Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 229/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti

Částka 75/2004
Platnost od 29.04.2004
Účinnost od 01.05.2004
Zrušeno k 01.06.2010 (133/2010 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

229

VYHLÁŠKA

ze dne 20. dubna 2004,

kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 91 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 77 odst. 2 až 5 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Touto vyhláškou se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví požadavky na jakost pohonných hmot pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jakosti pohonných hmot.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) motorovým benzinem

1. minerální oleje určené k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedené pod kódy kombinované nomenklatury2) 2710 11 41, 2710 11 45 a 2710 11 49,

2. minerální oleje s obsahem bioethylalkoholu maximálně do 5 procent objemových určené k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedené pod kódy kombinované nomenklatury2) 2710 11 41, 2710 11 45 a 2710 11 49,

3. minerální oleje s obsahem bio-ethyltercbutyletheru maximálně do 15 procent objemových určené k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedené pod kódy kombinované nomenklatury2) 2710 11 41, 2710 11 45 a 2710 11 49,

4. minerální oleje obsahující současně bioethylalkohol i bio-ethyltercbutylether tak, aby celkový obsah kyslíku nepřesahoval 2,7 procent hmotnostních, určené k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedené pod kódy kombinované nomenklatury2) 2710 11 41, 2710 11 45 a 2710 11 49,

5. minerální oleje uvedené v bodech 1až 4 s obsahem dalších kyslíkatých složek tak, aby celkový obsah kyslíku nepřesahoval 2,7 procent hmotnostních, určené k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedené pod kódy kombinované nomenklatury2) 2710 11 41, 2710 11 45 a 2710 11 49,

b) motorovou naftou

1. plynové oleje určené k pohonu spalovacích vznětových motorů uvedené pod kódem kombinované nomenklatury2) 2710 19 41,

2. střední oleje určené k pohonu spalovacích vznětových motorů uvedené pod kódem kombinované nomenklatury2) 2710 19 29,

3. plynové oleje s obsahem maximálně 5 procent objemových methylesterů mastných kyselin určené k pohonu spalovacích vznětových motorů uvedené pod kódem kombinované nomenklatury2) 2710 19 41,

4. střední oleje s obsahem maximálně 5 procent objemových methylesterů mastných kyselin, určené k pohonu spalovacích vznětových motorů uvedené pod kódem kombinované nomenklatury2) 2710 19 29,

c) biopalivem

1. bioethylalkohol – ethylalkohol vyrobený z biomasy3) nebo biologicky obnovitelné části odpadu, určený jako příměs do motorového benzinu, který svojí jakostí odpovídá příslušné české technické normě a je uveden pod kódem kombinované nomenklatury2) 2207 20 00; jedná se o obnovitelný zdroj energie,

2. bio-ethyltercbutylether – ethyltercbutylether vyrobený na bázi bioethylalkoholu, používaný jako příměs do motorového benzinu, a uvedený pod kódem kombinované nomenklatury2) 2909 19 00. Podíl bio-ethyltercbutyletheru, který je pokládán za biopalivo, činí 47 procent objemových; jedná se o obnovitelný zdroj energie,

3. bionafta – methylestery mastných kyselin vyrobené z rostlinného nebo živočišného oleje s vlastnostmi motorové nafty, určené k pohonu spalovacích vznětových motorů uvedené pod kódem kombinované nomenklatury2) 3824 90 99, například methylester řepkového oleje; jedná se o obnovitelný zdroj energie,

d) směsným palivem motorová nafta s obsahem vyšším než 30 procent hmotnostních methylesteru řepkového oleje určená k pohonu spalovacích vznětových motorů uvedená pod kódem kombinované nomenklatury2) 3824 90 99,

e) zkapalněnými ropnými plyny plyny určené k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedené pod kódy kombinované nomenklatury2) 2711 12 19, 2711 12 97, 2711 13 91 a 2711 13 97,

f) stlačeným zemním plynem plyn určený k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedený pod kódem kombinované nomenklatury2) 2711 21 00,

g) ropnými složkami vybrané ropné výrobky užívané pro výrobu pohonných hmot pro spalovací vznětové motory,

h) motorovým benzinem s velmi nízkým obsahem síry motorový benzin [písmeno a)], který vykazuje maximální obsah síry 10 mg/kg,

i) motorovou naftou s velmi nízkým obsahem síry motorová nafta [písmeno b)], která vykazuje maximální obsah síry 10 mg/kg.

§ 3

Biopaliva, obnovitelný zdroj energie

Biopaliva mohou být na trhu k dispozici jako:

a) čistá biopaliva v souladu s příslušnými normami jakosti,

b) biopaliva ve směsích s ropnými složkami v souladu s příslušnými normami jakosti, nebo

c) kapaliny odvozené od biopaliv, například bio-ethyltercbutylether.

§ 4

Jakost pohonných hmot

(2) Nejpozději 1. ledna 2005 musí motorový benzin a motorový benzin s velmi nízkým obsahem síry na trhu splňovat, kromě požadavků stanovených příslušnou českou technickou normou,4) i jakostní ukazatele stanovené v příloze č. 3 této vyhlášky. Od 1. ledna 2009 nesmí žádný motorový benzin vykazovat větší obsah síry než 10 mg/kg.

(4) Nejpozději 1. ledna 2005 musí motorová nafta a motorová nafta s velmi nízkým obsahem síry na trhu splňovat, kromě požadavků stanovených v příslušné české technické normě,5) i jakostní ukazatele stanovené v příloze č. 4 této vyhlášky. Od 1. ledna 2009 nesmí žádná motorová nafta vykazovat větší obsah síry než 10 mg/kg.

(5) Motorová nafta pro arktické klima na trhu nemusí splňovat v hodnotě cetanového čísla požadavky podle příloh č. 2 a 4 této vyhlášky, ale musí splňovat požadavky příslušné české technické normy.5)

(6) Požadovaná jakost je splněna, odpovídá-li bioethylalkohol určený jako příměs do motorového benzinu příslušné české technické normě.6) Samostatné užití bioethylalkoholu je možné, pokud je toto biopalivo předepsáno výrobcem motorů.

(7) Požadovaná jakost je splněna, odpovídá-li bionafta příslušné české technické normě.7) Užití bionafty je možné jen v případě, že je toto palivo předepsáno výrobcem motorů.

(8) Požadovaná jakost je splněna, odpovídá-li směsná motorová nafta příslušné české technické normě.8) Užití směsné motorové nafty je možné jen v případě, že je toto palivo předepsáno výrobcem motorů.

(9) Požadovaná jakost je splněna, odpovídají-li zkapalněné ropné plyny (dále jen "LPG") příslušné české technické normě.9)

(10) Požadovaná jakost je splněna, odpovídá-li stlačený zemní plyn (dále jen "CNG") příslušné české technické normě.10)

§ 5

Způsob sledování jakostních ukazatelů pohonných hmot

(1) Sledování jakostních ukazatelů pohonných hmot se provádí pomocí rozborů odebraných vzorků. Odběr vzorků se provádí na všech výdejních, skladovacích a prodejních místech a s jejich souhlasem je možný též přímo u uživatelů pohonných hmot.

(2) Odběr vzorků a porovnání výsledků zkoušek musí u jednotlivých pohonných hmot odpovídat příslušné české technické normě.11)

(3) Při každém odběru vzorku se sepíše protokol, který musí obsahovat:

a) evidenční číslo protokolu evidovaného Českou obchodní inspekcí (dále jen "inspekce"),

b) označení kontrolované osoby:

1. jde-li o fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě obchodní firmu, bydliště, popřípadě místo podnikání, identifikační číslo (bylo-li přiděleno),

2. jde-li o právnickou osobu, obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo (bylo-li přiděleno),

c) datum, čas a místo skutečného odběru vzorku,

d) označení výdejního stojanu nebo skladovací nádrže, ze které byl vzorek odebrán,

e) druh pohonné hmoty s určením dle příslušných českých technických norem,12)

f) číslo pečeti, označení vzorku a uvedení jeho množství,

g) jméno, číslo služebního průkazu a podpis pracovníka inspekce pověřeného k plnění kontrolních úkolů (dále jen "inspektor") a v případě, že odběr vzorků provádí přizvaná pověřená odborně způsobilá osoba, i její jméno a podpis,

h) jména ostatních přizvaných osob zúčastněných při odběru vzorku a jejich podpisy.

(4) Protokol se pořizuje ve dvou vyhotoveních, která musí být podepsána inspektorem, kontrolovanou osobou, přizvanou pověřenou odborně způsobilou osobou provádějící odběr vzorku a ostatními přizvanými osobami. Jedno vyhotovení protokolu si ponechá inspekce. Druhé vyhotovení protokolu obdrží kontrolovaná osoba.

(5) Četnost odběru minimálního počtu vzorků pohonných hmot za rok pro posouzení jejich jakosti je stanovena v příloze č. 5 této vyhlášky.

(6) Sledování jakosti pohonných hmot se provádí pouze zkušebními analytickými metodami stanovenými příslušnými českými technickými normami.

(7) Při sledování jakosti se sleduje zejména:

a) u motorového benzinu:

1. oktanové číslo výzkumnou metodou,

2. oktanové číslo motorovou metodou,

3. hustota při 15 °C,

4. tlak par stanovený metodou DVPE (Dry Vapour Pressure Equivalent – "Ekvivalent suchých par za tlaku") – pouze v letním a zimním období (od 1. 5. do 30. 9. a od 1. 11. do 31. 3.),

5. destilace:

- odpařené množství při 70 °C,

- odpařené množství při 100 °C,

- odpařené množství při 150 °C,

- konec destilace,

6. složení uhlovodíků:

- olefíny,

- aromáty,

- benzen,

7. obsah kyslíku,

8. obsah kyslíkatých látek:

- methylalkohol,

- ethylalkohol,

- isopropylalkohol,

- terc-butylalkohol,

- isobutylalkohol,

- ethery obsahující 5 nebo více atomů uhlíku v molekule,

- z toho ethyl-terc-butylether,

- jiné kyslíkaté látky,

9. obsah síry,

10. obsah olova,

11. obsah draslíku (pouze u benzinu s oktanovým číslem min. 91stanoveným výzkumnou metodou a s aditivem proti nadměrnému opotřebení ventilových sedel, přidávaným výrobcem),

b) u motorové nafty:

1. cetanové číslo,

2. cetanový index,

3. hustota při 15 °C,

4. destilace:

- odpařené množství při 250 °C,

- odpařené množství při 350 °C,

- 95 % (V/V) předestiluje při teplotě max. ... °C,

5. polycyklické aromatické uhlovodíky,

6. obsah síry,

7. filtrovatelnost – pouze v přechodném a zimním období (od 1. 10. do 14. 4.),

8. teplota vylučování parafinů – pouze v zimním období (od 16. 11. do 28. /29. 2.),

9. bod vzplanutí,

10. obsah esterů,

c) u bionafty:

1. obsah esteru,

2. hustota při 15 °C,

3. cetanové číslo – každý pátý odebraný vzorek,

4. filtrovatelnost – pouze v přechodném a zimním období (od 1. 10. do 14. 4.),

5. číslo kyselosti,

6. korozivní působení na měď,

7. obsah síry,

8. obsah vody,

9. obsah sulfátového popela,

10. obsah fosforu,

11. obsah volného a vázaného glycerolu,

12. obsah alkalických kovů (sodík a draslík),

13. bod vzplanutí,

d) u směsné motorové nafty,

1. cetanové číslo,

2. cetanový index,

3. hustota při 15 °C,

4. destilace:

- odpařené množství při 250 °C,

- odpařené množství při 350 °C,

- 95 % (V/V) předestiluje při teplotě max. ... °C,

5. obsah síry,

6. filtrovatelnost – pouze v přechodném a zimním období (od 1. 10. do 14. 4.),

7. teplota vylučování parafinů – pouze v zimním období (od 16. 11. do 28. /29. 2.),

8. bod vzplanutí,

9. obsah esteru,

e) u LPG:

1. oktanové číslo motorovou metodou – výpočet ze složení stanoveného chromatografickým rozborem,

2. obsah síry,

3. obsah dienů,

4. korozivní působení na měď,

5. stanovení sirovodíku,

f) u CNG:

1. obsah methanu.

§ 6

Dávkování aditiva

Pro vozidla s motory konstruovanými pro použití motorového benzinu olovnatého se používá aditiva, kterým je draselná sůl alkylované sulfojantarové kyseliny. Aditivum se dávkuje tak, aby koncentrace draslíku v jednom litru benzinu byla v rozmezí 5 mg až 26 mg draslíku.

§ 7

Monitorování jakosti pohonných hmot

(1) Výsledky sledování jakostních ukazatelů pohonných hmot uvedených v § 4 odst. 1až 9 za předešlý kalendářní měsíc zasílá inspekce Ministerstvu průmyslu a obchodu vždy k patnáctému dni následujícího měsíce na monitorovacích přehledech. Vzor monitorovacího přehledu je uveden v příloze č. 6 této vyhlášky.

(2) Podklady pro vypracování ročního monitorovacího přehledu o jakosti pohonných hmot uvedených v § 4 odst. 1až 9 za předcházející kalendářní rok zasílá inspekce Ministerstvu průmyslu a obchodu vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Tyto podklady musí být zpracovány samostatně pro každý druh pohonné hmoty na základě její specifikace. Pro motorový benzin je specifikace určena oktanovým číslem výzkumnou metodou a maximálně přípustným obsahem síry. Pro motorovou naftu, bionaftu, směsnou motorovou naftu a LPG je specifikace určena maximálně přípustným obsahem síry. Vzor podkladů pro vypracování ročního monitorovacího přehledu je uveden v přílohách č. 7 až 1 1 této vyhlášky.

(3) Kontaktním státním orgánem ve vztahu k orgánům Evropské unie pro pravidelná hlášení o monitorování jakosti motorového benzinu a motorové nafty v České republice je Ministerstvo průmyslu a obchodu, které vždy k termínu 30. června zasílá Evropské komisi informaci o výsledku sledování jakosti uvedených paliv.


§ 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 227/2001Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti.

2. Vyhláška č. 48/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 227/2001Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti.


§ 9

Účinnost

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

(2) § 4 odst. 1 a 3 a přílohy č. 1 a 2 pozbývají platnosti dnem 31. prosince 2004.


Ministr:
Ing. Urban v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/70/ES ze dne 13. října 1998 týkající se jakosti benzinu a motorové nafty, kterou se mění Směrnice Rady č. 93/12/EHS, Směrnice Komise č. 2000/71/ES ze dne 7. listopadu 2000 o přizpůsobení měřicích postupů stanovených v přílohách I, II, III a IV Směrnice č. 98/70/ES Evropského parlamentu a Rady technickému pokroku ve smyslu článku 10 uvedené směrnice, Rozhodnutí Komise č. 2002/159/ES ze dne 18. února 2002 o jednotném formuláři pro předkládání souhrnných údajů o jakosti paliv v jednotlivých státech, Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/17/ES ze dne 3. března 2003, kterou se mění Směrnice 98/70/ES týkající se jakosti benzinu a motorové nafty. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES ze dne 8. května 2003 o podpoře používání biopaliv nebo jiných obnovitelných paliv v dopravě (dílčí transpozice).

2) Nařízení Rady č. 2658/87 ze dne 23. 7. 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

3) Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 92/2004 Sb.

4) ČSN EN 228

5) ČSN EN 590

6) ČSN 65 6511

7) ČSN EN 14214

8) ČSN 65 6508

9) ČSN EN 589

10) ČSN 38 6110

11) ČSN EN ISO 3170, ČSN EN 14275, ČSN EN ISO 4257, ČSN EN ISO 4259

12) ČSN EN 228, ČSN EN 590, ČSN EN 14214, ČSN 65 6508, ČSN EN 589, ČSN 38 6110


Příloha č. 3 k vyhlášce č. 229/2004 Sb.

JAKOSTNÍ UKAZATELE A METODY SLEDOVÁNÍ JAKOSTI PRO PALIVA URČENÁ PRO VOZIDLA VYBAVENÁ ZÁŽEHOVÝMI MOTORY

Motorový benzin

Jakostní ukazatel (1)JednotkaMezní hodnoty (2 )
MinimumMaximum
Oktanové číslo stanovené výzkumnou metodou-95 (3)-
Oktanové číslo stanovené motorovou metodou-85-
Tlak par stanovený metodou DVPEkPa-60,0
- letní období (4)
Destilace:
- odpařené množství při 100 °C% (V/V)46,0-
- odpařené množství při 150 °C% (V/V)75,0-
Složení uhlovodíků:
- olefiny% (V/V)-18,0
- aromáty% (V/V)-35,0
- benzen% (V/V)-1,0
Obsah kyslíku% (m/m)-2,7
Obsah kyslíkatých látek:
- methylalkohol, musí být přidány stabilizátory% (V/V)3,0
- ethylalkohol, mohou být přidány stabilizátory% (V/V)-5,0
- isopropylalkohol% (V/V)-10,0
- terc-butylalkohol% (V/V)-7,0
- isobutylalkohol% (V/V)-10,0
- ethery obsahující 5 nebo více atomů uhlíku v molekule% (V/V)-15,0
- jiné kyslíkaté látky (5)% (V/V)-10,0
Obsah síry mg/kg-50,0
mg/kg-10,0 (6)
Obsah olovamg/litr-5,0

(1) Zkušebními metodami musí být metody uvedené v ČSN EN 228 (EN 228:1999). Česká republika jako členský stát Evropské unie může převzít analytické metody specifikované v normě, kterou se nahrazuje norma EN 228:1999, pokud lze prokázat, že správnost a přesnost této metody je alespoň stejná jako správnost a přesnost nahrazené analytické metody.

(2) Hodnoty uvedené ve specifikaci jsou „pravé hodnoty". Při stanovení jejich mezních hodnot byly aplikovány termíny ČSN EN ISO 4259 „ Ropné výrobky - Stanovení a využití údajů shodnosti ve vztahu ke zkušebním metodám", byly stanoveny minimální hodnoty, byl vzat v úvahu minimální rozdíl 2R nad nulou. (R = reprodukovatelnost). Výsledky jednotlivých měření se interpretují na základě kritérií popsaných v ČSN EN ISO 4259 (ISO 4259:1995).

(3 ) Bezolovnatý benzin Normal smí být uváděn na trh s minimálním oktanovým číslem 81 stanoveným motorovou metodou a s minimálním oktanovým číslem 91 stanoveným výzkumnou metodou.

(4) Letní období začíná 1. května a končí 30. září.

Poznámka: V členských státech Evropské unie s arktickými nebo drsnými zimními podmínkami začíná letní období nejpozději 1. června a nekončí dříve než 31. srpna.

(5) Jiné monoalkoholy a ethery s koncem destilace ne vyšším než je stanoveno v normě EN 228:1999.

(6) Obsah síry pro motorový benzin s velmi nízkým obsahem síry od 1. ledna 2005 a od 1. ledna 2009 obsah síry pro veškerý motorový benzin.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 229/2004 Sb.

JAKOSTNÍ UKAZATELE A METODY SLEDOVÁNÍ JAKOSTI PRO PALIVA URČENÁ PRO VOZIDLA VYBAVENÁ VZNĚTOVÝMI MOTORY

Motorová nafta

Jakostní ukazatel (1)Jednotka Mezní hodnoty (2)
Minimum Maximum
Cetanové číslo (3)- 51,0 -
Hustota při 15 °C kg/m3- 845,0
Destilace:
• 95 % (V/V) předestiluje při teplotě °C - 360,0
Polycyklické aromatické uhlovodíky % (m/m) - 11,0
Obsah methylesterů mastných kyselin % (V/V) - 5,0
Obsah síry mg/kg - 50,0
mg/kg 10,0 (4)

(1) Zkušebními metodami musí být metody uvedené v ČSN EN 590 (EN 590:1999). Česká republika jako členský stát Evropské unie může převzít analytické metody specifikované v normě, kterou se nahrazuje norma EN 590:1999, pokud lze prokázat, že správnost a přesnost této metody je alespoň stejná jako správnost a přesnost nahrazené analytické metody.

(2) Hodnoty uvedené ve specifikaci jsou „pravé hodnoty". Při stanovení jejich mezních hodnot byly aplikovány termíny ČSN EN ISO 4259 „ Ropné výrobky - Stanovení a využití údajů shodnosti ve vztahu ke zkušebním metodám", byly stanoveny minimální hodnoty, byl vzat v úvahu minimální rozdíl 2R nad nulou. (R = reprodukovatelnost). Výsledky jednotlivých měření se interpretují na základě kritérií popsaných v ČSN EN ISO 4259 (ISO 4259:1995).

(3) Cetanové číslo motorové nafty pro arktické klima na trhu musí odpovídat české technické normě.5)

(4) Obsah síry pro motorovou naftu s velmi nízkým obsahem síry od 1. ledna 2005 a od 1. ledna 2009 obsah síry pro veškerou motorovou naftu.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 229/2004 Sb.

ČETNOST ODBĚRU MINIMÁLNÍHO POČTU VZORKŮ POHONNÝCH HMOT ZA ROK PRO POSOUZENÍ JEJICH JAKOSTI

Motorové
benziny
Motorová
Nafta
Bionafta
a/nebo
směsná
motorová nafta *)
LPG
v období
od 1. 5. do 31. 10.
350 odběrů350 odběrů100 odběrů100 odběrů
v období
od 1. 11. do 30. 4.
350 odběrů350 odběrů100 odběrů100 odběrů

*) Inspekce dle situace na trhu rozhodne, v jakém poměru budou vzorky odebírány.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 229/2004 Sb.

MONITOROVACÍ PŘEHLED JAKOSTI POHONNÝCH HMOT

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 229/2004 Sb.

PODKLADY PRO ROČNÍ MONITOROVACÍ PŘEHLED JAKOSTI MOTOROVÉHO BENZINU

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 229/2004 Sb.

PODKLADY PRO ROČNÍ MONITOROVACÍ PŘEHLED JAKOSTI MOTOROVÉ NAFTY

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 229/2004 Sb.

PODKLADY PRO ROČNÍ MONITOROVACÍ PŘEHLED JAKOSTI BIONAFTY

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 229/2004 Sb.

PODKLADY PRO ROČNÍ MONITOROVACÍ PŘEHLED JAKOSTI SMĚSNÉ MOTOROVÉ NAFTY

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 229/2004 Sb.

PODKLADY PRO ROČNÍ MONITOROVACÍ PŘEHLED JAKOSTI LPG

Přesunout nahoru