Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 227/2004 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)

Částka 74/2004
Platnost od 29.04.2004
Účinnost od 01.05.2004
Zrušeno k 10.07.2010 (210/2010 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

227

VYHLÁŠKA

ze dne 19. dubna 2004,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)

Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 42 odst. 1 a 2 v návaznosti na § 3 odst. 5 a 6, § 16, § 17 odst. 1, § 23 odst. 1, 4, 8 a 12, § 25 odst. 2 písm. j) a § 34 odst. 8 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), (dále jen "zákon"):


§ 1

Formuláře žádostí a doklady CITES

[K § 3 odst. 5 a 6, § 25 odst. 2 písm. j) a § 34 odst. 8 zákona]

(1) V případě žádosti o povolení nebo potvrzení pro účely dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu exempláře vyplňuje žadatel list 5 "Žádost" příslušného formuláře1) a předkládá ho spolu s evidenční kartou. V případě žádosti o potvrzení potřebného k přemístění živého exempláře živočišného druhu přímo ohroženého vyhynutím a žádosti o výjimku ze zákazu obchodních činností (§ 3 odst. 2 zákona) vyplňuje žadatel list 3 "Žádost" příslušného formuláře.2)

(2) Žádosti uvedené v odstavci 1 se podávají na příslušném formuláři vytištěném v kterémkoliv úředním jazyce Evropských společenství. Žádost se vyplňuje v českém jazyce.

(3) Vzor evidenční karty (§ 3 odst. 5 zákona), která se podává spolu s žádostí podle odstavce 1, je uveden v příloze č. 1.

(4) Vzor registračního listu exempláře, který vydává příslušný registrační úřad podle § 23 odst. 4 zákona, je uveden v příloze č. 2.

(5) Vzor potvrzení o původu zabaveného exempláře (§ 23 odst. 10 a § 34 odst. 8 zákona), který vydává ministerstvo, je uveden v příloze č. 2.

§ 2

Registrace obchodníků a vědeckých institucí

(K § 16 zákona)

(1) Žádost o registraci pěstírny rostlin pro účely odchylky pro obchod s uměle vypěstovanými rostlinami podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů3) se zasílá písemně ministerstvu. Žadatel vyplní žádost o povolení nebo potvrzení pro účely dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu exempláře (§ 1 odst. 1) a evidenční kartu (§ 1 odst. 3) a k žádosti se dále přiloží:

a) seznam druhů exemplářů rostlin v pěstírně, které jsou předmětem žádosti, s uvedením původu kultur těchto rostlin,

b) krátký popis způsobu pěstování rostlin a

c) odhad předpokládané produkce exemplářů určených pro obchod.

(2) Žádost o registraci vědce nebo vědecké instituce pro účely odchylky pro případ neobchodních zápůjček, darů nebo výměn exemplářů mezi vědci a vědeckými institucemi (dále jen "výměna") podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů4) podává vědec nebo vědecká instituce písemně ministerstvu. Součástí žádosti je evidenční karta (§ 1 odst. 3) a k žádosti vědec nebo vědecká instituce dále přiloží:

a) stručný popis vědecké činnosti související s výměnou sbírkových exemplářů s jinými vědci a vědeckými institucemi,

b) jaké exempláře a jaké druhy budou vyměňovány, jak často a předpokládaný počet,

c) s jakými vědci a vědeckými institucemi v cizině a v kterých zemích se předpokládá výměna sbírkových exemplářů.

§ 3

Vývoz exempláře rostlinného druhu na základě rostlinolékařského osvědčení

(K § 17 odst. 1 zákona)

V souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů5) se povolení ministerstva k vývozu uměle vypěstovaného exempláře rostlinného druhu nahrazuje rostlinolékařským osvědčením vydaným podle zvláštního zákona.6)

§ 4

Seznam druhů, na které se nevztahuje povinnost registrace

(K § 23 odst. 1 zákona)

Povinnost registrace se nevztahuje na ty druhy živočichů a rostlin, které jsou zvláště chráněné podle obecného právního předpisu o ochraně přírody a krajiny,7) druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které se vyskytují přirozeně v přírodě v České republice, a druhy nebo exempláře, pro něž Evropská komise stanovila všeobecně platnou odchylku a které jsou specifikovány v právu Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.8) Seznam dalších druhů a exemplářů, na které se nevztahuje povinnost registrace, je stanoven v příloze č. 3.

§ 5

Seznam jiných druhů, na něž se vztahuje povinnost registrace

(K § 23 odst. 1 zákona)

Seznam jiných druhů než druhů přímo ohrožených vyhynutím, na které se vztahuje povinnost registrace [§ 23 odst. 1 písm. b) zákona], je uveden v příloze č. 4.

§ 6

Způsoby značení exemplářů

(K § 23 odst. 8 zákona)

(1) Nezaměnitelné značení exemplářů se provádí v souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.9)

(2) Nestanoví-li právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů jinak, používají se pro nově označované exempláře ptáků v České republice nesnímatelné kroužky, na kterých je vyražen identifikační údaj sestávající z písmen CZ a pořadového čísla přiděleného ministerstvem. Při značkování jedinečně číslovanými nepozměnitelnými mikročipovými transpondéry se podle první věty nepostupuje.

(3) Pokud se s exemplářem neobchoduje a nedojde ke změně jeho vlastníka nebo dlouhodobého držitele a pokud zvláštní předpis8) nestanoví lhůtu jinou, stanovený způsob nezaměnitelného označení se nevztahuje na:

a) mláďata savců v období kojení, a to nejdéle do 6 měsíců stáří,

b) vejce a mláďata ptáků, pokud zůstávají na hnízdě nebo v péči rodičů, a to nejdéle do 3 měsíců stáří,

c) vejce, jikry, zárodečná stadia a mláďata plazů, a to nejdéle do 3 měsíců stáří.

(4) Jiný způsob identifikace exempláře než podle výše uvedeného označení může být uznán příslušným orgánem pouze tehdy, pokud by předepsané označení podle písemného potvrzení veterinárního lékaře způsobilo újmu na zdraví zvířete nebo je neproveditelné vzhledem k fyzickým vlastnostem exempláře nebo druhu, nebo vzhledem k přirozenému chování, které je pro takový exemplář nebo druh typické.

(5) Potvrzení podle odstavce 4, které žadatel předkládá např. při žádosti o registraci exempláře, obsahuje podrobné zdůvodnění nemožnosti označení, a to, zda je nemožnost označení dočasná či trvalá. V případě pochybností si příslušný orgán vyžádá přezkoumání potvrzení jiným určeným veterinárním lékařem, který má zkušenosti s nezaměnitelným značením živočichů. V případě sporných stanovisek veterinárních lékařů rozhodne ministerstvo.

(6) Pokud exemplář není ve smyslu odstavců 3 a 4 označitelný a identifikuje se podle individuálních rozlišovacích znaků, popis těchto znaků je doplněn fotografiemi individuálních rozlišovacích znaků exempláře. Jedna fotografie individuálního rozlišovacího znaku exempláře bude u těchto exemplářů vždy součástí registračního listu nebo jeho přílohou, druhá stejná fotografie se archivuje spolu s kopií registračního listu u registračního orgánu, a pokud se vydá potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností, bude třetí stejná fotografie součástí tohoto potvrzení anebo jeho přílohou. V odůvodněných případech může registrační orgán od doplnění fotografiemi upustit a v takovém případě uvede tuto skutečnost s odůvodněním na registračním listu.

(7) Exemplář bude označen již v době podání žádosti o registraci s výjimkou případů uvedených v odstavcích 3 a 4. Ve výjimečných případech, je-li označení podle stanoviska veterinárního lékaře neproveditelné pouze dočasně (např. vzhledem k vývoji exempláře) a nemá-li exemplář žádný zřetelný individuální znak, může registrační orgán stanovit pozdější termín označení exempláře, přičemž tento termín uvede v kolonce č. 18 registračního listu a případně též v potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností a zároveň omezí platnost registračního listu a případně též platnost potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností pouze do doby, kdy musí být exemplář označen.

Registrační list a podrobnosti týkající se registrace exemplářů

(K § 23 odst. 4 a 12)

§ 7

Na každý exemplář podléhající registrační povinnosti se vydává samostatný registrační list.

§ 8

Pokyny k vyplňování registračního listu a kódy registračních úřadů jsou uvedeny v příloze č. 5.

§ 9

Změny v registraci již zaregistrovaného exempláře, jako například změna vlastníka nebo dlouhodobého držitele, změna trvalého pobytu (sídla) vlastníka nebo dlouhodobého držitele exempláře, dodatečné označení exempláře a podobně, uvede příslušný registrační úřad v kolonce č. 20 registračního listu. V případě nedostatku místa se zde uvede, že záznamy pokračují v příloze a připojí se další list s kopií kolonky č. 20, kde se jako první záznam uvede, že jde o přílohu k registračnímu listu, a uvede se číslo, datum vydání registračního listu a název úřadu, který registrační list vydal.

§ 10

Při prodeji a v ostatních případech změny vlastníka nebo dlouhodobého držitele exempláře se v kolonce č. 21 registračního listu uvede datum prodeje, jméno, příjmení a adresa trvalého bydliště, příp. název a sídlo nového vlastníka nebo dlouhodobého držitele a původní vlastník nebo dlouhodobý držitel potvrdí předtištěné prohlášení o přenechaném exempláři.


§ 11

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdější předpisů, ve znění vyhlášky č. 264/1998 Sb., vyhlášky č. 16/2001 Sb. a vyhlášky č. 332/2003 Sb.

§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.


Ministr:

RNDr. Ambrozek v. r.

Poznámky pod čarou

1) Příloha I k nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

2) Příloha III k nařízení Komise (ES) č. 1808/2001.

3) Čl. 7 odst. 1 písm. b) bod ii) nařízení Rady (ES) č. 338/97.

4) Čl. 7 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

5) Čl. 7 odst. 1 písm. b) bod i) nařízení Rady (ES) č. 338/97 a čl. 8 odst. 6 a 7 nařízení Komise (ES) č. 1808/2001.

6) Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 314/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 79/2004 Sb.

7) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

8) Čl. 32 nařízení Komise (ES) č. 1808/2001.

9) Čl. 34 až 38 nařízení Komise (ES) č. 1808/2001.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 227/2004 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 227/2004 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 227/2004 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 227/2004 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 227/2004 Sb.

Seznam dalších druhů a exemplářů, na které se nevztahuje povinnost registrace

Registrační povinnost podle § 23 odst. 1 písm. a) zákona se nevztahuje na

a) následující druhy savců:

Hystrix cristata (dikobraz obecný)

Chinchilla spp. (činčila)

b) následující druhy ptáků:

Anas laysanensis (kachna laysanská)

Branta ruficollis (berneška rudokrká)

Branta sandvicensis (berneška havajská)

Carduelis cucullata (čížek ohnivý)

Catreus wallichii (bažant Wallichův)

Colinus virginianus (křepel virginský)

Columba livia (holub skalní)

Crossoptilon crossoptilon (bažant tibetský)

Crossoptilon harmani (bažant ušatý)

Crossoptilon mantchuricum (bažant mandžuský)

Cyanoramphus auriceps (kakariki žlutočelý)

Cyanoramphus novaezealandiae (kakariki rudočelý)

Lophophorus impejanus (bažant lesklý)

Lophura edwardsi (bažant Edwardsův)

Lophura swinhoii (bažant sedlatý)

Nyctea scandiaca (sovice sněžní)

Oxyura leucocephala (kachnice bělohlavá)

Polyplectron emphanum (bažant palavanský)

Psephotus dissimilis (synonymum P. chrysopterygius dissimilis, papoušek černočapkový)

Struthio camelus (pštros dvouprstý)

Syrmaticus ellioti (bažant Elliotův)

Syrmaticus humiae (bažant Humeův)

Syrmaticus mikado (bažant mikado)

Tragopan caboti (satyr Cabotův)

c) následující druhy plazů:

Acrantophis dumerili (hroznýš)

Chamaeleo chamaeleon (chameleon obecný)

Lacertidae spp. (všechny druhy ještěrkovitých)

Phelsuma guentheri (felsuma)

Python molurus molurus (krajta tygrovitá světlá)

d) všechny druhy obojživelníků (Amphibia)

e) všechny druhy ryb (Pisces)

f) všechny druhy bezobratlých (jiné systematické skupiny než Chordata)

g) všechny druhy rostlin (Flora)

h) všechny neživé exempláře

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 227/2004 Sb.

Seznam jiných druhů než druhů přímo ohrožených vyhynutím, na něž se vztahuje povinnost registrace

S výjimkou druhů a exemplářů, které jsou vyňaty z povinnosti registrace v § 4 a příloze č. 3 této vyhlášky, se registrační povinnost podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona vztahuje také na následující jiné druhy než druhy přímo ohrožené vyhynutím:

a) živé exempláře následujících druhů savců:

Elephantidae spp. (všechny druhy čeledi slonovitých)

Felidae spp. (všechny druhy čeledi kočkovitých)

Primates spp. (všechny druhy z řádu primátů)

b) živé exempláře následujících druhů ptáků:

Amazona spp. (všechny druhy papoušků rodu Amazona, s výjimkou druhu

Amazona aestiva, amazoňan modročelý, na jehož exempláře se povinnost registrace nevztahuje)

Ara spp. (všechny druhy papoušků rodu Ara)

Callocephalon flmbriatum (kakadu přilbový)

Calyptorhynchus spp. (všechny druhy papoušků rodu Calyptorhynchus)

Deroptyus accipitrinus (amazoňan vějířový)

Triclaria malachitacea (amazoňan modrobřichý)

Psittacus erithacus (žako šedý)

c) živé exempláře následujících druhů plazů:

Cordylus spp. (všechny druhy kruhochvostů rodu Cordylus)

Crocodylia spp. (všechny druhy řádu krokodýlové)

Dracaena spp. (všechny druhy tejů rodu Dracaena)

Phrynosoma coronatum (ropušník kalifornský)

Pseudocordylus spp. (všechny druhy pakruhochvostů rodu Pseudocordylus)

Testudinidae spp. (všechny druhy želv čeledi testudovitých)

Tupinambis spp. (všechny druhy tejů rodu Tupinambis)

Uromastyx spp. (všechny druhy trnorepů rodu Uromastyx)

Varanus spp. (všechny druhy varanů rodu Varanus)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 227/2004 Sb.

Pokyny k vyplňování registračního listu

Kolonky č. 1 až 18 vyplní vydávající úřad takto:

a) č. 1 -jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu, příp. název a sídlo vlastníka nebo dlouhodobého držitele exempláře,

b) č. 2 - úřední pořadové číslo registračního listu nebo potvrzení; registrační číslo se uvádí v podobě:kód registračního úřadu pro účely této vyhlášky, uvedený na konci této přílohy/pořadové číslo vydávaného registračního listu/rok vydání,

c) č. 3 - název a adresa vydávajícího úřadu,

d) č. 4 - popis exempláře musí být co nejpřesnější a musí zahrnovat třípísmenný kód podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů \ Popis musí exemplář jednoznačně identifikovat a odlišovat od jiných exemplářů stejného druhu. Uvede se zejména pohlaví, stáří, datum a místo narození exempláře, způsob označení, číslo značky a další individuální znaky. Pokud je součástí registračního listu fotografie exempláře, vyznačí se to zde. Kde je to možné, např. pro živočichy narozené v zajetí, se uvedou i základní údaje o rodičích exempláře;

e) č. 5 - nepovinný údaj, pokud je stanoveno množství v kolonce 6. Použijí se jednotky čisté hmotnosti podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů10),

f)  č. 7 - uvádí se číslo přílohy CITES, ve které je druh uveden k datu vydání registračního listu;

g) č. 8 - uvádí se písmeno označující přílohu k předpisu práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů11), ve které je druh uveden k datu vydání registračního listu;

h) č. 9 - pro případ registračního listu je tento údaj použitelný pouze ke statistickým účelům, nikoliv jako potvrzení o zákonném původu exempláře. Pro vyznačení původu se použije jeden z následujících kódů: W - exempláře odebrané zvolné přírody; R - exempláře pocházející z farem (tzv. „ranching“, tj. exempláře odebrané původně z volné přírody a následně chované na farmách); D - živočichové přímo ohrožení vyhynutím narození a odchovaní v zajetí pro komerční účely a rostliny přímo ohrožené vyhynutím uměle vypěstované ke komerčním účelům v souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů12) včetně jejich částí a odvozenin; A - rostliny přímo ohrožené vyhynutím uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů13) uměle vypěstované v souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů12) včetně jejich částí a odvozenin; C - živočichové přímo ohrožení vyhynutím narození a odchovaní v zajetí pro nekomerční účely a živočichové podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů13) narození a odchovaní v zajetí v souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů12) včetně jejich částí a odvozenin; F - živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněny podmínky podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů12)včetně jejich částí a odvozenin (tzv. první generace v zajetí); I - zabavené nebo odebrané exempláře (používá se pouze s jiným kódem pro původ); O - exemplář získaný před použitelností úmluvy (používá se pouze s jiným kódem pro původ); U- pokud jsou pochybnosti o původu exempláře, uvede se kód „U“ a pravděpodobné okolnosti původu se zaznamenají slovně v kolonce č. 4 nebo 20;

i) č. 10 až 12 - země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narozeny a odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány;

j) č. 13 až 15 - v případě, že exemplář je dovezen ze země mimo Evropskou unii je členským státem dovozu členský stát, který vydal dovozní povolení pro příslušné exempláře;

k) č. 16 - vědecký název musí být v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů14);

l) č. 17 - směrodatný je vědecký název, český název druhu slouží pouze pro orientaci;

m) č. 18 - v případě registračního listu se neuvádí nebo se škrtne podmínka č. 1, která platí pro potvrzení o původu.

Kódy registračních úřadů

Registrační úřadKód
Magistrát hl. m. PrahyPHA
Krajský úřad Středočeského krajeSTC
Krajský úřad Jihočeského krajeJHC
Krajský úřad Plzeňského krajePLK
Krajský úřad Karlovarského krajeKVK
Krajský úřad Ústeckého krajeULK
Krajský úřad Libereckého krajeLBK
Krajský úřad Královéhradeckého krajeHKK
Krajský úřad Pardubického krajePAK
Krajský úřad kraje VysočinaVYS
Krajský úřad Jihomoravského krajeJHM
Krajský úřad Olomouckého krajeOLK
Krajský úřad Zlínského krajeZLK
Krajský úřad Moravskoslezského krajeMSK
Správa NP a CHKO ŠumavaNPS
Správa NP České ŠvýcarskoNPC
Správa Krkonošského národního parkuNPK
Správa NP PodyjíNPP
Správa CHKO BeskydyCBE
Správa CHKO Bílé KarpatyCBK
Správa CHKO BlaníkCBA
Správa CHKO Blanský lesCBL
Správa CHKO BroumovskoCBR
Správa CHKO České StředohoříCCS
Správa CHKO Český krasCCK
Správa CHKO Český rájCCR
Správa CHKO JeseníkyCJE
Správa CHKO Jizerské horyCJH
Správa CHKO KokořínskoCKO
Správa CHKO KřivoklátskoCKI
Správa CHKO Labské pískovceCLP
Správa CHKO Litovelské PomoravíCLM
Správa CHKO Lužické horyCLH
Správa CHKO Moravský krasCMK
Správa CHKO Orlické horyCOH
Správa CHKO PálaváCPA
Správa CHKO PoodříCPO
Správa CHKO Slavkovský lesCSL
Správa CHKO TřeboňskoCTR
Správa CHKO Žďárské vrchyCZV
Správa CHKO Železné horyCZH

10) Příloha V k nařízení Komise (ES) č. 1808/2001.

11) Nařízení Rady (ES) č. 338/97.

12) Kapitola III nařízení Komise (ES) č. 1808/2001.

13) Přílohy B a C k nařízení Rady (ES) č. 338/97.

14) Příloha VI k nařízení Komise (ES) č. 1808/2001.

Přesunout nahoru