Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 268/2004 Sb.Vyhláška o náležitostech a přílohách žádosti podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Částka 87/2004
Platnost od 30.04.2004
Účinnost od 01.05.2004
Zrušeno k 11.07.2008 (255/2008 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

268

VYHLÁŠKA

ze dne 7. dubna 2004

o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Komise pro cenné papíry stanoví podle § 199 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 7, § 10 odst. 4, § 11 odst. 4, § 14 odst. 4, § 19 odst. 2, § 20 odst. 2, § 28 odst. 3, § 30 odst. 7, § 45 odst. 2, § 57 odst. 2, § 61 odst. 2, § 62 odst. 2, § 74 odst. 2, § 78 odst. 2, § 79 odst. 2, § 83 odst. 4, § 85 odst. 2, § 103 odst. 3, § 106 odst. 2, § 107 odst. 2 a § 198 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje náležitosti a přílohy žádostí uvedených v § 199 odst. 2 písm. a) zákona.

§ 2

Vymezení pojmů

(1) Pro účely této vyhlášky se dokladem o dosaženém vzdělání rozumí vysokoškolský diplom spolu s vysvědčením o státní zkoušce, vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy, vysvědčení o maturitní zkoušce nebo jiný obdobný doklad vydaný příslušnou vzdělávací institucí v České republice, osvědčení o uznání vzdělání nebo jeho části v České republice vydané podle zvláštního právního předpisu,1) nebo jiný písemný podklad, který věrohodným způsobem dokládá

a) název a druh nebo typ vzdělávací instituce (univerzita, vysoká škola neuniverzitního typu, vyšší odborná škola apod.),

b) řádné ukončení studijního programu,

c) dobu trvání studijního programu a

d) náplň studijního programu.

(2) Pro účely této vyhlášky se doklady pro posouzení důvěryhodnosti osoby rozumí

a) výpis z evidence Rejstříku trestů, který není starší než 3 měsíce. Zahraniční fyzická osoba předloží též dokument obdobného charakteru vydaný příslušným orgánem ve státě trvalého bydliště, ve státě, jehož je státním občanem, není-li totožný se státem trvalého bydliště, jakož i ve státech, ve kterých se tato osoba v posledních pěti letech nepřetržitě zdržovala více než 6 měsíců; nejsou-li dokumenty příslušným státem vydávány, nahradí je zahraniční fyzická osoba čestným prohlášením o své bezúhonnosti ve smyslu zákona o živnostenském podnikání,2)

b) doklad finančního úřadu,3) který není starší než 3 měsíce, o tom, že posuzovaná osoba nemá vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky,

c) kopie dokladů o

1. zahájení trestního stíhání proti posuzované osobě,

2. zahájení správního, přestupkového nebo obdobného řízení proti posuzované osobě, pokud pro porušení právní povinnosti, pro které se řízení vede, lze uložit peněžitou sankci nejméně 20 000 Kč nebo zákaz činnosti a

3. zahájení občanského soudního řízení nebo rozhodčího řízení vedeného proti posuzované osobě v posledních 5 letech, pokud se týká jejího působení na finančním trhu nebo může závažně ohrozit finanční situaci dané osoby, případně kopie rozhodnutí ve věci opatřená doložkou nabytí právní moci, která byla vydána v řízení podle bodu 1, 2 nebo 3; nebo čestné prohlášení posuzované osoby, že jí není známo, že s ní je nebo bylo vedeno uvedené řízení,

d) kopie rozhodnutí, kterými soud nebo správní úřad odmítl udělit souhlas s volbou, jmenováním nebo ustanovením posuzované osoby do funkce z důvodů souvisejících s její důvěryhodností, jestliže tato volba, jmenování nebo ustanovení do funkce takový souhlas nezbytně vyžaduje, nebo že takový souhlas odejmul; nebo čestné prohlášení o tom, že soud nebo správní úřad neodmítl udělit posuzované osobě souhlas s volbou, jmenováním nebo ustanovením do funkce z důvodů souvisejících s její důvěryhodností,

e) jestliže byl v posledních 10 letech na majetek posuzované osoby prohlášen konkurz, zrušen takový konkurz, povoleno vyrovnání, potvrzeno nucené vyrovnání nebo zamítnut návrh na prohlášení konkurzu na majetek posuzované osoby pro nedostatek majetku, též kopie odpovídajících rozhodnutí, anebo čestné prohlášení o tom, že taková skutečnost nenastala; to platí i ohledně právnické osoby, členem jejíhož statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu je nebo byla posuzovaná osoba, ledaže právní účinky rozhodnutí nastaly před vznikem funkce posuzované osoby v této právnické osobě,

f) kopie rozhodnutí o pozastavení či odnětí povolení posuzované osoby k výkonu podnikatelské činnosti z důvodů souvisejících s její důvěryhodností; nebo čestné prohlášení o tom, že posuzované osobě nebylo pozastaveno nebo odňato povolení k výkonu podnikatelské činnosti z důvodů souvisejících s její důvěryhodností,

g) kopie rozhodnutí o vyloučení posuzované osoby z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních, o zamítnutí žádosti o přijetí posuzované osoby do takového společenství a uložených disciplinárních trestech v rámci takového společenství, pokud bylo vydáno v posledních 10 letech a pokud souvisí s působením posuzované osoby na finančním trhu; nebo čestné prohlášení o tom, že taková skutečnost nenastala,

h) čestné prohlášení posuzované osoby o tom, že jí nebyla omezena způsobilost k právním úkonům, a

i) informace o dalších skutečnostech, které mohou mít vliv na posouzení posuzované osoby z hlediska její důvěryhodnosti, a doklady, které má k těmto informacím posuzovaná osoba nebo žadatel k dispozici.

(3) Je-li posuzovanou osobou zahraniční osoba, rozumí se pro účely této vyhlášky dokladem pro posouzení důvěryhodnosti, mimo dokladů uvedených v odstavci 2, rovněž potvrzení příslušného orgánu dozoru nad finančním trhem ve státě sídla nebo trvalého bydliště této osoby o tom, že proti ní nebylo vedeno správní řízení pro závažné nebo opakované porušení právní povinnosti. Potvrzení se musí vztahovat též na právnické osoby, ve kterých posuzovaná fyzická osoba je či byla statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo dozorčího orgánu, vyjma případů, kdy bylo správní řízení vedeno pro jednání, ke kterému došlo před vznikem funkce posuzované osoby. Jestliže potvrzení podle věty první a druhé nelze získat, protože je příslušný orgán dozoru odmítne vydat, učiní o těchto skutečnostech čestné prohlášení vlastním jménem posuzovaná osoba. Vykonává-li ve státě sídla či bydliště posuzované zahraniční osoby dozor nad finančním trhem několik orgánů, postačí potvrzení orgánu, jehož působnost nejblíže odpovídá působnosti Komise pro cenné papíry (dále jen "Komise") jakožto orgánu dozoru nad kapitálovým trhem.

(4) Pro účely této vyhlášky se výpisem z obchodního rejstříku v případě právnické osoby se sídlem v zahraničí rozumí veřejná listina prokazující alespoň existenci právnické osoby a údaj o její registraci, právní formě a názvu. Pokud tato listina neobsahuje údaj o adrese sídla, statutárních orgánech nebo způsobu jednání zahraniční právnické osoby, musí být takový údaj doložen jiným průkazným způsobem. V případě, že statutárním orgánem zahraniční právnické osoby je jiná právnická osoba, je nutné doložit i výpis z obchodního rejstříku právnické osoby, která je statutárním orgánem.

§ 3

Obecná ustanovení o náležitostech a přílohách žádostí

(1) Žádost se podává v českém jazyce a obsahuje náležitosti podání stanovené obecnými předpisy o správním řízení4) a náležitosti stanovené touto vyhláškou.

(2) Žádost musí vždy obsahovat údaje o osobě5) žadatele.

(3) Je-li žadatelem právnická osoba, musí být přílohou žádosti též doklad prokazující, že osoba, kterou žadatel ve věci žádosti jedná, je oprávněna k jednání jeho jménem. Je-li žadatel zastoupen, musí žádost obsahovat též údaje o osobě5) zástupce a k žádosti musí být přiložen doklad prokazující oprávnění zástupce jednat za zastoupeného jeho jménem.

(4) Pravost podpisu žadatele na plné moci nebo obdobné listině, která se předkládá jako doklad podle odstavce 3, musí být úředně ověřena; to neplatí pro plnou moc dokládající zastoupení advokátem.

(5) K příloze v jiném než českém nebo slovenském jazyce je třeba přiložit úřední překlad do českého jazyka.

(6) Jako přílohy žádosti se předkládají originály listin nebo kopie, jejichž shoda s originálem je úředně ověřena; to neplatí, stanoví-li tato vyhláška výslovně, že přílohou žádosti má být kopie listiny.

(7) Cizí veřejná listina musí být opatřena vyšším ověřením listin (superlegalizována) nebo opatřena apostilou v souladu s příslušnou mezinárodní smlouvou,6) nestanoví-li jinak vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.7) To neplatí pro cizí veřejnou listinu vydanou zahraničním správním úřadem, se kterým má Komise uzavřenu dohodu o spolupráci; seznam těchto úřadů uveřejní Komise ve Věstníku Komise pro cenné papíry.

(8) Pokud povaha věci vylučuje předložení přílohy žádosti vyžadované touto vyhláškou, uvede žadatel tuto skutečnost v žádosti, a nejsou-li důvody zjevné, nepředložení přílohy odůvodní a důvody přiměřeně doloží.

(9) Žadatel se namísto předložení předepsané přílohy může odvolat na podklad, který v posledních 3 letech předložil Komisi a který splňuje požadavky kladené na danou přílohu; v žádosti jej musí přesně identifikovat.

(10) Žádost musí obsahovat seznam všech příloh s uvedením, ke kterému ustanovení této vyhlášky se příloha vztahuje. Pokud přílohu tvoří více dokumentů, musí seznam obsahovat i výčet těchto dokumentů.

(11) Přílohou žádosti je doklad o zaplacení správního poplatku.8)

ČÁST DRUHÁ

OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPÍRY A MAKLÉŘ

§ 4

Náležitosti žádosti o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry

(K § 7 zákona)

Náležitosti žádosti o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry jsou

a) údaj o výši základního kapitálu a čistého obchodního majetku žadatele,

b) uvedení hlavních investičních služeb a doplňkových investičních služeb, pro které žadatel žádá vydání povolení, a návrh, ve vztahu ke kterým investičním nástrojům bude žadatel investiční služby poskytovat, a

c) čestné prohlášení žadatele, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

§ 5

Přílohy žádosti o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry

(K § 7 zákona)

K žádosti podle § 4 žadatel připojí

a) zakladatelské dokumenty společnosti žadatele v platném znění a posudek znalce nebo znalců na ocenění nepeněžitého vkladu při založení společnosti,

b) výpis z obchodního rejstříku žadatele, který není starší 3 měsíců, a kopie návrhů na zápis do obchodního rejstříku, které nebyly ke dni podání žádosti vyřízeny,

c) kopii povolení, na základě kterého žadatel, který je bankou, vykonává činnost banky,

d) doklady o původu základního kapitálu žadatele a o jeho splacení; jsou-li na tvorbu základního kapitálu použity jiné než vlastní zdroje, přiloží žadatel i doklady o původu prostředků poskytovatele těchto zdrojů, není-li tímto poskytovatelem banka, která má povolení působit jako banka, vydané úřadem členského státu Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj,

e) doklad o zaknihování akcií žadatele,

f) seznam akcionářů a uvedení počtu vlastních akcií v majetku žadatele s uvedením data jejich nabytí,

g) seznam vedoucích osob žadatele s údaji o vedoucích osobách žadatele, vymezením jejich funkcí, s uvedením pravomocí, které jsou s touto funkcí spojeny, a přílohami podle § 8 za každou vedoucí osobu; v případě jiných vedoucích osob, než je člen statutárního orgánu, výkonný ředitel nebo prokurista akciové společnosti nebo osoba, na kterou byla pravomoc některé z těchto osob delegována, připojí žadatel seznam těchto osob s uvedením, na základě jaké skutečnosti tyto osoby skutečně řídí obchodníka s cennými papíry, a s přílohami podle § 8, případně § 10, za každou takovou osobu,

h) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli s údaji o těchto osobách, s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na žadateli a přílohami podle § 10 za každou osobu s kvalifikovanou účastí na žadateli,

i) seznam osob úzce propojených s žadatelem s uvedením údajů o osobách úzce propojených s žadatelem a s uvedením způsobu propojení,

j) plán obchodní činnosti obchodníka s cennými papíry (žadatele) ve vztahu k jednotlivým investičním službám podložený reálnými ekonomickými kalkulacemi včetně návrhu strategie činnosti,

k) popis organizační a řídící struktury žadatele a projekt organizační a řídící struktury obchodníka s cennými papíry, ve kterých žadatel uvede alespoň

1. působnost, povinnosti a odpovědnost vedoucích zaměstnanců, jejich zastupitelnost a kontrolu při jednotlivých činnostech a

2. náplň činnosti jednotlivých organizačních útvarů, rámcový počet a pracovní zařazení jednotlivých zaměstnanců, jejich zastupitelnost a požadavky na kvalifikaci těchto zaměstnanců,

l) doklady o splnění personálních předpoklad stanovených zvláštními právními předpisy,9) včetně strukturovaných profesních životopisů posuzovaných osob, obsahující údaje o dosaženém vzdělání a odborné praxi,

m) doklady o splnění věcných předpokladů podle § 6,

n) seznam investičních zprostředkovatelů, od nichž hodlá žadatel přijímat pokyny týkající se investičních nástrojů, nebo čestné prohlášení, že služeb investičních zprostředkovatelů nebude využívat,

o) seznam osob, kterým hodlá žadatel předávat pokyny týkající se investičních nástrojů,

p) návrh pravidel jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky ve smyslu zvláštního právního předpisu9) a

q) návrh pravidel obezřetného poskytování investičních služeb včetně vnitřních předpisů obchodníka s cennými papíry ve smyslu zvláštního právního předpisu.9)

§ 6

Věcné předpoklady pro výkon činnosti obchodníka s cennými papíry

(1) Splnění věcných předpokladů pro výkon činnosti doloží žadatel přiměřeně rozsahu služeb, pro které žádá vydání povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, doklady o

a) technických a programových prostředcích pro vedení deníku obchodníka s cennými papíry10) a dalších evidencí,9)

b) zajištění přímého nebo zprostředkovaného spojení s organizátory regulovaných trhů,

c) zajištění přímého nebo zprostředkovaného spojení s osobami provádějícími vypořádání obchodů s investičními nástroji,

d) systémech pro vedení účetnictví a hospodářské evidence,

e) systémech pro komunikaci se zákazníky a

f) technickém vybavení.

(2) Doklady o technických a programových prostředcích pro vedení deníku obchodníka s cennými papíry musí prokazovat, že elektronický informační systém

a) umožní evidenci všech údajů, které se evidují podle zvláštního právního předpisu upravujícího vedení deníku obchodníka s cennými papíry,10)

b) uvede všechny údaje evidované podle písmene a) i ve výstupní informaci,

c) automaticky zaznamená čas vložení údajů evidovaných podle písmene a) spolu s identifikací osoby, která údaj vložila, čas změny těchto údajů spolu s identifikací osoby, která tuto změnu provedla, a čas a způsob pořízení datového výstupu s identifikací osoby pořizující datový výstup,

d) umožní reprodukci dat v listinné podobě a

e) zajistí současně s předáním pokynu k realizaci obchodu na veřejném trhu také předání informace o tom, zda se jedná o obchod na vlastní účet pro obchodníka s cennými papíry nebo o obchod pro zákazníka, jedná-li se o pokyn, který má být proveden na regulovaném trhu s investičními nástroji prostřednictvím systému řízeného objednávkami.

(3) Pokud hodlá žadatel poskytovat své služby prostřednictvím internetu, doloží také doklady o tom, že

a) ověření totožnosti (autentizace) a oprávněnosti přístupu zákazníků na internetovou adresu (URL adresa) bude zajištěno před poskytnutím každé služby,

b) internetová adresa (URL adresa) bude zabezpečena proti neoprávněnému přístupu,

c) uveřejňování aktualizace informací na internetové adrese (URL adresa) bude průběžně zabezpečeno a

d) plnění povinností k předcházení manipulace trhem bude zabezpečeno v případě, že elektronický informační systém obchodníka umožní předávat pokyny na trh bez fyzického potvrzení makléřem.

§ 7

Náležitosti žádosti o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby obchodníka s cennými papíry

(K § 10 odst. 4 zákona)

Náležitosti žádosti o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby obchodníka s cennými papíry jsou

a) údaje o osobě obchodníka s cennými papíry, o jehož vedoucí osobu jde,

b) označení funkce, do které má být posuzovaná osoba zvolena nebo jmenována, a

c) čestné prohlášení žadatele, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

§ 8

Přílohy žádosti o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby obchodníka s cennými papíry

(K § 10 odst. 4 zákona)

K žádosti podle § 7 žadatel připojí

a) vnitřní předpisy obchodníka s cennými papíry, které upravují funkci, do které má být posuzovaná osoba zvolena nebo jmenována, včetně její předpokládané pravomoci a působnosti, pokud se nežádá o předchozí souhlas s volbou nebo jmenováním do funkce člena statutárního orgánu obchodníka s cennými papíry. V případě jiné vedoucí osoby, než je člen statutárního orgánu, výkonný ředitel nebo prokurista akciové společnosti nebo osoba, na kterou byla pravomoc některé z těchto osob delegována, se uvede, na základě jaké skutečnosti tato osoba skutečně řídí obchodníka s cennými papíry,

b) strukturovaný profesní životopis posuzované osoby obsahující údaje o dosaženém vzdělání a odborné praxi s popisem vykonávaných činností a údaji o výkonu samostatné podnikatelské činnosti,

c) doklady posuzované osoby o dosaženém vzdělání,

d) doklady nebo čestná prohlášení posuzované osoby o odborné praxi,

e) přehled právnických osob, ve kterých posuzovaná osoba působila jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo člen dozorčího orgánu nebo u kterých posuzovaná osoba vykonávala jinou činnost vedoucí osoby, než je statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, a to za období posledních 10 let,

f) doklady pro posouzení důvěryhodnosti posuzované osoby,

g) čestné prohlášení posuzované osoby, že nevykonává funkci neslučitelnou s postavením vedoucí osoby, a

h) čestné prohlášení posuzované osoby o tom, že žádná jiná její činnost nebrání řádnému výkonu funkce.

§ 9

Náležitosti žádosti o souhlas k nabytí účasti na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou

(K § 11 odst. 4 zákona)

Náležitosti žádosti o souhlas k nabytí účasti na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou, jsou

a) údaje o osobě obchodníka s cennými papíry, na němž se nabývá kvalifikovaná účast,

b) údaje o stávajícím podílu či jiné formě účasti žadatele na obchodníkovi s cennými papíry a údaje o podílu či jiné formě účasti, kterou hodlá žadatel na obchodníkovi s cennými papíry získat,

c) údaje o nabytí účasti na obchodníkovi s cennými papíry, pokud žadatel žádá o vydání následného souhlasu, a

d) čestné prohlášení žadatele, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

§ 10

Přílohy žádosti o souhlas k nabytí účasti na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou

(K § 11 odst. 4 zákona)

(1) K žádosti podle § 9 žadatel připojí

a) výpis z obchodního rejstříku, který není starší 3 měsíců, a kopie návrhů na zápis do obchodního rejstříku, které nebyly ke dni podání žádosti vyřízeny, nebo výpis z obdobné evidence s údaji o osobě žadatele,

b) údaje o osobách úzce propojených se žadatelem s popisem vztahu mezi úzce propojenými osobami a žadatelem,

c) údaje o osobách, se kterými žadatel jedná ve shodě,11)

d) doklady pro posouzení důvěryhodnosti žadatele; je-li žadatelem právnická osoba, připojí i doklady pro posouzení důvěryhodnosti členů statutárního orgánu žadatele,

e) přehled finančních i jiných závazků žadatele, jejichž výše přesahuje 5 % vlastního kapitálu žadatele nebo mohou mít účinek v této výši, a to s uvedením smluvních protistran, výše závazku, dne vzniku závazku, doby trvání závazku a dne splatnosti závazku včetně informace o prodlení s plněním takových závazků,

f) doklady o původu prostředků na nabytí kvalifikované účasti; jsou-li na nabytí kvalifikované účasti použity jiné než vlastní zdroje, přiloží žadatel i doklady o původu prostředků poskytovatele těchto zdrojů, není-li tímto poskytovatelem banka, která má povolení působit jako banka, vydané úřadem členského státu Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj,

g) údaje o členství žadatele v profesních sdruženích, komorách nebo asociacích, včetně zahraničních,

h) účetní závěrky žadatele za poslední 3 roky ověřené auditorem a v případě, že žadatel je součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky ověřené auditorem; je-li žadatelem zahraniční osoba, dokumenty jim na roveň postavené,

i) plán a zdůvodnění zamýšlené změny v kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry,

j) strategický záměr žadatele týkající se podnikání obchodníka s cennými papíry, zejména ve vztahu ke stávajícímu plánu obchodní činnosti a plánu rozvoje obchodníka s cennými papíry,

k) čestné prohlášení žadatele, že nevykonává práva související s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry v zájmu jiné osoby,

l) doklady a čestná prohlášení o dalších skutečnostech, které mohou mít vliv na posouzení vhodnosti žadatele z hlediska zdravého a obezřetného vedení obchodníka, pokud takové skutečnosti jsou žadateli známy, a

m) prohlášení, že žadatel nevykonával hlasovací práva spojená s cennými papíry, které nabyl bez souhlasu Komise, a že ani jinak neuplatňoval významný vliv na řízení obchodníka s cennými papíry, a zdůvodnění, proč žadatel nepožádal Komisi o vydání souhlasu předchozího.

(2) Je-li žadatelem fyzická osoba, připojí mimo dokladů stanovených v odstavci 1 k žádosti

a) strukturovaný profesní životopis obsahující údaje o dosaženém vzdělání a odborné praxi s popisem vykonávaných činností a údaji o výkonu samostatné podnikatelské činnosti a

b) přehled současného i minulého členství posuzované osoby ve statutárních a dozorčích orgánech všech právnických osob, a to za období posledních 10 let.

(3) Je-li žadatelem právnická osoba, připojí mimo dokladů stanovených v odstavci 1 k žádosti

a) údaje o podnikatelské historii žadatele,

b) podrobný popis současné podnikatelské činnosti žadatele a

c) přehled současného i minulého členství členů statutárního a dozorčího orgánu žadatele ve statutárních a dozorčích orgánech jiných právnických osob za období posledních 10 let a údaje o výkonu samostatné podnikatelské činnosti členů statutárního a dozorčího orgánu žadatele.

§ 11

Náležitosti žádosti o povolení k činnosti makléře

(K § 14 odst. 4 zákona)

Náležitosti žádosti o povolení k činnosti makléře jsou

a) vymezení druhu odborné specializace makléře,

b) údaje o makléřské zkoušce, datu jejího vykonání a její kategorii,

c) údaj o tom, zda žadatel žádá o prominutí makléřské zkoušky, a

d) čestné prohlášení žadatele, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

§ 12

Přílohy žádosti o povolení k činnosti makléře

(K § 14 odst. 4 zákona)

K žádosti podle § 11 žadatel připojí

a) osvědčení o vykonání makléřské zkoušky nebo v případě, kdy žadatel spolu se žádostí o povolení k činnosti makléře žádá o prominutí makléřské zkoušky, předloží doklad o složení obdobné zkoušky před samosprávnou organizací působící v oblasti kapitálového trhu nebo doklad o složení obdobné zkoušky v zahraničí spolu s dokladem prokazujícím znalost právních předpisů upravujících kapitálový trh v České republice a

b) doklady pro posouzení jeho důvěryhodnosti.

§ 13

Náležitosti žádosti o povolení k přeměně obchodníka s cennými papíry nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku obchodníka s cennými papíry

(K § 19 odst. 2 a § 20 odst. 2 zákona)

Náležitosti žádosti o povolení k fúzi obchodníka s cennými papíry, který není bankou, s jiným obchodníkem s cennými papíry, k rozdělení obchodníka s cennými papíry, který není bankou, k převodu obchodního jmění obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na jeho akcionáře, k převodu obchodního jmění jiné osoby na obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku nebo části podniku obchodníka s cennými papíry, který není bankou, jsou

a) údaje o osobách zúčastněných na přeměně obchodníka s cennými papíry, případně na převodu, nájmu či zastavení podniku nebo části podniku obchodníka s cennými papíry,

b) seznam vedoucích osob společností zúčastněných na přeměně obchodníka s cennými papíry, případně na převodu, nájmu či zastavení podniku nebo části podniku obchodníka s cennými papíry a údaje o nich,

c) údaje o výši a splacení základního kapitálu žadatele, počtu, výši a předmětu jednotlivých vkladů, jimiž byl základní kapitál upsán, počtu, jmenovité hodnotě, formě a podobě akcií všech společností zúčastněných přeměny, nebo účastníků smlouvy o převodu podniku, nebo jeho části nebo nájmu nebo zastavení podniku obchodníka s cennými papíry a

d) čestné prohlášení žadatele, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

§ 14

Přílohy k žádosti o povolení k přeměně obchodníka s cennými papíry nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku obchodníka s cennými papíry

(K § 19 odst. 2 a § 20 odst. 2 zákona)

K žádosti podle § 13 žadatel přiměřeně obsahu žádosti připojí

a) návrh smlouvy o fúzi, smlouvy o rozdělení, smlouvy o převzetí obchodního jmění hlavním akcionářem, nebo smlouvy o převodu, nájmu či zastavení podniku nebo jeho části,

b) společné zprávy představenstev nebo zprávy představenstev zúčastněných společností o přeměně a společné zprávy dozorčích rad nebo zprávy dozorčích rad zúčastněných společností o přezkoumání přeměny,

c) zprávu představenstva zanikající společnosti o rozdělení a zprávu dozorčí rady zanikající společnosti o přezkoumání rozdělení,

d) projekt rozdělení,

e) podrobnou informaci o přeměně obchodníka s cennými papíry, případně o převodu, zastavení či nájmu podniku nebo části podniku obchodníka s cennými papíry, obsahující zejména záměr žadatele, změny, ke kterým dojde v plánu obchodní činnosti, časový harmonogram, popis vlivů na poskytování investičních služeb, popis začlenění organizačních útvarů a jednotlivých zaměstnanců do nové organizační struktury a popis přesunu kompetencí,

f) mezitímní účetní závěrku a zprávu auditora o jejím ověření, byla-li konečná účetní závěrka sestavena z údajů ke dni, od něhož ke dni vyhotovení návrhu smlouvy o fúzi uplynulo více než šest měsíců,

g) údaje o souhrnu věcí, práv a závazků uvedených v účetní evidenci převáděného, najímaného nebo zastavovaného podniku,

h) popis skupin osob, mezi nimiž a právními nástupci osob zúčastněných na přeměně vznikne v důsledku přeměny úzké propojení, a

i) přehled změn ve skutečnostech podle § 4 a 5, ke kterým dojde v důsledku přeměny, a přílohy podle § 5 s ohledem na změněné skutečnosti.

§ 15

Náležitosti žádosti o povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby

(K § 28 odst. 3 zákona)

Náležitosti žádosti o povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky jsou

a) údaje o výši základního kapitálu a čistého obchodního majetku zahraniční osoby,

b) uvedení hlavních investičních služeb a doplňkových investičních služeb, pro které žadatel žádá vydání povolení, s uvedením, ve vztahu ke kterým investičním nástrojům bude organizační složka investiční služby poskytovat, a údaje o jejím případném jiném podnikání,

c) údaje o způsobu regulace poskytování investičních služeb ve státě, kde má žadatel své sídlo, včetně pravidel, která mohou mít významný vliv na míru ochrany investorů,

d) údaj o výši finančních prostředků zajištěných organizační složce žadatelem,

e) údaj o vedoucím organizační složky a odkaz na žádost Komisi o udělení souhlasu s výkonem funkce vedoucího organizační složky žadatele a

f) čestné prohlášení žadatele, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

§ 16

Přílohy žádosti o povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky

(K § 28 odst. 3 zákona)

K žádosti podle § 15 žadatel připojí

a) výpis z obchodního rejstříku žadatele, který není starší 3 měsíců, a kopie návrhů na zápis do obchodního rejstříku, které nebyly ke dni podání žádosti vyřízeny,

b) doklad o tom, kde zahraniční osoba skutečně sídlí (kde je umístěna její správa a kde se s ní veřejnost může stýkat),

c) povolení k poskytování investičních služeb vydané dozorovým úřadem státu, ve kterém má zahraniční osoba sídlo, včetně dokladu o rozsahu povolení,

d) doklady o původu základního kapitálu zahraniční osoby a o jeho splacení; jsou-li na tvorbu základního kapitálu použity jiné než vlastní zdroje, přiloží žadatel i doklady o původu prostředků poskytovatele těchto zdrojů, není-li tímto poskytovatelem banka, která má povolení působit jako banka, vydané úřadem členského státu Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj,

e) doklady o původu finančních prostředků zajištěných organizační složce žadatelem; tvoří-li tyto finanční prostředky jiné než vlastní zdroje, přiloží žadatel i doklady o původu prostředků poskytovatele těchto zdrojů, není-li tímto poskytovatelem banka, která má povolení působit jako banka, vydané úřadem členského státu Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj,

f) doklady pro posouzení důvěryhodnosti žadatele, případně členů statutárního orgánu žadatele,

g) účetní závěrky zahraniční osoby za poslední 3 roky ověřené auditorem a v případě, že zahraniční osoba je součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky ověřené auditorem,

h) seznam vedoucích osob organizační složky s údaji o vedoucích osobách organizační složky, vymezením jejich funkcí, uvedením pravomocí, které jsou s touto funkcí spojeny, a přílohami podle § 8 za každou vedoucí osobu,

i) seznam vedoucích osob žadatele s údaji o vedoucích osobách žadatele,

j) seznam osob úzce propojených s žadatelem s uvedením údajů o osobách úzce propojených s žadatelem a uvedením způsobu propojení,

k) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli, s údaji o těchto osobách a uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na žadateli,

l) plán obchodní činnosti organizační složky v České republice ve vztahu k jednotlivým investičním službám podložený reálnými ekonomickými kalkulacemi včetně návrhu strategie činnosti organizační složky v České republice,

m) doklady o splnění věcných předpokladů podle § 6 a organizačních předpokladů podle § 5 písm. k) a l), s ohledem na rozsah investičních služeb, které žadatel prostřednictvím organizační složky hodlá poskytovat,

n) seznam investičních zprostředkovatelů, od nichž hodlá žadatel prostřednictvím organizační složky přijímat pokyny týkající se investičních nástrojů, nebo čestné prohlášení, že služeb investičních zprostředkovatelů nebude využívat,

o) seznam osob, kterým hodlá žadatel předávat pokyny týkající se investičních nástrojů, přijaté prostřednictvím organizační složky,

p) návrh pravidel jednání organizační složky se zákazníky ve smyslu zvláštního právního předpisu,9)

q) písemné stanovisko orgánu dozoru státu sídla žadatele k záměru žadatele poskytovat investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, jinak doklad o tom, že byl tento orgán o záměru žadatele poskytovat investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky informován,

r) platné znění právní úpravy poskytování investičních služeb a dozoru nad poskytováním investičních služeb státu, kde má žadatel sídlo. Pokud lze očekávat v nejbližším roce významnou změnu právní úpravy, žadatel tuto skutečnost oznámí a doloží,

s) návrh pravidel obezřetného poskytování investičních služeb včetně vnitřních předpisů obchodníka s cennými papíry ve smyslu zvláštního právního předpisu9) a

t) doklad o účasti v záručním systému, ze kterého se vyplácejí náhrady zákazníkům; pokud žadatel je účastníkem takového systému, doloží zároveň výši náhrad vyplácených zákazníkům, okruh zákazníků a rozsah jejich majetku krytých tímto záručním systémem včetně teritoriální působnosti tohoto záručního systému.

ČÁST TŘETÍ

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

§ 17

Náležitosti žádosti o registraci investičního zprostředkovatele

(K § 30 odst. 7 zákona)

Náležitosti žádosti o registraci investičního zprostředkovatele jsou

a) údaje o statutárním orgánu nebo členech statutárního orgánu žadatele, jde-li o právnickou osobu,

b) den zahájení poskytování investičních služeb,

c) seznam osob, kterými bude právnická osoba vykonávat činnosti investičního zprostředkovatele, nebo které budou vykonávat činnosti investičního zprostředkovatele jako zaměstnanci pro fyzickou osobu, a

d) čestné prohlášení žadatele, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

§ 18

Přílohy žádosti o registraci investičního zprostředkovatele

(K § 30 odst. 7 zákona)

(1) Je-li žadatelem o registraci fyzická osoba, k žádosti podle § 17 připojí

a) informaci o doručovací adrese, pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu (adresy bydliště v cizině, adresy místa pobytu na území České republiky) nebo místa podnikání, aktuální telefonický kontakt a adresu elektronické pošty,

b) doklady pro posouzení důvěryhodnosti žadatele,

c) doklad o dosaženém vzdělání žadatele a

d) strukturovaný profesní životopis žadatele s uvedením přiměřených zkušeností s kapitálovým trhem včetně dokladu prokazujícího tyto zkušenosti a osvědčení o absolvování odborného kurzu zaměřeného na nabízení investičních nástrojů včetně poskytování informací o těchto investičních nástrojích, pokud takový kurz absolvoval.

(2) Je-li žadatelem o registraci právnická osoba, k žádosti podle § 17 připojí

a) doklad finančního úřadu,3) který není starší než 3 měsíce, o tom, že žadatel nemá vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky,

b) doklady pro posouzení důvěryhodnosti statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu,

c) doklad statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu o dosaženém vzdělání a

d) strukturovaný profesní životopis statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu, dokládající přiměřené zkušenosti s kapitálovým trhem, včetně dokladu prokazujícího tyto zkušenosti a osvědčení o absolvování odborného kurzu zaměřeného na nabízení investičních nástrojů včetně poskytování informací o těchto investičních nástrojích, pokud takový kurz absolvoval.

ČÁST ČTVRTÁ

TISK KÓTOVANÝCH LISTINNÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ

§ 19

Náležitosti žádosti o povolení k tisku kótovaných listinných cenných papírů

(K § 45 odst. 2 zákona)

Náležitosti žádosti o povolení k tisku kótovaných listinných cenných papírů jsou

a) údaje o vedoucích osobách žadatele a

b) čestné prohlášení žadatele, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

§ 20

Přílohy k žádosti o povolení k tisku kótovaných listinných cenných papírů

(K § 45 odst. 2 zákona)

K žádosti podle § 19 žadatel připojí

a) výpis z obchodního rejstříku žadatele, který není starší 3 měsíců, a kopie návrhů na zápis do obchodního rejstříku, které nebyly ke dni podání žádosti vyřízeny,

b) doklady pro posouzení důvěryhodnosti žadatele, který je fyzickou osobou, v rozsahu § 2 odst. 2 písm. a),

c) doklady pro posouzení důvěryhodnosti statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu žadatele, který je právnickou osobou, a jeho vedoucích osob v rozsahu § 2 odst. 2 písm. a),

d) doklad o podnikatelském oprávnění pro činnost tiskárny,

e) doklady prokazující splnění technických předpokladů pro tisk kótovaných listinných cenných papírů podle zvláštního předpisu; údaje o dodavatelích papíru a barev pro tisk kótovaných listinných cenných papírů, doklady o technických parametrech zařízení pro jednotlivé tiskové techniky včetně výroby giloší a nejméně 3 grafické návrhy cenného papíru včetně navržených ochranných prvků v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu,12)

f) podrobný popis organizace výroby, povinností pracovníků, kontroly kvality, vedení evidence o výrobě a použití materiálů a zařízení a způsobu zajištění plnění povinnosti mlčenlivosti podle § 117 zákona,

g) popis bezpečnostních opatření k zamezení zneužití zařízení tiskárny a tiskovin zaměstnanci nebo cizími osobami a

h) doklady o odborné způsobilosti osob, kterými je zajišťován technický provoz.

ČÁST PÁTÁ

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ

§ 21

Náležitosti žádosti o povolení k činnosti burzy

(K § 57 odst. 2 zákona)

Náležitosti žádosti o povolení k činnosti burzy jsou

a) údaje o výši a splacení základního kapitálu žadatele, počtu, jmenovité hodnotě, formě a podobě akcií žadatele,

b) návrh obchodní firmy burzy,

c) návrh rozsahu poskytovaných služeb; žadatel zejména vymezí investiční nástroje, pro které má být žadateli povoleno organizovat trh, včetně uvedení, zda a ve vztahu k jakým investičním nástrojům žadatel hodlá

1. organizovat volný trh,

2. poskytovat prostřednictvím svého trhu i služby jiného, konkrétně uvedeného organizátora regulovaného trhu, a to i zahraničního, a

d) čestné prohlášení žadatele, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

§ 22

Přílohy žádosti o povolení k činnosti burzy

(K § 57 odst. 2 zákona)

K žádosti podle § 21 žadatel připojí

a) zakladatelské dokumenty žadatele v platném znění a posudek znalce nebo znalců na ocenění nepeněžitého vkladu při založení společnosti,

b) výpis z obchodního rejstříku žadatele, který není starší 3 měsíců, a kopie návrhů na zápis do obchodního rejstříku, které nebyly ke dni podání žádosti vyřízeny, a doklad o skutečném sídle žadatele,

c) seznam žalob na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady žadatele, o kterých nebylo soudní řízení ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno,

d) doklady o původu základního kapitálu žadatele a o jeho splacení; jsou-li na tvorbu základního kapitálu použity jiné než vlastní zdroje, přiloží žadatel i doklady o původu prostředků poskytovatele těchto zdrojů, není-li tímto poskytovatelem banka, která má povolení působit jako banka, vydané úřadem členského státu Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj,

e) výroční zprávy a účetní závěrky ověřené auditorem a v případě, že žadatel je součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky žadatele za poslední 3 roky ověřené auditorem; je-li žadatel zahraniční osobou, předloží dokumenty jim na roveň postavené,

f) obchodní plán burzy obsahující v přiměřeném rozsahu údaje zveřejňované z rozvahy a výkazu zisku a ztráty podle zvláštního právního předpisu13) nejméně na nejbližší 3 roky a plán rozvoje burzy včetně popisu předpokladů, na nichž je založen, a podrobné zdůvodnění těchto předpokladů,

g) seznam akcionářů a uvedení počtu vlastních akcií v majetku žadatele s uvedením data jejich nabytí,

h) přehled závazků žadatele, jejichž výše přesahuje 5 % vlastního kapitálu žadatele nebo mohou mít účinek v této výši, a to s uvedením smluvních protistran, výše závazku, dne vzniku závazku, doby trvání závazku a dne splatnosti,

i) doklad finančního úřadu,3) který není starší než 3 měsíce, o tom, že žadatel nemá vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky,

j) seznam a údaje o vedoucích osobách žadatele, s vymezením jejich funkcí a uvedením pravomocí, které jsou s touto funkcí spojeny, a přílohami podle § 8 za každou vedoucí osobu, nebo doklad o souhlasu k výkonu funkce vedoucích osob burzy; v případě jiných vedoucích osob, než je člen burzovní komory, výkonný ředitel nebo prokurista burzy nebo osoba, na kterou byla pravomoc některé z těchto osob delegována, připojí se seznam těchto osob s uvedením, na základě jaké skutečnosti tyto osoby skutečně řídí burzu, a s přílohami podle § 8, případně § 10, za každou takovou osobu,

k) projekt organizační a řídící struktury společnosti, ve kterém žadatel uvede alespoň

1. působnost, povinnosti a odpovědnost vedoucích zaměstnanců, jejich zastupitelnost a kontrolu při jednotlivých činnostech a

2. náplň činnosti jednotlivých organizačních útvarů, rámcový počet a pracovní zařazení jednotlivých zaměstnanců, jejich zastupitelnost a požadavky na kvalifikaci těchto zaměstnanců,

l) pravidla pro obchody uzavírané zaměstnanci na vlastní účet nebo na účet osob jim blízkých,

m) návrh burzovních pravidel,

n) popis způsobu a případného smluvního zajištění vypořádání uzavřených obchodů,

o) popis technického zabezpečení poskytování navrhovaného rozsahu služeb; zejména musí být popsáno hardwarové i softwarové vybavení informačního systému žadatele, včetně funkcí a vztahů mezi jeho jednotlivými částmi,

p) pravidla správy informačního systému včetně pravidel zabezpečení a pravidel pro zálohování a archivování dat,

q) popis administrativních, kontrolních a bezpečnostních postupů pro evidenci a zpracování dat, nakládání s důvěrnými informacemi a osobními údaji chráněnými podle zvláštního zákona14) a zabezpečení plnění povinností podle zvláštního právního předpisu proti legalizaci výnosů z trestné činnosti15) včetně jejich organizačního, technického a personálního zajištění,

r) popis organizačního, technického a personálního zajištění kontrolní činnosti zaměřené na dodržování

1. právních předpisů a burzovních pravidel účastníky trhu a emitenty obchodovaných investičních nástrojů a

2. právních předpisů a vnitřních předpisů zaměstnanci,

s) analýzu jednotlivých typů krizových situací ve vývoji kapitálového trhu a v provozu žadatele, které mohou mít nepříznivý dopad na fungování kapitálového trhu, a popis postupů pro řešení takových situací zahrnující i postup činnosti jednotlivých zaměstnanců,

t) postupy a metody měření, sledování a řízení rizik spojených s navrhovaným rozsahem poskytovaných služeb, jejich vyhodnocování a způsob kontroly jejich dodržování; kopie pojistných smluv, bankovních záruk a obdobných nástrojů určených ke krytí těchto rizik nebo dokumenty svědčící o ochotě druhých subjektů k přijetí závazku krytí těchto rizik, pokud příslušné právní úkony nebyly dosud učiněny; kopie smluv s třetími osobami zapojenými do procesu měření, sledování, řízení nebo vyhodnocování těchto rizik nebo dokument svědčící o ochotě druhého subjektu se do uvedeného procesu zapojit; za metodu měření, sledování a řízení rizik se považuje i kompenzační schéma, bude-li vytvořeno,

u) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli, s údaji o těchto osobách, uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na žadateli a přílohami podle § 10 za každou osobu s kvalifikovanou účastí a

v) seznam osob úzce propojených s žadatelem; v seznamu se uvedou údaje o osobě a způsob propojení.

§ 23

Náležitosti žádosti o povolení k přeměně burzy nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku burzy

(K § 61 odst. 2 a § 62 odst. 2 zákona)

Náležitosti žádosti o povolení k fúzi burzy s jiným organizátorem regulovaného trhu nebo provozovatelem vypořádacího systému, nebo k převodu obchodního jmění burzy na jejího akcionáře nebo k převodu obchodního jmění jiné osoby na burzu a dále žádosti o povolení k uzavření smlouvy o převodu podniku nebo části podniku burzy, uzavření smlouvy o zastavení podniku nebo části podniku burzy, nebo smlouvy o nájmu podniku nebo části podniku burzy jsou

a) seznam a údaje o zúčastněných společnostech nebo smluvních stranách smlouvy o převodu, nájmu nebo zastavení podniku nebo části podniku v rozsahu podle § 21,

b) zdůvodnění a zamýšlený časový harmonogram přeměny nebo převodu, nájmu nebo zastavení podniku nebo části podniku a

c) čestné prohlášení žadatele, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

§ 24

Přílohy žádosti o povolení k přeměně burzy nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku burzy

(K § 61odst. 2 a § 62 odst. 2 zákona)

K žádosti podle § 23 žadatelé přiměřeně druhu žádosti připojí

a) společné zprávy představenstev nebo zprávy představenstev zúčastněných společností o přeměně a společné zprávy dozorčích rad nebo zprávy dozorčích rad zúčastněných společností o přezkoumání přeměny,

b) návrh smlouvy o fúzi nebo o převzetí obchodního jmění jiné osoby burzou nebo smlouvy o převodu podniku nebo jeho části, nájmu podniku nebo jeho části nebo zastavení podniku nebo jeho části anebo smlouvy o převzetí obchodního jmění burzy hlavním akcionářem,

c) soupis věcí, práv a závazků uvedených v účetní evidenci převáděného, pronajímaného nebo zastavovaného podniku nebo části podniku,

d) účetní závěrky zúčastněných společností a účastníků smlouvy o převodu, nájmu nebo zastavení podniku nebo části podniku za poslední 3 roky ověřené auditorem a v případě, že žadatel je součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky žadatele za poslední 3 roky ověřené auditorem; je-li žadatelem zahraniční osoba, předloží dokumenty jim na roveň postavené,

e) konečné účetní závěrky zúčastněných společností a zahajovací rozvahy nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření, nebo mezitímní účetní závěrky a zprávy auditora o jejich ověření v případě, že konečná účetní závěrka byla sestavena z údajů ke dni, od něhož ke dni vyhotovení návrhů smlouvy o fúzi uplynulo více než šest měsíců,

f) obchodní plán burzy obsahující v přiměřeném rozsahu údaje zveřejňované z rozvahy a výkazu zisku a ztráty podle zvláštního právního předpisu13) nejméně na nejbližší 3 roky a plán rozvoje burzy včetně popisu předpokladů, na nichž je založen, a podrobné zdůvodnění těchto předpokladů,

g) seznam a údaje o vedoucích osobách nástupnické společnosti nebo kupujícího, nájemce podniku nebo části podniku nebo zástavního věřitele, s vymezením jejich funkcí a uvedením pravomocí, které jsou s touto funkcí spojeny, a přílohami podle § 8 za každou vedoucí osobu nebo doklady o uděleném souhlasu k výkonu funkce; v případě jiných vedoucích osob, než je člen statutárního orgánu, výkonný ředitel nebo prokurista akciové společnosti nebo osoba, na kterou byla pravomoc některé z těchto osob delegována, připojí se seznam těchto osob s uvedením, na základě jaké skutečnosti tyto osoby skutečně řídí nástupnickou společnost nebo kupujícího, nájemce nebo zástavního věřitele, a s přílohami podle § 8, případně § 10, za každou takovou osobu,

h) seznam osob, které v důsledku přeměny získají kvalifikovanou účast na právním nástupci zúčastněných společností, a doklady pro posouzení vhodnosti těchto osob z hlediska zdravého a obezřetného vedení obdobně podle § 10,

i) popis skupiny osob, mezi nimiž a právním nástupcem osob zúčastněných na přeměně vznikne v důsledku přeměny úzké propojení,

j) popis procesu začlenění organizačních útvarů a zaměstnanců zúčastněných společností nebo účastníků smlouvy o převodu, nájmu nebo zastavení podniku nebo části podniku do nové organizační struktury, přesun a úprava kompetencí, včetně časového harmonogramu a cílového stavu,

k) rozbor personálních a technických nároků přeměny nebo uzavření smlouvy o převodu, nájmu nebo zastavení podniku nebo části podniku pro zajištění řádného výkonu jednotlivých činností a

l) přehled změn ve skutečnostech posuzovaných podle § 21 a 22, ke kterým dojde v důsledku přeměny nebo převodu, nájmu nebo zastavení podniku nebo části podniku, a přílohy podle § 22 s ohledem na změněné skutečnosti.

ČÁST ŠESTÁ

ORGANIZÁTOR MIMOBURZOVNÍHO TRHU

§ 25

Náležitosti žádosti o povolení k organizování mimoburzovního trhu

(K § 74 odst. 2 zákona)

Náležitosti žádosti o povolení k organizování mimoburzovního trhu jsou

a) údaje o výši a splacení základního kapitálu žadatele, počtu, jmenovité hodnotě, formě a podobě akcií žadatele,

b) návrh rozsahu poskytovaných služeb; žadatel zejména vymezí investiční nástroje, se kterými má být žadateli povoleno organizovat trh, včetně uvedení, zda a ve vztahu k jakým investičním nástrojům žadatel hodlá

1. organizovat volný trh,

2. poskytovat prostřednictvím svého trhu i služby jiného, konkrétně uvedeného organizátora regulovaného trhu, a to i zahraničního, a

c) čestné prohlášení žadatele, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

§ 26

Přílohy žádosti o povolení k organizování mimoburzovního trhu

(K § 74 odst. 2 zákona)

K žádosti podle § 25 žadatel přiloží

a) zakladatelské dokumenty žadatele v platném znění a posudek znalce nebo znalců na ocenění nepeněžitého vkladu při založení společnosti,

b) výpis z obchodního rejstříku žadatele, který není starší 3 měsíců, a kopie návrhů na zápis do obchodního rejstříku, které nebyly ke dni podání žádosti vyřízeny, včetně dokladu o skutečném sídle žadatele,

c) seznam žalob na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady žadatele, o kterých nebylo soudní řízení ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno,

d) doklady o původu základního kapitálu žadatele a jeho splacení; jsou-li na tvorbu základního kapitálu použity jiné než vlastní zdroje, přiloží žadatel i doklady o původu prostředků poskytovatele těchto zdrojů, není-li tímto poskytovatelem banka, která má povolení působit jako banka, vydané úřadem členského státu Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj,

e) výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 3 roky ověřené auditorem a v případě, že žadatel je součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky žadatele za poslední 3 roky ověřené auditorem; je-li žadatel zahraniční osobou, předloží dokumenty jim na roveň postavené,

f) obchodní plán organizátora mimoburzovního trhu obsahující v přiměřeném rozsahu údaje zveřejňované z rozvahy a výkazu zisku a ztráty podle zvláštního právního předpisu13) nejméně na nejbližší 3 roky a plán rozvoje organizátora mimoburzovního trhu včetně popisu předpokladů, na nichž je založen, a podrobné zdůvodnění těchto předpokladů,

g) seznam akcionářů a uvedení počtu vlastních akcií v majetku žadatele s uvedením data jejich nabytí,

h) přehled finančních i jiných závazků žadatele, jejichž výše přesahuje 5 % vlastního kapitálu žadatele nebo mohou mít účinek v této výši, a to s uvedením smluvních protistran, výše závazku, dne vzniku závazku, doby trvání závazku a dne splatnosti,

i) doklad finančního úřadu,3) který není starší než 3 měsíce, o tom, že žadatel nemá vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky,

j) seznam a údaje o vedoucích osobách žadatele s vymezením jejich funkcí a uvedením pravomocí, které jsou s touto funkcí spojeny, a přílohami podle § 8 za každou vedoucí osobu nebo doklady o uděleném souhlasu k výkonu funkce; v případě jiných vedoucích osob, než je člen statutárního orgánu, výkonný ředitel nebo prokurista akciové společnosti nebo osoba, na kterou byla pravomoc některé z těchto osob delegována, připojí se seznam těchto osob s uvedením, na základě jaké skutečnosti tyto osoby skutečně řídí žadatele, a s přílohami podle § 8, případně § 10, za každou takovou osobu,

k) návrh pravidel obchodování na mimoburzovním trhu, která musí obsahovat zejména strukturu trhů, které organizátor mimoburzovního trhu organizuje, podmínky pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na jednotlivých trzích a informační povinnosti spojené s přijetím investičních nástrojů k obchodování na jednotlivých trzích,

l) návrh pravidel obezřetného poskytování služeb organizátora mimoburzovního trhu zpracovaný přiměřeně podle zvláštního právního předpisu,9)

m) návrh pravidel jednání organizátora mimoburzovního trhu se zákazníky, zpracovaný přiměřeně podle zvláštního právního předpisu,9)

n) popis způsobu a případného smluvního zajištění vypořádání uzavřených obchodů,

o) popis hardwarového i softwarového vybavení a pravidla správy informačního systému; zejména musí být popsáno technické zajištění poskytování navrhovaného rozsahu služeb, včetně funkcí a vztahů mezi jeho jednotlivými částmi,

p) pravidla správy informačního systému včetně pravidel zabezpečení a pravidel pro zálohování a archivování dat,

q) popis administrativních, kontrolních a bezpečnostních postupů pro evidenci a zpracování dat, pro nakládání s důvěrnými informacemi a osobními údaji chráněnými podle zvláštního zákona,14) zabezpečení plnění povinností podle zvláštního právního předpisu proti legalizaci výnosů z trestné činnosti15) včetně organizačního, technického a personálního zajištění,

r) popis organizačního, technického a personálního zajištění kontrolní činnosti zaměřené na dodržování

1. právních předpisů a pravidel obchodování účastníky trhu a emitenty obchodovaných investičních nástrojů a

2. právních předpisů a vnitřních předpisů zaměstnanci,

s) projekt organizační a řídící struktury společnosti, ve kterém žadatel uvede zejména

1. oprávnění, povinnosti a odpovědnost vedoucích zaměstnanců, jejich zastupitelnost a kontrolu při jednotlivých činnostech a

2. náplň činnosti jednotlivých organizačních útvarů, rámcový počet a pracovní zařazení jednotlivých zaměstnanců, jejich zastupitelnost a požadavky na kvalifikaci těchto zaměstnanců,

t) pravidla pro obchody uzavírané zaměstnanci na vlastní účet nebo na účet osob jim blízkých,

u) analýzu jednotlivých typů krizových situací ve vývoji kapitálového trhu a v provozu žadatele, které mohou mít nepříznivý dopad na fungování kapitálového trhu, a popis postupů pro řešení takových situací zahrnující i postup činnosti jednotlivých zaměstnanců,

v) postupy a metody měření, sledování a řízení rizik spojených s navrhovaným rozsahem poskytovaných služeb, jejich vyhodnocování a způsob kontroly jejich dodržování; kopie pojistných smluv a jiných nástrojů určených ke krytí těchto rizik nebo dokumenty svědčící o ochotě druhých subjektů k přijetí závazku krytí těchto rizik, pokud příslušné právní úkony nebyly dosud učiněny; kopie smluv s třetími subjekty zapojenými do procesu měření, sledování, řízení nebo vyhodnocování těchto rizik nebo dokument svědčící o ochotě druhého subjektu se do uvedeného procesu zapojit; za metodu měření, sledování a řízení rizik se považuje i kompenzační schéma, bude-li vytvořeno,

w) popis systému vnitřní kontroly, který musí přiměřeně splňovat požadavky zvláštního právního předpisu,9) a seznam osob, které budou zajišťovat činnost vnitřní kontroly, včetně jejich strukturovaných profesních životopisů, obsahujících údaje o dosaženém vzdělání a odborné praxi,

x) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli s údaji o těchto osobách, uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na žadateli a přílohami podle § 10 za každou osobu s kvalifikovanou účastí na žadateli a

y) seznam osob úzce propojených s žadatelem; v seznamu se uvedou údaje o osobě a způsob propojení.

§ 27

Náležitosti žádosti o povolení k přeměně organizátora mimoburzovního trhu nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku organizátora mimoburzovního trhu

(K § 78 odst. 2 a § 79 odst. 2 zákona)

Náležitosti žádosti o povolení k fúzi organizátora mimoburzovního trhu s jiným organizátorem regulovaného trhu nebo provozovatelem vypořádacího systému, k převodu obchodního jmění organizátora mimoburzovního trhu na jeho akcionáře nebo k převodu obchodního jmění jiné osoby na organizátora mimoburzovního trhu a dále žádosti o povolení k uzavření smlouvy o převodu podniku nebo části podniku organizátora mimoburzovního trhu, smlouvy o zastavení podniku nebo části podniku organizátora mimoburzovního trhu, nebo smlouvy o nájmu podniku nebo části podniku organizátora mimoburzovního trhu jsou

a) seznam a údaje o zúčastněných společnostech v rozsahu § 25,

b) seznam a údaje o vedoucích osobách zúčastněných společností,

c) zdůvodnění a zamýšlený časový harmonogram přeměny nebo převodu, nájmu nebo zastavení podniku nebo jeho části a

d) čestné prohlášení žadatele, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

§ 28

Přílohy žádosti o povolení k přeměně organizátora mimoburzovního trhu nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku organizátora mimoburzovního trhu

(K § 78 odst. 2 a § 79 odst. 2 zákona)

K žádosti podle § 27 žadatelé přiměřeně druhu žádosti připojí

a) společné zprávy představenstev nebo zprávy představenstev zúčastněných společností a společné zprávy dozorčích rad nebo zprávy dozorčích rad zúčastněných společností o přezkoumání přeměny,

b) návrh smlouvy o fúzi nebo smlouvy o převodu podniku nebo jeho části nebo nájmu podniku nebo jeho části nebo zastavení podniku nebo jeho části nebo smlouvy o převodu obchodního jmění organizátora mimoburzovního trhu na jeho akcionáře anebo smlouvy o převodu obchodního jmění jiné osoby na organizátora mimoburzovního trhu,

c) soupis věcí, práv a závazků uvedených v účetní evidenci převáděného, pronajímaného nebo zastavovaného podniku nebo části podniku,

d) účetní závěrky zúčastněných společností a účastníků smlouvy o převodu, nájmu nebo zastavení podniku nebo části podniku za poslední 3 roky ověřené auditorem a v případě, že žadatel je součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky žadatele za poslední 3 roky ověřené auditorem; je-li žadatelem zahraniční osoba, předloží dokumenty jim na roveň postavené,

e) konečné účetní závěrky zúčastněných společností a zahajovací rozvahy nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření, nebo mezitímní účetní závěrky a zprávy auditora o jejich ověření v případě, že konečná účetní závěrka byla sestavena z údajů ke dni, od něhož ke dni vyhotovení návrhů smlouvy o fúzi uplynulo více než šest měsíců,

f) obchodní plán obsahující v přiměřeném rozsahu údaje zveřejňované z rozvahy a výkazu zisku a ztráty podle zvláštního právního předpisu13) nejméně na nejbližší 3 roky a plán rozvoje včetně popisu předpokladů, na nichž je založen, a podrobné zdůvodnění těchto předpokladů,

g) seznam vedoucích osob nástupnické společnosti nebo kupujícího, nájemce nebo zástavního věřitele, s údaji o těchto vedoucích osobách, s vymezením jejich funkcí a uvedením pravomocí, které jsou s touto funkcí spojeny, a přílohami podle § 8 za každou vedoucí osobu nebo doklady o uděleném souhlasu k výkonu funkce; v případě jiných vedoucích osob, než je člen statutárního orgánu, výkonný ředitel nebo prokurista akciové společnosti nebo osoba, na kterou byla pravomoc některé z těchto osob delegována, připojí se seznam těchto osob s uvedením, na základě jaké skutečnosti tyto osoby skutečně řídí nástupnickou společnost nebo kupujícího, nájemce nebo zástavního věřitele, a s přílohami podle § 8, případně § 10, za každou takovou osobu,

h) seznam osob, které v důsledku přeměny získají kvalifikovanou účast na právním nástupci zúčastněných společností, a doklady pro posouzení vhodnosti těchto osob z hlediska zdravého a obezřetného vedení obdobně podle § 10,

i) popis skupiny osob, mezi nimiž a právním nástupcem osob zúčastněných na fúzi vznikne v důsledku přeměny úzké propojení,

j) popis procesu začlenění organizačních útvarů a zaměstnanců zúčastněných společností nebo účastníků smlouvy o převodu, nájmu nebo zastavení podniku nebo části podniku do nové organizační struktury, přesun a úprava kompetencí, včetně časového harmonogramu a cílového stavu,

k) rozbor personálních a technických nároků přeměny nebo převodu, nájmu nebo zastavení podniku nebo části podniku pro zajištění řádného výkonu jednotlivých činností a

l) přehled změn ve skutečnostech posuzovaných podle § 25 a 26, ke kterým dojde v důsledku přeměny nebo převodu, nájmu nebo zástavy podniku nebo části podniku, a přílohy podle § 26 s ohledem na změněné skutečnosti.

ČÁST SEDMÁ

PROVOZOVATEL VYPOŘÁDACÍHO SYSTÉMU

§ 29

Náležitosti žádosti o povolení k provozování vypořádacího systému

(K § 83 odst. 4 zákona)

Náležitosti žádosti o povolení k provozování vypořádacího systému jsou

a) vymezení investičních nástrojů, které mohou být předmětem pohledávek a závazků z obchodů, které budou moci být vypořádávány ve vypořádacím systému provozovaném žadatelem,

b) vymezení postavení žadatele v rámci vypořádacího systému a

c) čestné prohlášení žadatele, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

§ 30

Přílohy žádosti o povolení k provozování vypořádacího systému

(K § 83 odst. 4 zákona)

(1) K žádosti podle § 29 žadatel přiloží

a) výpis z obchodního rejstříku žadatele, který není starší 3 měsíců, a kopie návrhů na zápis do obchodního rejstříku, které nebyly ke dni podání žádosti vyřízeny, a doklad o skutečném sídle žadatele,

b) seznam žalob na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady žadatele, o kterých nebylo soudní řízení ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno,

c) doklad finančního úřadu,3) který není starší než 3 měsíce, o tom, že žadatel nemá vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky,

d) seznam účastníků vypořádacího systému s údaji o jeho účastnících; v případě, že je účastníkem zahraniční osoba, i doklad prokazující, že tato osoba podle § 82 odst. 4 a 5 zákona může být účastníkem vypořádacího systému,

e) doklad o účastenství žadatele ve vypořádacím systému,

f) návrh pravidel vypořádacího systému,

g) podrobný popis fungování vypořádacího systému obsahující popis rolí jednotlivých účastníků, jejich povinnosti a odpovědnost,

h) popis smluvního zajištění fungování vypořádacího systému včetně vzorového návrhu smlouvy s účastníkem vypořádacího systému,

i) návrh systému řízení rizik vypořádacího systému; systém řízení rizik musí pokrývat zejména stanovení metod identifikace, měření, sledování a řízení rizik vyplývajících z jednotlivých činností, stanovení povinností a odpovědnosti při řízení rizik, způsobu stanovení limitů, četnost měření a průběžného sledování jednotlivých rizik a postup při řešení kritických situací při překročení stanoveného limitu; žadatel dále přiloží kopie pojistných smluv a jiných nástrojů určených ke krytí těchto rizik a kopie smluv s třetími subjekty zapojenými do procesu měření, sledování, řízení nebo vyhodnocování těchto rizik nebo dokumenty svědčící o ochotě druhého subjektu se do uvedeného procesu zapojit,

j) popis technického zabezpečení navrhovaného rozsahu činnosti vypořádacího systému žadatele a požadavky na materiální a programové vybavení účastníků vypořádacího systému,

k) analýzu jednotlivých typů krizových situací obsahující popis postupů pro jejich řešení a zahrnující vymezení odpovědnosti při takové situaci a

l) popis administrativních, kontrolních a bezpečnostních postupů pro evidenci a zpracování dat, nakládání s vnitřními informacemi a osobními údaji chráněnými podle zvláštního zákona14) a pravidla pro organizační, technické a personální zabezpečení plnění povinností podle zvláštního právního předpisu proti legalizaci výnosů z trestné činnosti15) včetně jejich organizačního, technického a personálního zajištění.

(2) K žádosti podle § 29 žadatel, který není obchodníkem s cennými papíry, bankou nebo investiční společností, dále přiloží

a) zakladatelské dokumenty žadatele,

b) údaje o výši a splacení základního kapitálu žadatele, o počtu, jmenovité hodnotě, formě a podobě akcií žadatele,

c) doklady o původu základního kapitálu žadatele a jeho splacení; jsou-li na tvorbu základního kapitálu použity jiné než vlastní zdroje, přiloží žadatel i doklady o původu prostředků poskytovatele těchto zdrojů, není-li tímto poskytovatelem banka, která má povolení působit jako banka, vydané úřadem členského státu Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj,

d) výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 3 roky ověřené auditorem a v případě, že žadatel je součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky žadatele za poslední 3 roky ověřené auditorem; je-li žadatelem zahraniční osoba, předloží dokumenty jim na roveň postavené,

e) seznam vedoucích osob žadatele s údaji o vedoucích osobách žadatele, vymezením jejich funkcí a uvedením pravomocí, které jsou s touto funkcí spojeny, a přílohami podle § 8 za každou vedoucí osobu; v případě jiných vedoucích osob, než je člen statutárního orgánu, výkonný ředitel nebo prokurista akciové společnosti nebo osoba, na kterou byla pravomoc některé z těchto osob delegována, připojí se seznam těchto osob s uvedením, na základě jaké skutečnosti tyto osoby skutečně řídí provozovatele vypořádacího systému, a s přílohami podle § 8, případně § 10, za každou takovou osobu,

f) projekt organizační a řídící struktury společnosti, ve kterém žadatel uvede alespoň

1. oprávnění, povinnosti a odpovědnost vedoucích zaměstnanců, jejich zastupitelnost a kontrolu při jednotlivých činnostech a

2. náplň činnosti jednotlivých organizačních útvarů, počet, pracovní zařazení jednotlivých zaměstnanců, jejich zastupitelnost a požadavky na kvalifikaci těchto zaměstnanců.

§ 31

Náležitosti žádosti o povolení k přeměně provozovatele vypořádacího systému

(K § 85 odst. 2 zákona)

Náležitosti žádosti o povolení k rozdělení nebo fúzi provozovatele vypořádacího systému jsou

a) údaje o zúčastněných společnostech,

b) údaje o výši a splacení základního kapitálu, počtu, jmenovité hodnotě, formě a podobě akcií všech zúčastněních společností,

c) vymezení druhu přeměny,

d) zdůvodnění a zamýšlený časový harmonogram přeměny,

e) podrobný popis dopadu přeměny na činnost vypořádacího systému včetně přehledu změn ve skutečnostech podle § 30, ke kterým dojde v důsledku přeměny, a

f) čestné prohlášení žadatele, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

§ 32

Přílohy žádosti o povolení k přeměně provozovatele vypořádacího systému

(K § 85 odst. 2 zákona)

K žádosti podle § 31 žadatel, který není obchodníkem s cennými papíry nebo investiční společností, přiměřeně předmětu žádosti připojí

a) společné zprávy představenstev nebo zprávy představenstev zúčastněných společností o přeměně a společné zprávy dozorčích rad nebo zprávy dozorčích rad zúčastněných společností o přezkoumání fúze,

b) zprávu představenstva zanikající společnosti o rozdělení a zprávu dozorčí rady zanikající společnosti o přezkoumání rozdělení,

c) návrh smlouvy o fúzi nebo projekt rozdělení,

d) účetní závěrky zúčastněných společností za poslední 3 roky ověřené auditorem a v případě, že žadatel je součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky žadatele za poslední 3 roky ověřené auditorem; je-li žadatelem zahraniční osoba, předloží dokumenty jim na roveň postavené,

e) konečné účetní závěrky zúčastněných společností a zahajovací rozvahy nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření, nebo mezitímní účetní závěrky a zprávy auditora o jejich ověření v případě, že konečná účetní závěrka byla sestavena z údajů ke dni, od něhož ke dni vyhotovení návrhů smlouvy o fúzi uplynulo více než šest měsíců,

f) obchodní plán obsahující v přiměřeném rozsahu údaje zveřejňované z rozvahy a výkazu zisku a ztráty podle zvláštního právního předpisu13) nejméně na nejbližší 3 roky a plán rozvoje včetně popisu předpokladů, na nichž je založen, a podrobné zdůvodnění těchto předpokladů,

g) seznam vedoucích osob zúčastněných a nástupnických společností s údaji o těchto vedoucích osobách, s vymezením jejich funkcí a uvedením pravomocí, které jsou s touto funkcí spojeny, a přílohami podle § 8 za každou vedoucí osobu nebo doklady o uděleném souhlasu k výkonu funkce; v případě jiných vedoucích osob, než je člen statutárního orgánu, výkonný ředitel nebo prokurista akciové společnosti nebo osoba, na kterou byla pravomoc některé z těchto osob delegována, připojí se seznam těchto osob s uvedením, na základě jaké skutečnosti tyto osoby skutečně řídí nástupnickou společnost, a s přílohami podle § 8, případně § 10, za každou takovou osobu,

h) popis procesu začlenění organizačních útvarů a zaměstnanců zúčastněných společností do nové organizační struktury, přesun a úprava kompetencí, včetně časového harmonogramu a cílového stavu,

i) rozbor personálních a technických nároků přeměny pro zajištění řádného výkonu jednotlivých činností a

j) přehled změn ve skutečnostech podle § 29 nebo § 30, ke kterým dojde v důsledku přeměny, a přílohy podle § 30 s ohledem na změněné skutečnosti.

ČÁST OSMÁ

CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ

§ 33

Náležitosti žádosti o povolení k činnosti centrálního depozitáře

(K § 103 odst. 3 zákona)

Náležitosti žádosti o povolení k činnosti centrálního depozitáře jsou

a) návrh na stanovení rozsahu činností, které mají být žadateli povoleny,

b) údaje o výši a splacení základního kapitálu žadatele, o výši a předmětu jednotlivých vkladů, jimiž byl základní kapitál upsán, počtu, jmenovité hodnotě, formě a podobě akcií žadatele,

c) časový harmonogram předpokládaného zahájení činnosti,

d) návrh obchodní firmy centrálního depozitáře a

e) čestné prohlášení žadatele, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

§ 34

Přílohy žádosti o povolení k činnosti centrálního depozitáře

(K § 103 odst. 3 zákona)

K žádosti podle § 33 žadatel připojí

a) zakladatelské dokumenty žadatele v platném znění a posudek znalce nebo znalců na ocenění nepeněžitého vkladu při založení společnosti,

b) výpis z obchodního rejstříku žadatele, který není starší 3 měsíců, a kopie návrhů na zápis do obchodního rejstříku, které nebyly ke dni podání žádosti vyřízeny,

c) seznam žalob na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady žadatele, o kterých ke dni podání žádosti nebylo soudní řízení pravomocně ukončeno,

d) doklady o původu základního kapitálu žadatele a o jeho splacení; jsou-li na tvorbu základního kapitálu použity jiné než vlastní zdroje, přiloží žadatel i doklady o původu prostředků poskytovatele těchto zdrojů, není-li tímto poskytovatelem banka, která má povolení působit jako banka, vydané úřadem členského státu Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj,

e) doklad finančního úřadu,3) který není starší než 3 měsíce, o tom, že žadatel nemá vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky,

f) výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 3 roky ověřené auditorem a v případě, že žadatel je součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky žadatele za poslední 3 roky ověřené auditorem; je-li žadatelem zahraniční osoba, dokumenty jim na roveň postavené,

g) obchodní plán obsahující v přiměřeném rozsahu údaje zveřejňované z rozvahy a výkazu zisku a ztráty podle zvláštního právního předpisu13) nejméně na nejbližší 3 roky a plán rozvoje včetně popisu předpokladů, na nichž je založen, a podrobné zdůvodnění těchto předpokladů,

h) seznam akcionářů a údaje o těchto akcionářích s uvedením počtu a jmenovité hodnoty vlastněných akcií; v případě, že je akcionářem zahraniční osoba, i doklad prokazující, že tato osoba podle zákona může být akcionářem centrálního depozitáře,16)

i) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli, s údaji o těchto osobách, uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na žadateli,

j) seznam osob úzce propojených s žadatelem, s údaji o těchto osobách a údaji o způsobu propojení,

k) seznam vedoucích osob a údaje o těchto vedoucích osobách žadatele s vymezením jejich funkcí a uvedením pravomocí, které jsou s touto funkcí spojeny, a přílohami podle § 8 za každou vedoucí osobu; v případě jiných vedoucích osob, než je člen statutárního orgánu, výkonný ředitel nebo prokurista akciové společnosti nebo osoba, na kterou byla pravomoc některé z těchto osob delegována, připojí se seznam těchto osob s uvedením, na základě jaké skutečnosti tyto osoby skutečně řídí centrálního depozitáře, a s přílohami podle § 8, případně § 10, za každou takovou osobu,

l) doklady o zajištění právní podpory, zejména o tom, jak bude zajištěno řešení stížností na činnost centrálního depozitáře,

m) návrh provozního řádu centrálního depozitáře, včetně ceníku poskytovaných služeb a označení internetové adresy (URL adresa), prostřednictvím které bude provozní řád uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup,

n) návrhy vnitřních předpisů a pravidel žadatele, zejména organizační, spisový, podpisový, skartační, pracovní a reklamační řád, pravidla vnitřní kontroly a pravidla zabezpečení a správy informačního systému,

o) návrhy standardizovaných smluv mezi žadatelem na straně jedné a účastníky centrálního depozitáře, osobami vedoucími evidence navazující na centrální evidenci, vlastníky účtů v centrálním depozitáři, regulovanými trhy a provozovateli vypořádacích systémů na straně druhé,

p) projekt vedení evidencí investičních nástrojů a dokumentace k nim, kterou je centrální depozitář povinen uchovávat podle zvláštního právního předpisu upravujícího archivnictví; projekt musí obsahovat alespoň

1. popis administrativních, technických, kontrolních a bezpečnostních postupů vedení evidencí investičních nástrojů,

2. popis materiálně technického vybavení pro zabezpečení jednotlivých činností, zejména podrobný popis hardwarového a softwarového vybavení informačního systému včetně uvedení jeho kapacity, a doklady o jeho pořízení a o prověření jeho funkčnosti a spolehlivosti,

3. pravidla správy a zabezpečení informačního systému včetně technického a organizačního řešení zálohování, archivace a kontroly dat a doklady o prověření funkčnosti a spolehlivosti takového technického řešení,

4. analýzu jednotlivých typů krizových situací, které mohou při vedení evidencí investičních nástrojů nastat, a popis postupů pro řešení takových situací, zahrnující i postup činnosti jednotlivých zaměstnanců,

5. pravidla a zabezpečení identifikace a řízení rizik při výkonu jednotlivých činností a

6. technické a organizační zajištění komunikace s regulovanými trhy, provozovateli vypořádacích systémů, účastníky centrálního depozitáře a osobami vedoucími evidence navazující na centrální evidence a doklady o prověření funkčnosti a spolehlivosti systému komunikace,

q) popis organizační a řídící struktury společnosti, ve kterém budou uvedena alespoň

1. oprávnění, povinnosti a odpovědnost vedoucích zaměstnanců, jejich zastupitelnost a kontrola při jednotlivých činnostech a

2. náplň činnosti jednotlivých organizačních útvarů, rámcový počet a pracovní zařazení jednotlivých zaměstnanců, jejich zastupitelnost a požadavky na kvalifikaci těchto zaměstnanců,

r) popis administrativních, kontrolních a bezpečnostních postupů, údaje a doklady přiměřeně podle § 22 písm. t) s ohledem na rozsah vykonávaných činností, pravidla pro nakládání s důvěrnými informacemi a osobními údaji chráněnými podle zvláštního zákona14) a zabezpečení plnění povinností podle zvláštního právního předpisu proti legalizaci výnosů z trestné činnosti15) včetně jejich organizačního, technického a personálního zajištění, a to i ve vztahu k výkonu činnosti provozovatele vypořádacího systému,

s) podrobný popis organizačního, technického a personálního zajištění kontrolní činnosti zaměřené na dodržování

1. právních předpisů a provozního řádu účastníky centrálního depozitáře a

2. právních předpisů a vnitřních předpisů zaměstnanci centrálního depozitáře,

t) vymezení investičních nástrojů a druhů obchodů, které mohou být předmětem vypořádání ve vypořádacím systému provozovaném žadatelem, a vymezení postavení žadatele v rámci vypořádacího systému,

u) přílohy uvedené v § 30 odst. 1 písm. d) až l),

v) popis zajištění přidělování identifikačního označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) a

w) doklady prokazující připravenost provozovat činnosti uvedené v § 100 odst. 3 zákona s ohledem na činnosti, pro které žadatel žádá vydání povolení, včetně projektu a dokladů přiměřeně podle písmene p).

§ 35

Náležitosti žádosti o povolení k přeměně centrálního depozitáře nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku centrálního depozitáře

(K § 106 odst. 2 a § 107 odst. 2 zákona)

Náležitosti žádosti o povolení k fúzi centrálního depozitáře s provozovatelem vypořádacího systému nebo k převodu obchodního jmění jiné osoby na centrálního depozitáře nebo k uzavření smlouvy o převodu podniku centrálního depozitáře nebo jeho části nebo smlouvy o zastavení podniku centrálního depozitáře nebo jeho části nebo smlouvy o nájmu podniku centrálního depozitáře nebo jeho části, přiměřeně předmětu žádosti, jsou

a) údaje o osobách zúčastněných společností nebo účastníků smlouvy o převodu obchodního jmění nebo smlouvy o převodu, nájmu nebo zastavení podniku nebo jeho části,

b) vymezení druhu přeměny nebo předmětu smlouvy,

c) zdůvodnění a zamýšlený časový harmonogram přeměny nebo převodu, nájmu nebo zastavení podniku nebo jeho části,

d) údaje o výši a splacení základního kapitálu, počtu, jmenovité hodnotě, formě a podobě akcií všech zúčastněních společností a

e) čestné prohlášení žadatele, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

§ 36

Přílohy žádosti o povolení k přeměně centrálního depozitáře nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku centrálního depozitáře

(K § 106 odst. 2 a § 107 odst. 2 zákona)

K žádosti podle § 35 žadatel přiměřeně připojí

a) doklady o tom, že osoby zúčastněné na fúzi s centrálním depozitářem jsou provozovatelem vypořádacího systému,

b) společné zprávy představenstev nebo zprávy představenstev zúčastněných společností o přeměně a společné zprávy dozorčích rad nebo zprávy dozorčích rad zúčastněných společností o přezkoumání přeměny,

c) návrh smlouvy o fúzi nebo smlouvy o převodu podniku nebo jeho části, nájmu podniku nebo jeho části nebo zastavení podniku nebo jeho části anebo smlouvy o převzetí obchodního jmění,

d) soupis věcí, práv a závazků uvedených v účetní evidenci převáděného, pronajímaného nebo zastavovaného podniku nebo části podniku,

e) účetní závěrky zúčastněných společností nebo účastníků smlouvy o převodu, nájmu nebo zastavení podniku nebo jeho části za poslední 3 roky ověřené auditorem a v případě, že žadatel je součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky žadatele za poslední 3 roky ověřené auditorem; je-li žadatelem zahraniční osoba, předloží dokumenty jim na roveň postavené,

f) konečné účetní závěrky zúčastněných společností a zahajovací rozvahy nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření nebo mezitímní účetní závěrky a zprávy auditora o jejich ověření v případě, že konečná účetní závěrka byla sestavena z údajů ke dni, od něhož ke dni vyhotovení návrhů smlouvy o fúzi uplynulo více než 6 měsíců,

g) obchodní plán obsahující v přiměřeném rozsahu údaje zveřejňované z rozvahy a výkazu zisku a ztráty podle zvláštního právního předpisu13) nejméně na nejbližší 3 roky a plán rozvoje včetně popisu předpokladů, na nichž je založen, a podrobné zdůvodnění těchto předpokladů,

h) seznam vedoucích osob nástupnické společnosti nebo kupujícího, nájemce nebo zástavního věřitele, s údaji o těchto vedoucích osobách, s vymezením jejich funkcí a uvedením pravomocí, které jsou s touto funkcí spojeny, a přílohami podle § 8 za každou vedoucí osobu nebo doklady o uděleném souhlasu k výkonu funkce; v případě jiných vedoucích osob, než je člen statutárního orgánu, výkonný ředitel nebo prokurista akciové společnosti nebo osoba, na kterou byla pravomoc některé z těchto osob delegována, připojí se seznam těchto osob s uvedením, na základě jaké skutečnosti tyto osoby skutečně řídí nástupnickou společnost nebo kupujícího, nájemce nebo zástavního věřitele, a s přílohami podle § 8, případně § 10, za každou takovou osobu,

i) popis procesu začlenění organizačních útvarů a zaměstnanců zúčastněných společností nebo účastníků smlouvy o převodu, nájmu nebo zastavení podniku nebo jeho části do nové organizační struktury, přesun a úprava kompetencí, včetně časového harmonogramu a cílového stavu,

j) rozbor personálních a technických nároků přeměny nebo uzavření smlouvy o převodu, nájmu nebo zastavení podniku nebo jeho části pro zajištění řádného výkonu jednotlivých činností a

k) přehled změn ve skutečnostech posuzovaných podle § 33 a 34, ke kterým dojde v důsledku přeměny nebo převodu, nájmu nebo zastavení podniku nebo jeho části, a přílohy podle § 34 s ohledem na změněné skutečnosti.

ČÁST DEVÁTÁ

LIKVIDÁTOR A NUCENÝ SPRÁVCE

§ 37

Přílohy žádosti o zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců

(K § 198 odst. 3 zákona)

(1) K žádosti o zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců žadatel přiloží

a) strukturovaný profesní životopis žadatele obsahující údaje o dosažené kvalifikaci a odborné praxi s popisem vykonávaných činností a údaji o výkonu samostatné podnikatelské činnosti,

b) doklady o dosaženém vzdělání žadatele,

c) doklady nebo čestná prohlášení žadatele o odborné praxi,

d) doklady nebo čestná prohlášení žadatele o současném i minulém členství ve statutárních a dozorčích orgánech právnických osob,

e) přehled osob, u nichž posuzovaná osoba vykonávala činnost vedoucí osoby, a to za období posledních 5 let,

f) doklady pro posouzení důvěryhodnosti žadatele a

g) čestné prohlášení žadatele, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

(2) Zahraniční osoba předkládá dále potvrzení příslušného orgánu dozoru nad finančním trhem ve státě sídla nebo bydliště této osoby o tom, že proti ní nebylo vedeno správní řízení pro závažné nebo opakované porušení povinnosti.


ČÁST DESÁTÁ

ÚČINNOST

§ 38

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy nabývá účinnosti zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.


Člen prezidia vykonávající funkci předsedy:

Ing. Šimáček v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 232/1992 Sb., o policejních vysokých školách a o zřízení Policejní akademie, ve znění zákona č. 26/1993 Sb.
Vyhláška č. 385/1991 Sb., o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 19 odst. 2 správního řádu.

5) § 2 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

6) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 45/1999 Sb., o přístupu k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin.

7) Například Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech, vyhlášená sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 209/1993 Sb.

8) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

9) Vyhláška č. 258/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb a podrobnější způsoby jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky.

10) Vyhláška č. 261/2004 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a zásadách pro vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele.

11) § 66b obchodního zákoníku.

12) Vyhláška č. 260/2004 Sb., o náležitostech technického provedení kótovaných listinných cenných papírů.

13) § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb.

14) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15) Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

16) § 101 odst. 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Přesunout nahoru