Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 269/2004 Sb.Vyhláška o náležitostech a přílohách žádosti podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování

Částka 87/2004
Platnost od 30.04.2004
Účinnost od 01.05.2004
Zrušeno k 15.07.2011 (192/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

269

VYHLÁŠKA

ze dne 7. dubna 2004

o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování

Komise pro cenné papíry stanoví podle § 139 písm. i) ve spojení s § 58 odst. 3, § 61, § 63 odst. 2, § 65, § 66 odst. 2, § 67 odst. 2, § 68 odst. 2, § 71 odst. 4, § 72 odst. 2, § 96 odst. 2, § 100 odst. 3 a § 101 odst. 3 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje náležitosti a přílohy žádostí uvedených v § 139 písm. i)zákona.

§ 2

Vymezení pojmů

(1) Pro účely této vyhlášky se dokladem o dosaženém vzdělání rozumí vysokoškolský diplom spolu s vysvědčením o státní zkoušce, vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy, vysvědčení o maturitní zkoušce nebo jiný obdobný doklad vydaný příslušnou vzdělávací institucí v České republice, osvědčení o uznání vzdělání nebo jeho části v České republice vydané podle zvláštního právního předpisu,1)nebo jiný písemný podklad, který věrohodným způsobem dokládá

a) název a druh nebo typ vzdělávací instituce (univerzita, vysoká škola neuniverzitního typu, vyšší odborná škola apod.),

b) řádné ukončení studijního programu,

c) dobu trvání studijního programu a

d) náplň studijního programu.

(2) Pro účely této vyhlášky se doklady pro posouzení důvěryhodnosti osoby rozumí

a) doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců vydaný cizím státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 5 letech nepřetržitě zdržovala více než 6 měsíců; nejsou-li dokumenty příslušným státem vydávány, nahradí je zahraniční fyzická osoba čestným prohlášením o své bezúhonnosti ve smyslu zákona o živnostenském podnikání,2)

b) kopie dokladů o

1. zahájení trestního stíhání proti posuzované osobě,

2. zahájení správního, přestupkového nebo obdobného řízení proti posuzované osobě, pokud pro porušení právní povinnosti, pro které se řízení vede, lze uložit peněžitou sankci nejméně 20 000 Kč nebo zákaz činnosti a

3. zahájení občanského soudního řízení nebo rozhodčího řízení vedeného proti posuzované osobě v posledních 5 letech, pokud se týká jejího působení na finančním trhu nebo může závažně ohrozit finanční situaci dané osoby, případně kopie rozhodnutí ve věci opatřená doložkou právní moci, která byla vydána v řízení podle bodu 1, 2 nebo 3; nebo čestné prohlášení posuzované osoby, že jí není známo, že s ní je nebo bylo vedeno uvedené řízení,

c) kopie rozhodnutí, kterými soud nebo správní úřad odmítl udělit souhlas s volbou, jmenováním nebo ustanovením posuzované osoby do funkce z důvodů souvisejících s její důvěryhodností, jestliže tato volba, jmenování nebo ustanovení do funkce takový souhlas nezbytně vyžaduje, nebo že takový souhlas odejmul; nebo čestné prohlášení o tom, že soud nebo správní úřad neodmítl udělit posuzované osobě souhlas s volbou, jmenováním nebo ustanovením do funkce z důvodů souvisejících s její důvěryhodností,

d) jestliže byl v posledních 10 letech na majetek posuzované osoby prohlášen konkurz, zrušen takový konkurz, povoleno vyrovnání, potvrzeno nucené vyrovnání nebo zamítnut návrh na prohlášení konkurzu na majetek posuzované osoby pro nedostatek majetku nebo byl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo ve věci posuzované osoby vydáno rozhodnutí o úpadku, též kopie odpovídajících rozhodnutí; anebo čestné prohlášení o tom, že taková skutečnost nenastala; to platí i ohledně právnické osoby, členem jejíhož statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu je nebo byla posuzovaná osoba, ledaže právní účinky rozhodnutí nastaly před vznikem funkce posuzované osoby v této právnické osobě,

e) kopie rozhodnutí o pozastavení či odnětí povolení posuzované osoby k výkonu podnikatelské činnosti z důvodů souvisejících s její důvěryhodností; nebo čestné prohlášení o tom, že posuzované osobě nebylo pozastaveno nebo odňato povolení k výkonu podnikatelské činnosti z důvodů souvisejících s její důvěryhodností,

f) kopie rozhodnutí o vyloučení posuzované osoby z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních, o zamítnutí žádosti o přijetí posuzované osoby do takového společenství a o uložených disciplinárních trestech v rámci takového společenství, pokud bylo vydáno v posledních 10 letech a pokud souvisí s působením posuzované osoby na finančním trhu; nebo čestné prohlášení o tom, že taková skutečnost nenastala,

g) čestné prohlášení posuzované osoby o tom, že jí nebyla omezena způsobilost k právním úkonům, a

h) informace o dalších skutečnostech, které mohou mít vliv na posouzení posuzované osoby z hlediska její důvěryhodnosti, a doklady, které má k těmto informacím posuzovaná osoba nebo žadatel k dispozici.

(3) Je-li posuzovanou osobou zahraniční osoba, rozumí se pro účely této vyhlášky dokladem pro posouzení důvěryhodnosti, kromě dokladů uvedených v odstavci 2, rovněž potvrzení příslušného orgánu dohledu nad finančním trhem ve státě sídla nebo trvalého bydliště této osoby o tom, že proti ní nebylo vedeno správní řízení pro závažné nebo opakované porušení právní povinnosti. Potvrzení se musí vztahovat též na právnické osoby, ve kterých posuzovaná fyzická osoba je či byla statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo dozorčího orgánu, vyjma případů, kdy bylo správní řízení vedeno pro jednání, ke kterému došlo před vznikem funkce posuzované osoby. Jestliže potvrzení podle věty první a druhé nelze získat, protože je příslušný orgán dohledu odmítne vydat, učiní o těchto skutečnostech čestné prohlášení vlastním jménem posuzovaná osoba. Vykonává-li ve státě sídla či bydliště posuzované zahraniční osoby dohled nad finančním trhem několik orgánů, postačí potvrzení orgánu, jehož působnost nejblíže odpovídá působnosti České národní banky jakožto orgánu dohledu nad kapitálovým trhem.

(4) Pro účely této vyhlášky se výpisem z obchodního rejstříku v případě právnické osoby se sídlem v zahraničí rozumí veřejná listina prokazující alespoň existenci právnické osoby a údaj o její registraci, právní formě a názvu. Pokud tato listina neobsahuje údaj o adrese sídla, statutárních orgánech nebo způsobu jednání zahraniční právnické osoby, musí být takový údaj doložen jiným průkazným způsobem. V případě, že statutárním orgánem zahraniční právnické osoby je jiná právnická osoba, je nutné doložit i výpis z obchodního rejstříku právnické osoby, která je statutárním orgánem.

§ 3

Obecná ustanovení o náležitostech a přílohách žádostí

(1) Žádost se podává v českém jazyce a obsahuje náležitosti podání stanovené obecnými předpisy o správním řízení4) a náležitosti stanovené touto vyhláškou.

(2) Žádost musí vždy obsahovat údaje o osobě5) žadatele.

(3) Je-li žadatelem právnická osoba, musí být přílohou žádosti též doklad prokazující, že osoba, kterou žadatel ve věci žádosti jedná, je oprávněna k jednání jeho jménem. Je-li žadatel zastoupen, musí žádost obsahovat též údaje o osobě5)zástupce a k žádosti musí být přiložen doklad prokazující oprávnění zástupce jednat za zastoupeného jeho jménem.

(4) Pravost podpisu žadatele na plné moci nebo obdobné listině, která se předkládá jako doklad podle odstavce 3, musí být úředně ověřena; to neplatí pro plnou moc dokládající zastoupení advokátem.

(5) Jako přílohy žádosti se předkládají originály listin nebo kopie, jejichž shoda s originálem je úředně ověřena; to neplatí, stanoví-li tato vyhláška výslovně, že přílohou žádosti má být kopie listiny.

(6) Cizí veřejná listina musí být opatřena vyšším ověřením listin (superlegalizována)nebo opatřena apostilou v souladu s příslušnou mezinárodní smlouvou,6) nestanoví-li jinak vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.7) To neplatí pro veřejnou listinu vydanou správním úřadem cizího státu, se kterým má Česká národní banka uzavřenou dohodu o spolupráci; seznam těchto úřadů uveřejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(7) Pokud povaha věci vylučuje předložení přílohy žádosti vyžadované touto vyhláškou, uvede žadatel tuto skutečnost v žádosti, a nejsou-li důvody zjevné, nepředložení přílohy blíže odůvodní a důvody přiměřeně doloží.

(8) Žadatel se namísto předložení předepsané přílohy může odvolat na podklad, který v posledních 3 letech předložil České národní bance a který splňuje požadavky kladené na danou přílohu; v žádosti jej musí přesně identifikovat.

(9) Žádost musí obsahovat seznam všech příloh s uvedením, ke kterému ustanovení této vyhlášky se příloha vztahuje. Pokud přílohu tvoří více dokumentů, musí seznam obsahovat i výčet těchto dokumentů.

(10) Přílohou žádosti je doklad o zaplacení správního poplatku.8)

ČÁST DRUHÁ

INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI

§ 4

Náležitosti žádosti o povolení k činnosti investiční společnosti

(K § 61 zákona)

(1) Náležitosti žádosti o povolení k činnosti investiční společnosti jsou

a) návrh obchodní firmy investiční společnosti,

b) údaj o výši základního kapitálu a vlastního kapitálu žadatele, počtu, jmenovité hodnotě, formě a podobě akcií žadatele,

c) údaje o všech činnostech, pro které žadatel žádá vydání povolení, a

d) čestné prohlášení žadatele, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

(2) Podle rozsahu činností, pro které žadatel žádá vydání povolení, jsou náležitostmi žádosti dále

a) návrh, v jakém rozsahu a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům hodlá investiční společnost poskytovat činnost obhospodařování majetku zákazníka,

b) návrh, v jakém rozsahu investiční společnost bude poskytovat služby úschovy a správy cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování, a

c) návrh, v jakém rozsahu investiční společnost bude poskytovat investiční poradenství týkající se investičního nástroje.

§ 5

Přílohy žádosti o povolení k činnosti investiční společnosti

(K § 61 zákona)

(1) K žádosti podle § 4 žadatel připojí

a) zakladatelské dokumenty žadatele v platném znění,

b) výpis z obchodního rejstříku žadatele, který není starší 3 měsíců, a kopie návrhů na zápis do obchodního rejstříku, které nebyly ke dni podání žádosti vyřízeny,

c) doklad o skutečném sídle žadatele,

d) doklady o původu základního kapitálu žadatele a o jeho splacení a čestné prohlášení, že žadateli nejsou známy skutečnosti, které mohou mít vliv na průhlednost a nezávadnost základního kapitálu; jsou-li na tvorbu základního kapitálu použity jiné než vlastní zdroje, přiloží žadatel i doklady o původu prostředků poskytovatele těchto zdrojů, není-li tímto poskytovatelem banka, která má povolení působit jako banka, vydané úřadem členského státu Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj,

e) seznam vedoucích osob investiční společnosti s údaji o těchto osobách, s vymezením jejich funkcí, s uvedením pravomocí, které jsou s těmito funkcemi spojeny, a s přílohami podle § 11 za každou takovou osobu; v případě jiných vedoucích osob, než je člen statutárního orgánu, výkonný ředitel nebo prokurista akciové společnosti nebo osoba, na kterou byla pravomoc delegována, připojí se seznam těchto osob s uvedením skutečností, na jejichž základě budou tyto osoby skutečně řídit investiční společnost, a s přílohami podle § 11 za každou takovou osobu,

f) seznam osob s kvalifikovanou účastí na investiční společnosti, včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami, s údaji o těchto osobách, s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na investiční společnosti a s přílohami podle § 13 za každou takovou osobu,

g) seznam osob úzce propojených s investiční společností s uvedením údajů o těchto osobách, s uvedením způsobu propojení a s uvedením skutečností, které by mohly bránit výkonu dohledu nad investiční společností,

h) skutečně zamýšlený a realistický plán obchodní činnosti na první 3 roky činnosti v rozsahu údajů účetní závěrky podle jiného právního předpisu8a) spolu s komentářem k jeho jednotlivým položkám, který zejména obsahuje základní východiska, na nichž je obchodní plán postaven,

i) návrh organizační a řídící struktury investiční společnosti, ve kterém budou uvedeny alespoň

1. působnost, povinnosti a odpovědnost vedoucích zaměstnanců, jejich zastupitelnost a kontrola při jednotlivých činnostech a

2. náplň činnosti jednotlivých organizačních útvarů, rámcový počet a pracovní zařazení jednotlivých zaměstnanců, jejich zastupitelnost a požadavky na kvalifikaci těchto zaměstnanců,

j) návrh pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu investiční společnosti podle zvláštního právního předpisu8b),

k) pravidla metod řízení finančních rizik, a to měření, sledování a řízení rizika portfolií fondů kolektivního investování, s ohledem na způsob poskytování služby, a

l) seznam investičních zprostředkovatelů,9)od nichž hodlá investiční společnost přijímat pokyny týkající se podílových listů, nebo čestné prohlášení o tom, že služeb investičních zprostředkovatelů nebude využívat.

(2) Pokud bude činnost související s kolektivním investováním žadatele nebo činnost vykonávaná jako služba podle § 15 odst. 2 zákona zajišťována osobou odlišnou od investiční společnosti, žadatel připojí ve vztahu ke každé osobě zajišťující takovou činnost

a) údaje o osobě zajišťující výkon takové činnosti,

b) doklad o oprávnění této osoby k výkonu zajišťované činnosti,

c) doklady prokazující zkušenosti jejích vedoucích osob s výkonem takové činnosti a

d) návrh smlouvy, na jejímž základě má být činnost vykonávána.

(3) Přiměřeně k rozsahu služeb poskytovaných investiční společností žadatel připojí doklady o

a) technických a programových prostředcích pro vedení evidencí investiční společnosti,

b) zajištění přímého spojení s depozitářem, včetně jeho písemného příslibu k výkonu činnosti depozitáře, případně dalšími osobami, které mají provádět obchodování s majetkem fondu kolektivního investování nebo vedení jeho evidence,

c) zajištění přímého nebo zprostředkovaného spojení s osobami provádějícími vypořádání obchodů s investičními nástroji,

d) systémech pro vedení účetnictví,

e) systémech pro komunikaci se zákazníky,

f) technickém vybavení k zajištění činnosti investiční společnosti, pokud se nepřipojují podle jiného ustanovení této vyhlášky, a

g) vybavení investiční společnosti elektronickým informačním systémem, který umožní evidenci všech údajů stanovených právními předpisy a statuty fondů, uvede ve výstupní informaci údaje stanovené právním předpisem, automaticky zaznamená čas vložení údajů a umožní reprodukci dat v listinné podobě.

(4) Pokud hodlá žadatel poskytovat služby prostřednictvím internetu, přiloží též doklady o tom, že

a) ověření totožnosti (autentizace)a oprávněnosti přístupu zákazníků na internetovou adresu (URL adresa)bude zajištěno před poskytnutím každé služby,

b) internetová adresa (URL adresa)bude zabezpečena proti neoprávněnému přístupu,

c) uveřejňování aktualizace informací na internetové adrese (URL adresa)bude průběžně zabezpečeno a

d) plnění povinností k předcházení manipulace s trhem bude zabezpečeno v případě, že elektronický informační systém investiční společnosti umožní předávat pokyny na trh bez fyzického potvrzení makléřem.

(5) Pokud žadatel hodlá podle § 15 odst. 3 zákona obhospodařovat majetek zákazníka na základě smluv se zákazníky, je-li součástí majetku zákazníka investiční nástroj, přiloží též

a) podnikatelský záměr investiční společnosti v oblasti poskytování této činnosti, rozsah jejího poskytování ve vztahu k jednotlivým investičním nástrojům,

b) pravidla metod řízení finančních rizik, a to měření, sledování a řízení rizika zákaznických portfolií a portfolií fondů kolektivního investování, s ohledem na způsob poskytování služby,

c) popis personálního a organizačního zajištění výkonu této činnosti,

d) údaje o portfolio manažerech a dalších osobách, které se budou podílet na obhospodařování individuálních portfolií, s doložením jejich strukturovaných profesních životopisů, doklady o dosaženém vzdělání a jiné kvalifikaci s uvedením jejich odborných zkušeností a popisem způsobu, jakým se na této činnosti budou podílet,

e) doklady o věcném zabezpečení výkonu této činnosti,

f) pravidla vytváření investičních strategií pro zákazníky, možnosti jejich změn a možnosti zákazníků tyto strategie ovlivnit,

g) pravidla pro způsob tvorby rozhodnutí o jednotlivých pokynech k dispozicím s investičními nástroji v zákaznickém portfoliu, realizace těchto pokynů, kontrolu procesu tvorby a realizace těchto pokynů, s uvedením možností zákazníka do tvorby či realizace jednotlivých pokynů zasáhnout,

h) označení informačních zdrojů, které budou při této činnosti využívány,

i) pravidla způsobu, obsahu a četnosti komunikace se zákazníkem,

j) pravidla způsobu stanovení úplaty investiční společnosti za poskytování této činnosti,

k) pravidla vnitřní kontroly investiční společnosti ve vztahu k poskytování této činnosti a

l) vzor smlouvy o obhospodařování, na základě které bude činnost poskytována, včetně obchodních podmínek upravujících poskytování této činnosti zákazníkům.

(6) Pokud žadatel hodlá podle § 15 odst. 4 písm. a) zákona uschovávat a spravovat cenné papíry vydané fondem kolektivního investování, přiloží též

a) podnikatelský záměr investiční společnosti v oblasti vykonávání této činnosti s uvedením rozsahu jejího poskytování ve vztahu k jednotlivým investičním nástrojům,

b) doklady o organizačním a personálním zajištění vykonávání této činnosti přiměřeně dokladům uvedeným v odstavci 5 písm. c) a d) a c) doklady o věcných předpokladech pro vykonávání této činnosti.

(7) Pokud žadatel hodlá podle § 15 odst. 4 písm. b) zákona poskytovat investiční poradenství týkající se investičního nástroje, přiloží též

a) podnikatelský záměr investiční společnosti v oblasti poskytování této činnosti, rozsah jejího poskytování ve vztahu k jednotlivým investičním nástrojům a

b) doklady o personálním zajištění poskytování této činnosti přiměřeně dokladům uvedeným v odstavci 5 písm. c) a d).

(8) Doklady o splnění věcných, personálních a organizačních předpokladů pro výkon činnosti investiční společnosti žadatel předloží s ohledem na rozsah činností, které hodlá vykonávat.

§ 6

Náležitosti žádosti o odnětí povolení k činnosti investiční společnosti

(K § 63 odst. 2 zákona)

Náležitosti žádosti o odnětí povolení k činnosti investiční společnosti jsou

a) důvody, pro které se žádá o odnětí povolení, a

b) čestné prohlášení žadatele, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

§ 7

Přílohy žádosti o odnětí povolení k činnosti investiční společnosti

(K § 63 odst. 2 zákona)

(1) K žádosti podle § 6 žadatel připojí

a) účetní závěrku investiční společnosti sestavenou k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti podle § 6,

b) seznam všech podílových fondů, jejichž obhospodařování žadatel ukončil před podáním žádosti podle § 6,

c) doklady o tom, že podílový fond uvedený v seznamu podle písmena b)byl převeden do obhospodařování jiné investiční společnosti, sloučil se nebo splynul s podílovým fondem obhospodařovaným jinou investiční společností,

d) doklady o likvidaci majetku zrušeného podílového fondu uvedeného v seznamu podle písmena b); v případě, že ke zrušení podílového fondu zjevně nedošlo v souvislosti s přípravou na zrušení investiční společnosti a likvidace takového podílového fondu řádně skončila nejméně 2 roky před podáním žádosti o odnětí povolení podle § 6, postačí předložení čestného prohlášení žadatele, že podílový fond byl zlikvidován v souladu s právními předpisy,

e) seznam všech zákazníků, pro které investiční společnost vykonávala činnosti související s kolektivním investováním, případně poskytovala služby podle § 15 odst. 3 a 4 zákona, před podáním žádosti podle § 6, ledaže ke skončení vykonávání uvedené činnosti zjevně nedošlo v souvislosti s přípravou na zrušení investiční společnosti a závazky vůči takovým zákazníkům byly vypořádány nejméně 1 rok před podáním žádosti o odnětí povolení podle § 6,

f) doklady o tom, že investiční společnost vypořádala své závazky vůči zákazníkům uvedeným v seznamu podle písmene e), a

g) čestné prohlášení o tom, že investiční společnost ke dni podání žádosti neobhospodařuje žádný fond kolektivního investování.

(2) Doklady o likvidaci majetku zrušeného podílového fondu podle odstavce 1 písm. d)jsou

a)zpráva o průběhu likvidace zrušeného podílového fondu s údaji o zahájení likvidace, době a způsobu prodeje majetku v podílovém fondu, a to s přihlédnutím k vynaložení odborné péče při prodeji tohoto majetku, a dále s údaji o výtěžku z prodeje tohoto majetku a výtěžku z prodeje tohoto majetku po vypořádání pohledávek a závazků vzniklých z obhospodařování majetku v podílovém fondu a s údajem o dni, kdy bylo skončeno vypořádání pohledávek a závazků vzniklých z obhospodařování majetku v podílovém fondu,

b) mimořádná účetní závěrka sestavená ke dni zrušení podílového fondu,

c) seznam pohledávek a závazků vzniklých z obhospodařování majetku v podílovém fondu, které měly být v rámci likvidace vypořádány, s údaji o jejich vypořádání,

d) seznam podílníků zrušeného podílového fondu s údaji o výplatě podílů poté, co byly vypořádány pohledávky a závazky vzniklé z obhospodařování majetku v podílovém fondu, a s údaji o podílech, které byly uloženy do soudní úschovy,

e) doklad o složení podílů podle písmene d)do soudní úschovy nebo doklad, že nevyzvednuté podíly byly odevzdány státu v případě, kdy podle § 99 odst. 4 zákona připadají státu, a

f) přehled a charakteristika stížností podílníků adresovaných investiční společnosti a přehled a charakteristika žalob v souvislosti s likvidací podílového fondu.

ČÁST TŘETÍ

INVESTIČNÍ FONDY

§ 8

Náležitosti žádosti o povolení k činnosti investičního fondu

(K § 65 zákona)

Náležitosti žádosti o povolení k činnosti investičního fondu jsou

a) návrh obchodní firmy investičního fondu,

b) údaj o budoucím skutečném sídle investičního fondu,

c) údaje o navrhované výši základního kapitálu investičního fondu, počtu, jmenovité hodnotě, formě a podobě akcií investičního fondu,

d) seznam činností souvisejících s kolektivním investováním, které bude zajišťovat investiční fond samostatně, a seznam činností souvisejících s kolektivním investováním, které bude pro investiční fond zajišťovat jiná osoba,

e) údaje5) o investiční společnosti, která bude obhospodařovat majetek investičního fondu, jedná-li se o žádost o povolení k činnosti investičního fondu, jehož majetek bude obhospodařován investiční společností,

f) doba, na kterou má být povolení uděleno, a

g) čestné prohlášení žadatele, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

§ 9

Přílohy žádosti o povolení k činnosti investičního fondu

(K § 65 zákona)

K žádosti podle § 8 žadatel připojí

a) zakladatelské dokumenty investičního fondu v platném znění,

b) výpisy z obchodního rejstříku zakladatelů, které nejsou starší 3 měsíců, a kopie návrhů na zápis do obchodního rejstříku, které nebyly ke dni podání žádosti vyřízeny,

c) doklady o původu základního kapitálu investičního fondu a o jeho splacení a čestná prohlášení, že zakladatelům nejsou známy skutečnosti, které mohou mít vliv na průhlednost a nezávadnost základního kapitálu; jsou-li na tvorbu základního kapitálu použity jiné než vlastní zdroje, přiloží žadatel i doklady o původu prostředků poskytovatele těchto zdrojů, není-li tímto poskytovatelem banka, která má povolení působit jako banka, vydané úřadem členského státu Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj,

d) seznam vedoucích osob investičního fondu s údaji o těchto osobách, s vymezením jejich funkcí, s uvedením pravomocí, které jsou s těmito funkcemi spojeny a s přílohami podle § 11 za každou takovou osobu; v případě jiných vedoucích osob, než je člen statutárního orgánu, výkonný ředitel nebo prokurista akciové společnosti nebo osoba, na kterou byla pravomoc delegována, připojí se seznam těchto osob s uvedením skutečností, na jejichž základě budou tyto osoby skutečně řídit investiční fond, a přílohami podle § 11 za každou takovou osobu,

e) seznam osob, které budou mít kvalifikovanou účast na investičním fondu, s údaji o těchto osobách, uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na investičním fondu, včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami a přílohami podle § 13 za všechny takové osoby,

f) seznam osob, které budou úzce propojeny s investičním fondem, s uvedením údajů o těchto osobách a s uvedením způsobu propojení a skutečností, které by mohly bránit výkonu dohledu nad investičním fondem,

g) skutečně zamýšlený a realistický plán obchodní činnosti investičního fondu na první 3 roky činnosti v rozsahu údajů účetní závěrky podle jiného právního předpisu8a) spolu s komentářem k jeho jednotlivým položkám, který zejména obsahuje základní východiska, na nichž je obchodní plán postaven,

h) popis organizační a řídící struktury investičního fondu, ve kterém budou uvedeny alespoň

1. působnost, povinnosti a odpovědnost vedoucích zaměstnanců, jejich zastupitelnost a kontrola při jednotlivých činnostech a

2. náplň činnosti jednotlivých organizačních útvarů, rámcový počet a pracovní zařazení jednotlivých zaměstnanců, jejich zastupitelnost a požadavky na kvalifikaci těchto zaměstnanců,

i) návrh pravidel obezřetného podnikání a pravidel vnitřního provozu investičního fondu ve smyslu zvláštního právního předpisu8b),

j) návrh statutu investičního fondu,

k) návrh depozitářské smlouvy spolu s písemným příslibem depozitáře uzavřít tuto smlouvu, případně smlouva o smlouvě budoucí uzavřená s bankou, která bude vykonávat činnost depozitáře pro investiční fond,

l) návrh smluv, na jejichž základě budou některé z činností investičního fondu zajišťovány jinou osobou,10)spolu s údaji o osobách, které budou tyto činnosti smluvně zajišťovat, včetně dokladů prokazujících zkušenosti jejich vedoucích osob se způsobem kolektivního investování uvedeným ve statutu investičního fondu a

m) dále údaje a doklady přiměřeně podle § 5 odst. 2 a 3.

§ 9a

Přílohy žádosti o povolení k činnosti investičního fondu, jehož majetek bude obhospodařován investiční společností

(K § 65 zákona)

K žádosti podle § 8 žadatel připojí

a) přílohy podle § 9 písm. a) až c), j), k),

b) smlouvu o obhospodařování majetku investičního fondu, uzavřenou podle § 17 zákona, nebo návrh této smlouvy spolu s písemným příslibem investiční společnosti uzavřít tuto smlouvu,

c) obchodní plán investiční společnosti zahrnující stručný popis strategie na následující 3 roky,

d) skutečně zamýšlený a realistický obchodní plán investičního fondu na první 3 roky jeho činnosti v rozsahu údajů účetní závěrky podle jiného právního předpisu8a) spolu s komentářem k jeho jednotlivým položkám, který zejména obsahuje základní východiska, na nichž je obchodní plán postaven,

e) seznam vedoucích osob investičního fondu s údaji o těchto osobách, s vymezením jejich funkcí a s uvedením pravomocí, které jsou s těmito funkcemi spojeny,

f) potvrzení investiční společnosti, která bude majetek investičního fondu obhospodařovat, že navržené vedoucí osoby investičního fondu mají znalosti, zkušenosti a důvěryhodnost potřebné pro vedení takového investičního fondu,

g) seznam osob s kvalifikovanou účastí na investičním fondu, včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami, s údaji o těchto osobách,

h) seznam osob, které budou úzce propojeny s investičním fondem, včetně údajů o těchto osobách, a

i) doklady o splnění věcných, personálních a organizačních předpokladů investiční společnosti pro obhospodařování investičního fondu obdobně podle § 5 odst. 1 písm. i) až k) a § 5 odst. 2 a 3.

ČÁST ČTVRTÁ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI A INVESTIČNÍ FONDY

§ 10

Náležitosti žádosti o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby investiční společnosti nebo investičního fondu

(K § 72 odst. 2 zákona)

Náležitosti žádosti o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby investiční společnosti nebo investičního fondu jsou

a) údaje o investiční společnosti nebo investičním fondu, o jehož vedoucí osobu jde,

b) označení funkce, do které má být posuzovaná osoba zvolena nebo jmenována, a

c) čestné prohlášení žadatele, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

§ 11

Přílohy žádosti o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby investiční společnosti nebo investičního fondu

(K § 72 odst. 2 zákona)

K žádosti podle § 10 žadatel připojí

a) strukturovaný profesní životopis posuzované osoby obsahující údaje o dosaženém vzdělání a odborné praxi s popisem vykonávaných činností a údaji o výkonu samostatné podnikatelské činnosti,

b) doklady posuzované osoby o dosaženém vzdělání,

c) doklady nebo čestná prohlášení posuzované osoby o odborné praxi,

d) přehled právnických osob, ve kterých posuzovaná osoba působila jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu nebo jako osoba oprávněná jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti, a to za období posledních 10 let,

e) doklady pro posouzení důvěryhodnosti posuzované osoby,

f) doklad nebo čestné prohlášení posuzované osoby o tom, že nevykonává funkci neslučitelnou s postavením vedoucí osoby, a

g) čestné prohlášení posuzované osoby o tom, že žádná její jiná činnost nebrání řádnému výkonu funkce.

§ 12

Náležitosti žádosti o souhlas k nabytí účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu

(K § 71 odst. 4 zákona)

Náležitosti žádosti o souhlas k nabytí účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu jsou

a) údaje o investiční společnosti nebo investičním fondu, na nichž se nabývá kvalifikovaná účast,

b) údaje o stávajícím podílu či jiné formě účasti žadatele na investiční společnosti nebo investičním fondu a údaje o podílu či jiné formě účasti, kterou hodlá žadatel na investiční společnosti nebo investičním fondu získat,

c) údaje o nabytí účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu, pokud žadatel žádá o vydání následného souhlasu, a

d) čestné prohlášení žadatele, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

§ 13

Přílohy k žádosti o souhlas k nabytí účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu

(K § 71 odst. 4 zákona)

(1) K žádosti podle § 12 žadatel připojí

a) výpis z obchodního rejstříku žadatele, který není starší 3 měsíců, a kopie návrhů na zápis do obchodního rejstříku, které nebyly ke dni podání žádosti vyřízeny, nebo výpis z obdobné evidence s údaji o osobě žadatele,

b) údaje o osobách úzce propojených se žadatelem s popisem vztahů mezi úzce propojenými osobami a žadatelem,

c) údaje o osobách, se kterými žadatel jedná ve shodě,11)

d) doklady pro posouzení důvěryhodnosti žadatele; je-li žadatelem právnická osoba, připojí i doklady pro posouzení důvěryhodnosti členů statutárního orgánu žadatele,

e) přehled finančních i jiných závazků žadatele, jejichž výše přesahuje 5 % vlastního kapitálu nebo hodnoty majetku žadatele nebo mohou mít účinek v této výši, a to s uvedením smluvních protistran, výše závazku, dne vzniku závazku, doby trvání závazku a dne splatnosti závazku, včetně informace o prodlení s plněním takových závazků,

f) doklady o původu prostředků na nabytí kvalifikované účasti; jsou-li na nabytí kvalifikované účasti použity jiné než vlastní zdroje, přiloží žadatel i doklady o původu prostředků poskytovatele těchto zdrojů, není-li tímto poskytovatelem banka, která má povolení působit jako banka, vydané úřadem členského státu Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj,

g) údaje o členství žadatele v profesních sdruženích, komorách nebo asociacích, včetně zahraničních,

h) účetní závěrky žadatele za poslední 3 roky ověřené auditorem a v případě, že žadatel je součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky ověřené auditorem; je-li žadatelem zahraniční osoba, dokumenty jim na roveň postavené,

i) plán a zdůvodnění zamýšlené změny v kvalifikované účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu,

j) strategický záměr žadatele týkající se podnikání investiční společnosti nebo investičního fondu, zejména ve vztahu ke stávajícímu plánu obchodní činnosti a plánu rozvoje investiční společnosti nebo investičního fondu,

k) čestné prohlášení žadatele, že nevykonává práva související s kvalifikovanou účastí na investiční společnosti nebo investičním fondu v zájmu jiné osoby,

l) doklady a čestná prohlášení o dalších skutečnostech, které mohou mít vliv na posouzení vhodnosti žadatele z hlediska zdravého a obezřetného vedení investiční společnosti nebo investičního fondu, pokud takové skutečnosti jsou žadateli známy,

m) v případě žádosti o následný souhlas rovněž čestné prohlášení o tom, že žadatel nevykonával hlasovací práva spojená s cennými papíry, které nabyl bez souhlasu České národní banky, ani jinak neuplatňoval významný vliv na řízení investiční společnosti nebo investičního fondu, a zdůvodnění, proč žadatel nepožádal Českou národní banku o vydání souhlasu předchozího, a

n) čestné prohlášení žadatele o tom, že mu nejsou známy skutečnosti, na jejichž základě by mohlo být bráněno účinnému dohledu nad investiční společností nebo investičním fondem.

(2) Je-li žadatelem fyzická osoba, připojí mimo dokladů stanovených v odstavci 1 k žádosti

a) strukturovaný profesní životopis obsahující údaje o dosaženém vzdělání a odborné praxi s popisem vykonávaných činností a údaji o výkonu samostatné podnikatelské činnosti a

b) přehled současného i minulého členství žadatele ve statutárních a dozorčích orgánech všech právnických osob, a to za období posledních 10 let.

(3) Je-li žadatelem právnická osoba, připojí mimo dokladů stanovených v odstavci 1 k žádosti

a) údaje o podnikatelské historii žadatele,

b) podrobný popis současné podnikatelské činnosti žadatele a

c) přehled současného i minulého členství členů statutárního a dozorčího orgánu žadatele ve statutárních a dozorčích orgánech jiných právnických osob a údaje o výkonu samostatné podnikatelské činnosti členů statutárního a dozorčího orgánu žadatele, a to za období posledních 10 let.

(4) Je-li žadatelem osoba, která žádá o nabytí účasti z důvodu obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí jsou investiční nástroje, není povinen dokládat přílohy podle odstavce 1 písm. e), f) a k).

§ 14

Náležitosti žádosti o povolení k fúzi nebo rozdělení investiční společnosti nebo investičního fondu

(K § 96 odst. 2 zákona)

Náležitosti žádosti o povolení fúze nebo rozdělení (dále jen „přeměna“) investiční společnosti nebo investičního fondu jsou

a) údaj o tom, jakým způsobem bude přeměna uskutečněna12) a jakou bude mít formu13),

b) údaje5) o zúčastněných společnostech a obchodní firmě nástupnických společností,

c) rozhodný den přeměny,

d) zdůvodnění a zamýšlený časový harmonogram přeměny,

e) v případě přeměny investiční společnosti údaje o tom, která z nástupnických společností bude obhospodařovat podílové fondy nebo investiční fondy dosud obhospodařované zúčastněnou společností, a také údaje o tom, která z nástupnických společností bude poskytovat služby týkající se majetku svěřeného zákazníky zúčastněné společnosti, a

g) čestné prohlášení žadatele, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

§ 15

Přílohy žádosti o povolení k přeměně investiční společnosti nebo investičního fondu

(K § 96 odst. 2 zákona)

K žádosti podle § 14 žadatel připojí

a) projekt přeměny, obsahující zejména záměr žadatele, změny, ke kterým dojde v plánu obchodní činnosti, časový harmonogram, popis vlivů na výkon činnosti kolektivního investování, případně poskytování služeb podle § 15 odst. 3 a 4 zákona, popis začlenění organizačních útvarů a pracovních zařazení do nové organizační struktury a popis přesunu kompetencí, pokud tyto informace nejsou již obsaženy v jiných předkládaných dokumentech,

b) společná zpráva nebo zprávy statutárních orgánů zúčastněných společností o přeměně, případně souhlasy s upuštěním od zpracování společné zprávy nebo zpráv o přeměně,

c) znalecká zpráva nebo znalecké zprávy, případně souhlasy s upuštěním od zpracování znalecké zprávy nebo znaleckých zpráv,

d) znalecký posudek nebo znalecké posudky, nejsou-li součástí znalecké zprávy nebo znaleckých zpráv,

e) účetní závěrky zúčastněných společností za poslední 3 účetní období; je-li zúčastněná společnost součástí konsolidačního celku, též konsolidovanou účetní závěrku za stejné období; pokud mají být tyto doklady podle jiného právního předpisu8a) ověřeny auditorem, jsou předkládány ověřené auditorem,

f) konečné účetní závěrky zúčastněných společností, zahajovací rozvaha rozdělované nebo nástupnické společnosti, případně mezitímní účetní závěrky, pokud konečná účetní závěrka byla sestavena z údajů ke dni, od něhož ke dni vyhotovení návrhu smlouvy o fúzi nebo smlouvy o rozdělení uplynulo více než 6 měsíců; pokud mají být tyto doklady podle jiného právního předpisu8a) ověřeny auditorem, jsou předkládány ověřené auditorem,

g) seznam vedoucích osob zúčastněných a nástupnických investičních společností nebo investičních fondů s uvedením jejich funkce a s přílohami podle § 11 za každou takovou osobu nebo v případě vedoucích osob investičního fondu, jehož majetek bude obhospodařován investiční společností, potvrzení investiční společnosti podle § 9a písm. f) za každou takovou osobu; v případě, že jde o jiné vedoucí osoby, než je člen statutárního orgánu nebo statutární orgán, uvede žadatel v seznamu dále, na základě jaké skutečnosti tyto osoby skutečně řídí tyto společnosti,

h) uvedení skupin osob, mezi nimiž a právními nástupci osob zúčastněných na přeměně vznikne v důsledku přeměny úzké propojení,

i) údaje o osobách5), které v důsledku přeměny nabudou kvalifikovanou účast na právním nástupci zúčastněných společností s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na žadateli včetně grafického znázornění vztahů mezi těmito osobami a doklady pro posouzení vhodnosti těchto osob z hlediska zdravého a obezřetného vedení obdobně podle § 13; doklady podle § 13 nedokládají osoby, které v důsledku přeměny nabudou účast na investičním fondu, který má uzavřenou smlouvu o obhospodařování,

j) stanovisko depozitáře fondu kolektivního investování k přeměně ve vztahu ke každému fondu kolektivního investování, jenž bude dotčen přeměnou,

k) písemný souhlas s přeměnou udělený akcionáři investičního fondu, jedná-li se o fúzi investičního fondu s osobou, která nemá povolení k činnosti investičního fondu, a

l) přehled změn ve skutečnostech posuzovaných podle příloh vyžadovaných v § 5, případně § 9 nebo 9a, ke kterým dojde v důsledku přeměny, a přílohy podle § 5, případně § 9 nebo 9a, které jsou dotčeny změnami v souvislosti s přeměnou.

ČÁST PÁTÁ

PODÍLOVÉ FONDY

§ 16

Náležitosti žádosti o povolení k vytvoření otevřeného podílového fondu nebo uzavřeného podílového fondu

(K § 66 odst. 3 zákona)

Náležitosti žádosti o povolení k vytvoření otevřeného nebo uzavřeného podílového fondu jsou

a) název podílového fondu, který má být vytvořen,

b) doba, na kterou má být povolení uděleno, a

c) čestné prohlášení žadatele, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

§ 17

Přílohy žádosti o povolení k vytvoření otevřeného podílového fondu nebo uzavřeného podílového fondu

(K § 66 odst. 3 zákona)

K žádosti podle § 16 žadatel připojí

a) údaje o vedoucích osobách obhospodařující investiční společnosti včetně dokladů prokazujících jejich zkušenosti se způsobem kolektivního investování uvedeným ve statutu podílového fondu,

b) údaje o osobě depozitáře a jeho vedoucích osobách, včetně jejich strukturovaných profesních životopisů, obsahujících zejména údaje o jejich dosaženém vzdělání a odborné praxi s popisem vykonávaných činností a s uvedením jejich zkušeností se způsobem kolektivního investování uvedeného ve statutu podílového fondu,

c) návrh statutu podílového fondu,

d) doklady prokazující, že vlastní kapitál investiční společnosti, která má obhospodařovat podílový fond, odpovídá požadavkům na kapitálovou vybavenost14),

e) depozitářskou smlouvu, popřípadě její návrh spolu s písemným příslibem depozitáře uzavřít tuto smlouvu,

f) čestné prohlášení o tom, že podílové listy otevřeného podílového fondu, který je standardním fondem, budou nabízeny převážně v České republice a jiných členských státech Evropské unie, a

g) přílohy podle § 5, které jsou dotčeny změnami v souvislosti s obhospodařováním podílového fondu, pro který se žádá o povolení.

§ 18

Náležitosti žádosti o odnětí povolení k vytvoření podílového fondu

(K § 68 odst. 2 zákona)

Náležitosti žádosti o odnětí povolení k vytvoření podílového fondu jsou

a) název podílového fondu, pro který se žádá o odnětí povolení,

b) uvedení důvodů, pro které se žádá o odnětí povolení, a

c) čestné prohlášení žadatele, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

§ 19

Přílohy žádosti o odnětí povolení k vytvoření podílového fondu

(K § 68 odst. 2 zákona)

K žádosti podle § 18 žadatel připojí

a) účetní závěrku podílového fondu sestavenou k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti podle § 18,

b) přehled nevypořádaných závazků vzniklých z obhospodařování majetku v podílovém fondu,

c) informace týkající se struktury a likvidity majetku v podílovém fondu,

d) počet podílníků a celkový počet podílových listů jimi držených,

e) oznámení investiční společnosti určené podílníkům podílového fondu o záměru zrušit podílový fond, nebo popis navrhovaného způsobu případného odškodnění podílníků v důsledku zkrácení investičního horizontu,

f) návrh způsobu prodeje majetku v podílovém fondu a vypořádání jeho pohledávek a závazků a

g) popis způsobu výplaty podílů podílníkům.

§ 20

Náležitosti žádosti o povolení převodu obhospodařování podílového fondu na jinou investiční společnost

(K § 67 odst. 2 zákona)

Náležitosti žádosti o povolení převodu obhospodařování podílového fondu na jinou investiční společnost jsou

a) údaje o investičních společnostech, mezi nimiž má dojít k převodu,

b) údaje o depozitáři podílového fondu a depozitáři, který se po převodu obhospodařování má stát depozitářem podílového fondu,

c) důvody převodu a

d) čestné prohlášení žadatele, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

§ 21

Přílohy žádosti o povolení převodu obhospodařování podílového fondu na jinou investiční společnost

(K § 67 odst. 2 zákona)

K žádosti podle § 20 žadatel připojí

a) popis podmínek a způsobu, kterým se má převést podílový fond do obhospodařování jiné investiční společnosti,

b) účetní závěrky zúčastněných investičních společností sestavené k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti,

c) účetní závěrku převáděného podílového fondu sestavenou k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti,

d) statistické údaje o výkonnosti fondu,

e) stanoviska stávajícího a budoucího depozitáře převáděného podílového fondu,

f) doklady prokazující zkušenosti vedoucích osob přebírající investiční společnosti se způsobem kolektivního investování uvedeným ve statutu převáděného podílového fondu,

g) údaje o vedoucích osobách budoucího depozitáře převáděného podílového fondu včetně jejich strukturovaných profesních životopisů, obsahujících zejména údaje o jejich dosaženém vzdělání a odborné praxi s popisem vykonávaných činností a s uvedením jejich zkušeností se způsobem kolektivního investování uvedeného ve statutu převáděného podílového fondu, ledaže v souvislosti s převodem obhospodařování podílového fondu nedochází ke změně depozitáře,

h) doklady prokazující, že vlastní kapitál přebírající investiční společnosti odpovídá požadavkům na kapitálovou vybavenost,14) a

i) přílohy podle § 5, které jsou u přebírající investiční společnosti dotčeny změnami v souvislosti s obhospodařováním podílového fondu, pro který se žádá povolení.

§ 22

Náležitosti žádosti o povolení splynutí podílových fondů

(K § 100 odst. 3 zákona)

Náležitosti žádosti o povolení splynutí podílových fondů jsou

a) údaje o investičních společnostech obhospodařujících podílové fondy, pro které se žádá o povolení ke splynutí,

b) údaje o depozitářích podílových fondů, které mají splynout,

c) údaje o podílových fondech, pro které se žádá o povolení splynutí,

d) údaje o novém podílovém fondu, který vznikne splynutím, včetně doby, na kterou se podílový fond vytváří, a označení investiční společnosti, která ho bude obhospodařovat,

e) odůvodnění splynutí,

f) směnný poměr podílových listů a způsob jejich výměny a

g) čestné prohlášení žadatele, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

§ 23

Přílohy žádosti o povolení splynutí podílových fondů

(K § 100 odst. 3 zákona)

K žádosti podle § 22 žadatel připojí

a) návrh statutu podílového fondu, který vznikne splynutím,

b) stanoviska depozitářů zúčastněných podílových fondů,

c) informace o zanikajících podílových fondech, zejména o výši, struktuře a likviditě majetku, výkonnosti, investičním zaměření a struktuře poplatků,

d) údaje o vedoucích osobách depozitáře podílového fondu, který má vzniknout splynutím, a jejich strukturované profesní životopisy obsahující zejména údaje o dosažené kvalifikaci a odborné praxi s popisem vykonávaných činností a s uvedením jejich zkušeností se způsobem kolektivního investování uvedeného ve statutu podílového fondu, který má vzniknout splynutím, ledaže depozitářem podílového fondu, který vznikne splynutím, bude depozitář podílového fondu, který splynutím zanikne,

e) údaje o vedoucích osobách investiční společnosti, která bude podílový fond obhospodařovat, včetně dokladů prokazujících jejich zkušenosti se způsobem kolektivního investování uvedeným ve statutu podílového fondu, který má vzniknout splynutím,

f) doklady prokazující, že vlastní kapitál investiční společnosti, která má obhospodařovat podílový fond vzniklý splynutím, odpovídá požadavkům na kapitálovou vybavenost,14)

g) návrh depozitářské smlouvy týkající se podílového fondu, který vznikne splynutím, spolu s písemným příslibem depozitáře uzavřít tuto smlouvu, a

h) přílohy podle § 17 písm. f) a g) přiměřeně zamýšlenému splynutí.

§ 24

Náležitosti žádosti o povolení sloučení podílových fondů

(K § 101 odst. 3 zákona)

Náležitosti žádosti o povolení sloučení podílových fondů jsou

a) údaje o investičních společnostech obhospodařujících podílové fondy, které se mají sloučit,

b) údaje o depozitářích slučovaných podílových fondů,

c) údaje o podílových fondech, pro které se žádá o povolení sloučení,

d) označení nástupnického podílového fondu a investiční společnosti, která ho bude obhospodařovat,

e) odůvodnění sloučení,

f) směnný poměr podílových listů a způsob jejich výměny a

g) čestné prohlášení žadatele, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

§ 25

Přílohy žádosti o povolení sloučení podílových fondů

(K § 101 odst. 3 zákona)

K žádosti podle § 24 žadatel připojí

a)statuty zúčastněných podílových fondů,

b) stanoviska depozitářů zúčastněných podílových fondů,

c) informace o slučovaných podílových fondech, zejména o výši, struktuře a likviditě majetku, výkonnosti, investičním zaměření a struktuře poplatků a

d) doklady prokazující, že vlastní kapitál investiční společnosti, která má obhospodařovat nástupnický podílový fond, odpovídá požadavkům na kapitálovou vybavenost.14)

ČÁST ŠESTÁ

ZAHRANIČNÍ SPECIÁLNÍ FONDY

§ 26

Náležitosti žádosti o povolení k veřejnému nabízení cenných papírů zahraničního speciálního fondu v České republice

(K § 58 odst. 3 zákona)

Náležitosti žádosti o povolení k veřejnému nabízení cenných papírů zahraničního speciálního fondu v České republice jsou

a) označení speciálního fondu,

b) popis způsobu, jakým bude žadatel na území České republiky vykonávat činnost, a podrobné informace o způsobu a podmínkách nebo zajištění vydávání, nabízení a odkupování cenných papírů na území České republiky,

c) údaje o bance nebo pobočce zahraniční banky, která bude vykonávat činnosti podle § 43 odst. 2 zákona,

d) údaje o obhospodařovateli zahraničního speciálního fondu a způsobu jeho obhospodařování,

e) údaje o způsobu regulace speciálního fondu ve státě, kde byl zřízen, zejména pravidla pro oddělení a strukturu aktiv, vypůjčování, půjčování a nekryté prodeje převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu a pravidla pro omezení a rozložení rizika, případně další pravidla, která mohou mít významný vliv na míru ochrany investorů,

f) prohlášení žadatele o tom, zda má být v České republice umístěna organizační složka speciálního fondu s uvedením základních údajů o této organizační složce, a

g) čestné prohlášení žadatele, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

§ 27

Přílohy žádosti o povolení k veřejnému nabízení cenných papírů zahraničního speciálního fondu v České republice

(K § 58 odst. 3 zákona)

(1) K žádosti podle § 26 žadatel připojí

a) zakladatelské dokumenty žadatele v platném znění,

b) výpis z obchodního rejstříku žadatele, který není starší 3 měsíců, a kopie návrhů na zápis do obchodního rejstříku, které nebyly ke dni podání žádosti vyřízeny,

c) doklad o tom, že fond má sídlo a skutečné sídlo ve stejném státě,

d) statut fondu kolektivního investování, pro který se žádá o povolení,

e) poslední výroční zprávu a pololetní zprávu, k jejímuž vydání žadateli vznikla povinnost před podáním žádosti,

f) potvrzení příslušného orgánu dohledu státu, ve kterém má žadatel sídlo a skutečné sídlo, o tom, že mu tento orgán vydal povolení ke kolektivnímu investování a že nemá námitky proti veřejnému nabízení cenných papírů tohoto fondu v České republice; toto potvrzení nesmí být starší než 6 měsíců,

g) smlouvu uzavřenou s bankou nebo pobočkou zahraniční banky, která bude vykonávat činnosti podle § 43 odst. 2 zákona,

h) podrobný přehled portfolia fondu, pro který se žádá povolení, případně podrobný přehled majetku, který není starší než 2 měsíce, a

i) platné znění právní úpravy kolektivního investování a dohledu nad kolektivním investováním ve státě, ve kterém má fond sídlo a skutečné sídlo; pokud lze očekávat v nejbližším roce významnou změnu právní úpravy, žadatel tuto skutečnost oznámí a doloží.

(2) Pokud budou cenné papíry zahraničního speciálního fondu v České republice veřejně nabízeny prostřednictvím organizační složky, žadatel dále připojí

a) popis předpokládaného rozsahu poskytování služeb zahraničního speciálního fondu na území České republiky a popis, jakým způsobem hodlá organizační složka tyto činnosti zajišťovat, a

b) údaje o osobě vedoucího organizační složky s přílohami podle § 11.


ČÁST SEDMÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 28

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy nabývá účinnosti zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.


Člen prezidia vykonávající funkci předsedy:
Ing. Šimáček v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 232/1992 Sb., o policejních vysokých školách a o zřízení Policejní akademie, ve znění zákona č. 26/1993 Sb. Vyhláška č. 385/1991 Sb., o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4) § 19 odst. 2 správního řádu.

5) § 2 odst. 1 písm. j)zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.

6) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 45/1999 Sb., o přístupu k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin.

7) Například Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech, vyhlášená sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 209/1993 Sb.

8) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

8a) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

8b) § 74 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 347/2004 Sb., o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu.

9) § 29 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

10) § 78 zákona o kolektivním investování.

11) § 66b obchodního zákoníku.

12) § 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění zákona č. 215/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb.

13) § 60 a 243 zákona č. 125/2008 Sb.

14) § 69 zákona o kolektivním investování.

Přesunout nahoru