Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Úplné znění č. 302/2004 Sb.Úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších změn

Částka 98/2004
Platnost od 14.05.2004
Účinnost od 01.04.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

302

PŘEDSEDA VLÁDY

vyhlašuje

úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 2/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb. a zákonem č. 53/2004 Sb.

ZÁKON

o evidenci obyvatel a rodných číslech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL

HLAVA I

EVIDENCE OBYVATEL

§ 1

(1) V evidenci obyvatel se vedou údaje o

a) státních občanech České republiky1) (dále jen "občan"),

b) cizincích s povolením k pobytu nebo s povolením k přechodnému pobytu anebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky a cizincích, kteří na území České republiky pobývají na základě uděleného dlouhodobého víza (dále jen "cizinci s povolením pobytu na území České republiky"), podle zvláštního právního předpisu,2)

c) cizincích, kterým byl udělen azyl na území České republiky.3)

(2) Pro účely tohoto zákona se obyvatelem rozumí osoba uvedená v odstavci 1.

§ 2

Výkon státní správy

Státní správu podle tohoto zákona vykonávají

a) Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo"),

b) krajské úřady,

c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze městské části určené Statutem hlavního města Prahy a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst (dále jen "obecní úřad obce s rozšířenou působností"),

d) obecní úřady, v hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřady městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst, a na území vojenských újezdů újezdní úřady,4) (dále jen "ohlašovna").

Informační systém evidence obyvatel

§ 3

(1) Evidence obyvatel je vedena v informačním systému evidence obyvatel (dále jen "informační systém"), jehož správcem5) je ministerstvo. Tento informační systém je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona.5a)

(2) Pro účely tohoto zákona se ve vztahu k území České republiky rozumí

a) místem narození obec nebo vojenský újezd, v hlavním městě Praze obvod Praha 1 až 10,5b) na jehož území se obyvatel narodil, popřípadě které byly jako takové zapsány do knihy narození,5c)

b) místem uzavření manželství obec nebo vojenský újezd, v hlavním městě Praze obvod Praha 1 až 10,5b) na jehož území došlo k uzavření manželství obyvatele,

c) místem úmrtí obec nebo vojenský újezd, v hlavním městě Praze obvod Praha 1 až 10,5b) na jehož území došlo k úmrtí obyvatele.

(3) V informačním systému se vedou o občanech tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,

e) rodné číslo,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g) adresa místa trvalého pobytu (§ 10 odst. 1), včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

j) zákaz pobytu,5d) místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,

k) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,

m) rodné číslo manžela; je-li manželem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,

n) rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,

o) o osvojeném dítěti údaje vedené v § 7 písm. c),

p) záznam o poskytnutí údajů (§ 8 odst. 6),

q) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, vede se datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

(4) V informačním systému se o cizincích s povolením k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu2) a o cizincích, kterým byl udělen azyl na území České republiky,3) vedou tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) místo a stát, kde se cizinec narodil,

e) rodné číslo,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g) druh a adresa místa pobytu,

h) číslo a platnost povolení k pobytu,

i) počátek pobytu, případně datum zrušení údaje o pobytu,

j) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

k) správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,

l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,

m) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a jeho rodné číslo; je-li manžel cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

n) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je obyvatelem, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

o) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou obyvateli, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

p) o osvojeném dítěti, pokud je obyvatelem, údaje uvedené v § 7 písm. c),

q) vyhoštění5e) a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,

r) záznam o poskytnutí údajů (§ 8 odst. 6),

s) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, vede se stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

t) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

(5) Ministerstvo v informačním systému zpracovává5f) údaje potřebné k plnění úkolů stanovených zvláštním právním předpisem6) v rozsahu údajů podle odstavců 3 a 4.

(6) V informačním systému se o všech v něm uvedených údajích zpracovávají a vedou rovněž jejich změny.

§ 3a

(1) Krajský úřad je zpracovatelem5) údajů vedených v informačním systému pro ministerstvo, a to v rozsahu § 7 písm. a). Krajský úřad je uživatelem údajů z informačního systému o obyvatelích, kteří se přihlásili k trvalému pobytu nebo mají povolen pobyt ve správním obvodu příslušného krajského úřadu. Krajský úřad je uživatelem údajů o těchto obyvatelích v rozsahu údajů uvedených v ustanovení § 3 s výjimkou údajů podle § 3 odst. 3 písm. o) a § 3 odst. 4 písm. p); tyto údaje může krajský úřad využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jeho působnosti.

(2) Působnost krajského úřadu podle odstavce 1 vykonávají v hlavním městě Praze úřady městských částí určené Statutem hlavního města Prahy.

§ 4

Obecní úřad obce s rozšířenou působností je zpracovatelem5) údajů vedených v informačním systému pro ministerstvo, a to v rozsahu § 7 písm. b). Obecní úřad obce s rozšířenou působností je uživatelem údajů z informačního systému o obyvatelích, kteří se přihlásili k trvalému pobytu nebo mají podle zvláštních právních předpisů2),3) povolen pobyt ve správním obvodu příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je uživatelem údajů o těchto obyvatelích v rozsahu údajů uvedených v ustanovení § 3 s výjimkou údajů podle § 3 odst. 3 písm. o) a § 3 odst. 4 písm. p); tyto údaje může obecní úřad obce s rozšířenou působností využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jeho působnosti.

§ 5

Ohlašovna je zpracovatelem5) údajů vedených v informačním systému pro ministerstvo, a to v rozsahu údajů, které předává podle § 6 a 7. Obec a obecní úřad jsou uživateli údajů z informačního systému o obyvatelích, kteří se přihlásili k trvalému pobytu nebo mají podle zvláštních právních předpisů2),3) povolen pobyt ve správním obvodu příslušného obecního úřadu, a to v rozsahu údajů uvedených v ustanovení § 3, s výjimkou údajů v § 3 odst. 3 písm. o) a § 3 odst. 4 písm. p); tyto údaje může obec a obecní úřad využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon její působnosti.

Zdroje informačního systému

§ 6

Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu působí, předává údaje bez zbytečného odkladu

a) ohlašovna, a to údaje o změně, zrušení nebo ukončení trvalého pobytu občana,

b) obecní úřad místa trvalého pobytu obyvatele, a to údaje o místech zákazu pobytu obyvatele a době jeho trvání vyplývající z rozhodnutí soudu,

c) obecní úřad, a to údaje o změnách názvů ulic a popisných čísel, popřípadě orientačních čísel, domů nebo evidenčních čísel staveb určených k individuální rekreaci.

§ 6a

Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu se obyvatelé přihlásili k trvalému pobytu, nebo mají podle zvláštních právních předpisů2),3) povolen pobyt, předává

a) obecní úřad pověřený vedením matrik, v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy, v územně členěných statutárních městech úřad městského obvodu nebo úřad městské části určený statutem a pro území vojenských újezdů újezdní úřad (dále jen "matriční úřad") bez zbytečného odkladu údaje z matričních knih, které vede (dále jen "matrika"),7) v rozsahu

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

2. rodné číslo,

3. datum a místo narození,

4. datum a místo uzavření manželství, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a jeho rodné číslo, popřípadě, nebylo-li mu přiděleno, datum narození, datum a místo rozvodu, datum prohlášení manželství za neplatné,

5. změna jména, popřípadě jmen, příjmení,

6. změna pohlaví,

7. rodné číslo otce a matky, pokud jim nebylo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

8. státní občanství otce a matky dítěte narozeného na území České republiky obyvatelům podle § 1 odst. 1 písm. b) nebo c),

9. datum a místo úmrtí;

b) soud prvního stupně, a to pravomocná rozhodnutí o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, o prohlášení za mrtvého bez odůvodnění těchto rozhodnutí.

§ 7

Na ministerstvo předává bez zbytečného odkladu údaje

a) krajský úřad, v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy, údaje o nabytí nebo pozbytí státního občanství obyvatel, v jehož správním obvodu mají nebo měli poslední pobyt;

b) obecní úřad obce s rozšířenou působností v rozsahu údajů předaných mu podle § 6 a 6a;

c) matriční úřad v případě osvojení dítěte nebo zrušení osvojení dítěte údaje z matriky v rozsahu

1. stupeň osvojení,

2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,

3. původní a nové rodné číslo dítěte,

4. datum a místo narození,

5. rodná čísla osvojitelů,

6. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte;

d) obecní úřad údaje o změnách názvu obce, magistrát územně členěného statutárního města údaje o změnách názvu městských obvodů nebo městských částí;

e) útvar Policie České republiky (dále jen "policie"), a to na základě jím vydaného povolení k pobytu cizinci a průkazu povolení k pobytu azylanta na území České republiky,2),3) v rozsahu

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,

2. datum narození,

3. pohlaví a jeho změna,

4. místo narození a stát, na jehož území se cizinec nebo azylant narodil,

5. rodné číslo,

6. státní občanství,

7. druh a adresa místa pobytu,

8. číslo a platnost povolení k pobytu,

9. počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu,

10. správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,

11. rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména a příjmení manžela a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,

12. jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je obyvatelem podle § 1 odst. 1 písm. b) nebo c), a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,

13. jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou obyvateli podle § 1 odst. 1 písm. b) nebo c), a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

14. vyhoštění5e) a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,

15. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, pouze stát, na jehož území k úmrtí došlo,

16. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

§ 8

Poskytnutí osobních údajů z informačního systému

(1) Ministerstvo, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z informačního systému v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem. Údaje z informačního systému mohou poskytovat i způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.

(2) Subjekty, které získávají osobní údaje z informačního systému podle zvláštního právního předpisu,

a) nejsou oprávněny k jejich shromažďování, předávání a využívání mimo působnost stanovenou v tomto předpisu,

b) jsou povinny zajistit ochranu dat před náhodným nebo neoprávněným přístupem nebo zpracováváním.

(3) Obyvateli staršímu 15 let na základě písemné žádosti poskytuje ministerstvo, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna územního obvodu místa trvalého pobytu písemně údaje vedené v informačním systému k jeho osobě s výjimkou údajů uvedených v § 3 odst. 3 písm. o) a § 3 odst. 4 písm. p), který se poskytuje pouze obyvateli staršímu 18 let. V žádosti obyvatel uvede

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) rodné číslo,

c) číslo občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo průkazu povolení k pobytu azylanta,

d) adresu místa trvalého pobytu občana nebo místa pobytu obyvatele uvedeného v § 1 odst. 1 písm. b) a c).

Žádost opatří úředně ověřeným podpisem.9) Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel předloží doklad uvedený v písmenu c) a podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.

(4) Za obyvatele mladšího 15 let a za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý k jednání podle odstavce 3, žádá o poskytnutí údajů podle odstavce 3 jejich zákonný zástupce.

(5) Osobní údaje z informačního systému poskytuje ministerstvo na dožádání osoby ze zahraničí nebo zastupitelského úřadu cizího státu, jen stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

(6) O poskytnutí údajů podle odstavců 1, 3, 4 a 5 se provede v informačním systému záznam o datu a hodině výdeje a komu byly údaje poskytnuty podle odstavce 1.

§ 8a

Kontrola údajů v informačním systému a součinnost ministerstev, jiných správních úřadů a soudů

(1) Ministerstvo odpovídá za přesnost údajů v informačním systému tak, aby údaje odpovídaly aktuálnímu stavu. Ostatní ministerstva, jiné správní úřady, soudy, právnické osoby a obyvatelé jsou povinni poskytnout ministerstvu k plnění tohoto úkolu potřebnou součinnost předáváním aktualizovaných údajů vedených v informačním systému a poskytováním údajů vyžádaných ministerstvem.

(2) Ministerstvo, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřady městských částí určené Statutem hlavního města Prahy, v případě důvodných pochybností o správnosti a úplnosti údajů v informačním systému požádají příslušný zdroj informačního systému uvedený v § 6, 6a a 7, aby s uvedením důvodů těchto pochybností vyzval obyvatele k ověření údajů v informačním systému a k případnému předložení dokladů ke zjištění aktuální správnosti a úplnosti údajů. Zjistí-li nesoulad v údajích v informačním systému, zajistí jejich blokování proti případnému dalšímu zpracování a prostřednictvím ministerstva prověří jejich správnost; ministerstvo poté rozhodne o odstranění nesprávných údajů nebo údajů vedených mimo rámec podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obyvatel je povinen na výzvu podle věty první předložit příslušnému správnímu úřadu požadované doklady nezbytné pro ověření správnosti a úplnosti zapsaných údajů. Ke splnění výzvy poskytuje správní úřad obyvateli potřebnou pomoc. Pokud tento postup nevede k ověření správnosti a úplnosti zapsaných údajů, je obyvatel povinen dostavit se za tímto účelem na výzvu k správnímu úřadu.

(3) Pokud obyvatel požádá, aby správní úřady uvedené v odstavci 2 větě první provedly opravu nebo doplnění osobních údajů zpracovávaných v informačním systému k jeho osobě tak, aby byly přesné a odpovídaly aktuálnímu stavu, má rovněž právo požadovat, aby osobní údaje k jeho osobě, které neodpovídají aktuálnímu stavu nebo nejsou přesné, byly zablokovány nebo zlikvidovány.

§ 9

Uchovávání a archivování

(1) Po úmrtí obyvatele nebo prohlášení osoby za mrtvou se údaje vedené na prostředcích výpočetní techniky uchovávají po dobu 50 let.

(2) Při archivování dokumentace související s vedením informačního systému se postupuje podle zvláštního právního předpisu.10)

HLAVA II

TRVALÝ POBYT OBYVATEL

§ 10

(1) Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu11) označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu12) určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

(2) Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu uvedenému v odstavci 1 ani k vlastníkovi nemovitosti.

(3) Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky.

(4) V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu občana podle odstavce 3, rozumí se místem trvalého pobytu tohoto občana sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se občan narodil, nebo sídlo zvláštní matriky12a) v případě, že se narodil v cizině.

(5) Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen (§ 12), je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.

(6) Při ohlášení změny místa trvalého pobytu podle odstavce 5 je občan povinen

a) vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (dále jen "přihlašovací tiskopis"), který obsahuje údaje o

1. jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana,

2. vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby;

b) předložit občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část13) v důsledku změny místa trvalého pobytu; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství;

c) doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt uvedený v odstavci 1 nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan poplatek podle zvláštního zákona.14) Platby poplatků podle předchozí věty jsou příjmem obce.

(7) Při změně místa trvalého pobytu oddělí ohlašovna vyznačenou část13) občanského průkazu. Současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Ohlašovna je povinna bezodkladně nahlásit číslo potvrzení o změně místa trvalého pobytu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal. Ohlašovna je povinna oznámit vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné osoby podle odstavce 6 písm. c) ve lhůtě 15 dnů od zaevidování změny; ohlašovna uvede jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození oprávněné osoby.

(8) Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu nebo jeho vymezené části na jeho žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese jím vlastněného objektu nebo jeho vymezené části.

(9) Zjistí-li se při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému, vyzve ohlašovna občana k jejich odstranění. Ve výzvě stanoví lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.

(10) Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, popřípadě pěstoun. Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý k jednání podle odstavců 5 a 6, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce.

(11) Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.9)

(12) Občan v případě, že se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost ohlašovně podle místa trvalého pobytu.

§ 10a

Nemůže-li občan po ukončení pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství České republiky předložit doklady podle § 10 odst. 6 písm. c), je místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu na území České republiky měl občan poslední místo trvalého pobytu nebo hlášené místo pobytu podle zvláštních právních předpisů.2),3) Neměl-li občan pobyt na území České republiky nebo jej nelze zjistit, je místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se narodil, nebo sídlo zvláštní matriky12a) v případě, že se narodil v cizině.

§ 11

Hlášení pobytu obyvatele podle § 1 odst. 1 písm. b) a c) je upraveno zvláštními právními předpisy.2),3)

§ 12

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

(1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,

b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo

c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

(2) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c). Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v odstavci 1 písm. c) ohlašovně prokázat.

(3) Zrušení údaje o místu trvalého pobytu se uvede v informačním systému.

HLAVA III

RODNÁ ČÍSLA

§ 13

(1) V informačním systému je rodné číslo identifikátorem fyzické osoby, která splňuje podmínky pro jeho přidělení podle tohoto zákona (dále jen "fyzická osoba").

(2) Rodné číslo určuje ministerstvo.

(3) Rodné číslo je desetimístné číslo, které je dělitelné jedenácti beze zbytku. První dvojčíslí vyjadřuje poslední dvě číslice roku narození, druhé dvojčíslí vyjadřuje měsíc narození, u žen zvýšené o 50, třetí dvojčíslí vyjadřuje den narození. Čtyřmístná koncovka je rozlišujícím znakem obyvatel narozených v tomtéž kalendářním dnu.

(4) Rodná čísla přidělená fyzickým osobám narozeným před 1. lednem 1954 mají stejnou strukturu jako rodná čísla uvedená v odstavci 3, jsou však devítimístná s třímístnou koncovkou a nesplňují podmínku dělitelnosti jedenácti.

(5) V případě, že jsou výdejovými místy rodných čísel (dále jen "výdejové místo") pro daný kalendářní den v příslušném kalendářním roce vyčerpána veškerá určená rodná čísla, určí ministerstvo pro tento den novou, dodatečnou sestavu rodných čísel, pro niž platí, že rodné číslo je desetimístné číslo, které je dělitelné jedenácti beze zbytku. První dvojčíslí vyjadřuje poslední dvě číslice roku narození, druhé dvojčíslí vyjadřuje měsíc narození, u mužů zvýšené o 20, u žen zvýšené o 70, třetí dvojčíslí vyjadřuje den narození. Čtyřmístná koncovka je rozlišujícím znakem obyvatel narozených v tomtéž kalendářním dnu.

(6) Totéž rodné číslo nesmí být přiděleno více fyzickým osobám.

(7) Rodné číslo je oprávněna užívat nebo rozhodovat o jeho využívání v mezích stanovených zákonem (dále jen "nakládat s rodným číslem") výlučně fyzická osoba, které bylo rodné číslo přiděleno (dále jen "nositel rodného čísla"), nebo její zákonný zástupce; jinak lze rodné číslo využívat jen v případech stanovených v § 13c tohoto zákona.

§ 13a

Výklad pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) určením rodných čísel vyhotovení souboru rodných čísel ministerstvem ve tvaru uvedeném v § 13 odst. 3 a 5, se shodným třetím dvojčíslím, které odpovídá datu, v němž mají být rodná čísla individuálně přidělována výdejovými místy. Z tohoto souboru určených rodných čísel se zpracovávají sestavy určených rodných čísel (dále jen "sestava") pro jednotlivé kalendářní dny, které zpracovávají výdejová místa,

b) předáváním sestav doručení sestavy určené pro konkrétní den nebo souboru sestav pro stanovené kalendářní období příslušnému výdejovému místu k jejich dalšímu zpracování,

c) přidělováním rodných čísel výběr rodného čísla ze sestavy a jeho individuální přiřazení fyzické osobě výdejovým místem,

d) ověřováním rodných čísel soubor činností vedoucí k vydání dokladu, že nositeli rodného čísla bylo přiděleno správné rodné číslo nebo chybné anebo duplicitní rodné číslo; v případě, že se ověří vydání chybného nebo duplicitního rodného čísla, provede se změna rodného čísla podle § 17,

e) osvědčováním rodných čísel soubor činností vedoucí k vydání dokladu o rodném čísle, kterým se potvrzuje, že nositeli rodného čísla bylo přiděleno rodné číslo,

f) prováděním změn rodných čísel přidělení nového rodného čísla v zákonem stanovených případech,

g) využíváním rodných čísel jejich shromažďování, vedení nebo zpracování jiným způsobem.

§ 13b

Registr rodných čísel

(1) Ministerstvo spravuje a pro účely tvorby, určování, předávání, přidělování, ověřování, osvědčování a provádění změn rodných čísel zpracovává registr rodných čísel (dále jen "registr"). Registr obsahuje veškerá určená rodná čísla podle tohoto zákona i podle dříve platných právních předpisů.

(2) Registr je informačním systémem veřejné správy, který je samostatnou funkční částí informačního systému, v němž jsou využívána veškerá rodná čísla a další pomocné související údaje. Registr vytváří technické podmínky pro určování, předávání, přidělování, ověřování, osvědčování, provádění změn rodných čísel a vedení jejich evidence.

(3) V registru ministerstvo vede

a) rodné číslo,

b) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo, a to jako blokovaný údaj,14)

c) důvod provedení změny rodného čísla,

d) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení nositele rodného čísla,

e) datum přidělení rodného čísla; u rodných čísel přidělených před účinností zákona se tento údaj vede pouze, pokud jej lze zjistit z archivních materiálů,

f) datum, místo a okres narození a u nositele rodného čísla, který se narodil v cizině, stát, na jehož území se narodil.

(4) Pro účely zpracování údajů v registru a pro jejich jednoznačné přiřazení k přesně specifikované fyzické osobě využívá registr z informačního systému tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení obyvatele,

b) den, měsíc a rok narození,

c) místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát, na jehož území se narodila,

d) pohlaví,

e) jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů, popřípadě jejich změny, rodné příjmení,

f) v případě nezrušitelného osvojení jméno, popřípadě jména, příjmení osvojitelů, popřípadě jejich změny, rodné příjmení,

g) státní občanství.

(5) V registru jsou vedena

a) určená rodná čísla,

b) přidělená rodná čísla,

c) aktuálně nepřidělená určená rodná čísla.

Rodná čísla podle písmen a), b) a c) jsou v registru vedena jako neukončený, nepřetržitě funkčně přístupný přehled dat s výlučnou informační hodnotou, vzájemně si vytvářející uživatelskou podporu pro správné přidělování rodných čísel, k provádění změn rodných čísel, k ověřování přidělených rodných čísel a odstraňování zjištěných nedostatků v chybně přidělených rodných číslech.

(6) V registru podle odstavce 5 písm. c) je veden aktuální přehled určených rodných čísel, která byla předána výdejovým místům, ale v rozhodný den nebyla přidělena fyzickým osobám, avšak mohou být kdykoliv využita podle podmínek stanovených v § 16 a 17.

(7) Ministerstvo předává z registru výdejovým místům sestavy pro individuální přidělení rodného čísla fyzickým osobám. Výdejová místa jsou povinna nejpozději do 10 dnů po ukončení kalendářního měsíce předat vyplněné sestavy zpracované za každý příslušný kalendářní den ministerstvu, a to formou, v jaké mu byly poskytnuty. Technický způsob předávání vyplněných sestav ministerstvu stanoví prováděcí právní předpis.

§ 13c

(1) Rodná čísla lze využívat jen

a) jde-li o činnost ministerstev, jiných správních úřadů, orgánů pověřených výkonem státní správy, soudů, vyplývající z jejich zákonem stanovené působnosti, nebo notářů pro potřebu vedení Centrální evidence závětí,

b) stanoví-li tak zvláštní zákon, nebo

c) se souhlasem nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce.

(2) Pro využívání rodných čísel se rodným číslem rozumí i jakákoliv kombinace čísel vyjadřující den, měsíc, rok narození a třímístnou nebo čtyřmístnou koncovku rodného čísla, z níž je možné dovodit identifikaci fyzické osoby.

§ 14

Výdejová místa

Ministerstvo předává rodná čísla výdejovým místům, kterými jsou

a) matriční úřad, který přiděluje rodná čísla fyzickým osobám narozeným na území České republiky,

b) zvláštní matrika, která přiděluje rodná čísla občanům narozeným v zahraničí, s výjimkou případů, kdy došlo k matriční události před 1. lednem 1950, a pokud tato událost byla zapsaná podle právních předpisů platných v době provedení zápisu do matriční knihy, kterou nyní vede matriční úřad na území České republiky,

c) policie, která přiděluje rodná čísla cizincům s povolením k pobytu na území České republiky2) a dále cizincům, kterým byl udělen azyl na území České republiky,3)

d) ministerstvo, které přiděluje rodná čísla obyvatelům, kteří nejsou uvedeni v písmenech a) až c), a cizincům, kteří o přidělení rodného čísla požádají po splnění podmínek podle zvláštních právních předpisů,14b) dále přiděluje rodná čísla pro potřeby policie, celní správy a zpravodajských služeb podle zvláštních právních předpisů.14c)

§ 15

Doklad o přiděleném rodném čísle

Dokladem o přiděleném rodném čísle je

a) rodný list, oddací list nebo úmrtní list, na němž je uvedeno rodné číslo nositele rodného čísla,

b) samostatný doklad o přiděleném rodném čísle vydaný a potvrzený příslušným výdejovým místem nebo doklad o přiděleném rodném čísle vydaný Českou správou sociálního zabezpečení před 1. lednem 2003 (dále jen "doklad o rodném čísle"),

c) občanský průkaz,

d) cestovní doklad, pokud je v něm uvedeno rodné číslo,

e) průkaz o povolení k pobytu pro cizince, nebo

f) průkaz povolení k pobytu azylanta.

§ 16

Přidělení rodného čísla

Rodné číslo přidělí výdejové místo

a) fyzické osobě při narození nebo nezrušitelném osvojení,

b) občanu, který dosud rodné číslo neměl,

c) cizinci s povolením k pobytu na území České republiky,2)

d) cizinci, kterému byl udělen azyl na území České republiky,3)

e) cizinci, který o přidělení rodného čísla požádal pro splnění podmínek podle zvláštních právních předpisů.14b)

§ 17

Změna rodného čísla

(1) Změnou rodného čísla se rozumí přidělení nového rodného čísla.

(2) Změna rodného čísla se provede v případě, kdy

a) totožné rodné číslo bylo přiděleno dvěma nebo více nositelům rodného čísla,

b) bylo přiděleno chybné rodné číslo,

c) došlo k nezrušitelnému osvojení, nebo

d) došlo ke změně pohlaví.

(3) Změnu rodného čísla provádí výdejové místo, které přidělilo původní rodné číslo, a to na základě nového nebo opraveného rodného listu. Změny rodných čísel přidělených před účinností tohoto zákona zajišťuje obdobným způsobem ministerstvo.

§ 17a

(1) V případech přidělení rodného čísla podle § 16 písm. a), b), c) a d) a § 17 odst. 2 výdejové místo fyzické osobě rodné číslo přidělí z moci úřední.

(2) V případech přidělení rodného čísla podle § 16 písm. e) výdejové místo fyzické osobě rodné číslo přidělí na základě písemné, odůvodněné žádosti, která obsahuje její

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny,

b) rodné příjmení,

c) den, měsíc a rok narození,

d) místo a okres narození; pokud se fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se narodila,

e) pohlaví,

f) státní občanství.

(3) Žádost o přidělení rodného čísla musí být sepsána v českém jazyce nebo opatřena úředně ověřeným překladem,9) musí obsahovat úředně ověřený podpis žadatele,9) pokud ji žadatel nepodepisuje před zaměstnancem výdejového místa.

(4) K žádosti o přidělení rodného čísla podle odstavce 2 žadatel připojí

a) rodný list fyzické osoby, je-li státním občanem České republiky, nebo

b) odpovídající doklad o datu a místě narození a státním občanství fyzické osoby, která není státním občanem České republiky, avšak je jinou fyzickou osobou splňující podmínky pro přidělení rodného čísla;14b) je-li tento doklad vyhotoven v jiném než českém jazyce, přikládá se k němu jeho úředně ověřený překlad.9)

§ 17b

Ověřování rodného čísla

(1) V případě, že nositel rodného čísla nebo jeho zákonný zástupce zjistí jakékoliv nesrovnalosti v přiděleném rodném čísle nositele rodného čísla anebo získá pochybnosti o jeho jedinečnosti, písemně požádá ministerstvo o ověření rodného čísla v registru. Žádost o ověření rodného čísla musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, místo a okres narození nositele rodného čísla, o ověření jehož rodného čísla je žádáno; u nositele rodného čísla narozeného v cizině místo narození a stát, na jehož území se narodil,

b) označení výdejového místa, které nositeli rodného čísla rodné číslo, o jehož ověření je žádáno, přidělilo, pokud je výdejové místo žadateli známo,

c) charakteristiku skutečností, pro něž je podávána žádost o ověření rodného čísla,

d) adresu místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině nositele rodného čísla, o ověření jehož rodného čísla je žádáno; podává-li za nositele rodného čísla žádost jeho zákonný zástupce, uvede se též jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině zákonného zástupce nositele rodného čísla,

e) datum sepsání žádosti,

f) podpis9) nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, který žádost o ověření rodného čísla podává (dále jen "žadatel o ověření").

(2) Ministerstvo na základě údajů vedených v registru ověří správnost uvedeného výdejového místa, které nositeli rodného čísla rodné číslo vydalo, a ve spolupráci se zjištěným skutečným výdejovým místem pak ověří, zda rodné číslo uvedené v žádosti je správné a je přiděleno nositeli rodného čísla, který je uveden v žádosti. Na základě zjištěných skutečností ministerstvo žadateli o ověření sdělí, že rodné číslo je správné, anebo že nositeli rodného čísla podle odstavce 1 písm. a) bylo přiděleno rodné číslo chybné anebo rodné číslo, které bylo současně přiděleno jinému nositeli rodného čísla. V případě zjištěné chyby v rodném čísle anebo jeho nejedinečnosti ministerstvo provede změnu rodného čísla podle ustanovení § 17 odst. 2 písm. a) nebo b) a oznámí tuto skutečnost žadateli o ověření a zjištěnému nositeli duplicitního rodného čísla.

(3) Sdělení o ověření rodného čísla podle odstavce 2 musí být žadateli o ověření doručeno do vlastních rukou.

(4) Ministerstvo o ověření rodného čísla podle odstavce 2 provede v registru záznam s uvedením data jeho provedení.

§ 17c

Osvědčování rodného čísla

(1) V případě, že nositel rodného čísla nemůže prokázat, že mu bylo přiděleno rodné číslo žádným z dokladů uvedených v § 15, požádá ministerstvo o osvědčení rodného čísla.

(2) Žádost o osvědčení rodného čísla musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, místo a okres narození nositele rodného čísla, o osvědčení jehož rodného čísla je žádáno; u nositele rodného čísla narozeného v cizině místo narození a stát, na jehož území se narodil,

b) označení výdejového místa, které nositeli rodného čísla rodné číslo, o jehož osvědčení je žádáno, přidělilo, pokud je výdejové místo žadateli známo,

c) charakteristiku skutečností, pro něž je podávána žádost o osvědčení rodného čísla,

d) adresu místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině nositele rodného čísla, o osvědčení jehož rodného čísla je žádáno; podává-li za nositele rodného čísla žádost jeho zákonný zástupce, uvede se též jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině zákonného zástupce nositele rodného čísla,

e) datum sepsání žádosti,

f) podpis9) nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, který žádost o osvědčení rodného čísla podává (dále jen "žadatel o osvědčení").

(3) Ministerstvo na základě údajů vedených v registru prověří správnost postupu výdejového místa, které nositeli rodného čísla rodné číslo vydalo, a ve spolupráci se zjištěným skutečným výdejovým místem pak ověří, zda nositeli rodného čísla uvedenému v odstavci 1

a) bylo přiděleno rodné číslo uvedené v žádosti o osvědčení rodného čísla,

b) bylo přiděleno jiné rodné číslo než uvedené v žádosti o osvědčení, nebo

c) rodné číslo přiděleno nebylo.

V případech uvedených v písmenech a) a b) pak ministerstvo vydá doklad o rodném čísle, ve kterém kromě nositele rodného čísla a jemu přiděleného správného čísla současně osvědčí, kým bylo rodné číslo přiděleno, a datum jeho přidělení.

(4) Doklad o rodném čísle podle odstavce 3 musí být žadateli o osvědčení doručen do vlastních rukou.

(5) Ministerstvo o vydání dokladu o rodném čísle podle odstavce 3 provede v registru záznam s uvedením data jeho vydání.

HLAVA IV

PŘESTUPKY A JINÉ SPRÁVNÍ DELIKTY PŘI VEDENÍ A UŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

Přestupky a jiné správní delikty

§ 17d

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a) příslušnému správnímu úřadu (§ 8a odst. 1 a 2) ve lhůtě jím stanovené nepředloží požadované doklady pro ověření správnosti a úplnosti údajů vedených v informačním systému,

b) správnímu úřadu uvedenému v § 8a odst. 2 předloží k ověření údajů vedených v informačním systému neoprávněně pozměněné nebo padělané doklady,

c) správnímu úřadu uvedenému v § 8a odst. 1 a 2 ohlásí nepravdivé údaje k jejich zavedení do informačního systému, nebo

d) neoprávněně nakládá s rodným číslem jiné fyzické osoby (§ 13 odst. 7).

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 25 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b), c) a d) pokutu do 100 000 Kč.

(3) Přestupky podle odstavce 1 projednávají v přenesené působnosti obecní úřady obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřady městských částí určené Statutem hlavního města Prahy příslušné podle místa pobytu obyvatele, který se jich dopustil.

(4) Výnos pokut uložených podle odstavce 1 je příjmem obce s rozšířenou působností, jejíž obecní úřad pokutu uložil, v hlavním městě Praze je příjmem městské části, jejíž úřad pokutu uložil.

(5) Pokud není v odstavci 3 stanoveno jinak, vztahuje se na přestupky a jejich projednávání zákon o přestupcích.14d)

§ 17e

(1) Jiného správního deliktu se dopustí právnická osoba, která

a) neoprávněně nakládá s rodným číslem (§ 13 odst. 7), nebo

b) neoprávněně využívá rodná čísla (§ 13c odst. 1).

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) pokutu do výše 10 000 000 Kč.

(3) Dopustí-li se fyzická osoba, která je podnikatelem, při výkonu své podnikatelské činnosti nebo v přímé souvislosti s ní jednání uvedeného v odstavci 1, posoudí se její jednání podle odstavce 1 a uloží pokuta podle odstavce 2.

(4) Správní delikty podle odstavce 1 projednává Úřad pro ochranu osobních údajů,14e) (dále jen "Úřad"). Při stanovení výše pokuty přihlédne Úřad k závažnosti jiného správního deliktu, zejména ke způsobu a okolnostem jeho spáchání, k významu a rozsahu jeho následků, k době trvání protiprávního jednání a ke skutečnosti, zda a jak se odpovědná osoba přičinila o odstranění nebo zmírnění škodlivých následků jiného správního deliktu.

(5) Řízení o uložení pokuty podle odstavce 1 lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se Úřad o protiprávním jednání nebo nesplnění povinnosti dozvěděl, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy k protiprávnímu jednání nebo nesplnění povinnosti došlo. Řízení o uložení pokuty musí být pravomocně skončeno nejpozději do 1 roku ode dne zahájení řízení. Po uplynutí této lhůty nelze správní delikt dál projednávat. Na jiné správní delikty a jejich projednávání se jinak vztahuje zvláštní právní předpis.14f)

(6) Pokuty podle odstavce 1 jsou příjmem státního rozpočtu České republiky, vybírá je Úřad a podle zvláštního právního předpisu14g) je vymáhá územní finanční orgán.

§ 17f

Byl-li přestupek nebo jiný správní delikt spáchán opětovně do 1 roku od pravomocného rozhodnutí, kterým byl pachatel uznán vinným za týž přestupek nebo jiný správní delikt, horní hranice sazby pokuty se zvyšuje na dvojnásobek.

HLAVA V

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ

§ 18

Vztah ke správnímu řádu

Na řízení, v němž se rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech obyvatel, se vztahuje správní řád. Vyhovuje-li se podle tohoto zákona podání žadatele v plném rozsahu, nevydává se rozhodnutí o správním řízení. V řízení o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle § 12 odst. 1 se vždy vydává rozhodnutí ve správním řízení.

§ 19

Povinnost zachovávat mlčenlivost

(1) Zaměstnanci ministerstva, krajů nebo obcí, přednosta a zaměstnanci v újezdních úřadech4) a zaměstnanci a příslušníci policie jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při provádění tohoto zákona nebo v přímé souvislosti s ním. Tato povinnost trvá i po skončení pracovněprávního nebo služebního poměru.

(2) Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být zproštěny osoby uvedené v odstavci 1 pouze tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, anebo ve veřejném zájmu vedoucím zaměstnancem, a to písemně s uvedením rozsahu a účelu; tím není dotčena povinnost oznamovat určité skutečnosti orgánům příslušným podle zvláštních právních předpisů15) nebo podle § 22.

§ 20

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu občanem, který předloží platný občanský průkaz vydaný do 30. dubna 1993, ohlašovna oddělí pravý dolní roh předních desek a u občanského průkazu vydaného po 30. dubnu 1993, který neobsahuje strojově čitelné údaje, ohlašovna oddělí pravý dolní roh. Pro další postup platí ustanovení § 10 přiměřeně.

§ 21

(1) Trvalý pobyt občana vedený dosud v evidenci pobytu občanů se ke dni účinnosti tohoto zákona považuje za místo trvalého pobytu podle tohoto zákona.

(2) U občana, který nemá ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona veden trvalý pobyt v evidenci pobytu občanů, se postupuje podle § 10 odst. 3 obdobně.

§ 22

Poskytování údajů z informačního systému pro účely sociálního zabezpečení a zaměstnanosti

(1) Ministerstvo a okresní úřady poskytují z informačního systému do 31. prosince 2001 na dožádání

a) orgánům sociálního zabezpečení16) údaje potřebné pro

1. výběr a vymáhání pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

2. provádění důchodového pojištění (zabezpečení) a nemocenského pojištění (péče);

b) orgánům rozhodujícím o dávkách státní sociální podpory a orgánům provádějícím kontrolní činnost17) údaje potřebné pro provádění státní sociální podpory;

c) orgánům sociální péče a obcím18) údaje potřebné pro poskytování dávek nebo služeb sociální péče;

d) úřadům práce19) údaje potřebné pro plnění úkolů při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti.

(2) Údaje z informačního systému podle odstavce 1 se poskytují elektronickou formou.

(3) Povinnosti podle § 8 odst. 2 platí i pro orgány a obce uvedené v odstavci 1.

§ 22a

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, městským částem hlavního města Prahy, městským částem nebo městským obvodům měst Brna, Ostravy a Plzně a obecním úřadům podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

§ 23

Pracovněprávní vztahy

Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců, kteří ke dni účinnosti tohoto zákona vykonávají činnosti v oblasti hlášení a evidence pobytu občanů, přecházejí ke dni účinnosti tohoto zákona z policie na okresní úřady, v jejichž územním obvodu mají tito zaměstnanci pracoviště.

§ 24

(1) Příslušné útvary policie, které vedly evidence občanů do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinny předat tyto evidence příslušným okresním úřadům nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Obecní úřady předají ohlašovnám spisovou dokumentaci související s přihlašováním pobytu občanů nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Orgány, které do dne nabytí účinnosti tohoto zákona vykonávaly státní správu v oblasti rodných čísel, převedou příslušnou spisovou dokumentaci ministerstvu nejpozději do 30. června 2003.

§ 25

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) vzory tiskopisů "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", "Doklad o rodném čísle", "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" a "Potvrzení o změně místa trvalého pobytu",

b) technický způsob předávání rodných čísel na výdejová místa, přidělování rodných čísel výdejovým místem,

c) způsob a podmínky provádění kontroly údajů v informačním systému.

ČÁST ČTVRTÁ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 28

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.

2. Zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací.

3. Zákon č. 128/1989 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

§ 29

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2000. Ustanovení § 1 písm. b) a c), § 3 odst. 3, § 6 písm. c), § 13 až 17, § 25 písm. b) nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2003.

* * *

Zákon č. 2/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony, nabyl účinnosti prvním dnem následujícího měsíce po dni vyhlášení (1. února 2002).

Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Zákon č. 53/2004 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel, nabyl účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení (1. dubna 2004).

Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

4) § 37 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

5) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

5a) § 3 odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb.

5b) Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.

5c) § 14 a 15 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

5d) § 57a trestního zákona.

5e) § 57 trestního zákona.

5f) § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.

6) Například zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.

7) § 1 až 3 zákona č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9) Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění zákona č. 15/1997 Sb.

10) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.

11) Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení a přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb.

12) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

12a) § 3 odst. 4 zákona č. 301/2000 Sb.

13) § 12 odst. 3 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.

14) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

14a) § 4 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb.

14b) Například zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

14c) Například zákon č. 283/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

14d) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

14e) § 29 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14f) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

14g) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

15) Například § 8 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

16) § 3 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb.

17) § 63 odst. 3, § 65 a 66 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

18) § 1 zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 582/1991 Sb.

19) § 2 odst. 2 zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 167/1999 Sb.

Přesunout nahoru