Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 258/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb a podrobnější způsoby jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky

Částka 85/2004
Platnost od 30.04.2004
Účinnost od 01.05.2004
Zrušeno k 01.07.2008 (237/2008 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

258

VYHLÁŠKA

ze dne 12. března 2004,

kterou se stanoví podrobnosti dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb a podrobnější způsoby jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky

Komise pro cenné papíry stanoví podle § 199 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 12 odst. 7 a § 199 odst. 2 písm. f) ve spojení s § 15 odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

PODROBNĚJŠÍ PRAVIDLA OBEZŘETNÉHO POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB

§ 1

Organizační řád

(K § 12 odst. 2 zákona)

(1) Obchodník s cennými papíry a zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie a poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky na základě povolení Komise pro cenné papíry (dále jen "Komise") k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky (dále jen "obchodník") přijme organizační řád, ve kterém upraví organizační uspořádání obchodníka, oprávnění, povinnosti a pracovní náplň vedoucích zaměstnanců obchodníka a ostatních zaměstnanců obchodníka.

(2) Obchodník pověří zaměstnance, přiměřeně k rozsahu investičních služeb poskytovaných v souladu s povolením (§ 6 zákona),

a) obchodováním (front office), pokud mu bylo uděleno povolení k poskytování investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. a) a b) nebo c) zákona,

b) obhospodařováním individuálních portfolií zákazníků, pokud mu bylo uděleno povolení k poskytování investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona,

c) výkonem poradenské činnosti, pokud mu bylo uděleno povolení k poskytování investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. d) anebo e) zákona,

d) vypořádáním obchodů (back office),

e) výkonem analytické činnosti, ledaže pro něj analytickou činnost zajišťuje třetí osoba na smluvním základě,

f) vedením účetnictví, ledaže pro něj vedení účetnictví zajišťuje třetí osoba na smluvním základě,

g) správou informačního systému v souladu s § 4, ledaže je činnost správce zajišťována třetí osobou,

h) výkonem činnosti compliance v souladu s § 6 a

i) výkonem interního auditu v souladu s § 7, ledaže výkon interního auditu zajišťuje třetí osoba za podmínek stanovených v § 7 odst. 2.

(3) Obchodník ve vnitřním předpisu stanoví povinnost zaměstnance pověřeného obchodováním

a) přijímat a předávat pokyny od zákazníků k jejich provedení,

b) provádět pokyny týkající se investičních nástrojů na cizí účet nebo obchodovat s investičními nástroji na vlastní účet pro jiného,

c) obchodovat s investičními nástroji na vlastní účet obchodníka,

d) dodržovat stanovené limity a postupy k omezení přijímaného rizika,

e) evidovat přijaté pokyny a obchody uzavřené na základě těchto pokynů a včas je předávat zaměstnanci pověřenému vypořádáním obchodů, a to i v případě neuskutečněných nebo stornovaných obchodů a

f) spolupracovat s útvarem vypořádání obchodů na zajištění vypořádání obchodů.

(4) Obchodník vnitřním předpisem stanoví povinnost zaměstnance pověřeného vypořádáním obchodů

a) řádně a včas zpracovávat veškerá data předaná zaměstnancem pověřeným obchodováním,

b) kontrolovat dodržování stanovených limitů a postupů k omezení velikosti přijímaného rizika zaměstnancem pověřeným obchodováním, ledaže je tato činnost zajištěna jiným zaměstnancem, který není pověřen obchodováním nebo obhospodařováním individuálních portfolií zákazníků,

c) vypořádávat obchody s investičními nástroji,

d) zajišťovat, aby k převodu peněžních prostředků a investičních nástrojů došlo ke stejnému datu; o obchodech, u kterých jsou data převodu peněžních prostředků a investičních nástrojů rozdílná, vede obchodník evidenci a

e) vykonávat činnost podle § 12 odst. 4.

(5) Obchodník může zaměstnance pověřeného vypořádáním obchodů pověřit zejména též zpracováváním a odesíláním vyrozumění o uzavřených obchodech zákazníkům a vedením evidence obsahující záznamy o tom, kdy byl zákazník informován, a identifikaci osoby, která informování zákazníka zajistila.

§ 2

Administrativní postupy

[K § 12 odst. 1 písm. a) zákona]

(1) Obchodník svým vnitřním předpisem upraví administrativní postupy v rámci vnitřního provozu obchodníka, zejména

a) postup při přijímání či změně vnitřních předpisů,

b) systém vnitřní kontroly (§ 5 až 7),

c) výkon činností zaměstnanci obchodníka ve vztahu k poskytování investičních služeb obchodníkem,

d) oprávnění zaměstnanců obchodníka ke schvalování a podepisování dokumentů v rámci činnosti obchodníka,

e) postup tvorby, zpracování a nakládání s daty a dokumenty obchodníka a jejich uchovávání,

f) správu a obsluhu informačního systému provozovaného obchodníkem a

g) pravidla pro informování Komise podle § 124 odst. 5 zákona.

(2) Obchodník vnitřním předpisem stanoví opatření směřující k zajištění zachování mlčenlivosti zaměstnancem, který získal vnitřní informaci.1) Obchodník vnitřním předpisem stanoví pravidla způsobu jednání zaměstnanců ve vztahu k zákazníkovi v případě, že zákazníkem požadovaná služba se týká investičního instrumentu zapsaného do seznamu podle § 6 odst. 3 písm. h), a to alespoň tím, že nečiní zákazníkovi přímo nebo nepřímo doporučení ohledně investičního instrumentu zapsaného v seznamu podle § 6 odst. 3 písm. h). Obchodník rovněž stanoví pravidla pro obchodování na vlastní účet obchodníka ve vztahu k investičnímu instrumentu, kterého se vnitřní informace týká.

§ 3

Účetní postupy

[K § 12 odst. 1 písm. a) zákona]

(1) Obchodník vnitřním předpisem upraví podrobnější účetní postupy účtování o peněžních prostředcích a investičních nástrojích.

(2) Obchodník využívá k účtování systém samostatných analytických účtů vytvořený tak, aby zajišťoval

a) oddělení evidence obchodů s investičními nástroji uzavřených pro zákazníky obchodníka a obchodů s investičními nástroji uzavřených na vlastní účet obchodníka,

b) vymezení peněžních prostředků a investičních nástrojů jednotlivých zákazníků obchodníka a

c) vymezení pohledávek a závazků obchodníka souvisejících s poskytováním investičních služeb vůči jednotlivým zákazníkům.

§ 4

Kontrolní a bezpečnostní opatření pro zpracování a evidenci dat

[K § 12 odst. 1 písm. b) zákona]

(1) Obchodník zajišťuje správu informačního systému telekomunikačních a záznamových zařízení, a to alespoň jedním zaměstnancem, kterého touto činností pověří, nebo třetí osobou na základě písemné smlouvy (dále jen "správce").

(2) Obchodník ve vnitřním předpisu upraví alespoň

a) podmínky přístupu zaměstnanců k informačnímu systému a údajům v něm zaznamenaným, rozsah přístupových práv a proces jejich nastavování, včetně způsobu rozhodování o rozsahu přístupových práv jednotlivých zaměstnanců a rozhodování o jejich změnách,

b) podmínky, za kterých budou do informačního systému vkládána data získaná v souvislosti s výkonem činnosti obchodníka a jejich změny, a podmínky nakládání s těmito daty,

c) postup při řešení situací, kdy dojde k poruše funkcí informačního systému, telekomunikačních prostředků nebo záznamových zařízení používaných obchodníkem, včetně způsobu zajištění náhradního provozu informačního systému, telekomunikačních a záznamových zařízení,

d) opatření zajišťující pravidelné zálohování dat uložených v informačním systému a jejich uchovávání nejméně po dobu 10 let,2)

e) ochranu informačního systému před vstupem a zásahy ze strany neoprávněných osob a před poškozením,

f) postup rekonstrukce dat v případě, že došlo k neoprávněnému zásahu podle písmene e) nebo k poškození informačního systému,

g) opatření zajišťující, aby zaměstnanci při poskytování investičních služeb podle § 4 odst. 2 písm. a) až d) zákona zákazníkům používali telekomunikační zařízení, u nichž obchodník zajistí pořizování záznamů komunikace,

h) pravidla používání telekomunikačních zařízení, a to alespoň vyhrazení určitých telefonních linek, a případně jiných telekomunikačních zařízení pro účely související s výkonem činností při poskytování investičních služeb podle § 4 odst. 2 písm. a) až d) zákona zákazníkům, a pořizování záznamů komunikace na těchto telefonních linkách, případně jiných telekomunikačních zařízeních a jejich uchovávání nejméně po dobu 10 let,

i) náležitosti záznamu podle písmene h), kterými jsou alespoň datum a čas komunikace, údaje identifikující odesílatele a příjemce, jsou-li dostupné, a obsah přenášené zprávy; obchodník zajistí možnost pořízení úplných výpisů záznamů komunikace na vyhrazených telefonních linkách případně jiných telekomunikačních zařízeních a možnost pořizování výstupu ze záznamového zařízení,

j) opatření zajišťující, aby správu záznamového zařízení použitého k zaznamenávání komunikace podle písmene h) prováděl výhradně správce a

k) opatření zajišťující, aby záznamy komunikace podle písmene h) nemohly být v záznamovém zařízení dodatečně měněny.

(3) Dodržování povinností podle odstavce 2 písm. e) a f) zajišťuje obchodník prostřednictvím správce alespoň

a) pravidelnými kontrolami základních funkcí technických a programových prostředků informačního systému,

b) přiměřenou pravidelnou aktualizací technických a programových prostředků informačního systému a

c) použitím zabezpečovacích prostředků.

(4) Obchodník upraví vnitřním předpisem nebo sjedná ve smlouvě se správcem, je-li správcem třetí osoba, povinnost správce

a) odmítnout neoprávněný vstup do informačního systému zaměstnanci obchodníka nebo jiné osobě,

b) provést neodkladná opatření v případě neoprávněného vstupu nebo zásahu podle odstavce 2 písm. e) nebo poškození informačního systému a

c) informovat o postupu podle písmene a) a b) zaměstnance pověřeného výkonem compliance (§ 6) a příslušného vedoucího zaměstnance nebo člena statutárního orgánu obchodníka.

§ 5

Systém vnitřní kontroly

[K § 12 odst. 1 písm. c) zákona]

(1) Obchodník, zavede systém vnitřní kontroly přiměřeně ke své velikosti a k rozsahu a povaze poskytovaných služeb a zajistí vytvoření takové organizační struktury, která umožní efektivní činnost systému vnitřní kontroly.

(2) Součástí systému vnitřní kontroly je

a) kontrola prováděná každým zaměstnancem při výkonu pracovní činnosti,

b) kontrola prováděná vedoucím zaměstnancem při výkonu řídící činnosti,

c) činnost compliance (§ 6) a

d) činnost interního auditu (§ 7).

(3) Obchodník upraví systém vnitřní kontroly vnitřním předpisem, ve kterém podrobněji vymezí zejména

a) povinnost dozorčího orgánu pravidelně vyhodnocovat činnost systému vnitřní kontroly,

b) povinnost zaměstnance vykonávat kontrolu uvedenou v odstavci 2 písm. a),

c) povinnost vedoucího zaměstnance vykonávat kontrolu uvedenou v odstavci 2 písm. b),

d) povinnosti zaměstnance pověřeného výkonem compliance,

e) povinnosti osoby pověřené výkonem interního auditu a

f) postupy při řešení selhání systému vnitřní kontroly.

(4) Obchodník, který při poskytování investičních služeb využívá investičního zprostředkovatele, vnitřním předpisem upraví mechanismus kontroly činnosti investičních zprostředkovatelů, zejména plnění povinností stanovených v § 32 odst. 1 písm. a) a b) zákona. Ve smlouvě s investičním zprostředkovatelem obchodník sjedná povinnost investičního zprostředkovatele předkládat na vyžádání obchodníkovi evidenci přijatých a předaných pokynů3) obsahující záznamy o pokynech předaných obchodníkovi a evidenci informací o hospodářské situaci zákazníka, jeho zkušenostech v oblasti investic do investičních nástrojů a cílech, které mají být požadovanou službou dosaženy, ve vztahu k zákazníkům, jejichž pokyny investiční zprostředkovatel předal obchodníkovi.

§ 6

Compliance

[K § 12 odst. 1 písm. c) zákona]

(1) Výkon compliance zajišťuje obchodník prostřednictvím alespoň jednoho zaměstnance. O pověření zaměstnance výkonem compliance a odvolání z výkonu compliance rozhoduje statutární orgán obchodníka a je informován dozorčí orgán obchodníka; v případě, že výkon compliance zajišťuje více zaměstnanců, pověřuje a odvolává statutární orgán obchodníka pouze jejich vedoucího zaměstnance.

(2) Obchodník vnitřním předpisem upraví povinnost zaměstnance pověřeného výkonem compliance alespoň

a) provádět kontrolu souladu vnitřních předpisů s právními předpisy, zejména s právními předpisy upravujícími poskytování investičních služeb a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,

b) koordinovat tvorbu opatření vedoucích k zajištění souladu činnosti obchodníka a vnitřních předpisů s právními předpisy a kontrolovat soulad navržených opatření s právními předpisy,

c) kontrolovat dodržování pravidel o obchodech zaměstnanců obchodníka uzavíraných na jejich vlastní účet nebo na účet osob jim blízkých a provádět kontrolu obchodů provedených na vlastní účet obchodníka a pro zákazníky z hlediska dodržování zákona,4)

d) v návaznosti na stížnosti podané na činnost obchodníka a na výsledky jejich vyřízení koordinovat tvorbu opatření k nápravě a kontrolovat soulad navržených opatření s právními předpisy,

e) vést evidenci pokynů způsobilých manipulovat s trhem; obchodník upraví vnitřním předpisem pravidla pro informování Komise podle § 124 odst. 5 zákona,

f) vést a průběžně aktualizovat seznam investičních nástrojů přijatých k obchodování na regulovaném trhu nebo jejich emitentů, o kterých se obchodník dozvěděl informaci, která není veřejně známá, týká se tohoto nástroje nebo emitenta anebo jiné skutečnosti významné pro vývoj kurzu tohoto nástroje nebo jiné jeho ceny nebo jeho výnosu, a obsah této informace (Watch List),

g) bez zbytečného odkladu průběžně vyhodnocovat informace zapsané v seznamu podle písmene f); zaměstnanec pověřený výkonem compliance při tom posoudí, zda informace zapsaná v seznamu podle písmene f) naplňuje znaky vnitřní informace;5) vnitřní předpis může stanovit, že zaměstnanec pověřený výkonem compliance za tímto účelem spolupracuje s dalšími osobami určenými tímto vnitřním předpisem,

h) zapsat do zvláštního seznamu (Restricted List) investiční nástroj přijatý k obchodování na regulovaném trhu nebo jeho emitenta, o kterém se obchodník dozvěděl vnitřní informaci, a obsah této informace, a průběžně aktualizovat tento seznam,

i) neprodleně upozorňovat vedoucí zaměstnance odpovědné za obchodování s investičními nástroji, obhospodařování individuálních portfólií a investiční poradenství na zápis investičního nástroje nebo emitenta na seznam podle písmene h) a na výmaz z tohoto seznamu,

j) navrhovat způsob pravidelného seznamování zaměstnanců obchodníka s vnitřními předpisy, pracovními postupy a právními předpisy, upravujícími zejména poskytování investičních služeb a s jejich změnami a kontrolovat jeho dodržování,

k) kontrolovat režim používání vnitřních informací, které obchodník získal,

l) koordinovat komunikaci se státními orgány a dalšími orgány veřejné správy,

m) činit opatření proti zneužití informací, dat a dokumentů, které získá při výkonu své činnosti,

n) vykonávat činnosti podle písmene a) až m) odborně, nezávisle, objektivně a čestně a

o) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu compliance nebo v souvislosti s ním.

(3) Obchodník vnitřním předpisem stanoví četnost, s jakou zaměstnanec pověřený výkonem compliance vyhodnocuje informace uvedené v seznamech podle odstavce 3 písm. f) a h) a obchody s investičními instrumenty zapsanými v těchto seznamech a předkládá závěry vyhodnocování statutárnímu orgánu a dozorčímu orgánu obchodníka, nejméně však jednou za šest měsíců,

(4) Seznamy podle odstavce 3 písm. f) a h) obsahují alespoň

a) datum získání informace,

b) datum zanesení informace do seznamu,

c) investiční nástroj nebo identifikaci emitenta, ke kterému se informace vztahuje,

d) stručný popis informace,

e) údaje o osobě,6) která se s informací seznámila a

f) datum výmazu investičního nástroje ze seznamu.

(5) Obchodník vnitřním předpisem stanoví pravidla pro vedení evidencí podle odstavce 3 písm. e), f) a h) a jejich kontrolu.

(6) Obchodník vnitřním předpisem upraví oprávnění zaměstnance pověřeného výkonem compliance alespoň

a) pasivně vstupovat do informačního systému obchodníka a získávat z něj údaje nezbytné k výkonu compliance,

b) vstupovat na jednotlivá pracoviště obchodníka,

c) požadovat na všech zaměstnancích obchodníka poskytnutí informací a dokladů nezbytných k výkonu compliance; ve vztahu ke třetí osobě, která na smluvním základě zajišťuje pro obchodníka činnosti podle § 1 odst. 2 písm. e) a f) a § 4 odst. 1 obchodník zajistí úpravu oprávnění zaměstnance pověřeného výkonem compliance smluvně ve stejném rozsahu a

d) podávat informace o závažných skutečnostech souvisejících s výkonem compliance přímo statutárnímu orgánu a dozorčímu orgánu obchodníka.

§ 7

Interní audit

[K § 12 odst. 1 písm. c) zákona]

(1) Výkon interního auditu obchodníka zajišťuje obchodník prostřednictvím alespoň jednoho zaměstnance obchodníka (dále jen "interní auditor"), ledaže jde o případ podle odstavce 2. O pověření zaměstnance výkonem interního auditu a odvolání z výkonu interního auditu rozhoduje statutární orgán obchodníka. K pověření zaměstnance výkonem interního auditu je nutný předchozí souhlas dozorčího orgánu obchodníka; v případě, že výkon interního auditu zajišťuje více zaměstnanců, pověřuje a odvolává statutární orgán obchodníka pouze jejich vedoucího zaměstnance.

(2) Pro obchodníka může interní audit zajišťovat třetí osoba na smluvním základě. O výběru této osoby rozhoduje statutární orgán obchodníka a je informován dozorčí orgán obchodníka.

(3) Obchodník vnitřním předpisem upraví povinnost interního auditora ověřovat a hodnotit alespoň

a) funkčnost systému řízení obchodníka,

b) účinnost systému vnitřní kontroly,

c) systém řízení rizik,

d) úplnost, průkaznost a správnost vedení účetnictví a jiných evidencí obchodníka,

e) pravdivost a věrohodnost účetních, statistických a provozních informací a informací předávaných statutárnímu orgánu a dozorčímu orgánu obchodníka,

f) dodržování povinností stanovených vnitřními předpisy obchodníka a právními předpisy a

g) výkon compliance.

(4) Interní auditor je povinen provádět ověřování a hodnocení ve lhůtách stanovených vnitřním předpisem podle rizikovosti oblastí ověřovaných a hodnocených podle odstavce 3 písm. a) až i), nejméně však jednou ročně.

(5) Obchodník dále vnitřním předpisem upraví povinnost interního auditora alespoň

a) provádět monitorování, ověřování a hodnocení postupů při výkonu jednotlivých činností obchodníka a identifikovat z nich vyplývající rizika (interní audit),

b) oznámit zaměstnancům nebo třetím osobám, které na smluvním základě zajišťují pro obchodníka některé činnosti podle § 1 odst. 2 písm. e) a f) a § 4 odst. 1 před provedením interního auditu jeho zahájení, pokud to neohrozí účel interního auditu,

c) vyžadovat od osob, u kterých byl proveden interní audit, písemné stanovisko k jeho výsledku,

d) vypracovat zprávu interního auditora obsahující informace o provedeném interním auditu a návrh doporučení a předložit ji příslušnému vedoucímu zaměstnanci, statutárnímu orgánu a dozorčímu orgánu obchodníka,

e) ověřovat, zda opatření přijatá na základě navrženého doporučení byla realizována ve stanovených termínech a jakým způsobem,

f) vypracovat metodiku pro provádění interního auditu a zajistit její průběžnou aktualizaci,

g) vypracovat plán činnosti interního auditora na období alespoň jednoho kalendářního roku,

h) alespoň jednou za kalendářní rok vypracovat zprávu o činnosti interního auditora a předložit ji statutárnímu orgánu a dozorčímu orgánu obchodníka,

i) oznámit příslušnému vedoucímu zaměstnanci případně statutárnímu orgánu obchodníka všechny skutečnosti, které by mohly vyvolat pochybnosti o jeho nepodjatosti,

j) činit opatření proti zneužití informací, dat a dokumentů, které získá při výkonu své činnosti,

k) vykonávat činnosti podle písmene a) až j) odborně, nezávisle, objektivně a čestně a

l) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu interního auditu nebo v souvislosti s ním.

(6) Obchodník vnitřním předpisem upraví oprávnění interního auditora alespoň

a) pasivně vstupovat do informačního systému obchodníka a získávat z něj údaje nezbytné k výkonu interního auditu,

b) vstupovat na jednotlivá pracoviště obchodníka, je-li to nezbytné k výkonu interního auditu,

c) požadovat na všech zaměstnancích obchodníka poskytnutí informací a dokladů nezbytných k výkonu činnosti interního auditu; ve vztahu ke třetí osobě, která na smluvním základě zajišťuje pro obchodníka činnosti podle § 1 odst. 2 písm. e) a f) a § 4 odst. 1 obchodník zajistí úpravu oprávnění interního auditora smluvně,

d) vyžadovat od vedoucích zaměstnanců obchodníka zprávu o odstranění nedostatků, které zjistil interní auditor a

e) podávat informace o závažných skutečnostech souvisejících s výkonem interního auditu přímo statutárnímu orgánu a dozorčímu orgánu obchodníka.

§ 8

Pravidla pro obchody uzavírané zaměstnanci

[K § 12 odst. 1 písm. f) zákona]

(1) Obchodník vnitřním předpisem upraví podmínky, za nichž může zaměstnanec obchodníka uzavřít obchod s investičním nástrojem na svůj účet nebo na účet osob jemu blízkých.7)

(2) Vnitřní předpis podle odstavce 1 upraví alespoň způsob a lhůtu pro plnění povinnosti hlásit zaměstnanci pověřenému výkonem compliance předmět obchodu, jeho objem, cenu, místo, dobu a způsob uzavření a vypořádání. Obchodník může podmínit uzavření obchodu předchozím souhlasem, který za podmínek stanovených vnitřním předpisem může udělit zaměstnanec pověřený výkonem compliance; v případě obchodu zaměstnance pověřeného výkonem compliance, je nutný předchozí souhlas dozorčí rady. Zaměstnanec pověřený výkonem compliance zajišťuje vedení evidence obchodů podle odstavce 1, žádostí o souhlas a udělených souhlasů.

(3) Obchodník upraví vnitřním předpisem opatření, která předcházejí tomu, aby zaměstnanec obchodníka uzavřel obchod na vlastní účet nebo na účet osob jemu blízkých s investičními nástroji, ohledně kterých zákazník udělil obchodníkovi pokyn k uzavření obchodu, a to dříve než je tento pokyn zaznamenán do deníku obchodníka a jsou učiněny nezvratné kroky k jeho provedení.

(4) Ustanovení odstavce 1 až 3 platí obdobně pro členy statutárního orgánu a dozorčího orgánu obchodníka.

(5) V případě obchodníka, který je bankou nebo pobočkou zahraniční banky, platí odstavec 1 až 4 obdobně. Obchodník, který je bankou nebo pobočkou zahraniční banky, vnitřním předpisem upraví oprávnění a povinnosti zaměstnance pověřeného podle odstavce 2 přiměřeně podle § 6.

§ 9

Řízení finančních rizik a řízení likvidity

[K § 12 odst. 1 písm. d) zákona]

(1) Obchodník upraví vnitřním předpisem systém řízení finančních rizik, zejména s ohledem na rozsah a povahu poskytovaných služeb. V tomto předpisu identifikuje obchodník finanční rizika, která vyplývají z jednotlivých činností obchodníka, a stanoví zejména

a) hlavní zásady, které obchodník při řízení finančních rizik uplatňuje,

b) proces tvorby a schvalování metod řízení rizik,

c) povinnosti jednotlivých členů statutárního orgánu a zaměstnanců při řízení finančních rizik,

d) pravidla a četnost vyhodnocování úspěšnosti používaných metod řízení rizik a přijímání jejich případných změn a

e) kontrolní mechanismy chránící systém řízení finančních rizik před selháním.

(2) Statutární orgán obchodníka zajistí vytvoření organizační struktury, která umožní efektivní realizaci strategie řízení rizik.

(3) Obchodník musí používat informační systém umožňující statutárnímu orgánu a zaměstnancům pověřeným řízením finančních rizik získávat včasné a věrohodné informace nezbytné pro efektivní řízení finančních rizik.

(4) Obchodník upraví systém řízení likvidity samostatným vnitřním předpisem, ve kterém stanoví zejména

a) vymezení rizika likvidity,

b) způsob měření a průběžného sledování likvidity,

c) metody řízení rizika likvidity,

d) povinnosti zaměstnance pověřeného výkonem činností podle § 1 odst. 2 a člena statutárního orgánu ve vztahu k jednotlivým činnostem řízení likvidity,

e) způsob a četnost vyhodnocování a případných změn stanovených metod řízení likvidity,

f) postup při řešení kritických situací, kdy je ohrožena schopnost obchodníka plnit závazky vůči zákazníkům a

g) kontrolní mechanismy chránící systém řízení likvidity před selháním.

(5) Statutární orgán obchodníka přijme organizační opatření, která zajistí

a) efektivní řízení likvidity aktiv obchodníka na denní bázi a

b) včasné informování statutárních a dozorčích orgánů obchodníka o situaci, ve které je ohrožena schopnost obchodníka plnit závazky vůči zákazníkům, a o opatřeních zabraňujících poškození zákazníků obchodníka.

§ 10

Postupy k omezení možnosti střetu zájmů

[K § 12 odst. 1 písm. e) zákona]

(1) Obchodník vnitřním předpisem zakáže, aby zaměstnanec obchodníka

a) pověřený obchodováním byl pověřen obchodováním na vlastní účet obchodníka a současně prováděním pokynů na účet zákazníka, ledaže

1. je přijetím pokynu zákazníka k uzavření obchodu a jeho zadáním do obchodního systému obchodníka pověřen jiný zaměstnanec, než který zajišťuje provedení pokynu zákazníka nebo obchodování na vlastní účet obchodníka,

2. jde o uzavírání pozic obchodníka na základě plnění pokynu zákazníka, nebo

3. jde o obchod na vlastní účet obchodníka v rámci řízení aktiv a pasiv investičního portfolia anebo bankovního portfolia v případě obchodníka, který je bankou,

b) pověřený obchodováním byl současně pověřený vypořádáním obchodů nebo obhospodařováním individuálních portfolií zákazníků,

c) pověřený řízením finančních rizik byl současně pověřený uzavíráním obchodů nebo vypořádáním obchodů nebo obhospodařováním individuálních portfolií zákazníků, jedná-li se o obchodníka, který je bankou nebo pobočkou zahraniční banky nebo kterému bylo uděleno povolení k poskytování investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona anebo který obchoduje s investičními nástroji na vlastní účet pro sebe.

d) pověřený vedením účetnictví byl současně pověřený obhospodařováním individuálních portfolií zákazníků nebo obchodováním nebo vypořádáním obchodů, ledaže obchodník používá k vypořádání obchodů automatizovaný obchodní systém, který zajišťuje soulad mezi vedením účetnictví a vypořádáním obchodů,

e) pověřený vedením evidence smluv uzavřených se zákazníky, jejich dodatků a plných mocí [§ 12 odst. 1 písm. a)] nebo evidencí smluv uzavřených s profesionálními investory8) a jinými obchodníky, kteří nejsou zákazníky, které se váží k obchodování s investičními nástroji, jejich dodatků a plných mocí, byl současně pověřen obchodováním nebo obhospodařováním individuálních portfolií zákazníků,

f) pověřený výkonem compliance vykonával činnost bezprostředně související s poskytováním investičních služeb obchodníkem nebo byl členem statutárního orgánu obchodníka,

g) pověřený výkonem interního auditu vykonával činnost bezprostředně související s poskytováním investičních služeb obchodníkem, zaměstnancem pověřeným výkonem compliance nebo byl členem statutárního orgánu obchodníka.

(2) Obchodník stanoví ve vnitřním předpisu povinnosti zaměstnanců pověřených výkonem činností podle § 1 odst. 2 a členů statutárního orgánu při řízení finančních rizik způsobem, který předchází vzniku střetu zájmů.

(3) Obchodník zajistí

a) nastavení možnosti přístupu do informačního systému (přístupových práv) pro jednotlivé zaměstnance [§ 4 odst. 2 písm. a)] tak, aby nemohlo dojít ke kumulaci činností zakázané podle odstavce 1,

b) fyzické oddělení pracovišť zaměstnanců pověřených obchodováním, vypořádáním obchodů a obhospodařováním individuálních portfolií zákazníků a

c) rozdělení povinností a kontrolních oprávnění zaměstnanců pověřených výkonem činností podle § 1 odst. 2 písm. a), b) a d), jejich vedoucích zaměstnanců a členů statutárního orgánu obchodníka.

§ 11

Sdružování pokynů

[K § 12 odst. 1 písm. g) zákona]

(1) Obchodník je oprávněn sdružovat pokyny svých zákazníků navzájem a také s pokyny na vlastní účet, jestliže

a) se jedná pouze o pokyny k nákupu nebo pouze o pokyny k prodeji,

b) se jedná pouze o pokyny se shodnou limitní cenou,

c) obchod uskutečněný na základě sdruženého pokynu není méně výhodný pro kteréhokoliv ze zákazníků, jejichž pokyny jsou sdruženy, než samostatné provedení jeho pokynu, včetně zohlednění nákladů na vypořádání jednotlivým zákazníkům,

d) všichni zákazníci, jejichž pokyny jsou sdruženy, byli obchodníkem předem informováni o možnosti, že jejich pokyn bude sdružen, a o způsobu vypořádání obchodu uzavřeného na základě sdruženého pokynu mezi jednotlivé zákazníky, a písemně vyjádřili souhlas s tímto postupem obchodníka v pokynu nebo ve smlouvě s obchodníkem a

e) obchodník

1. zajistí identifikaci sdružovaných pokynů i sdruženého pokynu a jeho provedení, jakož i jejich evidenci v deníku obchodníka,

2. zajistí, že nedostatek peněžních prostředků nebo investičních nástrojů na straně zákazníka nebo obchodníka neznemožní ani neohrozí provedení pokynu jiného zákazníka a

3. zajistí spravedlivé rozdělení nakoupených investičních nástrojů a vzniklých nákladů mezi jednotlivé zákazníky, jejichž pokyny jsou sdruženy, a případně i na vlastní účet, na základě předem stanovené rozvrhové základny. Jestliže nemůže být uspokojen celý sdružený pokyn, musí obchodník přednostně uspokojit pokyny zákazníků, ledaže je schopen prokázat, že bez jeho vlastního pokynu by nebylo možné pokyny zákazníků uspokojit za výhodnějších podmínek nebo vůbec.

(2) Pro obchod uskutečněný obchodníkem ve prospěch více než jednoho zákazníka na základě smluv o obhospodařování cenných papírů platí odstavec 1 obdobně.

§ 12

Opatření proti zneužití svěřených peněžních prostředků a investičních nástrojů k obchodům na vlastní účet

[K § 12 odst. 6 písm. b) a c) zákona]

(1) Obchodník zamezuje zneužití svěřených peněžních prostředků a investičních nástrojů k obchodům na vlastní účet alespoň tím, že

a) vede evidenci smluv uzavřených se zákazníky, jejich dodatků a plných mocí vystavených na jejich základě,

b) vnitřním předpisem upraví způsob a četnost informování zákazníka o pohybech a stavech na účtech peněžních prostředků a jednotlivých investičních nástrojů zákazníka,

c) vnitřním předpisem určí zaměstnance oprávněné jménem obchodníka disponovat s investičními nástroji zákazníka, přičemž na každé dispozici a kontrole jejího provedení se podílejí alespoň dva zaměstnanci a

d) vypracuje pravidla pro poskytování půjček investičních nástrojů a pravidla pro poskytování úvěrů zákazníkům v rámci poskytování investiční služby a pravidla pro přijímání půjček investičních nástrojů od zákazníků; o poskytnutých půjčkách a úvěrech v rámci poskytování investiční služby a o přijatých půjčkách vede obchodník evidenci, ve které samostatně uvádí odměnu za poskytnutí půjčky nebo úvěru a přijetí půjčky.

(2) Obchodník vnitřním předpisem stanoví pravidla pro vedení evidencí podle odstavce 1 písm. a) a d) v informačním systému.

(3) Obchodník vnitřním předpisem stanoví způsob kontroly dodržování povinností podle odstavce 1 se zřetelem k možnému zneužití prostředků svěřených zákazníkem pro obchody na vlastní účet obchodníka nebo na účet třetí osoby.

(4) Obchodník dále stanoví způsob kontroly shody dat zanesených do evidencí obchodníka se skutečným stavem a postup odstranění zjištěných nesrovnalostí (rekonciliace) přiměřený rozsahu a povaze obchodníkem poskytovaných služeb, počtu zákazníků a objemu svěřených peněžních prostředků a investičních nástrojů a její četnost, nejméně však jednou za týden a stanoví způsob kontroly plnění těchto povinností.

(5) Obchodník může využít investiční nástroje zákazníka k obchodu na vlastní účet nebo na účet jiné osoby, pouze pokud zákazník ve svém souhlasu podle § 12 odst. 6 písm. b) zákona uvede

a) přesné vymezení investičních nástrojů zákazníka, které smí obchodník využít k obchodu na účet jiné osoby, nebo způsob jejich určení,

b) určení osoby, k obchodu na jejíž účet smí být investiční nástroje zákazníka využity,

c) dobu, nebo způsob jejího určení, po kterou smí být investiční nástroje zákazníka využity k obchodu na účet jiné osoby, s tím, že tato doba nesmí překročit třicet dnů od podepsání souhlasu zákazníkem a

d) přesně určený účel, pro který smí být investiční nástroje zákazníka využity.

(6) Souhlas zákazníka podle odstavce 5 musí být udělen předem zvlášť pro každý případ využití investičních nástrojů zákazníka obchodníkem na vlastní účet.

§ 13

Pravidla identifikace majetku zákazníka

[K § 12 odst. 6 písm. d) zákona]

(1) Obchodník, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky, vede peněžní prostředky zákazníků na nejméně jednom svém bankovním účtu, na němž nevede vlastní peněžní prostředky (dále jen "zákaznický bankovní účet").

(2) Obchodník, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky, používá k vypořádání obchodů s investičními instrumenty uzavřených pro zákazníka peněžní prostředky zákazníka a k vypořádání obchodů uzavřených na účet obchodníka svoje vlastní peněžní prostředky.

(3) Obchodník, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky, vnitřním předpisem upraví oddělené nakládání s peněžními prostředky zákazníků od nakládání s vlastními peněžními prostředky a podrobnosti pravidel uvedených v odstavcích 1 až 3

a) určí osoby oprávněné k otevření zákaznického bankovního účtu,

b) určí zaměstnance oprávněné disponovat s finančními prostředky na zákaznickém bankovním účtu, přičemž na každé dispozici a kontrole jejího provedení se podílejí alespoň dva zaměstnanci a

c) určí způsob výpočtu výše úroků náležejících jednotlivým zákazníkům v případě, že na jednom zákaznickém bankovním účtu jsou vedeny peněžní prostředky více zákazníků, a určí osobu odpovědnou za správnost tohoto výpočtu.

(4) Na obchodníka, který je bankou nebo pobočkou zahraniční banky, se ustanovení odstavců 1 až 3 použijí přiměřeně.

(5) Obchodník zajišťuje soustavnou a jednoznačnou identifikaci investičních nástrojů a peněžních prostředků každého zákazníka v systému vnitřní analytické evidence.

ČÁST DRUHÁ

PODROBNOSTI PRAVIDEL JEDNÁNÍ OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY SE ZÁKAZNÍKY

§ 14

Kvalifikované, čestné a spravedlivé poskytování služeb obchodníkem

[K § 15 odst. 1 písm. a) zákona]

(1) Obchodník poskytuje své služby kvalifikovaně, čestně a spravedlivě, v nejlepším zájmu svých zákazníků, zejména tím, že

a) je poskytuje prostřednictvím důvěryhodných a odborně způsobilých zaměstnanců, kteří jsou vhodní pro vykonávanou činnost,

b) postupuje podle vnitřních předpisů a zajišťuje kontrolu tohoto postupu,

c) informuje zákazníka o postupu uplatňování reklamací a stížností a jejich vyřizování (odstavec 4) a tento postup dodržuje,

d) je poskytuje za předem sjednané ceny (odstavec 3),

e) v jednání se zákazníkem v nejvyšší možné míře přihlíží k jeho individuálním podmínkám,

f) poskytuje zákazníkům rovné (spravedlivé) zacházení a

g) stanoví obsahové náležitosti pokynů týkajících se obchodování s investičními nástroji předávaných jeho zaměstnanci a uloží svým zaměstnancům, aby se zákazníky komunikovali určitým a srozumitelným způsobem tak, aby byl zcela zřejmý předmět komunikace.

(2) Obchodník je povinen upozornit zákazníka na hlavní zásady vyřizování reklamací a stížností, zejména na způsob podání reklamace a stížnosti, na organizační část, případně konkrétní zaměstnance vyřizující reklamaci a stížnost, lhůty pro vyřízení reklamací a stížností a způsob informování zákazníka o vyřízení reklamace a stížnosti. Obchodník zajistí vyřízení každé reklamace a stížnosti v přiměřené lhůtě. Obchodník je povinen tyto informace podat přehledně, jasně a srozumitelně. V případě, že obchodník má reklamační řád, musí jej zpřístupnit veřejnosti i bez žádosti v sídle a v každé své provozovně. Obchodník vede evidenci reklamací a stížností a stanoví vnitřním předpisem pravidla jejího vedení a způsob kontroly jejich vyřizování.

(3) Obchodník sdělí zákazníkovi výši, popř. způsob stanovení výše poplatků účtovaných za každý druh služby, kterou je oprávněn poskytovat. Obchodník zajistí informování zákazníka o způsobu sjednávání změn cen za poskytované služby. Při sjednávání cen za služby je obchodník povinen podávat informace zákazníkovi přehledným, jasným a srozumitelným způsobem. V případě, že obchodník má standardizovaný ceník služeb, musí jej zpřístupnit veřejnosti i bez žádosti v sídle a v každé své provozovně.

(4) Obchodník vyplácí úroky z peněžních prostředků zákazníka, které jsou vedeny na zákaznickém bankovním účtu obchodníka, v době a způsobem dohodnutým se zákazníkem.

(5) Jestliže obchodník, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky, váže výši některého z poplatků za poskytovaní investičních služeb na výši úroku ze svěřených peněžních prostředků zákazníka, uvede tuto skutečnost v ceníku služeb a zákazníka na ni výslovně upozorní.

(6) Obchodní podmínky či smlouva upraví způsob poskytování služeb zákazníkům podle jednotlivých investičních služeb a investičních nástrojů.

(7) Obchodník je povinen seznámit zákazníka s cenami služeb a s reklamačním řádem i bez požádání, bez zbytečného odkladu jej informovat o všech jejich změnách. Obchodník je povinen upravit kvalifikovaný způsob vyjádření souhlasu zákazníka se změnami podle věty první ve smlouvě se zákazníkem. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů.9)

(8) Obchodník vyhodnotí každý pokyn od zákazníka z hlediska, zda v důsledku poskytnutí služby na základě pokynu nedojde k manipulaci s trhem; obchodník přihlíží především k obvyklosti pokynu vzhledem k předchozím obchodům zákazníka s investičními nástroji, k objemu obchodu, ceně a k možnému dopadu pokynu na průhlednost trhu ve vztahu k likviditě a volatilitě trhu. Pokud má obchodník důvodné podezření, že v důsledku poskytnutí služby na základě pokynu může dojít k manipulaci trhem, upozorní na tuto skutečnost zákazníka, požádá jej o vysvětlení účelu pokynu, popřípadě navrhne jiný způsob dosažení téhož účelu, který nenaruší průhlednost trhu; o tom pořídí záznam, který je předán zaměstnanci zajišťujícímu výkon compliance k evidenci. Pokud má obchodník i přes vysvětlení zákazníka důvodné podezření, že poskytnutím služby na základě pokynu může dojít k manipulaci trhem, pokyn neprovede a vyrozumí o tom zákazníka způsobem stanoveným ve smlouvě; o tom pořídí záznam, který je předán zaměstnanci pověřenému výkonem compliance k evidenci.

(9) Manipulaci trhem předchází obchodník dále tím, že

a) informuje zákazníka při uzavírání smlouvy nebo přijetí pokynu o právních předpisech, které obchodníkovi zakazují poskytnout službu, provést pokyn nebo jiný úkon, s výjimkou případů, kdy takový postup vylučuje právní předpis,

b) zajistí, aby zaměstnanci byli seznámeni s příslušnými právními předpisy upravujícími oblast finančního trhu, jejich výkladem a s povinnostmi, které z nich vyplývají, zejména ve vztahu k právní úpravě nakládání s vnitřními informacemi, manipulace trhem, a s praktickou aplikací právní úpravy v této oblasti a

c) stanoví vnitřním předpisem postup podle odstavce 8, vznikne-li podezření, že poskytnutím služby by mohlo dojít k manipulaci trhem; předpis upraví povinnosti zaměstnance obchodníka, a to zejména povinnost konzultovat postup s vedoucím zaměstnancem a zaměstnancem pověřeným výkonem compliance.

§ 15

Pravidla vyžadování informací od zákazníka

[K § 15 odst. 1 písm. b) zákona]

Obchodník vnitřním předpisem stanoví způsob a podmínky získávání informací o zákaznících se zřetelem k charakteru poskytované investiční služby a objemu obchodu. Obchodník dále stanoví, aby pověření zaměstnanci při získávání informací od zákazníků postupovali tak, že alespoň

a) poučí zákazníka o tom, že odpovědět na položené otázky není povinností zákazníka a pokud tak učiní, činí tak zcela dobrovolně; pokud zodpovězení některé otázky představuje podmínku uzavření smlouvy nebo přijetí pokynu, obchodník o tom zákazníka rovněž poučí,

b) poučí zákazníka o důsledcích odmítnutí poskytnutí informace zákazníkem nebo podání informace neúplné, nepřesné nebo nepravdivé,

c) poučí zákazníka o tom, že na jím sdělené informace se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle zákona,10)

d) zaznamenají a vyhodnotí informace o zákazníkovi z hlediska úrovně odborných znalostí a zkušeností zákazníka, jeho požadavků na službu, vztahu k riziku a finanční situace zákazníka a tyto informace včetně vyhodnocení zaznamenají do evidence informací získaných od zákazníků; tím nejsou dotčeny povinnosti obchodníka podle zvláštních zákonů11) a

e) v případě, že zákazník odmítne informace poskytnout, učiní o tom záznam a zaznamenají jej do evidence podle písmene d).

§ 16

Pravidla informování o podstatných skutečnostech souvisejících s poskytnutím investiční služby

[K § 15 odst. 1 písm. c) zákona]

(1) Smlouva mezi obchodníkem a zákazníkem musí obsahovat upozornění, že obchodník odmítne poskytnutí požadované služby v celém rozsahu nebo částečně, pokud hrozí střet zájmů mezi obchodníkem a zákazníkem nebo mezi zákazníky obchodníka navzájem (§ 19), a upozornění, že obchodník neprovede pokyn, jestliže by na základě jeho provedení mohlo dojít k manipulaci trhu (§ 126 zákona).

(2) Obchodník je povinen alespoň

a) informovat zákazníka před uzavřením smlouvy nebo přijetím pokynu a dále kdykoliv na požádání o aktuálním kurzu nebo ceně investičního nástroje na regulovaných trzích nebo o kurzu či ceně, za které byl investiční nástroj obchodován naposled, pokud investiční nástroj nebyl v daný den obchodován na regulovaných trzích,

b) průkazným způsobem informovat zákazníka o možných rizicích, která mohou být spojena s požadovanou službou nebo pokynem, a o možných zajištěních proti nim,

c) upozornit zákazníka, že předpokládané či možné výnosy nejsou zaručené a že zaručena nemusí být ani návratnost investované částky,

d) informovat zákazníka o nových skutečnostech, které by mohly mít významný vliv na dosud neprovedený pokyn; tím nejsou dotčena pravidla pro nakládání s vnitřními informacemi (§ 124 zákona),

e) upozornit zákazníka na zpoždění vypořádání obchodu a na jeho důvody způsobem stanoveným ve smlouvě se zákazníkem; o plnění povinnosti upozorňovat na zpoždění vypořádání vede obchodník evidenci, přičemž stanoví vnitřním předpisem pravidla vedení této evidence a způsob její kontroly,

f) informovat zákazníka o tom, že pokyny zadávané zákazníkem v souvislosti s poskytováním investičních služeb podle § 4 odst. 2 písm. a) až d) zákona prostřednictvím telekomunikačních zařízení jsou zaznamenávány a obchodník je v souladu se zvláštními předpisy12) archivuje a

g) informovat zákazníka o postupu a způsobu komunikace v případě poruchy informačního systému, telekomunikačních zařízení a záznamových zařízení používaných obchodníkem.

h) informovat zákazníka o důsledcích využití investičních nástrojů k obchodu na účet jiné osoby, zejména o vyjmutí investičních nástrojů z režimu zákaznického majetku.13)

§ 17

Souhlas zákazníka k poskytnutí investiční služby, ze které vyplývají další finanční závazky

[K § 15 odst. 1 písm. d) zákona]

Obchodník může zákazníkovi poskytnout investiční službu, ze které vyplývají další finanční závazky pouze, pokud v písemném souhlasu zákazníka podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona budou uvedeny alespoň předpoklady vzniku dalšího závazku a určení jeho velikosti nebo prohlášení, že výše dalšího závazku není omezena.

§ 18

Informování zákazníka o obchodech, které pro něj obchodník uzavřel

[K § 15 odst. 1 písm. e) zákona]

(1) Obchodník je povinen písemně informovat zákazníka o obchodech, které pro něj uzavřel a o případech využití investičních nástrojů zákazníka za podmínek podle § 12 odst. 5, nedohodl-li se zákazníkem jinak, a to ve lhůtě dohodnuté se zákazníkem, nejméně však jednou za kalendářní čtvrtletí.

(2) Obchodník je povinen písemně informovat zákazníky o poskytování investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona nejméně jednou za kalendářní čtvrtletí, nedohodne-li se zákazníkem, že zákazníka informuje při každé dispozici s investičními nástroji nebo peněžními prostředky v portfoliu. Pokud smlouva se zákazníkem umožňuje obchodníkovi obhospodařovat portfolio i způsobem, který využívá pákový efekt, je obchodník povinen zákazníka písemně informovat nejméně jednou za měsíc. Obchodník je povinen písemně informovat zákazníka alespoň jednou za rok o strategii obhospodařování portfolia.

(3) Informace podle odstavce 2 musí zákazníkovi umožnit posoudit výsledky poskytované investiční služby a musí obsahovat alespoň

a) stav a ocenění portfolia, včetně identifikace a ocenění jednotlivých nástrojů v portfoliu, způsobu ocenění, určení výkonnosti portfolia a stavu volných peněžních prostředků na počátku a na konci období,

b) celkový objem poplatků a dalších nákladů účtovaných zákazníkovi za období, včetně jejich popisu,

c) údaje o všech plněních přijatých obchodníkem nebo jeho zaměstnanci od třetích osob v souvislosti s poskytnutím investiční služby zákazníkovi a

d) celkový objem dividend, úroků a dalších plateb přijatých do portfolia během období.

(4) V případě, že došlo ke změně oceňovacích metod některé z částí portfolia, musí informace podle odstavce 2 obsahovat také oznámení o této změně a vyčíslení důsledku změny na hodnotu portfolia.

§ 19

Střet zájmů

[K § 15 odst. 1 písm. f) zákona]

(1) Obchodník upraví vnitřním předpisem povinnost

a) zaměstnance, domnívá-li se, že poskytnutím služby by mohlo dojít ke střetu zájmů, neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě též navrhnout zákazníkovi jiný způsob dosažení téhož účelu, k jakému směřoval jeho požadavek,

b) vedoucího zaměstnance neprodleně ověřit, zda střet zájmů skutečně hrozí, popřípadě konzultovat vzniklou situaci se zaměstnancem pověřeným výkonem compliance,

c) vedoucího zaměstnance, dojde-li k závěru, že hrozí střet zájmů, zajistit informování zákazníka o tom, že vzhledem k hrozícímu střetu zájmů mu odmítá obchodník poskytnout požadovanou službu v celém rozsahu nebo částečně, popřípadě navrhnout zákazníkovi jiný způsob dosažení téhož účelu, k jakému směřoval jeho požadavek,

d) zaměstnance, dozví-li se, že během poskytování služby došlo ke střetu zájmů, neprodleně informovat vedoucího zaměstnance,

e) vedoucího zaměstnance neprodleně ověřit, zda ke střetu zájmů skutečně došlo, popřípadě konzultovat vzniklou situaci se zaměstnancem pověřeným výkonem compliance a

f) vedoucího zaměstnance, shledá-li, že během poskytování služby skutečně došlo ke střetu zájmů, zajistit

1. poskytnutí služby s upřednostněním zájmů zákazníka před zájmy obchodníka, jestliže došlo ke střetu zájmů mezi obchodníkem a zákazníkem, nebo

2. neprodlené informování zákazníků a vyžádání si od nich souhlasu nebo pokynu k dalšímu postupu, jestliže došlo ke střetu zájmů mezi zákazníky navzájem, a to způsobem dohodnutým ve smlouvě.

(2) O případech podle odstavce 1 písm. c) a f) vede obchodník evidenci.

§ 20

Pravidla nejlepších podmínek a časové priority

[K § 15 odst. 1 písm. g) zákona]

(1) Obchodník plní pokyny zákazníků za nejlepších podmínek zejména tím, že zjišťuje nejlepší cenu, kterou lze dosáhnout na finančním trhu v době platnosti pokynu, přiměřené vzhledem ke druhu a objemu požadovaného obchodu, se zohledněním poplatků třetím osobám a podmínek pro vypořádání. Za těchto podmínek obchodník pokyn provede.

(2) Obchodník vnitřním předpisem stanoví postupy zajišťující plnění pokynů zákazníků za nejlepších podmínek podle časové priority jejich přijetí a postupy zajišťující dodržování § 31 odst. 2 a § 33 odst. 1 věta druhá zákona o cenných papírech.14)

§ 21

Pravidla informování o Garančním fondu obchodníků s cennými papíry

[K § 15 odst. 1 písm. h) zákona]

(1) Obchodník vnitřním předpisem uloží zaměstnancům povinnost informovat zákazníky písemnou formou alespoň o

a) postavení Garančního fondu obchodníků s cennými papíry15) (dále jen "Garanční fond"),

b) způsobu výpočtu výše a stanovení rozsahu náhrady poskytované zákazníkovi z Garančního fondu,

c) podmínkách poskytování náhrady z Garančního fondu a

d) osobách, které nemají nárok na náhradu z Garančního fondu.

(2) Obchodník vnitřním předpisem stanoví způsob průběžné kontroly dodržování povinností podle odstavce 1 pověřeným vedoucím zaměstnancem.

§ 22

Pravidla propagace služeb poskytovaných obchodníkem

(K § 15 odst. 2 zákona)

(1) Obchodník při propagaci investičních služeb zajistí, aby

a) z obsahu propagace bylo zřejmé, která investiční služba je nabízena, který investiční nástroj je předmětem této investiční služby a kdo investiční službu nabízí,

b) pokud je obsahem propagace srovnání nabízené investiční služby, investičního nástroje nebo osoby, která investiční službu nabízí, s jinou službou, nástrojem nebo osobou, byly uvedeny všechny skutečnosti, které mohou mít na výsledek takového srovnání podstatný vliv,

c) obsahem propagace bylo upozornění na rizika, se kterými jsou poskytovaná služba nebo investiční nástroj spojeny. Obsah, rozsah a formu poskytnutí informace o rizicích a výnosu stanoví obchodník s přihlédnutím k povaze nabízené investiční služby nebo investičního nástroje; je-li obsahem propagace též údaj o výnosu z investiční služby nebo investičního nástroje dosaženém v minulosti, obchodník je povinen zajistit, aby obsahem propagace bylo též upozornění na to, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že investice obsahuje riziko kolísání hodnoty a že návratnost původně investovaných prostředků není zaručena,

d) obsahem propagace nebyly číselné odhady nebo předpovědi budoucího výnosu spojeného s poskytováním služby nebo s investičním nástrojem, pokud z povahy investiční služby nebo investičního nástroje nevyplývá, že tento výnos je pevně stanoven,

e) informace o daňových zvýhodněních souvisejících s poskytováním investičních služeb nebo jiné obdobné informace byly obsahem propagace jen současně s informacemi o okruhu osob, kterých se tyto výhody týkají, a podmínkách a rozsahu poskytování těchto výhod,

f) použité informace nebyly způsobilé vyvolat dojem, že investiční služby poskytované obchodníkem jsou formou kolektivního investování, formou vkladu u banky, formou penzijního připojištění nebo pojištěním podle zvláštních právních předpisů,

g) informace o Garančním fondu obchodníků s cennými papíry nebyly způsobilé vyvolat domněnku, že výnosy z investiční služby nebo investičního nástroje nebo návratnost investice jsou zaručeny,

h) informace o Komisi pro cenné papíry, jiném tuzemském či zahraničním správním úřadu nebo instituci vykonávající dozor nad finančním trhem nebyly způsobilé vyvolat domněnku, že tyto instituce zaručují výnosy z investiční služby nebo návratnost investice, nebo že tyto instituce investici doporučují,

i) u všech informací použitých pro propagaci byl uveden jejich zdroj a

j) propagace investičních služeb byla graficky a výtvarně řešena v souladu s obsahovými požadavky na propagaci, především zachovávala vyváženost ve zdůraznění nápadnosti a zřetelnosti informací týkajících se výhod a rizik investice.

(2) Propaguje-li obchodník své služby formou nevyžádaného přímého oslovení zákazníka prostřednictvím telekomunikačních zařízení, činí tak výhradně v pracovní dny v době od 8 do 19 hodin prostřednictvím svých zaměstnanců. Zaměstnanec obchodníka, který oslovuje zákazníka, se ujistí na počátku komunikace se zákazníkem, že zákazníka tato forma propagace služeb obchodníka neobtěžuje. Obchodník uchovává záznamy o oslovení zákazníka při propagaci jeho služeb po dobu 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém byl zákazník osloven.

(3) Ustanovením odstavců 1 a 2 nejsou dotčeny povinnosti podle zvláštních právních předpisů.16)


ČÁST TŘETÍ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 23

Společná ustanovení

(1) Ustanovení § 11 odst. 1 písm. d), § 14 odst. 1 písm. c) a odst. 2 až 5 a § 16 odst. 2 písm. a) až c), e) se nepoužije, pokud je zákazníkem obchodníka profesionální investor. Ustanovení § 15 se nepoužije, pokud je zákazníkem obchodníka profesionální investor, ledaže zákazník výslovně požádá, aby se ustanovení použila.

(2) Pravidla jednání stanovená v části druhé této vyhlášky a v odstavci 1 je povinna dodržovat také zahraniční osoba, která má sídlo v členském státě Evropské unie a povolení dozorového úřadu tohoto státu k poskytování investičních služeb, a která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky nebo bez umístění organizační služby v rámci volného pohybu služeb.

(3) Kde tato vyhláška užívá pojem "statutární orgán obchodníka", rozumí se jím v případě pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry její vedoucí.

(4) Využívá-li obchodník k zajištění činností podle § 1 odst. 2 písm. e) a f), § 4 odst. 1 a § 7 třetí osobu je povinen

a) vynaložit náležitou péči při výběru třetí osoby,

b) ve smlouvě stanovit povinnosti třetí osobě tak, aby byl zajištěn řádný výkon činnosti, kterou třetí osoba zajišťuje,

c) ve smlouvě stanovit povinnost poskytnout součinnost Komisi při výkonu státního dozoru,

d) kontrolovat výkon činnosti zajišťované třetí osobou a

e) vnitřním předpisem upravit způsob zajištění činností v případě, že třetí osobou nejsou zajišťovány řádně.

(5) Využívá-li obchodník k zajištění činností podle § 1 odst. 2 písm. e) a f), § 4 odst. 1 a § 7 třetí osobu, odpovídá za dodržování povinností stanovených právními předpisy obchodníkovi, jakoby je zajišťoval sám.

(6) Obchodník je povinen činit soustavně přiměřená opatření k tomu, aby zajistil dodržování vnitřních předpisů, které přijme na základě této vyhlášky.

§ 24

Přechodné ustanovení

V případě, že tato vyhláška stanoví pravidlo, které nebylo stanoveno dosavadními právními předpisy, a dosavadní právní předpisy nestanovily ani pravidlo svým obsahem obdobné, uvede obchodník své poměry do souladu s tímto pravidlem nejpozději 3 měsíce ode dne účinnosti této vyhlášky.

§ 25

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy nabývá účinnosti zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.


Člen prezidia vykonávající funkci předsedy:

Ing. Šimáček v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 124 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

2) § 17 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

3) § 32 odst. 1 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

4) Například § 17 a 124 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

5) § 124 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

6) § 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

7) § 116 občanského zákoníku.

8) § 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

9) Například § 262 obchodního zákoníku, § 52 a násl. občanského zákoníku.

10) § 117 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

11) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

12) Zákon č. 101/2000 Sb.
Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.

13) § 12 odst. 6 a § 129 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

14) Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.

15) § 128 a násl. zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

16) Například zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, § 44 a násl. obchodního zákoníku, 44d zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru