Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 219/2004 Sb.Vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe

Částka 73/2004
Platnost od 29.04.2004
Účinnost od 01.05.2004
Zrušeno k 01.01.2012 (350/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

219

VYHLÁŠKA

ze dne 14. dubna 2004

o zásadách správné laboratorní praxe

Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 9 odst. 10 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon"):


§ 1

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) zásadami správné laboratorní praxe (dále jen "Zásady") – soubor pravidel tvořících systém práce testovacích zařízení při provádění neklinických studií bezpečnosti chemických látek a přípravků (dále jen "studie"); tato pravidla se týkají podmínek, za kterých se tyto studie plánují, provádějí, kontrolují, zaznamenávají, předkládají a archivují,

b) testovacím zařízením – právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provádějící zkoušení nebezpečných vlastností a prostory a vybavení, ve kterých provádí studie; v případě studií prováděných na více místech se místem testovacího zařízení rozumí místo, kde pracuje vedoucí studie, a veškerá jednotlivá testovací místa, která se jednotlivě nebo jako celek mohou považovat za testovací zařízení,

c) testovacím místem – místo, kde se provádějí jednotlivé části studie,

d) vedoucím testovacího zařízení – fyzická osoba, která odpovídá za organizaci a činnost testovacího zařízení v souladu s touto vyhláškou a má potřebné pravomoci k zajištění činností uvedených v bodu 1, podbodu 1. 1. přílohy č. 1 této vyhlášky,

e) vedoucím testovacího místa – fyzická osoba, která zajišťuje, že část studie, za kterou odpovídá, se provádí v souladu s touto vyhláškou; vedoucí testovacího místa je jmenován v případě, že studie probíhá na více místech,

f) zadavatelem – osoba, která si objednává, finančně zajišťuje a předkládá k posouzení studii,

g) vedoucím studie – fyzická osoba, která je v testovacím zařízení odpovědná za celkové provedení studie,

h) vedoucím dílčího zkoušení – fyzická osoba, která, pokud části studie probíhají na více místech, jedná jménem vedoucího studie a odpovídá za vymezené části studie,

i) programem – program zabezpečování jakosti, kterým je vnitřní systém nezávislý na provádění studie, který slouží k zajišťování souladu se Zásadami pro vedoucího testovacího zařízení, a který zahrnuje i zaměstnance; tento systém je písemně dokumentován,

j) standardními operačními postupy – dokumentované postupy popisující, jak provádět zkoušky nebo činnosti, které nejsou podrobně uvedeny v plánu studie nebo ve zkušebních pokynech,

k) seznamem studií – shromážděné informace, které slouží k plánování činností a při sledování studií v testovacím zařízení,

l) studií – zkouška nebo soubor zkoušek, jimiž se za stanovených laboratorních podmínek nebo v přirozeném prostředí testuje testovaná položka s cílem získat údaje o jejích vlastnostech a bezpečnosti podle zákona,

m) krátkodobou studií – studie prováděná v krátkém časovém rozmezí za použití rutinních a široce používaných metod,

n) plánem studie – dokument, který vymezuje cíl studie a návrh jejího experimentálního provedení, včetně doplňků,

o) doplňkem plánu studie – dokument o zamýšlené změně plánu studie po datu zahájení studie,

p) odchylkou od plánu studie – nezamýšlená změna oproti plánu studie po datu zahájení studie,

q) testovacím systémem – jakýkoli biologický, chemický nebo fyzikální objekt nebo jejich kombinace použité ve studii,

r) primárními údaji – veškeré původní záznamy a dokumentace nebo jejich ověřené kopie, jež byly v testovacím zařízení získány jako výsledek pozorování a činností během studie; primárními údaji mohou být např. fotografie, mikrofilmy nebo kopie mikroštítků, záznamy na elektronických nosičích, diktovaná pozorování, záznamy z automatických přístrojů nebo záznamy na jakýchkoli jiných médiích uchovávajících údaje, která se běžně považují za bezpečná pro uchovávání informací na dobu uvedenou v bodu 10 přílohy č. 1,

s) vzorkem testovacího systému – jakýkoli materiál, který je získán z testovacího systému za účelem zkoušení, hodnocení nebo uchovávání,

t) datem zahájení studie – den, kdy vedoucí studie podepsal plán studie,

u) datem experimentálního zahájení studie – den, kdy byly získány první údaje vztahující se ke studii,

v) datem experimentálního ukončení studie – poslední den, kdy byly získány údaje vztahující se ke studii,

w) datem ukončení studie – den, kdy vedoucí studie podepsal závěrečnou zprávu,

x) testovanou položkou – chemická látka nebo chemický přípravek, které jsou předmětem studie,

y) referenční položkou – chemická látka nebo chemický přípravek, které se použijí za účelem porovnání s testovanou položkou,

z) šarží – specifické množství nebo část testované nebo referenční položky, připravené v definovaném výrobním cyklu takovým způsobem, že lze předpokládat její jednotné vlastnosti, a která je náležitě označena,

aa) vehikulem – jakákoli látka, s níž je testovaná nebo referenční položka smíchána, nebo v níž je rozpouštěna či rozptylovaná za účelem usnadnění její aplikace do testovacího systému.

§ 2

(1) Při provádění laboratorních zkoušek v rámci zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků se postupuje podle Zásad, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.

(2) Podrobnosti programu jsou obsaženy v části A, bodu 2 přílohy č. 1 této vyhlášky.

(3) Ministerstvo zveřejní ve Věstníku Ministerstva životního prostředí dokumenty uvádějící podrobnosti o programu včetně informací o právním rámci, v němž se program provádí, s odkazy na právní předpisy, inspekční příručky a pokyny, údaje o četnosti kontrol a kritéria pro jejich plánování.

§ 3

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která žádá ministerstvo (dále jen "žadatel") o vydání osvědčení o dodržování Zásad (dále jen "osvědčení"), podává žádost podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 této vyhlášky.

(2) Žádost o vydání osvědčení zasílá žadatel ministerstvu a právnické osobě uvedené v § 4 odst. 1.

(3) Žadatel k žádosti přiloží čestné prohlášení, ve kterém prohlásí, že má zavedený a funkční program, a uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby, která je za program odpovědná.

(4) Zkoušky na zvířatech provádí testovací zařízení v souladu se zvláštním právním předpisem.1)

§ 4

(1) Pro účely rozhodování o vydání osvědčení se dodržování Zásad ověřuje na základě žádosti žadatele formou vstupní kontroly testovacího zařízení. Toto ověření zajišťuje ministerstvo prostřednictvím jím zřízené právnické osoby (dále jen "inspekční orgán"), která provádí monitorování shody se správnou laboratorní praxí v testovacích zařízeních na území České republiky.

(2) Před zahájením kontroly se pracovník inspekčního orgánu prokáže písemným pověřením ministerstva.

(3) Zpráva o výsledku kontroly testovacího zařízení obsahuje

a) název, sídlo a identifikační číslo testovacího zařízení,

b) data, kdy byla provedena kontrola,

c) jména a příjmení vedoucích pracovníků, kteří se zúčastnili kontroly,

d) předmět kontroly,

e) závěry a doporučení týkající se udělení osvědčení,

f) vyjádření vedoucího testovacího zařízení ke zprávě o výsledku kontroly.

(4) Vzor osvědčení, které se žadateli vydává, je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.

(5) Při kontrole testovacího zařízení postupují pracovníci inspekčního orgánu v souladu s postupy uvedenými v příloze č. 4 této vyhlášky. Na postup inspekčního orgánu při kontrole se vztahují obecné předpisy o státní kontrole1a).

§ 5

(1) Dodržování Zásad u držitelů osvědčení kontroluje ministerstvo prostřednictvím inspekčního orgánu formou periodických kontrol testovacího zařízení nebo auditů studií. Při periodických kontrolách se prověřují postupy a praktiky testovacího zařízení na místě za účelem posouzení míry shody se Zásadami. Periodické kontroly se provádějí nejméně jednou za dva roky; v případě, že nelze z vážných důvodů v této lhůtě kontrolu provést, provede se kontrola v nejbližším možném termínu po vzájemné dohodě držitele osvědčení s inspekčním orgánem. Při auditu studií se porovnávají primární údaje a související záznamy s průběžnou nebo závěrečnou zprávou s cílem zjistit, zda byly primární údaje řádně uvedeny a zda se testování uskutečňuje v souladu s plánem studie a se standardními operačními postupy; slouží k získání dalších informací neuvedených v závěrečné zprávě a k určení, zda nebyly při zpracování údajů použity postupy, které by mohly snížit jejich validitu.

(2) Zpráva o výsledku periodické kontroly testovacího zařízení obsahuje

a) název, sídlo a identifikační číslo testovacího zařízení,

b) data, kdy byla provedena kontrola,

c) jména a příjmení vedoucích pracovníků testovacího zařízení, kteří se zúčastnili kontroly,

d) předmět kontroly,

e) závěry a doporučení týkající se zachování či odejmutí osvědčení,

f) vyjádření vedoucího testovacího zařízení ke zprávě o výsledku periodické kontroly.

(3) Zpráva o výsledku auditu studie obsahuje

a) název studie,

b) název, sídlo a identifikační číslo testovacího zařízení,

c) data, kdy byl proveden audit,

d) jména a příjmení vedoucích pracovníků testovacího zařízení, kteří se zúčastnili auditu,

e) předmět auditu,

f) závěry a doporučení týkající se míry shody se Zásadami, zachování či odnětí osvědčení,

g) vyjádření vedoucího testovacího zařízení ke zprávě o výsledku auditu.

(4) Při periodické kontrole testovacího zařízení nebo při auditu studie postupují pracovníci inspekčního orgánu v souladu s postupy uvedenými v příloze č. 4 této vyhlášky. Na postup inspekčního orgánu při periodické kontrole se vztahují obecné předpisy o státní kontrole1a).

§ 6

V případě nedodržování Zásad odebere ministerstvo, na základě doporučení inspekčního orgánu, testovacímu zařízení osvědčení.


§ 7

Zrušuje se vyhláška č. 283/2001 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe, postupu při ověřování jejich dodržování, postupu při vydávání a odnímání osvědčení a postupu kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe při zkoušení vlastností chemických látek a chemických přípravků (zásady správné laboratorní praxe).


§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.


Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 219/2004 Sb.

ZÁSADY2)

1. Organizace a zaměstnanci testovacího zařízení

1.1. Vedoucí testovacího zařízení

1.1.1. Vedoucí testovacího zařízení zajišťuje v příslušném testovacím zařízení dodržování těchto Zásad.

1.1.2. Vedoucí testovacího zařízení v rámci své působnosti zejména zajišťuje,

a) že je k dispozici dokument, který jej určuje jako osobu nesoucí odpovědnost za vedení testovacího zařízení, v souladu s těmito Zásadami,

b) že jsou k dispozici kvalifikovaní zaměstnanci, prostory, vybavení a materiály umožňující včasné a řádné provedení studie,

c) vedení dokumentace o kvalifikaci, výcviku a praxi všech odborných a technických pracovníků, včetně popisů j ej ich práce,

d) že zaměstnanci rozumějí činnostem, které mají vykonávat, a pokud je to nutné, vyškolení zaměstnance,

e) že jsou vypracovány a dodržovány technicky platné standardní operační postupy, a tyto postupy, ať již původní či revidované, schvaluje,

f) že je uplatňován program, včetně určení osob odpovědných za tento program, a dále zajišťuje, že zabezpečování jakosti se provádí v souladu s těmito Zásadami,

g) před zahájením každé studie jmenování vedoucího studie, který má příslušnou kvalifikaci, výcvik a praxi; náhrada vedoucího studie probíhá podle stanovených postupů a je dokumentována,

h) v případě provádění studie na více místech, jmenování vedoucího dílčího zkoušení, který má příslušnou kvalifikaci, výcvik a praxi, aby mohl dohlížet na jemu svěřené části studie; náhrada vedoucího dílčího zkoušení probíhá podle stanovených postupů a je dokumentována,

i) dokumentované schválení plánu studie vedoucím studie,

j) že vedoucí studie zpřístupnil schválený plán studie zaměstnancům útvaru zabezpečování jakosti,

k) uchovávání všech platných i neplatných verzí standardních operačních postupů alespoň v jednom exempláři,

l) jmenování zaměstnance odpovědného za vedení archivu,

m) evidenci studií a uchovávání jejich seznamu,

n) že dodávky do testovacího zařízení splňují požadavky pro jejich užití ve studii,

o) že u studie probíhající na více místech existují jednoznačné způsoby výměny informací mezi vedoucím studie, vedoucím dílčího zkoušení, vedoucím programu zabezpečování jakosti a dalšími zaměstnanci podílejícími se na studii,

p) charakterizaci testovaných a referenčních položek.

1.1.3. Vedoucí testovacího zařízení v rámci své působnosti stanovuje postupy, které zaručují, že počítačové systémy jsou vhodné pro zamýšlený účel a jsou validovány, používány a udržovány v souladu s těmito Zásadami.

1.1.4. Vedoucí testovacího místa, přebírá v daném testovacím místě odpovědnost za zajišťování činností vedoucího testovacího zařízení, s výjimkou činností uvedených v bodu 1.1.2. písm. g), i), j) a o).

1.2. Vedoucí studie

1.2.1. Vedoucí studie je jedinou řídící osobou studie a odpovídá vedoucímu testovacího zařízení za celkové provedení a za závěrečnou zprávu studie.

1.2.2. Vedoucí studie v rámci své působnosti schvaluje plán studie a veškeré doplňky plánu studie a tyto opatřuje svým podpisem a datem.

1.2.3. Vedoucí studie v rámci své působnosti zejména zajišťuje, že

a) zaměstnanci útvaru zabezpečování jakosti mají včas k dispozici kopii plánu studie a veškerých jeho doplňků a účinnou spolupráci se zaměstnanci útvaru zabezpečování jakosti v průběhu studie,

b) zaměstnanci, kteří se podílejí na studii, mají k dispozici plán studie před jejím experimentálním zahájením, veškeré jeho doplňky a standardní operační postupy,

c) v plánu studie probíhající na více místech a její závěrečné zprávě jsou určeny a definovány úlohy všech vedoucích dílčích zkoušení, veškerých testovacích zařízení a testovacích míst, kde se studie provádí,

d) se dodržují postupy uvedené v plánu studie, posuzuje a dokumentuje vliv veškerých odchylek od plánu studie na jakost a integritu studie a pokud je to nutné, provádí nápravná opatření; v průběhu studie hodnotí a potvrzuje odchylky od standardních operačních postupů,

e) veškeré získané primární údaje jsou úplně dokumentovány a zaznamenávány,

f) počítačové systémy použité ve studii jsou validovány,

g) po ukončení studie jsou archivovány plán studie, závěrečná zpráva, primární údaje a podpůrný materiál.

1.2.4. Vedoucí studie stvrzuje svým podpisem s uvedením jeho data závěrečnou zprávu a tím přebírá odpovědnost za platnost údajů a uvede rozsah souladu studie s těmito Zásadami.

1.3. Vedoucí dílčí studie

Vedoucí dílčího zkoušení zajišťuje, že jemu svěřené části studie se provádějí v souladu s těmito Zásadami. Odpovědnost vedoucího studie za celkové provedení studie nemůže být přenesena na vedoucího dílčího zkoušení; zejména nemůže být přenesena odpovědnost za schválení plánu studie a jeho dodatků, schválení závěrečné zprávy a konstatování, že byly dodržovány tyto Zásady.

1.4. Zaměstnanci provádějící studie

1.4.1. Další zaměstnanci, kteří provádějí studii, musí být obeznámeni s těmi částmi Zásad, které se týkají jejich úkolů ve studii.

1.4.2. Zaměstnanci provádějící studii mají přístup k plánu studie a příslušným standardním operačním postupům, které používají při provádění studie. Odpovídají za to, že budou postupovat podle těchto dokumentů. Jakoukoli odchylku od těchto dokumentů je nutné zaznamenat a oznámit vedoucímu studie, popřípadě vedoucímu dílčího zkoušení.

1.4.3. Zaměstnanci provádějící studii jsou odpovědni za přesné zaznamenávání primárních údajů bez prodlení, za jakost těchto údajů a za dodržování těchto Zásad.

1.4.4. Zaměstnanci provádějící studii dodržují opatření pro minimalizaci ohrožení svého zdraví a pro zajištění integrity studie. Zaměstnanci oznamují změny svého zdravotního stavu příslušné osobě, která rozhodne o vyřazení zaměstnanců z těch činností, při kterých může změněný zdravotní stav ovlivnit studii.

2. Program

2.1. Obecně

2.1.1. Testovací zařízení má dokumentovaný program zaručující, že studie jsou prováděny v souladu s těmito Zásadami.

2.1.2. Program je prováděn zaměstnancem nebo zaměstnanci, kteří jsou přímo podřízeni vedoucímu testovacího zařízení a jsou dobře obeznámeni s testovacími postupy.

2.1.3. Zaměstnanci, kteří zabezpečují jakost dané studie, se nemohou podílet na jejím provádění.

2.2. Zaměstnanci zabezpečující jakost

2.2.1. Zaměstnanci zabezpečující jakost v rámci své působnosti:

a) uchovávají kopie veškerých odsouhlasených plánů studií a standardní operační postupy, které se používají v testovacím zařízení, a mají přístup k současně platné kopii seznamu studií,

b) ověřují, že plán studie obsahuje informace požadované pro dosažení souladu s těmito Zásadami; toto ověření se dokumentuje,

c) provádějí inspekce za účelem zjištění, zda veškeré studie probíhají v souladu s těmito Zásadami; inspekcemi také zjišťují, zda zaměstnanci provádějící studii mají k dispozici a řídí se plány studií a standardními operačními postupy;

inspekce se rozdělují do tří kategorií, které se popíší ve standardních operačních postupech programu zabezpečování jakosti:

i) inspekce studií,

ii) inspekce prostor a zařízení,

iii) inspekce procesů; zápisy o těchto inspekcích se uchovávají,

d) kontrolují závěrečné zprávy a stvrzují, že metody, postupy a pozorování jsou popsány věrně a přesně a že zaznamenané výsledky přesně a úplně odrážejí primární údaje studií,

e) neprodleně hlásí veškeré výsledky inspekcí vedoucímu testovacího zařízení a vedoucímu studie, popřípadě také vedoucímu dílčího zkoušení a vedoucímu testovacího místa,

f) vystavují a stvrzují podpisem prohlášení přikládané k závěrečné zprávě, které uvádí kategorie inspekcí a data jejich uskutečnění, včetně částí kontrolované studie, data oznámení výsledků inspekcí vedoucímu testovacího zařízení a vedoucímu studie, popřípadě také vedoucímu dílčího zkoušení; toto prohlášení rovněž potvrzuje, že závěrečná zpráva odráží primární údaje.

3. Prostory

3.1. Obecně

3.1.1. Testovací zařízení musí mít prostory takové velikosti, konstrukce a umístění, aby vyhovovaly požadavkům studie a aby byly minimalizovány rušivé faktory, které mohou nepříznivě ovlivnit platnost studie.

3.1.2. Prostory jsou uspořádány tak, aby stupeň oddělení různých činností zajistil řádné provedení každé studie.

3.2. Prostory pro testovací systémy

3.2.1. Prostory pro testovací systémy mají takový počet místností nebo sekcí, aby se zajistilo oddělení testovacích systémů a jednotlivých projektů, používajících materiály nebo organismy, o nichž je známo nebo u kterých je podezření, že jsou biologicky nebezpečné.

3.2.2. K dispozici jsou místnosti nebo sekce pro diagnostiku, léčení a kontrolu onemocnění, aby se zajistilo, že nedojde k nepřípustnému zhoršení testovacích systémů.

3.2.3. K dispozici jsou skladovací prostory pro zásoby a zařízení. Skladovací prostory jsou odděleny od místností nebo sekcí, v nichž se nacházejí testovací systémy, a musí zabezpečit náležitou ochranu před napadením škůdci, kontaminací a znehodnocením.

3.3. Prostory pro zacházení s testovanými a referenčními položkami

3.3.1. Jsou vyčleněny oddělené prostory pro příjem a ukládání testovaných a referenčních položek a pro míšení testovaných položek s vehikulem, aby se zabránilo kontaminaci nebo záměnám.

3.3.2. Skladovací prostory pro testované položky jsou oddělené od prostor pro testovací systémy tak, aby byla zachována totožnost, koncentrace, čistota a stabilita testovaných položek a bylo zajištěno bezpečné skladování nebezpečných látek.

3.4. Prostory pro archivy

Prostory pro archivy jsou vybaveny tak, aby zajišťovaly bezpečné uskladnění a vyhledávání plánů studií, primárních údajů, závěrečných zpráv, vzorků testovaných položek a vzorků testovacích systémů. Konstrukce archivů a archivační podmínky se navrhují tak, aby chránily archivovaný materiál před předčasným znehodnocením.

3.5. Odstraňování odpadů3)

Nakládání s odpady a jejich odstraňování probíhá tak, aby nebyla ohrožena integrita studií; to zahrnuje zajištění prostor pro sběr, skladování a odstraňování odpadů a postupy pro dekontaminaci a přepravu.

4. Přístroje, materiály a činidla

4.1. Přístroje, včetně validovaných počítačových systémů, používané pro získávání, ukládání a vyvolávání údajů a pro sledování prostředí souvisejícího se studií, mají konstrukci a kapacitu úměrnou potřebám studie.

4.2. Přístroje používané ve studii jsou pravidelně kontrolovány, čištěny, udržovány a kalibrovaný podle standardních operačních postupů. Záznamy o těchto činnostech se uchovávají. Kalibrace, pokud je to možné, má návaznost k národním nebo mezinárodním standardům měření.4)

4.3. Přístroje a materiály použité ve studii neovlivní nežádoucím způsobem testovací systémy.

4.4. Chemikálie, činidla a roztoky se označují názvem, popřípadě koncentrací, dále údajem o době použitelnosti a instrukcemi o specifických skladovacích podmínkách. Rovněž jsou k dispozici údaje týkající se původu, data přípravy a stability. Dobu použitelnosti lze prodloužit na základě dokumentovaného zkoušení nebo analýzy.

5. Testovací systémy

5.1. Fyzikální a chemické

5.1.1. Umístění a vlastnosti přístrojů používaných k získávání chemických a fyzikálních údajů odpovídají potřebám studie; jejich konstrukce a kapacita je úměrná účelu použití.

5.1.2. Zajistí se integrita fyzikálních a chemických testovacích systémů.

5.2. Biologické

5.2.1. Vytvoří a udržují se řádné podmínky pro umístění, ustájení, ošetřování a manipulaci s biologickými testovacími systémy, aby se zaručila jakost údajů.

5.2.2. Nově získané zvířecí a rostlinné testovací systémy se izolují, dokud není vyhodnocen jejich zdravotní stav. Pokud se objeví neobvyklý úhyn nebo onemocnění, daná dodávka se nepoužije pro studie a případně se testovací systémy usmrtí v souladu se zvláštním právním předpisem.1) Při experimentálním zahájení studie jsou testovací systémy prosté jakýchkoli onemocnění nebo stavů, které by mohly nepříznivě ovlivnit účel nebo průběh studie. Testovací systémy, které během studie onemocní nebo se zraní, se izolují nebo léčí, pokud je to nutné pro zachování integrity studie, v souladu se zvláštním právním předpisem.1) Veškeré diagnózy a léčba jakýchkoli onemocnění před nebo v průběhu studie se zaznamenávají.

5.2.3. Záznamy o zdroji, datu a podmínkách dodávky testovacích systému se uchovávají.

5.2.4. Biologické testovací systémy se navykají na testovací podmínky přiměřenou dobu před prvním podáním (aplikací) testované nebo referenční položky.

5.2.5. Veškeré informace, které jsou potřebné k řádné identifikaci testovacích systémů, se uvádějí na jejich klecích nebo nádobách. Individuální testovací systémy, které jsou v průběhu studie vyjmuty z klecí nebo nádob, se dle možností označí.

5.2.6. Způsob používání podestýlky a čištění klecí a nádob pro testovací systémy musí být v souladu se zvláštním právním předpisem.5)

5.2.7. Testovací systémy, které se používají v polních studiích, se umísťují tak, aby se zabránilo narušení studie rozprášeným postřikem a předchozím použití přípravků na ochranu rostlin.6)

6. Testované a referenční položky

6.1. Příjem, manipulace, vzorkování, uskladnění

6.1.1. Zaznamenávají se a uchovávají údaje charakterizující testované a referenční položky, data jejich příjmu, doby použitelnosti, přijatá množství a množství použitá ve studiích.

6.1.2. Manipulace, vzorkování a uskladnění se provádějí tak, aby se vyloučila případná záměna a kontaminace a zabezpečil se přijatelný stupeň homogenity a stability.

6.1.3. Skladovací nádoby se označují identifikační informací, dobou použitelnosti a zvláštními instrukcemi o skladování.

6.2. Charakterizace

6.2.1. Každá testovaná a referenční položka je příslušně identifikována, např. kódem, registračním číslem CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number), názvem, biologickými parametry a podobně.

6.2.2. Pro každou studii je známa totožnost testované nebo referenční položky, včetně čísla šarže, čistoty, koncentrace nebo dalších parametrů, které každou šarži příslušně definují.

6.2.3. V případech, kdy testovanou položku dodává zadavatel, je stanoven postup vypracovaný společně zadavatelem a testovacím zařízením, kterým se ověřuje totožnost testované položky, jež je předmětem studie.

6.2.4. Pro veškeré studie je známa stabilita testovaných a referenčních položek za podmínek skladování a zkoušení.

6.2.5. Jestliže se testovaná položka podává nebo aplikuje ve vehikulu, určí se homogenita, koncentrace a stabilita testované položky v tomto vehikulu; pro testované položky používané v polních studiích, např. směsi v nádržích tyto parametry mohou být stanoveny pomocí oddělených laboratorních zkoušek.

6.2.6. U všech studií s výjimkou krátkodobých studií se uchovávají vzorky od každé šarže testované položky k analytickým účelům.

7. Standardní operační postupy

7.1. Testovací zařízení má vypracované písemné standardní operační postupy schválené vedoucím testovacího zařízení, určené k zajištění jakosti a úplnosti údajů vytvářených v testovacím zařízení. Revize standardních operačních postupů schvaluje vedoucí testovacího zařízení.

7.2. Každá součást testovacího zařízení má k okamžitému použití platné verze standardních operačních postupů, které se vztahují k činnostem zde vykonávaným. Přílohami těchto standardních operačních postupů mohou být publikované učebnice, analytické metody, publikace a příručky.

7.3. Odchylky od standardních operačních postupů, které se týkají studie, se dokumentují a potvrzují vedoucím studie, popřípadě vedoucím dílčího zkoušení.

7.4. Standardní operační postupy jsou k dispozici zejména pro následující činnosti v testovacím zařízení:

7.4.1. Testované a referenční položky

Příjem, ověření totožnosti, značení, manipulace, vzorkování a uskladnění.

7.4.2. Přístroje, materiály a činidla

a) přístroje

obsluha, údržba, čištění a kalibrace,

b) počítačové systémy

validace, provozování, údržba, spolehlivost, změnové řízení a zálohování,

c) materiály, činidla a roztoky příprava a značení.

7.4.3. Vedení záznamů, zapisování, uchovávání a vyhledávání

Kódování studií, sběr údajů, příprava zpráv, systémy indexů, manipulace s údaji včetně používání počítačových systémů.

7.4.4. Testovací systémy (pokud připadá v úvahu)

a) příprava místností a podmínky prostředí pro testovací systém,

b) postupy pro příjem, přenos, řádné umístění, charakterizaci, identifikaci a péči o testovací systém,

c) příprava testovacího systému, pozorování a vyšetření na začátku, během a na konci studie,

d) zacházení s testovacími systémy, které jsou nalezeny v průběhu studie umírající nebo mrtvé,

e) odběr, identifikace a manipulace se vzorky testovacího systému včetně pitvy a histopatologie,

f) umístění testovacích systémů v plánu prostor testovacího zařízení.

7.4.5. Postupy zabezpečování jakosti

Postupy zaměstnanců útvaru zabezpečování jakosti při plánování, rozvržení, provádění, dokumentování a způsobu zaznamenávání inspekcí.

8. Provedení studie

8.1. Plán studie

8.1.1. Pro každou studii existuje před jejím zahájením písemný plán studie. Plán studie je schválen podpisem vedoucího studie s uvedením data podpisu a je ověřen jeho soulad s těmito Zásadami zaměstnanci útvaru zabezpečování jakosti, jak je stanoveno v odstavci 2.2.1. písmeno b).

8.1.2.

a) Doplňky plánu studie jsou zdůvodněny, schváleny a podepsány vedoucím studie s uvedením data podpisu a jsou uchovávány společně s plánem studie.

b) Odchylky od plánu studie jsou vedoucím studie, popřípadě vedoucím dílčího zkoušení neprodleně popsány, vysvětleny, potvrzeny a opatřeny datem a jsou uchovávány společně s primárními údaji studie.

8.1.3. V případě krátkodobých studií lze použít obecný plán studie, který je provázen doplňkem specifikujícím každou studii.

8.2. Obsah plánu studie

Plán studie obsahuje zejména následující informace:

8.2.1. Identifikace studie, testované a referenční položky:

a) popisný název,

b) prohlášení, které charakterizuje povahu a účel studie,

c) identifikace testované položky kódem nebo jménem (IUPAC; číslo CAS, biologické parametry aj.),

d) použitá referenční položka.

8.2.2. Informace o zadavateli a testovacím zařízení:

a) název a adresa zadavatele,

b) názvy a adresy veškerých testovacích zařízení a testovacích míst, která se týkají studie,

c) jméno a adresa vedoucího studie,

d) jméno a adresa každého vedoucího dílčího zkoušení a části studie, které vymezil vedoucí studie a za které odpovídá vedoucí dílčího zkoušení.

8.2.3. Data

a) datum schválení plánu studie podpisem vedoucího studie,

b) navržená data experimentálního zahájení a ukončení studie.

8.2.4. Zkušební metody

Odkaz na Pokyn OECD7) pro zkoušení chemických látek nebo na jiný dokumentovaný postup či metodu provádění zkoušek.

8.2.5. Další údaj e (pokud připadá v úvahu):

a) zdůvodnění výběru testovacího systému,

b) charakterizace testovacího systému jako např. druh, kmen, podkmen, zdroj dodávky, počet, rozsah tělesných hmotností, pohlaví, věk a jiné náležité informace,

c) způsob podání a důvod tohoto výběru,

d) velikost dávky nebo koncentrace, četnost a trvání aplikace,

e) podrobná informace o pokusném schématu, včetně popisu předpokládaného chronologického průběhu studie s vyjmenováním všech použitých metod, materiálů a podmínek, typů a četností analýz, měření, pozorování a vyšetření, jež mají být provedeny, a statistických metod, pokud budou použity.

8.2.6. Záznamy

Seznam záznamů, které se uchovávají.

8.3. Provedení studie

8.3.1. Každá studie se jednoznačně označí. Veškeré položky týkající se této studie nesou toto označení. Vzorky testovacích systémů musí být označeny tak, aby bylo možné prokázat jejich původ. Takové označení musí umožnit dohledatelnost příslušného vzorku testovacího systému a studie.

8.3.2. Studie se provádí podle plánu studie.

8.3.3. Veškeré údaje získané v průběhu studie se zaznamenávají přímo, neprodleně, přesně a čitelně zaměstnancem, který provádí zápis údajů. Tyto zápisy se podepisují nebo parafuj í a označují datem.

8.3.4. Jakákoli změna primárních údajů se provádí tak, aby nebyl překryt původně zapsaný údaj, a uvede se důvod změny, včetně data a podpisu nebo parafy zaměstnance, který změnu provedl.

8.3.5. Údaje získané jako přímý počítačový vstup jsou identifikovány v čase vstupu údajů zaměstnancem, který je odpovědný za přímé vkládání údajů. Počítačové systémy jsou navrženy tak, aby umožnily sledování všech změn, aniž by byly překryty původní údaje. Je evidováno, který zaměstnanec změnu údajů provedl, například pomocí elektronických podpisů, které udávají čas a datum podpisu. Uvede se důvod změn.

Zpráva o výsledcích studie

9.1. Obecně

9.1.1. Pro každou studii se vypracuje závěrečná zpráva. V případě krátkodobých studií lze připravit standardizovanou závěrečnou zprávu doplněnou o specifický dodatek.

9.1.2. Zprávy vedoucích dílčích zkoušení nebo vědeckých pracovníků, kteří se účastní studie, se opatřují jejich podpisy a daty podpisů.

9.1.3. Závěrečná zpráva se opatřuje podpisem vedoucího studie, který tímto přijímá odpovědnost za platnost údajů, s uvedením data podpisu. Uvede se rozsah souladu s těmito Zásadami.

9.1.4. Opravy a rozšíření závěrečné zprávy se provádějí formou doplňků. V doplňcích se uvede důvod oprav nebo rozšíření a opatří se podpisem vedoucího studie s uvedením data podpisu.

9.1.5. Úprava závěrečné zprávy do formy požadované příslušnými úřady neznamená opravu, rozšíření nebo doplněk závěrečné zprávy.

9.2. Obsah závěrečné zprávy

Závěrečná zpráva obsahuje vždy tyto údaje:

9.2.1. Identifikace studie, testované a referenční položky:

a) popisný název,

b) identifikace testované položky kódem nebo jménem (IUPAC, číslo CAS, biologické parametry aj.),

c) identifikace použité referenční položky,

d) charakterizace testované položky, včetně čistoty, stability a homogenity.

9.2.2. Informace o zadavateli a testovacím zařízení:

a) název a adresa zadavatele,

b) názvy a adresy všech testovacích zařízení a testovacích míst, která se týkají studie,

c) jméno a adresa vedoucího studie,

d) jméno a adresa každého vedoucího dílčího zkoušení a části studie, které vymezil vedoucí studie a za které odpovídá vedoucí dílčího zkoušení,

e) jména a adresy vědeckých pracovníků, kteří svými zprávami přispívali k závěrečné zprávě.

9.2.3. Data

Data experimentálního zahájení a ukončení studie.

9.2.4. Prohlášení

Prohlášení programu zabezpečování jakosti, které uvádí kategorie inspekcí a data jejich uskutečnění, včetně částí inspektované studie, data oznámení výsledků inspekcí vedoucímu testovacího zařízení a vedoucímu studie, popřípadě také vedoucímu dílčího zkoušení. Toto prohlášení rovněž potvrzuje, že závěrečná zpráva odráží primární údaje.

9.2.5. Popis materiálů a zkušebních metod

a) popis použitých metod a materiálů,

b) odkaz na Pokyn OECD7) pro zkoušení chemikálií nebo na jiný dokumentovaný postup či metodu provádění zkoušek.

9.2.6. Výsledky

a) souhrn výsledků,

b) veškeré informace požadované plánem studie,

c) předložení výsledků, včetně výpočtů a určení statistických významností,

d) hodnocení a diskuse výsledků,

e) závěry.

9.2.7. Uchovávání

Místa, kde jsou uchovávány plán studie (dále jen „archiv"), vzorky testovaných a referenčních položek, vzorky testovacích systémů, primární údaje a závěrečná zpráva.

10. Ukládání a uchovávání záznamů a materiálů

10.1. V archivu se uchovávají nejméně po dobu 10 let následující záznamy a materiály:

10.1.1. plán studie, primární údaje, vzorky testovaných a referenčních položek, vzorky testovacích systémů a závěrečná zpráva pro každou studii,

10.1.2. záznamy veškerých inspekcí provedených zaměstnanci útvaru zabezpečování jakosti a základní rozvrhy,

10.1.3. záznamy o kvalifikaci, výcviku a praxi zaměstnanců a popisy jejich práce,

10.1.4. záznamy a zprávy o údržbě a kalibraci přístrojů,

10.1.5. validační dokumentace pro počítačové systémy,

10.1.6. veškeré předchozí a platné verze standardních operačních postupů,

10.1.7. záznamy o monitorování prostředí.

Pokud vzorky testovaných a referenčních položek a vzorky testovacích systémů jsou zlikvidovány před uplynutím požadované doby uložení, takový postup se zdokumentuje a zdůvodní. Vzorky testovaných a referenčních položek a vzorky testovacích systémů se uchovávají pouze tak dlouho, dokud jejich jakost umožňuje hodnocení.

10.2. Archivované materiály se označují tak, aby bylo možné jejich řádné uskladnění a snadné vyhledávání.

10.3. Do archivu mají přístup pouze zaměstnanci určení vedoucím testovacího zařízení. Vstup materiálu do archivu a výstup z pěj se zaznamenává.

10.4. Jestliže dojde k ukončení činnosti testovacího zařízení nebo zařízení smluvně zajišťujícího archivaci a neexistuje právní nástupce, archivovaný materiál se přemístí do archivů zadavatelů studií.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 219/2004 Sb.

Žádost o ověření dodržování zásad správné laboratorní praxe podle zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění

Žádost o ověření dodržování zásad správné laboratorní praxe podle zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 219/2004 Sb.

Osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe

Osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 219/2004 Sb.

POSTUPY PRO PROVÁDĚNÍ KONTROL TESTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ A OVĚŘOVÁNÍ JEJICH SHODY SE ZÁSADAMI8)

1. Definice pojmů

Pro účely této přílohy se rozumí

a) monitorováním shody se správnou laboratorní praxí pravidelná kontrola testovacího zařízení nebo audit studií za účelem ověření shody se Zásadami,

b) programem shody podrobný plán monitorování shody se správnou laboratorní praxí v testovacích zařízeních prostřednictvím kontrol a auditů studií,

c) kontrolou testovacího zařízení přezkoumání postupů a praktik testovacího zařízení za účelem posouzení míry shody se Zásadami, prováděné na pozemcích, v objektech a pracovištích užívaných ke zkoušení,

d) auditem studie porovnání primárních údajů a souvisejících záznamů s průběžnou nebo závěrečnou zprávou, aby se stanovilo, zda byly primární údaje uvedeny přesně a zda bylo testování provedeno v souladu s plánem studie a standardními operačními postupy, a aby se získaly další informace neuvedené ve zprávě a zjistilo se, zda nebyly při zpracování údajů použity postupy, které by mohly snížit validitu primárních údajů,

e) inspektorem osoba, která provádí kontroly testovacích zařízení a audity studií na základě pověření inspekčního orgánu,

f) mírou shody se správnou laboratorní praxí stupeň dodržování Zásad testovacím zařízením posouzený inspekčním orgánem,

g) regulačním orgánem ministerstvo a Ministerstvo zdravotnictví.

2. Pracovníci a školení

Inspekční orgán zajistí, aby byl k dispozici odpovídající počet inspektorů, který závisí na

i) počtu testovacích zařízení zahrnutých do programu shody,

ii) četnosti, s níž má být posuzována míra shody testovacích zařízení se správnou laboratorní praxí,

iii) počtu a složitosti studií provedených těmito testovacími zařízeními,

iv) počtu speciálních kontrol nebo auditů požadovaných regulačními orgány.

Inspekční orgán zajistí školení inspektorů zohledňující jejich individuální kvalifikace a zkušenosti a účastní se vzájemných konzultací, včetně případných školení se zaměstnanci inspekčních orgánů v jiných členských státech OECD.

3. Programy shody

Účelem monitorování shody se správnou laboratorní praxí je zjištění, zda testovací zařízení zavedlo Zásady pro provádění studií a zda je schopno zajistit, aby výsledné údaje měly náležitou jakost.

4. Opatření následující po kontrolách testovacích zařízení a auditech studií

4.1. Pokud nebyly zjištěny žádné nebo jen velmi malé odchylky, inspekční orgán

a) vydá prohlášení, že v testovacím zařízení byla provedena kontrola a bylo zjištěno, že testovací zařízení pracuje ve shodě se Zásadami; uvede se datum kontroly testovacího zařízení a popřípadě studie podrobené kontrole; takové prohlášení se použije rovněž k poskytnutí informací inspekčním orgánům v jiných členských zemích OECD,

b) uloží testovacímu zařízení nápravu zjištěných odchylek,

c) poskytne ministerstvu podrobnou zprávu o zjištěných výsledcích.

4.2. Pokud byly zjištěny závažné odchylky, inspekční orgán zejména

a) oznámí ministerstvu podrobnosti o zjištěných nedostatcích nebo chybách, které mohou ovlivnit platnost studií prováděných v testovacím zařízení,

b) doporučí ministerstvu, aby studii odmítl,

c) požaduje, aby bylo ke zprávám o studii připojeno prohlášení podrobně popisující odchylky.

5.  Kontrola testovacího zařízení

Kontroly prováděné za účelem zjištění shody se Zásadami mohou probíhat v každém testovacím zařízení, které získává údaje o bezpečnosti pro zdraví a pro životní prostředí pro účely regulace. Inspektoři mohou provádět audit údajů, které se týkají fyzikálních, chemických, toxikologických a ekotoxikologických vlastností látek a přípravků. Inspektoři se nezabývají odborným návrhem studie nebo interpretací výsledků studií z hlediska rizik pro lidské zdraví a pro životní prostředí.

5.1. Postupy kontroly

Předběžná kontrola

Před provedením kontroly testovacího zařízení nebo auditu studie se inspektoři seznámí s testovacím zařízením, které mají navštívit. Inspektoři prostudují všechny protokoly o předchozích kontrolách, plány prostor testovacího zařízení, organizační řád, zprávy o výsledcích studií, seznam zaměstnanců.

Inspektoři se zaměřují především na informace o

a) typu, velikosti a uspořádání testovacího zařízení,

b) rozsahu studií, kterými se budou zabývat během kontroly,

c) struktuře řízení testovacího zařízení.

Inspektoři se zaměřují zvláště na nedostatky zjištěné při předchozích kontrolách testovacího zařízení. Pokud nebyly provedeny žádné předchozí kontroly, slouží předběžná kontrola k získání základních informací.

5.2. Úvodní schůzka

Inspektoři při úvodní schůzce

a) objasní účel a rozsah návštěvy,

b) popíší dokumentaci, jako jsou seznamy probíhajících a ukončených studií, plány studií, standardní operační postupy, závěrečné zprávy o studiích atd., kterou budou požadovat pro kontrolu testovacího zařízení; dohodnou se rovněž o přístupu k příslušným dokumentům a v případě potřeby o jejich kopírování, objasní si strukturu testovacího zařízení nebo si vyžádají informace o struktuře (organizaci) testovacího zařízení a o jeho zaměstnancích,

c) vyžádají si informace o studiích, na které se nevztahují Zásady, prováděných v částech testovacího zařízení, kde se studie podle správné laboratorní praxe provádějí,

d) předběžně stanoví, které části testovacího zařízení se podrobí kontrole,

e) popíší dokumenty a vzorky, které budou zapotřebí pro audit vybraných probíhajících nebo ukončených studií,

f) oznámí, že po ukončení kontroly se uskuteční závěrečná schůzka.

Inspektoři před zahájením kontroly testovacího zařízení naváží kontakt s jeho útvarem zabezpečování jakosti.

Při provádění kontroly doprovází inspektory zaměstnanec útvaru zabezpečování jakosti.

5.3. Organizace a pracovníci

Vedení předloží na požádání určité dokumenty, jako jsou

a) plány podlaží,

b) organizační struktura vedení a odborných úseků,

c) seznam zaměstnanců podílejících se na studiích vybraných pro audit, s uvedením jejich kvalifikačních předpokladů,

d) seznam probíhajících a ukončených studií s informacemi o druhu studií, datech zahájení a ukončení, testovacím systému, metodě použití testované látky a jménu vedoucího studie,

e) programy zdravotního dohledu,

f) pracovní náplně zaměstnanců, jejich vzdělávací programy a záznamy o nich,

g) přehled standardních operačních postupů v testovacím zařízení,

h) specifické standardní operační postupy mající vztah ke studiím nebo postupům, které budou podrobeny kontrole nebo auditu,

i) seznam vedoucích studií a zadavatelů studií, které jsou předmětem auditu.

Inspektor kontroluje zejména

a) průběh probíhajících a ukončených studií, aby zjistil úroveň práce vykonané testovacím zařízením,

b) identitu a kvalifikaci vedoucího studie, vedoucího útvaru zabezpečování jakosti a dalších zaměstnanců,

c) existenci standardních operačních postupů pro všechny odpovídající oblasti testování.

5.4. Program a útvar zabezpečování jakosti

Vedoucí útvaru zabezpečování jakosti na požádání objasní systémy a metody kontroly a sledování zabezpečování jakosti studií a systém záznamu pozorování provedených v průběhu sledování zabezpečování jakosti.

Inspektoři kontrolují

a) kvalifikaci vedoucího útvaru zabezpečování jakosti a všech zaměstnanců tohoto útvaru,

b) zda útvar zabezpečování jakosti pracuje nezávisle na pracovnících účastnících se studií,

c) jak útvar zabezpečování jakosti navrhuje a provádí kontroly, jak sleduje identifikované kritické etapy studie a jaké prostředky má k dispozici pro kontroly a sledování zabezpečování jakosti,

d) zda se v případě krátkodobých studií, kdy není praktické sledovat každou studii, používá kontrola náhodným výběrem,

e) rozsah a hloubku sledování zabezpečování jakosti během provádění praktických etap studie,

f) rozsah a hloubku sledování zabezpečování jakosti běžných činností testovacího zařízení,

g) postup zabezpečování jakosti při kontrole závěrečné zprávy s cílem potvrdit její shodu s primárními údaji,

h) zda vedení dostává od útvaru zabezpečování jakosti zprávy týkající se problémů, které mohou ovlivňovat jakost a integritu studie,

i) opatření přijatá útvarem zabezpečování jakosti při zjištění odchylek,

j) případnou úlohu útvaru zabezpečování jakosti v případě, že se studie nebo jejich části provádějí ve smluvních laboratořích,

k) případnou úlohu útvaru zabezpečování jakosti při přezkoumání, revizi nebo novelizaci standardních operačních postupů.

5.5. Prostory Inspektor ověřuje, zda

a) uspořádání umožňuje, aby například testované látky, zvířata, potrava, patologické vzorky atd. byly dostatečné odděleny tak, aby se nemohly zaměnit s těmito objekty z jiné studie,

b) existují postupy kontroly a sledování prostředí a fungují účinně v kritických místech, jako například v místnostech pro zvířata a pro jiné biologické systémy, v prostorách pro skladování testovaných látek a v laboratořích,

c) je celkový úklid v různých prostorech dostatečný a zda se zde v případě potřeby provádí hubení škůdců.

5.6. Péče o biologické testovací systémy, jejich umístění a izolace

Inspektor kontroluje podle testovacích systémů, zda

a) prostory odpovídají použitým testovacím systémům a potřebám testování,

b) jsou vytvořeny podmínky pro karanténu zvířat a rostlin, které byly přijaty do testovacího zařízení, a zda se tyto podmínky náležitě uplatňují,

c) jsou vytvořeny podmínky pro izolaci zvířat (popřípadě jiných prvků testovacího systému), o nichž se ví nebo je podezření, že jsou nemocná nebo přenášejí choroby,

d) existuje odpovídající kontrola a evidence zdravotního stavu, chování nebo jiných aspektů testovacího systému,

e) existuje odpovídající, dobře udržované a účinné zařízení pro udržování podmínek prostředí požadovaných pro každý testovací systém,

f) klece pro zvířata, sítě, nádrže a jiné nádoby a jejich příslušenství jsou udržovány v dostatečné čistotě,

g) analýzy pro kontrolu podmínek prostředí a pomocných systémů jsou prováděny v souladu se standardními operačními postupy,

h) existují prostory pro odstraňování zvířecích odpadů a odpadů z testovacích systémů a zda se s nimi nakládá tak, aby se minimalizovalo zamoření hmyzem, zápachem, ohrožení nemocemi a kontaminace prostředí,

i) jsou k dispozici skladovací prostory pro krmivo nebo obdobný materiál pro všechny testovací systémy; zda se tyto prostory nepoužívají pro skladování jiných materiálů, jako jsou testované látky, chemikálie na hubení škůdců nebo desinfekční prostředky, a zda jsou odděleny od prostor, v nichž jsou umístěna zvířata nebo jiné biologické testovací systémy,

j) skladované krmivo a stelivo je chráněno před znehodnocením způsobeným nepříznivými podmínkami okolního prostředí, zamořením nebo kontaminací.

5.7. Přístroje, materiály, činidla a vzorky

Inspektor ověřuje, zda

a) jsou přístroje čisté a v dobrém stavu,

b) jsou vedeny záznamy o provozu, údržbě, ověřování, kalibraci a validaci měřicí aparatury a přístrojů (včetně počítačových systémů),

c) jsou materiály a chemická činidla řádně označeny a skladovány při vhodné teplotě a zda je dodržována exspirační doba; zda etikety na činidlech označují jejich původ, identitu a koncentraci nebo jiné relevantní informace,

d) jsou vzorky správně označeny podle testovacího systému, studie, původu a data odběru,

e) použité přístroje a materiály znatelně neovlivňují testovací systémy.

5.8. Testovací systémy

5.8.1. Fyzikální a chemické systémy

Inspektor ověřuje, zda

a) byla stanovena stabilita testovaných a referenčních látek podle plánu studie, a zda byly použity referenční látky uvedené v plánu studie,

b) údaje z automatických systémů, získané ve formě grafů, nahrávek nebo výstupů z počítače, jsou dokumentovány jako primární údaje a zda jsou archivovány.

5.8.2. Biologické testovací systémy

Inspektor při zohlednění aspektů vztahujících se k ošetřování, umístění a izolaci biologických testovacích systémů kontroluje, zda

a) jsou testovací systémy v souladu se specifikacemi uvedenými v plánech studie,

b) jsou v průběhu studie testovací systémy identifikovány odpovídajícím způsobem, v případě potřeby jednoznačně, a zda existují záznamy o příjmu testovacích systémů plně dokumentující počet přijatých, použitých, nahrazených a vyřazených testovacích systémů,

c) jsou klece nebo nádoby pro testovací systémy řádně označeny všemi potřebnými údaji,

d) jsou odpovídajícím způsobem odděleny studie prováděné na stejném živočišném druhu (nebo stejném biologickém testovacím systému), ale s rozdílnými látkami,

e) jsou odpovídajícím způsobem odděleny živočišné druhy (nebo jiné biologické testovací systémy) v prostoru i v čase,

f) je prostředí biologického testovacího systému v souladu s plánem studie nebo se standardními operačními postupy, například z hlediska teploty nebo světelného režimu,

g) záznamy o příjmu, manipulaci, umístění nebo izolaci, ošetření a zdravotním hodnocení se vztahují k příslušným testovacím systémům,

h) jsou vedeny písemné záznamy o vyšetření, karanténě, chorobnosti, úmrtnosti, chování, diagnóze a léčbě živočišných a rostlinných testovacích systémů nebo o jiných podobných aspektech odpovídajících každému biologickému testovacímu systému,

i) jsou učiněna vhodná opatření pro odstraňování testovacích systémů po ukončení zkoušek.

5.9. Testované a referenční látky Inspektor kontroluje, zda

a) existují písemné záznamy o příjmu (včetně označení odpovědné osoby) a o manipulaci s testovanými a referenčními látkami, o jejich vzorkování, použití a skladování,

b) jsou obaly testovaných a referenčních látek řádně označeny,

c) jsou skladovací podmínky vhodné pro zachování koncentrace, čistoty a stability testovaných a referenčních látek,

d) existují písemné záznamy o stanovení identity, čistoty, složení, stability testovaných a referenčních látek a popřípadě záznamy o jejich ochraně před kontaminací,

e) v případě potřeby existují postupy pro stanovení homogenity a stability směsí obsahujících testované a referenční látky,

f) jsou v případě potřeby nádoby obsahující směsi (nebo roztoky) testovaných a referenčních látek označeny a zda se vedou záznamy o homogenitě a stabilitě jejich obsahu,

g) v případě zkoušky, která trvá déle než čtyři týdny, byly pro analytické účely odebrány vzorky z každé šarže testovaných a referenčních látek a zda byly po příslušnou dobu uchovávány,

h) jsou navrženy postupy pro mísení látek tak, aby se zabránilo záměnám nebo kontaminaci.

5.10. Standardní operační postupy

Inspektor kontroluje, zda

a) má každá část testovacího zařízení okamžitě k dispozici příslušnou schválenou verzi standardních operačních postupů,

b) existují postupy pro revizi a aktualizaci standardních operačních postupů,

c) jsou všechny doplňky a změny standardních operačních postupů schváleny a datovány,

d) jsou uchovávány staré verze standardních operačních postupů,

e) jsou k dispozici standardní operační postupy zejména pro tyto činnosti:

i) příjem; stanovení identity, čistoty, složení a stability; označení; manipulace; vzorkování; použití; uložení testovaných a referenčních látek,

ii) použití, údržba, čištění, kalibrace a validace měřicích přístrojů, počítačových systémů a vybavení pro kontrolu prostředí,

iii) příprava činidel a dávkových forem,

iv)  evidence, oznamování, uchovávání a vyhledávání záznamů a zpráv,

v) příprava a kontrola prostředí v prostorách, kde se nacházejí testovací systémy,

vi)  příjem, přenos, umístění, charakterizace, identifikace a péče o testovací systémy,

vii) manipulace s testovacími systémy před zahájením studie, v jejím průběhu a po jejím ukončení,

viii) odstraňování testovacích systémů,

ix) používání prostředků na hubení škůdců a užívání čisticích prostředků,

x) činnosti útvaru zabezpečování jakosti.

5.11. Provedení studií

Inspektor ověřuje, zda

a) byl plán studie podepsán vedoucím studie,

b) byly všechny dodatky k plánu studie podepsány a datovány vedoucím studie,

c) bylo zaznamenáno datum souhlasu zadavatele s plánem studie (v případě potřeby),

d) byla měření, pozorování a zkoušení v souladu s plánem studie a odpovídajícími standardními operačními postupy,

e) výsledky těchto měření, pozorování a zkoušení byly zaznamenány přímo, okamžitě, správně a čitelně a byly podepsány (nebo parafovány) a datovány,

f) žádné změny primárních údajů, včetně údajů uložených v počítačích, nepřekrývají předchozí údaje, jsou udány důvody změny, identifikace osoby zodpovědné za změnu a datum, kdy byla změna učiněna,

g) jsou identifikovány údaje získané prostřednictvím počítače nebo v něm uložené a zda jsou postačující postupy vedoucí k jejich ochraně proti nepovoleným změnám nebo ztrátám,

h) jsou počítačové systémy používané ve studii spolehlivé, správné a validované,

i) byly prošetřeny a vyhodnoceny všechny nepředvídané události zaznamenané v primárních údajích,

j) jsou výsledky uvedené ve zprávách o studii (průběžných nebo závěrečných) jednotné a úplné a zda přesně vystihují primární údaje.

5.12. Zprávy o výsledcích studie

Při přezkoumání závěrečné zprávy inspektor kontroluje, zda

a) je podepsána a datována vedoucím studie, jako doklad převzetí odpovědnosti za platnost studie a potvrzení, že studie byla provedena v souladu se Zásadami,

b) je podepsána a datována dalšími odbornými zaměstnanci, pokud jsou v ní zahrnuty zprávy ze spolupracujících odvětví,

c) je ve zprávě uvedeno prohlášení o zabezpečování jakosti a zda je podepsáno a datováno,

d) byly všechny změny provedeny odpovědnými zaměstnanci,

e) uvádí archivní umístění všech testovaných vzorků, vzorků testovacího systému a primárních údajů.

5.13. Uložení a uchovávání zpráv

Inspektor kontroluje

a) zda byla určena osoba odpovědná za archiv,

b) prostory archivu pro uložení plánů studie, primárních údajů (včetně údajů z přerušených studií prováděných v souladu se správnou laboratorní praxí), závěrečných zpráv, vzorků, vzorků testovacích systémů a záznamů o vzdělávání a školení zaměstnanců,

c) postupy pro vyhledávání archivních materiálů,

d) postupy omezující přístup do archivu pouze na pověřené zaměstnance a záznamy o pracovnících, kterým byl povolen přístup k primárním údajům, diapozitivům atd.,

e) zda je veden soupis materiálů vydaných z archivu a vrácených do něj,

f) zda jsou záznamy a materiály uchovávány po požadovanou nebo vhodnou dobu, a zda jsou chráněny proti ztrátě nebo poškození ohněm, nepříznivými podmínkami prostředí atd.

6. Audity studií

Kontroly testovacích zařízení zahrnují audity studií, které přezkoumávají probíhající nebo ukončené studie. Cílem auditu je rekonstrukce studie porovnáním závěrečné zprávy s plánem studie, odpovídajícími standardními operačními postupy, primárními údaji a jiným archivním materiálem.

Při provádění auditu studie poskytne testovací zařízení

a) jména, popisy práce a přehled o školeních a zkušenostech vybraných zaměstnanců, kteří se podíleli na studii, jako je vedoucí studie a přední odborníci,

b) doklad, že je k dispozici dostatečný počet zaměstnanců kvalifikovaných v oblastech, v nichž probíhá studie,

c) identifikaci jednotlivých součástí přístrojů nebo speciálního zařízení použitého ve studii a záznamy o kalibraci, údržbě a servisu zařízení,

d) záznamy o stabilitě testovaných látek, o analýzách těchto látek a jejich složení, analýzách krmiva atd.,

e) rozpis pracovních úkolů přidělených vybraným zaměstnancům, kteří se podíleli na studii, ke zjištění, zda tito pracovníci měli dostatek času splnit úkoly uvedené v plánu studie nebo ve zprávě,

f) kopie veškeré dokumentace, která se týká kontrolních postupů nebo která tvoří integrální součást studie, zejména

i) plán studie,

ii) standardní operační postupy, které se používaly při provádění studie,

iii) pracovní záznamy, laboratorní poznámkové sešity, soubory informací, pracovní listy, výstupy z údajů uložených v počítačích atd.; v případě potřeby kontrolu výpočtů,

iv) závěrečnou zprávu.

Ve studiích, v nichž se používají zvířata, například hlodavci nebo jiní savci, sledují inspektoři dostatečně vypovídající procento zvířat od jejich příchodu do testovacího zařízení až po jejich pitvu. Věnují zvláštní pozornost záznamům o

a) tělesné hmotnosti zvířete, příjmu potravy a vody, přípravě dávek a jejich podávání atd.,

b) klinických pozorováních a pitevních nálezech,

c) klinické chemii,

d) patologii.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

1a) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zásady jsou převzaty z přílohy II (Zásady správné laboratorní praxe) rozhodnutí Rady OECD o vzájemném uznávání údajů pro hodnocení chemických látek [C(81)30 v konečném znění] ze dne 12. května 1981, naposledy revidovaného rozhodnutím Rady OECD [C(97)186 v konečném znění] ze dne 26. listopadu 1997 a jsou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/10/ES o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se používání zásad správné laboratorní praxe a ověřování jejich použití při zkouškách chemických látek (kodifikované znění).

3) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

5) Vyhláška č. 311/1997 Sb., o chovu a využití pokusných zvířat.

6) Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7) Rozhodnutí Rady Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj č. C(81)30/Final o vzájemném uznávání údajů o hodnocení nebezpečnosti chemických látek.

8) Ustanovení o kontrole a ověřování správné laboratorní praxe, která jsou obsažena v této příloze jsou převzata z přílohy I (Pokyny pro monitorování shody se správnou laboratorní praxí) a přílohy II (Pokyny pro provádění kontrol testovacích zařízení a auditů studií) rozhodnutí-doporučení Rady OECD o shodě se zásadami správné laboratorní praxe [C(89) 87 v konečném znění] ze dne 2. října 1989, naposledy revidovaného rozhodnutím Rady OECD, kterým se mění přílohy rozhodnutí-doporučení Rady o shodě se zásadami správné laboratorní praxe ze dne 9. března 1995 [C(95) 8 v konečném znění] a jsou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/9/ES o inspekci a ověřování správné laboratorní praxe (kodifikované znění).

Přesunout nahoru