Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 241/2004 Sb.Nařízení vlády o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními

Částka 80/2004
Platnost od 30.04.2004
Účinnost od 30.04.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

241

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. dubna 2004

o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 a 6 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2c odst. 2 písm. a) zákona:


ČÁST PRVNÍ

POMOC MÉNĚ PŘÍZNIVÝM OBLASTEM A OBLASTEM S EKOLOGICKÝMI OMEZENÍMI

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) (dále jen "předpisy Evropských společenství") kritéria pro vymezení méně příznivých oblastí a oblastí s ekologickými omezeními a bližší podmínky poskytování dotace2a) na vyrovnání újmy vznikající při zemědělském hospodaření v méně příznivých oblastech a oblastech s ekologickými omezeními (dále jen "vyrovnávací příspěvek").

§ 2

Vymezení pojmu

Pro účely tohoto nařízení se rozumí výnosností zemědělské půdy rozdíl mezi normativní zemědělskou produkcí v Kč a normativními náklady v Kč potřebnými k výrobě této zemědělské produkce na dané bonitované půdně ekologické jednotce.3) Výnosnost zemědělské půdy se vyjadřuje v bodech. Bodové hodnocení výnosnosti zemědělské půdy je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

HLAVA II

MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S EKOLOGICKÝMI OMEZENÍMI A KRITÉRIA PRO JEJICH VYMEZENÍ

§ 3

Členění méně příznivých oblastí

Méně příznivé oblasti se člení na

a) horské oblasti (dále jen "oblast typu H"),

b) ostatní méně příznivé oblasti (dále jen "oblast typu O"),

c) oblasti se specifickými omezeními (dále jen "oblast typu S").

§ 4

Kritéria pro vymezení oblasti typu H

(1) Do oblasti typu H jsou zařazeny obce, případně katastrální území části obce, která nenáleží do oblasti typu O nebo do oblasti typu S a pro která platí, že

a) průměrná nadmořská výška obce, případně katastrálního území části obce je vyšší nebo rovna 600 m n. m., nebo

b) průměrná nadmořská výška obce, případně katastrálního území části obce je vyšší nebo rovna 500 m n. m. a nižší než 600 m n. m. a zároveň sklonitost na nejméně 50 % výměry zemědělské půdy této obce, případně katastrálního území části obce je vyšší než 7 stupňů, nebo

c) jde o obec, případně katastrální území části obce, která nesplňuje kritéria uvedená v písmenech a) a b), ale má společné celé své hranice s obcemi, případně katastrálními územími částí obcí, která kritéria uvedená v písmenech a) a b) splňují, nebo

d) jde o obec, která nesplňuje kritéria uvedená v písmenech a) až c), ale má společnou hranici s obcí, případně s katastrálním územím části obce, která kritéria uvedená v písmenech a) a b) splňuje.

(2) Obce, jejich katastrální území, případně katastrální území částí obcí zařazená do oblasti typu H, které splňují kritérium podle odstavce 1 písm. a) nebo b), jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení a jsou označeny jako oblast typu HA.

(3) Obce, jejich katastrální území, případně katastrální území částí obcí zařazená do oblasti typu H, které splňují kritérium podle odstavce 1 písm. c) nebo d), jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení a jsou označeny jako oblast typu HB.

§ 5

Kritéria pro vymezení oblasti typu O

(1) Do oblasti typu O jsou zařazena území vymezená hranicemi obcí, případně katastrálními územími částí obcí, která nenáleží do oblasti typu H nebo do oblasti typu S a pro která platí, že

a) průměrná výnosnost zemědělské půdy na takto vymezeném území je nižší než 34 bodů, a zároveň

b) hustota obyvatelstva žijícího na takto vymezeném území je nižší nebo rovna 75 obyvatelům na kilometr čtvereční, a zároveň

c) podíl pracovníků v zemědělství, lesnictví a rybolovu na ekonomicky aktivním obyvatelstvu na takto vymezeném území je vyšší nebo roven 8 %.

(2) Obce, jejich katastrální území, případně katastrální území částí obcí zařazené do oblasti typu O, které splňují alespoň kritérium průměrné výnosnosti zemědělské půdy na území obce, případně katastrálního území nižší než 34 bodů, jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení a jsou označeny jako oblast typu OA.

(3) Do oblasti typu O jsou z důvodu zachování vymezeného území zařazeny také obce a jejich katastrální území, které nesplňují kritérium průměrné výnosnosti zemědělské půdy na území obce nižší než 34 bodů a jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení; tyto obce a jejich katastrální území jsou označeny jako oblast typu OB.

§ 6

Kritéria pro vymezení oblasti typu S

(1) Do oblasti typu S jsou zařazeny obce, případně katastrální území částí obcí, která nenáleží do oblasti typu O nebo do oblasti typu H a pro která platí, že

a) průměrná výnosnost zemědělské půdy na území obce, případně katastrálního území části obce je nižší než 34 bodů, nebo

b) průměrná výnosnost zemědělské půdy v katastrálním území části obce je vyšší nebo rovna 34 bodů a zároveň nižší než 38 bodů a zároveň sklonitost na nejméně 50 % výměry zemědělské půdy v katastrálním území části obce je vyšší než 7 stupňů.

(2) Obce, jejich katastrální území, případně katastrální území částí obcí zařazená do oblasti typu S jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení a jsou označeny jako oblast typu S.

§ 7

Kritéria pro vymezení oblasti s ekologickými omezeními

Oblast s ekologickými omezeními (dále jen "oblast typu E") tvoří

a) ptačí oblasti nacházející se na území 1. zóny národních parků nebo chráněných krajinných oblastí,4) označené Ministerstvem životního prostředí,5) nebo

b) evropsky významné lokality4a), schválené Komisí Evropských společenství a nacházející se na území 1. zóny národních parků nebo chráněných krajinných oblastí,4) označené Ministerstvem životního prostředí podle zvláštního právního předpisu.5)

HLAVA III

VYROVNÁVACÍ PŘÍSPĚVEK A JEHO SAZBY

§ 8

Vyrovnávací příspěvek

Vyrovnávací příspěvek se poskytuje na půdní blok,6) případně jeho díl s kulturou travní porost.7)

§ 9

Sazby vyrovnávacího příspěvku

(1) Sazba vyrovnávacího příspěvku činí

a) v oblasti typu HA 4 680 Kč na 1 ha travních porostů,

b) v oblasti typu HB 4 014 Kč na 1 ha travních porostů,

c) v oblasti typu OA 3 490 Kč na 1 ha travních porostů,

d) v oblasti typu OB 2 820 Kč na 1 ha travních porostů,

e) v oblasti typu S 3420 Kč na 1 ha travních porostů,

f) v oblasti typu E 2800 Kč na 1 ha travních porostů.

(2) Jestliže se půdní blok, případně jeho díl nachází jen zčásti na území obce a jejího katastrálního území, případně katastrálního území části obce uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení, vyrovnávací příspěvek se poskytne na tuto část půdního bloku, případně jeho dílu.

(3) Jestliže půdní blok, případně jeho díl náleží jen zčásti do oblasti typu E, vyrovnávací příspěvek se poskytne na tuto část půdního bloku, případně jeho dílu.

(4) Jestliže půdní blok, případně jeho díl náleží do oblasti typu E a zároveň do jedné z méně příznivých oblastí, vyrovnávací příspěvek se poskytne ve výši odpovídající součtu vyrovnávacího příspěvku pro příslušný typ méně příznivé oblasti a vyrovnávacího příspěvku pro oblast typu E.

HLAVA IV

VYROVNÁVACÍ PŘÍSPĚVEK

§ 10

Žádost o poskytnutí vyrovnávacího příspěvku

(1) Žádost o poskytnutí vyrovnávacího příspěvku (dále jen "žádost") může podat fyzická nebo právnická osoba (dále jen "žadatel"), jestliže

a) vlastním jménem a na vlastní odpovědnost zemědělsky obhospodařuje v méně příznivých oblastech, případně v oblasti typu E nejméně

1. 5 ha zemědělské půdy vedené v evidenci půdy,8) nejde-li o zemědělské hospodaření podle bodů 2 a 3, nebo

2. 2 ha zemědělské půdy vedené v evidenci půdy,8) jde-li o zemědělské hospodaření v územích národních parků nebo chráněných krajinných oblastech,4) nebo

3. 1 ha zemědělské půdy vedené v evidenci půdy,8), jde-li o zemědělské hospodaření v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu,9)

b) na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá konkursní řízení nebo vyrovnávací řízení anebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku a

c) se písemně zaváže, že bude zemědělsky hospodařit v méně příznivých oblastech, případně v oblasti typu E na minimální výměře podle písmene a) nejméně po dobu 5 kalendářních let následujících po roce, ve kterém mu bude poprvé poskytnut vyrovnávací příspěvek podle tohoto nařízení.

(2) Žádost se podává Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen "Fond") na Fondem vydaném formuláři.

(3) Žádost musí být doručena Fondu do 15. května příslušného kalendářního roku.

(4) Jestliže žadatel doručí Fondu žádost po lhůtě uvedené v odstavci 3, avšak nejpozději do dvacátého pátého kalendářního dne po uplynutí této lhůty, se vyrovnávací příspěvek sníží o 1 % za každý pracovní den, o který byla žádost doručena Fondu po uplynutí této lhůty; snížení vyrovnávacího příspěvku se neprovede, prokáže-li žadatel Fondu, že k pozdnímu doručení žádosti došlo v důsledku zásahu vyšší moci.10)

(5) Žádost obsahuje

a) náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona a v odstavci 1 písm. c),

b) seznam půdních bloků, případně jejich dílů, na které žadatel požaduje vyrovnávací příspěvek, včetně

1. výměry půdního bloku, případně jeho dílu vedeného v evidenci půdy;8) jde-li o půdní blok, případně jeho díl, který se celou svojí výměrou nenachází na území jednoho typu méně příznivé oblasti nebo oblasti typu E, uvedou se v žádosti jednotlivé výměry částí půdního bloku, případně jeho dílu nacházející se v příslušných typech méně příznivých oblastí nebo oblasti typu E,

2. zařazení půdního bloku, případně jeho dílu vedeného v evidenci půdy8) do příslušného typu méně příznivé oblasti, případně oblasti typu E,

3. druhu zemědělské kultury půdního bloku, případně jeho dílu vedeného v evidenci půdy,8)

c) údaj, zda žadatel v příslušném kalendářním roce nebo jeho části chová koně.

(6) Pokud žadatel hospodaří na zemědělské půdě v ochranných pásmech 1. stupně stanovených k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou,11) v žádosti dále uvede výměru této zemědělské půdy potvrzenou příslušným vodoprávním úřadem.

(7) Žádost podle odstavce 3 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2007.

§ 11

Nárok na vyrovnávací příspěvek

Splní-li žadatel podmínky pro poskytnutí vyrovnávacího příspěvku uvedené v tomto nařízení, vznikne mu nárok na poskytnutí vyrovnávacího příspěvku.

§ 12

Výpočet vyrovnávacího příspěvku

(1) Vyrovnávací příspěvek se vypočte jako součin výměry travních porostů obhospodařovaných žadatelem v jednotlivých typech méně příznivých oblastí, případně v oblasti typu E a sazeb uvedených v § 9.

(2) Vypočtená částka vyrovnávacího příspěvku se zaokrouhlí na celé Kč směrem dolů.

§ 13

Poskytnutí vyrovnávacího příspěvku

(1) Vyrovnávací příspěvek se poskytne, jestliže žadatel

a) zemědělsky hospodaří v méně příznivých oblastech, případně v oblasti typu E nejméně na výměře uvedené v § 10 odst. 1 písm. a),

b) v kalendářním roce, ve kterém má být poskytnut vyrovnávací příspěvek,

1. dodržuje zásady správné zemědělské praxe uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení (dále jen "zásady") po dobu celého kalendářního roku na celé výměře jím obhospodařované zemědělské půdy vedené v evidenci půdy8) a v budovách a zařízeních sloužících k zemědělské výrobě,12)

2. dodržuje intenzitu chovu hospodářských zvířat vyjmenovaných v příloze č. 4 k tomuto nařízení chovaných žadatelem v přepočtu na průměr za období od 1. ledna do 31. srpna v intervalu 0,15 až 1,5 velké dobytčí jednotky na každý ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci půdy,8) nejde-li o zemědělské hospodaření v ochranných pásmech 1. stupně stanovených k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou,11)

c) má zařazeny půdní bloky, případně jejich díly, na které požaduje poskytnutí vyrovnávacího příspěvku, v evidenci půdy8) po dobu minimálně od 1. května do 15. října,

d) dodržuje zákaz používání látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a látek beta-minetik při zacházení s živočichy.13)

(2) Chová-li žadatel v období od 1. ledna do 31. srpna příslušného kalendářního roku po dobu nejméně 1 měsíce koně, doručí Fondu do 15. září příslušného kalendářního roku kopii registru13a) společně s vyplněným formulářem vydaným Fondem, v němž uvede počet chovaných koní přepočtený na velké dobytčí jednotky k dvacátému dni každého kalendářního měsíce za uvedené období.

(3) Průměrná intenzita chovu hospodářských zvířat žadatele podle odstavce 1 písm. b) bodu 2 se stanoví jako aritmetický průměr jednotlivých intenzit chovu hospodářských zvířat zjištěných za příslušné kalendářní měsíce daného období. Intenzita chovu hospodářských zvířat v příslušném kalendářním měsíci se vypočte jako podíl počtu žadatelem chovaných velkých dobytčích jednotek zvířat k dvacátému dni tohoto měsíce zjištěný na základě údajů z informačního systému ústřední evidence hospodářských zvířat,14) popřípadě u hospodářských zvířat neevidovaných v informačním systému ústřední evidence hospodářských zvířat na chovatele zjištěný jiným způsobem, a výměry zemědělské půdy užívané tímto žadatelem k dvacátému dni tohoto měsíce zjištěné na základě údajů evidence půdy.8)

(4) Jestliže nebyly dodrženy podmínky pro poskytnutí vyrovnávacího příspěvku z důvodu zásahu vyšší moci,10) snížení, neposkytnutí, nebo vrácení vyrovnávacího příspěvku se neprovede.

(5) Fond může poskytnout vyrovnávací příspěvek až po provedení fyzických kontrol v rozsahu stanoveném v předpisech Evropských společenství.15) Finanční částku vyrovnávacího příspěvku Fond převede na bankovní účet žadatele.

§ 14

Poskytnutí sníženého vyrovnávacího příspěvku

(1) Fond poskytne vyrovnávací příspěvek snížený o 25 %, zjistí-li, že žadatel

a) porušil některou z podmínek uvedených v bodech 1, 3, 6 nebo 7 zásad,

b) porušil podmínku uvedenou v bodě 2 zásad v rozsahu 3 až 20 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů vedených v evidenci půdy8),

c) v průběhu posledních 5 kalendářních let opakovaně porušil podmínku uvedenou v bodě 4 zásad,

d) v průběhu posledních 5 kalendářních let opakovaně porušil podmínku uvedenou v bodě 2 zásad v rozsahu méně než 3 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů vedených v evidenci půdy8), nebo

e) porušil podmínku uvedenou v § 13 odst. 2.

(2) Zjistí-li Fond v příslušném kalendářním roce porušení více podmínek uvedených v odstavci 1, sníží vyrovnávací příspěvek žadateli za porušení každé podmínky podle odstavce 1 písm. a) až e) o 25 %, popřípadě vyrovnávací příspěvek neposkytne.

(3) Zjistí-li Fond v příslušném kalendářním roce, že žadatel porušil podmínku podle § 13 odst. 1 písm. c), sníží mu vyrovnávací příspěvek tak, aby tento odpovídal výměře zemědělské půdy, u níž žadatel příslušnou podmínku neporušil.

§ 15

Neposkytnutí vyrovnávacího příspěvku

Vyrovnávací příspěvek se neposkytne, zjistí-li Fond, že žadatel

a) porušil podmínku uvedenou v § 13 odst. 1 písm. b) bodu 2, nebo

b) porušil ustanovení o zákazu používání látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a látek beta-minetik při zacházení s živočichy,13) nebo

c) porušil podmínku uvedenou v bodu 2 zásad v rozsahu větším než 20 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů vedených v evidenci půdy,8) nebo

d) v průběhu posledních pěti kalendářních let opakovaně porušil alespoň jednu z podmínek uvedených v bodu 1, 3, 6 nebo 7 zásad, nebo

e) v průběhu posledních pěti kalendářních let opakovaně porušil podmínku uvedenou v bodu 2 zásad v rozsahu 3 až 20 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů vedených v evidenci půdy,8) nebo

f) porušil podmínku uvedenou v bodu 5 zásad.

§ 16

Vrácení vyrovnávacího příspěvku

(1) Žadatel poskytnutý vyrovnávací příspěvek vrátí,16) zjistí-li Fond, že žadatel v příslušném kalendářním roce porušil

a) písemný závazek podle § 10 odst. 1 písm. c), nebo

b) alespoň jednu z podmínek vedoucích k neposkytnutí vyrovnávacího příspěvku uvedených v § 15.

(2) Žadatel vrátí část poskytnutého vyrovnávacího příspěvku, zjistí-li Fond, že žadatel v příslušném kalendářním roce porušil alespoň jednu z podmínek uvedených v § 14; výše vrácené části vyrovnávacího příspěvku odpovídá výši snížení vyrovnávacího příspěvku z obdobného důvodu podle § 14.

(3) Poskytnuté finanční prostředky se vrací na bankovní účet Fondu, ze kterého byly žadateli poskytnuty.

(4) Jestliže žadatel porušil písemný závazek podle § 10 odst. 1 písm. c) nebo podmínku uvedenou v § 13 odst. 1 písm. c) z důvodu změny vlastnictví obhospodařované zemědělské půdy v důsledku

a) restituce17),

b) provedení pozemkové úpravy18),

c) zásahu vyšší moci10), nebo

d) zřízení stavby ve veřejném zájmu18a),

ustanovení o vrácení vyrovnávacího příspěvku podle odstavce 1 nebo 2 se neuplatní.

(5) Dojde-li u žadatele k nesplnění písemného závazku podle § 10 odst. 1 písm. c) v důsledku ukončení zemědělské činnosti fyzické osoby nebo zániku právnické osoby bez likvidace19) anebo v důsledku převodu, nájmu nebo prodeje části nebo celého podniku20), ustanovení o vrácení vyrovnávacího příspěvku podle odstavce 1 se neuplatní, jestliže se právní nástupce zaniklé osoby nebo nabyvatel podniku nebo nový uživatel půdy dříve obhospodařované žadatelem písemně zaváže pokračovat v plnění podmínek na dotčených pozemcích.

§ 17

Společná ustanovení k poskytování vyrovnávacího příspěvku

Zjistí-li Fond, že žadatel v žádosti uvedl

a) jinou výměru zemědělské půdy než skutečně zjištěnou výměru obhospodařované zemědělské půdy, nebo

b) nepravdivé údaje způsobilé ovlivnit poskytnutí vyrovnávacího příspěvku,

postupuje podle předpisů Evropských společenství21).


HLAVA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 18

Údaje rozhodné pro vymezení méně příznivých oblastí

Údaji rozhodnými pro vymezení méně příznivých oblastí jsou hranice správních území obcí a katastrálních území části obcí platné k 31. prosinci 2001.

§ 18a

Údaje rozhodné pro poskytování vyrovnávacího příspěvku v oblastech typu E

Pro poskytování vyrovnávacího příspěvku v oblasti typu E jsou rozhodné ptačí oblasti vyhlášené v souladu se zvláštním právním předpisem5) nařízeními vlády nebo evropsky významné lokality (§ 7) schválené Komisí Evropských společenství ke dni 1. května kalendářního roku, v němž se žádost podává.

§ 18b

Nesplnění podmínky první a druhé seče

Jestliže žadatel nemůže z důvodů hodných zvláštního zřetele splnit podmínku uvedenou v bodě 2 zásad, oznámí písemně Fondu důvody jejího nesplnění, a to nejpozději v poslední den lhůty, v níž měl tuto podmínku splnit.

§ 18c

Zaokrouhlování

Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije zaokrouhlování na 2 desetinná místa, s výjimkou uvedenou v § 12 odst. 2.

§ 19

Přechodné ustanovení

(1) V kalendářním roce 2004 se intenzita chovu hospodářských zvířat stanovená v § 13 odst. 1 písm. b) bodu 2 vypočítá v přepočtu za období od 1. dubna do 31. srpna 2004.

(2) V kalendářním roce 2004 se v čestném prohlášení podle § 13 odst. 2 uvede stav chovaných koní přepočtený na dobytčí jednotky k dvacátému dni každého kalendářního měsíce za období od 1. dubna do 31. srpna 2004.

ČÁST DRUHÁ

ÚČINNOST

§ 20

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 510/2005 Sb. Čl. II

Při rozhodování o poskytnutí vyrovnávacího příspěvku za kalendářní rok 2005 se použijí koeficienty přepočtu hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky platné podle dosavadních předpisů.


Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.

Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 241/2004 Sb.

Bodové hodnocení výnosnosti zemědělské půdy

Kód BPEJVýnosnost zemědělské půdy v bodech
0010081,81989
0011072,15442
0011261,66997
0030087,67989
0040149,83701
0041143,93466
0050155,33694
0051148,15668
0060074,34310
0060263,87983
0061065,12949
0061255,12513
0064052,63993
0065056,40303
0070075,16915
0071066,49211
0074070,03635
0075074,25837
0080071,32838
0081062,32657
0084050,79015
0085054,46853
0181150,46537
0190164,28932
0190450,08412
0191156,14887
0191442,48025
0194140,36924
0194429,27054
0195143,26393
0195429,05167
0200158,30224
0200440,03740
0201151,27024
0201434,59396
0204133,89500
0204422,41505
0205136,51435
0205424,25071
0211039,50789
0211233,35842
0211326,29112
0214223,05047
0214319,08262
0215225,18973
0215319,57684
0221045,67147
0221239,09839
0221330,82379
0224227,91498
0224323,70002
0225224,15893
0225319,32267
0231042,82620
0231236,39432
0231329,90596
0241147,42947
0241432,48295
0244133,01953
0244422,93045
0245135,59651
0245425,16148
0290153,83311
0290437,52396
0291147,42947
0291432,51825
0294135,10936
0294425,05558
0295137,76401
0295425,72630
0320146,69521
0320432,29938
0322139,13369
0322426,43939
0323140,65164
0323427,56196
0324128,81163
0324419,53447
0325129,30584
0325419,11792
0371520,67117
0371614,50053
0374513,77332
037469,36773
0375515,10771
0375610,92099
0381527,78789
0381626,07225
0384526,02989
0384624,39192
0385526,60883
0385624,92144
0390917,20460
0391916,47739
0392916,32913
0393916,47739
0394915,22773
0395915,50308
0396913,61800
0406718,97672
0406814,23224
0407719,53447
0407814,72645
040897,33438
040997,92038
0416719,05438
0416814,29578
0417719,61214
0417814,79706
041897,39087
041997,98393
0550052,91528
0560071,92144
0570071,29307
0580061,06985
0590053,44479
0600085,44885
0610080,03365
0620066,66156
0630055,10395
0640133,95148
0641131,97461
0650126,70768
0651125,12618
0660115,18537
0670117,68469
068116,99549
0684113,81568
0690120,40994
0700137,64398
0710133,23134
0720120,71353
0731129,58119
0731328,16915
0734127,68199
0734326,30524
0741124,64609
0741323,47409
0744123,16344
0744322,00556
0754134,00090
0754332,32056
0764132,19348
0764330,59787
0776912,98963
077896,38831
0786912,98963
078896,38831
1010076,15758
1011067,00045
1011256,98903
1030078,68514
1040145,80562
1041140,11507
1050150,65600
1051143,70167
1060067,09929
1060258,04101
1061059,07180
1061250,39477
1064048,48145
1065050,26769
1070063,68920
1071055,44284
1074048,12138
1075049,87938
1080063,20204
1081054,99099
1084047,47889
1085049,22277
1100076,82124
1101067,62175
1110076,70828
1111067,51585
1111257,42677
1130065,00946
1131057,10906
1131343,46868
1140069,79630
1141062,72195
1144052,15277
1145053,99549
1181149,97822
1181436,30960
1184136,34490
1184425,62746
1185137,70753
1185426,80652
1190159,82019
1190441,68244
1191152,34340
1191434,59396
1194137,91933
1194425,11912
1195139,28902
1195426,08638
1200150,02764
1200433,73261
1201143,97702
1201429,01637
1204131,96049
1204420,89710
1205133,20309
1205421,75845
1211031,99579
1211227,08187
1211321,55370
1214219,16028
1214315,29127
1215220,02163
1215315,94787
1221034,93285
1221229,79300
1221323,74944
1224221,22893
1224316,90807
1225222,13264
1225317,59291
1231039,21842
1231233,16779
1231326,82770
1250153,64954
1250436,90972
1251147,52126
1251432,09464
1254135,01052
1254424,94262
1255136,28842
1255424,83671
1260150,73366
1260434,51630
1261144,69010
1261429,77182
1264132,85714
1264421,82905
1265134,12093
1265422,72570
1280155,23810
1280438,17350
1281147,98017
1281432,42647
1284135,54709
1284423,56587
1285136,87442
1285424,49782
1290150,50774
1290434,33979
1291144,45005
1291429,58825
1294132,67358
1294421,70197
1295133,93030
1295422,59156
1300152,92940
1300436,02719
1301146,72345
1301431,17681
1304134,33979
1304422,78218
1305135,63182
1305423,70002
1310138,43473
1310427,13835
1311133,37960
1311423,12108
1312130,97206
1312422,66216
1313131,51570
1313422,69040
1314125,02028
1314417,69881
1315126,00871
1315418,39778
1320126,99715
1320420,36052
1322131,24035
1322416,95749
1323131,86871
1323419,69686
1324121,56076
1324412,77077
1325122,48565
1325413,36383
1330150,62070
1330433,57729
1331142,93210
1331428,79045
1334132,00285
1334421,69491
1335133,25252
1335421,94908
1371521,25011
1371615,17125
1374514,89590
1374610,84332
1375515,51014
1375611,25282
1381526,44645
1381624,82965
1384525,06264
1384623,48821
1385525,32387
1385623,72826
1390917,09869
1391916,37149
1392916,29383
1393916,37149
1394915,26303
1395915,40424
1396913,70978
1406719,44269
1406814,64173
1407719,76746
1407814,93120
140897,66622
140998,08277
1416719,44269
1416814,64173
1417719,76746
1417814,93120
141897,66622
141998,08277
1500146,11627
1500433,30900
1501140,26333
1501426,62295
1504129,59531
1504419,65450
1505130,78849
1505420,50173
1511133,01953
1511324,53312
1541129,65886
1544124,58960
1545125,66982
1550046,23629
1560064,64233
1570053,55070
1580044,76070
1590043,46868
1600076,08698
1610074,32898
1620052,00451
1630044,37239
1640130,77437
1641128,95989
1650126,28406
1651124,71669
1660127,53372
1670117,45877
1681116,38561
1684114,80412
1690120,02163
1700135,11642
1710130,91558
1720120,42406
1731115,85609
1731314,21106
1734114,32402
1734312,68604
1741114,08397
1741312,59426
1744112,72135
1744311,23164
1754114,80412
1754313,12378
1764114,80412
1764313,12378
1776913,08142
177896,45892
1786913,08142
178896,45892
2010087,27039
2011077,56963
2011266,92279
2020088,28001
2021078,52276
2021267,81238
2030091,37239
2040152,47754
2041146,40574
2050159,40364
2051152,54108
2060074,08187
2060264,64939
2061065,77197
2061256,72781
2064053,67778
2065055,59111
2070071,02479
2071062,95493
2074049,97116
2075051,77152
2080070,68589
2081062,62310
2084051,32672
2085053,14826
2090089,24020
2091079,42647
2100085,18762
2101075,64218
2110086,38786
2111077,26604
2120077,07541
2121069,25973
2121260,93571
2121354,74388
2130067,79120
2131060,49091
2131346,90702
2140078,50158
2141069,95869
2144055,24516
2145057,16554
2150076,64473
2151068,26423
2151259,10711
2151352,03981
2154055,27340
2154247,93781
2154341,97191
2155057,19378
2155249,72405
2155338,78068
2160251,65149
2170047,78954
2171042,19784
2172041,44239
2173042,19784
2181153,91077
2181436,17545
2184139,52201
2184425,49332
2185139,44434
2185426,43939
2190165,65195
2190445,79150
2191157,85744
2191439,85384
2194143,43338
2194429,08698
2195144,92309
2195430,13189
2200157,85038
2200439,47259
2201151,36909
2201434,43158
2204137,65104
2204424,91438
2205139,00661
2205425,86751
2211035,54003
2211230,33664
2211324,40604
2214221,79375
2214317,56467
2215222,72570
2215318,28481
2221040,32687
2221234,75635
2221327,92910
2224225,11912
2224320,12047
2225226,13580
2225320,89710
2231042,35316
2231236,12603
2231329,45411
2250161,87472
2250443,10861
2251154,24966
2251437,07916
2254140,44690
2254427,06775
2255141,87307
2255428,07030
2260155,16043
2260437,91227
2261148,85564
2261432,96305
2264136,21782
2264424,36368
2265137,55220
2265425,30269
2280166,17440
2280446,37750
2281158,33754
2281440,19273
2284142,18372
2284428,26093
2285143,64519
2285429,28466
2290158,57759
2290440,24215
2291152,07511
2291435,15878
2294138,56181
2294425,86045
2295139,93856
2295426,83476
2300160,20144
2300441,36473
2301153,58600
2301436,20370
2304139,65615
2304426,56647
2305141,06114
2305427,55490
2310144,73246
2310431,72750
2311139,25372
2311427,39252
2312135,97777
2312426,87006
2313136,59201
2313426,30524
2314129,50353
2314420,87592
2315130,61199
2315421,65961
2320142,45907
2320430,04011
2322136,38020
2322425,27445
2323137,07916
2323425,78279
2324127,86556
2324419,73216
2325128,94577
2325420,49467
2330159,70017
2330441,54123
2331152,08923
2331434,09268
2334137,59456
2334425,04852
2335138,96425
2335426,01577
2371527,06775
2371619,20970
2374518,67313
2374613,06730
2375519,53447
2375613,66742
2381528,20445
2381620,64293
2384526,70768
2384625,00616
2385527,00421
2385625,28151
2390918,28481
2391917,50819
2392917,43052
2393917,50819
2394916,32913
2395916,48445
2396914,66997
2406722,47153
2406817,31756
2407722,91633
2407817,71999
240899,79841
2409910,38441
2416722,47153
2416817,31756
2417722,91633
2417817,71999
241899,79841
2419910,38441
2420070,00811
2421061,78294
2460063,21616
2460254,56031
2461055,59111
2461247,27415
2461338,35707
2470048,89800
2470243,30629
2471043,58164
2471233,23134
2471329,13640
2474224,83671
2474321,57488
2475223,18462
2475320,57233
2481147,41535
2481431,78399
2484132,16524
2484422,54214
2485130,08953
2485422,10440
2500147,38711
2500433,03365
2501142,10605
2501428,98813
2504131,50864
2504422,18912
2505132,56767
2505422,90221
2511137,96169
2511328,30329
2514126,91242
2515127,69611
2520145,21962
2521137,92639
2524130,36488
2525131,58630
2530142,27550
2530334,43864
2531137,68635
2531329,84242
2534128,76221
2535129,77182
2541135,12348
2544128,91047
2545125,35917
2550052,42812
2560071,18011
2570059,07180
2580049,49812
2590048,80622
2600083,42256
2610078,35331
2620049,51930
2630048,61559
2640135,14466
2641133,06189
2650128,18327
2651126,49587
2660117,17636
2670117,17636
2681116,11732
2684114,54995
2690119,66862
2700134,34685
2710130,36488
2720120,06399
2731116,11732
2731314,43698
2734126,52411
2734325,20385
2741124,27895
2741323,12108
2744123,04341
2744321,88553
2754140,00916
2754338,02524
2764135,54003
2764333,78203
2776912,97551
277896,36713
2786912,97551
278896,36713
3010095,53087
3011085,31471
3011274,08893
3020095,05077
3021084,86285
3021273,67944
30300100,00000
3040153,50834
3041147,38005
3050164,67763
3051157,50443
3060081,17741
3060271,21541
3061072,42977
3061262,89845
3064060,11672
3065060,11672
3070077,55551
3071069,05498
3074058,03395
3075058,03395
3080076,33408
3081067,92534
3084057,76566
3085057,76566
3090092,45261
3091082,46237
3100092,60087
3101082,57533
3110091,89485
3111081,77047
3120082,71654
3121074,56196
3121265,84963
3121359,48836
3130074,93616
3131067,21226
3131352,89410
3140084,91933
3141075,96695
3144055,58405
3145055,58405
3150083,14721
3151074,35722
3151264,74117
3151357,93511
3154063,47739
3154249,30044
3154343,70873
3155055,72525
3155249,30044
3155343,70873
3160257,65270
3170052,47048
3171046,56812
3181151,51029
3181439,42316
3184144,35827
3184430,06835
3185144,35827
3185430,06835
3190171,16599
3190450,56422
3191163,02554
3191443,35572
3194148,67913
3194433,37254
3195148,67913
3195433,37254
3200161,86766
3200442,87562
3201155,15337
3201437,62280
3204142,43788
3204428,77633
3205142,43788
3205428,77633
3211039,55731
3211234,00796
3211327,64669
3214225,83927
3214321,01006
3215225,83927
3215321,01006
3221044,03350
3221238,13114
3221330,99324
3224229,06580
3224323,53763
3225229,06580
3225323,53763
3231048,45321
3231241,80246
3231334,52336
3241156,60072
3241439,07721
3244144,07586
3244430,38606
3245144,07586
3245430,38606
3250166,75334
3250447,39417
3251158,86000
3251441,10350
3254146,27865
3254431,79105
3255146,27865
3255431,79105
3260162,22067
3260443,60988
3261155,52756
3261438,35001
3264143,27805
3264429,87772
3265143,27805
3265429,87772
3270147,40829
3270434,25507
3271141,75304
3271429,74358
3274133,12543
3274424,03891
3275133,12543
3275424,03891
3280170,07871
3280451,71504
3281162,00180
3281443,56046
3284146,69521
3284432,29938
3285146,69521
3285432,29938
3290161,61349
3290443,08743
3291154,93451
3291437,83461
3294142,79796
3294429,49647
3295142,79796
3295429,49647
3300163,99279
3300444,73952
3301157,15142
3301439,37374
3304144,45005
3304430,56963
3305144,45005
3305430,56963
3310150,15472
3310436,14015
3311144,32297
3311431,50158
3312144,32297
3312431,50158
3313141,45651
3313430,28722
3314135,03170
3314425,26739
3315135,03170
3315425,26739
3320146,89995
3320433,76791
3322141,23058
3322429,24230
3323141,23058
3323429,24230
3324132,66652
3324423,65059
3325132,66652
3325423,65059
3330163,96455
3330445,40318
3331152,38576
3331436,22488
3334142,43788
3334429,10110
3335142,43788
3335429,10110
3371528,38095
3371620,24050
3374520,54409
3374614,43698
3375520,54409
3375614,43698
3381529,44705
3381621,16539
3384521,50428
3384615,27715
3385521,50428
3385615,27715
3390919,92985
3391919,09674
3392919,09674
3393919,09674
3394917,99534
3395917,99534
3396916,35031
3406722,11852
3406816,99279
3407722,11852
3407816,99279
340899,75605
340999,75605
3416722,11852
3416816,99279
3417722,11852
3417816,99279
341899,75605
341999,75605
3420075,26799
3421066,20970
3430072,14736
3431063,32913
3440068,20775
3441060,24380
3450165,03770
3451156,57954
3460066,41445
3460257,51855
3461058,58465
3461250,04176
3461342,28256
3470056,50894
3470250,50068
3471050,82545
3471245,04311
3471336,11897
3474233,54905
3474326,87712
3475233,54905
3475326,87712
3481151,41145
3481435,34941
3484140,15037
3484426,57353
3485140,15037
3485427,74553
3491150,80427
3494139,84678
3495139,84678
3500155,37930
3500438,69596
3501149,02509
3501433,66907
3504138,36413
3504426,56647
3505138,36413
3505426,56647
3511141,44239
3511331,57218
3514131,15563
3515131,15563
3520150,98783
3521144,84543
3524131,36743
3525131,36743
3530150,48656
3530338,26528
3531144,35121
3531333,23840
3534131,19799
3535131,19799
3541138,166441
3544130,77437
3545130,77437
3550056,01472
3560078,00736
3570065,64489
3580071,90732
3590053,20475
3600091,37945
3610084,00856
3620062,14301
3630057,99159
3640139,23254
3641136,88854
3650132,89950
3651130,92264
3660116,90101
3670116,90101
3681115,84197
3684114,45816
3690119,41445
3700134,76341
3710130,85204
3720119,69686
3731115,84197
3731314,17575
3734114,45816
3734312,78489
374116,99549
374136,10590
374416,30359
374436,00000
3754114,45816
3754312,78489
3764114,45816
3764312,78489
3776913,08848
377896,59306
3786913,08848
378896,59306
4010069,12558
4011060,39913
4011250,78309
4020070,58705
4021061,75469
4021252,03981
4030073,36878
4080059,82019
4081052,39988
4081245,85504
4084038,53357
4084233,26664
4085039,90326
4085234,54454
4090074,65375
4091065,56722
4100069,34445
4101060,71684
4110066,85219
4111058,96590
4120062,18537
4121055,20279
4121247,81073
4121339,40198
4130057,58209
4131051,15022
4131335,29998
4140065,56722
4141057,79390
4144042,86150
4145044,33709
4150063,50563
4151055,83822
4151247,49301
4151339,24666
4154041,72480
4154236,19664
4154328,36683
4155043,16509
4155237,55220
4155329,39057
4160239,72675
4181144,38651
4181429,67298
4184132,69476
4184421,80081
4185133,95148
4185422,69040
4190155,33694
4190438,68184
4191148,10020
4191433,38666
4194136,65555
4194424,82965
4195137,99700
4195425,78279
4200148,82740
4200433,30194
4201142,80502
4201428,55746
4204131,50864
4204421,02419
4205132,74418
4205421,89965
4211030,04717
4211225,22503
4211320,59351
4214218,21421
4214315,11477
4215219,06144
4215315,76431
4221034,63632
4221229,45411
4221323,99654
4224220,72766
4224317,59291
4225222,35151
4225318,30599
4231036,98738
4231231,04972
4231325,71924
4250152,27280
4250436,48610
4251145,18432
4251431,12032
4254134,87637
4254423,63647
4255136,18251
4255424,56842
4260142,88974
4260426,14992
4261134,41746
4261419,52035
4264130,85910
4264421,10891
4265132,07346
4265421,97732
4270138,31471
4270427,49842
4271133,23134
4271423,41761
4274125,33799
4274418,36954
4275126,34760
4275419,08968
4280153,93901
4280437,47454
4281147,20355
4281430,76025
4284134,57278
4284423,46703
4285135,87892
4285424,39898
4290141,84482
4290427,22307
4291134,28331
4291421,27129
4294130,73907
4294420,98182
4295131,95343
4295421,85023
4300142,91798
4300427,96440
4301135,28586
4301421,97026
4304132,11582
4304421,85729
4305133,35842
4305422,75394
4310139,68439
4310428,40919
4311134,50924
4311424,26483
4314126,26288
4314418,94848
4315127,28662
4315419,68274
4320137,72165
4320426,96184
4321132,63122
4321422,88809
4324124,85083
4324417,97416
4325125,85339
4325418,68725
4330151,67974
4330436,16133
4331144,53478
4331429,39763
4334132,59591
4334422,06910
4335133,85264
4335422,96575
4371520,79826
4371615,03710
4374514,70527
4374610,92805
4375515,31951
4375611,33048
4381522,29503
4381616,35031
4384515,49602
4384612,09298
4385516,68920
4385612,53072
4390917,99534
4391917,22578
4392917,14811
4393917,22578
4394916,06084
4395916,20910
4396914,49347
4406720,13460
4406815,22067
4407720,39582
4407815,45366
440898,22397
440998,48520
4416720,27580
4416815,35481
4417720,54409
4417815,58780
441898,32988
441998,59111
4420059,50248
4421051,42557
4430059,43894
4431051,39733
4450149,66051
4451143,57458
4460051,11492
4460243,03094
4461043,97702
4461236,21076
4461330,15307
4470043,72285
4470236,95914
4471036,76145
4471230,20249
4471323,78474
4474224,89320
4474320,58645
4475225,81809
4475321,26423
4481132,70888
4481421,77963
4484127,63963
4484420,23344
4485128,61394
4485420,90416
4491135,56121
4494126,24170
4495127,18071
4500137,77107
4500426,06519
4501131,87577
4501421,53252
4504127,45606
4504420,10635
4505128,42331
4505420,77708
4511127,88674
4511324,55430
4514124,70257
4515125,43683
4520131,84047
4521126,02989
4524120,02869
4525120,83356
4530141,55536
4530331,87577
4531136,66967
4531327,94322
4534123,60117
4535124,49782
4541132,32763
4544126,31936
4545127,26543
4550041,58360
4560052,96470
4570047,41535
4580041,12468
4590040,72225
4600068,83611
4610059,37539
4620050,30299
4630043,58870
4640135,90717
4641133,73967
4650130,42136
4651128,56452
4660117,81884
4670116,61860
4681115,57368
4684114,04161
4690118,96260
4700131,45216
4710127,99264
4720119,32973
4731115,57368
4731313,91453
4734114,04161
4734324,71669
4741127,46312
4741326,14286
4744126,01577
4744324,71669
4754114,04161
4754312,38951
4764124,37780
4764323,15638
4776912,82725
477896,31771
4786912,82725
478896,31771
5080063,43503
5081056,19829
5081248,78504
5084043,22157
5084237,64398
5085043,22157
5085237,64398
5090078,89695
5091070,17756
5100076,22818
5101068,41250
5110075,38801
5111067,02163
5120070,00811
5121061,95944
5121253,190631
5121344,93015
5130065,86375
5131058,65525
5131341,51299
5140069,54214
5141061,50759
5144047,42241
5145047,42241
5150068,56782
5150260,39913
5151061,19694
5151253,36713
5151343,45456
5154047,60598
5154241,68950
5154332,94893
5155047,60598
5155241,68950
5155332,94893
5160245,24080
5170046,07391
5171040,49632
5181150,42301
5181434,40333
5184139,02073
5184426,60177
5185139,02073
5185426,60177
5190154,57443
5190434,98933
5191145,47379
5191427,86556
5194141,93661
5194429,05874
5195141,93661
5195429,05874
5200153,27535
5200436,97326
5201146,97056
5201431,99579
5204136,40138
5204424,90732
5205136,40138
5205424,90732
5211030,04011
5211224,00361
5211319,20970
5214221,94202
5214318,90611
5215221,94202
5215318,90611
5221039,33138
5221231,37449
5221324,21541
5224225,82515
5224321,58194
5225225,82515
5225321,58194
5231042,02133
5231235,74478
5231329,91302
5250153,99549
5250436,21782
5251145,87622
5251429,83536
5254140,10095
5254427,84437
5255140,10095
5255427,84437
5260148,07901
5260432,15818
5261140,35511
5261426,05107
5264137,36863
5264426,13580
5265137,36863
5265426,13580
5270141,81658
5270426,49587
5271133,54199
5271419,96515
5274130,27310
5274422,29503
5275130,27310
5275422,29503
5280151,91272
5280433,11131
5281142,93210
5281426,07225
5284139,35962
5284427,36428
5285139,35962
5285427,36428
5290150,88899
5290434,02208
5291142,90386
5291427,73847
5294135,95659
5294425,11912
5295135,95659
5295425,11912
5300150,40889
5300433,68319
5301142,46613
5301427,42782
5304136,83206
5304425,69100
5305136,83206
5305425,69100
5310141,49181
5310428,11266
5311134,35391
5311422,65510
5314129,64473
5314423,02929
5315129,64473
5315423,02929
5320144,20294
5320429,39057
5321136,64143
5321423,39642
5324129,73652
5324421,88553
5325129,73652
5325421,88553
5330152,32222
5330433,23134
5331143,24275
5331426,13580
5334138,01818
5334426,37584
5335138,01818
5335426,37584
5371521,57488
5371616,11026
5374516,55505
5374612,91903
5375516,55505
5375612,91903
5381523,16344
5381617,52937
5384518,02358
5384614,23224
5385518,02358
5385614,23224
5390918,44720
5391917,66351
5392917,66351
5393917,66351
5394916,62566
5395916,62566
5396915,08653
5406721,11597
5406816,08202
5407721,11597
5407816,08202
540898,98648
540998,98648
5416721,86435
5416816,74568
5417721,86435
5417816,74568
541899,53012
541999,53012
5420063,01142
5421054,75094
5430060,18026
5431052,08217
5440060,10966
5441053,04236
5450156,97491
5451150,00646
5460057,20790
5460249,40634
5461050,29593
5461242,80502
5461334,41746
5470046,08097
5470239,02779
5471038,72420
5471231,88283
5471325,47213
5474230,38606
5474324,96380
5475230,38606
5475324,96380
5481137,25567
5481425,53568
5484132,72300
5484424,23659
5485132,72300
5485424,23659
5491137,29097
5494129,48235
5495129,48235
5500143,37690
5500430,30134
5501137,00856
5501425,38741
5504131,68514
5504423,63647
5505131,68514
5505423,63647
5511133,41490
5511324,91438
5514130,04717
5515130,04717
5520142,31080
5521137,32627
5524130,20249
5525130,20249
5530142,21902
5530332,99835
5531137,15683
5531328,88223
5534130,41430
5535130,41430
5541135,98483
5544127,90792
5545127,90792
5550046,69521
5560057,22908
5570050,02764
5580043,63107
5590043,03801
5600070,94712
5610056,67132
5620052,90822
5630047,38711
5640138,47003
5641136,12603
5650134,71399
5651132,58179
5660116,33619
5670116,33619
5681115,29833
5684113,93571
5690118,63076
5700129,49647
5710126,24876
5720118,96966
5731114,54289
5731312,96845
5734113,24380
5734311,65525
5741114,54289
5741312,96845
5744124,78729
5744323,54469
5754113,24380
5754311,65525
5764113,24380
5764311,65525
5776912,87667
577896,39537
5786912,87667
578896,39537
6120066,51329
6121059,24831
6121251,58089
6121340,22097
6130062,43248
6131054,76506
6131336,09779
6140066,61214
6141058,73997
6144044,76776
6145044,76776
6160242,29668
6170045,35376
6171039,64203
6200148,79916
6200433,90206
6202142,72029
6202429,07286
6203142,72029
6203429,07286
6204133,25252
6204422,87397
6205133,25252
6205422,87397
6211030,54139
6211224,49782
6211320,02869
6214222,71158
6214319,92985
6215222,71158
6215319,92985
6221038,47709
6221230,53432
6221323,96830
6224226,20640
6224322,25973
6225226,20640
6225322,25973
6231037,23449
6231231,34625
6231326,69356
6241144,79600
6241431,09208
6244135,72360
6244425,08382
6245135,72360
6245425,08382
6260145,17020
6260430,20955
6261137,56632
6261424,17305
6264133,18191
6264423,45997
6265133,18191
6265423,45997
6270141,36473
6270426,20640
6271133,07601
6271419,65450
6274131,45922
6274422,54214
6275131,45922
6275422,54214
6280152,11041
6280436,78263
6281145,86210
6281431,81223
6284136,18251
6284425,42271
6285134,21977
6285425,42271
6290145,59381
6290430,35076
6291137,91933
6291424,26483
6294133,89500
6294423,81298
6295133,89500
6295423,81298
6310143,90641
6310431,74869
6311138,27234
6311427,20895
6314130,44960
6314422,23855
6315129,92008
6315423,10696
6320141,13174
6320427,20189
6321133,68319
6321421,28541
6324130,44254
6324421,78669
6325130,44254
6325421,78669
6371517,86826
6371614,85354
6374515,45366
6374613,23674
6375515,45366
6375613,23674
6381520,63587
6381616,41385
6384517,07751
6384614,76881
6385516,99279
6385614,76881
6390919,02614
6391918,22127
6392918,22127
6393918,22127
6394917,15518
6395917,15518
6396915,56662
6406722,53508
6406817,33168
6407722,53508
6407817,33168
640899,98903
640999,98903
6416723,70002
6416818,36248
6417723,70002
6417818,36248
6418910,82920
6419910,82920
6420058,60583
6421050,53598
6430055,72525
6431047,83897
6434037,33333
6440053,33183
6441046,64579
6450150,45831
6451144,01938
6460049,65345
6460241,85189
6461042,74854
6461235,24350
6461329,82124
6470044,25237
6470238,92895
6471039,08427
6471233,96560
6471328,21857
6474227,74553
6474323,33288
6475226,84182
6475323,00105
6481132,77242
6481422,68334
6484129,51059
6484422,42917
6485129,51059
6485422,42917
6491133,43608
6494127,57609
6495128,07736
6500138,50533
6500427,17365
6501132,40529
6501422,42211
6504129,14346
6504422,19618
6505129,14346
6505422,19618
6511129,24230
6511322,57744
6514127,53372
6515127,53372
6520138,36413
6521133,90206
6524127,61845
6525127,61845
6550047,47889
6560053,60012
6570047,42947
6580045,07135
6590041,43533
6600060,34971
6610057,03140
6620047,23179
6630044,51359
6640138,59712
6641136,21076
665017,51089
665116,99549
6660116,91513
6670116,05378
6681115,03004
6684113,67448
6690118,34836
6700131,15563
6710127,68905
6720118,60252
6731113,97807
6731312,43894
6734112,70723
6734311,16103
6741113,97807
6741312,43894
6744112,70723
6744311,16103
6754112,70723
6754311,16103
6764112,70723
6764311,16103
6776912,77077
677896,29653
6786912,77077
678896,29653
7110056,29007
7111049,87938
7120052,66817
7121046,46928
7121239,91738
7121333,16073
7130055,58405
7131046,77287
7131331,81223
7140051,55971
7141043,75815
7144036,19664
7145034,91167
7150051,03019
7150243,43338
7151043,24981
7151235,90011
7151328,81869
7154035,95659
7154230,88028
7154325,29563
7155034,67868
7155229,68710
7155324,36368
7160044,61950
7160237,44630
7161037,18507
7170035,39177
7171028,51510
7181139,20430
7181426,64413
7184130,66141
7184421,18657
7185129,48235
7185420,33934
7200141,26589
7200429,22112
7202135,59651
7202424,15187
7203134,89049
7203423,62235
7204127,95028
7204419,43563
7205126,82064
7205418,62370
7211025,98753
7211221,59606
7211318,91317
7214220,60057
7214319,11086
7215220,00045
7215318,68725
7221034,45276
7221226,89830
7221321,12303
7224221,82199
7224318,96260
7225220,86886
7225318,20715
7231031,57924
7231226,07932
7231322,69746
7241138,71714
7241426,89830
7244131,14151
7244422,12558
7245129,95539
7245421,25717
7246421,15833
7247420,64999
724846,00000
724946,00000
7250143,67343
7250429,14346
7251136,06955
7251423,09989
7254129,87772
7254421,26423
7255128,71278
7255420,41700
7260140,94817
7260427,25131
7261133,53493
7261421,34190
7264128,98813
7264420,71353
7265127,85143
7265419,87337
7270137,30509
7270423,43879
7271129,22112
7271417,01397
7274127,05363
7274419,68980
7275125,97341
7275418,89199
7280143,20039
7280427,20189
7281134,63632
7281420,44525
7284130,22367
7284421,49016
7285129,05167
7285420,62881
7290144,61950
7290429,77888
7291136,91678
7291423,67177
7294128,95989
7294420,64293
7295127,81613
7295419,80276
7300143,00270
7300428,61394
7301135,39883
7301422,57038
7304128,98107
7304420,63587
7305127,83731
7305419,79570
7310136,38726
7310426,91948
7311130,64023
7311422,65510
7314127,36428
7314423,00811
7315126,61589
7315422,48565
7320137,85579
7320424,97086
7321130,54139
7321419,13910
7324125,59922
7324418,66607
7325124,54724
7325417,88238
7330141,30119
7330425,69806
7331132,76536
7331418,96260
7334127,07481
7334419,30855
7335125,97341
7335418,49662
7371518,46838
7371613,85098
7374514,47935
7374612,31891
7375514,02043
7375612,17771
7381519,59802
7381614,98768
7384515,66546
7384613,63918
7385515,17125
7385613,46973
7390919,92279
7391919,08262
7392919,08262
7393918,97672
7394917,96004
7395917,77648
7396916,31501
7406722,74688
7406817,50113
7407722,41505
7407817,21166
7408910,11612
740999,79135
7416723,31876
7416818,00946
7417722,96575
7417817,69881
7418910,52561
7419910,18672
7430048,96154
7431040,55280
7440041,88719
7441035,47649
7460042,91798
7460235,75890
7461035,68124
7461228,76221
7461323,86946
7470038,94307
7470233,20309
7471032,87126
7471227,31486
7471322,88103
7474224,15893
7474321,06655
7475223,27640
7475320,39582
7481131,21917
7481421,69491
7484127,14541
7484421,06655
7485126,20640
7485420,40288
7491130,47078
7494126,38291
7495125,64158
7495421,97026
7500135,20114
7500426,86300
7501130,17425
7501423,05047
7504126,31936
7504422,44329
7505125,57804
7505421,92790
7511127,12423
7511321,16539
7514124,90732
7515124,03185
7520134,54454
7521129,97657
7524124,59667
7525123,71414
7530132,71594
7530327,68199
7531128,79751
7531324,47664
7534125,37329
7535125,13324
7541127,90792
7544124,86495
7545124,14481
7550038,15232
7560039,17606
7570039,55025
7580034,87637
7590032,21466
7640132,21466
7641130,18131
7650126,22052
7651124,56136
7660115,77843
7670115,77843
7681114,75469
7684113,41325
7690115,77843
7700126,95478
7710124,11657
7720118,24245
7731114,75469
7731313,13084
7734113,41325
7734311,78233
7741116,15968
7741314,40168
7744127,89380
7744326,49587
7754114,69821
7754312,94021
7764113,41325
7764311,78233
7776912,65780
777896,19769
7786912,65780
778896,19769
8181129,78594
8181419,59096
8184123,06459
8184415,61604
8185121,25717
8185415,80667
8200126,45351
8200423,46703
8202126,26994
8202418,49662
8203124,69551
8203417,35992
8204121,16539
8204415,93375
8205119,54154
8205414,80412
8211022,85279
8211220,43819
8211319,01908
8214219,33679
8214316,93631
8215218,51780
8215316,17380
8221026,77828
8221221,05949
8221317,24696
8224215,27715
8224314,27460
8225216,06084
8225315,07240
8340130,43548
8340419,20264
8342124,32838
8342416,32207
8343122,37269
8343414,91002
8344118,48956
8344413,31441
8345116,67508
8345411,98708
8350131,40979
8350420,03575
8352124,39192
8352416,87277
8353122,98693
8353415,43954
8354120,23344
8354414,47935
8355118,34129
8355413,09554
8371515,18537
8371611,65525
8374512,23419
8374610,28556
8375511,41520
837569,80547
8381516,18086
8381612,69311
8384513,30029
8384611,37990
8385513,54033
8385610,85038
8390917,47995
8391916,73156
8392916,73156
8393916,50563
8394915,74313
8395915,45366
8396914,26048
8406721,82905
8406816,68214
8407721,31365
8407816,23028
840899,41715
840998,97942
8416722,52096
8416817,28932
8417721,98438
8417816,81628
841899,92549
841999,45246
8440037,19213
8441030,52020
8481122,78924
8481420,02163
8484122,07616
8484419,05438
8485120,76296
8485418,15067
8491125,90987
8494123,48821
8495122,45035
8500128,34565
8500423,78474
8501124,15893
8501421,44780
8504122,83867
8504421,81493
8505121,83611
8505421,15833
8520128,23269
8521125,16148
8524123,12108
8525122,10440
8530128,84693
8530325,02028
8531126,38997
8531322,63392
8534121,93496
8535120,96770
8541126,77122
8544124,39192
8545123,67177
8550034,03620
8560035,44825
8580034,18447
8640134,18447
8641132,00991
8650128,59982
8651126,77122
8660115,49602
8670115,49602
8681114,47935
8684113,15202
8690115,49602
8700125,23915
8710122,64804
8720117,87532
8731112,98257
8731311,51405
8734111,77527
8734310,29968
8741112,98257
8741311,51405
8744111,77527
8744310,29968
8754111,77527
8754310,29968
8764111,77527
8764310,29968
8776912,55190
877896,09884
8786912,55190
878896,09884
9181125,76160
9181417,47289
9184120,12753
9184413,15202
9185118,14361
9185411,11161
9360129,84242
9360419,95809
9362123,94712
9362415,41836
9363120,62175
9363413,07436
9364121,45486
9364416,49151
9365119,13910
9365414,89590
9371516,35737
9371612,64368
9374513,20850
9374611,21752
9375512,35421
9375610,87156
9390916,75274
9391916,02554
9392916,02554
9393915,68665
9394915,06534
9395914,67703
9396913,63918
9406719,15322
9406814,30990
9407718,63076
9407813,84392
940897,47559
940996,99549
9416719,83807
9416814,91002
9417719,26619
9417814,40874
941897,96275
941997,43323
9500127,71729
9500423,77768
9501125,37329
9501422,07616
9504122,83161
9504419,88043
9505121,84317
9505419,00496
9550031,52982
9560031,52982
9580031,52982
9640131,52982
9641129,49647
9650125,92399
9651124,23659
9660115,21361
9670115,21361
9681114,21106
9684112,89079
9690115,21361
9700123,49527
9710121,08773
9720117,50819
9731112,54484
9731311,10455
9734111,37284
973439,92549
9741112,54484
9741311,10455
9744111,37284
974439,92549
9754111,37284
975439,92549
9764111,37284
976439,92549
9776912,44600
977896,00000
9786912,44600
978896,00000

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 241/2004 Sb.

Seznam obcí a katastrálních území zařazených do méně příznivých oblastí

NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0211Benešov530743BílkoviceOB764965Bílkovice
CZ0211Benešov532380BlažejoviceOB605514Blažejovice
CZ0211Benešov532380BlažejoviceOB605522Vítonice u Blažejovic
CZ0211Benešov532096BorovniceOB607801Borovnice
CZ0211Benešov529451BystřiceOB632015Božkovice
CZ0211Benešov529451BystřiceOB616770Bystřice u Benešova
CZ0211Benešov529451BystřiceOB632023Drachkov
CZ0211Benešov529451BystřiceOB616818Jinošice
CZ0211Benešov529451BystřiceOB616826Jírovice
CZ0211Benešov529451BystřiceOB667421Kobylí
CZ0211Benešov529451BystřiceOB616834Líšno
CZ0211Benešov529451BystřiceOB616869Nesvačily u Bystřice
CZ0211Benešov529451BystřiceOB717002Ouběnice u Votic
CZ0211Benešov529451BystřiceOB616893Tvoršovice
CZ0211Benešov532690CtiborOB618004Ctibor
CZ0211Benešov529478ČakovOA618276Čakov
CZ0211Benešov529478ČakovOA618284Tatouňovice
CZ0211Benešov529478ČakovOA618292Vlkov u Čakova
CZ0211Benešov529486ČechticeOA618888Čechtice
CZ0211Benešov529486ČechticeOA620165Černíčí
CZ0211Benešov529486ČechticeOA658316Jeníkov u Vlašimi
CZ0211Benešov529486ČechticeOA701432Nakvasovice
CZ0211Benešov529486ČechticeOA716634Otročice
CZ0211Benešov529532Červený ÚjezdOA621153Červený Újezd u Miličína
CZ0211Benešov529532Červený ÚjezdOA621161Horní Bořek
CZ0211Benešov529541Česky ŠternberkOB623156Česky Šternberk
CZ0211Benešov532746DěkanoviceOB625426Děkanovice
CZ0211Benešov529621DivišovOB624624Dalovy
CZ0211Benešov529621DivišovOB626261Divišov u Benešova
CZ0211Benešov529621DivišovOB679593Křešice u Divišova
CZ0211Benešov529621DivišovOB679607Lbosín
CZ0211Benešov529621DivišovOB692727Měchnov
CZ0211Benešov529621DivišovOB792187Zdebuzeves
CZ0211Benešov529648Dolní KráloviceOB629332Dolní Královice
CZ0211Benešov529648Dolní KráloviceOB629341Libčice u Dolních Královic
CZ0211Benešov529648Dolní KráloviceOB692123Martinice u Dolních Královic
CZ0211Benešov529648Dolní KráloviceOB629375Vraždovy Lhotice
CZ0211Benešov529648Dolní KráloviceOB629383Zahrádčice
CZ0211Benešov532151DrahňoviceOA631621Drahňovice
CZ0211Benešov532843DuniceOB633836Dunice
CZ0211Benešov529702HeřmaničkyOA600466Arnoštovice
CZ0211Benešov529702HeřmaničkyOA638587Heřmaničky
CZ0211Benešov529702HeřmaničkyOA778796Velké Heřmanice
CZ0211Benešov532932HradištěOB703788Hradiště
CZ0211Benešov529745HvězdoniceOA650170Hvězdonice
CZ0211Benešov529788ChmelnáOB651885Chmelná u Vlašimi
CZ0211Benešov529796ChoceradyOA652024Chocerady
CZ0211Benešov529796ChoceradyOA652059Samechov
CZ0211Benešov529796ChoceradyOA652067Vestec u Chocerad
CZ0211Benešov529796ChoceradyOA652075Vlkovec
CZ0211Benešov532606ChoraticeOA652709Choratice
CZ0211Benešov529842JankovOA708933Čečkov
CZ0211Benešov529842JankovOA623377Čestín u Jankova
CZ0211Benešov529842JankovOA656704Jankov
CZ0211Benešov529842JankovOA656712Jankovská Lhota
CZ0211Benešov529842JankovOA708941Nosákov
CZ0211Benešov529842JankovOA708950Odlochovice
CZ0211Benešov529842JankovOA656739Pičín u Jankova
CZ0211Benešov529851JavorníkOA657832Javorník u Vlašimi
CZ0211Benešov532134JešeticeOA659134Ješetice
CZ0211Benešov531031KamberkOA793124Kamberk
CZ0211Benešov529907KeblovOB664707Keblov
CZ0211Benešov529931KondracOA668966Dub u Kondrace
CZ0211Benešov529931KondracOA668974Kondrac
CZ0211Benešov529940KozmiceOA671851Kozmice u Benešova
CZ0211Benešov529974KrňanyOA674516Krňany
CZ0211Benešov529974KrňanyOA674524Teletín
CZ0211Benešov529974KrňanyOA674532Třebsín
CZ0211Benešov529991KřečoviceOA645133Hořetice
CZ0211Benešov529991KřečoviceOA674427Krchleby
CZ0211Benešov529991KřečoviceOA675547Křečovice u Neveklova
CZ0211Benešov529991KřečoviceOA701131Nahoruby
CZ0211Benešov529991KřečoviceOA789631Vlkonice u Neveklova
CZ0211Benešov529991KřečoviceOA701157Živohošt
CZ0211Benešov530000KřivsoudovOA676411Křivsoudov
CZ0211Benešov530026KunoviceOB677337Kunovice
CZ0211Benešov530051LešanyOB680371Břežany u Lešan
CZ0211Benešov530051LešanyOB680389Lešany nad Sázavou
CZ0211Benešov530069LibežOB682675Libež
CZ0211Benešov532258LitichoviceOB685330Litichovice
CZ0211Benešov530093LoketOB702919Alberovice
CZ0211Benešov530093LoketOB786993Bezděkov u Dolních Královic
CZ0211Benešov530093LoketOB613495Brzotice
CZ0211Benešov530093LoketOB702927Kačerov
CZ0211Benešov530093LoketOB686492Loket u Dolních Královic
CZ0211Benešov530093LoketOB702935Němčice u Dolních Královic
CZ0211Benešov530093LoketOB787019Všebořice u Dolních Královic
CZ0211Benešov530107Louňovice pod BlaníkemOA687367Býkovice u Louňovic
CZ0211Benešov530107Louňovice pod BlaníkemOA687375Louňovice pod Blaníkem
CZ0211Benešov530107Louňovice pod BlaníkemOA687383Světlá pod Blaníkem
CZ0211Benešov532193LštěniOB624357Lštění
CZ0211Benešov530115MaršoviceOB691976Maršovice u Benešova
CZ0211Benešov530115MaršoviceOB762105Strnadice
CZ0211Benešov530115MaršoviceOB790133Zahrádka u Benešova
CZ0211Benešov530115MaršoviceOB792331Zderadice
CZ0211Benešov530158MeznoOA693821Lažany u Mezna
CZ0211Benešov530158MeznoOA693839Mezno
CZ0211Benešov530158MeznoOA693847Mitrovice
CZ0211Benešov530158MeznoOA693855Stupčice
CZ0211Benešov530158MeznoOA798428Vestec u Mezna
CZ0211Benešov530166MiličínOA694843Malovice u Miličína
CZ0211Benešov530166MiličínOA694851MiličínHA
CZ0211Benešov530166MiličínOA719820Nasavrky u Miličína
CZ0211Benešov530166MiličínOA719846Petrovice u Miličína
CZ0211Benešov530166MiličínOA694878Záhoří u Miličína
CZ0211Benešov530174MiřeticeOA695858Mířetice
CZ0211Benešov530191MnichoviceOB697524Mnichovice
CZ0211Benešov530212NačeradecOA624641Daměnice
CZ0211Benešov530212NačeradecOA643262Horní Lhota
CZ0211Benešov530212NačeradecOA700991Načeradec
CZ0211Benešov530212NačeradecOA701009Olešná u Načeradce
CZ0211Benešov530212NačeradecOA732982Pravětice
CZ0211Benešov530212NačeradecOA749940ŘisniceHA
CZ0211Benešov530212NačeradecOA749958Slavětín u NačeradceHA
CZ0211Benešov530212NačeradecOA701017Vračkovice
CZ0211Benešov530212NačeradecOA749966Zdiměřice u NačeradceHA
CZ0211Benešov530255NemížOA703168Nemíž
CZ0211Benešov530263NespekyOB703770Nespeky
CZ0211Benešov530298NetvoříceOB704105Dunavice
CZ0211Benešov530298NetvoříceOB704113Maskovice
CZ0211Benešov530298NetvořiceOB704121Netvořice
CZ0211Benešov530298NetvořiceOB704130Tuchyně
CZ0211Benešov530298NetvořiceOB704148Všetice
CZ0211Benešov530301NeustupovOA612847Broumovice
CZ0211Benešov530301NeustupovOA660949Dolní Bořek
CZ0211Benešov530301NeustupovOA660965Jiřetice u Neustupova
CZ0211Benešov530301NeustupovOA704245Neustupov
CZ0211Benešov530301NeustupovOA798231Sedlecko u Jiřetic
CZ0211Benešov530310NeveklovOB601951Bělice
CZ0211Benešov530310NeveklovOB605531Blažim nad Vltavou
CZ0211Benešov530310NeveklovOB624519Dalešice nad Vltavou
CZ0211Benešov530310NeveklovOB656151Jablonná nad Vltavou
CZ0211Benešov530310NeveklovOB697346Mlékovice u Neveklova
CZ0211Benešov530310NeveklovOB703885Neštětice
CZ0211Benešov530310NeveklovOB704288Neveklov
CZ0211Benešov530310NeveklovOB735817Přibyšice
CZ0211Benešov530310NeveklovOB789640Zádolí u Neveklova
CZ0211Benešov530344OlbramoviceOA709859Křešice u Olbramovic
CZ0211Benešov530344OlbramoviceOA709875Olbramovice u Votic
CZ0211Benešov530344OlbramoviceOA767735Tomice u Votic
CZ0211Benešov530344OlbramoviceOA709921Zahradnice
CZ0211Benešov599395OstrovOA778087Ostrov u Veliše
CZ0211Benešov530352OstředekOA716278Bělčice u Ostředka
CZ0211Benešov530352OstředekOA716294Ostředek
CZ0211Benešov530352OstředekOA770710Třemošnice
CZ0211Benešov530409PetroupímOB719706Petroupim
CZ0211Benešov532649PopoviceOA725803Popovice u Benešova
CZ0211Benešov530450PostupiceOA619400Čelivo
CZ0211Benešov530450PostupiceOA726231Jemniště
CZ0211Benešov530450PostupiceOA726265Milovanice
CZ0211Benešov530450PostupiceOA705373Nová Ves u Postupic
CZ0211Benešov530450PostupiceOA726273Postupice
CZ0211Benešov530450PostupiceOA705381Pozov
CZ0211Benešov530450PostupiceOA726281Roubičkova Lhota
CZ0211Benešov530476PravonínOA676594Křižov pod Blaníkem
CZ0211Benešov530476PravonínOA733032Pravonín
CZ0211Benešov530476PravonínOA733041Tisek
CZ0211Benešov530492Přestavlky u ČerčanOA735191Přestavlky u Čerčan
CZ0211Benešov530514PsářeOA736431Psáře
CZ0211Benešov538680PyšelyOA737038Kovářovice
CZ0211Benešov538680PyšelyOA737054Pyšely
CZ0211Benešov538680PyšelyOA737071Zaječice u Pyšel
CZ0211Benešov530522RabyněOA737216Blaženice
CZ0211Benešov530522RabyněOA737267Rabyně
CZ0211Benešov530531RadošoviceOB738549Radošovice u Vlašimi
CZ0211Benešov532550RatměřiceOA778061Hrzín
CZ0211Benešov532550RatměřiceOA739910Ratměřice
CZ0211Benešov532941ŘímoviceOB745758Římovice
CZ0211Benešov530573Sedlec-PrčiceOA626279Bolechovice I
CZ0211Benešov530573Sedlec-PrčiceOA626287Divišovice
CZ0211Benešov530573Sedlec-PrčiceOA735086Dvorce u Sedlce
CZ0211Benešov530573Sedlec-PrčiceOA659215Jetřichovice
CZ0211Benešov530573Sedlec-PrčiceOA678104Kvasejovice
CZ0211Benešov530573Sedlec-PrčiceOA678139Měšetice
CZ0211Benešov530573Sedlec-PrčiceOA678155Nové Dvory u Kvasejovic
CZ0211Benešov530573Sedlec-PrčiceOA746819Prčice
CZ0211Benešov530573Sedlec-PrčiceOA735108Přestavlky u Sedlce
CZ0211Benešov530573Sedlec-PrčiceOA746827Sedlec u Votic
CZ0211Benešov530573Sedlec-PrčiceOA659223Sušetice
CZ0211Benešov530573Sedlec-PrčiceOA659231Šanovice
CZ0211Benešov530573Sedlec-PrčiceOA659240Uhřice u Sedlce
CZ0211Benešov530573Sedlec-PrčiceOA678171VeletínHA
CZ0211Benešov530573Sedlec-PrčiceOA786411Vrchotice
CZ0211Benešov532231SlověniceOA750719Slověnice
CZ0211Benešov530611SmilkovOA750956Kouty u SmilkovaHA
CZ0211Benešov530611SmilkovOA750981Smilkov
CZ0211Benešov532436SnětOA751375Snět
CZ0211Benešov530638SoběhrdyOB751537Soběhrdy
CZ0211Benešov530638SoběhrdyOB751553Žíňany
CZ0211Benešov599379StrannýOA756202Stranný
CZ0211Benešov599361StrojeticeOA756971Strojetice
CZ0211Benešov530689StruhařovOB608084Bořeňovice
CZ0211Benešov530689StruhařovOB608092Býkovice u Bořeňovic
CZ0211Benešov530689StruhařovOB608106Jezero
CZ0211Benešov530689StruhařovOB757055Myslíč
CZ0211Benešov530689StruhařovOB757063Skalice u Benešova
CZ0211Benešov530689StruhařovOB757071Struhařov u Benešova
CZ0211Benešov530689StruhařovOB608114Střížkov u Bořeňovic
CZ0211Benešov530701StřezimířOA607223Bonkovice
CZ0211Benešov530701StřezimířOA757624Střezimíř
CZ0211Benešov530719StudenýOB758469Studený
CZ0211Benešov532509ŠetějoviceOA762415Dolní Rapotice
CZ0211Benešov532509ŠetějoviceOA762423Šetějovice
CZ0211Benešov532509ŠetějoviceOA762431Žibřidovice
CZ0211Benešov530751TehovOA765295Tehov
CZ0211Benešov530760TeplyšoviceOA619531Čeňovice
CZ0211Benešov530760TeplyšoviceOA766429Teplyšovice
CZ0211Benešov530778TichoniceOA752541Soušice
CZ0211Benešov530778TichoniceOA767026Tichonice
CZ0211Benešov532541TomiceOA767727Tomice u Dolních Královic
CZ0211Benešov530816Trhový Štěpánov624543DalkoviceOA
CZ0211Benešov532304TřebešiceOA769657Třebešice u Divišova
CZ0211Benešov530841Týnec nad Sázavou772399Týnec nad SázavouS
CZ0211Benešov530867VelišOA778079Nespery
CZ0211Benešov530867VelišOA778095Sedlecko u Veliše
CZ0211Benešov530867VelišOA778109Veliš
CZ0211Benešov530883Vlašim607207BolinaOA
CZ0211Benešov530883Vlašim630675ZnosímS
CZ0211Benešov530891VojkovOA784435Bezmiř
CZ0211Benešov530891VojkovOA784451Minartice
CZ0211Benešov530891VojkovOA784486Vojkov u Votic
CZ0211Benešov530905VoticeOA692034Beztahov
CZ0211Benešov530905VoticeOA615234BudenínHA
CZ0211Benešov530905VoticeOA615242Hory u VoticHA
CZ0211Benešov530905VoticeOA615251HostišovHA
CZ0211Benešov530905VoticeOA692051Martinice u Votic
CZ0211Benešov530905VoticeOA785041VoticeHA
CZ0211Benešov530913VracoviceOA785199Vracovice
CZ0211Benešov530921VranovOA785351Vranov u Čerčan
CZ0211Benešov530921VranovOA785369Vranovská Lhota
CZ0211Benešov530948Vrchotovy JanoviceOA786446Manělovice
CZ0211Benešov530948Vrchotovy JanoviceOA786462Rudoltice u Vrchotových Janovic
CZ0211Benešov530948Vrchotovy JanoviceOA762113Šebaňovice
CZ0211Benešov530948Vrchotovy JanoviceOA786489Vrchotovy Janovice
CZ0211Benešov532266VšechlapyOA787043Všechlapy nad Blanicí
CZ0211Benešov513482Vysoký ÚjezdOA788431Vysoký Újezd
CZ0211Benešov571415XaverovOB652717Xaverov
CZ0211Benešov531022ZdislaviceOB792578Zdislavice u Vlašimi
CZ0211Benešov531049ZvěstovOA683434Bořkovice
CZ0211Benešov531049ZvěstovOA683442Laby
CZ0211Benešov531049ZvěstovOA683451Libouň
CZ0211Benešov531049ZvěstovOA793876Zvěstov
CZ0212Beroun534421BavoryněOA601217Bavoryně
CZ0212Beroun531057Beroun645737Hostím u BerounaS
CZ0212Beroun531057Beroun603091Jarov u BerounaS
CZ0212Beroun531057Beroun603074ZdejcínaOA
CZ0212Beroun531073BěštínOA603368Běštín
CZ0212Beroun531081BroumyOA612871Broumy
CZ0212Beroun531090BřezováOA614602Březová u Hořovic
CZ0212Beroun531103BuboviceOA615137Bubovice
CZ0212Beroun534145BykošOA616494Bykoš
CZ0212Beroun531120BzováOA617318Bzová u Hořovic
CZ0212Beroun531162FelbabkaOA634468Felbabka
CZ0212Beroun531171Hlásná TřebaňOA638901Hlásná Třebaň
CZ0212Beroun531189Hořovice645371HořoviceOA
CZ0212Beroun531219HředleOA648931Hředle u Zdic
CZ0212Beroun531227HudliceOA649252Hudlice
CZ0212Beroun531235HvozdecOA650285Hvozdec
CZ0212Beroun531243HýskovOA650471Hýskov
CZ0212Beroun531251ChaloupkyOA650579Chaloupky
CZ0212Beroun534455ChlustinaOA651869Chlustina
CZ0212Beroun533670ChrusteniceOA654400Chrustenice
CZ0212Beroun531294ChyňavaOA655449Chyňava
CZ0212Beroun531294ChyňavaOA796034Lhotka u Berouna
CZ0212Beroun531294ChyňavaOA681881Libečov
CZ0212Beroun531294ChyňavaOA690538Malé Přílepy
CZ0212Beroun531308JivinaOA661261Jivina u Hořovic
CZ0212Beroun531316KarlštejnOB663719Budňany
CZ0212Beroun531316KarlštejnOB663743Poučník
CZ0212Beroun531324KomárovOB668630KleštěniceHA
CZ0212Beroun531324KomárovOB668648Komárov u Hořovic
CZ0212Beroun531332KoněprusyOA669024Bítov u Koněprus
CZ0212Beroun531332KoněprusyOA669032Koněprusy
CZ0212Beroun533793KornoOA693006Korno
CZ0212Beroun531375KublovOA676861Kublov
CZ0212Beroun531448Libomyšl683213Želkovice u LibomyšleOA
CZ0212Beroun531456LiteňOB685232Běleč u Litně
CZ0212Beroun531456LiteňOB685267Liteň
CZ0212Beroun531464LoděniceOA686328Loděnice u Berouna
CZ0212Beroun534404LužceOB689246Lužce
CZ0212Beroun533319Malá VískaOA690414Malá Víska
CZ0212Beroun534218MálkovOA690996Málkov u Suchomast
CZ0212Beroun531529MěňanyOB693014Měňany
CZ0212Beroun531529MěňanyOB693022Tobolka
CZ0212Beroun531545MořinaOB699306Mořina
CZ0212Beroun531545MořinaOB768324Trněný Újezd
CZ0212Beroun533912MořinkaOA699322Mořinka
CZ0212Beroun533602NenačoviceOB703354Nenačovice
CZ0212Beroun531596NižborOA704687Nižbor
CZ0212Beroun531596NižborOA755788Stradonice u Nižboru
CZ0212Beroun531596NižborOA797669Žloukovice
CZ0212Beroun531600Nový JáchymovOA707406Nový Jáchymov
CZ0212Beroun531626OlešnáOA710199Olešná u Hořovic
CZ0212Beroun531634OsekOB712841Osek u Hořovic
CZ0212Beroun534111OtmíčeOA716561Otmíče
CZ0212Beroun531669OtročiněvesOA716715Otročiněves
CZ0212Beroun531693PraskolesyOB732940Praskolesy
CZ0212Beroun531740SkuhrovOB748994Hodyně u Skuhrova
CZ0212Beroun531740SkuhrovOB749010Skuhrov pod Brdy
CZ0212Beroun531758SrbskoOB752983Srbsko u Karlštejna
CZ0212Beroun531766StašovOA755311Stašov u Zdic
CZ0212Beroun531782SuchomastyOA759244Suchomasty
CZ0212Beroun531791SvatáOA759961Svatá
CZ0212Beroun531804Svatý Jan pod SkalouOA760269Svatý Jan pod Skalou
CZ0212Beroun531812SvmařeOA760790Svinaře
CZ0212Beroun531855TmaňOA767611Lounín
CZ0212Beroun531855TmaňOA767620Tmaň
CZ0212Beroun533106TrubínOA768961Trubín
CZ0212Beroun531880TrubskáOA768979Trubská
CZ0212Beroun531910Velký ChlumecOB779598Velký Chlumec
CZ0212Beroun534234VinařiceOA782246Vinařice u Suchomast
CZ0212Beroun531944VrážOB785717Vráž u Berouna
CZ0212Beroun531952VšeradiceOB787299Všeradice
CZ0212Beroun531961Vysoký ÚjezdOB671967Kozolupy
CZ0212Beroun531961Vysoký ÚjezdOB676942Kuchař
CZ0212Beroun531961Vysoký ÚjezdOB788449Vysoký Újezd u Berouna
CZ0212Beroun531979Zadní TřebaňOB789593Zadní Třebaň
CZ0212Beroun533131ZahořanyOB789844Zahořany u Berouna
CZ0212Beroun531995ZaječovOA678082Kvaň
CZ0212Beroun531995ZaječovOA790389Zaječov
CZ0212Beroun532011ZdiceOB792420Černín u Zdic
CZ0212Beroun532011ZdiceOB792438Knížkovice
CZ0212Beroun532011ZdiceOB792446Zdice
CZ0213Kladno532142Bratronice628689Dolní Bezděkov u KladnaS
CZ0213Kladno571555LískyS684911Lísky
CZ0213Kladno532631Malé KyšiceOA690520Malé Kyšice
CZ0213Kladno532983Tuchlovice752991Srby u TuchlovicS
CZ0215Kutná Hora530964BludovOB620840Bludov v Čechách
CZ0215Kutná Hora533980BohdanečOA606103Bohdaneč u Zbraslavic
CZ0215Kutná Hora533980BohdanečOA606111Dvorecko
CZ0215Kutná Hora533980BohdanečOA606120Kotoučov
CZ0215Kutná Hora533980BohdanečOA606146Prostřední Ves
CZ0215Kutná Hora533980BohdanečOA606154Replice
CZ0215Kutná Hora529524ČejkoviceOA792012Čejkovice u Zbýšova
CZ0215Kutná Hora534013Černíny620271HetlínOA
CZ0215Kutná Hora534030ČestínOA623385Čenovice
CZ0215Kutná Hora534030ČestínOA623393Čestín
CZ0215Kutná Hora534030ČestínOA758710Kamenná Lhota u Čestína
CZ0215Kutná Hora534030ČestínOA623407Kasanice
CZ0215Kutná Hora534030ČestínOA623415Kněž u Čestína
CZ0215Kutná Hora534030ČestínOA623431Polipsy
CZ0215Kutná Hora529559DobrovítovOA792039Dědice u Zbýšova
CZ0215Kutná Hora529559DobrovítovOA792047Dobrovítov
CZ0215Kutná Hora534099Chlistovice672432ŽandovOA
CZ0215Kutná Hora534129KácovOB661635Kácov
CZ0215Kutná Hora534129KácovOB661627Zderadinky
CZ0215Kutná Hora534129KácovOB661651Zderadiny
CZ0215Kutná Hora534307PertolticeOA719447Chlístovice u Pertoltic
CZ0215Kutná Hora534307PertolticeOA719455Laziště u Pertoltic
CZ0215Kutná Hora534307PertolticeOA719463Machovice
CZ0215Kutná Hora534307PertolticeOA719471Milanovice
CZ0215Kutná Hora534307PertolticeOA719480Pertoltice u Zruče nad Sázavou
CZ0215Kutná Hora534315Petrovice IOB720194Hološiny
CZ0215Kutná Hora534315Petrovice IOB720208Michalovice
CZ0215Kutná Hora534315Petrovice IOB720224Petrovice I
CZ0215Kutná Hora534315Petrovice IOB720232Senetín
CZ0215Kutná Hora534315Petrovice IOB720241Újezdec
CZ0215Kutná Hora534323Petrovice IIOA720267Losiny
CZ0215Kutná Hora534323Petrovice IIOA720305Staré Nespeřice
CZ0215Kutná Hora528196PodvekyOA716901Ježovice
CZ0215Kutná Hora528196PodvekyOA716928Podveky
CZ0215Kutná Hora534366ŘendějovOB745120Řendějov
CZ0215Kutná Hora534391SlavošovOA750417Hranice u Slavošova
CZ0215Kutná Hora534391SlavošovOA750425Slavošov u Zruče nad Sázavou
CZ0215Kutná Hora534293SoběšínOB716936Soběšín
CZ0215Kutná Hora531391SudějovOA758728Sudějov
CZ0215Kutná Hora530930ŠtipoklasyOB620301Štipoklasy u Černín
CZ0215Kutná Hora530972TřebětínOA769711Hostkovice u Třebětína
CZ0215Kutná Hora530972TřebětlnOA769720Třebétín
CZ0215Kutná Hora530972TřebětínOA620891Víckovice
CZ0215Kutná Hora534498Uhlířské Janovice773204Janovická LhotaOA
CZ0215Kutna Hora534498Uhlířské Janovice696234Kochánov u MitrovaOA
CZ0215Kutná Hora534561VlastějoviceOB783331Březina nad Sázavou
CZ0215Kutna Hora534561VlastějoviceOB783358Kounice nad Sázavou
CZ0215Kutna Hora534561VlastějoviceOB783366Milošovice
CZ0215Kutná Hora534561VlastějoviceOB783374Pavlovice u Vlastějovic
CZ0215Kutná Hora534561VlastějoviceOB783382Vlastějovice
CZ0215Kutná Hora534561VlastějoviceOB783391Volavá Lhota
CZ0215Kutná Hora534609ZbizubyOB791539Makolusky
CZ0215Kutná Hora534609ZbizubyOB791547Vlková
CZ0215Kutná Hora534609ZbizubyOB791555Vranice
CZ0215Kutná Hora534609ZbizubyOB791563Zbizuby
CZ0215Kutná Hora534617ZbraslaviceOA640298Hodkov
CZ0215Kutna Hora534617ZbraslaviceOA640301Krasoňovice
CZ0215Kutná Hora534617ZbraslaviceOA640310Lipina u Zruče nad Sázavou
CZ0215Kutná Hora534617ZbraslaviceOA791849Malá Skalice u Zbraslavic
CZ0215Kutná Hora534617ZbraslaviceOA715735Ostrov u Bohdanče
CZ0215Kutná Hora534617ZbraslaviceOA791865Rápošov
CZ0215Kutná Hora534617ZbraslaviceOA791873Útěšenovice
CZ0215Kutná Hora534617ZbraslaviceOA791881Velká Skalice
CZ0215Kutná Hora534617ZbraslaviceOA791890Zbraslavice
CZ0215Kutná Hora534625Zbýšov762148Březí u SebestěnicS
CZ0216Mělník535389ZlosyňS793353Zlosyň
CZ0217Mladá Boleslav536971Žďár795046Žďár u Mnichova HradištěS
CZ0219Praha-východ538248HrusiceOA648655Hrusice
CZ0219Praha-východ538281KalištěOA662178Kaliště u Ondřejova
CZ0219Praha-východ538281KalištěOA662186Lensedly
CZ0219Praha-východ538299KameniceOB662445Ládví
CZ0219Praha-východ538299KameniceOB662496Štiřín
CZ0219Praha-východ538299KameniceOB662500Těptín
CZ0219Praha-východ513628KlokočnáOA666467Klokočná
CZ0219Praha-východ538370Kostelec u KřížkůOA670308Kostelec u Křížků
CZ0219Praha-východ538426KuniceOB677213Dolní Lomnice u Kunic
CZ0219Praha-východ538426KuniceOB677230Kunice u Říčan
CZ0219Praha-východ538426KuniceOB677256Všešímy
CZ0219Praha-východ538485MirošoviceOA695475Mirošovice u Říčan
CZ0219Praha-východ538493MnichoviceOA697532Božkov u Mnichovic
CZ0219Praha-východ538493MnichoviceOA697541Mnichovice u Říčan
CZ0219Praha-východ538493MmchoviceOA697559Myšlín
CZ0219Praha-východ538574Odolena Voda708976ČenkovS
CZ0219Praha-východ538582OndřejovOA711276Ondřejov u Prahy
CZ0219Praha-východ538582OndřejovOA770612Třemblat
CZ0219Praha-východ538582OndřejovOA711284Turkovice u Ondřejova
CZ0219Praha-východ538710ŘeheniceOB744930Babice u Řehenic
CZ0219Praha-východ538710ŘeheniceOB744956Čakovice u Řehenic
CZ0219Praha-východ538710ŘeheniceOB744972Malešín
CZ0219Praha-východ538752SenohrabyOA747505Senohraby
CZ0219Praha-východ538809Strančice756067StrančiceOA
CZ0219Praha-východ538833SuhceOB759431Sulice
CZ0219Praha-východ538892TehovOB765309Tehov u Říčan
CZ0219Praha-východ538981Velké PopoviceOB779318Lojovice
CZ0219Praha-východ538981Velké PopoviceOB779326Mokřany u Velkých Popovic
CZ0219Praha-východ538981Velké PopoviceOB779342Velké Popovice
CZ0219Praha-východ539031VšestaryOB787396Všestary u Říčan
CZ0219Praha-východ539091ZvánoviceOA793795Zvánovice
CZ021APraha-západ539104BojanoviceOA606863Bojanovice
CZ021APraha-západ539104BojanoviceOA690104Mála Léčíce
CZ021APraha-západ539104BojanoviceOA747424Senešnice
CZ021APraha-západ571199BratřínovOA609722Bratřínov
CZ021APraha-západ599735Březová-OleškoOB794023Březová u Zvole
CZ021APraha-západ599735Březová-OleškoOB794040Oleško u Zvole
CZ021APraha-západ540048BušOA616257Buš
CZ021APraha-západ539121ČernoliceOA620351Černolice
CZ021APraha-západ539155ČisoviceOA623946Čisovice
CZ021APraha-západ539163DavleOA624811Davle
CZ021APraha-západ539163DavleOA624837Sázava u Davle
CZ021APraha-západ539252HradištkoOB647543Hradištko pod Medníkem
CZ021APraha-západ539261HvozdniceOA650323Hvozdnice
CZ021APraha-západ539333Jílové u PrahyOB660078Bořek nad Sázavou
CZ021APraha-západ539333Jílové u PrahyOB660094Jílové u Prahy
CZ021APraha-západ539333Jílové u PrahyOB688754Luka pod Medníkem
CZ021APraha-západ539341JílovištěOA660175Jiloviště
CZ021APraha-západ599727KarlíkOA627828Karlík
CZ021APraha-západ571211KlínecOA666343Klínec
CZ021APraha-západ571261KytínOA678759Kytín
CZ021APraha-západ539457LíšniceOA685054Lišnice u Prahy
CZ021APraha-západ539490MěcheniceOA692719Měchenice
CZ021APraha-západ540765Mníšek pod BrdyOA697621Mníšek pod Brdy
CZ021APraha-západ540765Mníšek pod BrdyOA697630Rymaně
CZ021APraha-západ540765Mníšek pod BrdyOA697648Stříbrná Lhota
CZ021APraha-západ539546PetrovOA719757Petrov u Prahy
CZ021APraha-západ539546PetrovOA719749Sázava u Petrova
CZ021APraha-západ539562PohoříOB724904Pohoří u Prahy
CZ021APraha-západ539643ŘevniceOB745375Řevnice
CZ021APraha-západ539651ŘitkaOA745804Řitka
CZ021APraha-západ539660SlapyOB749605Přestavlky u Slap
CZ021APraha-západ539660SlapyOB749613Slapy nad Vltavou
CZ021APraha-západ539732ŠtěchoviceOA692204Masečín
CZ021APraha-západ539732ŠtěchoviceOA763250Štěchovice u Prahy
CZ021APraha-západ598313TrnováOA660183Trnová u Jíloviště
CZ021APraha-západ539830VonoklasyOA784982Vonoklasy
CZ021APraha-západ571288ZahořanyOA697656Zahořany u Mníšku pod Brdy
CZ021BPříbram529672Bezděkov pod TřemšínemOA603601Bezděkov pod Třemšínem
CZ021BPříbram564559BohosticeOA606260Bohostice
CZ021BPříbram564559BohosticeOA606278Kamenná u Bohostic
CZ021BPříbram564559BohosticeOA603627Těchnice
CZ021BPříbram564559BohosticeOA606286Zbenické Zlákovice
CZ021BPříbram539953BohutínOA606685Bohutín
CZ021BPříbram539953BohutínOA606693Tisová u Bohutína
CZ021BPříbram539953BohutínOA606707Vysoká Pec u Bohutína
CZ021BPříbram539970BoroticeOA607631Borotice
CZ021BPříbram539970BoroticeOA619370Celina
CZ021BPříbram539970BoroticeOA632121Dražetice II
CZ021BPříbram539970BoroticeOA607649Hubenov u Borotic
CZ021BPříbram539988BratkoviceOB609595Bratkovice
CZ021BPříbram539988BratkoviceOB609609Dominikální Paseky
CZ021BPříbram539996BrdyHA990019Baština
CZ021BPříbram539996BrdyHA990531Baštinka
CZ021BPříbram539996BrdyHA990540Borovno I
CZ021BPříbram539996BrdyHA992011Bratkovice I
CZ021BPříbram539996BrdyHA992020Buková I
CZ021BPříbram539996BrdyHA992038Čenkov I
CZ021BPříbram539996BrdyHA990558Číčov I
CZ021BPříbram539996BrdyHA990566Dobřív I
CZ021BPříbram539996BrdyHA992046Dominikální Paseky I
CZ021BPříbram539996BrdyHA992054Drahlín I
CZ021BPříbram539996BrdyHA990574Felbabka I
CZ021BPříbram539996BrdyHA990582Hořice I
CZ021BPříbram539996BrdyHA990591Hrachoviště
CZ021BPříbram539996BrdyHA990604Hvozdec I
CZ021BPříbram539996BrdyHA990612Chaloupky I
CZ021BPříbram539996BrdyHA992062Jince I
CZ021BPříbram539996BrdyHA990621Kolvin
CZ021BPříbram539996BrdyHA992071Křešín I
CZ021BPříbram539996BrdyHA990639Kvaň I
CZ021BPříbram539996BrdyHA992089Láz l
CZ021BPříbram539996BrdyHA990647Malá Viska I
CZ021BPříbram539996BrdyHA990655Mirošov I
CZ021BPříbram539996BrdyHA990663Míšov I
CZ021BPříbram539996BrdyHA992097Nepomuk I
CZ021BPříbram539996BrdyHA992101Obecnice I
CZ021BPříbram539996BrdyHA992119Ohrazenice I
CZ021BPříbram539996BrdyHA609811Padrť
CZ021BPříbram539996BrdyHA990671Podluhy I
CZ021BPříbram539996BrdyHA992127Sádek I
CZ021BPříbram539996BrdyHA990680Skořice I
CZ021BPříbram539996BrdyHA990698Strašíce I
CZ021BPříbram539996BrdyHA990701Štítov I
CZ021BPříbram539996BrdyHA990710Těné I
CZ021BPříbram539996BrdyHA990728Trokavec I
CZ021BPříbram539996BrdyHA990752Velcí
CZ021BPříbram539996BrdyHA992135Věšín I
CZ021BPříbram539996BrdyHA992143Vranovice I
CZ021BPříbram539996BrdyHA990736Záběhlá
CZ021BPříbram539996BrdyHA990744Zaječov I
CZ021BPříbram540021Buková u PříbraměOA615811Buková u Příbramě
CZ021BPříbram564664BukovanyOB615838Bukovany u Kozárovic
CZ021BPříbram564419CetyněOA617687Cetyně
CZ021BPříbram540072ČenkovOB619451Čenkov u Příbramě
CZ021BPříbram540081ČímOA623806Čím
CZ021BPříbram540099Daleké DušníkyOB624497Daleké Dušníky
CZ021BPříbram540099Daleké DušníkyOB624501Druhlice
CZ021BPříbram513504Dlouhá LhotaOA626392Dlouhá Lhota u Dobříše
CZ021BPříbram540111DobříšOA627968Dobříš
CZ021BPříbram540129Dolní HbityOA629057Dolní Hbity
CZ021BPříbram540129Dolní HbityOA658219Jelence
CZ021BPříbram540129Dolní HbityOA661619Káciň
CZ021BPříbram540129Dolní HbityOA688606Luhy
CZ021BPříbram540129Dolní HbityOA703541Nepřejov
CZ021BPříbram540129Dolní HbityOA688614Třtí
CZ021BPříbram599298DraheniceOA631540Drahenice
CZ021BPříbram540145DrahlinOA631604Drahlin
CZ021BPříbram540153DrásovOB632074Drásov u Příbramě
CZ021BPříbram540170DrevníkyOA632376Drevníky
CZ021BPříbram540170DrevníkyOA702421Nechalov
CZ021BPříbram540170DrevníkyOA632384Slovanská Lhota
CZ021BPříbram540188DrhovyOB632481Drhovy
CZ021BPříbram540188DrhovyOB702412Homole u Nechalova
CZ021BPříbram598381DubenecOB633364Dubenec u Příbramě
CZ021BPříbram540218DubloviceOB633569Břekova Lhota
CZ021BPříbram540218DubloviceOB633577Dublovice
CZ021BPříbram540218DubloviceOB653667Chramosty
CZ021BPříbram540218DubloviceOB683825Lichovy
CZ021BPříbram540218DubloviceOB793990Zvírotice
CZ021BPříbram564508DubnoOA633682Dubno
CZ021BPříbram598402HájeOA636550Háje u Příbramě
CZ021BPříbram540242HlubošOA639681Hluboš
CZ021BPříbram540242HlubošOA639699Kardavec
CZ021BPříbram564605HlubyněOA639702Hlubyně
CZ021BPříbram540285HřiměždiceOA649058Hřiměždice
CZ021BPříbram540285HřiměždiceOA649066Vestec u Hřiměždic
CZ021BPříbram513580HudčiceOA649236Hudčice
CZ021BPříbram540315HvožďanyHA650331Hvožďany
CZ021BPříbram540315HvožďanyHA679917Leletice
CZ021BPříbram540315HvožďanyHA650340Pozdyně
CZ021BPříbram540315HvoždanyHA742724Roželov
CZ021BPříbram540315HvoždanyHA775941Vacíkov
CZ021BPříbram540323ChotilskoOA653284Hněvšín
CZ021BPříbram540323ChotilskoOA653292Chotilsko
CZ021BPříbram540323ChotilskoOA653306Křeničná
CZ021BPříbram540323ChotilskoOA733784Prostřední Lhota
CZ021BPříbram540323ChotilskoOA653314Sejcká Lhota
CZ021BPříbram540323ChotilskoOA789259Záborná Lhota
CZ021BPříbram564249ChrástOB653756Chrást u Tochovic
CZ021BPříbram564249ChrástOB653772Oslí
CZ021BPříbram540374JablonnáOA656178Horní Hbity
CZ021BPříbram540374JablonnáOA656186Jablonná
CZ021BPříbram540391JeseniceOA798479Bolechovice II
CZ021BPříbram540391JeseniceOA658626Divišovice II
CZ021BPříbram540391JeseniceOA658651Jesenice u Sedlčan
CZ021BPříbram540391JeseniceOA788180Vysoká u Kosovy Hory I
CZ021BPříbram540404Jince603180BěřínOA
CZ021BPříbram540439Kamýk nad VltavouOA662984Kamýk nad Vltavou
CZ021BPříbram540439Kamýk nad VltavouOA778150Velká nad Vltavou
CZ021BPříbram540447KlučeniceOA666602Klučenice
CZ021BPříbram540447KlučeniceOA669954Kosobudy
CZ021BPříbram540447KlučeniceOA671134Koubalova Lhota
CZ021BPříbram540447KlučeniceOA666629Planá u Klučenic
CZ021BPříbram540447KlučeniceOA798436Podskalí II
CZ021BPříbram540447KlučeniceOA666637Voltýřov
CZ021BPříbram540447KlučeniceOA669962Zadní Chlum
CZ021BPříbram598461KňoviceOB667153Kňovice
CZ021BPříbram599204KorkyněOB669512Korkyně
CZ021BPříbram599204KorkyněOB676616Křížov
CZ021BPříbram540498Kosova HoraOA670006Červený Hrádek
CZ021BPříbram540498Kosova HoraOA670014Kosova Hora
CZ021BPříbram540498Kosova HoraOA788198Vysoká u Kosovy Hory II
CZ021BPříbram513555KotenčiceOB671045Kotenčice
CZ021BPříbram529681KoupěOA671207Koupě
CZ021BPříbram540536KozároviceOA615846Holušice u Kozárovic
CZ021BPříbram540536KozároviceOA671525Kozárovice
CZ021BPříbram540536KozároviceOA671533Podskalí I
CZ021BPříbram540552Krásná Hora nad VltavouOA673528Krásná Hora nad Vltavou
CZ021BPříbram540552Krásná Hora nad VltavouOA674087Krašovice
CZ021BPříbram540552Krásná Hora nad VltavouOA674095Mokříce
CZ021BPříbram540552Krásná Hora nad VltavouOA673536Plešiště
CZ021BPříbram540552Krásná Hora nad VltavouOA724092Podmoky
CZ021BPříbram540552Krásná Hora nad VltavouOA724106Proudkovice
CZ021BPříbram540552Krásná Hora nad VltavouOA673544Švastalova Lhota
CZ021BPříbram540552Krásná Hora nad VltavouOA673552Tisovnice
CZ021BPříbram540552Krásná Hora nad VltavouOA673561Vletice
CZ021BPříbram540552Krásná Hora nad VltavouOA673579Zhoř nad Vltavou
CZ021BPříbram540579KřepeniceOB675938Křepenice
CZ021BPříbram540587KřešinOA676101Křešin
CZ021BPříbram540625LazHA679267Laz
CZ021BPříbram564346LazskoOA679429Lazsko
CZ021BPříbram513521LešeticeOB680435Lešetice
CZ021BPříbram598411Lhota u PříbraměOA681211Lhota u Příbramě
CZ021BPříbram540714Malá HrašticeOA690074Malá Hraštice
CZ021BPříbram540714Malá HrašticeOA690091Velká Hraštice
CZ021BPříbram540749MilešovOA694622Milešov nad Vltavou
CZ021BPříbram540749MilešovOA694614Orlické Zlákovice
CZ021BPříbram540749MilešovOA694631Přední Chlum
CZ021BPříbram540757MilínOA662691Kamenná u Příbramě
CZ021BPříbram540757MilínOA669083Konětopy u Příbramě
CZ021BPříbram540757MilínOA694975Milín
CZ021BPříbram540757MilínOA743071Rtišovice
CZ021BPříbram540757MilínOA755486Stěžov
CZ021BPříbram599751ModřoviceOA697966Modřovice
CZ021BPříbram540781MokrovratyOA698202Mokrovraty
CZ021BPříbram540781MokrovratyOA726621Pouště
CZ021BPříbram540790NalžoviceOA701491Nalžovice
CZ021BPříbram540790NalžoviceOA701505Nalžovické Podhájí
CZ021BPříbram564478NarysovOA701629Narysov
CZ021BPříbram540811NečínOA701912Lipiny
CZ021BPříbram540811NečínOA701921Nečín
CZ021BPříbram540811NečínOA747874Skalice u Dobříše
CZ021BPříbram540811NečínOA701939Žebrák u Nečína
CZ021BPříbram540820NedrahoviceOA702234Bor u Sedlčan
CZ021BPříbram540820NedrahoviceOA702242Kamenice u Nedrahovic
CZ021BPříbram540820NedrahoviceOA702251Nedrahovice
CZ021BPříbram540820NedrahoviceOA702269Nedrahovické Podhájí
CZ021BPříbram540820NedrahoviceOA702277Radeč u Nedrahovic
CZ021BPříbram540846NechvaliceOA702536Bratřejov
CZ021BPříbram540846NechvaliceOA702544Bratřikovice u Nechvalic
CZ021BPříbram540846NechvaliceOA655228ChválovHA
CZ021BPříbram540846NechvaliceOA702552Křemenice
CZ021BPříbram540846NechvaliceOA702561Libčice u Nechvalic
CZ021BPříbram540846NechvaliceOA702579Mokrány u Nechválíc
CZ021BPříbram540846NechvaliceOA702587Nechvalice
CZ021BPříbram540846NechvaliceOA744913Ředice
CZ021BPříbram564524NepomukHA703443Nepomuk pod Třemšínem
CZ021BPříbram540889Nová Ves pod PlešíOA705811Nová Ves pod Pleší
CZ021BPříbram540897Nové DvoryOA706086Krámy
CZ021BPříbram540897Nové DvoryOA706094Nové Dvory u Dobříše
CZ021BPříbram540901Nový KnínOA632139Dražetice I
CZ021BPříbram540901Nový KnínOA707627Kozí Hory
CZ021BPříbram540901Nový KnínOA681806Libčice
CZ021BPříbram540901Nový KnínOA707635Nový Knín
CZ021BPříbram540901Nový KnínOA707643Starý Knín
CZ021BPříbram540901Nový KnínOA707651Sudovice
CZ021BPříbram513571ObčovOB708526Občov
CZ021BPříbram540935ObecniceOA708569Obecnice
CZ021BPříbram540935ObecniceOA712698Oseč
CZ021BPříbram540943OboryOA708658Obory
CZ021BPříbram540951ObořištěOB708674Lhotka u Dobříše
CZ021BPříbram540951ObořištěOB708682Obořiště
CZ021BPříbram540960OhrazeniceOB709310Ohrazenice u Jinec
CZ021BPříbram598470OsečanyOB712701Osečany
CZ021BPříbram598470OsečanyOB712728Velbéhy
CZ021BPříbram598372OstrovOA715743Ostrov u Tochovic
CZ021BPříbram541010OuběniceOB717037Ostrov u Ouběnic
CZ021BPříbram541010OuběniceOB717045Ouběnice u Dobříše
CZ021BPříbram541028PečiceOA632651Drsník
CZ021BPříbram541028PečiceOA718769Pečice
CZ021BPříbram541028PečiceOA718785Pečičky
CZ021BPříbram541044PetroviceOA719854Kojetín u Petrovic
CZ021BPříbram541044PetroviceOA677205Kuní
CZ021BPříbram541044PetroviceOA719871Mašov
CZ021BPříbram541044PetroviceOA772232Mezihoří u Týnčan
CZ021BPříbram541044PetroviceOA708534Obděnice
CZ021BPříbram541044PetroviceOA719889Petrovice u Sedlčan
CZ021BPříbram541044PetroviceOA737534Radešín
CZ021BPříbram541044PetroviceOA719897Ratiboř I
CZ021BPříbram541044PetroviceOA772241Skoupý
CZ021BPříbram541044PetroviceOA772259Týnčany
CZ021BPříbram541044PetroviceOA719901Vilasova Lhota
CZ021BPříbram541044PetroviceOA719919Zahrádka u Petrovic
CZ021BPříbram541044PetroviceOA708551Žemličkova Lhota
CZ021BPříbram541052PičínOB720551Pičín
CZ021BPříbram541087PočepiceOA723151Počepice
CZ021BPříbram541087PočepiceOA742091Rovina
CZ021BPříbram541087PočepiceOA723169Skuhrov u Počepic
CZ021BPříbram541087PočepiceOA723177Vitin u Počepic
CZ021BPříbram564486PodlesíOA723886Podlesí nad Litavkou
CZ021BPříbram541133Prosenická LhotaOB733326Luhy u Prosenické Lhoty
CZ021BPříbram541133Prosenická LhotaOB733342Prosenická Lhota
CZ021BPříbram541133Prosenická LhotaOB733351Suchdol u Prosenické Lhoty
CZ021BPříbram539911Příbram633356BytízOA
CZ021BPříbram539911Příbram671576KozičínOA
CZ021BPříbram539911Příbram671584LazecOA
CZ021BPříbram539911Příbram712272OrlovOA
CZ021BPříbram539911Příbram662704ZavržiceOA
CZ021BPříbram539911Příbram735566ZdabořOA
CZ021BPříbram513547PříčovyOB735833Přičovy
CZ021BPříbram564389RaděticeOA737585Radětice
CZ021BPříbram598488RadičOA737674Radič
CZ021BPříbram541206RosoviceOB741370Rosovice
CZ021BPříbram541231Rožmitál pod TřemšínemOA650005Hutě pod TřemšínemHA
CZ021BPříbram541231Rožmitál pod TřemšínemOA703851Nesvačily pod Třemšínem
CZ021BPříbram541231Rožmitál pod TřemšínemOA722839Pňovice pod Třemšínem
CZ021BPříbram541231Rožmitál pod TřemšínemOA742848Rožmitál pod Třemšínem
CZ021BPříbram541231Rožmitál pod TřemšínemOA722847Skuhrov pod Třemšínem
CZ021BPříbram541231Rožmitál pod TřemšínemOA742856Starý Rožmitál
CZ021BPříbram541231Rožmitál pod TřemšínemOA757357Strýčkovy
CZ021BPříbram541231Rožmitál pod TřemšínemOA784931VoltušHA
CZ021BPříbram541257RybníkyOA744000Libice
CZ021BPříbram541257RybníkyOA744018Rybníky
CZ021BPříbram541273SádekOA745839Sádek
CZ021BPříbram541281SedlčanyOB682802Doubravice u Sedlčan
CZ021BPříbram541281SedlčanyOB682811Libiň
CZ021BPříbram541281SedlčanyOB646571Ořikov
CZ021BPříbram541281SedlčanyOB746533Sedlčany
CZ021BPříbram541281SedlčanyOB746568Sestrouň
CZ021BPříbram541281SedlčanyOB770043Solopysky u Třebnic
CZ021BPříbram541281SedlčanyOB770116Třebnice
CZ021BPříbram564630SedliceOA785482Hoděmyšl
CZ021BPříbram541311SmolotelyOB751138Smolotely
CZ021BPříbram541320SoleniceOA752371Dolní Lišnice
CZ021BPříbram541320SoleniceOA752398Solenice
CZ021BPříbram541320SoleniceOA752401Větrov u Solenic
CZ021BPříbram541338Stará HuťOA753751Stará Huť
CZ021BPříbram541371SuchodolOB759198Líha
CZ021BPříbram541371SuchodolOB759201Suchodol
CZ021BPříbram541389Svaté PoleOB760056Svaté Pole
CZ021BPříbram541397Svatý JanOA760129Bražná
CZ021BPříbram541397Svatý JanOA760145Drážkov
CZ021BPříbram541397Svatý JanOA760153Hojšín
CZ021BPříbram541397Svatý JanOA760161Hrachov
CZ021BPříbram541397Svatý JanOA760188Skrýšov u Svatého Jana
CZ021BPříbram541419ŠtětkoviceOA763730Štětkovice
CZ021BPříbram598429Trhové DušníkyOB768146Trhové Dušníky
CZ021BPříbram541451TřebskoOA770523Třebsko
CZ021BPříbram513539Velká LečiceOA778494Velká Lečice
CZ021BPříbram541508VěšínHA781061Buková u Rožmitálu pod Třemšínem
CZ021BPříbram541508VěšínHA781088Věšín
CZ021BPříbram541516VišňováOA782548Višňová
CZ021BPříbram541524VoleniceOA784800Bubovice u Březnice
CZ021BPříbram541524VoleniceOA784818Pročevily
CZ021BPříbram541524VoleniceOA784826Volenice u Březnice
CZ021BPříbram541541VozniceOA785059Voznice
CZ021BPříbram564362VrančiceOB785270Mýšlovice
CZ021BPříbram564362VrančiceOB785296Vrančice
CZ021BPříbram541567VranoviceOA785504Vranovice pod Třemšínem
CZ021BPříbram598437VševilyHA603619Vševily
CZ021BPříbram541583Vysoká u PříbraměOA788201Vysoká u Příbramě
CZ021BPříbram541591Vysoký ChlumecOA646563Hrabří
CZ021BPříbram541591Vysoký ChlumecOA725927Pořešice
CZ021BPříbram541591Vysoký ChlumecOA788406Vápenice u Vysokého Chlumce
CZ021BPříbram541591Vysoký ChlumecOA788414Vysoký Chlumec
CZ021BPříbram541613ZalužanyOB790761Zalužany
CZ021BPříbram513512ZduchoviceOA792705Zduchovice
CZ021BPříbram564338ŽupanoviceOA632392Županovice
CZ021CRakovník541672BranovOA609455Branov
CZ021CRakovník541699Čistá705438Lhota u RakovníkaOA
CZ021CRakovník541699Čistá705446Nová Ves u RakovníkaOA
CZ021CRakovník541699Cista623971StrachoviceOA
CZ021CRakovník529711DrahoušOA631965Drahouš
CZ021CRakovník529711DrahoušOA631981Tlestky
CZ021CRakovník565202HracholuskyOA647594Hracholusky nad Berounkou
CZ021CRakovník541761HřebečníkyOA648906Hřebečníky
CZ021CRakovník541761HřebečníkyOA706884Novosedly u Rakovníka
CZ021CRakovník541761HřebečníkyOA648922Týřovice nad Berounkou
CZ021CRakovník541761HřebečníkyOA774022Újezdec u Rakovníka
CZ021CRakovník541834JeseniceOB653110Bedlno
CZ021CRakovník541834JeseniceOB653128Chotěšov u Rakovníka
CZ021CRakovník541834JeseniceOB658693Jesenice u Rakovníka
CZ021CRakovník541834JeseniceOB658707Kosobody
CZ021CRakovník541834JeseniceOB795071Podbořánky
CZ021CRakovník541834JeseniceOB658715Soseň
CZ021CRakovník565440KalivodyS662275Kalivody
CZ021CRakovník565288Karlova VesOA663310Karlova Ves
CZ021CRakovník565369KrakovecOA672360Krakovec u Rakovníka
CZ021CRakovník541940KroučováS675067Kroučová
CZ021CRakovník598500KrtyOA675164Krty
CZ021CRakovník541982KřivoklátOA676390Křivoklát
CZ021CRakovník542008LašoviceOB679216Lašovice
CZ021CRakovník542067MěstečkoOA693316Městečko u Křivoklátu
CZ021CRakovník598585NezabudiceOA704377Nezabudice
CZ021CRakovník542202OráčovOB712060Klečetné
CZ021CRakovník542202OráčovOB712078Oráčov
CZ021CRakovník544248Pavlíkov651443Chlum u RakovníkaOA
CZ021CRakovník544248Pavlíkov651451RyšínOA
CZ021CRakovník544248Pavlíkov748951SkřivaňOA
CZ021CRakovník598577PřerubeniceS735051Přerubenice
CZ021CRakovník542253PříčinaS735825Příčina
CZ021CRakovník542288Pustověty0B736961Pustověty
CZ021CRakovník599760RačiceOA737313Račice nad Berounkou
CZ021CRakovník598526RoztokyOA742554Roztoky u Křivoklátu
CZ021CRakovník542385SkryjeOA748790Skryje nad Berounkou
CZ021CRakovník542415SlabceOB697915Kostelík
CZ021CRakovník542415SlabceOB697923Modřejovice
CZ021CRakovník542415SlabceOB741914Rousínov u Rakovníka
CZ021CRakovník542415SlabceOB749117Skupá
CZ021CRakovník542415SlabceOB749257Slabce
CZ021CRakovník542415SlabceOB760811Svinařov
CZ021CRakovník542466SýkořiceOA761737Sýkořice
CZ021CRakovník598496ŠípyOB762601Milíčov
CZ021CRakovník598496ŠípyOB762610Šípy
CZ021CRakovník542504TřebocS770159Třeboc
CZ021CRakovník565512VáclavyOA776050Václavy
CZ021CRakovník542563Velká BukováOA662313Kalubice
CZ021CRakovník542563Velká BukováOA778257Velká Buková
CZ021CRakovník529699Velká ChmelištnáOA778354Velká Chmelištná
CZ021CRakovník542610ZbečnoOA773794Újezd nad Zbečnem
CZ021CRakovník542610ZbečnoOA791377Zbečno
CZ021CRakovník598518ŽďárOA795062Otěvěky
CZ021CRakovník598518ŽďárOA795089Žďár u Rakovníka
CZ0311České Budějovice535826AdamovOA600032Adamov u Českých Budějovic
CZ0311České Budějovice544281BorovanyOA607746Borovany
CZ0311České Budějovice544281BorovanyOA769371Dvorec u Třebče
CZ0311České Budějovice544281BorovanyOA607754Hluboká u Borovan
CZ0311České Budějovice544281BorovanyOA768430Radostice u Trocnova
CZ0311České Budějovice544281BorovanyOA768448Trocnov
CZ0311České Budějovice544281BorovanyOA769398Třebeč
CZ0311České Budějovice544281BorovanyOA607771Vrcov
CZ0311České Budějovice544299Boršov nad VltavouOB608025Boršov nad Vltavou
CZ0311České Budějovice544299Boršov nad VltavouOB785121Zahorčice u Vrabče
CZ0311České Budějovice544256České Budějovice622729České VrbnéOA
CZ0311České Budějovice544256České Budějovice636797Haklovy DvoryOA
CZ0311České Budějovice544256České Budějovice662208Kaliště u Českých BudějovicOA
CZ0311České Budějovice544256České Budějovice662216TřebotoviceOA
CZ0311České Budějovice551503ČížkrajiceOA624128Čižkrajice
CZ0311České Budějovice551503ČížkrajiceOA624144Mezilesí u Trhových Svinů
CZ0311České Budějovice535664DoubraviceOA702064Doubravice u Nedabyle
CZ0311České Budějovice544400DoudlebyOB631400Doudleby
CZ0311České Budějovice535958DrahotěšiceOB631833Drahotěšice
CZ0311České Budějovice535788DubičnéOA633534Dubičné
CZ0311České Budějovice535575HabříOB683990Habří u Lípi
CZ0311České Budějovice598607Hlincová HoraOA639192Hlincová Hora
CZ0311České Budějovice544485Hluboká nad VltavouOB639583Bavorovice
CZ0311České Budějovice544485Hluboká nad VltavouOB639605Hluboká nad Vltavou
CZ0311České Budějovice544485Hluboká nad VltavouOB670049Hroznějovice
CZ0311České Budějovice544485Hluboká nad VltavouOB670057Jaroslavice u Kostelce
CZ0311České Budějovice544485Hluboká nad VltavouOB659452Jeznice
CZ0311České Budějovice544485Hluboká nad VltavouOB670065Kostelec
CZ0311České Budějovice544485Hluboká nad VltavouOB670073Líšnice u Kostelce
CZ0311České Budějovice544485Hluboká nad VltavouOB639613Munice
CZ0311České Budějovice544485Hluboká nad VltavouOB670081Poněšice
CZ0311České Budějovice544485Hluboká nad VltavouOB736791Purkarec
CZ0311České Budějovice544515Horní StropniceHA644153Bedřichov u Horní Stropnice
CZ0311České Budějovice544515Horní StropniceHA644161Dlouhá Stropnice
CZ0311České Budějovice544515Horní StropniceHA644170Dobrá Voda u Horní Stropnice
CZ0311České Budějovice544515Horní StropniceHA644188Hojná Voda
CZ0311České Budějovice544515Horní StropniceHA644196Horní Stropnice
CZ0311České Budějovice544515Horní StropniceHA744352Konratice
CZ0311České Budějovice544515Horní StropniceHA644234Meziluží
CZ0311České Budějovice544515Horní StropniceHA644323Paseky u Horní Stropnice
CZ0311České Budějovice544515Horní StropniceHA744361Rychnov u Nových Hradů
CZ0311České Budějovice544515Horní StropniceHA644269Staré Hutě u Horní Stropnice
CZ0311České Budějovice544515Horní StropniceHA644293Svébohy
CZ0311České Budějovice544515Horní StropniceHA644315Šejby
CZ0311České Budějovice535460HradceOA641596Hradce u Homol
CZ0311České Budějovice544540HraniceOA647888Hranice u Nových Hradů
CZ0311České Budějovice535753HůryOB649651Hůry
CZ0311České Budějovice535613HvozdecOA793914Hvozdec u Lišova
CZ0311České Budějovice535907ChotýčanyOA653501Chotýčany
CZ0311České Budějovice544612JankovOB656763Holašovice
CZ0311České Budějovice544612JankovOB656780Jankov u Českých Budějovic
CZ0311České Budějovice544639JíloviceOA660141Jílovice u Trhových Svinů
CZ0311České Budějovice544639JíloviceOA667773Kojákovice
CZ0311České Budějovice544639JíloviceOA667781Kramolín u Kojákovic
CZ0311České Budějovice544639JíloviceOA667790Lipnice u Kojákovic
CZ0311České Budějovice544639JíloviceOA761940Šalmanovice
CZ0311České Budějovice544639JíloviceOA783251Vlachnovice
CZ0311České Budějovice535761JivnoOA743461Jivno
CZ0311České Budějovice535982KamennáOA662712Kamenná u Trhových Svinu
CZ0311České Budějovice535982KamennáOA662739KondračHA
CZ0311České Budějovice544663Kamenný ÚjezdOA662925Kamenný Újezd
CZ0311České Budějovice544663Kamenný ÚjezdOA711381Kosov u Opalic
CZ0311České Budějovice544663Kamenný ÚjezdOA673111Krasejovka
CZ0311České Budějovice544663Kamenný ÚjezdOA711390Opalice
CZ0311České Budějovice544663Kamenný ÚjezdOA673137Otmanka
CZ0311České Budějovice535877KomařiceOA668753Komařice
CZ0311České Budějovice535877KomařiceOA668761Pašinovice
CZ0311České Budějovice535877KomařiceOA668770Sedlo u Komařic
CZ0311České Budějovice529729KvítkoviceOA684015Kvítkovice u Lipi
CZ0311České Budějovice544736LedeniceOA679798Ledenice
CZ0311České Budějovice544736LedeniceOA791628Ohrazení
CZ0311České Budějovice544736LedeniceOA662224Zaliny
CZ0311České Budějovice544736LedeniceOA791644Zborov
CZ0311České Budějovice544744LibínOA682829Libín
CZ0311České Budějovice544744LibínOA750441Slavošovice u Lišova
CZ0311České Budějovice544744LibínOA752835Spoli u Ledenic
CZ0311České Budějovice535800LibníčOB683027Jelmo
CZ0311České Budějovice535800LibníčOB683035Libnič
CZ0311České Budějovice544779LišovOB668460Červený Újezdec
CZ0311České Budějovice544779LišovOB685143Dolní Miletín
CZ0311České Budějovice544779LišovOB750727Dolní Slověnice
CZ0311České Budějovice544779LišovOB685151Horní Miletín
CZ0311České Budějovice544779LišovOB750735Horní Slověnice
CZ0311České Budějovice544779LišovOB649589Hůrky u Lišova
CZ0311České Budějovice544779LišovOB668478Kolny
CZ0311České Budějovice544779LišovOB685160Levín u Lišova
CZ0311České Budějovice544779LišovOB668486Lhotice u Českých Budějovic
CZ0311České Budějovice544779LišovOB685178Lišov
CZ0311České Budějovice544779LišovOB668494Velechvín
CZ0311České Budějovice544779LišovOB793922Vlkovice
CZ0311České Budějovice544809LočeniceOA686301Ločenice
CZ0311České Budějovice544809LočeniceOA686310Nesměň u Ločenic
CZ0311České Budějovice535940MazelovOB762440Mazelov
CZ0311České Budějovice544817MladošoviceOA783242Lhota u Vlachnovic
CZ0311České Budějovice544817MladošoviceOA697125Mladošovice
CZ0311České Budějovice544817MladošoviceOA719935Petrovice u Borovan
CZ0311České Budějovice535842Mokrý LomOA745707Mokrý Lom
CZ0311České Budějovice535281Mydlovary626210Mydlovary u DívčicS
CZ0311České Budějovice544825NedabyleOB702102Nedabyle
CZ0311České Budějovice535648Nová VesOA702111Nová Ves u Českých Budějovic
CZ0311České Budějovice544868Nové HradyOA706191Byňov
CZ0311České Budějovice544868Nové HradyOA706230Mýtiny
CZ0311České Budějovice544868Nové HradyOA706248Nakolice
CZ0311České Budějovice544868Nové HradyOA706256Nové Hrady
CZ0311České Budějovice544868Nové HradyOA788864Obora u Vyšného
CZ0311České Budějovice544868Nové HradyOA706264Štiptoň
CZ0311České Budějovice544868Nové HradyOA706272Údolí u Nových Hradů
CZ0311České Budějovice544868Nové HradyOA706281Veveří u Nových HradůHA
CZ0311České Budějovice544868Nové HradyOA788872Vyšné
CZ0311České Budějovice544884OlešniceOA794511Buková u Nových Hradů
CZ0311České Budějovice544884OlešniceOA769380Lhotka u Třebče
CZ0311České Budějovice544884OlešniceOA710334Olešnice u Trhových Svinů
CZ0311České Budějovice535231Ostrolovský ÚjezdOA780898Ostrolovský Újezd
CZ0311České Budějovice535699PetříkovOA766771Těšinov
CZ0311České Budějovice535991Pištín721107PašiceS
CZ0311České Budějovice544981RudolfovOA785679Hlinsko u Vrata
CZ0311České Budějovice544981RudolfovOA743470Rudolfov u Českých Budějovic
CZ0311České Budějovice545007ŘímovOA745642Branišovice u Římova
CZ0311České Budějovice545007ŘímovOA745651Dolní Stropnice
CZ0311České Budějovice545007ŘímovOA745723Římov
CZ0311České Budějovice545015Sedlec746711PlastoviceS
CZ0311České Budějovice545023SlavčeOA749869Dobrkovská Lhotka
CZ0311České Budějovice545023SlavčeOA749885Keblany
CZ0311České Budějovice545023SlavčeOA749907Mohuřice
CZ0311České Budějovice545023SlavčeOA749915Slavče u Trhových Svinů
CZ0311České Budějovice545066SrubecOB753131Srubec
CZ0311České Budějovice545074Staré HodějoviceOB754331Staré Hodějovice
CZ0311České Budějovice545082StrážkoviceOB756571Lomec
CZ0311České Budějovice545082StrážkoviceOB756598Strážkovice
CZ0311České Budějovice545091StřížovOA758035Střížov nad Malší
CZ0311České Budějovice545104Svatý Jan nad MalšíOA760218Chlum nad Malší
CZ0311České Budějovice545104Svaty Jan nad MalšíOA760226Sedlce
CZ0311České Budějovice545104Svatý Jan nad MalšíOA760234Svatý Jan nad Malší
CZ0311České Budějovice545121ŠevětínOA762458Ševětín
CZ0311České Budějovice545139ŠtěpánoviceOA763489Štěpánovice u Českých Budějovic
CZ0311České Budějovice545155Temelín613959KnínS
CZ0311české Budějovice545155Temelín685828LitoradliceS
CZ0311České Budějovice545155Temelín765805TemelínS
CZ0311České Budějovice545155Temelín765813TemelinecS
CZ0311České Budějovice545171Trhové SvinyOA702498Březí u Trhových Svinů
CZ0311České Budějovice545171Trhové SvinyOA768201Bukvice u Trhových Svinů
CZ0311České Budějovice545171Trhové SvinyOA780880Jedovary
CZ0311České Budějovice545171Trhové SvinyOA702501Něchov
CZ0311České Budějovice545171Trhové SvinyOA780901Otěvěk
CZ0311České Budějovice545171Trhové SvinyOA768235Pěčín u Trhových Svinů
CZ0311České Budějovice545171Trhové SvinyOA780910Rankov u Trhových Svinů
CZ0311České Budějovice545171Trhové SvinyOA702528Todně
CZ0311České Budějovice545171Trhové SvinyOA768154Trhové Sviny
CZ0311České Budějovice535494ÚsilnéOA774731Úsilné
CZ0311České Budějovice545228VčelnáOB777382Včelná
CZ0311České Budějovice535893VitínOA782882Vitin
CZ0311České Budějovice535915VlkovOA631850Vlkov u Drahotěšic
CZ0311České Budějovice545261VrábčeOA785091Slavče
CZ0311České Budějovice545261VrábčeOA785105Vrábče
CZ0311České Budějovice535796VrátoOA785687Vráto
CZ0311České Budějovice545317ZáboříOB789275Lipanovice
CZ0311České Budějovice545317ZaboříOB789283Záboří u Českých Budějovic
CZ0311České Budějovice599778ZávratyOB641626Závraty
CZ0311České Budějovice535591ZvíkovOA793931Zvíkov u Lišova
CZ0311České Budějovice545376ŽárOA794503Božejov u Nových Hradů
CZ0311České Budějovice545376ŽárOA794546Žár u Nových Hradů
CZ0311České Budějovice545376ŽárOA794554Žumberk u Nových Hradů
CZ0311České Budějovice545384Žimutice725960PořežanyOA
CZ0311České Budějovice545384Žimutice628115TřitimOA
CZ0311České Budějovice545384Žimutice725978TuchoniceOA
CZ0312Český Krumlov545406Benešov nad ČernouHA602388Benešov nad Černou
CZ0312Český Krumlov545406Benešov nad ČernouHA683621Děkanské Skaliny
CZ0312Český Krumlov545406Benešov nad ČernouHA683647Dluhoště
CZ0312Český Krumlov545406Benešov nad ČernouHA602400Hartunkov
CZ0312Český Krumlov545406Benešov nad ČernouHA602426Klení
CZ0312Český Krumlov545406Benešov nad ČernouHA602434Kuří
CZ0312Český Krumlov545406Benešov nad ČernouHA683655Ličov
CZ0312Český Krumlov545406Benešov nad ČernouHA602442Valtéřov
CZ0312Český Krumlov545406Benešov nad černouHA602396Velký Jindřichov
CZ0312Český Krumlov545414BesedniceHA603210Besednice
CZ0312Český Krumlov545414BesedniceHA603228Malče
CZ0312Český Krumlov536253BohdaloviceHA781169Bohdalovice u Větřní
CZ0312Český Krumlov536253BohdaloviceHA760609Skubice
CZ0312Český Krumlov536253BohdaloviceHA750247Slavkov u Českého Krumlova
CZ0312Český Krumlov536253BohdaloviceHA760617Svéraz
CZ0312Český Krumlov536253BohdaloviceHA781266Svéraz u Větřní
CZ0312Český Krumlov536253BohdaloviceHA750221Větřní-Kalište
CZ0312Český Krumlov545422BoleticeHA991694Arnoštov u Českého Krumlova
CZ0312Český Krumlov545422BoleticeHA607151Boletice
CZ0312Český Krumlov545422BoleticeHA991732Jablonec u Českého Krumlova
CZ0312Český Krumlov545422BoleticeHA991759Maňávka u Českého Krumlova
CZ0312Český Krumlov545422BoleticeHA991775Ondřejov u Českého Krumlova
CZ0312Český Krumlov545422BoleticeHA991741Polná u Českého Krumlova
CZ0312Český Krumlov545422BoleticeHA991821Třebovice u Českého Krumlova
CZ0312Český Krumlov545422BoleticeHA991813Uhlíkov u Českého Krumlova
CZ0312Český Krumlov545431BrlohHA609846Brloh pod Kletí
CZ0312Český Krumlov545431BrlohHA740608Janské Údolí
CZ0312Český Krumlov545431BrlohHA609854Janské Údolí-Kovářov
CZ0312Český Krumlov545431BrlohHA705471Jaronín
CZ0312Český Krumlov545431BrlohHA609862Jaronín-Kuklov
CZ0312Český Krumlov545431BrlohHA740624Rojšín
CZ0312Český Krumlov545449BujanovHA615706Suchdol u Bujanova
CZ0312Český Krumlov545449BujanovHA615714Zdíky
CZ0312Český Krumlov545457Černá v PošumavíHA619868Černá v Pošumaví
CZ0312Český Krumlov545457Černá v PošumavíHA619914Kyselov
CZ0312Český Krumlov545392Český KrumlovHB622931Český Krumlov
CZ0312Český Krumlov545392Český KrumlovHB623075Kladné-Dobrkovice
CZ0312Český Krumlov545392Český KrumlovHB623083Přísečná-Domoradice
CZ0312Český Krumlov545392Český KrumlovHB623059Slupenec
CZ0312Český Krumlov545392Český KrumlovHB623091Spoli-Nové Spoli
CZ0312Český Krumlov545392Český KrumlovHB623016Vyšný
CZ0312Český Krumlov545465Dolní DvořištěHA744255Cetviny
CZ0312Český Krumlov545465Dolní DvořištěHA628972Dolní Dvořiště
CZ0312Český Krumlov545465Dolní DvořištěHA629006Horní Kaliště
CZ0312Český Krumlov545465Dolní DvořištěHA628981Jenín
CZ0312Český Krumlov545465Dolní DvořištěHA744263Mikulov
CZ0312Český Krumlov545465Dolní DvořištěHA744204Mladoňov
CZ0312Český Krumlov545465Dolní DvořištěHA628999Rybník u Dolního Dvořiště
CZ0312Český Krumlov545465Dolní DvořištěHA744212Rychnov nad Malší
CZ0312Český Krumlov545465Dolní DvořištěHA744271Štědrkov
CZ0312Český Krumlov545465Dolní DvořištěHA744221Tichá
CZ0312Český Krumlov545465Dolní DvořištěHA629014Trojany u Dolního Dvořiště
CZ0312Český Krumlov545465Dolní DvořištěHA744247Všeměřice
CZ0312Český Krumlov545473Dolní TřebonínOA630241Dolní Svince
CZ0312Český Krumlov545473Dolní TřebonínOA630250Dolní Třebonín
CZ0312Český Krumlov545473Dolní TřebonínOA630284Prostřední Svince
CZ0312Český Krumlov545473Dolní TřebonínOA790818ŠtěkřeHA
CZ0312Český Krumlov545473Dolní TřebonínOA790826Záluží nad Vltavou
CZ0312Český Krumlov545481FrymburkHA635260Frymburk
CZ0312Český Krumlov545490HolubovHA641472Holubov
CZ0312Český Krumlov545490HolubovHA641529Třísov
CZ0312Český Krumlov545503Horní DvořištěHA642894Český Heršlák
CZ0312Český Krumlov545503Horní DvořištěHA642908Horní Dvořiště
CZ0312Český Krumlov545511Horní PlanáHA643700Horní Planá
CZ0312Český Krumlov545511Horní PlanáHA719307Pernek
CZ0312Český Krumlov545511Horní PlanáHA643742Pestříce
CZ0312Český Krumlov545511Horní PlanáHA643734Zvonková
CZ0312Český Krumlov545520Hořice na ŠumavěHA750255Cipín
CZ0312Český Krumlov545520Hořice na ŠumavěHA645231Hořice na Šumavě
CZ0312Český Krumlov545520Hořice na ŠumavěHA645249Mýto u Hořic na Šumavě
CZ0312Český Krumlov545520Hořice na ŠumavěHA645257Skláře na Šumavě
CZ0312Český Krumlov545520Hořice na ŠumavěHA645273Svíba
CZ0312Český Krumlov545520Hořice na ŠumavěHA645265Šebanov
CZ0312Český Krumlov545520Hořice na ŠumavěHA750263Žestov
CZ0312Český Krumlov536229ChlumecOA790796Chlumec
CZ0312Český Krumlov545546ChvalšinyHA655295Borová u Chvalšin
CZ0312Český Krumlov545546ChvalšinyHA655333Chvalšiny
CZ0312Český Krumlov545546ChvalšinyHA655341Střemily
CZ0312Český Krumlov545554KájovHA662020Kladenské Rovné
CZ0312Český Krumlov545554KájovHA662038Kladné
CZ0312Český Krumlov545554KájovHA662046Křenov u Kájova
CZ0312Český Krumlov545554KájovHA662062Novosedly u Kájova
CZ0312Český Krumlov545562KapliceOA663140Blansko u Kaplice
CZ0312Český Krumlov545562KapliceOA663158Hradiště u KapliceHA
CZ0312Český Krumlov545562KapliceOA663069Kaplice
CZ0312Český Krumlov545562KapliceOA663166Mostky
CZ0312Český Krumlov545562KapliceOA725943Pořešín
CZ0312Český Krumlov545562KapliceOA739979Žďár u Kaplice
CZ0312Český Krumlov545571KřemžeHA651460Chlum u Křemže
CZ0312Český Krumlov545571KřemžeHA675768Křemže
CZ0312Český Krumlov545597Lipno nad VltavouHA684309Lipno nad Vltavou
CZ0312Český Krumlov545601LoučoviceHA687171Dvorečná
CZ0312Český Krumlov545601LoučoviceHA798916Kapličky
CZ0312Český Krumlov545601LoučoviceHA687138Loučovice
CZ0312Český Krumlov545601LoučoviceHA798924Mnichovice u Loučovic
CZ0312Český Krumlov545619MalontyHA691097Bělá u Malont
CZ0312Český Krumlov545619MalontyHA691101Bukovsko
CZ0312Český Krumlov545619MalontyHA691151Hodonice u Malont
CZ0312Český Krumlov545619MalontyHA691119Jaroměř u Malont
CZ0312Český Krumlov545619MalontyHA683639Líčov-Desky
CZ0312Český Krumlov545619MalontyHA691127Malonty
CZ0312Český Krumlov545619MalontyHA691135Meziříčí u Malont
CZ0312Český Krumlov545619MalontyHA691143Radčice u Malont
CZ0312Český Krumlov545619MalontyHA691160Rapotice u Malont
CZ0312Český Krumlov536296MalšínHA715778Běleň
CZ0312Český Krumlov536296MalšínHA687162Boršov u Loučovic
CZ0312Český Krumlov536296MalšínHA715786Horní Dlouhá
CZ0312Český Krumlov536296MalšínHA715794Horní Okolí
CZ0312Český Krumlov536296MalšínHA715760Ostrov na Šumavě
CZ0312Český Krumlov536296MalšínHA715808Šafléřov
CZ0312Český Krumlov545627MirkoviceOA695297Chabičovice
CZ0312Český Krumlov545627MirkoviceOA695301Malčice
CZ0312Český Krumlov545627MirkoviceOA695319Mirkovice
CZ0312Český Krumlov545627MirkoviceOA695335Zahrádka u Mirkovic
CZ0312Český Krumlov545627MirkoviceOA695343Žaltice
CZ0312Český Krumlov598623MojnéOA698148Mojné
CZ0312Český Krumlov598623MojnéOA698130Rajov-Černice
CZ0312Český Krumlov598623MojnéOA698156Záhorkovice
CZ0312Český Krumlov545643NetřebiceOA704024Dlouhá
CZ0312Český Krumlov545643NetřebiceOA704041Netřebice
CZ0312Český Krumlov513661Nová VesOA705497Nová Ves u Brloha
CZ0312Český Krumlov545660OmleniceHA711217Omlenice
CZ0312Český Krumlov545660OmleniceHA711233Stradov u Kaplice
CZ0312Český Krumlov545660OmleniceHA711241Zahrádka u Omlenic
CZ0312Český Krumlov545694Pohorská VesHA724769Dolní Přibraní
CZ0312Český Krumlov545694Pohorská VesHA724777Lužnice u Pohorské Vsi
CZ0312Český Krumlov545694Pohorská VesHA724785Pivonice u Pohorské Vsi
CZ0312Český Krumlov545694Pohorská VesHA724807Pohoří na Šumavě
CZ0312Český Krumlov545716Přední VýtoňHA635294Frydava
CZ0312Český Krumlov545716Přední VýtoňHA635316Jasánky
CZ0312Český Krumlov545716Přední VýtoňHA635286Pasečná
CZ0312Český Krumlov545716Přední VýtoňHA734390Přední Výtoň
CZ0312Český Krumlov545716Přední VýtoňHA734403Zadní Výtoň
CZ0312Český Krumlov545724PřídolíHA735914Lověšice
CZ0312Český Krumlov545724PřídolíHA735892Malčice-Osek
CZ0312Český Krumlov545724PřídolíHA735868Přídolí
CZ0312Český Krumlov545724PřídolíHA735884Spolí
CZ0312Český Krumlov545724PřídolíHA735922Všeměry
CZ0312Český Krumlov545724PřídolíHA735850Zátes
CZ0312Český Krumlov545732PřísečnáOB736147Přísečná
CZ0312Český Krumlov545767Rožmberk nad VltavouHA742732Horní Jílovice
CZ0312Český Krumlov545767Rožmberk nad VltavouHA742741Rožmberk nad Vltavou
CZ0312Český Krumlov545775Rožmitál na ŠumavěHA742759Čeřín
CZ0312Český Krumlov545775Rožmitál na ŠumavěHA742767Hněvanov
CZ0312Český Krumlov545775Rožmitál na ŠumavěHA742813Koryta u Hněvanova
CZ0312Český Krumlov545775Rožmitál na ŠumavěHA742805Rožmitál na Šumavě
CZ0312Český Krumlov545775Rožmitál na ŠumavěHA742821Zahrádka
CZ0312Český Krumlov545805SoběnovHA751677Soběnov
CZ0312Český Krumlov536245SrnínHA736155Srnín
CZ0312Český Krumlov551538StřítežHA739961Střítež u Kaplice
CZ0312Český Krumlov545813SvětlíkHA760633Dvořetín
CZ0312Český Krumlov545813SvětlíkHA760641Pasovary
CZ0312Český Krumlov545813SvětlíkHA760625Světlík
CZ0312Český Krumlov545813SvětlíkHA781274Velké Strážné
CZ0312Český Krumlov545821VelešínOA777838Chodeč
CZ0312Český Krumlov545821VelešínOA777846Mojné-Skřidla
CZ0312Český Krumlov545821VelešínOA777820Prostřední Svince-Holkov
CZ0312Český Krumlov545821VelešínOA777854Velešín
CZ0312Český Krumlov545830VětřníHA781193Hašlovice
CZ0312Český Krumlov545830VětřníHA781231Větřní
CZ0312Český Krumlov545830VětřníHA781240Všeměry-Zátoň
CZ0312Český Krumlov545830VětřníHA781215Záhoří u Větřní
CZ0312Český Krumlov545830VětřníHA781258Zátoňské Dvory
CZ0312Český Krumlov536300Věžovatá PláněHA793680Věžovatá Pláně
CZ0312Český Krumlov545848Vyšší BrodHA687111Bolechy
CZ0312Český Krumlov545848Vyšší BrodHA788945Dolní Drkolná
CZ0312Český Krumlov545848Vyšší BrodHA788988Herbertov
CZ0312Český Krumlov545848Vyšší BrodHA788953Hrudkov
CZ0312Český Krumlov545848Vyšší BrodHA788970Studánky u Vyššího Brodu
CZ0312Český Krumlov545848Vyšší BrodHA789003Svatomírov
CZ0312Český Krumlov545848Vyšší BrodHA788996Vyšší Brod
CZ0312Český Krumlov545864Zlatá KorunaOA793027PlešoviceHA
CZ0312Český Krumlov545864Zlatá KorunaOA793035Rájov
CZ0312Český Krumlov545864Zlatá KorunaOA793043Zlatá Koruna
CZ0312Český Krumlov545872ZubčiceHB793698Zubčice
CZ0312Česky Krumlov536237ZvíkovOA704067Chodeč-Zvíkov
CZ0313Jindřichův Hradec562548BednárecOA601349Bednárec
CZ0313Jindřichův Hradec561053BednarečekOA601357Bednareček
CZ0313Jindřichův Hradec561711BlažejovOA605468Blažejov
CZ0313Jindřichův Hradec561711BlažejovOA605476Dvoreček
CZ0313Jindřichův Hradec561711BlažejovOA605484Malý Ratmírov
CZ0313Jindřichův Hradec561711BlažejovOA605492Mutyněves
CZ0313Jindřichův Hradec561711BlažejovOA605506Oldřiš u Blažejova
CZ0313Jindřichův Hradec562742BořetínHA608165Bořetín u Strmilova
CZ0313Jindřichův Hradec507733BřezinaOA614050Březina u Deštné
CZ0313Jindřichův Hradec509191CepOA617466Cep
CZ0313Jindřichův Hradec546054CizkrajovOB617865Cizkrajov
CZ0313Jindřichův Hradec546054CizkrajovOB617873Dolní Bolíkov
CZ0313Jindřichův Hradec546054CizkrajovOB617881Holešice u Cizkrajova
CZ0313Jindřichův Hradec546054CizkrajovOB617890Mutná
CZ0313Jindřichův Hradec509116Červený HrádekOA621064Červený Hrádek u Dačic
CZ0313Jindřichův Hradec546089České VeleniceOA622711České Velenice
CZ0313Jindřichův Hradec546097Český RudolecHA623105Český Rudolec
CZ0313Jindřichův Hradec546097Český RudolecHA623113Dolní Bolíkov-Nová Ves
CZ0313Jindřichův Hradec546097Český RudolecHA737712Dolní Radíkov
CZ0313Jindřichův Hradec546097Český RudolecHA737721Horní Radíkov
CZ0313Jindřichův Hradec546097Český RudolecHA691755Lipnice u Markvarce
CZ0313Jindřichův Hradec546097Český RudolecHA691763Markvarec
CZ0313Jindřichův Hradec546097Český RudolecHA692301Matějovec
CZ0313Jindřichův Hradec546097Český RudolecHA623130Stoječín
CZ0313Jindřichův Hradec546101ČíměřOA747017Bílá u Sedla
CZ0313Jindřichův Hradec546101ČíměřOA623865Číměř
CZ0313Jindřichův Hradec546101ČíměřOA623873Dobrá Voda u ČíměřeHA
CZ0313Jindřichův Hradec546101ČíměřOA747025Lhota u Sedla
CZ0313Jindřichův Hradec546101ČíměřOA705527Nová Ves u Sedla
CZ0313Jindřichův Hradec546101ČíměřOA623881Potočná u Číměře
CZ0313Jindřichův Hradec546101ČíměřOA747033Sedlo u Číměře
CZ0313Jindřichův Hradec561703ČlunekHB624306Člunek
CZ0313Jindřichův Hradec561703ČlunekHB624314Kunějov
CZ0313Jindřichův Hradec561703ČlunekHB624322Lomy u Kunžaku
CZ0313Jindřichův Hradec546127DačiceOA604372Bílkov
CZ0313Jindřichův Hradec546127DačiceOA607533Borek u Dačic
CZ0313Jindřichův Hradec546127DačiceOA624403Dačice
CZ0313Jindřichův Hradec546127DačiceOA629847Dolní Němčice
CZ0313Jindřichův Hradec546127DačiceOA629855Hostkovice u Dolních Němčic
CZ0313Jindřichův Hradec546127DačiceOA651770Hradišťko u Dačic
CZ0313Jindřichův Hradec546127DačiceOA651788Chlumec u Dačic
CZ0313Jindřichův Hradec546127DačiceOA684325Lipolec
CZ0313Jindřichův Hradec546127DačiceOA691411Malý Pěčín
CZ0313Jindřichův Hradec546127DačiceOA670561Prostřední Vydří
CZ0313Jindřichův Hradec546127DačiceOA779695Velký Pěčín
CZ0313Jindřichův Hradec546151DeštnáOA625744Deštná u Jindřichova Hradce
CZ0313Jindřichův Hradec546151DeštnáOA684716Lipovka
CZ0313Jindřichův Hradec529753Dívčí KopyOA705292Dívčí Kopy
CZ0313Jindřichův Hradec562416DobrohošťOA604381Dobrohošť
CZ0313Jindřichův Hradec562467Dolní PěnaOA643653Dolní Pěna
CZ0313Jindřichův Hradec562602Dolní ŽďárOA630438Dolní Žďár u Lásenice
CZ0313Jindřichův Hradec562602Dolní ŽďárOA630446Horní Lhota u Lásenice
CZ0313Jindřichův Hradec562840DomanínOA630586Domanín u Třeboně
CZ0313Jindřichův Hradec507610DoňovOA631027Doňov
CZ0313Jindřichův Hradec560987DrunčeOA632686Drunče
CZ0313Jindřichův Hradec562815DunajoviceOA633828Dunajovice
CZ0313Jindřichův Hradec509141Dvory nad LužnicíOA633925Dvory nad Lužnicí
CZ0313Jindřichův Hradec562637FrahelžOA686689Frahelž
CZ0313Jindřichův Hradec562696Hadravova RosičkaOA705306Hadravova Rosička
CZ0313Jindřichův Hradec562807HalámkyOA636827Halámky
CZ0313Jindřichův Hradec562386HamrOA637017Hamr
CZ0313Jindřichův Hradec546291HatínOA637513Hatín
CZ0313Jindřichův Hradec546291HatínOA637548Stajka
CZ0313Jindřichův Hradec546305HeřmanečHA638455Heřmaneč
CZ0313Jindřichův Hradec598658Horní MeziříčkoOA643564Horní Meziříčko
CZ0313Jindřichův Hradec562785Horní NěmčiceHA643602Horní Němčice
CZ0313Jindřichův Hradec546364Horní PěnaOA643661Horní Pěna
CZ0313Jindřichův Hradec546364Horní PěnaOA643670Malíkov nad Nežárkou
CZ0313Jindřichův Hradec546381Horní RadouňOA643912Horní Radouň
CZ0313Jindřichův Hradec546381Horní RadouňOA643947Starý BozděchovHA
CZ0313Jindřichův Hradec561061Horní SkrýchovOB740322Horní Skrýchov x
CZ0313Jindřichův Hradec562319Horní SlatinaOA644030Horní Slatina
CZ0313Jindřichův Hradec546402HospřízOA645583Hospříz
CZ0313Jindřichův Hradec546402HospřízOA645591Hrutkov
CZ0313Jindřichův Hradec562831HrachovištěOA647632Hrachoviště u Třeboně
CZ0313Jindřichův Hradec546445HříšiceOA649074Hříšice
CZ0313Jindřichův Hradec546445HříšiceOA621072Jersice
CZ0313Jindřichův Hradec546461Chlum u TřeboněOA651630Chlum u Třeboně
CZ0313Jindřichův Hradec546461Chlum u TřeboněOA689165Lutová
CZ0313Jindřichův Hradec546461Chlum u TřeboněOA695351Mirochov
CZ0313Jindřichův Hradec546461Chlum u TřeboněOA797171Žiteč
CZ0313Jindřichův Hradec546500Jarošov nad NežárkouOA645621Hostějeves
CZ0313Jindřichův Hradec546500Jarošov nad NežárkouOA657573Jarošov nad Nežárkou
CZ0313Jindřichův Hradec546500Jarošov nad NežárkouOA687685Lovětín
CZ0313Jindřichův Hradec546500Jarošov nad NežárkouOA657581Matějovec nad Nežárkou
CZ0313Jindřichův Hradec546500Jarošov nad NežárkouOA645630Nekrasín
CZ0313Jindřichův Hradec546500Jarošov nad NežárkouOA645648Rosička
CZ0313Jindřichův Hradec546500Jarošov nad NežárkouOA792365Zdešov
CZ0313Jindřichův Hradec562769JílemHA659941Jílem
CZ0313Jindřichův Hradec545881Jindřichův HradecOA660647Buk u Jindřichova Hradce
CZ0313Jindřichův Hradec545881Jindřichův HradecOA624861Děbolín
CZ0313Jindřichův Hradec545881Jindřichův HradecOA630071Dolní Radouň
CZ0313Jindřichův Hradec545881Jindřichův HradecOA630144Dolní Skrýchov
CZ0313Jindřichův Hradec545881Jindřichův HradecOA660701Horní Žďár u Jindřichova Hradce
CZ0313Jindřichův Hradec545881Jindřichův HradecOA660523Jindřichův Hradec
CZ0313Jindřichův Hradec545881Jindřichův HradecOA624870Matná
CZ0313Jindřichův Hradec545881Jindřichův HradecOA716502Otín u Jindřichova Hradce
CZ0313Jindřichův Hradec545881Jindřichův HradecOA660698Políkno u Jindřichova Hradce
CZ0313Jindřichův Hradec545881Jindřichův HradecOA738689Radouňka
CZ0313Jindřichův Hradec562491KačlehyOA645605Kačlehy
CZ0313Jindřichův Hradec598631Kamenný MalíkovOA662852Kamenný Malíkov
CZ0313Jindřichův Hradec546542Kardašova ŘečiceOA663204Kardašova Řečice
CZ0313Jindřichův Hradec546542Kardašova ŘečiceOA663212Mnich u Kardašovy Řečice x
CZ0313Jindřichův Hradec546542Kardašova ŘečiceOA663221Nítovice x
CZ0313Jindřichův Hradec562688KlecOA666009Klec
CZ0313Jindřichův Hradec509108Kostelní RadouňOA670545Kostelní Radouň
CZ0313Jindřichův Hradec508357Kostelní VydříOA670553Kostelní Vydří
CZ0313Jindřichův Hradec546615KunžakHA649619Kaproun
CZ0313Jindřichův Hradec546615KunžakHA677531Kunžak
CZ0313Jindřichův Hradec546615KunžakHA677540Mosty
CZ0313Jindřichův Hradec546615KunžakHA677558Suchdol u Kunžaku
CZ0313Jindřichův Hradec546615KunžakHA776700Valtínov
CZ0313Jindřichův Hradec546623LáseniceOA679160Lásenice
CZ0313Jindřichův Hradec546666LodhéřovOA686352Lodhéřov
CZ0313Jindřichův Hradec546666LodhéřovOA686361Najdek u LodhéřovaHA
CZ0313Jindřichův Hradec546666LodhéřovOA758477Studnice u Lodhéřova
CZ0313Jindřichův Hradec546674Lomnice nad LužnicíOA686697Lomnice nad Lužnicí
CZ0313Jindřichův Hradec508501LužniceOA689459Lužnice
CZ0313Jindřichův Hradec546712MajdalenaOA689904Majdalena
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová BystřiceHA600075Albeř
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová BystřiceHA704962Artolec
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová BystřiceHA649597Blato u Hůrek
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová BystřiceHA705004Hradiště u Nové Bystřice
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová BystřiceHA649601Hůrky
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová BystřiceHA665461Klášter
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová BystřiceHA649627Klenová u Hůrek
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová BystřiceHA665479Konrac
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová BystřiceHA798622Mnich u Nové Bystřice
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová BystřiceHA704971Nová Bystřice
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová BystřiceHA708046Nový Vojiřov
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová BystřiceHA649635Senotín
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová BystřiceHA754587Skalka u Nové Bystřice
CZ0313Jindřichův Hradec562734Nová OlešnáOA756954Nová Olešná
CZ0313Jindřichův Hradec546801Nová VčelniceOA705322Nová Včelnice
CZ0313Jindřichův Hradec562360Nová Ves nad LužnicíOA705730Krabonoš
CZ0313Jindřichův Hradec562360Nová Ves nad LužnicíOA705756Nová Ves nad Lužnicí
CZ0313Jindřichův Hradec546844Novosedly nad NežárkouOA706981Kolence
CZ0313Jindřichův Hradec546844Novosedly nad NežárkouOA706990Mláka
CZ0313Jindřichův Hradec546844Novosedly nad NežárkouOA707007Novosedly nad Nežárkou
CZ0313Jindřichův Hradec562475Okrouhlá RadouňOA643939Okrouhlá Radouň
CZ0313Jindřichův Hradec507717PečOA718718Lidéřovice
CZ0313Jindřichův Hradec507717PečOA718726Peč
CZ0313Jindřichův Hradec507717PečOA718734Urbaneč
CZ0313Jindřichův Hradec546917PísečnéOB655023Chvaletín
CZ0313Jindřichův Hradec546917PísečnéOB691704Marketa
CZ0313Jindřichův Hradec546917PísečnéOB691712Modletice
CZ0313Jindřichův Hradec546917PísečnéOB720712Nové Sady u Písečného
CZ0313Jindřichův Hradec546917PísečnéOB720721Písečné u Slavonic
CZ0313Jindřichův Hradec546917PísečnéOB749974Slavětín u Slavonic
CZ0313Jindřichův Hradec546917PísečnéOB655031Václavov u Chvaletína
CZ0313Jindřichův Hradec561070PístinaOA720992Pístina
CZ0313Jindřichův Hradec509078PlavskoOA721565Plavsko
CZ0313Jindřichův Hradec507628PlešeOA721697Pleše
CZ0313Jindřichův Hradec546968Pluhův ŽďarOA661481Jižná
CZ0313Jindřichův Hradec546968Pluhův ŽďarOA666092Klenov
CZ0313Jindřichův Hradec546968Pluhuv ŽďarOA721948Mostečný
CZ0313Jindřichův Hradec546968Pluhův ŽďarOA721492Plasná
CZ0313Jindřichův Hradec546968Pluhův ŽďarOA721956Pluhův Zďár
CZ0313Jindřichův Hradec546968Pluhův ŽďarOA724921Pohoří u Kardašovy Řečice
CZ0313Jindřichův Hradec546968Pluhův ŽďarOA746029Samosoly
CZ0313Jindřichův Hradec562459PolštěOA637530Polště
CZ0313Jindřichův Hradec562670PonědražOA725617Ponědraž
CZ0313Jindřichův Hradec562653PonědrážkaOA725625Ponědrážka
CZ0313Jindřichův Hradec546992PopelínHA643629Horní Olešná
CZ0313Jindřichův Hradec546992PopelínHA725722Popelín
CZ0313Jindřichův Hradec561088PříbrazOA735663Příbraz
CZ0313Jindřichův Hradec547069RapšachOA798614Nova Ves u Klikova
CZ0313Jindřichův Hradec547069RapšachOA739375Rapšach
CZ0313Jindřichův Hradec507784RatibořOA739758Ratiboř u Jindřichova Hradce
CZ0313Jindřichův Hradec547085RodvínovOA740331Jindřiš
CZ0313Jindřichův Hradec547085RodvínovOA740349Rodvínov
CZ0313Jindřichův Hradec508004RosečOA741183Roseč
CZ0313Jindřichův Hradec560995RosičkaOA741353Rosička u Deštné
CZ0313Jindřichův Hradec547166SlavoniceOA798827Dolní Bolikov-Rubašov
CZ0313Jindřichův Hradec547166SlavoniceOA750336Kadolec u SlavonicHA
CZ0313Jindřichův Hradec547166SlavoniceOA798525Léštnice
CZ0313Jindřichův Hradec547166SlavoniceOA750344Maříž
CZ0313Jindřichův Hradec547166SlavoniceOA750352Mutišov
CZ0313Jindřichův Hradec547166SlavoniceOA750361Slavonice
CZ0313Jindřichův Hradec547166SlavoniceOA753459StálkovHA
CZ0313Jindřichův Hradec547166SlavoniceOA750379Vlastkovec
CZ0313Jindřichův Hradec561045SmržovOA686701Smržov u Lomnice nad Lužnicí
CZ0313Jindřichův Hradec562378StaňkovOA753548Staňkov
CZ0313Jindřichův Hradec547204Staré HobzíOA706116Nové Dvory
CZ0313Jindřichův Hradec547204Staré HobzíOA754315Nové Hobzí
CZ0313Jindřichův Hradec547204Staré HobzíOA754323Staré Hobzí
CZ0313Jindřichův Hradec547204Staré HobzíOA784184Vnorovice
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod LandštejnemHA798533Dětřiš
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod LandštejnemHA754552Dobrotín
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod LandštejnemHA798541Košlák
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod LandštejnemHA798550Košťálkov
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staře Město pod LandštejnemHA798568Kuní pod Landštejnem
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod LandštejnemHA777404Návary
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod LandštejnemHA798576Pernárec
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod LandštejnemHA754561Podlesí pod Landštejnem
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod LandštejnemHA754579Pomezí pod Landštejnem
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod LandštejnemHA798584Rajchéřov
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod LandštejnemHA798592Romava
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod LandštejnemHA798606Staré Hutě u Veclova
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod LandštejnemHA754595Staré Město pod Landštejnem
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod LandštejnemHA777412Veclov
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod LandštejnemHA754609Vitíněves
CZ0313Jindřichův Hradec547221Stráž nad NežárkouOA629456Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou
CZ0313Jindřichův Hradec547221Stráž nad NežárkouOA629464Dvorce u Stráže nad Nežárkou
CZ0313Jindřichův Hradec547221Stráž nad NežárkouOA756377Stráž nad Nežárkou
CZ0313Jindřichův Hradec547239StrmilovOA621650Česká Olešná
CZ0313Jindřichův Hradec547239StrmilovOA756946Leština u StrmilovaHA
CZ0313Jindřichův Hradec547239StrmilovOA691402Malý Jeníkov
CZ0313Jindřichův Hradec547239StrmilovOA717509PalupínHA
CZ0313Jindřichův Hradec547239StrmilovOA756962Strmilov
CZ0313Jindřichův Hradec547247StříbřecOA683221Libořezy
CZ0313Jindřichův Hradec547247StříbřecOA697583Mnišek
CZ0313Jindřichův Hradec547247StříbřecOA757853Stříbřec
CZ0313Jindřichův Hradec508152StřížoviceOA758094Budkov u Střížovic
CZ0313Jindřichův Hradec508152StřížoviceOA758108Střížovice u Kunžaku
CZ0313Jindřichův Hradec508152StřížoviceOA758116Vlčice u Střížovic
CZ0313Jindřichův Hradec547263StudenáHA630683Domašín u Studené
CZ0313Jindřichův Hradec547263StudenáHA642452Horní Bolíkov
CZ0313Jindřichův Hradec547263StudenáHA643815Horní Pole
CZ0313Jindřichův Hradec547263StudenáHA638463Maršov u Heřmanče
CZ0313Jindřichův Hradec547263StudenáHA711071Olšany u Dačic
CZ0313Jindřichův Hradec547263StudenáHA748714Skrýchov
CZ0313Jindřichův Hradec547263StudenáHA758191Studená
CZ0313Jindřichův Hradec547263StudenáHA759562Sumrakov
CZ0313Jindřichův Hradec547263StudenáHA760404Světlá pod Javořicí
CZ0313Jindřichův Hradec547263StudenáHA779601Velký Jeníkov
CZ0313Jindřichův Hradec547280Suchdol nad LužnicíOA607266Bor
CZ0313Jindřichův Hradec547280Suchdol nad LužnicíOA648060Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí
CZ0313Jindřichův Hradec547280Suchdol nad LužnicíOA666262Klikov
CZ0313Jindřichův Hradec547280Suchdol nad LužnicíOA759147Suchdol nad Lužnicí
CZ0313Jindřichův Hradec547280Suchdol nad LužnicíOA771937Tušť
CZ0313Jindřichův Hradec561029SvětceOA760323Světce
CZ0313Jindřichův Hradec547336TřeboňOA609421Branná
CZ0313Jindřichův Hradec547336TřeboňOA615021Břilice
CZ0313Jindřichův Hradec547336TřeboňOA753742Holičky u Staré Hlíny
CZ0313Jindřichův Hradec547336TřeboňOA735060Přeseka
CZ0313Jindřichův Hradec547336TřeboňOA753726Stará Hlína
CZ0313Jindřichův Hradec547336TřeboňOA770230Třeboň
CZ0313Jindřichův Hradec507644ÚjezdecOB721701Újezdec u Kardašovy Řečice
CZ0313Jindřichův Hradec562599Velký RatmírovOA779709Velký Ratmírov
CZ0313Jindřichův Hradec561037VícemilOB781479Vícemil
CZ0313Jindřichův Hradec507652VišňováOA721719Višňová u Kardašovy Řečice
CZ0313Jindřichův Hradec598640VlčetínecOB705331Vlčetinec
CZ0313Jindřichův Hradec547441VolfířovOA609021BrandlínHA
CZ0313Jindřichův Hradec547441VolfířovOA738069Radlice u Volfířova
CZ0313Jindřichův Hradec547441VolfířovOA744816Řečice
CZ0313Jindřichův Hradec547441VolfířovOA784915Šach
CZ0313Jindřichův Hradec547441VolfířovOA778516Velká Lhota u DačicHA
CZ0313Jindřichův Hradec547441VolfířovOA784923Volfířov
CZ0313Jindřichův Hradec562629VydříOA787531Vydří
CZ0313Jindřichův Hradec508683ZáblatíOA725633Záblatí u Ponědraže
CZ0313Jindřichův Hradec507695ZáhoříOA721727Záhoří
CZ0313Jindřichův Hradec547468ZahrádkyHA790231Horní Dvorce
CZ0313Jindřichův Hradec547468ZahrádkyHA790249Zahrádky
CZ0313Jindřichův Hradec529761ŽďárOB705357Mála Rosička
CZ0313Jindřichův Hradec529761ŽďárOB705349Žďár u Nové Včelnice
CZ0314Písek549258Albrechtice nad Vltavou600229Albrechtice nad VltavouOA
CZ0314Písek549266BernarticeOB602663Bernartice u Milevska
CZ0314Písek549266BernarticeOB602671Bilinka
CZ0314Písek549266BernarticeOB602680Bojenice
CZ0314Písek549266BernarticeOB791407Jestřebice
CZ0314Písek549266BernarticeOB791415Kolišov
CZ0314Písek549266BernarticeOB760064Rakov u Svatkovic
CZ0314Písek549266BernarticeOB791431Srlín
CZ0314Písek549266BernarticeOB760072Svatkovice
CZ0314Písek549266BernarticeOB602698Zběšice
CZ0314Písek562122BoudyOB695483Boudy
CZ0314Písek549291BožeticeOA608840Božetice
CZ0314Písek549291BožeticeOA608858Radíhošť
CZ0314Písek549304BraniceOB609307Branice
CZ0314Písek549321CerhoniceOA617571Cerhonice
CZ0314Písek549347ČížováOA624152Borečnice
CZ0314Písek549347ČížováOA624161Bošovice u Čížové
CZ0314Písek549347ČížováOA624187Krašovice u Čížové
CZ0314Písek549347ČížováOA624195Nová Ves u Čížové
CZ0314Písek549347ČížováOA767743Topélec
CZ0314Písek549347ČížováOA624209Zlivice
CZ0314Písek549363DobevOB626911Nepodřice
CZ0314Písek549363DobevOB626902Oldřichov u Písku
CZ0314Písek549363DobevOB626881Stará Dobev
CZ0314Písek562301Dolní NovosedlyOA789968Dolní Novosedly
CZ0314Písek562301Dolní NovosedlyOA790001Chrastiny
CZ0314Písek549380DrhovleOA632406Brloh u Drhovle
CZ0314Písek549380DrhovleOA632414Drhovle
CZ0314Písek549380DrhovleOA632457Mladotice u Drhovle
CZ0314Písek549380DrhovleOA632473Pamětice u Drhovle
CZ0314Písek549410HrazanyOA647918Dobrošov u Hrazan
CZ0314Písek549410HrazanyOA647926Hrazánky
CZ0314Písek549410HrazanyOA647934Hrazany
CZ0314Písek549410HrazanyOA647942Klisinec
CZ0314Písek549428HrejkoviceOA648094Hrejkovice
CZ0314Písek549428HrejkoviceOA704571Níkovice
CZ0314Písek549428HrejkoviceOA718831Pechova Lhota
CZ0314Písek549452ChyškyHA739766Branišovice u Ratiboře
CZ0314Písek549452ChyškyHA655635Chyšky
CZ0314Písek549452ChyškyHA704831Květuš
CZ0314Písek549452ChyškyHA655643Mezný
CZ0314Písek549452ChyškyHA704849Nosetín
CZ0314Písek549452ChyškyHA655660Podchýšská Lhota
CZ0314Písek549452ChyškyHA739791Ratiboř
CZ0314Písek549452ChyškyHA655678Rohozov
CZ0314Písek549479JetěticeOB659185Jetětice
CZ0314Písek562084JickoviceOA676900Jickovice
CZ0314Písek549509Kostelec nad VltavouOA670201Kostelec nad Vltavou
CZ0314Písek549509Kostelec nad VltavouOA670227Přilepov
CZ0314Písek549509Kostelec nad VltavouOA670235Sobědraž
CZ0314Písek549509Kostelec nad VltavouOA670251Zahrádka u Kovářova
CZ0314Písek549517KovářovOA671398Březí u Kovářova
CZ0314Písek549517KovářovOA671363Dobrá Voda u Kovářova
CZ0314Písek549517KovářovOA789852Chrást u Zahořan
CZ0314Písek549517KovářovOA671380Kovářov
CZ0314Písek549517KovářovOA789895Předbořice u Zahořan
CZ0314Písek549517KovářovOA671401Radvánov
CZ0314Písek549517KovářovOA671428Vepice
CZ0314Písek549517KovářovOA670243Vesec
CZ0314Písek549517KovářovOA671436Vladyčín
CZ0314Písek549517KovářovOA789909Zahořany
CZ0314Písek549517KovářovOA789917Žebrákov u Zahořan
CZ0314Písek561550KožlíOA712230Kožlí u Orlíka
CZ0314Písek549525Králova Lhota672581Králova LhotaS
CZ0314Písek562181KřenoviceOB724343Křenovice
CZ0314Písek509752KřižanovOA609315Křižanov u Branic
CZ0314Písek549541KučeřOB676918Kučeř
CZ0314Písek598801KvětovOB678317Květov
CZ0314Písek598801KvětovOB678325Vůsí
CZ0314Písek549568Lety680788ŠerkovOA
CZ0314Písek549576MilevskoOA626732Drnýštice
CZ0314Písek549576MilevskoOA626741Klisin
CZ0314Písek549576MilevskoOA694673Milevsko
CZ0314Písek549576MilevskoOA626759Něžovice
CZ0314Písek549576MilevskoOA694762Rukáveč
CZ0314Písek549576MilevskoOA778168Velká u Milevska
CZ0314Písek562149MiniceOB696188Minice u Mišovic
CZ0314Písek549584MiroticeOA756822Bořice u Mirotic
CZ0314Písek549584MiroticeOA756831Jarotice
CZ0314Písek549584MiroticeOA695491Lučkovice
CZ0314Písek549584MiroticeOA695505Mirotice
CZ0314Písek549584MiroticeOA617601Radobytce
CZ0314Písek549584MiroticeOA756849Stráž u Mirotic
CZ0314Písek549584MiroticeOA756857Strážovice u Mirotic
CZ0314Písek549592MiroviceOB606898Boješice
CZ0314Písek549592MiroviceOB696170Kakovice
CZ0314Písek549592MiroviceOB695726Mirovice
CZ0314Písek549592MiroviceOB606901Ohař
CZ0314Písek549592MiroviceOB721875Plíškovice
CZ0314Písek549592MiroviceOB721883Ráztely
CZ0314Písek549592MiroviceOB767883Touškov
CZ0314Písek549606MišoviceOA696196Mišovice
CZ0314Písek549606MišoviceOA696200Pohoří u Mirovic
CZ0314Písek549606MišoviceOA761621Svučice
CZ0314Písek549614MyslínOA700631Myslín
CZ0314Písek529877OkrouhláOB609323Okrouhlá u Branic
CZ0314Písek598828OsekOA712884Osek u Milevska
CZ0314Písek549711OstrovecOB716120Dědovice
CZ0314Písek549711OstrovecOB716138Dolní Ostrovec
CZ0314Písek549711OstrovecOB716146Horní Ostrovec
CZ0314Písek562254PasekyOA765007Paseky u Tálina
CZ0314Písek549240PísekOB720909Hradiště u Písku
CZ0314Písek549240PísekOB747220Nový Dvůr u Písku
CZ0314Písek549240PísekOB720755Písek
CZ0314Písek549240PísekOB747238Semice u Písku
CZ0314Písek549240PísekOB751235Smrkovice
CZ0314Písek549754Podolí IOB724360Podolí I
CZ0314Písek561509Probulov672602ProbulovS
CZ0314Písek549771Protivín674303Krč u ProtivínaOA
CZ0314Písek549771Protivín700771MaleticeOA
CZ0314Písek549771Protivín674311Těšínov u ProtivínaOA
CZ0314Písek561517PřeborovOA734128Přeborov
CZ0314Písek509621PředoticeOA724408Kožlí u Čížové
CZ0314Písek509621PředoticeOA724416Křešice u Čížové
CZ0314Písek509621PředoticeOA724424Malčice u Mirotic
CZ0314Písek509621PředoticeOA724432Podolí II
CZ0314Písek509621PředoticeOA724441Soběšice u Předotic
CZ0314Písek509621PředoticeOA724459Šamonice
CZ0314Písek509621PředoticeOA724467Třebkov
CZ0314Písek549797PřeštěniceOA735213Držkrajov
CZ0314Písek549797PřeštěniceOA735230Přeštěnice
CZ0314Písek549797PřeštěniceOA735248Týnice
CZ0314Písek549843SepekovOA747599Lišnice u Sepekova
CZ0314Písek549843SepekovOA747602Sepekov
CZ0314Písek549843SepekovOA747611Zálší u Sepekova
CZ0314Písek549860Slabčice749281SlabčiceOA
CZ0314Písek549878Smetanova LhotaOB750867Smetanova Lhota
CZ0314Písek529885StehloviceOA609331Stehlovice
CZ0314Písek549932TálinOB765015Tálin
CZ0314Písek562271TemešvárOA656666Temešvár
CZ0314Písek549975VeselíčkoOB780821Bilina
CZ0314Písek549975VeselíčkoOB780839Veselíčko u Milevska
CZ0314Písek598852VlksiceOA784168Střitež u Milevska
CZ0314Písek598852VlksiceOA784176Vlksice
CZ0314Písek562289VojníkovOB786136Držov
CZ0314Písek562289VojníkovOB786144Louka nad Otavou
CZ0314Písek562289VojníkovOB786152Vojníkov
CZ0314Písek549991VražOA785733Vráž u Písku
CZ0314Písek550001VrcoviceOA786161Vrcovice
CZ0314Písek550027ZáhoříOB789992Horní Záhoří u Písku
CZ0314Písek550027ZáhoříOB656640Jamný
CZ0314Písek550027ZáhoříOB656658Kašina Hora
CZ0314Písek550027ZáhoříOB790028Svatonice
CZ0314Písek550035ZbelitovOA791385Zbelitov
CZ0314Písek550043ZběšičkyOB791393Hanov
CZ0314Písek550043ZběšičkyOB791423Popovec u Zběšiček
CZ0314Písek550043ZběšičkyOB791440Zběšičky
CZ0314Písek550060ZhořOA792837Blehov
CZ0314Písek550060ZhořOA792870Březí u Milevska
CZ0314Písek550060ZhořOA792845Osletín
CZ0314Písek550060ZhořOA792861Zhoř u Milevska
CZ0314Písek562165Zvíkovské PodhradíOA793981Zvíkovské Podhradí
CZ0314Písek598861ŽďárOB795097Nová Ves u Protivína
CZ0314Písek598861ŽďárOB795101Žďar u Protivína
CZ0315Prachatice537241BabiceOB655244Babice u Netolic
CZ0315Prachatice537241BabiceOB655279Zvěřetice
CZ0315Prachatice550116BohumiliceHA606375Bohumilice v Čechách
CZ0315Prachatice537527BohuniceOA772054Bohunice u Tvrzic
CZ0315Prachatice545902Borová LadaHA707899Borová Lada
CZ0315Prachatice545902Borová LadaHA707953Černá Lada
CZ0315Prachatice545902Borová LadaHA707961Knížecí Pláně
CZ0315Prachatice545902Borová LadaHA707911Nový Svět u Borových Lad
CZ0315Prachatice545902Borová LadaHA707929Paseka u Borových Lad
CZ0315Prachatice545902Borová LadaHA707937Svinná Lada
CZ0315Prachatice545902Borová LadaHA707945Šindlov
CZ0315Prachatice545902Borová LadaHA707970Zahrádky u Borových Lad
CZ0315Prachatice550124BošiceHA608513Bošice
CZ0315Prachatice550124BošiceHA608530Budilov
CZ0315Prachatice550124BošiceHA608548Hradčany u Čkyně
CZ0315Prachatice561576BudkovOA615579Budkov u Husince
CZ0315Prachatice537519BukHA764167Buk pod Boubínem
CZ0315Prachatice537519BukHA764213Včelná pod Boubínem
CZ0315Prachatice537519BukHA764221Vyšovatka
CZ0315Prachatice550159BušanoviceHA616273Bušanovice
CZ0315Prachatice550159BušanoviceHA616281Dolní Nakvasovice
CZ0315Prachatice550159BušanoviceHA616290Horní Nakvasovice
CZ0315Prachatice550167ČkyněHA624217Čkyně
CZ0315Prachatice550167ČkyněHA624225Dolany u Čkyně
CZ0315Prachatice550167ČkynéHA624241Horosedly u Čkyně
CZ0315Prachatice550167ČkyněHA624268Onšovice u Čkyně
CZ0315Prachatice550167ČkyněHA624276Předenice u Čkyně
CZ0315Prachatice550167ČkyněHA624284Spůle u Čkyně
CZ0315Prachatice537187DrslaviceHA679551Švihov u Lažišť
CZ0315Prachatice550183DubOA633186Borčice
CZ0315Prachatice550183DubOA633194Dub u Prachatic
CZ0315Prachatice550183DubOA633208Dubská Lhota
CZ0315Prachatice550183DubOA633216Dvorec u Dubu
CZ0315Prachatice550183DubOA633224Javorníce u Dubu
CZ0315Prachatice537144DvoryHA679518Dvory u Lažišť
CZ0315Prachatice550205Horní VltaviceHA644633Březová Lada
CZ0315Prachatice550205Horní VltaviceHA644595Horní Vltavice
CZ0315Prachatice550205Horní VltaviceHA644641Polka
CZ0315Prachatice550205Horní VltaviceHA644625Račí
CZ0315Prachatice550205Horní VltaviceHA644650Slatina u Horní Vltavice
CZ0315Prachatice550205Horní VltaviceHA644668Žlibky
CZ0315Prachatice550221HracholuskyOA647608Hracholusky u Prachatic
CZ0315Prachatice550221HracholuskyOA647616Obora u Hracholusk
CZ0315Prachatice550221HracholuskyOA797251Vrbice u ŽitnéHA
CZ0315Prachatice550221HracholuskyOA797260Žitná u Netolic
CZ0315Prachatice550230HusinecOA649694Horouty
CZ0315Prachatice550230HusinecOA649708Husinec
CZ0315Prachatice550230HusinecOA649716Výrov u Husince
CZ0315Prachatice550248ChlumanyOA651702Chlumany
CZ0315Prachatice550264ChrobolyHA654141Chroboly
CZ0315Prachatice550264ChrobolyHA654213Lažišťko
CZ0315Prachatice550264ChrobolyHA654159Leptač
CZ0315Prachatice550264ChrobolyHA654175Ovesné
CZ0315Prachatice550264ChrobolyHA654191Rohanov u Prachatic
CZ0315Prachatice550264ChrobolyHA654205Záhoří u Chrobol
CZ0315Prachatice537420ChvaloviceOB655252Chvalovice u Netolic
CZ0315Prachatice537136KratušínHA679526Chlístov u Lažišt
CZ0315Prachatice537136KratušínHA679534Kratušín
CZ0315Prachatice561673KřišťanovHA676331Křišťanov
CZ0315Prachatice550329KtišHA676772Dobročkov
CZ0315Prachatice550329KtišHA676837Křižovice u Ktiše
CZ0315Prachatice550329KtišHA676781Ktiš
CZ0315Prachatice550329KtišHA676802Smědeč
CZ0315Prachatice563978Kubova HuťHA644609Kubova Huť
CZ0315Prachatice550337KvildaHA678368Bučina u Kvildy
CZ0315Prachatice550337KvildaHA678350Kvilda
CZ0315Prachatice550345LažištěHA679542Lažiště
CZ0315Prachatice561649LčoviceHA624250Lčovice
CZ0315Prachatice550353LenoraHA679933Houžná
CZ0315Prachatice550353LenoraHA679950Lenora
CZ0315Prachatice550353LenoraHA679976Vlčí Jámy
CZ0315Prachatice550361LheniceOA642959Dolní Chrášťany
CZ0315Prachatice550361LheniceOA642967Horní Chrášťany
CZ0315Prachatice550361LheniceOA769339Hoříkovice
CZ0315Prachatice550361LheniceOA680877Hrbov u Lhenic
CZ0315Prachatice550361LheniceOA680885Lhenice
CZ0315Prachatice550361LheniceOA769347Třebanice
CZ0315Prachatice550361LheniceOA680893Třešňový ÚjezdecHA
CZ0315Prachatice550361LheniceOA680907VadkovHA
CZ0315Prachatice550361LheniceOA680915Vodice u Lhenic
CZ0315Prachatice537071LipoviceOA633241Lipovice
CZ0315Prachatice537322LužiceOB655261Lužice u Netolic
CZ0315Prachatice550418Malovice691216KrtelyOA
CZ0315Prachatice550426MičoviceHA693928Frantoly
CZ0315Prachatice550426MičoviceHA693936Jáma
CZ0315Prachatice550426MičoviceHA693944Klenovice u Mičovic
CZ0315Prachatice550426MičoviceHA693952Mičovice
CZ0315Prachatice550426MičoviceHA693961Ratiborova Lhota
CZ0315Prachatice550434NebahovyHA701688Jelemek
CZ0315Prachatice550434NebahovyHA672637Královice
CZ0315Prachatice550434NebahovyHA701696Lažíšťka
CZ0315Prachatice550434NebahovyHA701700Nebahovy
CZ0315Prachatice550434NebahovyHA792284Zdenice
CZ0315Prachatice550442NetoliceOB703940Netolice
CZ0315Prachatice529893NicovHA753432Milov
CZ0315Prachatice529893NicovHA753343Nicov
CZ0315Prachatice529893NicovHA753360Řetenice u Stach
CZ0315Prachatice529893NicovHA753394Studenec u Stach
CZ0315Prachatice550451Nová PecHA705225Nová Pec
CZ0315Prachatice550451Nová PecHA796379Pěkná
CZ0315Prachatice561568Nové HutěHA707902Nové Hutě
CZ0315Prachatice537543PěčnovHA651711Pěčnov
CZ0315Prachatice550094PrachaticeHA732737Kahov
CZ0315Prachatice550094PrachaticeHA682888Libinské Sedlo
CZ0315Prachatice550094PrachaticeHA732745Oseky
CZ0315Prachatice550094PrachaticeHA682896Perlovice
CZ0315Prachatice550094PrachaticeHA732630Prachatice
CZ0315Prachatice550094PrachaticeHA732753Stádla
CZ0315Prachatice550094PrachaticeHA732711Staré Prachatice
CZ0315Prachatice550094PrachaticeHA732761Volovice
CZ0315Prachatice550485RadhosticeHA737615Libotyně
CZ0315Prachatice550485RadhosticeHA737623Lštění u Radhostic
CZ0315Prachatice550485RadhosticeHA737631Radhostice
CZ0315Prachatice550515StachyHA792543Jaroškov
CZ0315Prachatice550515StachyHA753386Stachy
CZ0315Prachatice550515StachyHA753416Úbislav
CZ0315Prachatice550523StožecHA755664České Žleby
CZ0315Prachatice550523StožecHA755702Horní Cazov
CZ0315Prachatice550523StožecHA755711Radvanovice
CZ0315Prachatice550523StožecHA755699Stožec
CZ0315Prachatice550531StrážnýHA798509Dolní Cazov
CZ0315Prachatice550531StrážnýHA756695Dolní Světlé Hory
CZ0315Prachatice550531StrážnýHA756661Hliniště
CZ0315Prachatice550531StrážnýHA756709Horní Světlé Hory
CZ0315Prachatice550531StrážnýHA756679Řasnice
CZ0315Prachatice550531StrážnýHA756717Silnice
CZ0315Prachatice550531StrážnýHA756725Stodůlky u Strážného
CZ0315Prachatice550531StrážnýHA756687Strážný
CZ0315Prachatice550540Strunkovice nad BlanicíOA757110Protivec
CZ0315Prachatice550540Strunkovice nad BlanicíOA757128Strunkovice nad Blanicí
CZ0315Prachatice550540Strunkovice nad BlanicíOA757136Svojnice
CZ0315Prachatice550540Strunkovice nad BlanicíOA757144Šipoun
CZ0315Prachatice550540Strunkovice nad BlanicíOA779512Velký Bor u Strunkovic
CZ0315Prachatice550540Strunkovice nad BlanicíOA757152Žíchovec
CZ0315Prachatice550558Svatá MaříHA763900Smrčná u Čkyně
CZ0315Prachatice550558Svatá MaříHA759970Svatá Maří
CZ0315Prachatice550558Svatá MaříHA763918Štítkov
CZ0315Prachatice550558Svatá MaříHA759988Trhonín
CZ0315Prachatice550574Šumavské HostíceHA764175Kosmo
CZ0315Prachatice550574Šumavské HostíceHA764205Šumavské Hoštice
CZ0315Prachatice550574Šumavské HostíceHA794678Vojslavice u Žárovné
CZ0315Prachatice550582TěšoviceOA766836Běleč u Těšovic
CZ0315Prachatice550582TěšoviceOA766852Těšovice u Prachatic
CZ0315Prachatice550604TvrziceOA772062Tvrzice
CZ0315Prachatice537535ÚjezdecOA772071Újezdec u Tvrzic
CZ0315Prachatice550621VacovHA602515Benešova Hora
CZ0315Prachatice550621VacovHA602523Čábuze
CZ0315Prachatice550621VacovHA657841Javorník u Stach
CZ0315Prachatice550621VacovHA681024Lhota nad Rohanovem
CZ0315Prachatice550621VacovHA776068Miřetice u Vacova
CZ0315Prachatice550621VacovHA776076Mladíkov
CZ0315Prachatice550621VacovHA794562Nespice
CZ0315Prachatice550621VacovHA734179Přečín
CZ0315Prachatice550621VacovHA740357Rohanov
CZ0315Prachatice550621VacovHA776092Vacov
CZ0315Prachatice550621VacovHA776106Vlkonice u Vacova
CZ0315Prachatice550621VacovHA794589Žár u Čkyně
CZ0315Prachatice550647VimperkHA665525Arnoštka
CZ0315Prachatice550647VimperkHA608602Bořanovice u Vimperka
CZ0315Prachatice550647VimperkHA608611Boubská
CZ0315Prachatice550647VimperkHA646466Hrabice
CZ0315Prachatice550647VimperkHA665592Huťský Dvůr
CZ0315Prachatice550647VimperkHA665533Klašterec u Vimperka
CZ0315Prachatice550647VimperkHA665541Korkusova Huť
CZ0315Prachatice550647VimperkHA646482Křesanov
CZ0315Prachatice550647VimperkHA665550Lipka u Vimperka
CZ0315Prachatice550647VimperkHA665568Michlova Huť
CZ0315Prachatice550647VimperkHA608629Pravětín
CZ0315Prachatice550647VimperkHA665576Skláře u Vimperka
CZ0315Prachatice550647VimperkHA665584Solná Lhota
CZ0315Prachatice550647VimperkHA608637Veselka u Vimperka
CZ0315Prachatice550647VimperkHA782084Vimperk
CZ0315Prachatice550647VimperkHA782149Výškovice u Vimperka
CZ0315Prachatice550655VitějoviceOA782670Vitějovice
CZ0315Prachatice550663Vlachovo BřezíHA629294Dachov
CZ0315Prachatice550663Vlachovo BřezíHA629308Dolní Kožlí
CZ0315Prachatice550663Vlachovo BřezíHA629316Horní Kožlí
CZ0315Prachatice550663Vlachovo BřezíHA652326Chocholatá Lhota
CZ0315Prachatice550663Vlachovo BřezíHA629324Mojkov
CZ0315Prachatice550663Vlachovo BřezíHA773328Uhřice u Vlachova Březí
CZ0315Prachatice550663Vlachovo BřezíHA783293Vlachovo Březí
CZ0315Prachatice550671VolaryHA784745Cudrovice
CZ0315Prachatice550671VolaryHA784753Horní Sněžná
CZ0315Prachatice550671VolaryHA784681Chlum u Volar
CZ0315Prachatice550671VolaryHA784699Krejčovice
CZ0315Prachatice550671VolaryHA784702Milešice
CZ0315Prachatice550671VolaryHA784711Mlynářovice u Volar
CZ0315Prachatice550671VolaryHA784737Volary
CZ0315Prachatice529915VrbiceHA776114Vrbice u Vacova
CZ0315Prachatice550680ZáblatíHA789101Albrechtovice
CZ0315Prachatice550680ZáblatíHA789127Hlásná Lhota
CZ0315Prachatice550680ZáblatíHA789135Horní Záblatí
CZ0315Prachatice550680ZáblatíHA789143Křišťanovice u Záblatí
CZ0315Prachatice550680ZáblatíHA789194Petrovice u Záblatí
CZ0315Prachatice550680ZáblatíHA789151Řepešín
CZ0315Prachatice550680ZáblatíHA789160Saladin
CZ0315Prachatice550680ZáblatíHA789178Záblatí u Prachatic
CZ0315Prachatice550680ZáblatíHA789186Zvěřenice
CZ0315Prachatice537195ZábrdíHA679569Zábrdí u Lažišť
CZ0315Prachatice550698ZálezlyHA747637Setěchovice
CZ0315Prachatice550698ZálezlyHA790656Zálezly u Čkyně
CZ0315Prachatice550701ZbytinyHA792144Koryto
CZ0315Prachatice550701ZbytinyHA792152Skřiněřov
CZ0315Prachatice550701ZbytinyHA792161Spálenec
CZ0315Prachatice550701ZbytinyHA682900Sviňovice
CZ0315Prachatice550701ZbytinyHA792179Zbytiny
CZ0315Prachatice550728ZdíkovHA792527Branišov u Zdíkovce
CZ0315Prachatice550728ZdíkovHA792535Hodonín u Zdíkovce
CZ0315Prachatice550728ZdíkovHA792454Masákova Lhota
CZ0315Prachatice550728ZdíkovHA792471Putkov
CZ0315Prachatice550728ZdíkovHA792489Račov
CZ0315Prachatice550728ZdíkovHA792501Zdíkov
CZ0315Prachatice550728ZdíkovHA792551Zdíkovec
CZ0315Prachatice550728ZdíkovHA792519Žírec
CZ0315Prachatice529923ŽárovnáHA794686Žárovná
CZ0315Prachatice550761ŽelnavaHA796395Želnava
CZ0315Prachatice537209ŽernoviceHA701718Žernovice
CZ0316Strakonice550809BavorovOA601179Bavorov
CZ0316Strakonice550809BavorovOA636657Blanice
CZ0316Strakonice550809BavorovOA623776Čichtice
CZ0316Strakonice550809BavorovOA760862Svinětice
CZ0316Strakonice550809BavorovOA601195Tourov
CZ0316Strakonice550809BavorovOA672327ÚtěšovHA
CZ0316Strakonice550817BělčiceOA601870Bělčice
CZ0316Strakonice550817BělčiceOA645796Hostišovice
CZ0316Strakonice550817BělčiceOA645818Podruhlí
CZ0316Strakonice550817BělčiceOA767191Tisov
CZ0316Strakonice550817BělčiceOA774031Újezdec u Bělčic
CZ0316Strakonice550817BělčiceOA790281Záhrobí
CZ0316Strakonice550817BělčiceOA791288Závišín u Bělčic
CZ0316Strakonice598895BezdědoviceOA603457Bezdědovice
CZ0316Strakonice550833BílskoOA604569Bílsko u Vodňan
CZ0316Strakonice550833BílskoOA703974Netonice
CZ0316Strakonice550833BílskoOA790834Záluží u Vodňan
CZ0316Strakonice550850BlatnáOA605212Blatenka
CZ0316Strakonice550850BlatnáOA605247Blatná
CZ0316Strakonice550850BlatnáOA619060Čekanice
CZ0316Strakonice550850BlatnáOA631558Drahenický MálkovHA
CZ0316Strakonice550850BlatnáOA689726Hněvkov u Mačkova
CZ0316Strakonice550850BlatnáOA605221Jindřichovice u Blatenky
CZ0316Strakonice550850BlatnáOA619078Milčice u Čekanic
CZ0316Strakonice550850BlatnáOA748005Skaličany
CZ0316Strakonice537063BratroniceOA789291Bratronice
CZ0316Strakonice530018BřezíOA613894Březí u Blatné
CZ0316Strakonice560171BudyněOA615609Budyně
CZ0316Strakonice529966BuziceOB616401Buzice
CZ0316Strakonice550906Cehnice633844DunoviceOA
CZ0316Strakonice510068ČečeloviceOA618781Čečelovice
CZ0316Strakonice550922Čejetice696935MladějoviceOA
CZ0316Strakonice550922Čejetice696943Sedliště u MladějovicOA
CZ0316Strakonice550949ČepřoviceOA619612Čepřovice
CZ0316Strakonice550949ČepřoviceOA660973Jiřetice u Čepřovic
CZ0316Strakonice550949ČepřoviceOA660981Koječín
CZ0316Strakonice550957ČešticeHA623296Češtice
CZ0316Strakonice550957ČešticeHA631345Doubravice u Volyně
CZ0316Strakonice550957ČešticeHA701165Krušlov
CZ0316Strakonice550957ČešticeHA701173Nahořany u Čkyně
CZ0316Strakonice550957ČešticeHA623318Nuzín
CZ0316Strakonice550957ČešticeHA631353Počátky u Volyně
CZ0316Strakonice550957ČešticeHA623326Radešov u Češtic
CZ0316Strakonice550957ČešticeHA631361Střídka
CZ0316Strakonice550981DoubraviceOA631248Doubravice u Strakonic
CZ0316Strakonice550981DoubraviceOA631264Nahošín
CZ0316Strakonice551015DrahoniceOA600083Albrechtice
CZ0316Strakonice551015DrahoniceOA631710Drahonice
CZ0316Strakonice560219DrachkovOA726923Drachkov u Strakonic
CZ0316Strakonice551023DrážovHA632261Dobrš
CZ0316Strakonice551023DrážovHA632279Drážov
CZ0316Strakonice551023DrážovHA632287Kváskovice u Drážova
CZ0316Strakonice551023DrážovHA632295Zálesí u Drážova
CZ0316Strakonice560243DroužeticeOA632562Černíkov u Strakonic
CZ0316Strakonice560243DroužeticeOA632571Droužetice
CZ0316Strakonice551040DřešínHA632864Dřešín
CZ0316Strakonice551040DřešínHA632872Dřešínek
CZ0316Strakonice551040DřešínHA632899Chvalšovice
CZ0316Strakonice551597HajanyOA636533Hajany u Blatné
CZ0316Strakonice561690HájekOA636665Hájek u Bavorova
CZ0316Strakonice536628HlupínOA639915Hlupín
CZ0316Strakonice536369HornosínOA644765Hornosín
CZ0316Strakonice551104HosloviceHA645541Hodějov
CZ0316Strakonice551104HosloviceHA645559Hoslovice
CZ0316Strakonice551104HosloviceHA645567Škrobočov
CZ0316Strakonice551121HošticeOA646164Hoštice u Volyně
CZ0316Strakonice551139ChelčiceOA651117Chelčice
CZ0316Strakonice529982ChlumOA651494Chlum u Blatné
CZ0316Strakonice536903ChobotOB775754Chobot
CZ0316Strakonice551155ChrášťoviceOA654108Chrášťovice
CZ0316Strakonice551155ChrášťoviceOA654116Klínovice
CZ0316Strakonice551163JinínOA660710Jinín
CZ0316Strakonice551163JinínOA660736Zorkovice
CZ0316Strakonice551180KadovOA661929Kadov u Blatné
CZ0316Strakonice551180KadovOA661937Lnářský Málkov
CZ0316Strakonice551180KadovOA661945Mračov
CZ0316Strakonice551180KadovOA725111Pole
CZ0316Strakonice551180KadovOA661953Vrbno
CZ0316Strakonice536946KaleniceOA662151Kalenice
CZ0316Strakonice560405KladrubyOA665321Kladruby u Strakonic
CZ0316Strakonice536601KoceloviceOA667579Kocelovice
CZ0316Strakonice536342KrajníčkoOA672319Krajníčko
CZ0316Strakonice551261KraselovHB673145Kraselov
CZ0316Strakonice551261KraselovHB673170Mladotice u Kraselova
CZ0316Strakonice536954KrejniceOA674346Krejnice
CZ0316Strakonice536555Krty-HradecOA675181Krty u Strakonic
CZ0316Strakonice560391KuřimanyOA677671Kuřimany
CZ0316Strakonice536750KváskoviceOA678201Kváskovice
CZ0316Strakonice598950LažánkyOA605239Lažánky
CZ0316Strakonice560197LažanyOA631256Lažany u Doubravice
CZ0316Strakonice536831LiběticeOA752495Libětice
CZ0316Strakonice551341LitochoviceOA685381Litochovice u Volyně
CZ0316Strakonice551341LitochoviceOA685399NeuslužiceHA
CZ0316Strakonice551341LitochoviceOA685402Střitež u Volyně
CZ0316Strakonice551350LnářeOA686247Lnaře
CZ0316Strakonice551350LnářeOA686255Zahorčice u Lnář
CZ0316Strakonice536822LomOA686549Lom u Blatné
CZ0316Strakonice536822LomOA686557Míreč
CZ0316Strakonice536466MačkovOA689734Mačkov
CZ0316Strakonice551384MaleniceOA690724Malenice
CZ0316Strakonice551392MečichovOA692409Mečichov
CZ0316Strakonice536415MěkynecHA604577Měkynec
CZ0316Strakonice536539MilejoviceOA646172Milejovice
CZ0316Strakonice551414MiloňoviceOA695092Miloňovice
CZ0316Strakonice551414MiloňoviceOA695114Sudkovice
CZ0316Strakonice536563MnichovOA697443Mnichov
CZ0316Strakonice551473MyšticeOB700835Kožlí u Myštic
CZ0316Strakonice551473MyšticeOB700851Myštice
CZ0316Strakonice551473MyšticeOB700894Vahlovice
CZ0316Strakonice551473MyšticeOB700908Výšice
CZ0316Strakonice536644NebřehoviceOA701840Nebřehovice
CZ0316Strakonice536644NebřehoviceOA701858Zadní Ptákovice
CZ0316Strakonice536474NěmčiceOA702951Němčice u Volyně
CZ0316Strakonice536725NěměticeOA704521Němětice
CZ0316Strakonice551520NihošoviceOA774111Jetišov
CZ0316Strakonice551520NihošoviceOA704539Nihošovice
CZ0316Strakonice536962NišoviceHA704636Nišovice
CZ0316Strakonice560201Nová VesHA782505Lhota pod Kůstrým
CZ0316Strakonice560201Nová VesHA705535Nová Ves u Strakonic
CZ0316Strakonice560201Nová VesHA782513Víska u Strakonic
CZ0316Strakonice551554NovosedlyOB706892Koclov
CZ0316Strakonice551554NovosedlyOB706906Novosedly u Strakonic
CZ0316Strakonice551554NovosedlyOB706914Sloučín
CZ0316Strakonice551562OsekOB712892Jemnice u Oseka
CZ0316Strakonice551562OsekOB712906Malá Turná
CZ0316Strakonice551562OsekOB712914Osek u Radomyšle
CZ0316Strakonice551562OsekOB712922Petrovice u Oseká
CZ0316Strakonice551562OsekOB742104Rohozná u Rovné
CZ0316Strakonice551571ParačovOA717649Paračov
CZ0316Strakonice598887PivkoviceOA721182Pivkovice
CZ0316Strakonice551619PracejoviceOA726931MakarovHA
CZ0316Strakonice551619PracejoviceOA726940Pracejovice
CZ0316Strakonice551627PředmířOA693537Metly
CZ0316Strakonice551627PředmířOA734349Předmíř
CZ0316Strakonice551627PředmířOA745791Říště
CZ0316Strakonice551627PředmířOA790923Zámlyní
CZ0316Strakonice536792Přední ZboroviceOA757161Přední Zborovice
CZ0316Strakonice551635PředslaviceOA734454Kakovice u Volyně
CZ0316Strakonice551635PředslaviceOA734462Marčovice
CZ0316Strakonice551635PředslaviceOA734471Předslavice
CZ0316Strakonice551635PředslaviceOA734489Úlehle u Předslavic
CZ0316Strakonice551635PředslaviceOA734497Všechlapy u Volyně
CZ0316Strakonice536547PřechoviceOA646181Přechovice
CZ0316Strakonice536423RadějoviceOA703982Radějovice u Netonic
CZ0316Strakonice551660RadomyšlOA738204Domanice
CZ0316Strakonice551660RadomyšlOA738239Kaletice
CZ0316Strakonice551660RadomyšlOA740586Láz u Radomyšle
CZ0316Strakonice551660RadomyšlOA738212Leskovice u Radomyšle
CZ0316Strakonice551660RadomyšlOA632589Podolí u Strakonic
CZ0316Strakonice551660RadomyšlOA738221Radomyšl
CZ0316Strakonice551660RadomyšlOA740594Rojice
CZ0316Strakonice551678RadošoviceOA738581Kapsova Lhota
CZ0316Strakonice551678RadošoviceOA759937Milíkovice
CZ0316Strakonice551678RadošoviceOA738590Radošovice u Strakonic
CZ0316Strakonice551678RadošoviceOA759945Svaryšov
CZ0316Strakonice536849ŘepiceOA742121Řepice
CZ0316Strakonice551716SedliceOA700495Holušice u Mužetic
CZ0316Strakonice551716SedliceOA700509Mužetice
CZ0316Strakonice551716SedliceOA746886Němčice u Sedlice
CZ0316Strakonice551716SedliceOA746894Sedlice u Blatné
CZ0316Strakonice598909SkályOA678210Skály u Kváskovic
CZ0316Strakonice551741SkočiceOB674061Lidmovice
CZ0316Strakonice551741SkočiceOB748315Skočice
CZ0316Strakonice551759SousedoviceOA752509SmiradiceHA
CZ0316Strakonice551759SousedoviceOA752517Sousedovice
CZ0316Strakonice530034StožiceOA755729Křepice u Vodňan
CZ0316Strakonice530034StožiceOA755745Stožice
CZ0316Strakonice550787Strakonice755931Přední PtákoviceOA
CZ0316Strakonice551775StrašiceHA756211Strašice v Pošumaví
CZ0316Strakonice551775StrašiceHA762717Škůdra
CZ0316Strakonice536784Strunkovice nad VolyňkouOA757179Strunkovice nad Volyňkou
CZ0316Strakonice551791Střelské HošticeOA671614Kozlov nad Otavou
CZ0316Strakonice551791Střelské HošticeOA747041Sedlo u Horažďovic
CZ0316Strakonice551791Střelské HošticeOA757489Střelské Hoštice
CZ0316Strakonice551791Střelské HošticeOA747050Střelskohoštická Lhota
CZ0316Strakonice551830ŠkvořeticeOA762750Pacelice
CZ0316Strakonice551830ŠkvořeticeOA762768Škvořetice
CZ0316Strakonice536920ŠtěchoviceOA763276Štěchovice
CZ0316Strakonice536598TchořoviceOB766976Tchořovice
CZ0316Strakonice536512TruskoviceOA651125Truskovice
CZ0316Strakonice551899TřebohosticeOA770175Třebohostice
CZ0316Strakonice551899TřebohosticeOA770191Zadní Zborovice
CZ0316Strakonice536679TřešoviceOA660728Třešovice
CZ0316Strakonice536695ÚlehleOA774120Radkovice
CZ0316Strakonice536695ÚlehleOA774138Švejcarova LhotaHA
CZ0316Strakonice536695ÚlehleOA774146Úlehle
CZ0316Strakonice563951ÚniceOA770167Hubenov u Třebohostic
CZ0316Strakonice563951ÚniceOA770183Únice
CZ0316Strakonice551937UzeniceOB775771Uzenice
CZ0316Strakonice536890UzeničkyOA775789Uzeničky
CZ0316Strakonice536504VacoviceHA701181Vacovice
CZ0316Strakonice536741Velká TurnáOA712931Velká Turná
CZ0316Strakonice551961VoleniceOA765261Ohrazenice u Tažovic
CZ0316Strakonice551961VoleniceOA765279TažoviceHA
CZ0316Strakonice551961VoleniceOA674354VojniceHA
CZ0316Strakonice551961VoleniceOA784834Volenice
CZ0316Strakonice551970VolyněHA704628Černětice
CZ0316Strakonice551970VolyněHA704644Račí u Nišovic
CZ0316Strakonice551970VolyněHA784940Starov
CZ0316Strakonice551970VolyněHA784958Volyně
CZ0316Strakonice551970VolyněHA784966Zechovice
CZ0316Strakonice551988ZáboříOA789313Záboří u Blatné
CZ0316Strakonice536482ZahorčiceOA789798Zahorčice u Volyně
CZ0316Strakonice536873ZvotokyHA762725Zvotoky
CZ0317Tábor560448BělečOA601896Běleč u Mladé Vožice
CZ0317Tábor552097BorkoviceOB607606Borkovice
CZ0317Tábor552101BorotínOA607665Borotín u Tábora
CZ0317Tábor552101BorotínOA607681Kamenná Lhota u Borotína
CZ0317Tábor552101BorotínOA682012Libenice u TáboraHA
CZ0317Tábor552101BorotínOA607690Pikov
CZ0317Tábor552127BradáčovHA608963Bradáčov
CZ0317Tábor552127BradáčovHA608971Horní Světlá u Bradáčova
CZ0317Tábor552143BudislavOB615421Budislav
CZ0317Tábor552143BudislavOB639044Hlavňov u Budislavi
CZ0317Tábor552143BudislavOB790851Záluží u Budislavi
CZ0317Tábor552208DírnáOB626091Dírná
CZ0317Tábor552208DírnáOB689700Lžín
CZ0317Tábor552208DírnáOB626104Nová Ves u Dírné
CZ0317Tábor552208DírnáOB626112Zářičí u Dírné
CZ0317Tábor552208DírnáOB626121Závsí
CZ0317Tábor563650Dlouhá LhotaOA626406Dlouhá Lhota u Tábora
CZ0317Tábor552241Dolní HořiceOA629103Dolní Hořice
CZ0317Tábor552241Dolní HořiceOA708585HartvíkovHA
CZ0317Tábor552241Dolní HořiceOA652814ChotčinyHA
CZ0317Tábor552241Dolní HořiceOA629120Kladruby
CZ0317Tábor552241Dolní HořiceOA629138Lejčkov
CZ0317Tábor552241Dolní HořiceOA652822Mašovice
CZ0317Tábor552241Dolní HořiceOA726079Nové Dvory u Pořína
CZ0317Tábor552241Dolní HořiceOA708607OblajoviceHA
CZ0317Tábor552241Dolní HořiceOA726087Pořín
CZ0317Tábor552241Dolní HořiceOA732907PrasetínHA
CZ0317Tábor560529Dolní HrachoviceOA724696Horní Hrachovice
CZ0317Tábor560529Dolní HrachoviceOA724726Mostek u Ratibořských HorHA
CZ0317Tábor563765DrahovOA631990Drahov
CZ0317Tábor552275DráchovOB632066Drachov
CZ0317Tábor560481HlasivoOA638838Hlasivo
CZ0317Tábor560481HlasivoOA638854Rašovice u Hlasiva
CZ0317Tábor552321HlavatceOB624888Debrník
CZ0317Tábor552321HlavatceOB638935Hlavatce
CZ0317Tábor552321HlavatceOB638943Vyhnanice
CZ0317Tábor598992HodětínOB605174Blatec u Hodětína
CZ0317Tábor598992HodětínOB640263Hodětín
CZ0317Tábor552453ChotěmiceOB653039Chotěmice
CZ0317Tábor552461ChotovinyOB658049Beranova Lhota
CZ0317Tábor552461ChotovinyOB658278Broučkova Lhota
CZ0317Tábor552461ChotovinyOB653403Červené Záhoří
CZ0317Tábor552461ChotovinyOB653411Chotoviny
CZ0317Tábor552461ChotovinyOB658286Jeníčkova Lhota
CZ0317Tábor552461ChotovinyOB653420Liderovice
CZ0317Tábor552461ChotovinyOB653438Moraveč u Chotovin
CZ0317Tábor552461ChotovinyOB745413Řevnov
CZ0317Tábor552461ChotovinyOB653462Sedlecko u Chotovm
CZ0317Tábor552461ChotovinyOB653471Vrážná
CZ0317Tábor552470ChoustníkOA653594Choustník
CZ0317Tábor552470ChoustníkOA653608Kajetín
CZ0317Tábor552470ChoustníkOA653616Předboř u Choustníku
CZ0317Tábor563145ChrbonínOB654124Chrbonín
CZ0317Tábor552496ChýnovOB627399Dobronice u Chýnova
CZ0317Tábor552496ChýnovOB655473Chýnov u Tábora
CZ0317Tábor552496ChýnovOB666572Kloužovice
CZ0317Tábor552496ChýnovOB666581Velmovice
CZ0317Tábor552496ChýnovOB655481Záhostice
CZ0317Tábor562963JedlanyOB658057Jedlany
CZ0317Tábor552534JistebniceOA608793Božejovice
CZ0317Tábor552534JistebniceOA661139CunkovHA
CZ0317Tábor552534JistebniceOA608815Drahnětice
CZ0317Tábor552534JistebniceOA661155Chlum u JistebniceHA
CZ0317Tábor552534JistebniceOA661171JistebniceHA
CZ0317Tábor552534JistebniceOA689963Makov u Jistebnice
CZ0317Tábor552534JistebniceOA712302Orlov u JistebniceHA
CZ0317Tábor552534JistebniceOA689971Padařov x
CZ0317Tábor552534JistebniceOA661198PlechovHA
CZ0317Tábor552534JistebniceOA661201Pohoří u Jistebnice
CZ0317Tábor552534JistebniceOA608831Svoříž
CZ0317Tábor552534JistebniceOA689998Vlásenice u Makova
CZ0317Tábor552534JistebniceOA661228Zvěstonín
CZ0317Tábor530042KatovOA615439Katov u Budislavi
CZ0317Tábor563986KlenoviceOA666106Klenovice u Soběslavi
CZ0317Tábor599280KomárovOA668664Komárov u Soběslavi
CZ0317Tábor552585KošiceOA670804Doubí nad Lužnicí
CZ0317Tábor552585KošiceOA670812Košice u Soběslavi
CZ0317Tábor560634KrátošiceOB674176Krátošice
CZ0317Tábor563030KrtovOB675156Krtov
CZ0317Tábor599255MeznáOB693791Mezná u Soběslavi
CZ0317Tábor552704Mladá VožiceOA604976Bendovo ZáhoříHA
CZ0317Tábor552704Mladá VožiceOA604984Blanice u Mladé Vožice
CZ0317Tábor552704Mladá VožiceOA656909Janov u Mladé VožiceHA
CZ0317Tábor552704Mladá VožiceOA604992Krchova LomnáHA
CZ0317Tábor552704Mladá VožiceOA696722Mladá Vožice
CZ0317Tábor552704Mladá VožiceOA704881Noskov
CZ0317Tábor552704Mladá VožiceOA738875Radvanov u Mladé VožiceHA
CZ0317Tábor552704Mladá VožiceOA754064Stará Vožice
CZ0317Tábor552712MlýnyOA697389Mlýny u Choustniku
CZ0317Tábor552721MyslkoviceOB700690Myslkovice
CZ0317Tábor549631NadějkovOA612910Brtec
CZ0317Tábor549631NadějkovOA701068Chlístov u NadějkovaHA
CZ0317Tábor549631NadějkovOA720445Modlíkov
CZ0317Tábor549631NadějkovOA720437Mozolov
CZ0317Tábor549631NadějkovOA701084Nadějkov
CZ0317Tábor549631NadějkovOA720453Petříkovice
CZ0317Tábor549631NadějkovOA701092Starcova LhotaHA
CZ0317Tábor549631NadějkovOA612928VratišovHA
CZ0317Tábor552747NemyšlOA703290Dědice u Nemyšle
CZ0317Tábor552747NemyšlOA646199Hoštice u Nemyšle
CZ0317Tábor552747NemyšlOA703311Nemyšl
CZ0317Tábor552747NemyšlOA703320Prudice
CZ0317Tábor552763Nová Ves u ChýnovaOB705870Nova Ves u Chýnova
CZ0317Tábor563455Nová Ves u Mladé VožiceOA705900Horní Střitež
CZ0317Tábor563455Nová Ves u Mladé VožiceOA705918Křtěnovice
CZ0317Tábor563455Nová Ves u Mladé VožiceOA705926Mutice
CZ0317Tábor563455Nová Ves u Mladé VožiceOA705934Nová Ves u Mladé Vožice
CZ0317Tábor552798OldřichovOB709956Oldřichov u Mladé Vožice
CZ0317Tábor552828Planá nad LužnicíOA721336Planá nad Lužnicí
CZ0317Tábor560553PohnánecOA724700Pohnánec
CZ0317Tábor552852PohnáníHA724734Pohnání
CZ0317Tábor552861PojbukyHA724980Pojbuky
CZ0317Tábor552861PojbukyHA724998Zadní Lomná
CZ0317Tábor552895PřehořovOB648761Hrušova Lhota
CZ0317Tábor552895PřehořovOB734501Kvasejovice u Soběslavi
CZ0317Tábor552895PřehořovOB734519Přehořov u Soběslavi
CZ0317Tábor563374PsárovOA736392Psárov
CZ0317Tábor563374PsárovOA736406Třiklasovice
CZ0317Tábor552917RadenínOA737500Bítov u Radenína
CZ0317Tábor552917RadenínOA648256Hroby
CZ0317Tábor552917RadenínOA648264Kozmice u Chýnova
CZ0317Tábor552917RadenínOA648272Lažany u Chýnova
CZ0317Tábor552917RadenínOA737518Radenín
CZ0317Tábor552992Ratibořské HoryOA633259Dub u Ratibořských Hor
CZ0317Tábor552992Ratibořské HoryOA724211Podolí u Ratibořských Hor
CZ0317Tábor552992Ratibořské HoryOA739863Ratibořice u Tábora
CZ0317Tábor552992Ratibořské HoryOA739880Ratibořské Hory
CZ0317Tábor552992Ratibořské HoryOA786667Vřesce
CZ0317Tábor560626RodnáHA724718Blanička
CZ0317Tábor560626RodnáHA740284Nahořany u Mladé Vožice
CZ0317Tábor560626RodnáHA740292Rodná
CZ0317Tábor553018RoudnáOA741591Roudná nad Lužnicí
CZ0317Tábor560511ŘemičovOA745073Řemičov
CZ0317Tábor599115ŘípecOA745766Řípec
CZ0317Tábor599263Sedlecko u SoběslavěOA793817Sedlecko u Soběslavě
CZ0317Tábor553069Sezimovo ÚstíOA747688Sezimovo Ústí
CZ0317Tábor553077SkaliceOA747882Rybova Lhota
CZ0317Tábor553077SkaliceOA747891Skalice nad Lužnicí
CZ0317Tábor553077SkaliceOA770019Třebiště
CZ0317Tábor553085SkopytceOB650552Chabrovice
CZ0317Tábor553085SkopytceOB748358Skopytce
CZ0317Tábor599026SlapskoOA749567Moraveč u Mladé Vožice
CZ0317Tábor599026SlapskoOA749575Slapsko
CZ0317Tábor553123Smilovy HoryHA779610Malý Ježov
CZ0317Tábor553123Smilovy HoryHA738484Radostovice u Smilových Hor
CZ0317Tábor553123Smilovy HoryHA751065Smilovy Hory
CZ0317Tábor553123Smilovy HoryHA751073Stojslavice
CZ0317Tábor553123Smilovy HoryHA779636Těchobuz II
CZ0317Tábor553123Smilovy HoryHA779628Velký Ježov
CZ0317Tábor553131SoběslavOA751804Chlebov
CZ0317Tábor553131SoběslavOA780421Nedvědice u Soběslavi
CZ0317Tábor553131SoběslavOA751707Soběslav
CZ0317Tábor553174Sudoměřice u TáboraOA758884Sudoměřice u Tábora
CZ0317Tábor553204ŠebířovOB675580Křekovice u Vyšetic
CZ0317Tábor553204ŠebířovOB762211Šebířov
CZ0317Tábor553204ŠebířovOB788546Vyšetice
CZ0317Tábor553204ŠebířovOB762229Záříčí u Mladé Vožice
CZ0317Tábor552046Tábor790991Zárybničná LhotaOA
CZ0317Tábor563153TřebějiceOB769461Třebějice
CZ0317Tábor553239TučapyOB771180Brandlín u Tučap
CZ0317Tábor553239TučapyOB771198Dvorce u Tučap
CZ0317Tábor553239TučapyOB771201Tučapy u Soběslavi
CZ0317Tábor551601TurovecOA705888Turovec
CZ0317Tábor599123ÚstrašiceOA775436Ústrašice
CZ0317Tábor553255ValOA776122Hamr nad Nežárkou
CZ0317Tábor553255ValOA776131Val u Veselí nad Lužnicí
CZ0317Tábor553263VesceOB780405Čeraz
CZ0317Tábor553263VesceOB780413Mokrá u Soběslavi
CZ0317Tábor553263VesceOB780430Vesce u Soběslavi
CZ0317Tábor553271Veselí nad LužnicíOB644978Horusice
CZ0317Tábor553271Veselí nad LužnicíOB780685Veselí nad Lužnicí
CZ0317Tábor553280ViliceOA782050Vilice
CZ0317Tábor553298VlastibořOA783404Svinky
CZ0317Tábor553298VlastibořOA783412Vlastiboř u Soběslavi
CZ0317Tábor553298VlastibořOA783421Záluží u Vlastiboře
CZ0317Tábor563447VlčevesOA783641Vlčeves
CZ0317Tábor553310VlkovOA784061Vlkov nad Lužnicí
CZ0317Tábor553328VodiceHA630551Babčice
CZ0317Tábor553328VodiceHA630560Domamyšl
CZ0317Tábor553328VodiceHA784265Malešín u Vodice
CZ0317Tábor553328VodiceHA784273Vodice u Tábora
CZ0317Tábor563927Zadní StřítežHA725005Zadní Střitež
CZ0317Tábor599034Zhoř u Mladé VožiceOB709981Zhoř u Mladé Vožice
CZ0317Tábor599271ZlukovOA793361Zlukov
CZ0317Tábor553409ZvěroticeOB793825Zvěrotice
CZ0317Tábor553417ŽelečOB795810Bezděčin
CZ0317Tábor553417ŽelečOB795828Želeč u Tábora
CZ0317Tábor563897ŽíšovOA780693Žíšov u Veselí nad Lužnicí
CZ0321Domažlice553433BabylonOA600717Babylon
CZ0321Domažlice553441Bělá nad RadbuzouOA601624Bělá nad Radbuzou
CZ0321Domažlice553441Bělá nad RadbuzouOA601632Bystřice u Bělé nad RadbuzouHA
CZ0321Domažlice553441Bělá nad RadbuzouOA601641Čečín
CZ0321Domažlice553441Bělá nad RadbuzouOA601659Černá Hora u Bělé nad Radbuzou
CZ0321Domažlice553441Bělá nad RadbuzouOA601667Doubravka u Bělé nad Radbuzou
CZ0321Domažlice553441Bělá nad RadbuzouOA751189PlešHA
CZ0321Domažlice553441Bělá nad RadbuzouOA751162Smolov
CZ0321Domažlice553441Bělá nad RadbuzouOA601675Újezd Svatého Kříže
CZ0321Domažlice553441Bělá nad RadbuzouOA751171Železná u Smolova
CZ0321Domažlice553450Blížejov687855Lštění nad ZubřinouOA
CZ0321Domažlice553450Blížejov687863Malonice nad ZubřinouOA
CZ0321Domažlice566136BrnířovHA609951Brnířov
CZ0321Domažlice553506BukovecOA615935Bukovec u Horšovského Týna
CZ0321Domažlice566080ČečoviceOB615943Čečovice u Bukovce
CZ0321Domažlice553514ČermnáOA619701Čermná u Staňkova
CZ0321Domažlice553531ČerníkovOA620190Černíkov
CZ0321Domažlice553531ČerníkovOA750191NevděkHA
CZ0321Domažlice553531ČerníkovOA743496Rudoltice u Černíkova
CZ0321Domažlice553531ČerníkovOA750204Slavíkovice
CZ0321Domažlice553531ČerníkovOA782076Vílov
CZ0321Domažlice553549Česká KubiceHA621366Česká Kubice
CZ0321Domažlice553549Česká KubiceHA634557Dolní Folmava
CZ0321Domažlice553549Česká KubiceHA634565Horní Folmava
CZ0321Domažlice553549Česká KubiceHA752720Nový Spálenec
CZ0321Domažlice553549Česká KubiceHA752746Starý Spálenec
CZ0321Domažlice553557DílyHB626082Díly
CZ0321Domažlice553425DomažliceOA630853Domažlice
CZ0321Domažlice553425DomažliceOA637980Havlovice u Domažlic
CZ0321Domažlice553573DrahotínOA631884Drahotín
CZ0321Domažlice553581DraženovOA632112Draženov
CZ0321Domažlice553654HolýšovOA643068Dolní Kamenice u Staňkova
CZ0321Domažlice553654HolýšovOA641553Holýšov
CZ0321Domažlice566276Hora Svatého VáclavaHA631892Hora Svatého Václava
CZ0321Domažlice566276Hora Svatého VáclavaHA631906Načetín u Drahotína
CZ0321Domažlice566276Hora Svatého VáclavaHA631931Šidlákov
CZ0321Domažlice553671Horšovský Týn747327Borovice u Horšovského TýnaOA
CZ0321Domažlice553671Horšovský Týn763837HašovOA
CZ0321Domažlice553671Horšovský Týn781649OplotecOA
CZ0321Domažlice553671Horšovský Týn763845Svinná u ŠtítarOA
CZ0321Domažlice553671Horšovský Týn763861TasnoviceOA
CZ0321Domažlice553689HostouňOA641375Babice u Holubče
CZ0321Domažlice553689HostouňOA641383Holubeč
CZ0321Domažlice553689HostouňOA645931Horoušany u Hostouně
CZ0321Domažlice553689HostouňOA645940Hostouň u Horšovského Týna
CZ0321Domažlice553689HostouňOA641391Mělnice
CZ0321Domažlice553689HostouňOA645958Mírkovice
CZ0321Domažlice553689HostouňOA641405Přes
CZ0321Domažlice553689HostouňOA641413Skařez
CZ0321Domažlice553689HostouňOA645966Slatina u Hostouně
CZ0321Domažlice553689HostouňOA645974Svržno
CZ0321Domažlice553689HostouňOA763853Štítary nad Radbuzou
CZ0321Domažlice566179HradištěOA647454Hradiště u Domažlic
CZ0321Domažlice566331HvožďanyOA697451Hvožďany u Poběžovic
CZ0321Domažlice553727ChocomyšlOA652105Chocomyšl
CZ0321Domažlice553735ChodovHA652130Chodov u Domažlic
CZ0321Domažlice553743Chodská LhotaOA652253Chodská Lhota
CZ0321Domažlice566144KaniceOB662992Kanice u Domažlic
CZ0321Domažlice553778KaničkyOA663018Kaničky
CZ0321Domažlice553786KdyněOA627844Branišov na ŠumavěHA
CZ0321Domažlice553786KdyněOA627852Dobříkov na ŠumavěHA
CZ0321Domažlice553786KdyněOA664669Hluboká u Kdyně
CZ0321Domažlice553786KdyněOA664677Kdyně x
CZ0321Domažlice553786KdyněOA609960PodzámčíHA
CZ0321Domažlice553786KdyněOA732851Prapořiště x
CZ0321Domažlice553786KdyněOA751294SmržoviceHA
CZ0321Domažlice553786KdyněOA754790Starec
CZ0321Domažlice553794Klenčí pod ČerchovemHA619841Jindřichova Hora
CZ0321Domažlice553794Klenčí pod ČerchovemHA666068Klenčí pod Čerchovem
CZ0321Domažlice553816KolovečOA668575Koloveč
CZ0321Domažlice553816KolovečOA668583Zichov
CZ0321Domažlice553824Kout na ŠumavěOA671231Kout na Šumavě
CZ0321Domažlice553859LibkovOA682934Libkov
CZ0321Domažlice553867LoučímOA686972Loučím
CZ0321Domažlice553891LuženičkyOA689301Luženice
CZ0321Domažlice553891LuženičkyOA689319Luženičky
CZ0321Domažlice553913Meclov770060BozdíšOA
CZ0321Domažlice553913Meclov770086MrchojedyOA
CZ0321Domažlice553913Meclov770094Němčíce u TřebnicOA
CZ0321Domažlice553913Meclov770108Třebnice u DomažlicOA
CZ0321Domažlice553921Mezholezy (dříve okres DomažliHA693553Mezholezy u Černíkova
CZ0321