Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 234/2004 Sb.Vyhláška o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků

Částka 77/2004
Platnost od 30.04.2004
Účinnost od 01.05.2004
Zrušeno k 01.01.2012 (350/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

234

VYHLÁŠKA

ze dne 20. dubna 2004,

o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků

Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 21 odst. 9 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba může se souhlasem ministerstva v souladu s § 20 odst. 8 zákona použít při označování nebezpečného chemického přípravku (dále jen "přípravek") název, který identifikuje nejdůležitější funkční chemické skupiny nebo alternativní název1) (dále jen "alternativní název"), pro nebezpečnou chemickou látku (dále jen "látka") v něm obsaženou a klasifikovanou podle § 2 odst. 5 zákona jako

a) dráždivá s výjimkou látek obsažených v přípravcích s přiřazenou standardní větou označující specifickou rizikovost (R-větou) "Nebezpečí vážného poškození očí"nebo dráždivá v kombinaci s jednou nebo několika následujícími nebezpečnými vlastnostmi: výbušný, oxidující, extrémně hořlavý, vysoce hořlavý, hořlavý nebo nebezpečný pro životní prostředí, nebo jako

b) zdraví škodlivá nebo zdraví škodlivá v kombinaci s jednou nebo několika následujícími nebezpečnými vlastnostmi: výbušný, oxidující, extrémně hořlavý, vysoce hořlavý, hořlavý, dráždivý nebo nebezpečný pro životní prostředí.

(2) Pokud je látka podle odstavce 1 součástí několika přípravků, postačuje jediná žádost o použití alternativního názvu podle odstavce 3, pokud tyto přípravky mají stejné nebezpečné látky přítomné ve stejném koncentračním rozmezí a stejnou klasifikaci, označení a stejné očekávané použití. Pro tuto látku se potom ve všech dotčených přípravcích použije stejný alternativní název.

(3) Obsah žádosti o souhlas s použitím alternativního názvu v označení nebezpečného přípravku je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

§ 2

(1) Alternativní název vychází z názvu skupin látek, které jsou v souladu se Seznamem podle § 3 odst. 7 písm. a) zákona (dále jen "Seznam") definovány jako

a) anorganické nebo organické látky, jejichž vlastnosti jsou určeny tím, že mají jako hlavní charakteristiku stejný chemický prvek; název skupiny je odvozen od názvu tohoto chemického prvku; tyto skupiny jsou stejně jako v Seznamu identifikovány atomovými čísly chemického prvku (001 až 103),

b) organické látky, jejichž vlastnosti jsou určeny tím, že mají jako hlavní charakteristiku stejné funkční skupiny; název skupiny je odvozen od názvu funkční skupiny; tyto skupiny jsou stejně jako v Seznamu identifikovány konvenčními čísly (601 až 650); v některých případech jsou přidány podskupiny, v nichž jsou seskupeny látky se společným specifickým charakterem.

(2) Zvolený alternativní název musí

a) poskytovat dostatek informací pro přijetí nezbytných zdravotních a bezpečnostních opatření na pracovišti a pro zabezpečení minimalizace rizika při zacházení s přípravkem,

b) na obalu být shodně uveden s názvem uvedeným v bezpečnostním listu podle zvláštního právního předpisu.2)

(3) Při stanovení alternativního názvu se nejprve identifikují funkční skupiny a chemické prvky přítomné v molekule určité látky a potom se určí rozsah, v kterém se nejdůležitější funkční skupiny a chemické prvky budou brát při tvorbě názvu v úvahu. Funkční skupiny a prvky, které se mohou brát v úvahu, jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky.

(4) Příklady tvorby alternativních názvů jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky.

§ 3

(1) Obsah žádosti o výjimku v balení a označování nebezpečných látek a přípravků podle § 21 odst. 7 zákona je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky.

(2) Ministerstvo povolí výjimku v balení a označování nebezpečných látek a přípravků, pokud

a) žádost vyhovuje požadavkům uvedeným v § 21 odst. 7 zákona,

b) jsou v označení použity výstražné symboly nebezpečí, označení specifické rizikovosti a pokyny pro bezpečné zacházení uvedené ve zvláštním právním předpisu.3)


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.


Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.

Poznámky pod čarou

1) Podmínky používání názvu, který identifikuje nejdůležitější funkční chemické skupiny, a alternativního názvu jsou upraveny v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků, ve znění pozdějších předpisů.

2) Bod 2 přílohy k vyhlášce č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku.

3) Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 234/2004 Sb.

Obsah žádosti o souhlas s použitím alternativního názvu látky obsažené v nebezpečném přípravku

Žádost o udělení souhlasu s použitím alternativního názvu látky obsažené v nebezpečném přípravku obsahuje:

1. Identifikace žadatele

- obchodní firma (název) osoby zodpovědné za uvedení přípravku na trh

- sídlo nebo místo podnikání

- telefon, fax, e-mail

- IČO

2. Identifikace látky, pro kterou se navrhuje alternativní název.

- číslo CAS

- číslo Einecs

- název chemické látky podle mezinárodního názvosloví

- klasifikace látky

- navrhované alternativní označení.

3. Zdůvodnění použití alternativního názvu

4. Obchodní název přípravku

5. Informaci, zda je obchodní název stejný pro celé Evropské společenství. Pokud není, specifikaci názvu v jednotlivých členských zemích.

6. Složení přípravku uvedené v bezpečnostním listu podle zvláštního právního předpisu1)

7. Klasifikace přípravku podle § 2 odst. 5 zákona

8. Označení přípravku podle § 20 odst. 5 zákona

9. Zamýšlené použití přípravku

10. Bezpečnostní list podle § 23 zákona

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 234/2004 Sb.

Funkční skupiny a chemické prvky, které se berou v úvahu při výběru alternativního názvu

Číslo skupinySkupina/podskupina
001Sloučeniny vodíku
Hydridy
002Sloučeniny helia
003Sloučeniny lithia
004Sloučeniny beryllia
005Sloučeniny boru
Borany
Boritany
006Sloučeniny uhlíku
Karbamáty
Anorganické sloučeniny uhlíku
Soli kyanovodíku
Močovina a její deriváty
007Sloučeniny dusíku
Kvarterní amoniové soli
Kyselé dusíkaté sloučeniny
Dusičnany
Dusitany
008Sloučeniny kyslíku
009Sloučeniny fluoru
Anorganické fluoridy
010Sloučeniny neonu
011Sloučeniny sodíku
012Sloučeniny hořčíku
Organokovové sloučeniny hořčíku
013Sloučeniny hliníku
Organokovové sloučeniny hliníku
014Sloučeniny křemíku
Silikony
Křemičitany
015Sloučeniny fosforu
Kyselé sloučeniny fosforu
Fosfoniové sloučeniny
Estery kyseliny fosforečné
Fosforečnany
Fosforitany
Amidy kyseliny fosforečné a jejich deriváty
016Sloučeniny síry
Kyselé sloučeniny síry
Merkaptany
Sírany
Siřičitany
017Sloučeniny chloru
Chlorečnany
Chloristany
018Sloučeniny argonu
019Sloučeniny draslíku
020Sloučeniny vápníku
021Sloučeniny skandia
022Sloučeniny titanu
023Sloučeniny vanadu
024Sloučeniny chromu
Sloučeniny chromu (VI)
025Sloučeniny manganu
026Sloučeniny železa
027Sloučeniny kobaltu
028Sloučeniny niklu
029Sloučeniny mědi
030Sloučeniny zinku
Organokovové sloučeniny zinku
031Sloučeniny gallia
032Sloučeniny germania
033Sloučeniny arsenu
034Sloučeniny selenu
035Sloučeniny bromu
036Sloučeniny kryptonu
037Sloučeniny rubidia
038Sloučeniny stroncia
039Sloučeniny yttria
040Sloučeniny zirkonia
041Sloučeniny niobu
042Sloučeniny molybdenu
043Sloučeniny technecia
044Sloučeniny ruthenia
045Sloučeniny rhodia
046Sloučeniny palladia
047Sloučeniny stříbra
048Sloučeniny kadmia
049Sloučeniny india
050Sloučeniny cínu
Organokovové sloučeniny cínu
051Sloučeniny antimonu
052Sloučeniny telluru
053Sloučeniny jodu
054Sloučeniny xenonu
055Sloučeniny cesia
056Sloučeniny barya
057Sloučeniny lanthanu
058Sloučeniny ceru
059Sloučeniny praseodymu
060Sloučeniny neodymu
061Sloučeniny promethia
062Sloučeniny samaria
063Sloučeniny europia
064Sloučeniny gadolinia
065Sloučeniny terbia
066Sloučeniny dysprosia
067Sloučeniny holmia
068Sloučeniny erbia
069Sloučeniny thulia
070Sloučeniny ytterbia
071Sloučeniny lutecia
072Sloučeniny hafnia
073Sloučeniny tantalu
074Sloučeniny wolframu
075Sloučeniny rhenia
076Sloučeniny osmia
077Sloučeniny iridia
078Sloučeniny platiny
079Sloučeniny zlata
080Sloučeniny rtuti
Organokovové sloučeniny rtuti
081Sloučeniny thallia
082Sloučeniny olova
Organokovové sloučeniny olova
083Sloučeniny bismutu
084Sloučeniny polonia
085Sloučeniny astatu
086Sloučeniny radonu
087Sloučeniny francia
088Sloučeniny radia
089Sloučeniny aktinia
090Sloučeniny thoria
091Sloučeniny protaktinia
092Sloučeniny uranu
093Sloučeniny neptunia
094Sloučeniny plutonia
095Sloučeniny americia
096Sloučeniny curia
097Sloučeniny berkelia
098Sloučeniny kalifornia
099Sloučeniny einsteinia
100Sloučeniny fermia
101Sloučeniny mendelevia
102Sloučeniny nobelia
103Sloučeniny lawrencia
601Uhlovodíky
Alifatické uhlovodíky
Aromatické uhlovodíky
Alicyklické uhlovodíky
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)
602Halogenované uhlovodíky*)
Halogenované alifatické uhlovodíky*)
Halogenované aromatické uhlovodíky*)
Halogenované alicyklické uhlovodíky*)
603Alkoholy a jejich deriváty
Alifatické alkoholy
Aromatické alkoholy
Alicyklické alkoholy
Alkanolaminy
Epoxidové deriváty
Ethery
Glykolethery
Glykoly a polyoly
604Fenoly a jejich deriváty
Halogenované deriváty fenolů*)
605Aldehydy a jejich deriváty
Alifatické aldehydy
Aromatické aldehydy
Alicyklické aldehydy
Alifatické acetaly
Aromatické acetaly
Alicyklické acetaly
606Ketony a jejich deriváty
Alifatické ketony
Aromatické ketony*)
Alicyklické ketony
607Organické kyseliny a jejich deriváty
Alifatické kyseliny
Halogenované alifatické kyseliny*)
Aromatické kyseliny
Halogenované aromatické kyseliny*)
Alicyklické kyseliny
Halogenované alicyklické kyseliny*)
Anhydridy alifatických kyselin
Anhydridy halogenovaných alifatických kyselin*)
Anhydridy aromatických kyselin
Anhydridy halogenovaných aromatických kyselin*)
Anhydridy alicyklických kyselin
Anhydridy halogenovaných alicyklických kyselin*)
Soli alifatických kyselin
Soli halogenovaných alifatických kyselin*)
Soli aromatických kyselin
Soli halogenovaných aromatických kyselin*)
Soli alicyklických kyselin
Soli halogenovaných alicyklických kyselin*)
Estery alifatických kyselin
Estery halogenovaných alifatických kyselin*)
Estery aromatických kyselin
Estery halogenovaných aromatických kyselin*)
Estery alicyklických kyselin
Estery halogenovaných alicyklických kyselin*)
Estery glykoletheru
Akryláty
Methakryláty
Laktony
Acylhalogenidy
608Nitrily a jejich deriváty
609Nitrosloučeniny
610Chlorované nitrosloučeniny
611Azoxysloučeniny a azosloučeniny
612Aminosloučeniny
Alifatické aminy a jejich deriváty
Alicyklické aminy a jejich deriváty
Aromatické aminy a jejich deriváty
Anilin a jeho deriváty
Benzidin a jeho deriváty
613Heterocyklické báze a jejich deriváty
Benzimidazol a jeho deriváty
Imidazol a jeho deriváty
Pyrethrinoidy
Chinolin a jeho deriváty
Triazin a jeho deriváty
Triazol a jeho deriváty
614Glykosidy a alkaloidy
Alkaloidy a jejich deriváty
Glykosidy a jejich deriváty
615Kyanáty a isokyanáty
Kyanáty
Isokyanáty
616Amidy a jejich deriváty
Acetamid a jeho deriváty
Anilidy
617Organické peroxidy
647Enzymy
648Dehtochemické produkty
Alkalický extrakt
Anthracenový olej
Benzin, z extrakce uhlí rozpouštědlem, hydrokrakovaná nafta
Černouhelný dehet
Černouhelný olej
Dehet hnědouhelný
Dehet hnědouhelný, nízkoteplotní
Dehtová smola
Dehtový olej, středněvroucí
Dehtový olej, vysokovroucí
Destilát bází
Destiláty
Destiláty (černouhelné), z extrakce kapalným rozpouštědlem, primární
Destiláty (černouhelné), z extrakce rozpouštědlem, hydrogenované hydrokrakované, střední frakce
Destiláty (černouhelné), z extrakce rozpouštědlem, hydrogenované, střední frakce
Destiláty (černouhelné), z extrakce rozpouštědlem, hydrokrakované
Destilované fenoly
Extrakční zbytky (černouhelné), nízkoteplotní černouhelný
dehet po alkalické destilaci
Extrakční zbytky anthracenového oleje
Extrakční zbytky karbolového oleje
Extrakční zbytky naftalenového oleje
Extrakční zbytky pracího oleje
Extrakt černouhelného dehtu
Frakce anthracenového oleje
Karbolový olej
Koks (černouhelný dehet), smíšená uhelná vysokoteplotní
Koks (černouhelný dehet), vysokoteplotní dehtová smola
Kyselý extrakt
Lehký olej
Methylnaftalenový olej
Nafta (černé uhlí), extrakce rozpouštědlem, hydrokrakovaná
Naftalenový olej
Nízkoteplotní koks (černouhelný dehet), vysokoteplotní dehtová smola
Paliva, dieselová, z extrakce uhlí rozpouštědlem, hydrokrakovaná, hydrogenovaná
Paliva, letecká, z extrakce uhlí rozpouštědlem, hydrokrakovaná, hydrogenovaná
Prací olej
Primární olej
Pyrolyzní produkty
Redestilát dehtové smoly
Redestilát lehkého oleje, nízkovroucí
Redestilát lehkého oleje, středněvroucí
Redestilát lehkého oleje, vysokovroucí
Redestilát naftalenového oleje
Redestilát pracího oleje
Redestilát těžkého anthracenového oleje
Redestiláty
Surový benzen
Surové dehtové báze
Surové fenoly
Tepelně zpracované produkty
Těžký anthracenový olej
Tuhý zbytek černouhelného dehtu Uhelné kapaliny, z extrakce kapalným rozpouštědlem
Uhelné kapaliny, rozpouštědla z extrakce kapalným rozpouštědlem
Zbytky (černouhelné) z extrakce kapalným rozpouštědlem
Zbytky z extrakce lehkého oleje, nízkovroucí
Zbytky z extrakce lehkého oleje, středněvroucí
Zbytky z extrakce lehkého oleje, vysokovroucí
Zbytek z extrakce methylnaftalenového oleje
Zbytek smoly
Zbytek smoly, oxidovaný
Zbytek smoly, tepelně zpracovaný
649Ropné produkty
Aromatický extrakt destilátu
Aromatický extrakt destilátu (dorafinovaný)
Krakovy plynový olej
Mazivo
Měkký parafin
Nerafinovaný nebo středně rafinovaný základový olej
Nízkovroucí benzinová frakce
Nízkovroucí modifikovaná benzinová frakce
Nízkovroucí katalyticky krakovaná benzinová frakce
Nízkovroucí katalyticky reformovaná benzinová frakce
Nízkovroucí tepelně krakovaná benzinová frakce
Nízkovroucí hydrogenovaná benzinová frakce
Nízkovroucí benzinová frakce - nespecifikovaná
Primární petrolej
Petrolej - nespecifikovaný
Plynový olej - nespecifikovaný
Rafinerský plyn
Surový parafin
Surová ropa
Technická vazelina
Těžký topný olej
Základový olej - nespecifikovaný
650Různé látky
Tuto skupinu nelze používat. Namísto ní se použijí skupiny nebo podskupiny uvedené výše.

*) Specifikují se podle skupiny odpovídající příslušnému halogenu

*) Včetně chinonů

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 234/2004 Sb.

Příklady tvorby alternativních názvů

1. Jestliže název skupiny nebo podskupiny postačuje pro charakterizaci chemických prvků nebo důležitých funkčních skupin, zvolí se tento název za skupinový název.

Příklady:

- 1,4-dihydroxybenzen

skupina 604: fenoly a jejich deriváty

skupinový název: deriváty fenolu

- butanol

skupina 603: alkoholy a jejich deriváty

podskupina: alifatické alkoholy

skupinový název: alifatický alkohol

- 2-isopropoxyethanol

skupina 603: alkoholy a jejich deriváty

podskupina: glykolethery

skupinový název: glykolether

- methakrylát

skupina 607: organické kyseliny a jejich deriváty

podskupina: akryláty

skupinový název: akrylát

2. Jestliže název skupiny nebo podskupiny nepostačuje pro charakterizaci chemických prvků nebo důležitých funkčních skupin, utvoří se skupinový název kombinací různých skupinových a podskupinových názvů:

Příklady:

- chlorbenzen

skupina 602: halogenované uhlovodíky

podskupina: halogenované aromatické uhlovodíky

skupina 017: sloučeniny chloru

skupinový název: chlorovaný aromatický uhlovodík

- 2,3,6-trichlorfenyloctová kyselina

skupina 607: organické kyseliny

podskupina: halogenované organické kyseliny

skupina 017: sloučeniny chloru

skupinový název: chlorovaná aromatická kyselina

- 1-chlor-1-nitropropan

skupina 610: chlornitroderiváty

skupina 601: uhlovodíky

podskupina: alifatické uhlovodíky

skupinový název: chlorovaný alifatický uhlovodík

- tetrapropyl-dithiopyrofosfát

skupina 015: sloučeniny fosforu

podskupina: estery kyseliny fosforečné

skupina 016: sloučeniny síry

skupinový název: ester kyseliny thiofosforečné

3. U některých prvků, zejména kovů, se název skupiny nebo podskupiny může doplnit slovy „organický" nebo „anorganický".

Příklady:

- chlorid rtuťný

skupina 080: sloučeniny rtuti

skupinový název: anorganická sloučenina rtuti

- octan barnatý

skupina 056: sloučeniny barya

skupinový název: organická sloučenina barya

- ethyl-nitrit

skupina 007: sloučeniny dusíku

podskupina: dusitany

skupinový název: organický dusitan

- dithioničitan sodný

skupina 016: sloučeniny síry

skupinový název: anorganická sloučenina síry

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 234/2004 Sb.

Obsah žádosti o výjimku v balení a označování nebezpečných látek a přípravků

Žádost o udělení souhlasu s výjimkou v balení a označování nebezpečných látek a přípravků obsahuje:

1. Identifikace žadatele

- obchodní firma (název)

- sídlo nebo místo podnikání

- telefon, fax, e-mail

- IČO

2. Identifikace látky nebo přípravku

- název látky nebo obchodní název přípravku

- složení přípravku

- klasifikace

- výstražné symboly nebezpečnosti (písmenné označení)

- standardní věty označující specifickou rizikovost

- standardní pokyny pro bezpečné zacházení

- použití látky nebo přípravku

3. Návrh výjimky v balení a označování a její zdůvodnění

4. Bezpečnostní list podle § 23 zákona

Přesunout nahoru