matolinové lihoviny (jiné než
Tsikoudia a Tsipouro a Eau de vie de marc Margue nationale luxemburgeoise),
Grappa invecchiata, Bagaceira velha
E 150 aKaramelNM
E 150 bKaustický sulfitový karamelNM
E 150 cAmoniakový karamelNM
E 150 dAmoniak-sulfitový karamelNM
Aromatizovaná vína hnědé barvy, nápoje na bázi
aromatizovaných vín hnědé barvy (kromě nápoje Bitter Soda),
likérová vína hnědé barvy, medovina
E 150 aKaramelNM
E 150bKaustický sulfitový karamelNM
E 150 cAmoniakový karamelNM
E 150 dAmoniak-sulfitový karamelNM
Zelenina nakládaná v octu, slaném
nálevu, oleji (kromě oliv)
E 101(i) RiboflavinNM
(ii) Riboflavin-5 '-fosforečnanNM
E 140chlorofyly, chlorofylinyNM
E 141mědnaté komplexy chlorofylů a chloroŕVlinuNM
E 150 aKaramelNM
E 150 bKaustický sulfitový karamelNM
E 150 cAmoniakový karamelNM
E 150 dAmoniak-sulfitový karamelNM
E 160 aKarotenyNM
E 162Betalainová červeňNM
E 163AnthokyanyNM
Směsi z obilovin extrudované, expandované
a/nebo ochucené ovocným
E 150 cAmoniakový karamelNM
E 160 aKarotenyNM
Název potravinyČíslo EBarvivoNPM mg.l-1 resp. mg.kg-1
aromátem (breakfast cereals)E 160 bAnnato, bixin, norbixin25
E 160 cPaprikový extraktNM
Směsi z obilovin ochucené ovocným
aromátem(breakfast cereals)
E 120
E 162
Košenila, kys. karmínová, karmíny200
jednotlivě nebo v kombinaci
Betalainová červeň
E 163Anthokyany
Džemy, rosoly, marmelády a podobné výrobky z ovoce
včetně těchto výrobků se sníženým obsahem energie
E 100KurkuminNM
E 140chlorofyly, chlorofylinyNM
E 141mědnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinůNM
E 150 aKaramelNM
E 150bKaustický sulfitový karamelNM
E 150 cAmoniakový karamelNM
E 150 dAmoniak-sulfitový karamelNM
E 160 aKarotenyNM
E 160 cPaprikový extraktNM
E 162Betalainová červeňNM
E 163AnthokyanyNM
E 104Chinolinová žluť100
jednotlivě nebo v kombinaci
E 110Žluť SY
E 120Košenila, kys. karmínová, karmíny
E 124Ponceau 4R
E 142Zeleň S
E 160 dLykopen
E 161 bLutein
Masné výrobky z nasoleného a okořeněného mletého
(homogenizovaného) masa naražené v přírodním nebo
umělém střevě bez stanoveného stupně tepelného
opracování, paštiky, terrines
E 100Kurkumin20
E 120Košenila, kys. karmínová, karmíny100
E 150 aKaramelNM
E 150 bKaustický sulfitový karamelNM
E 150 cAmoniakový karamelNM
E 150 dAmoniak-sulfitový karamelNM
E 160 aKaroteny20
E 160 cPaprikový extrakt10
E 162Betalainová červeňNM
Masné výrobky s minimálmím obsahem obilné složky 6 %
breakfast sausagesHamburgerové maso s minimálním
obsahem rostlinné či obilné složky 4 %
E 128Červeň 2G20
E 129Červeň Allura AC25
E 120Košenila, kys. karmínová, karmíny100
E 150 aKaramelNM
E 150 bKaustický sulfitový karamelNM
E 150 cAmoniakový karamelNM
E 150 dAmoniak-sulfitový karamelNM
Název potravinyČíslo EBarvivoNPM mg.r-1 resp. mg.kg-1
Sušené granulované brambory a
bramborové vločky
E 100KurkuminNM
Sterilovaný hrášek a drcený
sterilovaný hrášek v (konzervách)
E 102Tartrazin100
E 133Brilantní modř FCF20
E 142Zeleň S10
Sýr Sage Derby (typický anglický sýr)E 140Chlorofyly, chlorofylinyNM
E 141Meďnaté komplexy chlorofylu a chlorofylinůNM
Sýr Red Leicester (typický anglický sýr)E 160 bAnnatto,bixin a norbixin50
Sýr Mimolette (typický francouzský sýr)E 160 bAnnatto, bixin a norbixin35
Sýr Morbier (typický francouzský sýr)E 153Medicinálni uhlíNM
Red marbled cheese (typický anglický sýr)E 120Košenila, kyselina karmínová, karmíny125
E 163AnthokyanyNM
Americano (aperitiv)E 150 aKaramelNM
E 150 bKaustický sulfitový karamelNM
E 150 cAmoniakový karamelNM
E 150 dAmoniak-sulfitový karamelNM
E 163AnthokyanyNM
E 100Kurkumin100
jednotlivě nebo v kombinaci
E 101i) Riboflavin
ii) Riboflavin-5-fosforečnan
E 102Tartrazin
E 104Chinolinová žluť
E 120Košenila, kyselina karmínová karmíny,
E 122Azorubín, Carmoisin
E 123Amarant
E 124Ponceau 4R
Bitter soda,aromatizovaná vína typu bitterE 150 aKaramelNM
E 150 bKaustický sulfitový karamelNM
E 150 cAmoniakový karamelNM
E 150 dAmoniak-sulfitový karamelNM
E 100Kurkumin100
jednotlivě nebo v kombinaci
E 101i) Riboflavin
ii) Riboflavin-5-fosforečnan
E 102Tartrazin
E 104Chinolinová žluť
E 110Žluť SY Gelborange S
E 120Košenila, kyselina karmínová, karmíny
Název potravinyČíslo EBarvivoNPM mg.I-1 resp. mg.kg-1
E 122Azorubín, Carmoisin
E 123Amarant
E 124Ponceau 4R, Košenilová červeň A
E 129Červeň Allura AC
Luncheon meatE 129Červeň Allura AC25
Chorizo Salchichon (uzený masný výrobek)E 120Košenila, kyselina karmínová karmíny200
E 124Ponceau 4R, Košenilová červeň A250
Sobrasada (mallorská klobása)E 110Žluť SY135
E 124Ponceau 4R, Košenilová červeň A200
Pasturmas(jedlý vnější povrch)E 100KurkuminNM
E 101i) Riboflavin ii) Riboflavin-5-fosforečnanNM
E 120Košenila, kyselina karmínová, karmínyNM

Tabulka č. 4

Barviva, která jsou povolená výhradně pro určité účely

Číslo EBarvivoNázev potravinyNPM mg.r-1 resp. mg.kg-1
E 123Amarantaromatizovaná vína, alkoholické nápoje30
rybí jikry a mlíčí30
E 127Erytrosinkoktejlové a kandované třešně,200
třešně Bigareaux v cukerném nálevu a koktejlecn vč. smíšeného kompotu s třešněmi Bigareaux150
E 154Hněď FKuzené ryby - kipry20
E 161 gKanthaxanthinštrasburské párky15
E 173Hliníkvnější povrch cukrovinek určených k dekoraci cukrářských výrobkůNM
E 174Stříbrovnější povrch cukrovinek určených k dekoraci cukrářských výrobků, dekorace čokolády a čokoládových bonbonů, likéryNM
E 175Zlatovnější povrch cukrovinek určených k dekoraci cukrářských výrobků, dekorace čokolády a čokoládových bonbonů, likéryNM
E 180Litholrubin BKjedlé povrchové vrstvy sýrůNM
E 160 bAnnatto, bixin, norbixinmargaríny, margariny s nízkým obsahem tuku (minariny), směsné roztíratelné a emulgované tuky, ztužené a pokrmové tuky (bezvodé tuky10
Číslo EBarvivoNázev potravinyNPM mg.r-1 resp. mg.kg-1
jedlé ozdoby a jedlé povrchové vrstvy20
jemné a trvanlivé pečivo, cukrářské výrobky10
mražené krémy20
alkoholizované nápoje včetně nápojů s obsahem alkoholu nižším než 15 % (V/V)*10
sýry tavené a sýry zrající (barvy oranžové, žluté a bílé perleti)15
deserty ** včetně ochucených mléčných výrobků10
snacky *** neochucené, pikantní na bázi brambor, obilovin, škrobu, extrudované či expandované20
ostatní snacky a snacky na bázi obalených ořechových jader10
uzené ryby10
jedlé povrchové vrstvy sýrů, jedlá klihovková (kolagenová střívka)20
extrudované, expandované obilné snídaně, obilné snídaně ochucené ovocným aromátem25
sýr Red Leicester (typický anglický sýr)50
sýr Mimolette (typický francouzský sýr)35
E 128Červeň 2Gmasné výrobky s minimálním obsahem obilné složky 6 % breakfast sausages20
hamburgerové maso s minimálním obsahem rostlinné a/ nebo obilné složky 4 %20

* V/V objemová procenta.

** Deserty - pro účely této vyhlášky se rozumí drobné potravinářské výrobky sladké chuti určené ke konzumaci po hlavním jídle (cukrářské výrobky, mražené krémy, pudinky apod.).

*** Snacky - pro účely této vyhlášky se rozumí drobné potravinářské výrobky obvykle na bázi obilovin nebo brambor určené zejména ke konzumaci mezi hlavními jídly (většinou slané chuti).

Tabulka č. 5

Barviva povolená k barvení potravin, neuvedených v tabulkách č. 2 a 3

Barviva uvedená v tabulce č. 5 smějí být používána v nezbytném množství k výrobě všech potravin, kromě potravin určených pro výživu kojenců a malých dětí a potravin uvedených v tabulkách č. 2 a 3.

Číslo EBarvivo
E 101(i) Riboflavin
(ii) Riboflavin-5 '-fosforečnan
E 140Chlorofyly a chlorofyliny
E 141Mědnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů
E 150 aKaramel
E 150 bKaustický sulfitový karamel
E 150 cAmoniakový karamel
E 150 dAmoniak - sulfitový karamel
E 153Medicinálni uhlí
E 160 aKaroteny
E 160 cPaprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin
E 162Betalainová červeň, betanin
E 163Anthokyany
E 170Uhličitan vápenatý
E 171Oxid titaničitý
E 172Oxidy a hydroxidy železa

Tabulka č. 6

Barviva, která smějí být používána k výrobě potravin jednotlivě či v kombinaci až do nejvyššího povoleného množství, uvedeného v tabulce č. 7

Číslo EBarvivo
E 100Kurkumin
E 102Tartrazin
E 104Chinolinová žluť
E 110Žluť SY
E 120Košenila, kyselina karmínová, karmíny
E 122Azorubin
E 124Ponceau 4R
E 129Červeň Allura AC
E 131Patentní modř V
E 132Indigotin
E 133Brilantní modř
E 142Zeleň S
E 151ČerňBN
E 155Hněď HT
E 160 dLykopen
E 160 ebeta-apo-8 '-karotenal
E 160 fEthylester kyseliny beta-apo-8'-karotenové
E 161 bLutein

Při použití v kombinaci se hodnota NPM týká celkového množství použitých barviv. Pokud jsou do ochucených nealko nápojů, zmrzlin a mražených krémů, dezertů, jemného a trvanlivého pečiva, cukrářských výrobků a cukrovinek přidávána barviva E 110, E 122, E 124 a E 155 jednotlivě nebo v kombinaci, nesmí obsah jednotlivého barviva být vyšší než 50 mg.kg-1 nebo 50 mg.-1. Zároveň celkový obsah barviv nesmí překročit nejvyšší přípustné množství uvedené v tabulce č. 7.

Tabulka č. 7

Potraviny, k jejichž výrobě smějí být použita barviva uvedená v tabulce č. 6

Název potravinyNPM mg.1-1 resp. mg.kg-1
ochucené nealkoholické nápoje a koncentráty pro jejich přípravu, nápoje v prášku100
proslazené ovoce a zelenina, Mostarda di frutta200
kompoty, ovoce červené barvy200
cukrovinky300
jedlé ozdoby a polevy na cukrářské výrobky500
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky200
mražené krémy150
ochucené tavené sýry100
deserty včetně ochucených mléčných výrobků150
studené omáčky, kořenící směsi a přípravky (kari, tandoori), sterilovaná a kořeněná zelenina v nálevu (pickles, piccalilli), chutney500
hořčice300
pasty z ryb a korýšů100
předvařené jedlé části korýšů250
náhražky lososa500
surimi500
rybí mlíčí a jikry300
uzené ryby100
snacky neochucené, pikantní na bázi brambor, obilovin, škrobu extrudované či expandované200
ostatní pikantní snacky a pikantní snacky na bázi obalených ořechových jader100
jedlý povrch sýrůNM
jedlá klihovková (kolagenová) střívkaNM
potraviny pro zvláštní lékařské účely50
potraviny určené ke snižování hmotnosti50
tekuté doplňky stravy a potraviny pro sportovce100
pevné doplňky stravy a potraviny pro sportovce300
dehydratované výrobky (polévky)50
analogy masa a rybího masa na bázi rostlinných bílkovin100
alkoholické nápoje kromě alkoholických nápojů uvedených v tab. 2 nebo 3200
aromatizovaná vína, nápoje a koktejly na bázi aromatizovaných vín, kromě uvedených v tab. 3200
ovocná vína, včetně šumivých a perlivých, cidr (kromě cidre bouché) a perry, aromatizovaná ovocná vina, aromatizovaný cidr a perry200

ČÁST 5

Sladidla

(1) Jako sladidla smějí být používány výlučně látky uvedené v tabulce, a to za podmínek tam uvedených.

(2) Sladidla smějí být používána s cílem udělit potravinám sladkou chuť a dále k přípravě stolních sladidel.

(3) Sladidla uvedená v tabulce nesmějí být používána pro výrobu potravin pro kojence a malé děti včetně potravin pro zvláštní lékařské účely určené pro kojence a malé děti.

(4) Přítomnost sladidel v potravinách je povolena také

a) ve složených potravinách, a to bez přidaného cukru nebo se sníženým obsahem energie, ke snižování tělesné hmotnosti a u potravin s prodlouženou trvanlivostí, kromě potravin určených pro výživu kojenců a malých dětí, pokud je toto sladidlo povoleno v jedné ze složek potraviny nebo

b) pokud je potravina (potravinová surovina) určena výhradně k použití pro přípravu složené potraviny, a to tak, aby složená potravina vyhovovala požadavkům stanoveným touto částí vyhlášky.

(5) Stanovená nejvyšší povolená množství, uvedená v této části, jsou vztažena na potraviny, připravené ke spotřebě podle návodu výrobce, pokud přípravu před spotřebou vyžadují.

(6) Stolní sladidla musí obsahovat na obalu určeném pro spotřebitele jako součást označení text

a) „Stolní sladidlo na bázi......." s použitím názvu sladidla,

b) u stolních sladidel obsahující polyalkoholy „Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky",

c) u stolních sladidel obsahující aspartam „Obsahuje zdroj fenylalaninu",

d) u stolních sladidel obsahující sůl aspartamu-acesulfamu "Obsahuje zdroj fenylalaninu".

(7) Potraviny obsahující aspartam E 951 a/nebo sůl aspartamu-acesulfamu E 962 musí být na obalu určeném pro spotřebitele označeny textem "Obsahuje zdroj fenylalaninu".

(8) Pod pojmem „výrobek se sníženým obsahem energie" se v této části rozumí výrobek, u kterého snížení obsahu využitelné energie představuje nejméně 30 % využitelné energie poskytované podobným výrobkem.

(9) Pod slovy „výrobek bez přidaného cukru" se v této části rozumí výrobek, ke kterému nebyly při výrobě přidány monosacharidy, disacharidy a jiné potraviny, používané pro své sladivé vlastnosti.

(10) Výrazem nezbytné množství se v této části rozumí, že nejvyšší použitelné množství sladidel není stanoveno, avšak musí být použito v souladu se správnou výrobní praxí v množství nepřevyšujícím množství nezbytné k dosažení zamýšleného účelu a za předpokladu, že spotřebitel nebude uveden v omyl.

(11) Za sladidla se nepovažují potraviny se sladkou chutí, jakými jsou přírodní sladidla a med.**

(12) Ustanoveními této části není dotčeno použití zde uvedených látek pro jiné účely, než je slazení.

(13) V případě, že existují pochybnosti o použití sladidla v určitém druhu potraviny a pochybnosti o použití přídatné látky podle principu "nezbytné množství" postupuje se podle části 1 oddíl A odstavce 11 této přílohy.

Tabulka

Číslo ELátkaNázev potravinyNPMmg.l-1 resp.mg.kg-1
E 420Sorbitoldeserty* na bázi vody se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukruNM
(i)Sorbitol
(ii) Sorbitol sirup
E 421Mannitol
E 953Isomalt
E 965Maltitol
(i) Maltitol
(ii)Maltitol sirup
E 966Laktitol
E 967Xylitol
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukruNM
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukruNM
deserty na bázi vajec se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukruNM
deserty na bázi obilovin se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukruNM
deserty na bázi tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukruNM
obilné snídaně a podobné výrobky na bázi obilovin se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukruNM
mražené krémy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukruNM
džemy, rosoly, marmelády se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a kandované ovoceNM
ovocné přípravky se sníženým obsahem cukru kromě těch, které jsou určeny pro výrobu nealkoholických nápojů na bázi ovocné šťávyNM
cukrovinky bez přidaného cukruNM
cukrovinky na bázi sušeného ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukruNM
cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukruNM
cukrovinky na bázi kakaa se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukruNM
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukruNM
žvýkačka bez přidaného cukruNM
studené omáčkyNM
hořčiceNM
jemné a trvanlivé pečivo, cukrářské výrobky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukruNM
doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise** v pevné forměNM
sladidlaNM
E 950Acesulfam Kochucené nealko nápoje se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)350
nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků a nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)350
instantní čaj350
nealkoholické pivo350
deserty na bázi vody se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru350
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru350
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru350
deserty na bázi vajec se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru ,350
deserty na bázi obilovin se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru350
deserty na bázi tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru350
ochucené snacky *** na bázi škrobu a ořechů350
mražené krémy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru800
kompoty se sníženým obsahem energie, kompoty bez přidaného cukru350
ovocné a zeleninové přípravky se sníženým obsahem energie350
džemy, rosoly a marmelády se sníženým obsahem energie1000
ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu200
cukrovinky bez přidaného cukru500
cukrovinky na bázi kakaa, nebo sušeného ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru500
cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru1000
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženým obsahem energie1000
žvýkačka bez přidaného cukru2000
cidr a perry350
tmavé pivo typu „oud bruin“,
pivo s obsahem alkoholu do 1,2 % (V/V),
pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv.
NaOH.1-1
pivo s koncentrací původní mladiny nižší než 6
% (m/m),
pivo „Biere de table /Tafelbier /Table beer“
kromě piva „Obergariges Einfachbier“
350
studené omáčky350
hořčice350
saláty s obsahem studených omáček350
sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů200
obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15 % a obsahující nejméně 20 % otrub, se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru1200
polévky se sníženým obsahem energie110
cukrovinky pro osvěžení dechu bez přidaného cukru2500
pivo se sníženým obsahem energie25
nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny nebo vína 15 % (V/V), alkoholu350
kornouty a oplatky k mrazeným krémům bez přidaného cukru2000
cukrovinky ve formě tablet a dražé se sníženým obsahem energie500
jemné a trvanlivé pečivo, cukrářské výrobky pro speciální nutriční účely1000
dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely definované ve zvláštním právním předpise****450
potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti definované ve zvláštním právním předpise ****450
doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise ** v tekuté formě350
doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise ** v pevné formě500
doplňky stravy na bázi vitaminů a/nebo minerálních látek definované ve zvláštním právním předpise ** ve formě sirupů nebo žvýkacích tablet2000
stolní sladidlaNM
„Feinkostsalat“350
„Essoblaten“2000
E 951Aspartamochucené nealko nápoje se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)600
nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků a nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)600
instantní čaj350
nealkoholické pivo600
deserty na bázi vody se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru1000
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru1000
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru1000
deserty na bázi vajec se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru1000
deserty na bázi obilovin se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru1000
deserty na bázi tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru1000
ochucené snacky na bázi škrobu a ořechů500
mražené krémy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru800
kompoty se sníženým obsahem energie, kompoty bez přidaného cukru1000
džemy, rosoly a marmelády se sníženým obsahem energie1000
ovocné a zeleninové přípravky se sníženým obsahem energie1000
ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu300
cukrovinky bez přidaného cukru1000
cukrovinky na bázi kakaa, nebo sušeného ovoce, ořechů se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru2000
cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru2000
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce, nebo tuku se sníženým obsahem energie1000
žvýkačka bez přidaného cukru5500
cidr a perry600
tmavé pivo typu „oud bruin“
pivo s obsahem alkoholu do 1,2 % (V/V),
pivo s titrační kyselostí vyšší než
30 mekv. NaOH 1-1,
pivo s koncentrací původní mladiny nižší než
6 % (m/m),
pivo „Biere de table/Tafelbier/Table beer“
kromě „Obergariges Einfachbier“
600
studené omáčky350
hořčice350
sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů300
obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15 % a obsahující nejméně 20 % otrub se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru1000
polévky se sníženým obsahem energie110
cukrovinky pro osvěžení dechu bez přidaného cukru6000
pastilky pro osvěžení dechu s výraznou příchutí, bez přidaného cukru2000
pivo se sníženým obsahem energie25
nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny nebo vína600
alkoholické nápoje obsahující méně než 15 % (V/V) alkoholu600
jemné a trvanlivé pečivo, cukrářské výrobky pro speciální nutriční účely1700
dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely definované ve zvláštním právním předpise***1000
potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti definované ve zvláštním právním předpise ****800
doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise ** v tekuté formě600
doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise ** v pevné formě2000
doplňky stravy na bázi vitaminů a/nebo minerálních látek definované ve zvláštním právním předpise ** ve formě sirupů nebo žvýkacích tablet5500
stolní sladidlaNM
„Feinkostsalat“350
„Essoblaten"1000
E 952Kyselina cyklámová a její sodná a vápenatá sůl, počítáno jako volná kyselinaochucené nealko nápoje se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)250
nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků nebo nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)250
deserty na bázi vody se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru250
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru250
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru250
deserty na bázi vajec se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru250
deserty na bázi obilovin se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru250
deserty na bázi tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru250
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru500
ovocné kompoty se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru1000
džemy, rosoly a marmelády se sníženým obsahem energie1000
ovocné a zeleninové přípravky se sníženým obsahem energie250
nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny250
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky určené pro speciální nutriční účely1600
dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely definované ve zvláštním právním předpise***400
potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti definované ve zvláštním právním předpise ****400
doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise ** v tekuté formě400
doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise ** v pevné formě500
doplňky stravy na bázi vitaminů a/nebo minerálních látek definované ve zvláštním právním předpise ** ve formě sirupů nebo žvýkacích tablet1250
stolní sladidlaNM
E 954Sacharín a jeho sodná, draselná a vápenatá sůl, počítáno jako volný imidochucené nealko nápoje se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)80
nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků a nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)80
instantní čaj80
nealkoholické pivo80
deserty na bázi vody se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru100
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru100
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru100
deserty na bázi vajec se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru100
deserty na bázi obilovin se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru100
deserty na bázi tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru100
ochucené snacky na bázi škrobů a ořechů100
mražené krémy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru100
kompoty se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru200
džemy, rosoly a marmelády se sníženým obsahem energie200
ovocné a zeleninové přípravky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru200
ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu160
cukrovinky bez přidaného cukru500
cukrovinky na bázi kakaa, nebo sušeného ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru500
cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru300
cukrovinky pro osvěžení dechu bez přidaného cukru3000
oplatky800
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru200
žvýkačka bez přidaného cukru1200
cidr a perry80
tmavé pivo typu „oud bruin“
pivo s obsahem alkoholu do 1,2 % (V/V),
pivo s titrační kyselostí vyšší než
30 mekv. NaOH 1-1,
pivo s koncentrací původní mladiny nižší než
6 % (m/m),
pivo „Biere de table /Tafelbier /Table beer“,
kromě piva „Obergariges Einfachbier“
80
studené omáčky160
hořčice320
sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů160
obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15 % a obsahující nejméně 20 % otrub, se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru100
polévky se sníženým obsahem energie110
nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny nebo vína80
alkoholické nápoje obsahující méně než 15 % (V/V) alkoholu80
kornouty a oplatky k mraženým krémům bez přidaného cukru800
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky pro speciální nutriční účely170
dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely definované ve zvláštním právním předpise ****200
potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti definované ve zvláštním právním předpise ****240
doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise ** v tekuté formě80
doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise ** v pevné formě500
doplňky stravy na bázi vitaminů a/nebo minerálních látek definované ve zvláštním právním předpise ** ve formě sirupů nebo žvýkacích tablet1200
stolní sladidlaNM
„Gaseosa“, nealkoholický nápoj na bázi vody s přidaným oxidem uhličitým, náhradními sladidly a látkami určenými k aromatizaci100
„Essoblaten“800
„Feinkostsalat“160
E 957Thaumatincukrovinky bez přidaného cukru50
cukrovinky na bázi kakaa nebo sušeného ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru50
žvýkačka bez přidaného cukru50
mražené krémy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru50
doplňky stravy na bázi vitaminů a/nebo minerálních látek definované ve zvláštním právním předpise ve formě sirupů nebo žvýkacích tablet400
E 959Neohesperidin DCochucené nealko nápoje se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)30
nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)50
instantní čaj30
nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)30
nealkoholické pivo10
deserty na bázi vody se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru50
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru50
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru50
deserty na bázi vajec se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru50
deserty na bázi obilovin se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru50
deserty na bázi tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru50
mražené krémy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru50
kompoty se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru50
džemy, rosoly a marmelády se sníženým obsahem energie50
ovocné a zeleninové přípravky se sníženým obsahem energie50
cukrovinky bez přidaného cukru100
cukrovinky na bázi kakaa, nebo sušeného ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru100
cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru150
cukrovinky pro osvěžení dechu bez přidaného cukru400
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru50
žvýkačka bez přidaného cukru400
cidr a perry20
tmavé pivo typu „oud bruin“
pivo s obsahem alkoholu do 1,2 % (V/V),
pivo s titrační kyselostí vyšší než
30 mekv. NaOH 1-1,
pivo s koncentrací původní mladiny nižší než
6 % (m/m),
pivo „Biere de table/ Tafelbier/Table beer“,
kromě piva „Obergariges Einfachbier“
10
sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů30
studené omáčky50
hořčice50
ovoce a zelenina ve sladkokyselém nálevu100
obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15 % a obsahující nejméně 20 % otrub, se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru50
polévky se sníženým obsahem energie50
nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny nebo vína30
alkoholické nápoje obsahující méně než 15 %(V/V) alkoholu30
kornouty a oplatky k mraženým krémům bez přidaného cukru50
pivo se sníženým obsahem energie10
snacky ochucené balené suché výrobky na bázi škrobu a ořechů s polevou50
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky pro speciální nutriční účely150
dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely definované ve zvláštním právním předpise***100
potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti definované ve zvláštním právním předpise ****100
doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise ** v tekuté formě50
doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise ** v pevné formě100
doplňky stravy na bázi vitaminů a/nebo minerálních látek definované ve zvláštním právním předpise ** ve formě sirupů nebo žvýkacích tablet400
stolní sladidlaNM
„Feinkostsalat“50
E 955Sukralosaochucené nealko nápoje na bázi vody se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru300
nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků a nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru300
deserty na bázi vody se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru, ochucené400
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru400
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru400
deserty na bázi vajec se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru400
dezerty na bázi obilovin se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru400
deserty na bázi tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru400
„snacky“: hotové výrobky s různou příchutí, ochucené, balené, suché výrobky na bázi škrobu a ořechy s polevou200
cukrovinky bez přidaného cukru1000
cukrovinky na bázi kakaa nebo sušeného ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru800
cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru1000
kornouty a oplatky k mraženým krémům bez přidaného cukru800
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru400
obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15% a obsahující nejméně 20% otrub se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru400
cukrovinky pro osvěžení dechu se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru2400
pastilky pro osvěžení dechu s výraznou příchutí bez přidaného cukru1000
žvýkačka bez přidaného cukru3000
cukrovinky ve formě tablet a dražé se sníženým obsahem energie200
cidr a perry50
nápoje obsahující směs nealko nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny nebo vína250
alkoholické nápoje obsahující méně než 15 % (V/V) alkoholu250
tmavé pivo typu „oud bruin“,
nealkoholické pivo nebo s obsahem alkoholu do
1,2% (V/V),
pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH,
pivo s obsahem původní mladiny do 6 %,
pivo „Biere de table/Tafelbier/Table beer“
kromě piva „Obergariges Einfachbier“
250
pivo se sníženým obsahem energie10
mražené krémy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru320
kompoty v plechových nebo skleněných obalech se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru400
džemy, rosoly a marmelády se sníženým obsahem energie400
ovocné a zeleninové přípravky se sníženým obsahem energie400
ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu180
sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů120
polévky se sníženým obsahem energie45
studené omáčky450
hořčice140
jemné pečivo se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru700
dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely definované ve zvláštním právním předpise ****400
potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti definované ve zvláštním právním předpise ****320
doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise ** v tekuté formě240
doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise ** v pevné formě800
doplňky stravy na bázi vitaminů a/nebo minerálních látek definované ve zvláštním právním předpise ** ve formě sirupu nebo žvýkacích tablet2400
„Feinkostsalat“140
„Essoblaten“800
E 962Sůl aspartamu-acesulfamuochucené nealko nápoje na bázi vody, se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru350 a)
nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků a nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru350 a)
deserty na bázi vody se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru, ochucené350 a)
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru350 a)
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru350 a)
deserty na bázi vajec se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru350 a)
dezerty na bázi obilovin se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru350 a)
deserty na bázi tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru350 a)
„snacky“: hotové výrobky s různou příchutí, ochucené, balené, suché výrobky na bázi škrobu a ořechy s polevou500 b)
cukrovinky bez přidaného cukru500 a)
cukrovinky na bázi kakaa nebo sušeného ovoce 1 se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru500 a)
cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru1000 a)
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru1000 b)
obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15% a obsahující nejméně 20% otrub se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru1000 b)
cukrovinky pro osvěžení dechu se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru2500 a)
žvýkačka bez přidaného cukru2000 a)
cidr a perry350 a)
nápoje obsahující směs nealko nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny nebo vína350 a)
alkoholické nápoje obsahující méně než 15 % (V/V) alkoholu350 a)
tmavé pivo typu „oud bruin“
nealkoholické pivo nebo s obsahem alkoholu do
1,2% (V/V),
pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH,
pivo s obsahem původní mladiny do 6 %,
pivo „Biere de table/Tafelbier/Table beer“
kromě piva „Obergariges Einfachbier“
350 a)
pivo se sníženým obsahem energie25 b)
mražené krémy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru800 b)
kompoty v plechových nebo skleněných obalech se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru350 a)
džemy, rosoly a marmelády se sníženým obsahem energie1000 b)
ovocné a zeleninové přípravky se sníženým obsahem energie350 a)
ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu200 a)
sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů200 a)
polévky se sníženým obsahem energie110 b)
studené omáčky350 b)
hořčice350 b)
jemné pečivo se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru1000 a)
dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely definované ve zvláštním právním předpise ****450 a)
potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti definované ve zvláštním právním předpise ****450 a)
doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise ** v tekuté formě350 a)
doplňky stravy definované ve zvláštním právním předpise ** v pevné formě500 a)
doplňky stravy na bázi vitaminů a/nebo minerálních látek definované ve zvláštním právním předpise ** ve formě sirupu nebo žvýkacích tablet2000 a)
„Feinkostsalat“350 b)
„Essoblaten“1000 b)

* Deserty se pro účely této vyhlášky rozumí drobné potravinářské výrobky sladké chuti určené ke konzumaci po hlavním jídle (cukrářské výrobky, mražené krémy, pudinky apod.).

** Vyhláška č. 446/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky.

*** Snacky se pro účely této vyhlášky rozumí drobné potravinářské výrobky obvykle na bázi obilovin nebo brambor určené zejména ke konzumaci mezi hlavními jídly (většinou slané chuti).

**** Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití.
a), b) Nejvyšší povolená množství (NPM) pro sůl aspartamu-acesulfamu jsou odvozena od množství, která jsou povolena pro její složky aspartam (E 951) a acesulfam (E 950). Maximální hodnoty NPM pro aspartam a acesulfam nesmí být překročeny při použití soli aspartamu-acesulfamu ať již samotné nebo v kombinaci s jednotlivými sladidly E 950 nebo E 951. Limity v tomto sloupci jsou vyjádřeny buď jako a) ekvivalenty acesulfamu K nebo jako b) ekvivalenty aspartamu.

ČÁST 6

Konzervanty a antioxidanty

Oddíl A

Kyselina sorbová, benzoová a p-hydroxybenzoová

(1) Potraviny, které smějí být konzervovány látkami uvedenými v tabulce č. 1, až do výše nejvyššího povoleného množství, počítáno jako příslušná volná kyselina, stanoví tabulka č. 2.

Tabulka č. 1

Číslo ELátkaSymbol
E 200kyselina sorbováS
E 202sorbát draselnýS
E 203sorbát vápenatýS
E210kyselina benzoováB
E211benzoát sodnýB
E212benzoát draselnýB
E213benzoát vápenatýB
E 214ethylparahydroxybenzoátPHB
E215ethylparahydroxybenzoát sodná sůlPHB
E 216propylparahydroxybenzoátPHB
E217propylparahydroxybenzoát sodná sůlPHB
E218methylparahydroxybenzoátPHB
E219methylparahydroxybenzoát sodná sůlPHB

(2) Nej vyšší povolená množství jsou vztažena na potraviny pripravené ke spotřebě podle návodu výrobce.

(3) Kyselina benzoová může být přirozeně přítomna v určitých fermentováných výrobcích jako důsledek fermentačního procesu pň zachování zásad správné výrobní praxe. V takovém případě se tato látka nepovažuje za látku přídatnou.

Tabulka č. 2

Název potraviny NPM mg.I-1
resp. mg.kg-1
S B PHB S+B S+PHB S+B+ PHB
ochucené nápoje na bázi vína 200 -----
ochucené nealkoholické nánoje a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po nareděm podle návodu výrobce) 300 150 250 S + 150 B
tekuté koncentráty z čaje, tekuté koncentráty výluhů z ovoce a výluhů z bylin - - - 600 - -
vína s výjimkou vín s přívlastkem, ovocná vína, fermentované ovocné šťávy například cidr a perry, nízkoalkoholické víno, „Made wine" 200 - - - - -
medovina 200 -----
alkoholické nápoje s obsahem alkoholu méně než 15 % (V/V) kromě piva a vína 200 200 - 400 - -
nezkvašená hroznová šťáva pro bohoslužebné účely - - - 2000 - -
sudové nealkoholické pivo -200 ----
náplně pro ravioli, tortelini a podobné 1 produkty 1000 - - - - -
džemy, rosoly a obdobné výrobky z ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a ostatní obdobné výrobky na bázi ovoce -500-1000--
marmeláda citrusová ---1500 --
proslazené ovoce a zelenina - - - 1000 - -
sušené ovoce 1000 --- - -
ovocné a zeleninové přípravky včetně ovocných omáček, kromě protlaků, mousse, kompotů, salátů a podobných sterilovaných výrobků v plechovkách nebo sklenicích 1000 - - - - -
chemicky konzervovaná zelenina v octě, soli, či oleji, kromě oliv - - - 2000 - -
vařená červená řepa - 2000 ----
olivy 1000 500 -1000 --
bramborové těsto a bramborové plátky předsmažené 2000 - - - - -
rybí polokonzervy včetně polokonzerv z rybího mlíčí a jiker - - - 2000 - -
jedlé části korýšů vařené - - - 2000 - -
sušené ryby solené - - - 200 - -
gelovité povrchy masných výrobků (vařené, nasolené nebo sušené), „Páté" 1000
ošetření povrchu sušených masných výrobků (typu pršut) - - - - - NM
analogy masa, ryb, korýšů a hlavonožců 2000 - - - - -
kolagenová střívka s vodní aktivitou vyšší než 0,6 NM - - - - -
sýr plátkový balený 1000 - - - - -
sýr tavený 2000 - - - - -
sýr přírodní nezrající 1000 --- - -
sýr a analogy sýra (pouze k ošetření povrchu) NM - - - - -
vrstvený sýr a sýr s přidanými potravinami 1000 - - - - -
analogy sýra na bázi rostlinné bílkoviny 2000 - - - - -
tepelně neošetřené deserty na bázi mléka - - - 300 - -
balený plátkový chléb s trvanlivostí delší než 5 dnů a žitný chléb 2000 - - - - -
předpečené balené jemné a trvanlivé pečivo s trvanlivostí delší než 5 dnů určené pro prodej přímému spotřebiteli a chléb se sníženým obsahem energie určený pro prodej přímému spotřebiteli 2000
jemné pečivo a cukrářské výrobky s trvanlivostí delší než 5 dní s vodní aktivitou více než 0,65 2000 - - - - -
neextrudované snacky na bázi obilovin, brambor a ořechů - - - - 1000 z toho max. 300 PHB -
cukrovinky s výjimkou čokolády - - - - - 1500 z toho max. 300 PHB
žvýkačky -- - 1500 - -
sladké dezertní omáčky (toppingy) 1000 -- -- -
roztíratelné a tekuté emulgované tuky kromě másla s obsahem tuku nejméně 60 % (např. margarín) 1000 - - - - -
roztíratelné a tekuté emulgované tuky s obsahem tuku nižším než 60 % 2000 - - - - -
emulgované studené omáčky s obsahem tuku nejméně 60 % 1000 500 - 1000 - -
emulgované studené omáčky s obsahem tuku nižším než 60 % 2000 1000 - 2000 - -
neemulgované studené omáčky, kečupy ---1000 --
balené pomazánky a balené saláty --- 1500 - -
hořčice --- 1000 --
kořenící a ochucovací přípravky - - - 1000 - -
polévky a vývary v tekuté formě (kromě konzerv) 500
aspiky 1000 500 -- - -
tekutá vejce (bílek, žloutek nebo vaječné obsahy) - - - 5000 - -
sušené, zahuštěné, zmrazené nebo hluboce zmrazené vaječné produkty 1000 - - - - -
směs k přípravě šlehaného těsta a k obalování potravin před smažením 2000 - - - - -
potraviny pro zvláštní lékařské účely, potraviny určené ke snižování hmotnosti - - - 1500 - -
doplňky stravy v tekuté formě a tekutá stolní sladidla - - - - - 2000
„curdled milk" 1000
„Mehu a makeutettu...Mehu" 500 200 - - - -
„Dulce de membrillo" -1000----
1 „Ostkaka" 2000 -----
„pasha" 1000 -----
„Sod.. .saft nebo Sodet.. .saft" 500 200 ----
„Frugtgrod a Rotě Gruetze" 1000 500 ----
„Gnocchi (noky)" 1000 ---- -
„Polenta (kukuřičná kaše)" 200 - - -- -
„Semmelknodelteig" 2000
„Crangon crangon a Crangon vulgaris, vařené (synon. Garnát obecný)" - - - 6000 - -
Račí ocásky vařené a balení marinovaní vaření měkkýši 2000 - - - - -
Aromata - - - 1500 - -

Zkratky uvedené v tabulce mají tento význam

S + B použití kyseliny sorbové a kyseliny benzoové a jejich solí jednotlivě či v kombinaci

S + PHB použití kyseliny sorbové a esterů kyseliny parahydroxybenzoové a jejich solí jednotlivě či v kombinaci

S + B + PHB použití kyseliny sorbové, kyseliny benzoové a esterů kyseliny parahydroxybenzoové a jejich solí jednotlivě či v kombinaci

Oddíl B

Oxid siřičitý a jeho sloučeniny

(1) Oxid siřičitý a jeho sloučeniny, které smějí být používány při výrobě potravin, které se používají též jako antioxidanty, stanoví tabulka č. 3

Tabulka č. 3

Číslo ELátka
E 220oxid siřičitý
E 221siřičitan sodný
E 222hydrogensiřičitan sodný
E 223disiřičitan sodný
E 224disiňčitan draselný
E 226siřičitan vápenatý
E 227hydrogensiřičitan vápenatý
E 228hydrogensiňčitan draselný

(2) Nejvyšší povolená množství jsou vyjádřena jako oxid siřičitý vmg.-1 nebo mg.kg-1 (podle charakteru potraviny) a týkají se celkového obsahu SO2 bez ohledu na jeho původ.

(3) Obsah, oxidu siřičitého 10 mg.kg-1 nebo 10 mg.-1 a nižší se považuje za nulový.

(4) V tabulce č. 4 jsou uvedeny potraviny, ve kterých je možno použít látky vyjmenované v tabulce č. 3 až do výše nejvyššího povoleného množství.

Tabulka č. 4

Název potravinyNPM S02 mg.-1 resp. mg.kg-1
korýši a hlavonožci čerství a zmrazení (v jedlém podílu)150
korýši a hlavonožci vaření (v iedlém podílu)50
korýši rodu panaeidae solenceridae, aristeidae, krevetovití (v jedlém podílu):
- do 80 jednotek*150
- mezi 80 a 120 jednotkami200
- přes 120 jednotek300
sušené solené tresky (Gadidae)200
hamburgerové maso s minimálním obsahem zeleniny a/nebo obilovin 4 %450
analogy masa, rybího masa a korýšů na bázi bílkovin200
trvanlivé pečivo typu biskvit, kreker50
křupky30
neextrudované snacky na bázi brambor a obilovin50
škrob50
ságo30
Název potravinyNPM SO2 mg.l-1 resp. mg.kg-1
sušené brambory400
loupané (syrové) brambory50
syrové výrobky z brambor (včetně zmrazených brambor)100
bramborové těsto100
sušená zelenina bílé barvy400
mletý křen a výrobky z něj800
zelenina a ovoce v octě, olei i nebo nálevu (kromě oliv)100
zpracovaná zelenina bílé barvy (včetně zmrazené)50
sušený zázvor150
sušená raičata200
cibule, česnek a šalotka (zpracované)300
žlutá paprika ve slaném nálevu500
vakuově balená cukrová kukuřice100
zpracované houby (včetně mrazených)50
sušené houby100
sušené meruňky, broskve, vinné bobule, švestky a fíky2000
sušené banány1000
sušená jablka a hrušky600
ostatní sušené ovoce, ořechy ve skořápce500
džemy, rosoly, marmelády (kromě extra džemů a extra rosolů) a podobné výrobky z ovoce včetně výrobků se sníženým obsahem energie50
džemy, rosoly, marmelády vyrobené ze sířeného ovoce100
proslazené, v cukru obalené nebo glazované ovoce a zelenina, nebo ovoce proslazené dosoušené a kůra z angeliky nebo citrusů **100
ovocné náplně plněného pečiva100
rosolotvorný extrakt z ovoce, tekutý pektin pro prodej konečnému spotřebiteli800
sterilované třešně srdcovky, rehydratované sušené ovoce a liči100
sterilované plátky citronu balené250
sušený kokos50
marinované ořechy50
ochucovací přípravky na bázi citrusové šťávy200
cukry (rafinovaný a afinovaný cukr, cukerný a invertní sirob (v sušině), glukosa10
ostatní cukry40
škrobový sirup20
cukrovinky na bázi glukosy, glukosového a škrobového sirupu50 jen přenosem z těchto zdrojů
sladké dezertní omáčky (toppingy)40
ovocné koncentráty z citrusové šťávy, jablečné šťávy a ananasové šťávy350
pomerančová, grapefruitová, jablečná a ananasová šťáva50
Název potravinyNPM S02 mg.-1 resp. mg.kg-1
citrónová šťáva, limetová šťáva350
nápojové koncentráty kromě nápojů v prášku s obsahem ovocné nebo zeleninové šťávy200
ostatní koncentráty na bázi ovocné šťávy, či ovocné měli; capilé groselha250
ochucené nápoje na bázi vody s obsahem glukosového sirupu nejméně 235 g.ľ (jen z použitých surovin)50
ochucené nealko nápoje s obsahem zeleninové nebo ovocné šťávy40 jen přenosem ze sirupů
nealkoholické víno200
vína s obsahem zbytkového cukru do 5 g.r1 červená (s výjimkou šumivých a perlivých)160
vína s obsahem zbytkového cukru do 5 g.F1 bílá a růžová (s výjimkou šumivých a perlivých)210
vína s obsahem zbytkového cukru nad 5 g.r1 červená210
vína s obsahem zbytkového cukru nad 5 g.l"1 bílá a růžová260
vína s přívlastkem z České republiky splňující požadavky *** na označení názvem „pozdní sběr" a vina dovážená ze zemi EU splňující požadavky **** na označení názvem „pozdní sběr"300
vína z dovozu bílá splňující požadavky **** na označení původu z oblasti Francie {Bordeaux supérieur, Graves de Vayres, Côtes des Bordeaux St. Macaire, Premieres Côtes de bordeaux, Sainte Foy Bordeaux, Côtes de Bergerac s dodatkem i bez dodatku „ Côtes de Saussignqc ", Haut-Montravel, Côtes de Montravel sl Rosette) a z oblasti Španělska {Mlela, La mancha, Navarra, Penedésm Rioja, Rueda, Tarragona a Valencia)300
vína z dovozu bílá z oblasti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska splňující požadavky na označení „botrytis", „noble harvesť nebo „noble late harvesteď' a speciál late harvesteď'300
vína s přívlastkem z České republiky splňující požadavky *** na označení názvem „výběr z hroznů", dovážená vína splňující požadavky **** na označení ,^íuslese" a bílá vína dovážená z Rumunska splňující požadavky na označení některým z následujících názvů {Murfatlar, Cotnari, Tirnave, Pietroasele, Valea Calugareasca)350
vína s přívlastkem z České republiky splňující požadavky *** na označení názvem „výběr z bobulí", „ledové víno" a „slámové víno" a dovážená vína splňující požadavky **** na označení ,Jšeerenauslese", ,^4usbruch", ^usbruchwein", „Trockenbeerenauslese", ,JZiswein" a vína dovozová bílá z oblasti Francie splňující požadavky na označení oblasti původu (Sauternes, Barsac, Cadillac, Cérons, Loupiac, Sainte-Crois-au-Mont, Monbazillac, Bonnezeaux, Óuarts de Chaume, Coteaux du Layon, Coteaux de VAubance, Graves Supérieur es, Jurancon)400
víno šumivé a perlivé235
vinný nápoj, fermentovaný nebo částečně fermentovananý ovocný nápoj250
cidr, perry, ovocné víno, šumivé a perlivé ovocné víno200
medovina200
vinný a ovocný ocet170
koncentrovaná hroznová šťáva pro domácí výrobu vína2000
Název potravinyNPM S02 mg.-1 resp. mg.kg-1
syrob a melasa, sirup do salátů (tekutý cukr)70
koncentráty na bázi ovocné šťávy obsahující ne méně než 2,5 % ječmene (barley water)350
nezkvašená hroznová šťáva pro bohoslužebné účely70
destilované alkoholické nápoje obsahující celé hrušky50
pivo včetně nízkoalkoholického a nealkoholického20
kvasnicové sudové pivo50
hořčice francouzského typu (Dijori)500
hořčice ostatní250
želatina50
Breakfast sausages450
Longaniza fresca a Butifarra fresca450
Mostarda di frutta100
Made wine260

* Jednotkou se rozumí počet ks jedinců na anglickou libru (453,59 g).

** Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování

*** Zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb.

****Průvodní certifikát vystavený příslušným orgánem v zemi původu.

Oddíl C

Ostatní konzervanty

(1) V tabulce č. 5 jsou uvedeny potraviny, ve kterých je možno použít uvedené látky až do výše nejvyššího povoleného množství.

(2) Nisin může být pňrozeně přítomen v sýrech případně některých mléčných kysaných výrobcích jako výsledek fermentační činnosti. V takovém případě se tato látka nepovažuje za látku přídatnou.

(3) Kyselina propionová a její soli mohou být přítomny pňrozeně ve fermentovaných mléčných výrobcích jako výsledek fermentační činnosti. V takovém případě se tato látka nepovažuje za látku přídatnou.

Tabulka č. 5

Číslo ELátkaNázev potravinyNPMmg.l-1
resp. mg.kg-1
E 231orthofenylfenol *), **)citrusové plody - jen k ošetření povrchu12 jednotlivě nebo v kombinaci jako orthofenylfenol
E 232orthofenylfenolát sodný**)
E 234nisinpudinky ze semoliny a tapioky3
zrající sýry a tavené sýry
vaječné obsahy
12,5
„Clotted cream“10
„Mascarpone“10
E 235natamycin
(synonymum: pimaricin)
sýry přírodní tvrdé, polotvrdé, poloměkké - jen k ošetření povrchu1 mg.dm-2 nepřítomnost v hloubce 5 mm
trvanlivé salámy a trvanlivé masné výrobky uzené studeným kouřem - jen k ošetření povrchu1 mg.dm-2 nepřítomnost v hloubce 5 mm
E 239hexamethylentetraminsýr „Provolone“25 zbytkové množství jako formaldehyd
E 242dimethyldikarbonátochucené nealkoholické nápoje a nápojové koncentráty250 dávkování při výrobě, residua nesmí být detekovatelná
konzervované výluhy z čaje a z aromatických bylin250 dávkování při výrobě, residua nesmí být detekovatelná
nealkoholické víno250 dávkování při výrobě, residua nesmí být detekovatelná
E 280
E 28
E 282
E 283
kyselina propionová propionát sodnýpropionát vápenatýpropionát draselnýbalený plátkový chléb s trvanlivostí delší než 5 dnů a žitný chléb3000 jako kyselina propionová
chléb se sníženým obsahem energie s trvanlivostí delší než 5 dnů2000 jako kyselina propionová
předpečený balený chléb s trvanlivostí delší než 5 dnů2000 jako kyselina propionová
balené jemné pečivo a cukrářské výrobky z mouky s trvanlivostí delší než 5 dnů s vodní aktivitou vyšší než 0,65 balené výrobky „rolls“ „buns“ a „pitta“2000 jako kyselina propionová
balený chléb s trvanlivostí delší než 5 dnů1000 jako kyselina propionová
„Christmas pudding“1000 jako kyselina propionová
balený „polsebrod“, „boiler“ a „dansk flutes“2000 jako kyselina propionová
sýr a analogy sýra (pouze k ošetření povrchu)NM
E 284kyselina boritákaviár4000
E 285tetraboritan sodnýkaviár4000 jako kyselina boritá
E 1105lysozymsýr přírodní zrajícíNM
víno v souladu se zvláštními právními předpisy***)NM

*) Použití thiabendazolu k ochraně zásob zemědělských plodin je uvedeno ve vyhlášce č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 68/2005 Sb.

**) Zrušení nabude účinnosti, jakmile budou platné požadavky na označování potravin ošetřených těmito látkami na základě legislativy Evropského společenství týkající se maximálních limitů residuí pesticidů.

***) Nařízení Rady 1493/1999/ES ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem, ve znění nařízení Komise 1795/2003/ES.
Nařízení Komise 1622/2000/ES ze dne 24. července 2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady 1493/1999/ES o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření, ve znění nařízení 1410/2003/ES.

(4) V tabulce č. 6 jsou uvedeny potraviny, ve kterých je možno použít dusitany a dusičnany až do výše nejvyššího povoleného množství.

(5) Dusitan draselný a dusitan sodný smějí být prodávány a používány k výrobě potravin pouze ve směsi se solí nebo s náhradou soli.

Tabulka č. 6

Číslo ELátkaNázev potravinyPovolené
dávkování
mg.kg-1
Povolená rezidua mg.kg-1
E249
E250
dusitan draselný dusitan sodnýmasné výrobky tepelně neopracované, nasolené či naložené do solící směsi, sušené150 jako NaNO250 jako NaNO2
ostatní masné výrobky nasolené či naložené do solící směsi a masné konzervy husí játra
“foie gras entier, blocs de foie gras“
150 jako NaNO2100 jako NaNO2
uzená anglická slaninanestanoví se175 jako NaNO2
E251
E252
dusičnan sodný dusičnan draselnýmasné výrobky nasolené či naložené do solící směsi a masné konzervy300250 jakoNaNO3
tvrdé, polotvrdé a poloměkké sýry a jejich analogy na bázi mlékanestanoví se50 jakoNaNO3
uzení a solení sledi a šprotynestanoví se200 jako NaNO2
husí játra
“foie gras entier, blocs de foie gras“
nestanoví se50 jako
NaNO3

ODDÍL D

Antioxidanty

(1) Látky E 304 a E 306 až E 309, které smějí být používány při výrobě potravin také jako antioxidanty v nezbytném množství uvádí tabulka v části 1, oddíle C této vyhlášky.

(2) V tabulce č. 7 jsou uvedeny látky, které smějí být používány jako antioxidanty až do výše nejvyššího povoleného množství uvedeného v tabulkách č. 8 a 9.

(3) Při použití antioxidantů E 310, E 311, E 312, E 320 a E 321 v kombinaci smí být použit u každé z těchto látek jen takový procentní podíl nejvyššího povoleného množství, aby součet procentních podílů nepřekročil hodnotu 100 %.

Tabulka č. 7

Číslo ELátka
E310propylgallát
E311oktylgallát
E312dodecylgallát
E 320butylhydroxianisol (BHA)
E 321butylhydroxitoluen (BHT)

(4) V tabulce č. 8 jsou uvedeny potraviny, ve kterých je možno použít současně galáty, BHA a BHT.

Tabulka č. 8

Název potravinyNPM pro galáty a BHA jednotlivě nebo v kombinaci mg.kg-1NPM pro BHT mg.kg-1
tuky a oleje pro hromadnou výrobu tepelně opracovaných potravin200 100 počítáno na tuk počítáno na tuk
oleje a tuky pro smažení (kromě olivového olei e z pokrutin)
sádlo, lůi, rybí tuk, drůbeží sádlo a skopový lůj
žvýkačka400 400
doplňky stravy

(5) V tabulce č. 9 jsou uvedeny potraviny ve kterých je možno použít galáty a BHA.

Tabulka č. 9

Název potravinyNPM pro saláty a BHA jednotlivě nebo v kombinaci mg.kg-1
sypké směsi pro přípravu moučníků
snacky na bázi obilovin200 počítáno na tuk
sušené mléko pro prodejní automaty
dehydrované přípravky pro polévky a vývary
kořenící a ochucovací přípravky
studené omáčky a majonézy
dehydrované maso
výrobky z ořechových jader
předvařené cereálie
sušené brambory25
esenciální oleje1000
aromatické látky jiné než esenciální oleje100 galáty (jednotlivě nebo v kombinaci) nebo 200 BHA

(6) V tabulce č. 10 jsou uvedeny potraviny, ve kterých je možno použít další antioxidanty až do výše nejvyššího povoleného množství.

Tabulka č. 10

Číslo ELátkaNázev potravinyNPM mg.-1 resp. mg.kg-1
E315Masné výrobky nasolené či naložené do solící směsi a masné konzervymasné konzervy a polokonzervy500 jako kyselina erythorbová
E316Masné výrobky nasolené či naložené do solící směsi a masné konzervyrybí konzervy a polokonzervy1500 jako kyselina erythorbová
zmrazené a hluboce zmrazené ryby s červenou kůží1500 jako kyselina erythorbová

ČÁST 7

Nosiče a rozpouštědla

(1) V tabulce jsou uvedeny látky, které smějí být používány jako nosiče a rozpouštědla.

(2) Za nosiče a rozpouštědla se v rámci této vyhlášky nepovažují:

a) látky obecně považované za potraviny,

b) látky uvedené v části 1 oddíle A odst. 2,

c) látky, které mají primárně funkci kyseliny nebo regulátoru kyselosti jako je kyselina citrónová a hydroxid amonný.

Tabulka

Číslo ELátkaOmezení použití
E 170Uhličitany vápenaté
E 263Octan vápenatý
E 322Lecitinybarviva, antioxidanty rozpustné v tucích, leštící látky pro ovoce
E 331Citráty sodné
E 332Citráty draselné
E 341Fosforečnany vápenaté
E 400Kyselina alginová
E 401Alginát sodný
E 402Alginát draselný
E 403Alginát amonný
E 404Alginát vápenatý
E 405Propan 1,2 diolalginát
E 406Agar
E 407Karagenan
E407aGuma Euchema (synon. afmát řasy Euchema)
E 410Karubin
E 412Guma guar
E 413Tragant
E 414Arabská guma
E415Xanthan
E 420Sorbitol
E 421Mannitol
E 422Glycerol
E 425Konjak i} konjaková guma ii) konjak glukomannan
E 432Polysorbat 20barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, odpěňovače, leštící látky pro ovoce
E 433Polysorbat 80barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, odpěňovače, leštící látky pro ovoce
E 434Polysorbat 40barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, odpěňovače, leštící látky pro ovoce
E 435Polysorbat 60barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, odpěňovače, leštící látky pro ovoce
E 436Polysorbat 65barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, odpěňovače, leštící látky pro ovoce
Číslo ELátkaOmezení použití
E 440Pektiny
E 442Amonné soli fosfatidových kyselinantioxidanty
E 459Beta-cyklodextrin1 000 mg/kg
E 460Celulosy (i) i (ii)
E 461Methylcelulosa
E 463Hydroxypropyl-celulosa
E 464Hydroxypropylmethyl-celulosa
E 465Ethylmethylcelulosa
E 466Karboxymethyl-celulosa
E 468Zesíťovaná sodná sůl karboxymethylcelulosy (Zesíťovaná celulosová guma)
Polyethylenglykol (6000)
sladidla
pouze enzymové přípravky max. 10% sladidla
E 469Enzymově hydrolyzovaná karboxymethyl-celulosa
E 470aSodné, draselné a vápenaté soli mastných kyselinleštící látky pro ovoce
E470bHorečnaté soli mastných kyselinbarviva a v tuku rozpustné antioxidanty, aromata
E 471Mono- a diglyceridy mastných kyselinbarviva a v tuku rozpustné antioxidanty, aromata, leštící látky pro ovoce
E472aEstery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovoubarviva a v tuku rozpustné antioxidanty, aromata
E472cEstery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citrónovoubarviva a v tuku rozpustné antioxidanty, aromata
E472eEstery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnoubarviva a v tuku rozpustné antioxidanty, aromata
E 473Estery sacharosy s mastnými kyselinamibarviva a v tuku rozpustné antioxidanty, aromata
E 475Estery polyglycerolu s mastnými kyselinamibarviva a v tuku rozpustné antioxidanty, aromata
E 491Sorbitanmonostearátbarviva a odpěňovače, leštící látky pro ovoce
E 492Sorbitantristearátbarviva a odpěňovače, leštící látky pro ovoce
E 493Sorbitanmonolaurátbarviva a odpěňovače, leštící látky pro ovoce
E 494Sorbitanmonooleátbarviva a odpěňovače, leštící látky pro ovoce
E 495Sorbitanmonopalmitátbarviva a odpěňovače, leštící látky pro ovoce
E 501Uhličitany draselné
E 504Uhličitany horečnaté
E 508Chlorid draselný
E 509Chlorid vápenatý
E511Chlorid horečnatý
E 514Sírany sodné
E515Sírany draselné
E 516Sírany vápenaté
Číslo ELátkaOmezení použití
E 517Sírany amonné
E 551Oxid křemičitýnejvýše 5 %, pouze emulgátory, barviva, aromata
E 552Kremičitan vápenatýnejvýše 5 %, pouze emulgátory a barviva
E 553 bTaleknejvýše 5 %, pouze barviva
E 558Bentonitnejvýše 5 %. pouze barviva
E 559Křemičitan hlinitý (kaolin)nejvýše 5 %, pouze barviva
E 570Mastné kyselinyleštící látky pro ovoce
E 577Glukonát draselný
E 640Glycin a jeho sodná sůl
E 900Dimethylpolysiloxanleštící látky pro ovoce
E 901Včelí voskpouze barviva
E 953Isomalt
E 965Maltitol
E 966Laktitol
E 967Xylitol
E 1200Polydextrozy
E 1201Polyvinylpyrrolidonpouze sladidla
E 1202Polyvinylpolypyrrolidonpouze sladidla
E 1404Oxidovaný škrob
E 1410Fosforečnanový monoester škrobu
E 1412Fosforečnanový diester škrobu
E 1413Monofosforečnan škrobového difosforečnanu
E 1414Acetylovaný škrobový difosforečnan
E 1420Acetylovaný škrob
E 1422Acetylovaný škrobový adipan
E 1440Hydroxypropylškrob
E 1442Hydroxypropylškrobový fosforečnan
E 1450Škrobový oktenyljantaran sodný
E 1451Acetylovaný oxidovaný škrob
E 1505Triethylcitrát
E 1518Glyceryltriacetát
E 1520Propan-1,2-diol (Propylenglykol)barviva, emulgátory, antioxidanty, enzymy, aromata (maximálně 1 000 mg/kg v potravině)
Bez čísla EPolyethylenglykol (6000)pouze enzymové přípravky max. 10 %, náhradní sladidla
E 555Hlinitokřemičitan draselnýE 171 oxid titaničitý a E 172 oxidy a hydroxidy železa (maximálně 90% vzhledem k barvivu)

ČÁST 8

Další povolené přídatné látky

(1) Nejvyšší povolená množství, uvedená v této části, se týkají potravin připravených ke spotřebě dle návodu výrobce, pokud přípravu před spotřebou vyžadují.

(2) Látky, u kterých je v tabulce uvedeno Jednotlivě nebo v kombinaci", smějí být použity jednotlivě nebo v kombinaci do výše nejvyššího povoleného množství, počítáno jako suma těchto látek.

Tabulka

Číslo ELátkaNázev potravinyNPM
mg.kg-1
resp. mg.I-1
E 297Kyselina fumarová náplně a sladké dezertní omáčky (toppingy) pro jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 2500
cukrovinky 1000
gelovité deserty 4000
deserty s ovocnou příchutí 4000
práškové směsi pro přípravu desertů 4000
práškové výrobky pro přípravu nápojů na bázi ovoce 1000
instantní výrobky pro přípravu aromatizovaného čaje a aromatizovaných instantních bylinných čajů 1000
žvýkačka 2000
V uvedených aplikacích mohou být uvedená nejvyšší množství kyseliny fosforečné a fosforečnanů E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 a E 452
pňdána jednotlivě nebo v kombinaci (vyjádřeno jako P2O5)
E 338 Kyselina fosforečná ochucené nealkoholické nápoje700
E 339Fosforečnany sodné sterilované a UHT mléko1000
(i) dihydrogenfosforečnan sodný
(ii) monohydrogenfosforečnan sodný
(i) fosforečnan sodný
proslazené ovoce800
ovocné přípravky 800
zahuštěné mléko do 28 % sušiny 1000
E 340Fosforečnany draselné zahuštěné mléko s obsahem sušiny 28 % a více 1500
(i) dihydrogenfosforečnan draselný
(ii) monohydrogenfosforečnan draselný
(iii) fosforečnan draselný
sušené mléko a sušené odtučněné mléko 2500
pasterovaná, sterilovaná a UHT smetana 5000
šlehaná smetana a její náhrady s obsahem rostlinného tuku 5000
E 341Fosforečnany vápenaté nápoje pro sportovce a balené stolní vody 500
(i) dihydrogenfosforečnan vápenatý
(ii) monohydrogenfosforečnan vápenatý
(iii) fosforečnan vápenatý
nápoje na bázi čokolády a sladu 2000
nápoje s obsahem rostlinných bílkovin 20000
alkoholické nápoje (mimo piva a vína) 1000
E 343Fosforečnany horečnaté nápoje na bázi kávy pro prodejní automaty 2000
(i) dihydrogenfosforečnan horečnatý
(ii) hydrogenfosforečnan horečnatý
instantní čaje a bylinné čaje 2000
nezrající sýry (kromě sýra „Mozzarella") 2000
E 450Difosforečnanytavené sýry a náhrady tavených sýrů 20000
(i) dihydrogendifosforečnan sodný
(ii) monohydrogendifosforečnan sodný
(iii) difosforečnan soaný
(v) difosforečnan draselný
(vi) difosforečnan vápenatý
(vii) dihydrogendifosforečnan vápenatý
masné výrobky 5000
sůl, náhrady soli 10000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů 30000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů pro prodejní automaty 50000
mražené krémy 1000
deserty 3000
E 451Trifosforečnany práškové směsi pro přípravu desertů 7000
(i) trifosforečnan sodný
(ii) trifosforečnan draselný
sušené práškové potraviny 10000
těstoviny 2000
E 452Polyfosforečnany směs k přípravě šlehaného těsta a k obalování potravin před smažením 12000
(i) polyfosforečnan sodný (ii) polyfosforečnan draselný (iii) polyfosforečnan sodnovápenatý (iv) polyfosforečnan vápenatý výrobky z brambor (včetně zmrazených, chlazených a sušených) a zmrazené a předsmažené brambory 5000
mouka 2500
mouka s kypřícím práškem do pečiva 20000
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 20000
sladké dezertní omáčky (toppingy) a podobné výrobky 3000
studené omáčky 5000
polévky a vývary 3000
žvýkačka NM
obilné snídaně 5000
snacky 5000
surimi 1000
zmrazené rybí filé (nezpracované) 5000
pasty z ryb a korýšů 5000
zmrazení měkkýši a korýši, zpracovaní a nezpracovaní 5000
konzervované výrobky z korýšů 1000
cukrovinky 5000
moučkový cukr 10000
tekutá vejce (bílek, žloutek nebo vaječné obsahy) 10000
leštící látky pro masné a zeleninové výrobky 4000
roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté 5000
E 353 Kyselina metavinná emulgované tuky
mlékárenské máslo se smetanovým zákysem 2000
rozprašovací vodní emulze na bázi vody pro potírání pečících plechů 30000
doplňky stravy NM
potraviny pro zvláštní výživové účely 5000
aromata 40000
kypřící prášek NM
„soda bread" 20000
víno100
„Made wine" 100
E 355
E 356
E 357
Kyselina adipová
Adipát sodný
Adipát draselný
náplně a sladké dezertní omáčky (toppingy) pro jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 2000 jako
kyselina adipová
gelovité deserty 6000 jako
kyselina adipová
deserty s ovocnou příchutí 1000 jako
kyselina adipová
práškové směsi pro přípravu desertů 1000 jako
kyselina adipová
nápoje v prášku 10000 jako
kyselina adipová
E 363 Kyselina jantarová deserty 6000
polévky a vývary 5000
nápoje v prášku 3000
E 385Dvojsodno-vápenatá
sůl kyseliny ethylen-diamintetraoctové
studené emulgované omáčky 75
sterilované luštěniny, sterilovaná lusková zelenina, žampiony a artyčoky 250
(synonymum: kalciumdinatrium EDTA) sterilované výrobky z korýšů a měkkýšů 75
sterilované výrobky z ryb 75
roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté emulgované tuky s obsahem tuku nejvýše 41 % 100
zmrazení korýši 75
E 405Propan 1,2-diol-alginát
(synonymum: propylenglykol-algmát)
roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté emulgované tuky 3000
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 2000
náplně, sladké dezertní omáčky (toppingy) a polevy pro jemné a trvanlivé pečivo, cukrářské výrobky a deserty 5000
cukrovinky 1500
mražené krémy vodové 3000
snacky na bázi obilovin či brambor 3000
studené omáčky 8000
žvýkačka 5000
ovocné a zeleninové přípravky 5000
ochucené nealkoholické nápoje 300
emulzní likéry 10000
potraviny určené ke snižování hmotnosti 1200
doplňky stravy 1000
pivo 100
cidr kromě „cidre bouché" 100
E 416 Guma karaya snacky na bázi obilovin či brambor 5000
polevy na ořechová jádra 10000
náplně, sladké dezertní omáčky (toppingy) a polevy pro jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 5000
deserty 6000
studené emulgované omáčky 10000
vaječné likéry 10000
žvýkačka 5000
doplňky stravy NM
aromata 50000
E 420 Sorbitol
(i) Sorbitol
(ii) Sorbitolový sirup
potraviny obecně
(kromě nápojů a potravin uvedených v části 1 oddíle C odstavci 3, části 2 a 3)
NM jiný účel než sladidla
E 421 Mannitol
E 953Isomalt zmrazené nezpracované ryby, korýši, měkkýši a hlavonožci NM jiný účel než sladidla
E 965Maltitol
(i) Maltitol
(ii) Maltitolový sirup
E 966Laktitol likérykéry NM jiný účel než sladidla
E 967Xylitol
E 425 Konjak *
i) konjaková guma
ii) konjakový gíukomannan
jednotlivě nebo v kombinaci
potraviny obecně
(kromě potravin uvedených v části 1 oddíle C odstavci 3, části 2 a 3 a želé cukrovinek včetně „mini- cups",)
10000
E 432
E 433
E 434
E 435
E 436
Polyoxyethylen-sorbitanmonolaurát (synonymum: Polysorbate 20)
Polyoxyethylen-sorbitanmonooleát (synonymum: Polysorbate
80)
Polyoxyethylen-sorbitanmono- palmitát (synonymum : Polysorbate 40)
Polyoxyethylen-sorbitanmonostearát (synonymum: Polysorbate 60)
Polyoxyethylen-sorbitantristearát (synonymum: Polysorbate 65)
jednotlivě nebo v kombinaci
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 3000
roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté emulgované tuky pro pekařské účely 10000
nemléčné náhrady mléka a smetany 5000
mražené krémy 1000
deserty 3000
cukrovinky 1000
studené emulgované omáčky 5000
polévky 1000
žvýkačka 5000
potraviny určené ke snižování hmotnosti 1000
doplňky stravy NM
aromata kromě tekutých kouřových aromát a látek na bázi oleoresinů z koření 10000
potraviny obsahující tekutá kouřová aromata a aromata na bázi oleoresinů z koření 1000
E 442 Amonné soli fostatidových kyselin (synonymum: Emulgátor RM, Emulgátor LM) kakaové a čokoládové výrobky včetně náplní, cukrovinky na bázi těchto výrobků 10000
E 444 Acetát isobutyrát-sacharosy nealkoholické ochucené zakalené nápoje 300
ochucené alkoholické zakalené nápoje s obsahem alkoholu nižším než 15% V/V 300
E 445 Glycerolester
borovicové pryskyřice
nealkoholické ochucené zakalené nápoje 100
alkoholické zakalené nápoje s obsahem alkoholu 15 % V/V a více 100
alkoholické zakalené nápoje s obsahem alkoholu méně než 15 % V/V 100
ošetření povrchu citrusových plodů 50
E 459 Beta-cyklodextrin potraviny ve formě tablet a potahovaných tablet NM
aromata zapouzdřená v těchto potravinových skupinách:
- ochucené čaje a ochucené instantní práškové nápoje
500
- ochucené snacky1000 v potravinách určených k přímé spotřebě nebo připravovaných podle návodu výrobce
E 468 Zesíťovaná sodná sůl karboxy-methylcelulosy doplňky stravy v pevné formě 30000
E 473


E 474
Estery sacharosy s mastnými kyselinami
(z jedlých tuků)
(synonymum: Cukroestery)
Cukroglyceridy
jednotlivě nebo v kombinaci
konzervovaný výluh z kávy 1000
tepelně opracované masné výrobky 5000 v přepočtu na tuk
roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté emulgované tuky pro pekařské účely 10000
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 10000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů 20000
mražené krémy 5000
cukrovinky 5000
deserty 5000
studené omáčky 10000
polévky a vývary 2000
čerstvé ovoce (k ošetření povrchu) NM
alkoholické nápoje (kromě piva a vína) 5000
práškové směsi pro přípravu teplých nápojů 10000
nápoje na bázi mléka 5000
potraviny určené ke snižování hmotnosti 5000
doplňky stravy NM
žvýkačka 10000
nealkoholické nápoje na bázi anýzu 5000
nealkoholické nápoje na bázi kokosu a mandlí 5000
nemléčné náhrady smetany a mléka 5000
trvanlivá smetana a trvanlivá smetana se sníženým obsahem tuku 5000
E 475 Estery polyglycerolu s mastnými kyselinami (z jedlých tuků) jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 10000
emulzní likéry 5000
výrobky z vajec 1000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů 500
žvýkačka 5000
emulgované tuky 5000
nemléčné náhrady mléka a smetany 5000
cukrovinky 2000
deserty 2000
potraviny určené ke snižování hmotnosti 5000
doplňky stravy NM
obilné snídaně typu „Granola" 10000
E 476 Polyglycerol-polyncin-oleát mlékárenské máslo, roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté emulgované tuky s obsahem tuku nejvýše 41 %
podobné roztíratelné výrobky s obsahem tuku méně než 10%
4000
dresingy 4000
čokoláda, čokoládové bonbony a cukrovinky na bázi čokolády nebo kakaa 5000
E 477 Estery propan-1,2-diolu s mastnými kyselinami (z jedlých tuků) jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 5000
emulgované tuky pro pekařské účely 10000
nemléčné náhrady mléka a smetany 5000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů 1000
mražené krémy 3000
cukrovinky 5000
deserty 5000
přípravky nahrazující smetanu ke šlehání 30000
potraviny určené ke snižování hmotnosti 1000
E 479 b Směsný produkt interakce tepelně oxidovaného sojového oleje s mono- a diglyceridy mastných kyselin z jedlých tuků roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté emulgované tuky pro smažení 5000
E 481

E 4822
Stearoyl-2-laktylát sodný
Stearoyl-2-laktylát vápenatý
jednotlivě nebo v kombinaci
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 5000
předvařená rýže 4000
obilné snídaně 5000
emulzní likéry 8000
snacky na bázi obilovin 2000
žvýkačka 2000
roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté emulgované tuky 10000
deserty 5000
cukrovinky 5000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů 3000
snacky na bázi obilovin a brambor 5000
masové konzervy z mletého a mělněného masa 4000
práškové směsi pro přípravu teplých nápojů 2000
potraviny určené ke snižování hmotnosti 2000
chléb (kromě druhů uvedených v části 2 ) 3000
alkoholické nápoje s obsahem alkoholu méně než 15% (V/V) 8000
„Mostarda di frutta" 2000
E483 Stearyltartarát pečivo (kromě druhů uvedených v části 2) 4000
deserty 5000
E 491
E 492
E 493
E 494
E 495
Sorbitanmonostearát
Sorbitantristearát
Sorbitanmonolaurát
Sorbitanmonooleát
Sorbitanmono-palmitát
jednotlivě nebo v kombinaci
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 10000
sladké dezertní omáčky (toppingy) ajpolevy pro jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 5000
rosoly (pouze E 493) 25
roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté emulgované ruky 10000
nemléčné náhrady mléka a smetany 5000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů 5000
tekuté koncentráty z čaje, tekuté koncentráty výluhů z ovoce a z bylin 500
mražené krémy 500
deserty 5000
cukrovinky na bázi cukru 5000
čokoláda a cukrovinky na bázi čokolády a kakaa (pouze E 492) 10000
emulgované studené omáčky 5000
droždí NM
žvýkačka 5000
potraviny určené ke snižování hmotnosti 5000
doplňky stravy NM
E 512 Chlorid cínatý konzervovaný bílý chřest v plechovkách a sklenicích 25 jako cín
E 520
E 521
E 522
E 523
Síran hlinitý
Síran sodno-hlinitý
Síran draselno-hlinitý
Síran amonno-hlinitý
jednotlivě nebo v kombinaci
vaječný bílek 30
proslazené, v cukru obalené nebo glazované ovoce a zelenina 200 jako hliník
E 535
E 536
E 538
Hexakyano-železnatan sodný (synonymum: ferrokyanid sodný)
Hexakyano-železnatan draselný (synonymum: ferrokyanid draselný)
Hexakyano-železnatan vápenatý (synonymum: ferrokyanid vápenatý)
jednotlivě nebo v kombinaci
sůl a náhrady soli 20 jako ferrokyanid draselný
E 541 Hydrogenfosforečnan sodno-hlinitý jemné pečivo (pouze „scones" a piškotové pečivo) 1000 jako hliník
E 551

E 5522
E 553 a
E 553 b
E 554
E 555
E 556

E 599
Oxid křemičitý Křemičitan vápenatý

Křemičitany horečnaté

(i) křemičitan horečnatý

(ii) trisilikát horečnatý (prostý azbestu)

Talek (prostý azbestu) (synonymum: Mastek)

Křemičitan sodno-hlinitý

Křemičitan draselno-hlinitý

Křemičitan vápenato-hlinitý

Křemičitan hlinitý (synonymum: Kaolin)
aromata (pouze E 551) 50000
rýže (pouze 553b) NM
suché práškovité potraviny (včetně cukru) 10000
jedlá sůl a náhrady soli 10000
plátkované nebo strouhané tvrdé, polotvrdé a tavené sýry 10000
plátkované nebo strouhané náhrady sýra a náhrady taveného sýra 10000
žvýkačka (pouze 553b) NM
drobné masné výrobky (pouze 553b a pouze k ošetření povrchu) NM
koření 30000
cukrovinky kromě čokolády (pouze k ošetření povrchu) NM
výrobky pro vymazání pečicích plechů tukem 30000
tabletované potraviny NM
doplňky stravy NM
E 579 Glukonát železnatý olivy ztmavlé oxidací 150 jako železo
E 585 Mléčnan železnatý olivy ztmavlé oxidací 150 jako železo
E 620
E 621
E 622
E 623
E 624
E 625
Kyselina glutamová
Glutamát sodný
Glutamát draselný
Glutamát vápenatý
Glutamát amonný
Glutamát horečnatý
jednotlivě nebo v kombinaci
potraviny obecně
(kromě potravin uvedených v části 1 oddíle C odstavci 3, části 2 a 3)
10 000 jako kyselina glutamová
kořenící a ochucovací přípravky NM
E 626
E 627
E 628
E 629
E 630
E 631
E 632
E 633
E 634
E 635
Kyselina guanylová
Guanylát sodný
Guanylát draselný
Guanylát vápenatý
Kyselina inosinová
Inosinát sodný
Inosinát draselný
Inosinát vápenatý
Vápenaté soli 5'- ribonukleotidů
Sodné soli 5'-ribonukleotidů
jednotlivě nebo v kombinaci
potraviny obecně
(kromě potravin uvedených v části 1 oddíle C odstavci 3, části 2 a 3)
kořenící a ochucovací přípravky
500 jako kyselina guanylová NM
E 650 Octan zinečnatý žvýkačka 1000
E 900 Dimethylpolysiloxan džemy, rosoly, marmelády a podobné výrobky z ovoce, zahuštěné zeleninové protlaky včetně těchto výrobků se sníženým obsahem energie 10
polévky a vývary 10
tuky a oleje pro smažení 10
cukrovinky (kromě čokolády) 10
nealkoholické ochucené nápoje a nápojové koncentráty k jeiich přípravě 10
ananasová šťáva 10
sterilované ovoce a zelenina 10
směs k přípravě šlehaného těsta a k obalování potravin před smažením 10
žvýkačka 100
aromata 10
cidr kromě „cidre bouche" 10
„Sod...Saft" 10
E 901
E 902
E 904
Včelí vosk bílý a žlutý
Kandelilový vosk
Šelak
cukrovinky (pouze k leštění povrchu) NM
čokoláda a drobné jemné a trvanlivé pečivo s čokoládovou polevou (pouze k leštění povrchu) NM
snacky (pouze k leštění povrchu) NM
ořechová jádra (pouze k leštění povrchu) NM
zrnková káva (pouze k leštění povrchu) NM
čerstvé ovoce (skupina citrusových plodů, melouny, jablka, hrušky, broskve, ananasy) (pouze k ošetření povrchu) NM
doplňky stravy NM
vařená vejce ve skořápce (k ošetření povrchu) NM
E 903 Karnaubský vosk leštící látka pouze pro
- cukrovinky (včetně čokolády)
500
1200 (jen pro žvýkačky)
- drobné jemné a trvanlivé pečivo s čokoládovou polevou 200
- snacky 200
- ořechová jádra 200
- zrnková káva 200
-doplňky stravy 200
-čerstvé citrusové ovoce, melouny, jablka, hrušky, broskve, ananasy (pouze k ošetření povrchu) 200
E 905 Mikrokrystalický vosk cukrovinky kromě čokolády (k ošetření povrchu) NM
žvýkačky (k ošetření povrchu) NM
meloun, papája, mango a avokádo (k ošetření povrchu) NM
E 912
E 914
Estery montanových kyselin
Oxidovaný polyetylénový vosk
čerstvé citrusové plody (pouze k ošetření povrchu) NM
meloun, mango, papaja, avokádo a ananas (pouze k ošetřeni povrchu) NM
E 927 b Močovina
(synonymum: Carbamid)
žvýkačka bez přidaného cukru 30000
E 943 a
E 943 b
E 944
Butan
Isobutan
Propan
rostlinné oleje ve spreji určené na pečící formy (pro profesionální užití) NM
emulgované spreje na bázi vody NM
E 950 Acesulfam K žvýkačka (pouze pro zvýraznění chuti) ** 800
E 951 Aspartam žvýkačka (pouze pro zvýraznění chuti) ** 2500
E 957 Thaumatin žvýkačka (pouze pro zvýraznění chuti) ** 10
ochucené nealkoholické nápoje na bázi vody (pouze pro zvýraznění chuti) 0,5
deserty na bázi mléka nebo bez mléka (pouze pro zvýraznění chuti) 5
E 959 Neohesperidin DC žvýkačka (pouze pro zvýraznění chuti) ** 150
margariny a směsné emulgované tuky (pouze pro zvýraznění chuti) 5
masné výrobky (pouze pro zvýraznění chuti) 5
ovocné rosoly (pouze pro zvýraznění chuti) 5
výrobky z rostlinných bílkovin (pouze pro zvýraznění chuti) 5
E 999 Extrakt z kvilaje ochucené nealkoholické nápoje na bázi vody 200 jako bezvodý extrakt
cidr kromě „cidre bouché" 200 jako bezvodý extrakt
E 1201 Polyvinylpyrrolidon doplňky stravy a náhradní sladidla ve formě tablet a potahovaných tablet NM
E 1202 Polyvinylpoly-pyrrolidon doplňky stravy a náhradní sladidla ve formě tablet a potahovaných tablet NM
E 1505 Triethylcitrát sušený vaječný bílek NM
E 1518 Trioctan glycerinu (triacetin) žvýkačky NM
E 907 Hydrogenovaný poly-1-decen leštící látka pouze pro
- cukrovinky
2000
- sušené ovoce 2000
E 1505
E 1517
E 1518
E 1520
Triethylcitrát
Glyceryl-diacetát (diacetin)
Glyceryl-triacetát (triacetin)
Propandiol (propylenglykol)
aromata 3000 ze všech zdrojů v potravinách určených k přímé spotřebě nebo k přípravě podle návodu výrobce, jednotlivě nebo v kombinaci
E 1520 Propandiol (propylenglykol) nápoje 1000
E 1519 Benzylalkohol aromata pro
- likéry, aromatizovaná vína, nápoje na bázi aromatizovaného vína a míchané nápoje obsahující aromatizované víno
100
- cukrovinky včetně čokolády a jemné a trvanlivé pečivo 250 ze všech zdrojů v potravinách určených k přímé spotřebě nebo k přípravě podle návodu výrobce

*) Tyto látky se nesmějí použít pro výrobu dehydratovaných potravin určených k rehydrataci při spotřebě.

**) Při použití látek E 950, E 951, E 957 a E 959 k výrobě žvýkaček v kombinaci musí být množství každé z látek úměrněsníženo tak, aby suma jejich množství nepřekročila hodnotu nejvyššího povoleného množství.

***) Oleoresiny z koření jsou definovány jako směs těkavého oleje a pryskyřičnatých látek vyextrahovaných z koření po odpaření extrakčního rozpouštědla.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 304/2004 Sb

POMOCNÉ LÁTKY URČENÉ K VÝROBĚ POTRAVIN

Extrakční rozpouštědla

(1) Tato příloha vyhlášky stanoví podmínky použití extrakčních rozpouštědel určených k výrobě potravin a potravinových surovin.

(2) Tato příloha se nevztahuje na extrakční rozpouštědla, která se používají při výrobě přídatných látek, vitamínů a potravních doplňků, pokud nejsou uvedeny v tabulkách. Rezidua extrakční ch rozpouštědel v potravinách, která pocházejí z přídatných látek, vitamínů a potravních doplňků, nesmí ohrožovat zdraví lidí.

(3) Extrakční rozpouštědla musí být na obalu čitelně, zřetelně a nesmazatelně označena v jazyce snadno srozumitelném kupujícímu:

a) obchodním názvem, jak je uvedeno v tabulkách,

b) slovy „pro potraviny" nebo bližším určením druhu, skupiny, podskupiny potravin nebo jednotlivé složky potraviny, pro kterou je extrakční rozpouštědlo určeno,

c) označením šarže,

d) obchodním jménem a sídlem výrobce, balírny nebo prodejce,

e) údajem čistého množství uvedeného v jednotkách objemu,

f) údajem o zvláštních podmínkách skladování a použití, pokud je to potřeba.

(4) Údaje uvedené v odstavci 4 bodech c) - f) mohou být uvedeny také pouze v průvodní dokumentaci poskytnuté předem nebo současně s každou dodávkou nebo šarží.

(5) Extrakční rozpouštědla musí splňovat následující kritéria čistoty:

a) nesmějí obsahovat toxikologicky nebezpečné množství látek,

b) nesmějí obsahovat více než 1 mg/kg arsenu nebo více než 1 mg/kg olova kromě výjimek stanovených na základě specifických kriterií.

(6) Bez omezení účelu smí být používána při výrobě potravin, potravinových surovin a složek potravin v souladu se správnou výrobní praxí tato extrakční rozpouštědla*):

a) propan,

b) butan,

c) ethylacetát,

d) ethanol,

e) oxid uhličitý

f) aceton, s výjimkou jeho použití při rafinaci olivového oleje,

g) oxid dusný.

(7) K extrakci smí být použita také voda, která může obsahovat regulátory kyselosti či alkality a dále potraviny nebo potravinářské suroviny, které mají vlastnosti extrakčních rozpouštědel.

(8) Pro povolený účel použití uvedený v tabulkách č. 1 a 2 nesmí být obsah hexanu v ethylmethylketonu vyšší než 50 mg.kg-1. Hexan a ethylmethylketon nelze použít souběžně.

(9) Tabulka č. 1 uvádí extrakční rozpouštědla, která smí být používána pouze pro určité účely.

Tabulka č. 1

Látka Povolený účel použití NPM reziduí rozpouštědla v extrahované potravině mg.kg-1
Hexan *Výroba či frakcionace tuků a olejů, výroba kakaového másla 1
v tuku, oleji či kakaovém prášku
Výroba či frakcionace bílkovinných produktů a odtučněných mlýnských výrobků 10
v bílkovinném produktu či mlýnském výrobku
30
v odtučněném sojovém produktu při prodeji spotřebiteli
Výroba odtučněných obilních klíčků 5 v odtučněných klíčcích
Methylacetát Výroba kávy a čaje bez kofeinu nebo odstraňování senzoricky nežádoucích látek a hořčin z těchto produktů 20 v kávě a čaji
Výroba cukru z melasy 1
v cukru
Ethylmethyl-keton, synon. butan-2-on Frakcionace tuků a olejů 5
v tuku či oleji
Výroba kávy a čaje bez kofeinu nebo se sníženým obsahem kofeinu nebo odstraňování senzoricky nežádoucích látek a hořčin z těchto produktů 20
v kávě a čaji
Dichlormethan Výroba kávy a čaje bez kofeinu nebo se sníženým obsahem kofeinu nebo odstraňování senzoricky nežádoucích látek a hořčin z těchto produktů 2
v pražené kávě
5
v čaji
Methanol Výroba potravin 10
v potravině
Propan-2-ol synon. isopropylalkohol Výroba potravin 10
v potravině

* Hexanem se ve smyslu této vyhlášky rozumí směs acyklických nasycených uhlovodíků obsahujících 6 uhlíkových atomů a který destiluje mezi 64 °C a 70 °C.

(10) Tabulka č. 2 uvádí extrakční rozpouštědla, která smí být používána výhradně k výrobě přírodních aromatických látek. Tabulka dále uvádí nejvyšší povolená množství reziduí extrakčních rozpouštědel v potravině pocházejících z aromatických látek použitých při výrobě potravin. Nejvyšší povolená množství se týkají potravin upravených ke spotřebě podle návodu výrobce, pokud takovou úpravu před spotřebou vyžadují.

Tabulka č. 2

Látka NPM reziduí rozpouštědla v potravině mg.kg-1
diethylether 2
hexan * 1
methylacetát 1
butan-1-ol 1
butan-2-ol 1
ethylmethvlketon 1
dichlormethan 0,02**
1,1,1,2-tetrafluorethan 0,02
propanol 1
cyklohexan 1

* Hexanem se ve smyslu této vyhlášky rozumí směs acyklických nasycených uhlovodíků obsahujících 6 uhlíkových atomů a který destiluje mezi 64 °C a 70 °C.

** Výjimka: 1 mg/kg v cukrovinkách a pečivu, které obsahují aromatické látky, charakteristické pro potravinu a které se získávají z extraktů alkoholických nápojů o obsahu alkoholu přes 35 %.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 89/107/EHS ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravinářských látek přídatných povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/34/ES ze dne 30. června 1994, kterou se mění směrnice 89/107/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravinářských látek přídatných povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES ze dne 20. února 1995 o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a sladidla.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/85/ES ze dne 19. prosince 1996, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných nežbarviva a sladidla.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/72/ES ze dne 15. října 1998, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a sladidla.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/5/ES ze dne 12. února 2001, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a sladidla.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/52/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění směrnice 95/2/ES týkající se podmínek používání E 425 konjaku jako aditivní látky.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/35/ES ze dne 30. června 1994 o sladidlech pro použití v potravinách.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/83/ES ze dne 19. prosince 1996, kterou se mění směrnice 94/35/ES o sladidlech pro použití v potravinách.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/36/ES ze dne 30. června 1994 o barvivech pro použití v potravinách.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 88/344/ES ze dne 14. června 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin.
Směrnice Rady 92/115/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se poprvé mění směrnice 88/344/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/52/ES ze dne 7. prosince 1994, kterou se podruhé mění směrnice 88/344/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/60/ES ze dne 27. října 1997, kterou se potřetí mění směrnice 88/344/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin.
Nařízení Komise č. 1607/2000/ES ze dne 31. května 2000, kterou se doplňuje nařízení Komise 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, týkající se výrobních možností.
Nařízení Komise č. 1622/2000/ES ze dne 24. července 2000, kterou se doplňuje nařízení Komise 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem.
Nařízení Komise č. 1623/2000/ES ze dne 25. července 2000, kterou se doplňuje nařízení Komise 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, týkající se obchodních mechanismů.
Nařízení Rady č. 2826/2000/ES ze dne 19. prosince 2000 o informacích a propagačních akcích pro zemědělské produkty na vnitřním trhu.
Nařízení Rady č. 1037/2001/ES ze dne 22. května 2001 o povolení nabídky a dodávky některých dovážených vín pro přímou lidskou spotřebu, která se používají ve vinařství.
Nařízení Rady č. 2585/2001/ES ze dne 19. prosince 2001, kterou se doplňuje nařízení Komise 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem.
Nařízení Rady č. 527/2003/ES ze dne 17. března 2003 o povolení nabídky a dodávky některých dovážených vín z Argentiny pro přímou lidskou spotřebu, která se používají ve vinařství.
Smlouva o přistoupení České republiky a ostatních kandidátských zemí k Evropské unii ze dne 16. dubna 2003.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/114/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a sladidla.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/115/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se mění směrnice 94/35/ES o sladidlech pro použití v potravinách.
Rozhodnutí Komise 2002/247/ES ze dne 27. března 2002 o pozastavení uvádění na trh a dovozu cukrovinek z želé obsahujících potravinovou přísadu E 425 konjak.
Rozhodnutí Komise 2004/374/ES ze dne 13. dubna 2004 týkající se pozastavení uvádění na trh, používání a dovážení "jelly mini-cups" obsahující látky E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417 a/nebo E 418.

*) Vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek ve znění vyhlášky č. 318/2003 Sb.

*) Vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobků označeného symbolem „e", ve znění vyhlášky č. 24/2001 Sb. a vyhlášky č. 259/2003 Sb.

*) Vyhláška č. 54/2004 Sb. o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití.

*) Potraviny obsahující sladidla, příp. další složky, určené k pňslazování pokrmu před spotřebou.

**) Vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony.

*) Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich označování.

**) Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999, kterým se stanoví postup pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi.

*) Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití.

*) Extrakční rozpouštědlo je používáno v souladu se správnou výrobní praxí pokud jeho použití vede k přítomnosti zbytkového množství nebo derivátů pouze v technicky nevyhnutelných množstvích, která nepředstavují nebezpečí pro zdraví lidí.

Přesunout nahoru