Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 271/2004 Sb.Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

Částka 87/2004
Platnost od 30.04.2004
Účinnost od 01.05.2004
Zrušeno k 31.12.2006 (603/2006 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

271

VYHLÁŠKA

ze dne 7. dubna 2004

o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

Komise pro cenné papíry stanoví podle § 139 písm. f) ve spojení s § 89 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje minimální rozsah informací, které musí obsahovat výroční zpráva fondu kolektivního investování nad rámec zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví, osnovu výroční zprávy investiční společnosti a fondu kolektivního investování, osnovu pololetní zprávy investiční společnosti a fondu kolektivního investování, osnovu dalších informačních povinností investiční společnosti a fondu kolektivního investování, podrobnosti o formě uvedených zpráv a informací, způsobu jejich uveřejňování a způsobu jejich zasílání Komisi pro cenné papíry (dále jen "Komise").

§ 2

Vymezení některých pojmů

(1) Údaji o osobě se pro účely této vyhlášky rozumí údaje podle § 2 odst. 1 písm. j) zákona.

(2) Údaje ve výroční zprávě jsou uváděny k poslednímu dni účetního období, za které je výroční zpráva vypracována. Rozhodným obdobím je účetní období, za které je výroční zpráva vypracována.

(3) Údaje v pololetní zprávě jsou uváděny k poslednímu dni šestého měsíce účetního období, za které je pololetní zpráva vypracována. Rozhodným obdobím je prvních šest měsíců účetního období, za které je pololetní zpráva vypracována.

§ 3

Výroční zpráva investiční společnosti

Osnovu výroční zprávy investiční společnosti stanoví přílohy č. 1 a 7 k této vyhlášce.

§ 4

Výroční zpráva investičního fondu

(1) Výroční zpráva investičního fondu musí nad rámec zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví obsahovat alespoň údaje o

a) změnách skutečností zapsaných v obchodním rejstříku, ke kterým došlo během rozhodného období, a návrzích na zápis změn do obchodního rejstříku, které byly soudu podané v rozhodném období,

b) každé investiční společnosti, která obhospodařovala majetek investičního fondu, byť jen po část rozhodného období, a datu uzavření obhospodařovatelské smlouvy a datu ukončení obhospodařování investiční společností,

c) skutečnostech, které mají významný vliv na výkon činnosti investičního fondu (například podání návrhu nebo zahájení řízení o konkurzu nebo vyrovnání), spolu s uvedením hlavních faktorů, které měly vliv na hospodářský výsledek,

d) členech představenstva a dozorčí rady, vedoucích osobách a zaměstnancích pověřených obhospodařováním majetku investičního fondu (portfolio manažerech) k poslednímu dni rozhodného období, jejich zkušenostech, kvalifikaci a o datu, kdy nabylo účinnosti jmenování těchto osob,

e) osobách, které měly kvalifikovanou účast na investičním fondu, byť jen po část rozhodného období, s uvedením výše podílu na investičním fondu, spolu s uvedením doby, po jakou měly kvalifikovanou účast na investičním fondu,

f) osobách, na kterých měl investiční fond kvalifikovanou účast, byť jen po část rozhodného období, s uvedením výše podílu na základním kapitálu a hospodářského výsledku těchto osob, spolu s uvedením doby, po jakou investiční fond měl kvalifikovanou účast na těchto osobách. Pokud nejsou k dispozici auditované hospodářské výsledky těchto osob, uvede investiční fond hospodářské výsledky neauditované,

g) osobách, které byly s investičním fondem personálně propojeny, byť jen po část rozhodného období, s uvedením způsobu propojení, spolu s uvedením doby, po jakou byly tyto osoby s investičním fondem personálně propojené,

h) osobách, které jednaly v rozhodném období s investičním fondem ve shodě a nebyly s investičním fondem majetkově nebo personálně propojené,

i) všech depozitářích investičního fondu v rozhodném období,

j) osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetkových hodnot investičního fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetkových hodnot investičního fondu,

k) všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční fond, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po jakou vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční fond,

l) u investičního fondu založeného na dobu určitou den, kterým tato doba končí,

m) všech peněžitých i naturálních příjmech nebo jiných plněních, které přijali v rozhodném období členové představenstva, dozorčí rady, vedoucí osoby a zaměstnanci pověření obhospodařováním majetku investičního fondu (portfolio manažeři) od investičního fondu nebo od osob ovládaných investičním fondem, a to za každou osobu zvlášť, o právním důvodu těchto plnění a dále o peněžních vztazích mezi investičním fondem nebo osobami ovládanými investičním fondem a těmito osobami, a to souhrnně za každý orgán a vedoucí osoby a zároveň za každou osobu zvlášť,

n) počtu akcií investičního fondu, které jsou v majetku členů představenstva, dozorčí rady, vedoucích osob a zaměstnanců pověřených obhospodařováním majetku podílového fondu (portfolio manažerů), a počtu akcií investičního fondu, které jsou předmětem opčních či jiných práv těchto osob, a to vždy souhrnně za každý orgán a vedoucí osoby a zároveň za každou osobu zvlášť,

o) soudních sporech, jejichž účastníkem byl nebo je investiční fond, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku investičního fondu k poslednímu dni rozhodného období, a

p) aktivech investičního fondu zatížených právy třetích osob.

(2) Výroční zpráva investičního fondu musí dále obsahovat

a) údaje podle příloh č. 2, 3, 4 a 7 k této vyhlášce,

b) vývoj hodnoty akcie v rozhodném období v grafické podobě; pokud je investiční strategie investičního fondu vázána na pevně stanovený index (benchmark), uvede se i vývoj tohoto pevně stanoveného indexu v rozhodném období v grafické podobě,

c) skladbu investičních nástrojů podle jednotlivých druhů a emitentů, pokud souhrn hodnot každého z těchto nástrojů přesahuje 1 % hodnoty majetku v investičním fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, podle přílohy č. 5 této vyhlášky,

d) identifikaci dalších majetkových hodnot, pokud jejich hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku v investičním fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny na začátku období, přírůstků, úbytků, celkové pořizovací ceny na konci účetního období a oprávky a opravných položek (tvorba a použití), a

e) údaj o dividendě, kterou obdrželi akcionáři investičního fondu v rozhodném období na jednu akcii.

§ 5

Výroční zpráva podílového fondu

(1) Výroční zpráva podílového fondu musí nad rámec zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví obsahovat alespoň

a) název podílového fondu a ISIN nebo SIN podílového listu, byl-li přidělen,

b) údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po jakou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala,

c) údaje o zaměstnanci pověřeného obhospodařováním majetku podílového fondu (portfolio manažerovi) a dále uvedení údajů o jeho zkušenostech a kvalifikaci,

d) o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období,

e) údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetkových hodnot podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetkových hodnot podílového fondu,

f) počet emitovaných podílových listů k závěrečnému datu rozhodného období,

g) údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční společnost a pro obhospodařované fondy, byť jen pro část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po jakou vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro podílový fond,

h) údaje podle příloh č. 2, 3 a 4 k této vyhlášce,

i) údaje podle přílohy č. 7 k této vyhlášce týkající se závazků, pokud hodnota závazků podílového fondu přesahovala k poslednímu dni rozhodného období hodnotu 2 % celkového majetku fondu,

j) skladbu investičních nástrojů podle jednotlivých druhů a emitentů, pokud souhrn hodnot každého z těchto nástrojů přesahuje 1 % hodnoty majetku v podílovém fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, podle přílohy č. 5 této vyhlášky,

k) identifikaci dalších majetkových hodnot, pokud jejich hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny na začátku období, přírůstků, úbytků, celkové pořizovací ceny na konci účetního období a oprávky a opravných položek (tvorba a použití),

l) vývoj hodnoty podílového listu v rozhodném období v názorné grafické podobě; pokud je investiční strategie podílového fondu vázána na pevně stanovený index (benchmark), uvede se i vývoj tohoto pevně stanoveného indexu v rozhodném období v grafické podobě,

m) údaj o výnosu, který obdrželi podílníci podílového fondu na jeden podílový list v rozhodném období, a

n) údaj o soudních sporech, jejichž účastníkem byla nebo je investiční společnost jménem podílového fondu, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku podílového fondu k poslednímu dni rozhodného období.

(2) Výroční zpráva otevřeného podílového fondu musí dále obsahovat

a) celkový počet podílových listů vydaných v rozhodném období a celkovou částku, za kterou byly podílové listy vydány, a to bez přirážek; zvlášť se uvedou údaje za podílové listy vydané v České republice, a

b) celkový počet podílových listů odkoupených v rozhodném období a celkovou částku, za kterou byly podílové listy odkoupeny, a to beze srážek; zvlášť se uvedou údaje za podílové listy odkoupené v České republice.

(3) U uzavřeného podílového fondu založeného na dobu určitou se uvede den, kterým tato doba končí.

§ 6

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu

Kromě údajů podle § 5 výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obsahuje skladbu majetku v peněžním vyjádření a v procentním podílu na celkovém majetku standardního podílového fondu podle struktury dané přílohou č. 6.

§ 7

Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů

Kromě údajů podle § 4, případně § 5 uvede speciální fond cenných papírů skladbu majetku v peněžním vyjádření a v procentním podílu na celkovém majetku speciálního investičního fondu cenných papírů podle následující struktury:

a) investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu podle § 51 odst. 1 písm. a) zákona,

b) státní dluhopisy a dluhopisy, za které převzal záruku stát,

c) hypoteční zástavní listy,

d) dluhopisy vydané centrální bankou nebo bankou,

e) cenné papíry vydané fondem kolektivního investování podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona a

f) ostatní aktiva, například vklady u bank.

§ 8

Výroční zpráva speciálního fondu nemovitostí

Kromě údajů podle § 4, případně § 5 uvede speciální fond nemovitostí skladbu majetku v peněžním vyjádření a v procentním podílu na celkovém majetku speciálního investičního fondu nemovitostí podle následující struktury:

a) budovy nebo pozemky za účelem jejich správy; z toho uvede budovy a pozemky zatížené zástavním právem třetích osob, a

b) účasti na právnické osobě, jejímž předmětem podnikání je správa vlastních nemovitostí.

§ 9

Výroční zpráva speciálního fondu derivátů

Kromě údajů podle § 4, případně § 5 uvede speciální fond derivátů skladbu majetku v peněžním vyjádření a v procentním podílu na celkovém majetku speciálního fondu derivátů podle následující struktury:

a) podrobnější skladba majetku tohoto fondu alespoň s rozdělením aktiv na

1. deriváty přijaté k obchodování na regulovaném trhu a

2. deriváty nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu podle § 54 odst. 2 písm. b) zákona,

b) podrobnější členění derivátů nejméně na

1. opce na investiční nástroje,

2. finanční termínové smlouvy na investiční nástroje, zejména futures,

3. forwardy,

4. swapy,

5. rozdílové smlouvy a obdobné nástroje pro přenos úrokového nebo kurzového rizika,

6. nástroje umožňující přenos úvěrového rizika,

7. jiné nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu investičního cenného papíru, indexu, úrokové míry, kurzu měny nebo ceny komodity,

c) členění derivátů podle podkladového aktiva podle přílohy č. 8 k této vyhlášce.

§ 10

Další náležitosti výroční zprávy

Součástí výroční zprávy investiční společnosti, investičního fondu a výroční zprávy podílového fondu jsou též údaje o osobě auditora nebo auditorské společnosti a zpráva auditora a jeho výhrady nebo připomínky v plném znění.

§ 11

Pololetní zpráva investiční společnosti a fondu kolektivního investování

(1) Pololetní zpráva investiční společnosti a fondu kolektivního investování musí obsahovat

a) u investiční společnosti údaje podle příloh č. 1 a 7 k této vyhlášce,

b) u fondu kolektivního investování údaje podle příloh č. 2, 3 a 7 k této vyhlášce. Pokud je hodnota závazků u podílového fondu k poslednímu dni rozhodného období menší než 2 % celkového majetku, nemusí pololetní zpráva u podílového fondu obsahovat přílohu č. 7,

c) u fondu kolektivního investování skladbu investičních instrumentů podle jednotlivých druhů a emitentů, pokud souhrn hodnot každého z těchto nástrojů přesahuje 1 % hodnoty majetku ve fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy podle přílohy č. 4 k této vyhlášce,

d) u fondu kolektivního investování identifikaci dalších majetkových hodnot, pokud jejich hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy s uvedením celkové pořizovací ceny na začátku období, přírůstků, úbytků, celkové ceny podle ocenění na konci pololetí a oprávky a opravných položek (tvorba a použití), a

e) popisnou část.

(2) Popisná část pololetní zprávy fondu kolektivního investování podle odstavce 1 písm. f) musí obsahovat v rozsahu, který je nezbytný pro přesné a správné posouzení vývoje činnosti fondu kolektivního investování, alespoň

a) popis stavu a minulých vývojových tendencí činnosti fondu kolektivního investování v pololetí, na které se pololetní zpráva vztahuje,

b) popis důležitých faktorů, které ovlivnily hospodářské výsledky fondu kolektivního investování v pololetí, na které se pololetní zpráva vztahuje, a

c) odpovídající srovnání s prvním pololetím předchozího roku.

(3) Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu musí dále obsahovat

a) celkový počet podílových listů vydaných v rozhodném období a celkovou částku, za kterou byly podílové listy vydány, a to bez přirážek; zvlášť se uvedou údaje za podílové listy vydané v České republice, a

b) celkový počet podílových listů odkoupených v rozhodném období a celkovou částku, za kterou byly podílové listy odkoupeny, a to beze srážek; zvlášť se uvedou údaje za podílové listy odkoupené v České republice.

§ 12

Zahraniční standardní fond

Informace, které zahraniční standardní fond uveřejňuje do 1 měsíce po skončení každého kalendářního čtvrtletí způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 45 odst. 3 zákona, obsahují alespoň údaje podle přílohy č. 9 k této vyhlášce.

§ 13

Měsíční informační povinnost fondu kolektivního investování

Informace, které fond kolektivního investování uveřejňuje nejméně jednou měsíčně, obsahují alespoň údaje podle přílohy č. 9 k této vyhlášce.

§ 14

Informace, které fond kolektivního investování uveřejňuje nejméně jednou za dva týdny, obsahují alespoň údaje podle přílohy č. 10 k této vyhlášce.

§ 15

Forma zpráv a způsob zasílání informací

Informace, které musí být uveřejněny podle zákona, jsou zasílány Komisi v elektronické podobě ve formě datové zprávy1) podle standardizovaného datového formuláře. Vzor standardizovaného datového formuláře elektronické podoby těchto zpráv uveřejní Komise nejpozději ke dni účinnosti vyhlášky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Elektronická podoba zprávy musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem2) založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.3)

§ 16

Způsob uveřejňování informací

Informace a podklady, které musí investiční společnost a investiční fond podle zákona uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, uveřejní investiční společnost nebo investiční fond na své internetové adrese (URL adresa) způsobem, kterým podnikatelé v oboru kapitálového trhu obvykle uveřejňují informace o svých službách nebo produktech. Přitom investiční společnost nebo investiční fond zajistí zejména, aby

a) internetová adresa byla veřejnosti bezplatně a bez omezení přístupná prostřednictvím datové sítě internet a aby jí bylo možné snadno obvyklým způsobem vyhledat podle obchodní firmy investiční společnosti nebo investičního fondu,

b) uveřejňované informace měly podobu datového souboru vhodného ke stažení, v běžně používaném formátu,

c) uveřejňované informace byly uvedeným způsobem dostupné nepřetržitě a beze změny po dobu

1. nejméně dvou let od prvního dne po jejich uveřejnění v případě výroční zprávy,

2. nejméně jednoho roku od prvního dne po jejich uveřejnění v případě pololetní zprávy,

3. nejméně půl roku od prvního dne po jejich uveřejnění v případě měsíčních a dvoutýdenních zpráv.

§ 17

Pro speciální zahraniční fond kolektivního investování platí přiměřeně ustanovení této vyhlášky.


§ 18

Přechodné ustanovení

(1) Ve výročních zprávách za rok 2004 a 2005 nemusí být v příloze č. 2 uvedeny údaje za roky 2003 a 2002.

(2) V pololetních zprávách za první pololetí roku 2004 a za první pololetí roku 2005 nemusí být v příloze č. 2 uvedeny údaje za první pololetí roku 2003 a za první pololetí roku 2002.

§ 19

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy nabývá účinnosti zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.


Člen prezidia vykonávající funkci předsedy:

Ing. Šimáček v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 písm. c) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů.

2) § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb.

3) § 11 zákona č. 227/2000 Sb.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 271/2004 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 271/2004 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 271/2004 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 271/2004 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 271/2004 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 271/2004 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 271/2004 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 271/2004 Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 271/2004 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 271/2004 Sb.

Přesunout nahoru