Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 244/2004 Sb.Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky

Částka 81/2004
Platnost od 30.04.2004
Účinnost od 01.05.2004
Zrušeno k 01.04.2015 (282/2014 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

244

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. dubna 2004

o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., a podle § 11d odst. 10 písm. a) až f) zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) některé vnitrostátní podmínky v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, zejména pokud jde o smluvní vztahy v odvětví mléka a mléčných výrobků, pravidla uznávání organizací producentů, jejich sdružení a mezioborových organizací v odvětví mléka a mléčných výrobků.

§ 2

Individuální referenční množství mléka pro dodávky

(1) Producent,2) který byl držitelem individuální dodávkové kvóty mléka podle dosavadního právního předpisu,3) je dnem 1. května 2004 držitelem individuálního referenčního množství mléka pro dodávky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,4) a to ve výši, která odpovídá individuální dodávkové kvótě mléka jím držené ke dni 31. března 2004, popřípadě snížené po skončení kvótového roku 2003/2004 podle dosavadního právního předpisu,5) na období stanovené předpisy Evropské unie.6)

(2) Pokud po skončení kvótového roku 2003/2004 nebylo o snížení individuální dodávkové kvóty ke dni 1. května 2004 podle dosavadního právního předpisu3) pravomocně rozhodnuto, individuální referenční množství mléka pro dodávky podle odstavců 1 a 3 se právní mocí tohoto rozhodnutí snižuje o množství mléka uvedené v tomto rozhodnutí s právními účinky ke dni 1. května 2004.

(3) Je-li součet individuálních referenčních množství mléka pro dodávky všech producentů2) podle odstavce 1 vyšší než vnitrostátní referenční množství mléka pro dodávky stanovené pro Českou republiku,7) individuální referenční množství mléka pro dodávky producenta2) ke dni 1. května 2004 se sníží o 8,95 %.

(4) Je-li součet individuálních referenčních množství mléka pro dodávky všech producentů2) podle odstavců 1 a 3 nižší než vnitrostátní referenční množství mléka pro dodávky stanovené pro Českou republiku,7) zvýší se o tento rozdíl počáteční výše rezervy uvedená v § 6 odst. 1 písm. a).

(5) Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond") sdělí do 30. května 2004 každému producentovi2) výši individuálního referenčního množství mléka pro dodávky podle odstavců 1 a 3.

§ 3

Individuální referenční množství mléka pro přímý prodej

(1) Producent,2) který byl držitelem individuální kvóty přímého prodeje mléka podle dosavadního právního předpisu,3) je dnem 1. května 2004 držitelem individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,4) a to ve výši, která odpovídá individuální kvótě přímého prodeje mléka jím držené ke dni 31. března 2004, na období stanovené předpisy Evropské unie.6)

(2) Je-li součet individuálních referenčních množství mléka pro přímý prodej všech producentů2) podle odstavce 1 nižší než vnitrostátní referenční množství mléka pro přímý prodej stanovené pro Českou republiku,7) zvýší se o tento rozdíl počáteční výše rezervy uvedená v § 6 odst. 1 písm. b).

(3) Fond sdělí do 30. května 2004 každému producentovi2) výši individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej podle odstavce 1.

§ 4

Referenční obsah tuku mléka

(1) Součástí individuálního referenčního množství mléka je referenční obsah tuku mléka,8) zvlášť určený pro individuální referenční množství mléka pro dodávky a zvlášť určený pro individuální referenční množství mléka pro přímý prodej, a to způsobem uvedeným v odstavcích 2 až 4.

(2) Referenční obsah tuku mléka8) producenta2) u individuálního referenčního množství mléka pro dodávky odpovídá výši průměrného obsahu tuku jím dodaného mléka v průběhu kvótového roku 2002/2003 vynásobené koeficientem vypočteným jako podíl 42,10 gramů na kilogram a váženého průměru obsahu tuku všech producentů2) u jimi dodaného mléka v průběhu kvótového roku 2002/2003.

(3) Je-li producent2) držitelem pouze individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej, odpovídá referenční obsah tuku mléka8) producenta2) u individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej výši průměrného obsahu tuku jím vyráběného mléka v průběhu kvótového roku 2002/2003.

(4) Je-li producent2) držitelem individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej a současně individuálního referenčního množství mléka pro dodávky, odpovídá referenční obsah tuku mléka8) producenta2) u individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej referenčnímu obsahu tuku mléka8) tohoto producenta2) u individuálního referenčního množství mléka pro dodávky podle odstavce 2.

(5) Jestliže po skončení příslušného kvótového roku Fond zjistí, že vážený průměr referenčního obsahu tuku mléka8) všech individuálních referenčních množství mléka v České republice je za tento kvótový rok vyšší než 42,20 gramů na kilogram, poměrně se sníží všem producentům2) jejich referenční obsah tuku mléka8) tak, aby vážený průměr referenčního obsahu tuku všech individuálních referenčních množství mléka v České republice nepřekročil 42,20 gramů na kilogram.9)

(6) Fond sdělí do 30. května 2004 každému producentovi2) výši referenčního obsahu tuku mléka8) u individuálního referenčního množství mléka pro dodávky podle odstavce 2 a u individuálního referenčního množství pro přímý prodej podle odstavce 3 nebo 4.

§ 5

Schválení odběratele

(1) Žádost o schválení10) odběratele10a) se podává Fondu na Fondem vydaném formuláři.

(2) Součástí žádosti o schválení odběratele je

a) prohlášení žadatele, že každá dodávka mléka bude označena dokladem, který umožní identifikovat mléko10b),

b) prohlášení žadatele provádět činnosti týkající se výběru dávky a vedení evidence stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie10c),

c) prohlášení žadatele, že veškeré mléko bude dodávat výlučně do podniků, závodů, popřípadě jiných zařízení, ve kterých jsou mléko nebo mléčné výrobky ošetřeny, zpracovány a baleny (dále jen "zpracovatelský podnik").

(3) Fond schválí odběratele na základě žádosti o schválení odběratele, jestliže žadatel

a) zavedl evidenční systém schopný zajišťovat poskytování informací podle § 13,

b) bude provádět odběry mléka za účelem zjištění obsahu tuku v mléce, který je součástí plnění individuálního referenčního množství mléka, v laboratořích schválených podle jiného právního předpisu10d), a to nejméně dvakrát do měsíce; v případě, že producent ukončí nebo přeruší dodávku mléka odběrateli a odběratel u něho v kalendářním měsíci, v němž k ukončení nebo přerušení dodávky dojde, neprovede alespoň jeden odběr vzorku mléka za účelem zjištění obsahu tuku, vykáže odběratel v oznámení podle § 13 odst. 1 u tohoto producenta obsah tuku ve výši 4,21 %,

c) je podnikatelem podle obchodního zákoníku.

(4) Seznam schválených odběratelů uveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Jestliže schválený odběratel ukončí svoji činnost, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Fondu, včetně vyúčtování dosavadních plnění podle jednotlivých producentů2). Dnem doručení oznámení o ukončení činnosti odběratele Fondu zaniká jeho schválení odběratelem, pokud z oznámení nevyplývá, že schválení zaniká později.

(6) Fond zruší schválení odběratele v případech stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie10e), při opakovaném porušení prohlášení odběratele podle odstavce 2 písm. a), b) nebo c), při opakovaném porušení podmínek uvedených v odstavci 3 nebo při ukončení činnosti odběratele.

(7) Zrušení schválení odběratele Fond neprodleně uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 5a

Uznání organizace producentů

(1) Žádost o uznání za organizaci producentů se sídlem v České republice podává žadatel, který splňuje podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie v odvětví mléka a mléčných výrobků26), Fondu na jím vydaném formuláři.

(2) Součástí žádosti o uznání za organizaci producentů je

a) seznam členů, z něhož vyplývá, že žadatel sdružuje alespoň 10 členů,

b) úředně ověřená kopie platných zakladatelských dokumentů žadatele.

(3) Fond uzná žadatele podle odstavce 1 za organizaci producentů se sídlem v České republice podle přímo použitelného předpisu Evropské unie26) v odvětví mléka a mléčných výrobků, pokud tento žadatel sdružuje alespoň 10 členů a každý z členů je producent27).

(4) Žadatel, který byl uznán podle odstavce 3, oznamuje Fondu změny týkající se údajů a listin, které byly Fondu poskytnuty v rámci žádosti o uznání podle odstavců 1 a 2, a to vždy do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.

(5) Fond provádí nejméně jednou za 3 kalendářní roky kontrolu činnosti uznané organizace producentů28).

(6) V případě, že Fond zjistí nedodržování podmínek ze strany uznané organizace producentů, vyzve ji k odstranění pochybení a k tomu jí stanoví lhůtu, jejíž délka nesmí přesáhnout 3 měsíce od doručení výzvy. Nedojde-li k odstranění pochybení ve stanovené lhůtě, Fond uznání zruší29).

(7) Seznam uznaných organizací producentů zveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 5b

Uznání sdružení organizací producentů

(1) Žádost o uznání za sdružení organizací producentů se sídlem v České republice podává právnická osoba, která splňuje podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie v odvětví mléka a mléčných výrobků30), Fondu na jím vydaném formuláři.

(2) Součástí žádosti o uznání za sdružení organizací producentů je

a) seznam organizací producentů, z něhož vyplývá, že žadatel sdružuje alespoň 2 organizace producentů,

b) úředně ověřená kopie platných zakladatelských dokumentů žadatele.

(3) Fond uzná právnickou osobu podle odstavce 1 za sdružení organizací producentů se sídlem v České republice podle přímo použitelného předpisu Evropské unie v odvětví mléka a mléčných výrobků30), pokud tato právnická osoba sdružuje alespoň 2 uznané organizace producentů.

(4) Právnická osoba, která byla uznána podle odstavce 3, oznamuje Fondu změny týkající se údajů a listin, které byly Fondu poskytnuty v rámci žádosti o uznání podle odstavců 1 a 2, a to vždy do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.

(5) Fond provádí nejméně jednou za 3 kalendářní roky kontrolu činnosti uznaného sdružení organizací producentů28).

(6) V případě, že Fond zjistí nedodržování podmínek ze strany uznaného sdružení organizací producentů, vyzve jej k odstranění pochybení a k tomu mu stanoví lhůtu, jejíž délka nesmí přesáhnout 3 měsíce od doručení výzvy. Nedojde-li k odstranění pochybení ve stanovené lhůtě, Fond uznání zruší29).

(7) Seznam uznaných sdružení organizací producentů zveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 5c

Uznání mezioborové organizace

(1) Žádost o uznání mezioborové organizace v odvětví mléka a mléčných výrobků se sídlem v České republice podává právnická osoba, která splňuje podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie v odvětví mléka a mléčných výrobků31), Fondu na jím vydaném formuláři.

(2) Součástí žádosti o uznání mezioborové organizace je prohlášení o tom, kterou činnost uvedenou v přímo použitelném předpisu Evropské unie32) mezioborová organizace vykonává.

(3) Právnická osoba, která byla uznána za mezioborovou organizaci v odvětví mléka a mléčných výrobků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie v odvětví mléka a mléčných výrobků33), oznamuje Fondu všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které byly Fondu poskytnuty v souladu se žádostí o uznání podle odstavců 1 a 2, do 15 dnů ode dne jejich vzniku.

(4) Fond provádí nejméně jednou za 3 kalendářní roky kontrolu činnosti uznané mezioborové organizace33).

(5) V případě, že Fond zjistí nedodržování podmínek ze strany uznané mezioborové organizace, vyzve ji k odstranění pochybení a k tomu jí stanoví lhůtu, jejíž délka nesmí přesáhnout 3 měsíce od doručení výzvy. Nedojde-li k odstranění pochybení ve stanovené lhůtě, Fond uznání zruší34).

(6) Seznam uznaných mezioborových organizací zveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 6

Rezerva

(1) Počáteční výše rezervy ke dni 1. května 2004 určené pro přidělování

a) individuálních referenčních množství mléka pro dodávky se stanoví ve výši rozdílu mezi 2 613 239 tunami a celkovou výší individuálních referenčních množství mléka pro dodávky přidělených producentům2) podle § 2 odst. 1 a 3,

b) individuálních referenčních množství mléka pro přímý prodej se stanoví ve výši rozdílu mezi 68 904 tunami a celkovou výší individuálních referenčních množství mléka pro přímý prodej přidělených producentům2) podle § 3 odst. 1 a 2.

(2) Rezerva se zvyšuje o části individuálních referenčních množství mléka, které byly sníženy podle § 8 odst. 1 a 4, popřípadě odejmuty podle § 8 odst. 2 a 5.

(3) Rozdělovat rezervu lze jednou ročně, a to k 1. březnu příslušného kalendářního roku.

(4) Fond nejpozději do 60 dnů před datem uvedeným v odstavci 3 může vyčlenit část rezervy, kterou použije ke zvyšování stávajících, popřípadě přidělování nových individuálních referenčních množství mléka pro dodávky a individuálních referenčních množství mléka pro přímý prodej; informaci o vyčleněné části rezervy uveřejní Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 6a

V dvanáctiměsíčním období 2005/200610f) lze rezervu rozdělovat ke dni 1. srpna 2005 a 1. března 2006. Pro rozdělování rezervy k 1. březnu 2006 platí § 6 odst. 4 obdobně.

§ 7

Zvýšení individuálního referenčního množství mléka a přidělení nového individuálního referenčního množství mléka

(1) Žádost producenta2) o zvýšení stávajícího individuálního referenčního množství mléka, popřípadě přidělení nového individuálního referenčního množství mléka z části rezervy stanovené pro příslušný kvótový rok podle § 6 odst. 4 musí být doručena Fondu nejpozději 30 dnů před datem uvedeným v § 6 odst. 3, a to na formuláři vydaném Fondem. Žadatel o zvýšení musí být podnikatelem podle obchodního zákoníku.

(2) Žadatel o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka z části rezervy stanovené pro příslušný kvótový rok podle § 6 odst. 4 musí být

a) podnikatelem podle obchodního zákoníku,

b) vlastníkem stáda dojnic, popřípadě jalovic nad 5 měsíců březosti (dále jen „vysokobřezí jalovice“) evidovaných v informačním systému ústřední evidence hospodářských zvířat11a); pokud takové stádo nevlastní, předloží doklad podle § 7 odst. 4 písm. b),

c) osobou, jejíž zařízení, v němž se zachází se živočišnými produkty, je schváleno a registrováno podle jiného právního předpisu11).

(3) Ke dni 1. března příslušného kalendářního roku se producentům2), kteří požádali o zvýšení stávajícího individuálního referenčního množství mléka pro dodávky, přidělí referenční množství mléka pro příslušné období na základě splnění stanoveného limitu referenčního množství mléka pro dodávky; producent nesmí dosáhnout stanoveného limitu individuálního referenčního množství mléka pro dodávky převodem. U producenta2), který nabyl individuální referenční množství mléka darováním mezi příbuznými v řadě přímé, manželi nebo registrovanými partnery, se splnění stanoveného limitu individuálního referenčního množství mléka pro dodávky posuzuje obdobně jako u přechodu referenčního množství mléka. Stanovený limit dodávek mléka za období od 1. dubna do 31. prosince příslušného kalendářního roku činí více než 75,5 % z celkového referenčního množství mléka pro dodávky. Žádost žadatele, který nesplnil stanovený limit pro dodávky mléka, se zamítne. Způsob výpočtu referenčního množství mléka z rezervy je uveden v příloze č. 4 k tomuto nařízení. Pokud producent2) nedosáhne výše stanoveného limitu individuálního referenčního množství mléka pro dodávky a prokáže Fondu, že k dočasnému postižení výrobní kapacity došlo v důsledku zásahu vyšší moci, Fond k dočasnému postižení výrobní kapacity přihlédne.

(4) Žádost o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka z části rezervy stanovené pro příslušný kvótový rok podle § 6 odst. 4 podává producent2), kterému doposud nebylo individuální referenční množství mléka přiděleno, Fondu na jím vydaném formuláři nejpozději 30 dnů před datem uvedeným v § 6 odst. 3. Součástí žádosti je doklad

a) prokazující zajištění odbytu mléka v rozsahu přidělení individuálního referenčního množství mléka v příslušném kvótovém roce, požaduje-li producent2) přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro dodávky,

b) o budoucím nabytí dojnic, popřípadě vysokobřezích jalovic, pokud producent2) dosud takové stádo nevlastní.

(5) Ke dni 1. března příslušného kalendářního roku se producentům2), kteří požádali o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro dodávky, přidělí individuální referenční množství mléka pro příslušné období na základě propočtu jejich výrobní kapacity (§ 14 odst. 2) vynásobené koeficientem ne větším než 1, stanoveným Fondem na základě podílu vyčleněné části rezervy pro přidělení nových a zvýšení stávajících individuálních referenčních množství mléka pro dodávky (§ 6 odst. 4) a součtu všech nároků žadatelů o zvýšení stávajících individuálních referenčních množství mléka pro dodávky a žadatelů o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro dodávky. Žádost o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro dodávky Fond zamítne v případě, že producent2) před datem uvedeným v § 6 odst. 3 převedl celé individuální referenční množství mléka pro dodávky na jiného producenta2).

(6) Producentům2), kteří požádali o zvýšení stávajícího individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej nebo přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej, Fond přidělí individuální referenční množství mléka pro příslušné období na základě propočtu jejich výrobní kapacity (§ 14 odst. 2) vynásobené koeficientem ne větším než 1, stanoveným Fondem na základě podílu vyčleněné části rezervy pro zvýšení stávajícího individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej nebo pro přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej (§ 6 odst. 4) a součtu všech nároků žadatelů. Žádost o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej Fond zamítne v případě, že producent2) před datem uvedeným v § 6 odst. 3 převedl celé individuální referenční množství mléka pro přímý prodej na jiného producenta2).

(7) Producentům2), kteří připravují opětovné zahájení produkce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie12), Fond přidělí individuální referenční množství mléka pro příslušné období na základě propočtu jejich současné výrobní kapacity (§ 14 odst. 2). Žádost o přidělení individuálního referenčního množství mléka doručí producent2) Fondu nejméně 60 dnů před opětovným zahájením produkce, avšak nejpozději 31. ledna příslušného kalendářního roku.

(8) Fond stanoví referenční obsah tuku mléka8) producentovi,2) který žádá

a) o zvýšení individuálního referenčního množství mléka, ve výši odpovídající referenčnímu obsahu tuku mléka,8) kterým k datu podání žádosti disponoval,

b) o přidělení nového referenčního množství mléka, nejde-li o producenta2) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,12) ve výši 42,10 gramů na kilogram,

c) o přidělení nového referenčního množství mléka, jedná-li se o producenta2) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,12) ve výši odpovídající referenčnímu obsahu tuku mléka,8) které bylo producentovi2) odebráno, nejvýše však ve výši 42,10 gramů na kilogram.

(9) Producentovi2), který nevlastní stádo dojnic, popřípadě vysokobřezích jalovic, v době podání žádosti o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka z části rezervy Fond nové individuální referenční množství mléka přidělí podle odstavce 2 písm. b) podmíněně. Producent2) je povinen nejpozději do 90 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka prokázat, že je vlastníkem stáda dojnic, popřípadě vysokobřezích jalovic, jinak Fond vydané rozhodnutí zruší.

§ 7a

(1) Producentům2), kteří ke dni 1. srpna 2005 požádají o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej a kteří pro dvanáctiměsíční období 2004/200510f) měli přiděleno individuální referenční množství mléka pro dodávky, se přidělí individuální referenční množství mléka pro příslušné období na základě plnění individuálního referenčního množství mléka pro dodávky za dvanáctiměsíční období 2004/200510f) vynásobené koeficientem. Koeficient stanoví Fond na základě podílu vyčleněné části rezervy pro přidělení nových a zvýšení stávajících individuálních referenčních množství pro přímý prodej a součtu všech nároků žadatelů o individuální referenční množství přímého prodeje. Stanovený limit pro přidělení je plnění individuálního referenčního množství mléka pro dodávky za dvanáctiměsíční období 2004/200510f) na více než 95 %. Nárok žadatele se vypočítá jako rozdíl plnění dodávek za dvanáctiměsíční období 2004/200510f) a dodávek podle stanoveného limitu. Producent2) nesmí dosáhnout stanoveného limitu individuálního referenčního množství mléka pro dodávky převodem tohoto individuálního referenčního množství na jiného producenta2). Pokud producent2) nedosáhne výše stanoveného limitu individuálního referenčního množství pro dodávky a prokáže Fondu, že k dočasnému postižení výrobní kapacity došlo v důsledku zásahu vyšší moci12a), Fond zohlední dočasné postižení výrobní kapacity při stanovení limitu pro přidělení.

(2) Producentům2), kteří ke dni 1. srpna 2005 požádají o zvýšení stávajícího individuálního referenčního množství mléka pro dodávky, popřípadě pro přímý prodej a kteří pro dvanáctiměsíční období 2004/200510f) měli přiděleno individuální referenční množství mléka pro dodávky, popřípadě pro přímý prodej, se přidělí individuální referenční množství mléka pro příslušné období na základě plnění individuálního referenčního množství mléka pro dodávky a přímý prodej za dvanáctiměsíční období 2004/200510f) vynásobené koeficientem. Koeficienty stanoví Fond na základě podílu vyčleněné části rezervy pro přidělení nových a zvýšení stávajících individuálních referenčních množství pro dodávky a pro přímý prodej a součtu všech nároků žadatelů o individuální referenční množství pro dodávky a přímého prodeje. Stanovený limit pro přidělení je plnění individuálního referenčního množství mléka pro dodávky a přímý prodej za dvanáctiměsíční období 2004/200510f) na více než 95 %. Nárok žadatele se vypočítá jako rozdíl plnění dodávek a přímého prodeje za dvanáctiměsíční období 2004/200510f) a dodávek a přímého prodeje podle stanoveného limitu. Producent2) nesmí dosáhnout stanoveného limitu individuálního referenčního množství mléka pro dodávky a přímý prodej převodem tohoto individuálního referenčního množství na jiného producenta2). Pokud producent2) nedosáhne výše stanoveného limitu individuálního referenčního množství pro dodávky a přímý prodej a prokáže Fondu, že k dočasnému postižení výrobní kapacity došlo v důsledku zásahu vyšší moci12a), Fond zohlední dočasné postižení výrobní kapacity při stanovení limitu pro přidělení.

(3) Producentům, kteří ke dni 1. srpna 2005 požádají o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej a kteří nejsou držiteli individuálního referenčního množství mléka pro dodávky, Fond přidělí individuální referenční množství mléka pro příslušné období podle § 7 odst. 6.

(4) Není-li stanoveno jinak, platí pro přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej a zvýšení stávajícího individuálního referenčního množství mléka pro dodávky a přímý prodej k 1. srpnu 2005 § 7 obdobně.

(5) Pro přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej a zvýšení stávajícího individuálního referenčního množství mléka pro dodávky a přímý prodej k 1. březnu 2006 platí § 7 obdobně.

§ 8

Snížení a odnětí individuálního referenčního množství mléka

(1) Nevyčerpá-li producent2) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie13) v příslušném kvótovém roce individuální referenční množství mléka alespoň ze 70 %, sníží se producentovi2) individuální referenční množství mléka o nevyčerpanou část počínaje kvótovým rokem následujícím po kvótovém roce, kdy k nevyčerpání došlo. Snížení individuálního referenčního množství mléka se neprovede u producenta2), kterému bylo v příslušném dvanáctiměsíčním období10f) přiděleno nové individuální referenční množství mléka13a), a u producenta2), který v příslušném dvanáctiměsíčním období opětovně zahájil produkci mléka.

(2) Producentovi,2) který nabyl od jiného producenta2) individuální referenční množství mléka nebo jeho část, se odejme14) 15 % převedeného individuálního referenčního množství mléka nebo jeho části; o této skutečnosti Fond producenta2), který je nabyvatelem individuálního referenčního množství mléka nebo jeho části, neprodleně písemně vyrozumí.

(3) Odejmutí podle odstavce 2 se neprovede, jde-li o

a) převod referenčního množství mléka v rámci prodeje podniku nebo jeho části,

b) převod referenčního množství mléka v rámci nájmu podniku nebo jeho části,

c) přechod referenčního množství mléka v rámci dědění,

d) přechod referenčního množství mléka v důsledku zániku právnické osoby bez likvidace,

e) darování referenčního množství mléka mezi příbuznými v řadě přímé, manželi nebo registrovanými partnery.

(4) Individuální referenční množství mléka se může snížit všem producentům2) stejným dílem, nejvýše však o 3 %, vyžaduje-li to situace na trhu s mlékem a mléčnými výrobky; toto snížení se provede nejpozději do 31. prosince kalendářního roku.

(5) Producentovi,2) který v průběhu příslušného kvótového roku přestane splňovat podmínky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,2) Fond individuální referenční množství mléka odejme.

(6) Jestliže producent2) ukončí, popřípadě přeruší produkci mléka, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Fondu, s výjimkou případu převodu celého individuálního referenčního množství mléka podle § 9.

§ 9

Převod a přechod individuálního referenčního množství mléka

(1) Převod nebo přechod individuálního referenčního množství mléka, nejde-li o převod stanovený jiným právním předpisem,15) je účinný dnem vydání písemného potvrzení o tom, že Fond převod nebo přechod eviduje,16) jestliže nový producent2) současně Fondu prokázal, že se jedná o převod nebo přechod referenčního množství mléka podle § 8 odst. 3. Pokud nabyvatel neprokáže, že se jedná o převod nebo přechod referenčního množství mléka podle věty první, Fond do 15 dnů ode dne doručení oznámení odejme nabyvateli referenční množství mléka podle § 8 odst. 2.

(2) Písemné potvrzení o převodu individuálního referenčního množství mléka novému producentovi2) Fond vydá po splnění podmínek a předložení dokladů uvedených v § 7 odst. 2 a 4.

(3) Současně s převodem nebo přechodem individuálního referenčního množství mléka přechází nebo se převádí na nabyvatele referenční obsah tuku mléka8). Fond nabyvateli sdělí nový referenční obsah tuku mléka8) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie17).

§ 10

Změna referenčního množství mléka pro dodávky nebo jeho části na referenční množství mléka pro přímý prodej a naopak

(1) Referenční množství mléka pro dodávky, nebo jeho část, lze v období od 1. června běžného roku do 25. ledna následujícího kalendářního roku změnit na referenční množství mléka pro přímý prodej a naopak18), a to na základě žádosti podané Fondu na jím vydaném formuláři.

(2) Změnu podle odstavce 1 lze provést nejvýše dvakrát v průběhu kvótového roku.

(3) Při změně podle odstavce 1 se podle přímo použitelného předpisu Evropské unie19) zohledňuje referenční obsah tuku mléka.8)

(4) Fond provede změnu podle odstavce 1 s účinností ode dne doručení žádosti podle odstavce 1 Fondu a o provedení změny podle odstavce 1 neprodleně informuje žadatele.

§ 11

Vyúčtování čerpání referenčního množství mléka

Odběratel podává vyúčtování20) čerpání referenčního množství mléka Fondu v listinné podobě na formuláři vydaném Fondem a elektronické podobě datového souboru podle formátu stanoveného Fondem, nebo v elektronické podobě datového souboru podle formátu stanoveného Fondem opatřené zaručeným elektronickým podpisem.

§ 12

Dávka za překročení referenčního množství mléka

(1) Fond na základě vyúčtování čerpání referenčního množství mléka pro dodávky za příslušný kvótový rok obdržených od odběratelů21) rozhodne do 31. července kalendářního roku zda producent překročil své individuální referenční množství mléka pro dodávky, a neprodleně sdělí jeho příslušnému odběrateli, výši dávky za překročení referenčního množství mléka, přičemž za tímto účelem vypočte každému producentovi2) podle vzorce uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení množství mléka, ze kterého se stanoví dávka za překročení referenčního množství mléka.

(2) Při stanovení dávek za překročení referenčního množství mléka pro přímý prodej se postupuje obdobně jako při stanovení dávky za překročení referenčního množství mléka podle odstavce 1, avšak nepřihlíží se k referenčnímu obsahu tuku8) v prodaném mléku a mléčných výrobcích21a).

(3) Pokud odběratel nepředloží Fondu vyúčtování čerpání referenčního množství mléka za poslední kvótový rok podle § 11, Fond požádá o předložení vyúčtování jednotlivé producenty,2) kteří tomuto odběrateli dodávali referenční množství mléka.

§ 13

Oznámení o plnění individuálních referenčních množství mléka

(1) Odběratel oznámí Fondu do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce informace22) o identifikačních údajích svých producentů,2) o plnění individuálních referenčních množství mléka jednotlivých producentů,2) včetně údaje o obsahu tuku v mléce, odběratel předloží Fondu také seznam22) zpracovatelských podniků zabývajících se ošetřením a zpracováním jím dodaného mléka, včetně množství mléka, které těmto zpracovatelským podnikům dodal, v listinné podobě na formuláři vydaném Fondem a elektronické podobě datového souboru podle formátu stanoveného Fondem, nebo v elektronické podobě datového souboru podle formátu stanoveného Fondem opatřené zaručeným elektronickým podpisem.

(2) Producent2) oznámí Fondu do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce informace22) o plnění individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej, a to na formuláři vydaném Fondem, písemně, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pro účely informace o plnění individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej producent2) přepočte mléčné výrobky prodané přímo spotřebiteli na ekvivalent mléka pomocí koeficientů uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Na producenta2), který v průběhu dvanáctiměsíčního období ukončil produkci mléka, se oznamovací povinnost nevztahuje.

(3) Na základě oznámení o plnění individuálních referenčních množství mléka podle odstavců 1 a 2 zveřejní Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup plnění vnitrostátního referenčního množství mléka pro dodávky a pro přímý prodej v příslušném kalendářním měsíci nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce.

§ 13a

Hlášení podávaná organizací producentů a sdružením organizací producentů

Organizace producentů uznaná podle § 5a a sdružení organizací producentů uznané podle § 5b oznamuje Fondu informace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie35) na formulářích vydaných Fondem.

§ 14

Některé podrobnosti kontroly souladu mezi dodávkami, přímým prodejem a výrobní kapacitou producenta

(1) Fond zpracovává a provádí generální plán kontrol22a) na každé dvanáctiměsíční období10f).

(2) Při provádění kontroly souladu mezi dodávkami producenta2) a jeho výrobní kapacitou a při provádění kontroly souladu mezi přímým prodejem producenta2) a jeho výrobní kapacitou podle přímo použitelného předpisu Evropské unie24) Fond vychází z informačního systému ústřední evidence hospodářských zvířat11a), z kontroly užitkovosti dojnic, popřípadě z výběrového šetření Českého statistického úřadu.


§ 14a

Společné ustanovení

Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematického zaokrouhlování na 2 desetinná místa.

§ 15

Přechodná ustanovení

(1) Převod individuální dodávkové kvóty mléka a individuální kvóty přímého prodeje mléka podle dosavadního právního předpisu,3) k němuž došlo v období po skončení kvótového roku 2003/2004 do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se považuje za účinný dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, pokud právní účinky převodu nenastávají později. O tento převod se sníží nebo zvýší individuální referenční množství mléka sdělené Fondem podle § 2 odst. 5 a § 3 odst. 3 tohoto nařízení. Na tento převod se nevztahuje ustanovení § 8 odst. 2 tohoto nařízení.

(2) Individuální dodávková kvóta mléka a individuální kvóta přímého prodeje mléka převedená podle odstavce 1 osobou, která ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení již není producentem,2) se sníží podle § 2 odst. 3 tohoto nařízení.

(3) Na fyzickou nebo právnickou osobu, která ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení není producentem2) a zároveň je držitelem individuální produkční kvóty mléka podle dosavadního právního předpisu,3) se ustanovení § 2 až 4 nevztahují. Právní účinky spojené s takto drženou individuální produkční kvótou mléka podle dosavadního právního předpisu3) dnem nabytí účinnosti tohoto právního předpisu zanikají.

(4) Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a práva a povinnosti z nich vyplývající se posuzují podle dosavadních právních předpisů, pokud toto nařízení nestanoví jinak.

§ 16

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005.

2. Nařízení vlády č. 44/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005, ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 410/2001 Sb.

3. Nařízení vlády č. 107/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005, ve znění nařízení vlády č. 44/2002 Sb.

4. Nařízení vlády č. 108/2004 Sb., o stanovení výše poměrné části rezervy, kterou lze v systému produkčních kvót mléka rozdělit v kvótovém roce 2004/2005.

§ 17

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.


Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 258/2005 Sb. Čl. II

1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a práva a povinnosti z nich vyplývající se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2. Rozhodnutí o schválení odběratele vydaná podle dosavadních právních předpisů, která nebyla zrušena rozhodnutími o schválení odběratele vydanými na základě žádosti o schválení podle § 5 nařízení vlády č. 244/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, a doručené Fondu nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, pozbývají platnosti dnem 31. října 2005.

3. Fond nejpozději do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informaci o vyčleněné části rezervy, kterou použije k přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej a ke zvýšení stávajícího individuálního referenčního množství mléka pro dodávky a přímý prodej k 1. srpnu 2005.

4. Žádost producenta o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej nebo o zvýšení stávajícího individuálního referenčního množství mléka pro dodávky, popřípadě pro přímý prodej k 1. srpnu 2005 musí být doručena Fondu nejpozději do 20 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 293/2007 Sb. Čl. II

1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2. Řízení vedená Státním zemědělským intervenčním fondem a neskončená do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí a práva a povinnosti z nich plynoucí se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 308/2012 Sb. Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 244/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Předseda vlády:

v z. Mgr. Gross v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 244/2004 Sb.

Vzorec pro výpočet množství mléka, ze kterého se stanoví dávka za překročení referenčního množství mléka

MMI= MPKI * (1 - (MNK + NNRM)/MPK)

Přičemž platí, že

„MMI“= množství mléka jednotlivého producenta2) pro dodávky, ze kterého má být stanovena dávka
„MPKI“= množství mléka jednotlivého producenta2) pro dodávky, o které bylo překročeno jeho individuální referenční množství mléka pro dodávky, upravené na základě skutečného obsahu tuku podle přímo použitelných předpisů Evropské unie25)
„MNK“= celkové množství nevyčerpaných referenčních množství mléka pro dodávky, upravené na základě skutečného obsahu tuku podle přímo použitelného předpisu Evropské unie20) u producentů2), jejichž vyúčtování referenčních množství mléka Fond obdržel do 1. července kalendářního roku
„MPK“= celkové množství mléka, o které byla přečerpána referenční množství mléka pro dodávky, upravené na základě skutečného obsahu tuku podle přímo použitelného předpisu Evropské unie20) u producentů2), jejichž vyúčtování referenčních množství mléka Fond obdržel do 1. července kalendářního roku
„NNRM“= nepřidělené národní referenční množství mléka pro dodávky ke dni 31. března příslušného kvótového roku

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 244/2004 Sb.

Způsob přepočtu mléčných výrobků na ekvivalentní množství mléka

Druh mléčného výrobkuMnožstvíEkvivalentní množství mléka
Máslo1kg22,5 kg mléka
Smetana1kg0,263 kg mléka vynásobeno množstevním
procentem obsahu tuku smetany
Tvrdé sýry1kg10 kg mléka
Čerstvé a bílé sýry1kg7 kg mléka
Jogurt1kg1,2 kg mléka
Tvaroh1kg7 kg mléka

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 244/2004 Sb.

Způsob výpočtu referenčního množství mléka z rezervy ke dni 1. března příslušného kalendářního roku

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4Sloupec 5
Individuální referenční
množství mléka
ke dni doručení žádosti
(v kg)
Dodávky mléka
za období
od 1.4. do 31. 12.(
v kg)
Dodávky mléka podle
stanoveného limitu
(v kg)
Rozdíl plnění
(v kg)
Přidělené referenční
množství mléka
z rezervy
(v kg)
sl. 1 × 0,755sl. 2 - sl. 3sl. 4 × K*)

Vysvětlivka:

*) K = koeficient stanovený Státním zemědělským intervenčním fondem podle § 7odst. 4.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se zavádí dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 595/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se zavádí dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků, v platném znění. Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“), v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 511/2012 ze dne 15. června 2012 o oznámeních týkajících se organizací producentů a mezioborových organizací a o smluvních jednáních a vztazích stanovených nařízením Rady (ES) č. 1234/2007 v odvětví mléka a mléčných výrobků.

2) Čl. 5 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.

3) Nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 410/2001 Sb., nařízení vlády č. 44/2002 Sb. a nařízení vlády č. 107/2004 Sb.

4) Čl. 6 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.

5) § 6 nařízení vlády č. 445/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 44/2002 Sb.

6) Čl. 1 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 a rozhodnutí Rady (ES) č. 2004/281.

7) Smlouva o přistoupení k Evropské unii, příloha II Aktu o přistoupení.

8) Čl. 9 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.

9) Čl. 9 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.
Čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.

10) Čl. 23 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.

10a) Čl. 5 písm. e) nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.

10b) Čl. 24 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.

10c) Čl. 11 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.
Čl. 23 odst. 2 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 595/2004.
Čl. 24 odst. 2 a 3 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.

10d) Zákon č. 166/1999 Sb.

10e) Čl. 23 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.

10f) Čl. 1 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.

11) § 22 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

11a) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 282/2003 Sb.

12) Čl. 15 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.

12a) Čl. 40 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001, v platném znění.

13) Čl. 15 odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.

13a) Čl. 15 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.

14) Čl. 19 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.

15) § 11d odst. 6 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

16) § 11d odst. 5 a 8 zákona č. 256/2000 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

17) Čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.

18) Čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.

19) Čl. 7 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.

20) Čl. 8 a 10 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.

21) Čl. 8 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.

21a) Čl. 12 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.

22) § 12 odst. 1 zákona č. 256/2000 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

22a) Čl. 18 až 22 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.

24) Čl. 21 odst. 1 písm. a) a čl. 21 odst. 2 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 595/2004.

25) ČI. 8 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.
ČI. 10 odst. 1 a 2 a odst. 3 písni, a) nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.

26) Čl. 126a odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

27) Čl. 65 a násl. nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

28) Čl. 126a odst. 4 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

29) Čl. 126a odst. 4 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

30) Čl. 126a odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

31) Čl. 123 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

32) Čl. 123 odst. 4 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

33) Čl. 126b odst. 3 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

34) Čl. 126b odst. 3 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

35) Čl. 2 nařízení Komise (EU) č. 511/2012.

Přesunout nahoru