Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 261/2004 Sb.Vyhláška o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a zásadách pro vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele

Částka 85/2004
Platnost od 30.04.2004
Účinnost od 01.05.2004
Zrušeno k 01.04.2010 (231/2009 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

261

VYHLÁŠKA

ze dne 12. března 2004

o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a zásadách pro vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele

Komise pro cenné papíry stanoví podle § 199 odst. 2 písm. d) ve spojení s § 13 odst. 4 a § 199 odst. 2 písm. h) ve spojení s § 32 odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje způsob vedení a náležitosti deníku obchodníka s cennými papíry a vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele.

§ 2

Náležitosti deníku obchodníka s cennými papíry

(K § 13 zákona)

(1) Pokud jsou předmětem převodu investiční nástroje uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) až c) zákona, deník obchodníka s cennými papíry obsahuje alespoň

a) číslo pokynu,

b) údaje o osobě1), která podala pokyn k nákupu, prodeji nebo jinému převodu investičního nástroje,

c) údaje o osobě1), na jejíž účet má být nákup, prodej nebo jiný převod investičního nástroje uskutečněn,

d) údaje o osobě1), se kterou se obchod uzavírá (protistrana); je-li obchod uzavřen na regulovaném trhu a protistrana není známa, uvede se název trhu,

e) směr pokynu (nákup nebo jiné nabytí investičního nástroje anebo prodej nebo jiné zcizení investičního nástroje),

f) typ pokynu,

g) datum a čas přijetí pokynu,

h) způsob přijetí pokynu,

i) místo přijetí pokynu,

j) identifikační označení investičního nástroje, který je předmětem nákupu, prodeje či jiného převodu, podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci investičních nástrojů (ISIN), je-li přiděleno, jinak identifikační označení používané pro daný nástroj v interním systému obchodníka,

k) název investičního nástroje,

l) objem investičních nástrojů, které mají být podle pokynu koupeny, prodány nebo jinak převedeny, vyjádřený počtem kusů nebo v penězích,

m) cenu, za kterou má být investiční nástroj koupen, prodán nebo jinak převeden,

n) lhůtu pro obstarání koupě, prodeje nebo jiného převodu investičního nástroje,

o) označení trhu, případně jeho segmentu, kde má být pokyn proveden, je-li to v pokynu uvedeno,

p) datum a čas předání pokynu regulovanému trhu nebo třetí osobě k provedení pokynu,

q) datum a čas uzavření obchodu,

r) počet kusů investičního nástroje koupených, prodaných nebo jinak převedených na základě pokynu,

s) cenu, za kterou byl nákup, prodej nebo jiný převod uskutečněn, pokud obchodník zajišťuje měnovou konverzi, též údaj o kurzu, v jakém byla konverze provedena,

t) označení regulovaného trhu nebo jiného místa, kde byl investiční nástroj koupen, prodán nebo jinak převeden,

u) datum předpokládaného vypořádání nákupu, prodeje či jiného převodu,

v) datum konečného vypořádání nákupu, prodeje nebo jiného převodu,

w) stav pokynu anebo důvod, proč nedošlo k uskutečnění pokynu,

x) jméno a příjmení makléře2), který prováděl odborné obchodní činnosti související s obchodem či převodem investičního nástroje,

y) výši úplaty za obstarání nákupu, prodeje či jiného převodu účtované jako odměna obchodníkovi, lze-li ji přímo přiřadit k danému převodu, a

z) výši úplaty související s obstaráním nákupu, prodeje či jiného převodu účtované jako odměna nebo poplatek třetí osobě v případě, že je přeúčtována k úhradě zákazníkovi.

(2) Pokud jsou předmětem převodu investiční nástroje uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) až c) zákona, deník obchodníka s cennými papíry dále obsahuje

a) číslo přidělené regulovaným trhem, jde-li o obchod na regulovaném trhu, jinak číslo přidělené informačním systémem obchodníka,

b) údaj o tom, zda se jedná o pokyn na vlastní účet pro sebe, pokyn na vlastní účet pro zákazníka, pokyn na účet zákazníka nebo o pokyn v rámci investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona.

(3) Pokud jsou předmětem převodu investiční nástroje uvedené v § 3 odst. 1 písm. d) zákona, které jsou obchodovány na regulovaném trhu, deník obchodníka s cennými papíry obsahuje alespoň

a) číslo pokynu,

b) údaje o osobě1), která podala pokyn k nákupu, prodeji nebo jinému převodu derivátu,

c) údaje o osobě1), na jejíž účet má být nákup, prodej nebo jiný převod uskutečněn,

d) údaje o osobě1), se kterou se obchod uzavírá (protistrana); je-li obchod uzavřen na regulovaném trhu a protistrana není známa, uvede se název trhu,

e) směr pokynu,

f) datum a čas přijetí pokynu,

g) způsob přijetí pokynu,

h) místo přijetí pokynu,

i) druh, typ a název derivátu,

j) identifikační označení derivátu shodné s identifikačním označením používaným regulovaným trhem, na kterém má dojít ke koupi, prodeji či jinému převodu,

k) počet standardizovaných derivátů, které mají být koupeny, prodány či jinak převedeny,

l) cenu, za kterou má být derivát koupen, prodán nebo jinak převeden, anebo způsob jejího určení,

m) identifikace a název podkladového aktiva derivátu,

n) množství podkladového aktiva,

o) cenu, za kterou může být nakoupeno podkladové aktivum v případě, že bude uplatněno právo vyplývající z derivátu (realizační cena); u pevných termínových operací též promptní a termínovou cenu podkladového aktiva, je-li obchodníkovi známa,

p) datum konce lhůty pro uplatnění práva z derivátu (expirace),

q) speciální dispozice, zejména zvláštní požadavky klienta nebo doplňující informace nutné k plnému a jednoznačnému určení typu investičního nástroje,

r) lhůtu pro obstarání koupě, prodeje nebo převodu derivátu,

s) označení regulovaného trhu, na kterém má dojít ke koupi, prodeji či jinému převodu,

t) datum a čas předání pokynu regulovanému trhu nebo třetí osobě k provedení pokynu,

u) datum a čas uzavření obchodu na regulovaném trhu nebo dohody na podstatných náležitostech obchodu mimo regulovaný trh,

v) cenu, za kterou byl nákup, prodej nebo jiný převod uskutečněn, pokud obchodník zajišťuje měnovou konverzi, též údaj o kurzu, v jakém byla konverze provedena,

w) počet derivátů koupených, prodaných nebo jinak převedených na základě pokynu,

x) datum předpokládaného vypořádání nákupu, prodeje či jiného převodu,

y) datum konečného vypořádání nákupu, prodeje či jiného převodu,

z) stav pokynu anebo důvod, proč nedošlo k uskutečnění pokynu.

(4) Pokud jsou předmětem převodu investiční nástroje uvedené v § 3 odst. 1 písm. d) zákona, deník obchodníka s cennými papíry dále obsahuje

a) jméno a příjmení makléře2), který prováděl odborné obchodní činnosti související s nákupem, prodejem nebo jiným převodem,

b) výši úplaty související s obstaráním nákupu, prodeje či jiného převodu účtované jako odměna obchodníkovi,

c) výši úplaty související s obstaráním nákupu, prodeje či jiného převodu účtované jako odměna nebo poplatek třetí osobě, v případě, že je přeúčtována k úhradě zákazníkovi,

d) číslo přidělené regulovaným trhem, jde-li o obchod na regulovaném trhu, jinak číslo přidělené informačním systémem obchodníka,

e) údaj o tom, zda se jedná o pokyn na vlastní účet pro sebe, pokyn na vlastní účet pro zákazníka, pokyn na účet zákazníka nebo o pokyn v rámci investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona.

(5) Pokud jsou předmětem obchodu investiční nástroje uvedené v § 3 odst. 1 písm. d) zákona, které nejsou obchodované na regulovaném trhu, deník obsahuje alespoň

a) číslo pokynu,

b) údaje o osobě1), od které je nakupován, které je prodáván, od které je převáděn nebo na kterou je převáděn derivát (protistrana),

c) druh a typ derivátu,

d) identifikace a název podkladového aktiva derivátu,

e) množství podkladového aktiva,

f) cenu, za kterou může být nakoupeno podkladové aktivum v případě, že bude uplatněno právo vyplývající z derivátu (realizační cena), u pevných termínových operací údaje charakterizující danou smlouvu2a), a dále podle typu smlouvy2a) též promptní a termínová cena, případně sjednaná sazba,

g) datum konce lhůty pro uplatnění práva z derivátu (expirace), případně datum konce platnosti smlouvy2a),

h) cena derivátu ke dni uzavření obchodu,

i) datum a čas sjednání obchodu,

j) datum počátku platnosti smlouvy2a),

k) jméno a příjmení makléře2), který prováděl odborné obchodní činnosti související s obchodem,

l) číslo přidělené informačním systémem obchodníka.

§ 3

Náležitosti evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele

(K § 32 zákona)

(1) Evidence pokynů vztahujících se k nákupu, prodeji nebo jinému převodu investičního nástroje podle § 3odst. 1 zákona obsahuje alespoň

a) číslo pokynu,

b) údaje o osobě,1) která dává pokyn k nákupu, prodeji nebo jiného převodu investičního nástroje,

c) údaje o osobě, na jejíž účet má být nákup, prodej nebo jiný převod investičního nástroje uskutečněn, nejde-li o osobu podle písmena b),

d) směr pokynu,

e) identifikační označení investičního nástroje, kterého se pokyn týká, podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci investičních nástrojů, je-li přiděleno, jinak identifikační označení používané pro daný nástroj v evidenci investičního zprostředkovatele,

f) název investičního nástroje,

g) objem investičních nástrojů, které mají být podle pokynu koupeny, prodány nebo jinak převedeny, vyjádřený počtem kusů nebo v penězích,

h) cenu, za kterou má být investiční nástroj koupen, prodán nebo jinak převeden, anebo alespoň způsob jejího určení,

i) lhůtu pro obstarání koupě, prodeje nebo jiného převodu investičního nástroje, je-li pokyn předáván k provedení obchodníkovi s cennými papíry,

j) datum a čas přijetí pokynu,

k) místo přijetí pokynu,

l) způsob přijetí pokynu,

m) datum a čas předání pokynu,

n) způsob předání pokynu,

o) jméno a příjmení osoby, která pokyn přijala a

p) údaje o osobě, které byl pokyn předán.3)

(2) Evidence pokynů, které jsou smlouvou, na jejichž základě jsou podávány pokyny k nákupu, prodeji nebo jinému převodu investičního instrumentu, a na jejichž uzavření se investiční zprostředkovatel podílel, obsahuje alespoň

a) identifikaci smlouvy,

b) údaje o osobě, se kterou byla smluva uzavřena,

c) identifikační označení investičních nástrojů, které budou na základě smlouvy nakoupeny, prodány nebo jinak převedeny, je-li tento údaj při uzavírání smlouvy znám,

d) datum uzavření smlouvy nebo datum přijetí smlouvy investičním zprostředkovatelem 1. úrovně,

e) datum předání smlouvy, je-li smlouva písemná,

f) způsob předání smlouvy, je-li smlouva písemná,

g) jméno a příjmení osoby, která zprostředkovala uzavření smlouvy a

h) údaje o osobě, které byla smlouva předána.

§ 4

Způsob vedení deníku obchodníka s cennými papíry a evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele

(1) Obchodník s cennými papíry vede deník obchodníka s cennými papíry v elektronické podobě. Elektronický informační systém, ve kterém je deník veden, musí automaticky zaznamenat čas vložení údajů podle § 2 spolu s identifikací osoby, která údaj vložila, čas změny těchto údajů s identifikací osoby, která změnu provedla, a čas a způsob pořízení datového výstupu s identifikací osoby, která datový výstup pořídila.

(2) Investiční zprostředkovatel vede evidenci přijatých a předaných pokynů v elektronické podobě.

(3) Zadávání údajů do deníku obchodníka s cennými papíry a evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele se provádí bez zbytečného odkladu po přijetí pokynu, ukončení zprostředkovatelské činnosti při uzavírání smlouvy nebo získání příslušného údaje (například od provozovatele vypořádacího systému).

(4) Obchodník s cennými papíry zajistí možnost pořízení výstupu z deníku obchodníka s cennými papíry v elektronické podobě ve struktuře podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou této vyhlášky. Investiční zprostředkovatel zajistí možnost pořízení výstupu z evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele v elektronické podobě ve struktuře podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou této vyhlášky.

(5) Deník obchodníka s cennými papíry a evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele se vyhotovuje bez diakritických znamének.


§ 5

Přechodné ustanovení

Obchodník s cennými papíry a investiční zprostředkovatel je povinen vést deník nebo evidenci v souladu s touto vyhláškou ode dne následujícího po uplynutí šesti měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy nabývá účinnosti zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.


Člen prezidia vykonávající funkci předsedy:

Ing. Šimáček v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

2) § 14 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

2a) § 3 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

3) § 29 odst. 1 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu.


Příloha k vyhlášce č. 261/2004 Sb.

Výstup z deníku obchodníka pro investiční nástroje podle § 3 odst. 1 písm. a) až c) zákona

Název PoleTabulkaTyp PoleMaPopis
CenaNederiváty_Pokyn (04_01), Nederiváty_Obchod (04_02)NumericLimitní cena, za kterou má být investiční nástroj koupen, prodán nebo převeden, cena, za kterou byl obchod uskutečněn
Cena JednotkaNederiváty_Pokyn (04_01)Text1Jednotky, v nichž je uvedena limitní cena. Způsob vyplnění je pouze 1-měna, 2-procento, 3 body indexu
Cena PoznámkaNederiváty_Pokyn (04 01)Text30Další informace či požadavky klienta - cenová dispozice. Způsob vyplnění může být například uvedením standardizované zkratky dle SWIFT specifikace zprávy MT502. Pokud např. je v pokynu uveden stop limit 550, stačí uvést: "STOP=550" nebo pokud je prioritou klienta neovlivnit výrazněji cenu na trhu, stačí uvést: "CARE";a podobně.
Číslo pokynu obchoduNederiváty_Pokyn (04_01), Nederiváty_Obchod (04_02)Text16Číslo pokynu v evidenci obchodníka. Číslo pokynu se shoduje s čísly jednotlivých obchodů provedených na základě pokynu. Posledních 5 pozic je vyhrazeno pro identifikaci hromadných pokynu, v ostatních případech zde bude 5 nul.
Údaje_Osoby (04 06)Text18Identifikační údaj
IÚ InvestorNederiváty_Pokyn (04 01), Nederiváty_Obchod (04 02)Text18Identifikační údaj o osobě, na jejíž účet má být obchod uskutečněn (v případě obchodu na vlastní účet je investorem obchodník)
IÚ ProtistranaNederiváty_Obchod (04 02)Text18Identifikační údaj o osobě, se kterou se obchod uzavírá, tj. buď obchodník nebo trh
IÚ ZadavatelNederiváty_Pokyn (04_01)Text18Identifikační údaj o osobě, která dává pokyn k nákupu, prodeji nebo převodu investičního nástroje -zákazníka nebo jeho zmocněnce, resp. společnosti portfoliomanažera (v případě obhospodařování), resp. obchodníka v případě obchodu na vlastní účet
Invest. nástroj ISINNederiváty_Pokyn (04 01)Text12Identifikační označení investičního nástroje, který je předmětem obchodu či převodu, podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci investičních nástrojů, je-li přiděleno, nebo kod používaný obchodníkem
Invest. nástroj NázevNederiváty_Pokyn (04_01)Text18Název investičního nástroje, tj. označení investičního nástroje používané na regulovaném trhu případně jiné obecně užívané označení
JménoÚdaje_Osoby (04 06)Text12Jméno osoby
LhůtaNederiváty_Pokyn (04_01)DateDatum, do kterého je pokyn platný
Makléř1Nederiváty_Pokyn (04_01)Text15Příjmení makléře (§ 15 zákona), který prováděl odborné obchodní činnosti související s obchodem či převodem investičního nástroje
Makléř2Nederiváty_Pokyn (04_01)Text15Příjmení makléře (§ 15 zákona), který prováděl odborné obchodní činnosti související s obchodem či převodem investičního nástroje
Makléř3Nederiváty_Pokyn (04_01)Text15Příjmení makléře (§ 15 zákona), který prováděl odborné obchodní činnosti související s obchodem či převodem investičního nástroje
Makléř4Nederiváty_Pokyn (04 01)Text15Příjmení makléře (§ 15 zákona), který prováděl odborné obchodní činnosti související s obchodem či převodem investičního nástroje
MěnaNederiváty_Pokyn (04 01), Nederiváty_Obchod (04 02)Text3Kód měny, ve které je pokyn zadán nebo ve které byl obchod uskutečněn (dle IS04217)
Měna KurzNederiváty_Obchod (04 02)NumericMenovy kurz, pokud OCP zajistuje konverzi men
Měna ZdrojNederiváty_Obchod (04 02)Text3Kód měny, ze které má být obchod fiancován (dle IS04217)
Název/PříjmeníÚdaje_Osoby (04_06)Text25Obchodní název nebo příjmení osoby
ObecÚdaje_Osoby (04_06)Text20Obec
ObjemNederiváty_Pokyn (04 01)NumericMaximální finanční limit, za který má být pokyn vykonán
Počet kusůNederiváty_Pokyn (04 01), Nederiváty_Obchod (04 02)NumericPočet kusů investičního nástroje
Předání pokynu ČasNederiváty_Obchod (04_02)TimeČas předání pokynu regulovanému trhu nebo třetí osobě k provedení pokynu nebo jiného úkonu směřujícího k provedení pokynu
Předání pokynu DatumNederiváty_Obchod (04_02)DateDatum předání pokynu regulovanému trhu nebo třetí osobě k provedení pokynu nebo jiného úkonu směřujícího k provedení pokynu
Přijetí pokynu ČasNederiváty_Pokyn (04_01)TimeČas přijetí pokynu
Přijetí pokynu DatumNederiváty_Pokyn (04 01)DateDatum přijetí pokynu
Přijetí pokynu MístoNederiváty_Pokyn (04 01)Text20Určení místa, kde byl pokyn přijat
Přijetí pokynu ZpůsobNederiváty_Pokyn (04 01)Text1Způsob přijetí pokynu. Způsob vyplnění je pouze T-telefon, E-E-mail, P-písemně, F- faxem, I-internet, S-Swift, M-Media (Bloomberg, Reuters ..), J-jinak
PseudoUdaje_Osoby (04 06)Text18Pouze je-li identifikační číslo/rodné číslo přiděleno obchodníkem, výplni se vlastní identifikační číslo obchodníka
SměrNederiváty_Pokyn (04_01)Text1Směr pokynu. Způsob vyplnění je pouze 1=Nákup nebo jiné nabytí investičního nástroje,2=Prodej nebo jiné zcizení investičního nástroje
StátÚdaje_Osoby (04_06)Text3Kód státu dle číselníku Střediska cenných papírů
StavNederiváty_Pokyn (04_01)Text1Stav pokynu resp. důvod, proč nedošlo k realizaci.
Způsob vyplnění je pouze ,1'=aktivní, ,3'= uspokojený, ,4' = zrušený klientem, ,5'=částečně uspokojený zrušený klientem,6' = prošlý (v době platnosti se nepodařilo pokyn realizovat), ,7' = zrušen z rozhodnutí obchodníka pro nedostatek prostředků klienta,, , 8' =částečně uspokojený, zrušený z rozhodnutí obchodníka pro nedostatek prostředků klienta, '9'= částečně uspokojený prošlý,,A'= zrušený z rozh. člena z jiného důvodu, ,B'= část. usp., zrušený z rozh. obchodníka z jiného důvodu, ,C'= hrozící nebo aktuální střet zájmů a ,D'= hrozící narušení průhlednosti trhu, E= podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti
Trh InterčísloNederiváty_Obchod (04 02)Text18Interní označení obchodu, které bylo přiděleno organizátorem regulovaného trhu, kde byl pokyn realizován. Jedná se o unikátní číslo v rámci trhu.
Není li tento údaj k dispozici a v ostatních případech se použije interní číslo obchodu obchodníka.
Trh PožadovanýNederiváty_Pokyn (04 01)Text10Označení trhu, na kterém zákazník požaduje uskutečnit obchod. Způsob vyplnění může být například BCPP pro Burzu cenných papírů, Praha, RMS pro RM-systém, OTC pro obchod mimo regulovaný trh, NASDAQ, NYCE, LSE apod.
Trh RealizovanýNederiváty_Obchod (04 02)Text10Označení trhu, na kterém se uskutečnil obchod. Způsob vyplnění může být například BCPP pro
Burzu cenných papírů, Praha, RMS pro RM-systém, OTC - pro obchod mimo regulovaný trh, NASDAQ, NYCE, LSE apod.
TypNederiváty_Pokyn (04 01)Text1Typ pokynu. Způsob vyplnění je pouze(D=obchod, B=buy and seli, R=repo, P=půjčka, C=custody převod, J=jiný typ
ÚčetNederiváty_Obchod (04 02)Text1Na čí účet je pokyn zadáván. Způsob vyplnění je pouze l=pokyn na svůj vlastní účet, 2=pokyn na účet zákazníka, 3=pokyn v rámci asset managementu, 4=pokyn na vlastní účet pro zákazníka, přičemž se nejedná o asset management
UliceÚdaje_Osoby (04_06)Text25Ulice
Úplata OCPNederiváty_Pokyn (04 01)NumericVýše úplaty za obstarání nákupu, prodeje, či jiného převodu účtovaná jako odměna obchodníkovi
Úplata OCP MěnaNederiváty_Pokyn (04 01)Text3Kód měny úplaty obchodníkovi s cennými papíry (dle IS04217)
Úplata třetí osobyNederiváty_Obchod (04_02)NumericVýše úplaty související s obstaráním nákupu, prodeje či jiného převodu, účtovaná jako odměna nebo poplatek třetí osobě, v případě, že je přeúčtována k úhradě zákazníkovi
Úplata třetí osoby MěnaNederiváty_Obchod (04 02)Text3Kód měny úplaty třetí osobě (dle IS04217)
Vypořádání Kon datumNederiváty_Obchod (04 02)DateDatum závěrečného vypořádání obchodu či převodu
Vypořádání Sjednané datumNederiváty_Obchod (04 02)DateDatum sjednaného vypořádání obchodu či převodu
Zobchodování ČasNederiváty_Obchod (04_02)TimeČas uzavření nákupního a prodejního pokynu na regulovaném trhu, nebo uzavření obchodu mimo regulovaný trh nebo upsání instrumentu
Zobchodování DatumNederiváty_Obchod (04_02)DateDatum uzavření nákupního a prodejního pokynu na regulovaném trhu, nebo uzavření obchodu mimo regulovaný trh nebo upsání instrumentu

Poznámka: Identifikačním údajem je identifikační číslo, jeho zahraniční obdoba nebo rodné číslo. Rodné číslo se pro potřeby výkaznictví uvádí bez lomítka mezi šestým a sedmým místem (pouze číselné hodnoty). Pokud údaj o rodném čísle nebo identifikačním čísle (případně jeho obdobě) nemá objektivně k dispozici, přidělí obchodník této osobě jednoznačnou identifikaci v číselném formátu, kde prvních 8 znaků bude tvořit IČ obchodníka s cennými papíry. Maximální délka tohoto údaje je 15 znaků.

Výstup z deníku obchodníka pro investiční nástroje podle § 3 odst. 1 písm. d) zákona

Název PoleTabulkaTyp PoleMaPopis
CenaDeriváty_Obchod (04_04), Deriváty_OTC (04 05)NumericJednotková cena, za kterou byl obchod uskutečněn, eventuelně za kterou byl kontrakt převeden
Cena 1Deriváty_Pokyn (04_03)NumericJednotková cena, za kterou má být investiční nástroj koupen, prodán nebo převeden
Cena 2Deriváty_Pokyn (04 03)NumericJednotková cena, za kterou má být investiční nástroj koupen, prodán nebo převeden
Cena JednotkaDeriváty_Pokyn (04 03)Text1Jednotky, v nichž je uvedena limitní cena. Způsob vyplnění je pouze 1-měna, 2-procento, 3 body indexu
Cena PoznámkaDeriváty_Pokyn (04 03)Text30Další informace či požadavky klienta - cenová dispozice. Způsob vyplnění může být například uvedením standardizované zkratky dle SWIFT specifikace zprávy MT502. Pokud např. jev pokynu uveden stop limit 550, stačí uvést: "STOP=550" nebo pokud je prioritou klienta neovlivnit výrazněji cenu na trhu, stačí uvést: "CARE";a podobně.
Číslo pokynu obchoduDeriváty_Pokyn (04_03), Deriváty_Obchod (04_04), Deriváty_OTC (04 05)Text16Číslo pokynu v evidenci obchodníka. Číslo pokynu se shoduje s čísly jednotlivých obchodů provedených na základě pokynu. Posledních 5 pozic je vyhrazeno pro identifikaci hromadných pokynu, v ostáních případech zde bude 5 nul. U mimoburzovních derivátů se využívá cel
Derivát IDDeriváty_Pokyn (04_03), Deriváty_OTC (04 05)Text12Identifikační označení kontraktu
Derivát NázevDeriváty_Pokyn (04_03)Text20Název kontraktu používaný na příslušném organizovaném trhu
Derivát TickerDeriváty_Pokyn (04 03)Text10Ticker, kod instrumentu v systému organizátora veřejného trhu, lze použít symbolů zavedených v analytických a informačních systémech
Derivát Typ DruhDeriváty_Pokyn (04 03), Deriváty_OTC (04 05)Text20Druh/Typ derivátu.
Údaje_Osoby (04 06)Text18Identifikační údaj
IÚ InvestorDeriváty_Pokyn (04 03), Deriváty_Obchod (04_04)Text18Identifikační údaj o osobě, na jejíž účet má být obchod uskutečněn (v případě obchodu na vlastní účet je investorem obchodník)
IÚ ProtistranaDeriváty_Obchod (04_04), Deriváty_OTC (04 05)Text18Identifikační údaj o osobě, se kterou se obchod uzavírá
IÚ ZadavatelDeriváty_Pokyn (04 03)Text18Identifikační údaj o osobě, která dává pokyn k nákupu, prodeji nebo převodu investičního nástroje - zákazníka nebo jeho zmocněnce, resp. portfoliomanažera (v příp. obhospodařování), resp. obchodníka v příp. obchodu na vlastní účet
JménoÚdaje_Osoby (04 06)Text12Jméno osoby
LhůtaDeriváty_Pokyn (04 03)DateDatum, do kterého je pokyn platný
Makléř1Deriváty_Pokyn (04 03), Deriváty_OTC (04 05)Text15Příjmení makléře (§ 15 zákona), který prováděl odborné obchodní činnosti související s obchodem či převodem investičního nástroje
Makléř2Deriváty_Pokyn (04_03), Deriváty_OTC (04_05)Text15Příjmení makléře (§ 15 zákona), který prováděl odborné obchodní činnosti související s obchodem či převodem investičního nástroje
Makléř3Deriváty_Pokyn (04_03)Text15Příjmení makléře (§ 15 zákona), který prováděl odborné obchodní činnosti související s obchodem či převodem investičního nástroje
Makléř4Deriváty_Pokyn (04 03)Text15Příjmení makléře (§ 15 zákona), který prováděl odborné obchodní činnosti související s obchodem či převodem investičního nástroje
MěnaDeriváty_Pokyn (04 03), Deriváty_Obchod (04 04), Deriváty_OTC (04 05)Text3Kód měny, ve které je pokyn zadán nebo ve které byl obchod uskutečněn (dle IS04217)
Měna KurzDeriváty_Obchod (04_04)NumericMěnový kurz, pokud obchodník s cennými papíry zajištuje pro zákazníka konverzi měn
Měna ZdrojDeriváty_Obchod (04_04)Text3Kód měny, ze které je zákazníkovi prováděna konverze (dle IS04217)
Název/PříjmeníÚdaje_Osoby (04 06)Text25Obchodní název nebo příjmení osoby
ObecÚdaje_Osoby (04_06)Text20Obec
ObjemDeriváty_Pokyn (04_03)NumericMaximální finanční limit, za který má být pokyn vykonán
Platnost MaturitaDeriváty_Pokyn (04_03),DateDatum expirace nebo datum prekluze práv z derivátu
Deriváty_OTC (04 05)
Počet kontraktůDeriváty_Pokyn (04 03), Deriváty_Obchod (04 04)NumericPočet standardizovaných kontraktů organizovaného trhu, které mají být nebo byly koupeny, prodány či převedeny na základě pokynu
Podkl aktivum Fw Strike RateDeriváty_Pokyn (04_03)NumericCena, za kterou může být nakoupeno/prodáno podkladové aktivum v případě, že bude uplatněno právo vyplývající z derivátu (strike price), forwardová cena
Podkl aktivum IDDeriváty_Pokyn (04 03), Deriváty_OTC (04 05)Text12Identifikační označení investičního nástroje, který je podkladovým aktivem, podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci investičních nástrojů, je-li přiděleno, nebo kod používaný obchodníkem pro toto aktivum
Podkl aktivum Měna 1Deriváty_OTC (04_05)Text3Kód měny podkladového aktiva (u FX první měna měnového páru) dle IS04217
Podkl aktivum Měna 2Deriváty_OTC (04_05)Text3Druhá měna měnového páru (dle IS04217)
Podkl aktivumDeriváty_Pokyn (04_03)NumericMnožství podkladového aktiva nebo nominální hodnota kontraktu
Množství
Podkl aktivumDeriváty_Pokyn (04_03),Text18Název podkladového aktiva
NázevDeriváty_OTC (04 05)
Podkl aktivum Nominal MnožstvíDeriváty_OTC (04 05)NumericMnožství podkladového aktiva nebo nominální hodnota, na kterou se kontrakt vztahuje, nebo od které se odvozuje plnění.
Podkl aktivum Spot RateDeriváty_OTC (04 05)NumericU FX swapu spotový kurz, u FX transakcí se vztahuje k první měně měnového páru („Podkl aktivum Mena 1"), u FRA sazba, na jejímž základě dochází k plnění.
Podkl aktivum Strike Deal RateDeriváty_OTC (04 05)NumericU FX swapu forwardový kurz, u FRA sazba dohodnutá mezi obchodníky, u opcí realizační cena
Předání pokynu ČasDeriváty_Obchod (04_04)TimeČas předání pokynu regulovanému trhu nebo třetí osobě k provedení pokynu nebo jiného úkonu směřujícího k provedení pokynu
Předání pokynu DatumDeriváty_Obchod (04 04)DateDatum předání pokynu regulovanému trhu nebo třetí osobě k provedení pokynu nebo jiného úkonu směřujícího k provedení pokynu
Přijetí pokynu ČasDeriváty_Pokyn (04_03)TimeČas přijetí pokynu
Přijetí pokynuDeriváty_Pokyn (04 03)DateDatum přijetí pokynu
Datum
Přijetí pokynu MístoDeriváty_Pokyn (04 03)Text20Určení místa, kde byl pokyn přijat
Přijetí pokynu ZpůsobDeriváty_Pokyn (04_03)Text1Způsob přijetí pokynu. Způsob vyplnění je pouze T-telefon, E-E-mail, P-písemně, F- faxem, I-internet, S-Swift, M-Media (Bloomberg, Reuters ..), J-jinak
PseudoÚdaje_Osoby (04 06)Text18Pouze je-li identifikační číslo/rodné číslo přiděleno obchodníkem, výplni se vlastní identifikační číslo obchodníka
SměrDeriváty_Pokyn (04 03)Text1Směr pokynu. Způsob vyplnění je pouze l=Nákup nebo jiné nabytí investičního nástroje,2=Prodej nebo jiné zcizení investičního nástroje,3=Nákup za účelem uzavírání pozice,4=Prodej za účelem otevírání pozice
Start DateDeriváty_OTC (04 05)DateDatum počátku smluvního vztahu
StátÚdaje_Osoby (04_06)Text3Kód státu dle číselníku Střediska cenných papírů
StavDeriváty_Pokyn (04 03)Text1Stav pokynu resp. důvod, proč nedošlo k realizaci. Způsob vyplnění je pouze ,1'=aktivní, ,3'= uspokojený, ,4' = zrušený klientem, ,5'=částečně uspokojený zrušený klientem,6' = prošlý (v době platnosti se nepodařilo pokyn realizovat), ,7' = zrušen z rozhodnutí obchodníka pro nedostatek prostředků klienta,, ,8'=částečně uspokojený, zrušený z rozhodnutí obchodníka pro nedostatek prostředků klienta, '9'= částečně uspokojený prošlý„A'= zrušený z rozh. člena z jiného důvodu, ,B'= část. usp., zrušený z rozh. obchodníka z jiného důvodu, ,C'= hrozící nebo aktuální střet zájmů a ,D'= hrozící narušení průhlednosti trhu, E= podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti
TrhDeriváty_Pokyn (04_03)Text10Označení trhu, na kterém zákazník požaduje uskutečnit obchod
ÚčetDeriváty_Obchod (04_04)Text1Na čí účet je pokyn zadáván. Způsob vyplnění je pouze l=pokyn na vlastní účet, 2=pokyn na účet zákazníka, 3=pokyn v rámci asset managementu, 4=pokyn na vlastní účet pro zákazníka, přičemž se nejedná o asset management
UliceÚdaje_Osoby (04_06)Text25Ulice
Úplata OCPDeriváty_Pokyn (04_03)NumericVýše úplaty za obstarání nákupu, prodeje, či jiného převodu účtovaná jako odměna obchodníkovi
Úplata OCP MěnaDeriváty_Pokyn (04_03)Text3Kód měny úplaty obchodníkovi s cennými papíry (dle IS04217)
Úplata třetí osobyDeriváty_Obchod (04 04)NumericVýše úplaty související s obstaráním nákupu, prodeje či jiného převodu, účtovaná jako odměna nebo poplatek třetí osobě, v případě, že je přeúčtována k úhradě zákazníkovi
Úplata třetí osobyDeriváty_Obchod (04 04)Text3Kód měny úplaty třetí osoby (dle IS04217)
Měna
Vypořádání Kon datumDeriváty_Obchod (04 04)DateDatum konečného vypořádání obchodu či převodu (registrace práv, úhrada ceny derivátu)
Vypořádání Sjednané datumDeriváty_Obchod (04 04)DateDatum předpokládaného vypořádání obchodu či převodu (registrace práv, úhrada ceny derivátu)
VysvětlivkaDeriváty_Pokyn (04 03), Deriváty_OTC (04 05)Text50Upřesnění, komentář ke struktuře derivátu, dohodnutým sazbám (Libor+)
Zobchodování ČasDeriváty_Obchod (04_04), Deriváty_OTC (04 05)TimeČas uzavření nákupního a prodejního pokynu na regulovaném trhu nebo uzavření obchodu mimo regulovaný trh nebo upsání instrumentu
Zobchodování DatumDeriváty_Obchod (04_04), Deriváty_OTC (04 05)DateDatum uzavření nákupního a prodejního pokynu na regulovaném trhu nebo uzavření obchodu mimo regulovaný trh nebo upsání instrumentu

Poznámka: Identifikačním údajem je identifikační číslo, jeho zahraniční obdoba nebo rodné číslo. Rodné číslo se pro potřeby výkaznictví uvádí bez lomítka mezi šestým a sedmým místem (pouze číselné hodnoty). Pokud údaj o rodném čísle nebo identifikačním čísle (případně jeho obdobě) nemá objektivně k dispozici, přidělí obchodník této osobě jednoznačnou identifikaci v číselném formátu, kde prvních 8 znaků bude tvořit IČ obchodníka s cennými papíry. Maximální délka tohoto údaje je 15 znaků.

Výstup z deníku investičního zprostředkovatele pro investiční nástroje podle § 3 odst. 1 písni, a) a b) zákona

Název PoleTyp PoleDélka PolePopis
Číslo záznamu v evidenci zprostředkovatele, uvede se číslo pokynu, na jehož základě má být proveden nákup, prodej či jiný převod investičního nástroje
Číslo_PokynuText11
Identifikační údaj o osobě, která dává pokyn k nákupu, prodeji nebo převodu investičního nástroje
Pokyn_Zadavatel_IÚText12
Obchodní název nebo příjmení osoby, která dává pokyn k nákupu, prodeji nebo převodu investičního nástroje
Pokyn_Zadavatel_Název_PříjmeníText25
Jméno osoby, která dává pokyn k nákupu, prodeji nebo převodu investičního nástroje
Pokyn_Zadavatel_JménoText25
Pokyn_Zadavatel_UliceUlice osoby, která dává pokyn k nákupu, prodeji nebo převodu investičního nástroje
Text25
Pokyn_Zadavatel_ObecObec osoby, která dává pokyn k nákupu, prodeji nebo převodu investičního nástroje
Text25
Pokyn_Zadavatel_StátStát osoby, která dává pokyn k nákupu, prodeji nebo převodu investičního nástroje
Text25
Identifikační údaj o osobě, na jejíž účet má být obchod uskutečněn.
Nevyplňuje se, jedná-li se současně o zadavatele.
Pokyn_Investor_IÚText12
Obchodní název nebo příjmení osoby, na jejíž účet má být obchod uskutečněn. Nevyplňuje se, jedná-li se současně o zadavatele
Pokyn_Investor_Název_PříjmeníText25
Pokyn_Investor_JménoText25Jméno osoby, na jejíž účet má být obchod uskutečněn. Nevyplňuje se, jedná-li se současně o zadavatele
Pokyn_Investor_UliceText25Ulice osoby, na jejíž účet má být obchod uskutečněn. Nevyplňuje se, jedná-li se současně o zadavatele
Pokyn_Investor_ObecText25Obec osoby, na jejíž účet má být obchod uskutečněn. Nevyplňuje se, jedná-li se současně o zadavatele
Pokyn_Investor_StátText25Stát osoby, na jejíž účet má být obchod uskutečněn. Nevyplňuje se, jedná-li se současně o zadavatele
Směr pokynu. Způsob vyplnění je pouze 1=Nákup nebo jiné nabytí investičního nástroje,2=Prodej nebo jiné zcizení investičního nástroje
Pokyn_SměrText1
Identifikační označení investičního nástroje, který je předmětem obchodu či převodu, podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci investičních nástrojů, je-li přiděleno
ISINText12Název investičního nástroje, tj. označení investičního nástroje používané na regulovaném trhu případně jiné obecně užívané označení
Název_Inv_NastrojeText20
Počet kusů investičního nástroje, které mají být podle pokynu koupeny, prodány nebo převedeny, anebo alespoň způsob jeho určení
Pokyn_Počet_KusůText20
Maximální finanční limit, za který má být pokyn vykonán v případě, že není zadán počet kusů
Pokyn_ObjemText15
Limitní cena, za kterou má být investiční nástroj koupen, prodán nebo převeden, anebo alespoň způsob jejího určení
Pokyn_CenaText20
Kód měny, jde li o inv. instrument denominovaný v cizí měně
Pokyn_MěnaText3
Pokyn_LhůtaDateDatum, do kterého je pokyn platný, je-li pokyn předán obchodníkovi s cennými papíry
Datum přijetí pokynu
Pokyn_Datum_PřijetíDate
Pokyn_Čas_PřijetíTimeČas přijetí pokynu
Způsob přijetí pokynu. Způsob vyplnění je pouze T-telefon, E-E-mail, P-písemně, F- faxem, I-internet
Pokyn_Způsob_PřijetíText12
Určení místa, kde byl pokyn přijat.
Pokyn_Místo_PřijetíText25
Datum předání pokynu
Pokyn_Datum_PředáníDate
Pokyn_Čas_PředáníČas předání pokynu
Time
Pokyn_Způsob_PředáníText12Způsob vyplnění je pouze T-telefon, E-E-mail, P-písemně, F- faxem, I-internet
Jméno fyzické osoby, která pokyn přijala a předala
Pokyn_Zprostředkovatel_JménoText25
Přijímení fyzické osoby, která pokyn přijala a předala
Pokyn_Zprostředkovatel_PříjmeníText25
Identifikační údaj o osobě, které byl pokyn předán
Pokyn_Přejímající_IÚText10
Obchodní název nebo příjmení osoby, které byl pokyn předán
Pokyn_Přejímající_Název_PříjmeníText25
Jméno osoby, osoby, které byl pokyn předán
Pokyn_Přejímající_JménoText25
Ulice osoby, osoby, které byl pokyn předán
Pokyn_Přejímající_UliceText25
Obec osoby, osoby, které byl pokyn předán
Pokyn_Přejímající_ObecText25
Stát osoby, osoby, které byl pokyn předán
Pokyn_Přejímající_StátText25
Smlouva_IDText20Jednoznačná identifikace smlouvy (např. název smlouvy a číselné označení)
Identifikační údaj o osobě, se kterou byla smlouva uzavřena
Smlouva_Zákazník_IÚText12
Smlouva_Zákazník_Název_PříjmeníText25Obchodní název nebo příjmení osoby, se kterou byla smlouva uzavřena
Jméno osoby, se kterou byla smlouva uzavřena
Smlouva_Zákazník_JménoText25
Ulice osoby, se kterou byla smlouva uzavřena
Smlouva_Zákazník_UliceText25
Obec osoby, se kterou byla smlouva uzavřena
Smlouva_Zákazník_ObecText25
Stát osoby, se kterou byla smlouva uzavřena
Smlouva_Zákazník_StátText25
Smlouva_NastrojText20Označení investičních nástrojů, které budou na základě smlouvy nakupovány nebo prodávány, je-li tento údaj při uzavírání smlouvy
Datum uzavření smlouvy
Smlouva_Datum_UzavřeníDate
Datum předání smlouvy
Smlouva_Datum_PředáníDate
Způsob předání smlouvy
Smlouva_Způsob_PředáníText12
Jméno fyzické osoby, která v daném případě se zákazníkem jednala
Smlouva_Zprostředkovatel_Jméno25
Smlouva_Zprostředkovatel_Příjmení25Příjmení osoby, fyzické osoby, která v daném případě se zákazníkem jednala
Smlouva_Přejímající_IÚText10Identifikační údaj o osobě, které byl pokyn nebo smlouva předán
Smlouva_Přejímající_Název_PříjmeníText25Obchodní název nebo příjmení osoby, které byl pokyn nebo smlouva předán
Jméno osoby, které byla smlouva předána
Smlouva_Přejímající_JménoText25
Ulice osoby, které byla smlouva předána
Smlouva_Přejímající_UliceText25
Obec osoby, které byla smlouva předána
Smlouva_Přejímající_ObecText25
Stát osoby, které byla smlouva předána
Smlouva_Přejímající_StátText25

Poznámka: Identifikačním údajem je identifikační číslo, jeho zahraniční obdoba nebo rodné číslo. Rodné číslo se pro potřeby výkaznictví uvádí bez lomítka mezi šestým a sedmým místem (pouze číselné hodnoty). Pokud údaj o rodném čísle nebo identifikačním čísle (případně jeho obdobě) nemá objektivně k dipozici, přidělí obchodník této osobě jednoznačnou identifikaci v číselném formátu, kde prvních 8 znaků bude tvořit IČ obchodníka s cennými papíry. Maximální délka tohoto údaje je 15 znaků.

Přesunout nahoru