Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 296/2004 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

Částka 96/2004
Platnost od 14.05.2004
Účinnost od 14.05.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

296

VYHLÁŠKA

ze dne 28. dubna 2004,

kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 13b odst. 7 a § 25 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 53/2004 Sb., (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

TECHNICKÝ ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ RODNÝCH ČÍSEL NA VÝDEJOVÁ MÍSTA A PŘIDĚLOVÁNÍ RODNÝCH ČÍSEL VÝDEJOVÝM MÍSTEM

§ 1

Předávání rodných čísel na výdejová místa

(1) Z registru rodných čísel1) (dále jen "registr") se pro účely individuálního přiřazení rodného čísla fyzickým osobám2) předávají výdejovým místům rodných čísel3) (dále jen "výdejové místo") sestavy rodných čísel (dále jen "sestava"). Sestava je tvořena pro jednotlivé kalendářní dny a výdejovému místu se soubory sestav předávají na období tří kalendářních měsíců tak, aby je každé výdejové místo obdrželo k prověření a následnému využití nejpozději 3 pracovní dny před začátkem prvního kalendářního měsíce období, pro něž je soubor sestav tvořen. Postup podle věty druhé se nepoužije v případě, jsou-li sestavy nebo vyžádaná rodná čísla podle odstavce 2 poskytována dálkovým přístupem prostřednictvím sítě elektronických komunikací se zajištěním zpětné komunikace s výdejovým místem.

(2) Z registru se dále na vyžádání výdejového místa poskytují určená a dosud nepřidělená rodná čísla za účelem jejich přidělení fyzické osobě podle § 16 písm. b), c), d) a e) a § 17 odst. 2 zákona (dále jen "vyžádaná rodná čísla").

(3) Sestavy podle odstavce 1 se předávají nebo vyžádaná rodná čísla podle odstavce 2 se poskytují4)

a) dálkovým přístupem prostřednictvím sítě elektronických komunikací se zajištěním zpětné komunikace s výdejovým místem,

b) na technickém nosiči dat, nebo

c) ve formě tištěné dokumentace.

(4) Konkrétní formu předávání sestav nebo poskytování vyžádaných rodných čísel na příslušné výdejové místo stanoví správce registru5) podle stavu technických podmínek registru s přihlédnutím ke stavu technických podmínek konkrétního výdejového místa.

(5) Předané sestavy, obsahující rodná čísla pro příslušný kalendářní měsíc, spolu s vyžádanými rodnými čísly v tomto měsíci, předá výdejové místo po jejich zpracování podle § 2 správci registru, a to formou, v jaké mu byly poskytnuty.

§ 2

Přidělování rodného čísla výdejovým místem

(1) Do sestavy se k rodnému číslu přidělenému fyzické osobě při narození pro účely tvorby registru zapisují tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení fyzické osoby, které bylo rodné číslo přiděleno,

b) den, měsíc a rok narození,

c) místo a okres narození a u fyzické osoby, která se narodila v cizině, místo a stát narození; název místa narození se zapisuje podle jeho aktuální podoby v době provádění zápisu,6)

d) datum přidělení rodného čísla.

(2) Výdejové místo předává správci registru pro účely tvorby registru o fyzické osobě, jíž bylo přiděleno rodné číslo podle § 16 písm. b), c), d) a e) a § 17 odst. 2 zákona, tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení fyzické osoby, které bylo rodné číslo přiděleno,

b) den, měsíc a rok narození,

c) místo a okres narození a u fyzické osoby, která se narodila v cizině, místo a stát narození,

d) datum přidělení rodného čísla,

e) v případě osvojení jméno, popřípadě jména, příjmení osvojitele nebo osvojitelů7), rodné příjmení a rodné číslo osvojitele nebo osvojitelů,

f) původně přidělené rodné číslo, je-li přiděleno nové,

g) důvod přidělení rodného čísla.

(3) U fyzické osoby, jíž bylo přiděleno rodné číslo podle § 17 odst. 2 zákona, se uvádějí údaje původní i nové.

§ 3

Způsob a podmínky provádění kontroly údajů v informačním systému evidence obyvatel

(1) Kontrola údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel (dále jen "informační systém") se provádí jak s využitím programového vybavení informačního systému, tak i formou místního šetření na pracovištích zpracovatelů8) údajů vedených v informačním systému.

(2) Předmětem kontroly je

a) úplnost, přesnost a aktuálnost vedených údajů,9)

b) rozlišení zpracovávání aktuálních, historických nebo blokovaných údajů za účelem ověřování,9)

c) vedení záznamů o poskytování údajů,10)

d) zajištění vedení údajů4) před jejich případnými změnami, zničením či ztrátou, neoprávněným přenosem, nebo jiným neoprávněným zpracováním, popřípadě před jejich jiným zneužitím, neoprávněným nebo nahodilým přístupem k nim,

e) vyhodnocení účinnosti přijatých opatření4) k ochraně údajů a

f) vyhodnocení důsledného zpracovávání námitek subjektů údajů.11)

(3) Při provádění kontroly je vždy postupováno tak, aby nebylo omezeno, nebo přerušeno zpracování údajů vedených v informačním systému a aby byly v plném rozsahu zajištěny předpoklady pro výkon odpovědnosti správce informačního systému.12)

Vzory tiskopisů

§ 4

(1) Vzor tiskopisu "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" je uveden v příloze č. 1.

(2) Vzor tiskopisu "Doklad o rodném čísle" je uveden v příloze č. 2.

(3) Vzor tiskopisu "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" je uveden v příloze č. 3.

(4) Vzor tiskopisu "Potvrzení o změně místa trvalého pobytu" je uveden v příloze č. 4.

§ 5

Tiskopisy přihlašovacího lístku k trvalému pobytu, dokladu o rodném čísle, žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému a potvrzení o změně místa trvalého pobytu vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky mohou být používány do 31. prosince 2005.


ČÁST DRUHÁzrušeno

§ 6zrušeno


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 299/2006 Sb. Čl. IV

Tiskopis žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému vydaný podle vzoru tohoto tiskopisu stanoveného vyhláškou č. 296/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, může být používán nejdéle do 31. prosince 2010.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 84/2011 Sb. Čl. II

Tiskopis žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému vydaný podle vzoru tohoto tiskopisu stanoveného vyhláškou č. 296/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, může být používán nejdéle do 31. prosince 2015.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 5/2015 Sb. Čl. II

Tiskopisy „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“ a „Potvrzení o změně místa trvalého pobytu“ vydané podle vyhlášky č. 296/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být používány nejdéle do 31. prosince 2018.


Ministr:
Mgr. Gross v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 296/2004 Sb.

Vzor tiskopisu „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“.

Vzor tiskopisu „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 296/2004 Sb.

Vzor tiskopisu „Doklad o rodném čísle“

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 296/2004 Sb.

Vzor tiskopisu „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“

Vzor tiskopisu „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 296/2004 Sb.

Vzor tiskopisu „Potvrzení o změně místa trvalého pobytu“

Vzor tiskopisu „Potvrzení o změně místa trvalého pobytu“

Poznámky pod čarou

1) § 13b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

2) § 13 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

3) § 14 zákona č. 133/2000 Sb.

4) § 13 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

5) § 13b odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb.
§ 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb.

6) § 17 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

7) Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb.

9) § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb.

10) § 8 odst. 6 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

11) § 21 zákona č. 101/2000 Sb.
§ 8a odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

12) § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb.

Přesunout nahoru