Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 231/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku

Částka 75/2004
Platnost od 29.04.2004
Účinnost od 01.05.2004
Zrušeno k 01.11.2008 (371/2008 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

231

VYHLÁŠKA

ze dne 20. dubna 2004,

kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 23 odst. 8 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon"):


§ 1

Podrobný obsah bezpečnostního listu1) k nebezpečné chemické látce (dále jen "látka") a chemickému přípravku (dále jen "přípravek") je uveden v příloze k této vyhlášce.

§ 2zrušeno


§ 3

Zrušuje se vyhláška č. 27/1999 Sb., o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.


Ministr:

Ing. Urban v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 23 odst. 1 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 345/2005 Sb.
Čl. 27 směrnice Rady ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (67/548/EHS), naposledy změněna směrnicí Komise 2004/73/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se po dvacáté deváté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek.
Čl. 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků, naposledy změněna nařízením (ES) č. 1882/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 29. září 2003, kterým se rozhodnutí Rady 1999/468/ES přizpůsobují ustanovení týkající se výborů, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí stanovených v opatřeních přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy o ES.
Směrnice Komise ze dne 5. března 1991, kterou se k provedení článku 10 směrnice 88/379/EHS vymezují a stanoví podrobnosti k systému specifických informací pro nebezpečné přípravky (91/155/EHS), naposledy změněna směrnicí Komise 2001/58/ES ze dne 27. července 2001, kterou se podruhé mění směrnice 91/155/EHS, kterou se vymezují a stanoví podrobnosti k systému specifických informací pro nebezpečné přípravky podle článku 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES a pro nebezpečné látky podle článku 27 směrnice Rady 67/548/EHS (bezpečnostní listy).

2) Čl. 2 směrnice 91/155/EHS.


Příloha k vyhlášce č. 231/2004 Sb.

Podrobný obsah bezpečnostního listu

Informace musí být uvedeny pro každou nebezpečnou vlastnost. Zřetelně se rozliší případy, kdy klasifikující osoba neměla žádné informace, a případy, kdy jsou k dispozici negativní výsledky zkoušek. Pokud informace o určitých vlastnostech nemají význam nebo je technicky nemožné je poskytnout, je nezbytné to v daném bodě zdůvodnit.

Na první straně bezpečnostního listu se uvede datum jeho vydání.

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

1.1 Identifikace látky nebo přípravku

Uvede "se název látky nebo přípravku totožný s názvem uvedeným na označení na obalu. Je možné uvést i další názvy látky nebo přípravku.

1.2 Použití látky nebo přípravku

Uvedou se určená nebo doporučená použití látky nebo přípravku, jsou-li známa. Existuje-li více možných použití, uvedou se pouze nej důležitější nebo nejběžnější. Uvede se stručný popis funkce látky nebo přípravku (např. zhášecí přísada, antioxidant atd).

1.3 Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

U výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora se uvede jméno, popřípadě jména, příjmení, obchodní firma, místo podnikání a telefonní číslo, jde-li o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, nebo název nebo obchodní firma, právní forma, sídlo a telefonní číslo, jde-li o osobu právnickou. V případě, že se jedná o látku nebo přípravek přepravené na území České republiky z jiné členské země Evropských společenství, uvede první distributor uvedené identifikační údaje o své osobě a o výrobci, dovozci nebo distributorovi se sídlem na území jiné členské země Evropských společenství (§ 23 odst. 2 zákona).

1.4 Telefonní číslo pro mimořádné situace

Uvede se telefonní číslo společnosti anebo poradenského subjektu, které je určeno pro poskytování informací při mimořádných situacích (např. nehoda, ohrožení života a zdraví ) souvisejících s látkou nebo přípravkem.

2. Informace o složení přípravku

Poskytnuté informace umožní příjemci snadnou identifikaci nebezpečných vlastností složek přípravku. Nebezpečné vlastnosti samotného přípravku se uvedou v bodě 3 bezpečnostního listu.

2.1 Není nutné uvést úplné složení přípravku, lze uvést obecný popis nebezpečných složek a jejich koncentrace.

2.2 U nebezpečných přípravků klasifikovaných podle § 2 odst. 5 zákona se uvedou tyto látky spolu s jejich koncentracemi nebo koncentračními rozsahy.

- látky, které představují nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí, jsou-li obsaženy v koncentracích stejných nebo vyšších, než jsou uvedeny v příloze č. 1 zákona, pokud nejsou ve zvláštním právním předpisu4),5) uvedeny limity nižší,

- látky, pro které jsou stanoveny přípustné expoziční limity6) a nejsou již zahrnuty mezi látkami, které představují nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí.

Poznámka : Látky přítomné v nebezpečném přípravku a výlučně klasifikované jako:

- dráždivé, s výjimkou látek, kterým je přiřazena věta R 41, nebo dráždivé ve spojení s jednou nebo více následujícími vlastnostmi: výbušný, oxidující, extrémně hořlavý, vysoce hořlavý, hořlavý, nebezpečný pro životní prostředí, nebo

- zdraví škodlivé nebo zdraví škodlivé ve spojení s jednou nebo více následujícími vlastnostmi: výbušný, oxidující, extrémně hořlavý, vysoce hořlavý, hořlavý, dráždivý, nebezpečný pro životní prostředí, představující akutní letální účinky,

lze v souladu s § 20 odst. 8 zákona uvést tak, že se místo názvů těchto látek použijí názvy, které identifikují nej důležitější funkční skupiny, nebo jejich názvy alternativní.7) Tento postup není možno použít, pokud je pro danou látku stanoven přípustný expoziční limit.6)

2.3 U přípravků, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné podle zákona, se uvedou následující látky spolu s jejich koncentracemi nebo koncentračními rozsahy, pokud jsou obsaženy v individuální koncentraci ≥1 % hmotnostní pro přípravky jiné než plynné a ≥ 0,2 % objemová pro plynné přípravky:

- látky, které představují nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí,

- látky, pro které jsou stanoveny přípustné expoziční limity6).

Poznámka: V případě, že osoba, která uvádí tyto přípravky na trh, může prokázat, že uvedení identifikace látky, která je výlučně klasifikovaná jako:

- dráždivá, s výjimkou látek, kterým je přiřazena věta R 41, nebo dráždivá ve spojení s jednou nebo více následujícími vlastnostmi: výbušný, oxidující, extrémně hořlavý, vysoce hořlavý, hořlavý, nebezpečný pro životní prostředí, nebo

- zdraví škodlivá ve spojení s jednou nebo více následujícími vlastnostmi: výbušný, oxidující, extrémně hořlavý, vysoce hořlavý, hořlavý, dráždivý, nebezpečný pro životní prostředí, představující sama akutní letální účinky,

v bezpečnostním listu je předmětem obchodního tajemství podle § 17 zákona, může uvést místo názvu této látky název, který identifikuje nej důležitější chemické funkční skupiny, nebo její alternativní název7). Tento postup není možno použít, pokud je pro danou látku stanoven přípustný expoziční limit.6)

2.4 Uvede se klasifikace složek přípravku uvedených v bodech 2.2 a 2.3 včetně písmenného označení nebezpečných vlastností a R-vět, které jsou přiřazeny na základě jejich vlastností fyzikálně-chemických, nebezpečných pro zdraví a nebezpečných pro životní prostředí. Není třeba uvádět úplné znění R-vět, uvede se odkaz na bod 16 bezpečnostního listu, v němž se uvede úplné znění každé příslušné R-věty.

2.5 Názvy látek uvedených v bodech 2.2 a 2.3 se uvedou ve tvaru jednoho z názvů uvedených v Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných látek (dále jen „Seznam"). Pokud látka není v Seznamu uvedena, musí být název látky uveden v souladu s mezinárodně uznávaným názvoslovím. Dále se uvede jejich ES číslo podle Einecs8), Elincs9) nebo Nlp8). Je vhodné uvést také jejich číslo CAS (číslo látky v Chemical Abstracts Service). U látek uvedených pod skupinovým názvem v souladu s poznámkami uvedenými v odstavcích 2.2 a 2.3 není přesná chemická identifikace nutná.

2.6 Pokud má být zachována důvěrnost údajů v souladu s poznámkami uvedenými v odstavcích 2.2 a 2.3, popíše se chemická podstata těchto látek, aby se zabezpečilo bezpečné zacházení s nimi. Použitý název musí být shodný s názvem odvozeným stanovenými postupy7).

3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

3.1 Uvede se klasifikace látky nebo přípravku podle zákona. Jasně a stručně se popíší rizika, která látka nebo přípravek představují pro člověka a pro životní prostředí. Zřetelně se rozliší přípravky, které jsou klasifikovány jako nebezpečné podle zákona, a přípravky, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné podle zákona.

3.2 Popíší se nej důležitější nepříznivé ťyzikálně-chemické účinky, účinky na zdraví a na životní prostředí a symptomy související s použitím a možným nevhodným použitím látky nebo přípravku, které lze předvídat.

3.3 Uvedou se další rizika, jako jsou prašnost, dusivost, nebezpečí omrzlin, nebo účinky na životní prostředí, jako je nebezpečnost pro půdní organismy atd., které nemají vliv na klasifikaci, avšak přispívají k celkové nebezpečnosti materiálu.

3.4 Informace uvedené na obalu se uvedou v bodě 15.

4. Pokyny pro první pomoc

Nejdříve se stanoví, zdaje nutná okamžitá lékařská pomoc.

Uvedou se pokyny pro první pomoc, které musí být stručné a snadno pochopitelné pro postiženého, přítomné osoby i pracovníky poskytující první pomoc. Stručně se shrnou příznaky a účinky. V pokynech se uvede, co je třeba udělat v případě nehody na místě a zdaje možno očekávat opožděné účinky po expozici.

Informace se rozdělí do pododstavců podle jednotlivých expozičních cest, tj. expozice vdechováním, stykem s kůží a okem a požitím.

Uvede se, zdaje nutná nebo doporučená odborná pomoc lékaře.

U některých látek nebo přípravků se zdůrazní, že na pracovišti musí být k dispozici speciální prostředky k zabezpečení specifického a okamžitého ošetření.

5. Opatření pro hasební zásah

Uvedou se požadavky na hašení požáru v případě požáru způsobeného látkou nebo přípravkem nebo vzniklého v jejich okolí, a to uvedením:

- vhodných hasiv,

- hasiv, která z bezpečnostních důvodů nelze použít,

- zvláštních nebezpečí způsobených expozicí samotné látce nebo přípravku, produktům hoření nebo vznikajícím plynům,

- speciálních ochranných prostředků pro hasiče.

6. Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku

Podle typu látky nebo přípravku se uvedou:

- preventivní opatření na ochranu osob, jako jsou odstranění zdrojů zapálení, opatření pro dostatečné větrání a ochranu dýchacích orgánů, omezení prašnosti, zamezení styku s kůží a očima,

- preventivní opatření na ochranu životního prostředí, jako jsou zabránění průniků do kanalizace, povrchových a podzemních vod a půdy, případná potřeba varovat okolí,

- čisticí metody, jako jsou použití absorpčních materiálů jako písek, křemelina, absorbenty kyselin, univerzální absorbent, piliny atd, snížení obsahu plynů nebo par vodou, zřeďování.

Lze uvést upozornění, jako např. „nikdy nepoužívejte...", „neutralizujte použitím...". Podle potřeby se uvede odkaz na body 8 a 13 bezpečnostního listu.

7. Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo přípravku

7.1 Zacházení

7.1.1 Uvedou se preventivní opatření pro bezpečné zacházení s látkou nebo přípravkem včetně pokynů pro technická opatření, jako jsou bezpečnostní zóna, místní a celkové větrání, opatření zamezující tvorbě aerosolu a prachu, protipožární opatření.

7.1.2 Uvedou se požadovaná preventivní opatření na ochranu životního prostředí, např. použití filtrů nebo odlučovačů na výstupu z ventilace, používání v uzavřeném prostoru, opatření pro zachycování a zneškodňování úniků, atd.

7.1.3 Uvedou se všechny specifické požadavky nebo pravidla vztahující se k látce nebo přípravku (např. zakázané nebo doporučené postupy a vybavení), pokud možno se stručným popisem.

7.2 Skladování

7.2.1 Uvedou se podmínky pro bezpečné skladování, jako jsou specifické požadavky na skladovací prostory nebo nádoby (včetně záchytných stěn a větrání), neslučitelné materiály, skladovací podmínky (teplotní a vlhkostní limity/rozsahy, osvětlení, inertní plyn atd ), speciální elektrické vybavení a prevence statické elektřiny.

7.2.2 Podle potřeby se uvedou množstevní limity při daných skladovacích podmínkách. Zejména se uvedou všechny speciální požadavky, jako je typ materiálu použitého na balení a obaly látky nebo přípravku.

7.3 Specifické (specifická) použití

U finálních výrobků určených pro specifické (specifická) použití se uvede podrobné operativní doporučení pro určený účel (určené účely) použití. Lze uvést odkaz na specifické schválené průmyslové nebo oborové provozní postupy.

8. Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob

8.1 Expoziční limity

Uvedou se hodnoty přípustných expozičních limitů^ anebo limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů10). Uvedou se informace o doporučených monitorovacích postupech. U přípravků se uvedou hodnoty pro ty složky přípravku, které jsou uvedeny podle bodu 2 v bezpečnostním listě.

8.2 Omezování expozice

Pro účely bezpečnostního listu se za omezování expozice považuje úplný soubor specifických ochranných a preventivních opatření, která je nutno přijmout k minimalizaci expozice pracovníků a životního prostředí při používání látek a přípravků.

8.2.1 Omezování expozice pracovníků

Informace uvedené v tomto bodě slouží zaměstnavateli k posouzení rizika, které představuje látka nebo přípravek pro zdraví a bezpečnost pracovníků, podle zvláštního právního předpisu10).

Uvedou se informace o vhodných pracovních postupech a technických regulačních opatřeních, použití náležitého vybavení a materiálů, uplatnění kolektivních ochranných opatření a užití individuálních ochranných opatření, jako je použití osobních ochranných prostředků. Tyto informace doplňují informace již uvedené v bodě 7.1.

Je-li nezbytná ochrana osob, uvede se přesně, které vybavení poskytne náležitou a vhodnou ochranu. Zohlední se požadavky zvláštního právního předpisu11) a uvede se odkaz na příslušné technické normy.

8.2.1.1 Ochrana dýchacích orgánů

V případě nebezpečných plynů, par nebo prachu se specifikuje typ osobního ochranného prostředku, jako je dýchací přístroj, vhodné masky a filtry.

8.2.1.2 Ochrana rukou

Jednoznačně se specifikuje typ rukavic, které je třeba použít pro zacházení s látkou nebo přípravkem, včetně

- druhu materiálu,

- doby průniku materiálem rukavic s ohledem na intenzitu a délku expozice kůže.

V případě nutnosti se uvedou veškerá další opatření pro ochranu rukou.

8.2.1.3 Ochrana očí

Specifikuje se požadovaný typ osobního ochranného prostředku na ochranu očí, jako jsou ochranné brýle, bezpečnostní ochranné brýle, obličejový štít.

8.2.1.4 Ochrana kůže

Pokud je nezbytné chránit jinou část těla než ruce, specifikuje se typ a vlastnosti požadovaných osobních ochranných prostředků, jako jsou zástěra, boty a celkový ochranný oděv. V případě nutnosti se uvedou všechna další opatření pro ochranu kůže a specifická hygienická opatření.

8.2.2 Omezování expozice životního prostředí

Uvedou se informace, které zaměstnavatel potřebuje ke splnění povinností podle právních předpisů na ochranu životního prostředí12).

9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku

Uvedou se všechny důležité informace o látce nebo přípravku, zejména pak informace uvedené v bodě 9.2, aby mohla být přijata vhodná ochranná opatření.

9.1 Všeobecné informace

Vzhled - uvede se skupenství (pevná látka, kapalina, plyn) a barva látky nebo přípravku ve stavu, ve kterém se dodává.

Zápach nebo vůně - jsou-li rozeznatelné, stručně se popíší.

9.2 Důležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí Uvede se:

- pH látky nebo přípravku v dodávané formě nebo ve vodném roztoku; v případě vodného roztoku se uvede jeho koncentrace,

- bod varu nebo rozmezí bodu varu,

- bod vzplanutí,

- hořlavost (pevné látky, plyny),

- výbušné vlastnosti,

- oxidační vlastnosti,

- tenze par,

- hustota,

- rozpustnost

ve vodě,

v tucích (specifikuje se rozpouštědlo - olej),

- rozdělovači koeficient n-oktanol/voda,

- viskozita,

- hustota par,

- rychlost odpařování.

9.3 Další informace

Uvedou se další vlastnosti důležité z hlediska bezpečnosti, jako jsou mísitelnost, vodivost, bod tání nebo rozmezí bodu tání, třída plynu, teplota vznícení atd. Stanovení těchto vlastností se provede v souladu se zákonem.

U přípravků se uvedou informace o vlastnostech samotného přípravku. Zřetelně se rozliší případy, kdy klasifikující osoba neměla žádné informace, a případy, kdy jsou k dispozici negativní výsledky zkoušek. Pokud se uvedou informace o vlastnostech jednotlivých složek, jednoznačně se uvede, že se tyto informace týkají složek přípravku.

10. Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku

Uvedou se údaje o stabilitě látky nebo přípravku a o možnosti nebezpečných reakcí za určitých podmínek použití a rovněž při jejich uvolnění do životního prostředí.

10.1 Podmínky, kterým je třeba zamezit

Uvede se přehled podmínek, jako je teplota, tlak, světlo, náraz atd., které mohou vyvolat nebezpečnou reakci, a její stručný popis.

10.2 Materiály, které nelze použít

Uvede se přehled materiálů, jako je voda, vzduch, kyseliny, zásady, oxidační činidla nebo všechny ostatní specifické látky, které mohou vyvolat nebezpečnou reakci, a její stručný popis.

10.3 Nebezpečné produkty rozkladu

Uvede se výčet nebezpečných materiálů vznikajících během rozkladu v nebezpečných množstvích. Zejména se uvede:

- potřeba a přítomnost stabilizátorů,

- možnost nebezpečné exotermní reakce,

- případný význam změny fyzikálního stavu látky nebo přípravku pro bezpečnost,

- případné nebezpečné produkty rozkladu, které vznikají při styku s vodou,

- možnost rozkladu na nestabilní produkty.

11. Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku

Uvede se stručný, avšak úplný a srozumitelný popis různých toxikologických účinků (účinků na zdraví), které se mohou projevit při styku uživatele s látkou nebo přípravkem.

11.1 Uvedou se účinky nebezpečné pro zdraví plynoucí z expozice látce nebo přípravku, přičemž se vychází jak ze zkušeností, tak ze závěrů vědeckých experimentů. Uvedou se informace o různých cestách expozice (vdechování, požití, styk s kůží a okem) a popíší se příznaky spojené s fyzikálními, chemickými a toxikologickými vlastnostmi.

11.2 Uvedou se známé dlouhodobé i okamžité účinky a rovněž chronické účinky plynoucí z krátkodobé i dlouhodobé expozice, např. senzibilizace, narkotické účinky, karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci (vývojová i účinky na plodnost). S přihlédnutím k informacím uvedeným již v bodě 2 bezpečnostního listu lze uvést také odkazy na specifické účinky určitých složek přípravků na zdraví.

12. Ekologické informace o látce nebo přípravku

Uvedou se možné účinky, chování a osud látky nebo přípravku v ovzduší, ve vodě anebo v půdě a odpovídající výsledky testů, jsou-li k dispozici, např. LC50, ryby. Popíší se nej důležitější vlastnosti, které mají pravděpodobně vliv na životní prostředí vzhledem k charakteru látky nebo přípravku a pravděpodobným metodám použití. Informace stejného druhu se uvedou pro nebezpečné produkty vznikající při rozkladu látek a přípravků. Jedná se o následující informace:

12.1 Ekotoxicita

Uvedou se odpovídající dostupné údaje o toxicitě pro vodní prostředí, o akutní i chronické toxicitě pro ryby, dafnie, řasy a další vodní rostliny. Jsou-li dostupné, uvedou se navíc údaje o toxicitě pro půdní mikroorganismy a makroorganismy a další organismy důležité z hlediska životního prostředí, jako jsou ptáci, včely a rostliny. Má-li látka nebo přípravek inhibiční účinky na činnost mikroorganismů, uvede se možný dopad na čistírny odpadních vod.

12.2 Mobilita

Uvedou se údaje o schopnosti látky nebo jednotlivých složek přípravku proniknout do podzemních vod nebo se rozptýlit na velkou vzdálenost v případě úniku do životního prostředí.

Mezi důležité údaje patří :

- známá nebo očekávaná distribuce do složek životního prostředí,

- povrchové napětí,

- absorpce nebo desorpce.

Další fyzikálně-chemické vlastnosti jsou již uvedeny v bodě 9.

12.3 Persistence a rozložitelnost

Uvedou se údaje o schopnosti látky nebo příslušných složek přípravku rozkládat se v příslušných složkách životního prostředí buď biologickým odbouráváním, nebo jinými procesy, jako jsou oxidace nebo hydrolýza. Jsou-li dostupné, uvedou se poločasy rozkladu. Uvede se rovněž schopnost látky nebo příslušných složek přípravku rozkládat se v čistírnách odpadních vod.

12.4 Bioakumulační potenciál

Uvedou se údaje o schopnosti látky nebo příslušných složek přípravku akumulovat se v biotě a procházet potravním řetězcem, s odkazem na hodnoty Kow a BCF, jsou-li dostupné.

12.5 Další nepříznivé účinky

Jsou-li dostupné, uvedou se informace o všech dalších nepříznivých účincích na životní prostředí, např. o schopnosti narušovat ozonovou vrstvu, schopnosti vytvářet fotochemický ozon anebo schopnosti přispívat ke globálnímu oteplování. Informace důležité z hlediska životního prostředí se uvedou také v jiných bodech bezpečnostního listu, zejména pokyny pro řízené vypouštění, opatření při náhodném úniku, přepravě a zneškodňování se uvedou v bodech 6, 7, 13, 14 a 15 bezpečnostního listu.

13. Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku

13.1 Jestliže odstraňování látky nebo přípravku (přebytků nebo odpadů vznikajících při předpokládaném použití) představuje nebezpečí, uvedou se informace o bezpečném zacházení s nimi.

13.2 Uvedou se vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a všech znečištěných obalů (např. spalování, recyklace, skládkování atd ).

13.3 Uvedou se právní předpisy o odpadech.

14. Informace pro přepravu látky nebo přípravku

14.1 Uvedou se všechna speciální preventivní opatření, kterých si má být uživatel vědom a která musí dodržovat při dopravě nebo přepravě uvnitř nebo vně podniku.

14.2 Uvedou se odpovídající informace týkající se přepravní klasifikace pro jednotlivé druhy přepravy:

- silniční přeprava: ADR13),

- železniční přeprava: RK)14),

- letecká přeprava: ICAO/IATA15),

- přeprava po moři: IMDG16).

Mezi tyto informace patří zejména:

- číslo UN,

- třída nebezpečnosti,

- pojmenování přepravovaných látek,

- obalová skupina,

- látka znečišťující moře,

- další použitelné údaje.

15. Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku

15.1 Uvedou se informace týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, které musí být podle zákona uvedeny na obalu látky nebo přípravku.

15.2 Pokud se na látku nebo přípravek uvedené v bezpečnostním listu vztahují specifická ustanovení týkající se ochrany osob nebo životního prostředí na úrovni Evropských společenství (např. omezení uvádění na trh a použití), je nutné je uvést.

15.3 Uvedou se právní předpisy obsahující specifická ustanovení týkající se ochrany osob nebo životního prostředí (např. omezení uvádění na trh a použití).

16. Další informace vztahující se k látce nebo přípravku

Uvedou se veškeré další informace, které výrobce, dovozce nebo první distributor považuje za důležité z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti uživatele a z hlediska ochrany životního prostředí, například:

- seznam příslušných R-vět; uvede se plné znění všech R-vět, uvedených v bodech 2 a 3 bezpečnostního listu,

- pokyny pro školení,

- doporučená omezení použití (tj. nezávazná doporučení výrobce nebo dovozce),

- další informace (písemné odkazy anebo kontaktní místo pro poskytování technických informací),

- zdroje nejdůležitějších údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu,

- u nového bezpečnostního listu se uvede, které informace byly přidány, vypuštěny nebo upraveny (pokud to není uvedeno v jednotlivých bodech bezpečnostního listu).

4) Příloha č. 1 tabulka C vyhlášky č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách, chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků.

5) Příloha č. 3 vyhlášky č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách, chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků.

6) Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb.

7) § 20 odst. 8 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.

8) § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.

9) § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.

10) Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

11) Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.

12) Například zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

13) Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14) Úmluva o mezinárodní přepravě (COTEF), vyhlášená pod č. 8/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

15) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

16) Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.

Přesunout nahoru