Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 245/2004 Sb.Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem

Částka 81/2004
Platnost od 30.04.2004
Účinnost od 01.05.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

245

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. dubna 2004

o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) (dále jen „předpis Evropské unie“) bližší podmínky při provádění opatření společné organizace trhu s vínem.

(2) Tímto nařízením nejsou dotčena opatření společné organizace trhu s vínem, stanovená zvláštním právním předpisem.

§ 5

Restrukturalizace a přeměna vinic

(1) Žádost o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle předpisů Evropské unie1) podává pěstitel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu3) (dále jen „Fond“) na jím vydaném formuláři.

(2) Podporu lze poskytnout na tato opatření:

a) změna odrůdové skladby vinice,

b) přesun vinice do svahu, nebo

c) snížení produkce révy vinné na jednom keři révy vinné při současném zachování produkčního potenciálu zvýšením počtu keřů révy vinné.

(3) Žadatel nesmí zahájit provádění opatření podle odstavce 2, včetně klučení vinice, dříve než 4 měsíce po podání žádosti Fondu nebo před kontrolou provedenou Fondem v souladu s předpisem Evropské unie43).

(4) Nedílnou součástí žádosti podle odstavce 1 je zákres klučené části půdního bloku nebo jeho dílu v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10000 nebo podrobnějším v případě, že žadatel neklučí celou výměru půdního bloku nebo jeho dílu. Žadatel zajistí označení klučené části půdního bloku nebo jeho dílu viditelně v terénu.

(5) Žadatel doručí Fondu na jím vydaném formuláři nejpozději do 30. dubna čtvrtého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byla žádost podána, oznámení o provedení všech opatření na půdních blocích nebo jejich dílech uvedených v žádosti. Ke každé žádosti žadatel podá pouze jedno oznámení o provedení všech opatření.

(6) V případě udělení práva na opětovnou výsadbu předem44) se provedením opatření rozumí i splnění závazku vyklučit plochu vinice do konce třetího roku po vysazení nové vinice, na niž bylo právo na opětovnou výsadbu předem uděleno.

(7) Podporu na opatření podle odstavce 2 lze poskytnout pouze v případě, že půdní blok nebo jeho díl, na kterém je opatření prováděno, je evidován v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen „evidence“) na žadatele jako vinice v souladu s registrem vinic45).

(8) Podpora na opatření podle odstavce 2 se poskytuje pod podmínkou dodržení povinných požadavků na hospodaření48) a požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(9) Fond žádosti o podporu na opatření podle odstavce 2 vyhodnotí ve vztahu ke každému opatření samostatně; splnění podmínek se posuzuje pro jednotlivé půdní bloky nebo jejich díly.

(10) Žadatel může použít k restrukturalizaci a přeměně vinic pouze platná práva na opětovnou výsadbu v souladu s předpisem Evropské unie49) evidovaná v registru vinic a nahlášená Komisi do 1. března kalendářního roku50) k použití pro restrukturalizaci a přeměnu vinic v souladu s předpisem Evropské unie51).

(11) Při použití platných práv na opětovnou výsadbu starších 5 let při restrukturalizaci a přeměnu vinice se za zahájení restrukturalizace a přeměny vinice považuje podání oznámení o provedení restrukturalizace a přeměny vinice. Pokud se k restrukturalizaci a přeměny vinice použijí pouze platná práva na opětovnou výsadbu, podává se pouze žádost o podporu, oznámení o provedení restrukturalizace a přeměny vinice se nepodává.

(12) Využití platných práv na opětovnou výsadbu pro restrukturalizaci a přeměnu vinic podle odstavce 10 není omezeno a lze je uplatnit nejpozději v oznámení o provedení opatření spolu s uvedením registračního čísla vinice nebo čísla půdního bloku, který byl restrukturalizován.

(13) Žádost podle odstavce 1 a oznámení podle odstavce 5 nelze Fondu podat počínaje dnem 1. srpna 2014.

§ 6

Změna odrůdové skladby vinice

(1) Podpora na opatření změna odrůdové skladby vinice se vyplácí na celý půdní blok nebo jeho díl17), pokud

a) restrukturalizovaná část vinice, z níž pochází udělené právo na opětovnou výsadbu, má nebo měla v době klučení nejméně 50 % keřů révy vinné starších 10 let k roku podání žádosti,

b) výměra osázené plochy nebo součet plochy takto restrukturalizovaných vinic žadatele neklesne pod 0,2 ha,

c) nová vinice, z níž pochází udělené právo na opětovnou výsadbu, se osází jinou odrůdou než odrůdou na restrukturalizované části vinice,

d) výsadba se provede moštovou odrůdou registrovanou v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie při počtu keřů nejméně 3000 ks na 1 ha; v případě přesunu vinice do svahu při počtu keřů nejméně 2500 ks na 1 ha.

(2) V žádosti pěstitel uvede

a) číslo půdního bloku nebo jeho dílu, z něhož bude po vyklučení vinice použito právo na opětovnou výsadbu, nebo číslo půdního bloku nebo jeho dílu, který má být vyklučen na základě udělení práva na opětovnou výsadbu předem,

b) výměru osázené plochy klučené vinice evidované v evidenci nebo části této plochy,

c) klučené odrůdy,

d) způsob pěstování klučené vinice,

e) číslo půdního bloku nebo jeho dílu, na kterém bude vysazena nová vinice.

(3) V případě, že pěstitel vysazuje novou vinici na jiném než klučeném půdním bloku nebo jeho dílu podle odstavce 2 písm. a) a tento půdní blok nebo jeho díl je ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu pěstitel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování.

(4) V oznámení o provedení opatření žadatel u půdního bloku nebo jeho dílu podle odstavce 2 písm. e) uvede

a) výměru nově vysazené vinice,

b) odrůdovou skladbu nově vysazené vinice,

c) způsob pěstování nově vysazené vinice.

§ 7

Přesun vinice do svahu

(1) Podpora na opatření přesun vinice do svahu se vyplácí na celý půdní blok nebo jeho díl17), pokud

a) restrukturalizovaná část vinice, z níž pochází udělené právo na opětovnou výsadbu, má nebo měla v době klučení nejméně 50 % keřů révy vinné starších 5 let k roku podání žádosti,

b) výměra osázené plochy nebo součet plochy takto restrukturalizovaných vinic žadatele neklesne pod 0,2 ha,

c) nová vinice má průměrnou svažitost vyšší nebo rovnu 12,5 stupně,

d) výsadba se provede moštovou odrůdou registrovanou v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie při počtu keřů nejméně 2500 ks na 1 ha,

e) výsadba nesmí být provedena na stejném půdním bloku nebo jeho dílu, ze kterého pocházejí práva na opětovnou výsadbu.

(2) V žádosti pěstitel uvede

a) číslo půdního bloku nebo jeho dílu, z něhož bude po vyklučení vinice použito právo na opětovnou výsadbu, nebo číslo půdního bloku nebo jeho dílu, který má být vyklučen na základě udělení práva na opětovnou výsadbu předem,

b) výměru osázené plochy klučené vinice evidované v evidenci nebo části této plochy,

c) klučené odrůdy,

d) způsob pěstování klučené vinice,

e) číslo půdního bloku nebo jeho dílu, na který bude vinice přesunuta.

(3) V případě, že půdní blok nebo jeho díl podle odstavce 2 písm. e) je ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu pěstitel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování.

(4) V oznámení o provedení opatření žadatel u půdního bloku nebo jeho dílu podle odstavce 2 písm. e) uvede

a) výměru nově vysazené vinice,

b) odrůdovou skladbu nově vysazené vinice,

c) způsob pěstování nově vysazené vinice.

§ 8

Snížení produkce révy vinné na jednom keři révy vinné při současném zachování produkčního potenciálu zvýšením počtu keřů révy vinné

(1) Podpora na opatření snížení produkce révy vinné na jednom keři révy vinné při současném zachování produkčního potenciálu zvýšením počtu keřů révy vinné na 1 ha se vyplácí na celý půdní blok nebo jeho díl17), pokud

a) restrukturalizovaná část vinice, z níž pochází udělené právo na opětovnou výsadbu, má nebo měla v době klučení nejméně 50 % keřů révy vinné starších 10 let k roku podání žádosti,

b) výměra osázené plochy nebo součet plochy takto restrukturalizovaných vinic žadatele neklesne pod 0,2 ha,

c) zvýšení počtu keřů činí nejméně 1000 ks keřů na 1 ha nad původní počet kusů keřů na 1 ha u vinice, z níž pochází udělené právo na opětovnou výsadbu nebo nejméně 1000 ks keřů na 1 ha nad původní počet kusů keřů na 1 ha dosazované vinice v případě dosadby,

d) zvýšení počtu keřů se provede moštovou odrůdou registrovanou v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie při konečném počtu keřů nejméně 3000 ks na 1 ha.

(2) V žádosti pěstitel uvede

a) číslo půdního bloku nebo jeho dílu, z něhož bude po vyklučení vinice použito právo na opětovnou výsadbu, nebo číslo půdního bloku nebo jeho dílu, který má být vyklučen na základě udělení práva na opětovnou výsadbu předem,

b) výměru osázené plochy klučené vinice evidované v evidenci nebo části této plochy,

c) klučené odrůdy,

d) způsob pěstování klučené vinice,

e) číslo půdního bloku nebo jeho dílu, na kterém bude vysazena nebo dosazena nová vinice.

(3) V případě, že pěstitel vysazuje novou vinici na jiném než klučeném půdním bloku nebo jeho dílu podle odstavce 2 písm. a) a tento půdní blok nebo jeho díl je ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu pěstitel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování.

(4) V oznámení o provedení opatření žadatel u půdního bloku nebo jeho dílu podle odstavce 2 písm. e) uvede

a) výměru nově vysazené nebo dosazené vinice,

b) odrůdovou skladbu nově vysazené nebo dosazené vinice,

c) způsob pěstování nově vysazené nebo dosazené vinice.

§ 8c

Investice

(1) Žádost o podporu na investice podle předpisů Evropské unie18) podává žadatel Fondu na jím vydaném formuláři do 31. srpna kalendářního roku.

(2) Žádost o podporu na investice podle předpisu Evropské unie18) pořízené prostřednictvím leasingu podává žadatel Fondu na jím vydaném formuláři do 31. srpna kalendářního roku po ukončení leasingové smlouvy. Současně se žádostí doloží žadatel Fondu doklady o úhradě investice.

(3) Žádost o podporu lze podat na zařízení uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, pořízené nejdéle 12 měsíců před termínem pro podání žádosti podle odstavce 1 nebo 2.

(4) V žádosti žadatel uvede

a) popis pořízeného zařízení podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a jeho přínosu ke zvýšení výkonnosti podniku18),

b) v případě výměny popis původního zařízení, včetně technických parametrů,

c) v případě výměny místo, kde se nachází původní zařízení,

d) místo, kde se bude nacházet zařízení, na které je požadována podpora.

(5) Žadatel musí investici, která není pořízena prostřednictvím leasingu, provést a doručit Fondu doklady o její úhradě do 31. ledna následujícího kalendářního roku po podání žádosti.

(6) Výměnu původního zařízení lze začít provádět až po provedení kontroly ověřující stav původního zařízení.

(7) Fond jednotlivé investice posuzuje samostatně.

(8) Žadatel, který pořizuje investici prostřednictvím leasingu podle předpisu Evropské unie31), oznámí Fondu na jím vydaném formuláři uzavření leasingové smlouvy, a to v daném kalendářním roce.

(9) Žádost podle odstavce 2 nelze Fondu podat počínaje dnem 1. srpna 2014.

§ 8d

Výše podpory

(1) Podpora nejvýše 75 % skutečně vynaložených nákladů na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle předpisu Evropské unie19) v regionech zařazených mezi regiony způsobilé v rámci cíle Konvergence20) na opatření

a) změna odrůdové skladby vinice činí

1. 365000 Kč na 1 ha vinice v případě, že žadatel před tím vyklučil vlastní vinici nebo vinice a práva na opětovnou výsadbu použil na novou vinici; v případě, že vyklučené vlastní vinice tvoří jen část práv na výsadbu nové vinice, vyplatí se žadateli odpovídající podíl podle výměry vlastní vyklučené vinice,

2. 290000 Kč na 1 ha vinice bez předchozího klučení vlastní vinice,

b) přesun vinice do svahu činí

1. 400000 Kč na 1 ha nově vysázené vinice, v případě, že žadatel před tím vyklučil vlastní vinici nebo vinice a práva na opětovnou výsadbu použil na novou vinici, v případě, že vyklučené vlastní vinice tvoří jen část práv na výsadbu nové vinice, vyplatí se žadateli odpovídající podíl podle výměry vlastní vyklučené vinice,

2. 325000 Kč na 1 ha nově vysázené vinice bez předchozího klučení vlastní vinice,

c) snížení produkce révy vinné na jednom keři révy vinné při současném zachování produkčního potenciálu zvýšením počtu keřů révy vinné činí

1. 150000 Kč na 1 ha vinice v případě, že žadatel před tím vyklučil vlastní vinici nebo vinice a práva na opětovnou výsadbu použil na novou vinici a v případě, že vyklučené vlastní vinice tvoří jen část práv na výsadbu nové vinice, vyplatí se žadateli odpovídající podíl podle výměry vlastní vyklučené vinice,

2. 75000 Kč na 1 ha nově vysázené vinice bez předchozího klučení vlastní vinice,

d) snížení produkce révy vinné na jednom keři révy vinné při současném zachování produkčního potenciálu zvýšením počtu keřů révy vinné dosadbou činí 75000 Kč na 1 ha vinice.

(2) Podpora ve výši 50 % skutečně vynaložených nákladů na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle předpisu Evropské unie19) v regionech20) nespadajících pod cíl Konvergence v rámci příslušného opatření se stanoví ve výši dvou třetin podpor podle odstavce 1.

(3) Podpora na investice podle § 8c činí nejvýše 50 % způsobilých výdajů, zároveň však nejvýše 2 miliony Kč podle předpisu Evropské unie21) v regionech zařazených mezi regiony způsobilé v rámci cíle Konvergence20) nebo nejvýše 40 % způsobilých výdajů a zároveň nejvýše 2 miliony Kč v jiných regionech20).

(4) Na výplatu podpor podle § 6 až 8 se použije roční částka uvedená v Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku podle předpisu Evropské unie22) (dále jen „Program“) určená na restrukturalizaci a přeměnu vinic. Fond podporu podle § 6 až 8 tohoto nařízení poměrně sníží, pokud souhrn všech nároků z § 6 až 8 tohoto nařízení překročí výši přidělených finančních prostředků z rozpočtu Evropské unie.

(5) Na výplatu podpor podle § 8c se použije roční částka uvedená v Programu určená na investice. Fond podporu podle § 8c tohoto nařízení poměrně sníží, pokud souhrn všech nároků z § 8c tohoto nařízení překročí výši přidělených finančních prostředků z rozpočtu Evropské unie.

(6) Při poskytnutí podpory podle § 6 nebo 8 u žádostí pěstitelů týkajících se ploch preferovaných vinic23) uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení se poměrné snížení podpory podle odstavce 4 nepoužije.

(7) Pokud po výplatě podpor podle § 5 odst. 2 nebo § 8c budou k dispozici nevyplacené prostředky, Fond provede poměrný doplatek žadatelům vyplacených podpor až do přípustné výše podpory.

(8) Fond žadateli vyplatí podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic z prostředků přidělených pro příslušný hospodářský rok na základě oznámení o provedení opatření podaného do 30. dubna kalendářního roku.

(9) Zjistí-li Fond, že žadatel nesplnil podmínku podle § 5 odst. 4 věty druhé, sníží podporu podle § 6 až 8 o 1 %.

§ 8e

Poskytování údajů

(1) Osoba stanovená předpisem Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí pravidla, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce a pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína32), doručí Fondu nejpozději do 15. května kalendářního roku na jím vydaném formuláři jednotnou žádost, která kromě náležitostí stanovených předpisem Evropské unie33) obsahuje označení veškeré plochy v souladu s předpisy Evropské unie34) a způsob jejího využití.

(2) Nedílnou součástí formuláře jednotné žádosti je zákres veškeré užívané plochy podle odstavce 1 v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10000 nebo podrobnějším.

§ 8f

Snížení podpory

(1) Zjistí-li Fond, že pěstitel neuvedl ve formuláři jednotné žádosti36) podle § 8e veškerou plochu v souladu s předpisy Evropské unie37) a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou ve formuláři jednotné žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené ve formuláři jednotné žádosti a ve formuláři jednotné žádosti nevykázané je

a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené ve formuláři jednotné žádosti, sníží podporu37) podle § 2 a § 6 až 8, k níž se vztahuje povinnost podávat formulář jednotné žádosti, o 1 %38),

b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené ve formuláři jednotné žádosti, sníží podporu37) podle § 2 a § 6 až 8, k níž se vztahuje povinnost podávat formulář jednotné žádosti, o 2 %38),

c) vyšší než 5 %, sníží podporu37) podle § 2 a § 6 až 8, k níž se vztahuje povinnost podávat formulář jednotné žádosti, o 3 %38).

(2) Pokud žadatel o podporu

a) podle § 6 až 8, který má povinnost podat prohlášení o sklizni, produkci nebo zásobách39), překročí v jakémkoli roce od podání žádosti do podání oznámení o provedení opatření stanovený termín pro jeho nebo jejich podání, Fond sníží podporu podle § 6 až 8 o 1 % za každý pracovní den překročení termínu podání prohlášení v jednotlivých letech,

b) podle § 6 až 8 překročí v jakémkoli roce od podání žádosti do podání oznámení o provedení opatření termín podání jakéhokoliv z prohlášení podle písmena a) o více než 10 pracovních dnů, nemá nárok na podporu,

c) podle § 8c, který má povinnost podat prohlášení o sklizni, produkci nebo zásobách39), překročí stanovený termín pro jeho nebo jejich podání, Fond sníží podporu podle § 8c o 1 % za každý pracovní den překročení termínu podání prohlášení40).

(3) Pokud žadatel o podporu podle § 8c, který má povinnost podat prohlášení o sklizni, produkci nebo zásobách, uvede v jakémkoliv z prohlášení neúplné nebo nepřesné údaje, které jsou podstatné pro správné uplatnění opatření, Fond sníží podporu podle § 8c o 1 %41).

(4) Překážka pro snížení podpory nebo vyloučení nároku na podporu v případě vyšší moci nebo mimořádné okolnosti stanovená v předpisu Evropské unie46) se použije rovněž na postup podle odstavce 2 písm. a) a b).

(5) Ustanovením odstavců 1 až 4 nejsou dotčena ustanovení o snížení a vyloučení uvedená v předpisu Evropské unie1).

§ 8g

Změny žádosti

S výjimkou případů vyšší moci a mimořádných okolností52) není po kontrole provedené Fondem v souladu s předpisy Evropské unie43) v žádosti přípustné doplnění půdního bloku nebo jeho dílu, popřípadě změna půdního bloku nebo jeho dílu,

a) z něhož bude po vyklučení vinice použito právo na opětovnou výsadbu v rámci opatření podle § 5 odst. 2 tohoto nařízení,

b) na kterém bude vysazena nová vinice v rámci opatření podle § 5 odst. 2 tohoto nařízení; to neplatí v případě převodu práv na opětovnou výsadbu podle § 8h tohoto nařízení.

§ 8h

Převod práv na opětovnou výsadbu

(1) V případě převodu práv na opětovnou výsadbu47) uvedených v žádosti o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle § 5 podle tohoto nařízení oznámí nabyvatel tuto skutečnost Fondu. Podpora se poskytne nabyvateli ve výši podle § 8d tohoto nařízení bez předchozího klučení vlastní vinice na základě oznámení o provedení opatření podaného nabyvatelem. Fond vychází z údajů o převodech práv na opětovnou výsadbu vedených v registru vinic.

(2) V případě, že nabyvatel bude provádět opatření podle § 5 odst. 2 tohoto nařízení na půdním bloku nebo jeho dílu evidovaném v evidenci jako vinice, nezahájí klučení takové vinice dříve než 4 měsíce po podání změny žádosti Fondu nebo před kontrolou provedenou Fondem v souladu s předpisy Evropské unie43).


§ 9

Pokud žadatel využije předem uděleného práva na opětovnou výsadbu podle předpisu Evropské unie42), složí u Fondu jistotu ve výši 75000 Kč na 1 ha nově vysazované vinice.

§ 10

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.


Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 83/2006 Sb. Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Žádost o zařazení do plánu na hospodářský rok 2006/2007se podává do 15. dubna 2006.

2. Žádost o podporu v hospodářském roce 2005/2006 se podává do 30. dubna 2006 a vyplácí se podle dosavadních právních předpisů.

3. Žádost o zařazení do Plánu restrukturalizace a přeměny vinic, zařazená podle nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění dosavadních právních předpisů, se považuje za zařazenou podle tohoto nařízení.

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 33/2007 Sb. Čl. II

1. Žádost o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic, kterou dosud pěstitel Fondu nepodal a u které podle dosavadních právních předpisů dosud neuplynula lhůta pro její podání, avšak podle nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, tato lhůta již uplynula, podá pěstitel Fondu na jím vydaném formuláři do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. Žádost podle věty první se posuzuje podle nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Žádost o zařazení do Plánu restrukturalizace a přeměny vinic, zařazená do Plánu restrukturalizace a přeměny vinic podle dosavadních právních předpisů, popřípadě podle těchto předpisů podaná, se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

3. Žádost o zařazení do Plánu restrukturalizace a přeměny vinic, zařazená podle dosavadních právních předpisů, se považuje za zařazenou podle nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

4. Výše podpory na restrukturalizaci a přeměnu vinic se u žádostí zařazených do Plánu restrukturalizace a přeměny vinic podle dosavadních právních předpisů stanoví podle nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 320/2008 Sb. Čl. II

1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se posuzují podle dosavadního právního předpisu.

2. Pro kalendářní rok 2008 se žádosti podle § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, mohou podávat Fondu do 15. září 2008.

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 82/2009 Sb. Čl. II

1. Žádosti o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic, podané Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu podle dosavadních předpisů Evropských společenství1) a podle nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění nařízení vlády č. 83/2006 Sb. a nařízení vlády č. 33/2007 Sb., v hospodářském roce 2007/2008 do 15. října 2008 na opatření odpovídající opatřením podle § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, pokud nároky z nich nebyly uhrazeny, se považují za žádosti podle nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Pro hospodářský rok 2008/2009 se žádosti o podporu podle § 5 odst. 2 písm. e) nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, mohou podávat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu do 30. dubna 2009.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 480/2009 Sb. Čl. II

Řízení pro rok 2009 podle nařízení vlády č. 245/2004 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 214/2010 Sb. Čl. II

Žádosti o podporu na opatření ochrana keřů révy vinné proti poškození způsobovanému ptactvem podané Fondu v hospodářském roce 2009/2010 do 28. února 2010 podle nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se posoudí podle nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 369/2010 Sb. Čl. IV

Řízení o poskytnutí dotace o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 245/2004 Sb. zahájená před 1. červencem 2011 se dokončí podle nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném do 1. července 2011.

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 258/2012 Sb. Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Žádosti o prémii za vyklučení vinice podle § 2 a 3 nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se posoudí podle nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Na žádosti o podporu na opatření podle § 5 odst. 2 písm. a) až d) nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podané Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se použijí § 8e a § 8f odst. 1 nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

3. Žádosti o podporu na investice podle § 8c nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, podané Fondu po dni 31. srpna 2011 se posoudí podle nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

4. Žadatel může při provádění opatření podle § 5 odst. 2 písm. a) až c) nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, využít práva na opětovnou výsadbu uděleného na základě vyklučení vinice přede dnem 5. září 2010 podle čl. 2 nařízení Komise (EU) č. 772/2010 ze dne 1. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína, nebo práva na opětovnou výsadbu uděleného na základě vyklučení vinice provedené po kontrole Fondem přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. Výsadba nové vinice na základě tohoto práva na opětovnou výsadbu musí být provedena do konce pátého hospodářského roku následujícího po vyklučení vinice, z níž bylo právo na opětovnou výsadbu uděleno, a to

a) v případě, že pěstitel k výsadbě nové vinice využije pouze práva na opětovnou výsadbu uděleného na základě vyklučení vinice přede dnem 5. září 2010, popřípadě práva na opětovnou výsadbu uděleného na základě vyklučení vinice provedené po kontrole Fondem přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, podává žádost po provedení opatření podle § 5 odst. 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a oznámení o provedení opatření s využitím tohoto práva na opětovnou výsadbu nepodává; do žádosti pěstitel uvede registrační číslo vinice vyklučené přede dnem 5. září 2010 nebo číslo půdního bloku nebo jeho dílu, na kterém byla provedena kontrola Fondem přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, náležitosti uvedené v § 6 odst. 4, § 7 odst. 4, § 8 odst. 4 a § 8a odst. 4 nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, a v případě, že před výsadbou nové vinice byla na půdním bloku nebo jeho dílu rovněž vinice, registrační číslo této původní vinice; Fond žadateli vyplatí podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic z prostředků přidělených pro příslušný hospodářský rok na základě žádosti podané do dne 30. dubna kalendářního roku, nebo

b) v případě současného využití práva na opětovnou výsadbu uděleného na základě vyklučení vinice přede dnem 5. září 2010, popřípadě práva na opětovnou výsadbu uděleného na základě vyklučení vinice provedené po kontrole Fondem přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a práva na opětovnou výsadbu uděleného na základě vyklučení vinice provedené po kontrole Fondem podle nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, k výsadbě nové vinice; pěstitel do žádosti podle § 6 odst. 2, § 7 odst. 2 a § 8 odst. 2 nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, uvede rovněž registrační číslo vinice vyklučené přede dnem 5. září 2010 nebo číslo půdního bloku nebo jeho dílu, na kterém byla provedena kontrola Fondem přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 448/2012 Sb. Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 245/2004 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 143/2014 Sb. Čl. II

1. Řízení o žádostech o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic podaných podle § 5 nařízení vlády č. 245/2004 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, u kterých podal žadatel oznámení o provedení opatření podle § 5 odst. 5 nařízení vlády č. 245/2004 Sb. do 30. dubna 2014, se dokončí podle nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Řízení o žádostech o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic podaných podle § 5 nařízení vlády č. 245/2004 Sb., u kterých žadatel do 30. dubna 2014 nepodal oznámení o provedení opatření podle § 5 odst. 5 nařízení vlády č. 245/2004 Sb., se dokončí podle nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství.

3. Řízení o žádostech o podporu na investice podle § 8c nařízení vlády č. 245/2004 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Předseda vlády:

v z. Mgr. Gross v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 245/2004 Sb.

Preferované vinice (§ 8d odst. 6)

Vinice ve vinařských obcích Praha-Troja
Praha 2
Praha 6
Praha 9
Praha 12
Karlštejn
Brno - Bystrc
Brno - Chrlice
Brno - Medlánky
Brno - Obrany - Maloměřice
Brno - Tuřany
Brno - Vinohrady
Kutná Hora
Sedlec u Kutné Hory

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 245/2004 Sb.

Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu

1. Žadatel na půdním bloku, popřípadě jeho dílu s druhem zemědělské kultury orná půda, jehož průměrná sklonitost přesahuje 7°, zajistí po sklizni plodiny založení porostu následné plodiny, nebo uplatní alespoň jedno z níže uvedených opatření:

a) strniště sklizené plodiny je ponecháno na půdním bloku, popřípadě jeho dílu minimálně do 30. listopadu, jestliže to není v rozporu s bodem 2, nebo

b) půda zůstane zorána, popřípadě podmítnuta za účelem zasakování vody minimálně do 30. listopadu, jestliže operace není v rozporu s bodem 2.

2. Žadatel na ploše půdního bloku, popřípadě jeho dílu, označené v evidenci půdy od 1. července příslušného kalendářního roku do 30. června následujícího kalendářního roku jako půda

a) silně erozně ohrožená zajistí, že se nebudou pěstovat erozně nebezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok; porosty ostatních obilnin a řepky olejné na takto označené ploše budou zakládány s využitím půdoochranných technologií; v případě ostatních obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin nebo jetelotravních směsí,

b) mírně erozně ohrožená zajistí, že erozně nebezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.

Tyto podmínky nemusí být dodrženy na ploše, jejíž celková výměra nepřesáhne výměru 0,40 ha zemědělské půdy z celkové obhospodařované plochy žadatelem za předpokladu, že směr řádků erozně nebezpečné plodiny je orientován ve směru vrstevnic s maximální odchylkou od vrstevnice do 30° a pod plochou erozně nebezpečné plodiny se nachází pás zemědělské půdy o minimální šíři 24 m, který na erozně nebezpečnou plodinu navazuje a přerušuje všechny odtokové linie procházející erozně nebezpečnou plodinou na erozně ohrožené ploše, a na kterém bude žadatelem pěstován travní porost, víceletá pícnina nebo jiná než erozně nebezpečná plodina.

3. Žadatel na minimálně 20 % jím užívané výměry půdních bloků, popřípadě jejich dílů s druhem zemědělské kultury orná půda, vztažené k celkové výměře tohoto druhu kultury užívané žadatelem k 31. květnu příslušného kalendářního roku v evidenci půdy, zajistí každoročně:

a) aplikování tuhých statkových hnojiv nebo tuhých organických hnojiv v minimální dávce 25 tun na hektar, s výjimkou tuhých statkových hnojiv z chovu drůbeže, kde je minimální dávka stanovena na 4 tuny na hektar; při plnění podmínky zapravením ponechaných produktů při pěstování rostlin25) (například slámy) podle jiného právního předpisu26) není stanovena minimální dávka, nebo

b) pokrytí tohoto procenta výměry, popřípadě jeho odpovídající části v termínu minimálně od 31. května do 31. července příslušného kalendářního roku porostem jedné z následujících plodin, popřípadě jejich směsí: jeteloviny, vikev huňatá, vikev panonská, vikev setá, bob polní, lupina modrá, hrách setý. Porosty výše uvedených plodin lze zakládat i jako podsev do krycí plodiny, popřípadě jako směsi s travami v případě, že zastoupení trav v porostu nepřesáhne 50 %.

4. Žadatel nebude na jím užívaném půdním bloku, popřípadě jeho dílu pálit bylinné zbytky.

5. Žadatel nebude na jím užívaném půdním bloku, popřípadě jeho dílu provádět agrotechnické zásahy, pokud je půda zaplavená nebo přesycená vodou, s výjimkou vlastní sklizně plodiny a plnění podmínky bodu 7.

6. Žadatel nezruší, popřípadě nepoškodí krajinné prvky a druh zemědělské kultury rybník. Za rušení, popřípadě poškození krajinného prvku se nepovažuje, dojde-li k zásahu vůči němu se souhlasem příslušného orgánu27).

7. Žadatel zajistí na jím užívaném půdním bloku, popřípadě jeho dílu regulaci rostlin netýkavky žláznaté tak, aby se na něm v průběhu příslušného kalendářního roku nevyskytovaly kvetoucí nebo odkvetlé rostliny tohoto druhu. Zároveň zajistí regulaci rostlin bolševníku velkolepého tak, aby výška těchto rostlin nepřesáhla 70 cm v průběhu příslušného kalendářního roku.

8. Žadatel nezmění na jím užívaném půdním bloku, popřípadě jeho dílu druh zemědělské kultury travní porost na druh zemědělské kultury orná půda.

9. Žadatel zajistí, aby se po 31. říjnu kalendářního roku na půdním bloku, popřípadě jeho dílu s kulturou travní porost nenacházel porost vyšší než 30 cm, pokud jiný právní předpis28) nestanoví jinak.

10. Žadatel, který využívá zavlažování a je zároveň vlastníkem nebo provozovatelem zavlažovací soustavy, předloží pro tento účel platné povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami v souladu s jiným právním předpisem29).

11. Žadatel na jím užívaném půdním bloku, popřípadě jeho dílu sousedícím s útvarem povrchových vod zachová ochranný pás nehnojené půdy o šířce nejméně 3 m od břehové čáry, pokud jiný právní předpis30) nestanoví jinak.

12. Žadatel v souladu s § 39 vodního zákona při zacházení se závadnými látkami podle předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor musí dodržovat pravidla vedoucí k ochraně povrchových a podzemních vod a životního prostředí

a) při manipulaci se závadnými látkami musí být zajištěna ochrana povrchových a podzemních vod, blízkého okolí a životního prostředí,

b) závadné látky musí být skladovány tak, aby nedošlo k jejich úniku, popřípadě k jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami,

c) nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, musí být provedeny zkoušky těsnosti potrubí a nádrží určených pro skladování ropných látek,

d) pro kontrolu zjišťování úniku skladovaných ropných látek musí být vybudován a provozován odpovídající kontrolní systém.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 245/2004 Sb.

Investice, při jejichž pořízení lze podat žádost o podporu

1. Pořízení nového lisu na hrozny,

2. pořízení nové speciální kvasné nádoby pro získávání červeného vína s aktivním zařízením k potápění matolinového klobouku,

3. pořízení nového filtru na víno.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné organizaci trhu s vínem, o změně nařízení (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 3/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999. Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína.
Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003.
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína, v platném znění.

1a) Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1227/2000 ze dne 31. května 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 ze dne 25. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu, v platném znění.

3) Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.

9) § 3a a násl. zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

17) Čl. 75 nařízení Komise (ES) č. 555/2008.

18) Čl. 15 nařízení Rady (ES) č. 479/2008.

19) Čl. 11 odst. 6 nařízení Rady (ES) č. 479/2008.

20) Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.

21) Čl. 15 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 479/2008.
Čl. 17 písm. b) a písm. c) nařízení Komise (ES) č. 555/2008.

22) Čl. 103i a násl. nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

23) Čl. 85u odst. 8 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

25) § 2 písm. h) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 9/2009 Sb.

26) § 7 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 91/2007 Sb.

27) Například § 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 218/2004 Sb.

28) Například zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů.

29) § 8 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

30) Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění pozdějších předpisů.

31) Čl. 17 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění.

32) Čl. 11 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.

33) Čl. 12 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.

34) Čl. 13 odst. 8 a čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.

36) Čl. 11 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.

37) Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.

38) Čl. 55 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.

39) Čl. 8 až 11 nařízení Komise (ES) č. 436/2009.

40) Čl. 18 odst. 1 druhý pododstavec nařízení Komise (ES) č. 436/2009.

41) Čl. 18 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009, v platném znění.

42) Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění.

43) Čl. 81 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění.

44) Čl. 85i odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění.

45) § 28 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 215/2006 Sb. a zákona č. 256/2011 Sb.

46) Čl. 102 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění. Čl. 52 nařízení Komise (ES) č. 436/2009, v platném znění.

47) Čl. 85i odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
§ 9 odst. 6 zákona č. 321/2004 Sb., ve znění zákona č. 256/2011 Sb.

48) Čl. 103z nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

49) Čl. 85i nařízení Rady č. 1234/2007, v platném znění.
Čl. 4 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
§ 9 odst. 7 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství).

50) Čl. 185a odst. 3 nařízení Rady č. 1234/2007, v platném znění.

51) Čl. 103q nařízení Rady č. 1234/2007, v platném znění.

52) Čl. 75 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.

Přesunout nahoru