Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 260/2004 Sb.Vyhláška o náležitostech technického provedení kótovaných listinných cenných papírů

Částka 85/2004
Platnost od 30.04.2004
Účinnost od 01.05.2004
Zrušeno k 01.07.2008 (230/2008 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

260

VYHLÁŠKA

ze dne 12. března 2004

o náležitostech technického provedení kótovaných listinných cenných papírů

Komise pro cenné papíry stanoví podle § 199 odst. 2 písm. k) ve spojení s § 45 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu:


§ 1

Základní ustanovení

Tato vyhláška upravuje technické provedení kótovaných listinných cenných papírů vytištěných v tiskárně, která je oprávněna na základě povolení Komise pro cenné papíry (dále jen "Komise") k tisku kótovaných cenných papírů (dále jen "tiskárna").

§ 2

Umístění povinných údajů na plášti, kupónu a talónu cenného papíru

(1) Na plášti cenného papíru jsou kromě náležitostí stanovených zvláštními zákony1) vytištěny tyto údaje:

a) identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (dále jen "ISIN"),

b) celková hodnota emise a počet kusů cenných papírů této emise podle jmenovité hodnoty nebo druhu a

c) při tisku dalších emisí téhož emitenta pořadové číslo příslušné emise, celková hodnota všech emisí i celkový počet kusů podle jmenovité hodnoty nebo druhu.

(2) Jmenovitá hodnota je vytištěna na plášti cenného papíru čísly i slovy výrazně velkým typem písma.

(3) Plášť cenného papíru je opatřen otiskem podpisů osob oprávněných jednat jménem emitenta k datu emise. Podpisy nemusí být vytištěny, jestliže osoby podle věty první podepisují cenné papíry ručně.

(4) Všechny povinné údaje jsou vytištěny na přední straně pláště cenného papíru. Na zadní straně pláště mohou být vytištěny pouze předtisky pro případné rubopisy2) a podmínky, za nichž se cenný papír vydává.

(5) Je-li cenný papír opatřen cizojazyčným textem, musí být tento text vytištěn rovněž v českém jazyce.

(6) Součástí pláště, kupónu a talónu je optický identifikační řádek, který musí být vytištěn číslovacím strojem černou barvou řezem písma OCR-B. Toto písmo je tvořeno písmem 47 OCR-B1, podle normy Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) 1073/II. z 1. prosince 1976: "Alfanumerický soubor znaků pro optické čtení - Část II: Soubor znaků OCR-B – Tvary a rozměry tištěného obrazu".

(7) Tolerance kvality tisku optického identifikačního řádku (kvalita tištěného obrazu, poloha znaků, vzdálenost mezi znaky a vyrovnání v řádku) musí odpovídat normě ISO 1831 z 15. října 1980: "Specifikace tisku pro optické čtení znaků".

(8) Optický identifikační řádek má 37 míst pro znaky (číslice a písmena). Obsahem optického identifikačního řádku jsou tyto údaje rozdělené do polí (skupin znaků) v následujícím pořadí:

Poleúdajpočet míst
prázdné místo2
1. pole:pořadové číslo kupónu2
prázdné místo1
2. pole:nominální hodnota cenného papíru7
prázdné místo1
3. pole:ISIN12
prázdné místo1
4. pole:označení série (je-li stanovena)2
prázdné místo1
5. pole:pořadové číslo cenného papíru6
prázdné místo2
37

(9) Nepoužité místo v poli optického identifikačního řádku se značí nulou. Na plášti cenného papíru jsou v údaji "pořadové číslo kupónu" vždy dvě nuly. Série cenného papíru může být vyjádřena alfabetickými nebo numerickými znaky.

(10) Optický identifikační řádek je vytištěn v bílém pruhu bez tisku. Šířka bílého pruhu od jeho vnitřní strany k jeho protilehlé vnitřní straně je 9 mm.

(11) Bílý pruh a údaje v optickém identifikačním řádku jsou umístěny takto:

a) na plášti cenného papíru je spodní okraj bílého pruhu umístěn ve vzdálenosti 39 mm od jeho horního ořezu. Střed ISIN je umístěn 34,5 mm od horního ořezu papíru. U pláště s rozměry ve formátu A4 na výšku nebo ve formátu A5 (§ 3 odst. 1) je počáteční znak prvního pole umístěn 85 mm od levého ořezu papíru. Jestliže plášť cenného papíru ve formátu A4 je vytištěn na šířku a kupónový arch je od pláště oddělen, je počáteční znak prvního pole umístěn 172 mm od levého ořezu papíru,

b) na kupónu a talónu je spodní okraj bílého pruhu umístěn ve vzdálenosti 5 mm od spodního okraje kupónu nebo talónu. Počáteční znak prvního pole je umístěn ve vzdálenosti 90 mm od vnitřního ohraničení pravého nepotištěného okraje kupónu nebo talónu (§ 3 odst. 5 a 6).

(12) Na plášti cenného papíru je ve vzdálenosti nejméně 1 mm nad nebo pod okrajem bílého pruhu, ve kterém je vytištěn optický identifikační řádek, uvedeno u jednotlivých polí malým typem písma následující označení (popř. zkratka):

Hodnota (2. pole)
ISIN (3. pole)
série (4. pole)
pořadové číslo (5. pole).

(13) Zadní strana optického identifikačního řádku nesmí být potištěna.

(14) Má-li cenný papír kupóny, jsou na kupónech vytištěny tyto údaje:

a) označení "kupón",

b) název a sídlo emitenta,

c) označení druhu cenného papíru,

d) pořadové číslo kupónu (výraznými číslicemi v pravém horním rohu),

e) optický identifikační řádek,

f) u pevně zúročitelných cenných papírů výše roční úrokové sazby a datum splatnosti úroku s uvedením měsíce ve slovním vyjádření, popřípadě i jeho částka,

g) výše výnosu nebo způsob jeho určení,

h) datum a místo uplatnění práva na výnos a

i) ISIN; je-li kupónu přidělen samostatný kód ISIN, uvede se ISIN kupónu, není-li samostatný ISIN kupónu přidělen, uvede se kód ISIN přidělený cennému papíru.

(15) Číslování kupónů začíná zpravidla v pravém dolním rohu kupónového archu a podle data splatnosti a pořadových čísel pokračuje tak, že poslední použitelný kupón je umístěn vždy v levém horním rohu kupónového archu. Není-li část plochy kupónového archu využita pro kupóny nebo talón, musí být tato plocha odstraněna nebo znehodnocena přetiskem a umístěna vždy před prvním splatným kupónem.

(16) Má-li cenný papír talón, jsou na talónu vytištěny tyto údaje:

a) označení "talón",

b) název a sídlo emitenta,

c) označení druhu cenného papíru,

d) optický identifikační řádek a

e) číslo prvního splatného kupónu nového kupónového archu.

(17) Pokud je zadní strana pláště nebo kupónového archu potištěna, musí být tisk proveden světlou barvou a nesmí zasahovat do míst, kde je na přední straně umístěn optický identifikační řádek.

(18) Na plášti, na každém jednotlivém kupónu a na talónu je ve spodním nepotištěném okraji (§ 3 odst. 2, 5 a 6) uveden název nebo zkratka tiskárny, která cenný papír vytiskla.

§ 3

Rozměry pláště, kupónu a talónu, spojení a oddělení pláště a kupónového archu

(1) Plášť cenného papíru má rozměry 297 x 210 mm (formát A4 na výšku nebo na šířku) nebo rozměry 148 x 210 mm (formát A5 na šířku).

(2) Plášť cenného papíru je lemován nepotištěným okrajem širokým nejméně 3 mm.

(3) Kupóny jsou na kupónovém archu vytištěny v jednom nebo více přilehlých sloupcích; každý takový sloupec má rozměry 297 x 105 mm (polovinu vertikálního formátu A4). Výška sloupců nemusí být dodržena v případě, kdy kupónový arch obsahuje talón, nebo pokud jsou plášť a kupónový arch umístěny na jednom archu papíru (odstavec 7). Velikost kupónového archu závisí na celkovém počtu kupónů.

(4) Kupóny mají rozměry 105 x 48 mm, 105 x 33 mm nebo 105 x 26 mm.

(5) Jednotlivé kupóny jsou lemovány nepotištěným okrajem širokým 3 mm, aby při jejich oddělování nedošlo k poškození textu a čísel. Rozměr nepotištěného okraje se zahrnuje do rozměrů kupónů.

(6) Talón má šířku 210 mm a výšku stejnou jako kupón nebo šířku 105 mm a dvojnásobnou výšku kupónu. Pro okraje talónu platí ustanovení odstavce 5. Talón je umístěn zpravidla v horní části kupónového archu.

(7) Pláště a kupónové archy cenných papírů se tisknou tak, že plášť a kupónový arch jsou spojeny a přehnuty, nebo plášť a kupónový arch jsou umístěny na jednom archu papíru formátu A4, pokud počet kupónů je menší nebo roven deseti, nebo plášť a kupónový arch jsou odděleny. Je-li kupónový arch volně vložen do pláště, který je přehnut na šířku, nesmí plocha pláště přesáhnout rozměry dvojitého formátu A4.

(8) Mezi pláštěm a kupónovým archem a mezi kupóny navzájem je vytištěna dělící linka přerušovanou čarou. Plášť nesmí být přeložen ani při zasílání, ani při uschování cenného papíru.

§ 4

Papír a barvy používané při tisku cenných papírů

(1) Při tisku cenných papírů se používá pouze bezdřevý papír, který neobsahuje optická bělidla, s obsahem nejméně 50 % bavlny s kvalitním průběžným nebo lokálním vodoznakem (negativním, pozitivním, popřípadě stupňovitým). Kresba vodoznaku musí být z větší části patrná na každém kupónu. Papír může být doplněn dalším ochranným zajištěním a musí mít alespoň tyto vlastnosti:

a) tržná délka podélně 5000 m, napříč 2500 m,

b) počet dvojohybů průměrně 150,

c) hmotnost na 1 m2 100 g s povolenou odchylkou +/- 5 g.

(2) Každá tiskárna používá přísně zúčtovatelný papír s vlastním vodoznakem, který nesmí být dosažitelný ve volném prodeji; může být použit i papír s vodoznakem specifickým pro příslušného emitenta. Obraz vodoznaku se musí jevit naprosto stejně, nesmí vykazovat nepravidelnosti tvaru a tónu a nesmí působit dojmem skvrn. Vodoznak může být doplněn dalším ochranným zajištěním (např. vlákny). Ceninový papír nesmí vykazovat vlastní fluorescenci.

(3) Pro tisk cenných papírů se používají atestované ceninové barvy.

(4) Ve všech fázích výroby cenných papírů musí být dodrženy výrobní tolerance. Při výrobě celého nákladu se používá stejných, přesně označených surovin odolných proti stárnutí.

§ 5

Tiskové techniky, kvalita tisku

(1) Pro tisk cenných papírů se použije zpravidla kvalitní liniový hlubotisk v kombinaci s plošnou technikou (mokrý nebo suchý ofset) nebo knihtiskovou technikou; knihtisková technika může být použita pouze v kombinaci s některou z dalších uvedených technik.

(2) Liniový hlubotisk musí mít technicky dokonalé provedení (ostrost čar, gradovaný nános barev, viditelný a zřetelný reliéf). Některé části uvnitř liniového hlubotisku mohou být úmyslně ponechány bez barvy pro slepotisk, který musí svým tvarem a velikostí zřetelně vystupovat.

(3) Technické a barevné provedení tisku cenných papírů musí být takové, aby bylo těžko oddělitelné fotografickým barevným výtažkem nebo jinými reprodukčními technikami.

(4) Při tisku cenných papírů musí být použity jako ochranné prvky alespoň dva gilošové vzory a irisový přechod barev. Irisový přechod barev není třeba použít, jestliže je rámeček i ochranný podtisk proveden liniovým hlubotiskem a jeden gilošový vzor je použit v rámečku, druhý v ochranném podtisku. V ochranném podtisku může být místo gilošového vzoru použit iluzivní reliéf. Při postupu podle věty druhé a třetí musí být podtisk vytištěn dvěma barvami viditelnými v denním světle. Číslování na pláštích cenného papíru a kupónových arších musí být provedeno na automatických strojích jednou tiskovou technikou.

(5) Giloší se rozumí ochranné ornamentální vzory zhotovené strojově, sestávající z komplikovaných vlnovitých, mnohokrát se křížících jemných linií, tvořených podle geometrických vzorů, které mohou tvořit rámeček, zaplňovat plochu ochranného podtisku nebo mohou být uzavřené ve tvaru roset. Pozitivní giloše jsou barvou tištěné jemné linie na nepotištěném podkladu. Negativní giloše jsou jemné linie bez barvy na barevném podkladu.

(6) Výpleť giloší musí mít přesnou kresbu a jemnou strukturu. Giloše musí být vytvořeny na speciálním elektronickém nebo mechanickém zařízení, které je vyrobeno pro zhotovení tiskových podkladů (filmů) nebo tiskových forem pro tisk bankovek a cenných papírů a není dosažitelné ve volném prodeji. Nepřípustné jsou vzory, které se vytvářejí kreslířsky nebo fotograficky nebo které jsou tvořeny převážně nebo pouze z přímek, paralelně ohnutých linií nebo bodů. Tisk giloší a iluzivních reliéfů musí být proveden bez technických závad. Nepřípustné jsou giloše, které vykazují na křížení čar silnější vrstvy u pozitivních giloší, uzlovité vrstvy u negativních giloší, slitá místa u linií ležících blízko sebe, skvrny, rozmazaná místa nebo přerušované linie, nebo nedostatky způsobené vadnými tiskařskými deskami nebo nedostatečnou přípravou tisku. U vícebarevných giloší je nepřípustné neuspořádané překrývání různých giloší. Nepřípustné jsou dále přerušované linie giloší a dále chyby vzniklé zejména v důsledku poškození tiskových desek nebo nedostatečného seřízení jejich polohy při tisku.

(7) Ochranný podtisk, případně gilošové prvky pokrývají na plášti cenného papíru větší část plochy, která je určena k potištění.

(8) Ochranný podtisk, alespoň jeden z gilošových prvků a text jsou vytištěny navzájem rozlišitelnými barvami.

(9) Ochranný podtisk nebo gilošový prvek, popř. některý obrazec musí přecházet prostřednictvím irisového tisku do barvy jiného odstínu.

(10) Vícebarevné giloše se zhotoví pomocí alespoň dvou spolu zpracovaných giloší v různých barvách, které se překrývají. Společným zpracováním se rozumí, že giloše jednotlivých desek navzájem souhlasí vedením linií, že si odpovídají tvarem a vzájemně se doplňují. Liniový hlubotisk se používá alespoň pro tisk rámečku tvořeného gilošemi. Kreslené motivy nebo figurální vyobrazení mohou být použity, jen nenarušují-li ochranné prvky. Ochranný podtisk musí být vytištěn viditelnou barvou.

(11) Iluzivními reliéfy se rozumějí ochranné rastry tvořené uspořádáním jemných linek v ploše, jejichž linie vytvářejí v celistvosti dojem plastického reliéfního obrazce. Vytvořeny musí být elektronickým nebo mechanickým zařízením, které je vyrobeno pro zhotovení tiskových podkladů (filmů) nebo tiskových forem pro tisk bankovek a cenných papírů a není dosažitelné ve volném prodeji. Nepřípustné jsou vzory, které se vytvářejí kreslířsky nebo fotograficky.

(12) Pokud není při tisku cenného papíru použit liniový hlubotisk, musí být cenný papír chráněn dalšími ochrannými prvky, zejména ražbou ceninových hologramů, speciální aplikací ražby za použití fólií nebo zobrazovacími efekty ("scramble"). Ceninový hologram použitý při tisku cenných papírů nesmí být dosažitelný ve volném prodeji a nesmí se použít pro jiné účely než tisk cenných papírů. Lze použít pouze vlastní ceninový hologram emitenta nebo vlastní ceninový hologram tiskárny.

§ 6

Bezpečnost tisku cenných papírů

(1) Tiskárny smějí používat tiskové desky (tiskové formy) zhotovené pouze ve vlastním provozu.

(2) Tiskárna pro každého emitenta zpracuje původní a jedinečnou sestavu ochranných prvků a úpravu cenného papíru a vzájemně odliší tisk jednotlivých cenných papírů rozdílným rámováním, barvami, ochranným podtiskem, typem písma a dalšími rozlišujícími znaky. Stejné provedení rámečku a ochranného podtisku je možné použít nejvýše osmkrát, a to i pro různé emitenty, avšak pouze tehdy, je-li alespoň rámeček vytištěn liniovým hlubotiskem (neutrální provedení). Stejné provedení rámečku a ochranného podtisku cenného papíru určené pro jednoho emitenta je možné používat jen v případě, že alespoň rámeček je vytištěn liniovým hlubotiskem (firemní provedení).

(3) Tiskárny vedou záznamy o přesném počtu použití ochranných prvků podle odstavce 2.

(4) Tiskárny mohou se souhlasem emitenta ve výjimečných případech při tisku cenných papírů vzájemně spolupracovat. Za bezpečnost tisku odpovídá ta tiskárna cenných papírů, u které emitent tisk zadal. Tiskárny si nepředávají podklady pro tisk cenných papírů.

(5) Tiskárna vede záznamy o vzoru, číslování a termínu dokončení tisku cenných papírů a uchovává je, spolu s tiskovými podklady a se třemi vzory cenného papíru, po dobu alespoň 10 let po skončení platnosti cenného papíru. Vzorem se rozumí úplný výtisk pláště cenného papíru a kupónového archu na originálním ceninovém papíru včetně číslování, znehodnocený tak, aby jej nebylo možné použít jako pravý cenný papír.

§ 7

Grafická úprava listinných cenných papírů

(1) Cenné papíry různých emitentů musí být výrazně rozlišeny grafickou úpravou, například volbou odlišného orámování, ochranného podtisku, gilošových prvků nebo druhů písma.

(2) Všechny emise jednoho emitenta se vytisknou ve stejné grafické úpravě s použitím týchž tiskových podkladů.

(3) V případě, že různé emise jednoho emitenta vytisknou různé tiskárny, musí se grafická úprava cenných papírů jednotlivých emisí jednoznačně odlišovat, aby úprava nemohla být zaměněna nebo považována za napodobení.

(4) Při tisku cenných papírů stejného druhu a stejné jmenovité hodnoty z pozdějších emisí jednoho emitenta musí být zachována barva i její odstín, rozměr cenného papíru a jeho charakteristika podle § 3 odst. 7. Emise cenného papíru stejného druhu jednoho emitenta vydané v různých jmenovitých hodnotách je třeba zřetelně odlišit rozdílnými barevnými kombinacemi.


§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy nabývá účinnosti zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.


Člen prezidia vykonávající funkci předsedy:

Ing. Šimáček v. r.

Poznámky pod čarou

1) Například § 6 zákona č. 190/ 2004 Sb., o dluhopisech, § 155 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 376/2000 Sb. a zákona č. 370/2000 Sb., § 176 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 376/2000 Sb. a zákona č. 370/2000 Sb., § 4 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 152/1996 Sb. a zákona č. 362/2000 Sb.

2) Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění zákona č. 29/2000 Sb.

Přesunout nahoru