Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 267/2004 Sb.Vyhláška o obsahu informačních povinností obchodníka s cennými papíry a způsobu jejich plnění

Částka 86/2004
Platnost od 30.04.2004
Účinnost od 01.05.2004
Zrušeno k 01.01.2007 (605/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

267

VYHLÁŠKA

ze dne 7. dubna 2004

o obsahu informačních povinností obchodníka s cennými papíry a způsobu jejich plnění

Komise pro cenné papíry stanoví podle § 199 odst. 2 písm. g) ve spojení s § 16 odst. 7 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje způsob předkládání výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy (dále jen "výroční zpráva")1) obchodníkem s cennými papíry Komisi pro cenné papíry (dále jen "Komise") a způsob jejich uveřejňování, způsob uveřejňování informací o hospodářské situaci obchodníka s cennými papíry, o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb a dále způsob informování Komise o

a) hospodářské situaci obchodníka s cennými papíry,

b) druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb,

c) všech regulovaných trzích a osobách, jejichž prostřednictvím prováděl pokyny zákazníků,

d) obchodech, které uzavřel nebo obstaral prostřednictvím regulovaných trhů nebo jiných osob,

e) objemu majetku zákazníků,

f) osobách, které na nich měly kvalifikovanou účast nebo které s nimi byly úzce propojeny,

g) kapitálové přiměřenosti.

(2) Na zahraniční osobu se sídlem v jiném členském státu Evropské unie, která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky (§ 24 zákona), a zahraniční osobu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky (§ 28 zákona), se vztahuje § 2, 3, 6 a 7 této vyhlášky. Osoba podle věty první informuje podle § 3 odst. 3 až 6 jen o skutečnostech, které se týkají poskytování služeb prostřednictvím organizační složky.

(3) Na zahraniční osobu se sídlem v jiném členském státu Evropské unie, která poskytuje investiční služby v České republice bez zřízení organizační složky (§ 25 zákona), se vztahuje § 3 odst. 3 a 6 a § 6 této vyhlášky. Osoba podle věty první informuje podle věty první jen o skutečnostech, které se týkají poskytování služeb na území České republiky.

§ 2

Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy

(K § 16 odst. 1 zákona)

(1) Obchodník s cennými papíry předkládá Komisi výroční zprávu v listinné podobě ve dvou vyhotoveních a v elektronické podobě ve formě datové zprávy2) vypracované podle standardizovaného datového formuláře.

(2) Výroční zpráva obchodníka s cennými papíry, který není bankou, obsahuje vedle náležitostí stanovených zvláštním právním předpisem upravujícím účetnictví2a) informace podle přílohy č. 11 této vyhlášky.

§ 3

Informování o hospodářské situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a o dalších skutečnostech

(K § 16 odst. 2 zákona)

(1) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, informuje o své hospodářské situaci v elektronické podobě ve formě datové zprávy2) vypracované podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou č. 1 této vyhlášky.

(2) Osoba podle věty první, který je bankou, a zahraniční osoba se sídlem v jiném členském státu Evropské unie, která je na základě jednotné licence podle zvláštního právního předpisu2b) oprávněna poskytovat investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, informují o své hospodářské situaci v elektronické podobě ve formě datové zprávy2) vypracované podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou č. 2 této vyhlášky. Obchodník s cennými papíry, který je bankou, splní povinnost dle tohoto odstavce též tím, že v elektronické podobě informuje Komisi o skutečnosti, že údaje o ekonomické situaci v elektronické podobě ve formě datové zprávy2) vypracované podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou č. 2 této vyhlášky, zaslala ve lhůtě stanovené zákonem České národní bance; informaci musí zaslat Komisi neprodleně po zaslání údajů České národní bance.

(3) Obchodník s cennými papíry informuje o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb v elektronické podobě ve formě datové zprávy2) vypracované podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou č. 3 této vyhlášky.

(4) Obchodník s cennými papíry předkládá Komisi přehled o všech regulovaných trzích, včetně zahraničních, a osobách, jejichž prostřednictvím prováděl pokyny zákazníků s uvedením skutečností, které ovlivnily výběr těchto osob, a případného prospěchu, který od těchto osob obdržel jako odměnu za využití jejich služeb, v elektronické podobě ve formě datové zprávy2) vypracované podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou č. 4 této vyhlášky.

(5) Obchodník s cennými papíry informuje o obchodech, které uzavřel nebo obstaral, v elektronické podobě ve formě datové zprávy2) vypracované podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou č. 5 této vyhlášky.

(6) Obchodník s cennými papíry informuje Komisi o objemu zákaznického majetku v elektronické podobě ve formě datové zprávy2) vypracované podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou č. 6 této vyhlášky.

§ 4

Informování o kapitálové přiměřenosti

(K § 16 odst. 4 zákona)

Obchodník s cennými papíry, který není bankou, informuje Komisi o své kapitálové přiměřenosti v elektronické podobě ve formě datové zprávy2) vypracované podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou č. 7 této vyhlášky.

§ 5

Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry a osobách úzce propojených s obchodníkem s cennými papíry

(K § 16 odst. 5 zákona)

Obchodník s cennými papíry informuje Komisi o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry a všech osobách úzce propojených s obchodníkem s cennými papíry v elektronické podobě ve formě datové zprávy2) vypracované podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou č. 8 této vyhlášky.

§ 6

Zasílání informací Komisi

(1) Zprávu nebo informaci, uvedenou v § 2 až 5 v elektronické podobě obchodník s cennými papíry odešle Komisi elektronickou poštou, na záznamovém médiu nebo na základě připojení prostřednictvím pevného telekomunikačního okruhu.3) V případě odeslání elektronickou poštou obsahuje zpráva elektronické pošty pouze zprávy nebo informace podle § 2 až 5.

(2) K listinné podobě výroční zprávy musí být připojen podpis osoby oprávněné jednat jménem obchodníka s cennými papíry. Elektronická podoba zprávy nebo informace, uvedené v § 2 až 5 musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem4) založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.5)

(3) Standardizované datové formuláře výroční zprávy uveřejní Komise nejpozději do jednoho měsíce po skončení kalendářního roku na své internetové adrese.

(4) Standardizované datové formuláře informací, uvedených v § 3 až 5 uveřejní Komise nejpozději do jednoho měsíce po nabytí účinnosti této vyhlášky na své internetové adrese.

(5) Zprávy a informace, které se vypracovávají podle standardizovaných datových formulářů, se vyhotovují bez diakritických znamének.

§ 7

Uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup

(1) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, uveřejňuje informace dle § 3 odst. 1 za právě uplynulé kalendářní čtvrtletí v rozsahu stanoveném v příloze č. 9 této vyhlášky.

(2) Obchodník s cennými papíry uveřejňuje informace dle § 3 odst. 3 za právě uplynulé kalendářní čtvrtletí v rozsahu stanoveném v příloze č. 10 této vyhlášky.

(3) Zprávy a informace, které musí obchodník s cennými papíry podle zákona uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, uveřejní obchodník s cennými papíry na své internetové adrese (URL adresa) způsobem, kterým podnikatelé v oboru kapitálového trhu obvykle uveřejňují informace o svých službách nebo produktech. Přitom zajistí zejména, aby

a) internetová adresa byla veřejnosti bezplatně a bez omezení přístupná prostřednictvím datové sítě internet a aby jí bylo možné snadno obvyklým způsobem vyhledat podle obchodní firmy obchodníka s cennými papíry,

b) uveřejňované informace měly podobu datového souboru vhodného ke stažení, v běžně používaném formátu,

c) uveřejňované informace byly uvedeným způsobem dostupné nepřetržitě a beze změny po dobu nejméně dvou let.


§ 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 63/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry.

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy nabývá účinnosti zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, s výjimkou ustanovení § 3 odst. 5, které nabývá účinnosti 6 měsíců po tomto dni.


Člen prezidia vykonávající funkci předsedy:

Ing. Šimáček v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 21 odst. 1 a § 22 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 2 písm. c)zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2a) § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb.

2b) § 5c zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb.

3) § 2 odst. 16 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 2 písm. b)zákona č. 227/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5) § 11 zákona č. 227/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 267/2004 Sb.

Informování o hospodářské situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou

Informování o hospodářské situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 267/2004 Sb.

Informování o hospodářské situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou

Informování o hospodářské situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 267/2004 Sb.

Informování o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

nformování o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 267/2004 Sb.


Přehled o všech regulovaných trzích včetně zahraničních a osobách, jejichž prostřednictvím prováděl pokyny zákazníků

Přehled o všech regulovaných trzích včetně zahraničních a osobách, jejichž prostřednictvím prováděl pokyny zákazníků

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 267/2004 Sb.

Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 267/2004 Sb.

Informování o objemu majetku zákazníků

Informování o objemu majetku zákazníků

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 267/2004 Sb.

Informování o kapitálové přiměřenosti

Informování o kapitálové přiměřenosti

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 267/2004 Sb.

Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry a úzce propojených s obchodníkem s cennými papíry

Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry a úzce propojených s obchodníkem s cennými papíry

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 267/2004 Sb.

Uveřejňování informací o hospodářské situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou

9.1 Obchodník s cennými papíry, který není bankou, uveřejňuje rozvahu a výkaz zisku, a ztráty ve struktuře stanovené vyhláškou č. 501/2002 Sb. ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi.

9.2 Obchodník s cennými papíry, který není bankou:

- nemusí uvádět v rozvaze a výkazu zisku a ztráty řádky, které nemají náplň,

- uvádí údaje u jednotlivých položek rozvahy v čistých částkách,

- nemusí uvádět podpoložky jednotlivých položek rozvahy a zisku a ztráty.

9.3 Obchodník s cennými papíry, který není bankou, uveřejňuje souhrnně následující informace:

- hodnoty cenných papírů určených k obchodování, k prodeji a držených do splatnosti, v členění podle druhu cenného papíru a podle toho, zda se jedná o cenný papír registrovaný či nikoliv,

- reálné hodnoty derivátů v členění na pevné termínové operace a opce, dále členěné podle typu podkladového aktiva na úrokové, měnové, akciové, komoditní a úvěrové a v členění na deriváty sjednané za účelem zajištění a deriváty ostatní,

- hodnoty podkladových aktiv derivátů v členění na pevné termínové operace a opce, dále členěné podle typu podkladového aktiva na úrokové, měnové, akciové, komoditní a úvěrové a v členění na deriváty sjednané za účelem zajištění a deriváty ostatní,

9.4 Obchodník s cennými papíry, který není bankou, uveřejňuje významné kvalitativní informace o řízení rizik, zejména o:

- strategii a cílech řízení rizik,

- zásadách a postupech sledování, řízení a kontrole rizik,

a to v případě, že v kalendářním čtvrtletí dojde, ve srovnání s informacemi uvedenými v poslední výroční zprávě nebo účetní závěrce za poslední ukončené účetní období, k jejich změně.

9.5 Obchodník s cennými papíry, který není bankou, uveřejňuje následující ukazatele:

Kapitál a kapitálová přiměřenost

Hodnota
(v celých tisících Kč)
AB001
Kapitálová přiměřenost (v %)001
Tier 1002
Tier 2003
Využitý Tier 3004
Odečitatelné položky005
Celková výše kapitálu006
Kapitálový požadavek A007
Kapitálový požadavek B008
Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia009
Kapitálový požadavek k riziku angažovanosti obchodního portfolia010
Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku011
Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku012
Kapitálový požadavek k měnovému riziku013
Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku014

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 267/2004 Sb.

Uveřejňování informací o druzích a rozsahu poskytnutých služeb

10.1 Obchodník s cennými papíry uveřejňuje informace o objemu obchodů uskutečněném v rámci poskytování investičních služeb ve vztahu k jednotlivým investičním instrumentům.

10.2 Obchodník s cennými papíry může pro uveřejnění přiměřeně použít datový formulář k informování o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 267/2004 Sb.

Doplnění výroční zprávy obchodníka s cennými papíry, který není bankou, o další informace

16 Výroční zpráva - dodatečné informace

16_01 Kapitál a kapitálová přiměřenost

Hodnota
(v celých tis. Kč)
AB001
Kapitálová přiměřenost (v %)001
Tier 1002
Tier 2003
Využitý Tier 3004
Odečitatelné položky005
Celková výše kapitálu006
Kapitálový požadavek A007
Kapitálový požadavek B008
Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia009
Kapitálový požadavek k riziku angažovanosti obchodního portfolia010
Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku011
Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku012
Kapitálový požadavek k měnovému riziku013
Kapitálový požadavek ke komoditními riziku014

16 Výroční zpráva - dodatečné informace

16_02 Poměrové ukazatele

Hodnota
(v 0,00 % nebo
jednotkách u 009)
AB001
Zadluženost I (celkový dluh / Aktiva celkem)001
Zadluženost II (celkový dluh / Vlastní kapitál)002
Úrokové zatížení zisku (Náklady na úroky / Ebit)003
Rentabilita aktiv - ROAA (Ebit / Aktiva celkem - průměrný stav)004
Rentabilita vlastního kapitálu - ROEA (Zisk po zdanění / Vlastni kapitál -
průměrný stav)
005
Rentabilita tržeb (Zisk po zdanění / Výnosy z investičních služeb)006
Nákladovost tržeb (Náklady celkem / Výnosy z investičních služeb)007
Mzdová náročnost tržeb (Náklady na zaměstnance / Výnosy z investičních
služeb)
008
Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav osob v období)009
Přesunout nahoru