Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 30/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění vyhlášky č. 478/2002 Sb.

Částka 10/2004
Platnost od 30.01.2004
Účinnost od 01.02.2004
Zrušeno k 01.01.2007 (537/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

30

VYHLÁŠKA

ze dne 21. ledna 2004,

kterou se mění vyhláška č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění vyhlášky č. 478/2002 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 45 odst. 2, § 46 odst. 1, 2 a 6 a § 47 odst. 2 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění vyhlášky č. 478/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písmeno d) zní:

"d) očkování při úrazech, poraněních a nehojících se ranách, jakož i před některými léčebnými výkony, zejména operacemi na konečníku a tlustém střevě, s cílem prevence vzniku ranných infekcí,".

2. V § 3 odstavec 3 zní:

"(3) Přeočkování se provede v době od dovršení jedenáctého do dovršení dvanáctého roku věku dítěte po předchozím provedení tuberkulinového testu u dětí tuberkulin negativních.".

3. V § 4 odstavce 2 a 3 znějí:

"(2) Přeočkování se provede očkovací látkou proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli v době od dovršení pátého do dovršení šestého roku věku dítěte.

(3) Další přeočkování proti tetanu se provede očkovací látkou proti tetanu v době od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku dítěte a pak u osob, které byly očkovány podle tohoto a předchozích odstavců vždy po každých 10 až 15 letech.".

4. V § 4 odst. 4 se slovo "dospělých" nahrazuje slovem "zletilých".

5. V § 5 odstavec 2 zní:

"(2) Přeočkování se provede v kalendářním roce následujícím po roce, v němž bylo provedeno základní očkování, a to opět ve dvou etapách v březnu a květnu, a dále u dětí od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku ve druhé etapě v květnu.".

6. § 7 včetně nadpisu zní:

"§ 7

Pravidelné očkování proti virové hepatitidě B

(1) První dávka očkovací látky se podá dětem v prvních měsících života podle typu očkovací látky, třetí dávka očkovací látky se podá nejpozději do konce tří let věku dítěte. Jde-li o novorozence HBsAg pozitivních matek, očkování se provede ještě před podáním očkovací látky proti tuberkulóze (§ 3 odst. 1), a to nejpozději do 24 hodin po narození.

(2) V případě dětí, které nebyly proti virové hepatitidě B očkovány podle odstavce 1, se provede očkování v době od dovršení dvanáctého do dovršení třináctého roku věku dítěte.

(3) Očkování se provede i u fyzických osob

a) které mají být zařazeny do pravidelných dialyzačních programů,

b) nově přijatých do ústavů sociální péče s výjimkou domovů důchodců a domovů-penziónů pro důchodce,

c) v případech sexuálních kontaktů s fyzickými osobami s onemocněním virovou hepatitidou B nebo nosičstvím HBsAg,

d) žijících ve společné domácnosti s fyzickými osobami s onemocněním virovou hepatitidou B nebo nosičstvím HBsAg, je-li provedení tohoto očkování uloženo orgánem ochrany veřejného zdraví.".

7. § 8 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2) zní:

"§ 8

Pravidelné očkování proti chřipce a nákazám vyvolaným Streptokokem pneumoniae

(1) Očkování proti chřipce se provede každý rok u fyzických osob umístěných v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, domovech důchodců a domovech-pensionech pro důchodce. Očkování se provede též u fyzických osob umístěných v ústavech sociální péče, pokud tyto osoby trpí chronickými nespecifickými onemocněními dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév a ledvin nebo diabetem.

(2) U fyzických osob uvedených v odstavci 1 se provede též očkování proti nákazám vyvolaným Streptokokem pneumoniae jen jedenkrát a dále se postupuje podle schváleného souhrnu údajů o přípravku.2)

2) § 2 odst. 20 zákona č. 79/1997 Sb., ve znění zákona č. 149/2000 Sb. a zákona č. 129/2003 Sb.".

8. § 9 včetně nadpisu zní:

"§ 9

Pravidelné očkování proti virové hepatitidě A a virové hepatitidě B při poranění injekční jehlou

Očkování proti virové hepatitidě A aplikací 1 dávky a virové hepatitidě B aplikací 3 dávek se provede po poranění injekční jehlou po ověření stavu imunity u těch poraněných fyzických osob, u kterých vyšetření imunity neprokáže protilátky proti virové hepatitidě A nebo hladina antiHBs protilátek bude nižší než 10 IU/litr. Očkování proti virové hepatitidě B se neprovede, pokud byla fyzická osoba očkována v rozsahu podle § 7, 11 a 11a.".

9. § 10 se zrušuje.

10. V § 11 odst. 1 větě první se za slova "ošetřování osob, o něž mají pečovat," vkládají slova "při manipulaci se zdravotnickým odpadem a u osob činných v nízkoprahových programech pro uživatele drog".

11. V § 11 se odstavec 3 zrušuje.

12. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3) zní:

"§ 11a

Zvláštní očkování proti virové hepatitidě A a virové hepatitidě B

Zvláštní očkování proti virové hepatitidě A a virové hepatitidě B se provede u zaměstnanců základních složek integrovaného záchranného systému3) přijatých do pracovního nebo služebního poměru ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

3) § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.".

13. § 13 včetně nadpisu zní:

"§ 13

Zvláštní očkování proti chřipce a nákazám vyvolaným Streptokokem pneumoniae

Zvláštní očkování proti chřipce a nákazám vyvolaným Streptokokem pneumoniae se provede u fyzických osob pracujících na pracovištích uvedených v § 20 odst. 3, a to v případě očkování proti chřipce každý rok, v případě očkování proti nákazám vyvolaným Streptokokem pneumoniae se postupuje podle schváleného souhrnu údajů o přípravku.2)".

14. V § 14 odst. 1 se na konci věty první tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "a v indikovaných případech v předoperační přípravě.".

15. V § 15 se odstavce 1 až 3 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 1 a 2.

16. V § 16 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Dokladem o trvalé kontraindikaci, který musí být součástí zdravotnické dokumentace, je písemné vyjádření odborného lékaře nebo záznam očkujícího lékaře o zjištění stanoviska odborného lékaře s uvedením jeho jména, příjmení a data sdělení stanoviska. Za odborného lékaře se považuje odborník v oboru neurologie, nebo v oborech imunologie, alergologie, neonatologie a infekce.".

17. V § 16 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Kontraindikacemi podání očkovací látky proti dávivému kašli se rozumí:

a) závažné alergické reakce a hyperreakce po předchozí aplikaci vakcíny,

b) encefalopatie, epilepsie nebo epileptický záchvat vyprovokovaný předchozí aplikací očkovací látky proti dávivému kašli,

c) závažná onemocnění centrálního nebo periferního nervového systému s nejistou prognózou,

d) progredující neurologické onemocnění.".

18. V § 19 se odstavec 4 zrušuje.

19. V § 20 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

20. V § 20 odst. 1 se za slova "transfúzních stanic," vkládají slova "pracoviště stomatologická, patologicko-anatomická, soudního lékařství, psychiatrická a pracoviště zdravotnické záchranné služby".

21. V § 20 odst. 3 se za slova "dlouhodobě nemocných" vkládají slova "domy s pečovatelskou službou,".

22. V § 22 se na konci doplňuje text: "a dále údaje o provedeném očkování, hrazeném fyzickou osobou, která požádala o provedení pravidelného, zvláštního nebo mimořádného očkování jinou očkovací látkou, než zajistil příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2004.


Ministryně:

MUDr. Součková v. r.

Přesunout nahoru