Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 220/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpečných chemických látek a vedení jejich evidence

Částka 73/2004
Platnost od 29.04.2004
Účinnost od 01.05.2004
Zrušeno k 01.11.2008 (371/2008 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

220

VYHLÁŠKA

ze dne 14. dubna 2004,

kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpečných chemických látek a vedení jejich evidence

Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 28 odst. 14 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon"):


§ 1

Výrobce nebo dovozce nebezpečné chemické látky (dále jen "látka") uváděné na trh samostatně nebo jako součást chemického přípravku (dále jen "přípravek") v koncentraci vyšší, než je uvedeno v příloze č. 1 zákona, vede její evidenci podle přílohy č. 1 této vyhlášky. Evidence látky nebo přípravku se vede pro každou látku nebo přípravek odděleně a pro každou provozovnu výrobce nebo dovozce zvlášť.

§ 2

(1) Výrobce, který vyrobí, a dovozce, který doveze nebezpečnou látku samotnou nebo obsaženou v přípravku, a uvede ji na trh v množství větším než 1 000 t za kalendářní rok, oznamuje ministerstvu identifikaci nebezpečné látky a údaje o jejím množství a vlastnostech podle přílohy č. 2 této vyhlášky.

(2) Výrobce, který vyrobí, a dovozce, který doveze nebezpečnou látku samotnou nebo obsaženou v přípravku, a uvede ji na trh v množství větším než 10 t a menším nebo rovném 1 000 t za kalendářní rok, oznamuje ministerstvu údaje o druhu a množství nebezpečné látky podle bodů 1 a 2 přílohy č. 2 této vyhlášky.

(3) Výrobce a dovozce oznamuje údaje o vlastnostech látky pouze při prvním oznámení látky. Oznamují se údaje, které výrobce a dovozce může získat bez dodatečného zkoušení, a to z odborné literatury nebo z jiných odborných pramenů. Při oznamování identické látky v následujících letech se uvádí pouze změny a doplňky údajů již oznámených.

(4) Údaje podle odstavců 1 a 2 se oznamují formou počítačového datového souboru ve formátu programu HEDSET. Program HEDSET včetně uživatelské příručky a metodického pokynu poskytne ministerstvo výrobci a dovozci bezúplatně na základě žádosti.

(5) Oznámení podle odstavců 1 a 2 se zhotovuje zvlášť za každý druh látky a každou provozovnu výrobce nebo dovozce.


§ 3

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 302/1998 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky odborné způsobilosti a postup při jejím ověřování, postup prokazování zdravotní způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace, seznam vybraných nebezpečných látek a přípravků, jejichž dovoz a vývoz je možný pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, obsah žádosti o dovoz a vývoz a způsob a podrobnosti vedení evidence a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků.

2. Vyhláška č. 391/2000 Sb., kterou se mění vyhláška č. 302/1998 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky odborné způsobilosti a postup při jejím ověřování, postup prokazování zdravotní způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace, seznam vybraných nebezpečných látek a přípravků, jejichž dovoz a vývoz je možný pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, obsah žádosti o dovoz a vývoz a způsob a podrobnosti vedení evidence a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.


Ministr:

RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 220/2004 Sb.

1. Evidence nebezpečných látek obsahuje:

a) Identifikaci látky

- chemický název podle Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných látek (dále jen „Seznam"); pokud látka není v Seznamu uvedena, musí být použit český název podle mezinárodně uznávaného názvosloví,

- číslo CAS podle Chemical Abstract Service,

- číslo ES podle Einecs, Elincs nebo Nlp.

b) Identifikaci nečistot

- chemický název podle Seznamu; pokud látka není v Seznamu uvedena, musí být použit název podle mezinárodně uznávaného názvosloví,

- číslo CAS podle Chemical Abstract Service,

- číslo ES podle Einecs, Elincs nebo Nlp,

- koncentrace látky tvořící nečistotu v % hmotnostních.

c) Identifikaci příměsí

- chemický název dle Seznamu; pokud látka není v Seznamu uvedena, musí být použit název dle mezinárodně uznávaného názvosloví,

- číslo CAS podle Chemical Abstract Service,

- číslo ES podle Einecs, Elincs nebo Nlp,

- koncentrace látky tvořící příměs v % hmotnostních.

d) Klasifikaci látky

- písmenné označení nebezpečných vlastností podle § 20 odst. 4 písm. c) zákona,

- standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty) podle § 20 odst. 4 písm. d) zákona,

- u výrobce množství látky vyrobené a u dovozce množství látky dovezené (vždy v hmotnostních jednotkách).

Pokud látka neobsahuje příměsi nebo nečistoty, údaje se neuvádějí.

2. Průběžná evidence nebezpečných látek obsažených v přípravcích obsahuje:

a) Identifikaci přípravku

- obchodní název,

b) Identifikaci složek přípravku

- chemický název podle Seznamu; pokud látka není v Seznamu uvedena, musí být použit název dle mezinárodně uznávaného názvosloví,

- číslo CAS podle Chemical Abstract Service,

- číslo ES podle Einecs, Elincs nebo Nlp,

- koncentrace v % hmotnostních.

c) Klasifikaci přípravku

- písmenné označení nebezpečných vlastností podle § 20 odst. 5 písm. d) zákona,

- standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty) podle § 20 odst. 5 písm. e) zákona,

- množství přípravku dovezeného (vždy v hmotnostních jednotkách).

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 220/2004 Sb.

Oznámení o výrobě a dovozu nebezpečných látek

Oznámení o výrobě a dovozu nebezpečných látek obsahuje:

1. Základní údaje o výrobci a dovozci

1.1 Obchodní firma nebo název podle zápisu v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu,

1.2 IČO (identifikační číslo podnikatele),

1.3 adresa podnikatele, tj. ulice, místo a PSČ,

1.4 kód okresu, na jehož území je sídlo podnikatele, podle číselníku okresů ČR,

1.5 název provozovny, tj. označení užívané v adrese vedle obchodní firmy,

1.6 adresa samostatné provozovny, tj. ulice, místo a PSČ,

1.7 kód okresu na jehož území se provozovna nachází, podle číselníku okresů ČR,

1.8 kód ZÚJ, tj. kód obce, na jejímž uzemí se provozovna nachází,

1.9 jméno odpovědného zaměstnance,

1.10 telefon/fax odpovědného zaměstnance.

2. Základní údaje o látce

2.1 Chemický název podle Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných látek (dále jen „Seznam"); pokud látka není v Seznamu uvedena, musí být použit název podle mezinárodně uznávaného názvosloví,

2.2 číslo CAS podle Chemical Abstract Service,

2.3 číslo ES podle seznamu Einecs, Elincs nebo Nlp,

2.4 sumární (molekulový) vzorec,

2.5 strukturní vzorec,

2.6 skupina látek (pouze u ropných látek),

2.7 typ látky v členění: anorganická, organická, organokovová, prvek, přírodní látka, ropný produkt,

2.8 molekulová hmotnost,

2.9 skupenství při 20 °C a 101,3 kPa,

2.10 množství látky vyrobené nebo dovezené za vykazovaný rok, uvádí se v tunách,

2.11 stupeň čistoty (% hm.) a přesnost stanovení,

2.12 běžný název nebo obchodní název, popř. zkratka,

2.13 identifikace nečistot - identifikačními údaji o látce tvořící nečistotu jsou chemický název podle Seznamu, číslo CAS, číslo ES podle seznamu Einecs, Elincs nebo Nlp,

2.14 identifikace příměsí - identifikačními údaji o látce tvořící příměs jsou chemický název podle Seznamu, číslo CAS, číslo ES podle seznamu Einecs, Elincs nebo Nlp,

2.15 písmenné označení nebezpečných vlastností podle § 20 odst. 4 písm. c) zákona,

2.16 standardní věty označující specifickou rizikovost (R - věty) podle § 20 odst. 4 písm. d) zákona,

2.17 standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S - věty) podle § 20 odst. 4 písm. e) zákona,

2.18 způsob použití v členění: v omezeném rozsahu, ve velkém rozsahu, v uzavřeném systému, zapracování do výrobku,

2.19 druh použití.

3. Fyzikálně-chemické vlastnosti

3.1 Bod tání,

3.2 bod varu,

3.3 specifická hmotnost,

3.4 tlak par,

3.5 rozdělovači koeficient (log Pow),

3.6 rozpustnost ve vodě,

3.7 bod vzplanutí,

3.8 samozápalnost,

3.9 hořlavost,

3.10 výbušnost,

3.11 oxidační vlastnosti,

3.12 další údaje a poznámky.

4. Osud a transport látky v životním prostředí

4.1 Stabilita,

4.1.1 fotodegradace,

4.1.2 stabilita ve vodě,

4.1.3 stabilita v půdě,

4.2 údaje z monitorování životního prostředí,

4.3 transport a distribuce mezi složkami životního prostředí,

4.4 způsob rozkladu,

4.5 biologická rozložitelnost,

4.6 BSK5 aCHSK,

4.7 bioakumulace,

4.8 další údaje a poznámky.

5. Ekotoxicita

5.1 Akutní toxicita pro ryby,

5.2 akutní toxicita pro vodní bezobratlé,

5.3 inhibice růstu řas,

5.4 inhibice růstu bakterií,

5.5 chronická toxicita pro ryby

5.6 chronická toxicita pro vodní bezobratlé,

5.7 toxicita pro půdní organismy

5.8 toxicita pro suchozemské rostliny,

5.9 toxicita pro suchozemské živočichy kromě savců,

5.10 monitorování biologických účinků,

5.11 biotransformace a kinetika,

5.12 další údaje a poznámky.

6. Toxicita

6.1 Akutní toxicita,

6.1.1 akutní toxicita orální,

6.1.2 akutní toxicita inhalační,

6.1.3 akutní toxicita dermální,

6.1.4 akutní toxicita (jiná),

6.2 žíravost a dráždivost,

6.2.1 kožní dráždivost,

6.2.2 oční dráždivost,

6.3 senzibilizace,

6.4 toxicita při opakované dávce,

6.5 mutagenita in vitro,

6.6 mutagenita in vivo,

6.7 karcinogenita,

6.8 toxicita pro reprodukci,

6.9 vývojová toxicita,

6.10 další důležité informace,

6.11 zkušenosti z expozice člověka.

Přesunout nahoru