Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 213/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované činnosti v rámci působnosti Ministerstva zemědělství

Částka 71/2004
Platnost od 28.04.2004
Účinnost od 01.05.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

213

VYHLÁŠKA

ze dne 16. dubna 2004,

kterou se stanoví seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované činnosti v rámci působnosti Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 2 písm. e) a § 38 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), (dále jen "zákon"):


§ 1

Úvodní ustanovení

Uznávacím orgánem pro regulovaná povolání a činnosti v oblasti veterinární péče je Komora veterinárních lékařů České republiky.

§ 2

Seznam teoretických a praktických oblastí

Seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované činnosti v rámci působnosti Ministerstva zemědělství, je uveden v příloze.

§ 3

Odborně způsobilá osoba

Odborně způsobilou osobou se podle § 13 zákona rozumí osoba, která splňuje kvalifikační požadavky stanovené pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti příslušným právním předpisem.1)


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.


Ministr:
Ing. Palas v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 213/2004 Sb.

Seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované činnosti v rámci působnosti ministerstva

1. Rybářský hospodář a jeho zástupce

2. Myslivecký hospodář

3. Odborný lesní hospodář

4. Zpracování lesního hospodářského plánu a lesních hospodářských osnov

5. Nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin

6. Kontrola ekologického podnikatele a osob zařazených do přechodného období

7. Kontrola výrobce biopotravin a osoby, která uvádí bioprodukty nebo biopotraviny do oběhu

8. Rostlinolékař

9. Zkoušení osiva a sadby

10. Dodavatel, který vyrábí nebo dováží rozmnožovací materiál

11. Plemenářský zootechnik

12. Inseminační technik

13. Osoba odpovědná za odborné vedení mseminacní stanice

14. Šlechtitel

15. Osoba odpovědná za odborné vedení střediska pro přenos embryí

16. Řízení a kontrola pokusů na zvířatech

17. Utrácení zvířete (zvířat)

18. Porážka jatečných zvířat na jatkách

19. Testování a posuzování hospodářských zvířat

20. Dozor nad docfržováním uložených povinností při ochraně zvířat

21. Práce se zvířaty pro laboranty, techniky a ošetřovatele

22. Klasifikace jatečných těl jatečných zvířat (systém SEUROP)

23. Výroba, dovoz a uvádění do oběhu doplňkových látek

24. Výroba premixů nebo kompletních a doplňkových krmiv s použitím doplňkových látek nebo s použitím premixů nebo pro výrobu a zpracování určitých proteinových krmiv nebo pro zpracování krmiv s nadlimitním obsahem nežádoucích látek

25. Výroba krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů a zpracování určitých proteinových krmiv

26. Dovoz a uvádění do oběhu premixů nebo určitých proteinových krmiv nebo zrnin nebo olejnin získaných prostřednictvím geneticky modifikovaných organizmů nebo obsahujících geneticky modifikované organizmy

27. Provádění technickobezpečnostního dohledu na vodních dílech

28. Projektování pozemkových úprav

29. Osoba oprávněná podepisovat zemědělské skladní listy

30. Zemědělský podnikatel

31. Zacházení s přípravky na ochranu rostlin při podnikatelské činnosti v zemědělství a lesním hospodářství

32. Odpovědný zástupce provozovatele vodovodu a kanalizace

33. Technický auditor vodovodů a kanalizací

34. Osoba přepravující zvířata

(1) Rybářský hospodář a jeho zástupce

a) Požadovaná kvalifikace podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) a jeho prováděcí vyhlášky.

b) Požadavek odborných teoretických vědomostí
ichtyológie, přirozená společenstva vod, funkce vodních ekosystémů v krajině, předcházení negativním ekologickým dopadům způsobeným chovem ryb ekologie, znalost druhů ryb, znalost anatomie, fyziologie a etologie a určování druhů ryb, vzájemné vazby mezi rybami a jejich prostředím, právo specializované na chov ryb a výkon rybářského práva, technologie chovu ryb běžně se u nás vyskytujících, ochrana ryb, opatření pro optimalizaci prostředí, vodní stavby a jejich provozování a vlivy na ryby, základní problematika rybníkářství

c) Požadavek odborných praktických dovedností hospodaření v revírech - základní pravidla a evidence

d) Instituce, které spolupracují v řízení o uznání odborné kvalifikace
Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie Vodnany Biologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

(2) Myslivecký hospodář

a) Požadovaná kvalifikace podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

b) Požadavek odborných teoretických vědomostí
práva a povinnosti mysliveckého hospodáře a s nimi související předpisy o myslivosti, ochraně přírody a krajiny, zbraních a střelivu, veterinární předpisy, předpisy o ochraně zvířat proti týrání - vše se zaměřením na práva a povinnosti mysliveckého hospodáře, právní předpisy ES a mezinárodní úmluvy týkající se myslivosti; plány mysliveckého hospodaření, vedení myslivecké evidence a statistiky, povolenky klovu, myslivecká zařízení, péče o zvěř, zásady chovu a ochrany zvěře a životního prostředí, zvláště chránění živočichové, zařazování honiteb do jakostních tříd, minimální a normované stavy zvěře, chov zvěře v oblastech chovu zvěře, rozlišovací znaky jednotlivých druhů lovné zvěře, volně žijících živočichů, chráněných druhů živočichů, ekologie, etologie a pohoda zvěře a ochrana přírody v ČR, výživa zvěře, nejdůležitější nemoci zvěře, prevence, postup při jejich zjištění, léčebné prostředky a ochranná opatření, ošetřování ulovené zvěře, jejich jednotlivých částí, úprava a hodnocení trofejí, systém chovatelských přehlídek, systém kontroly ulovené zvěře a jejího označování, myslivecká kynologie, lovectví, lovecké zbraně a střelivo a bezpečnost při zacházení s nimi, lovecká pravidla, způsoby lovu včetně sokolnictví, základy první pomoci při úrazech, při provádění práva myslivosti, ekonomika neziskové organizace

c) Požadavek odborných praktických dovedností
zařazení honitby do jakostní třídy, stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře u modelové honitby a modelové oblasti chovu, sestavování plánů mysliveckého hospodaření na příkladech, vypracování plánu mysliveckého hospodaření v modelové honitbě, vedení myslivecké evidence na praktických případech, vypracování statistického výkazu za modelovou honitbu, vyplnění povolenky k lovu na modelovém příkladu

d) Instituce, které spolupracují v řízení o uznání odborné kvalifikace
Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a environmentálni Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - Fakulta lesnická a dřevařská Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola B. Schwarzenberga Písek Střední lesnická škola Hranice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

(3) Odborný lesní hospodář

a) Požadovaná kvalifikace podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (§ 37) a vyhlášky č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství

b) Požadavek odborných teoretických vědomostí
hospodářská úprava lesů, pěstování lesů, lesní těžba a mechanizace, lesnická legislativa, lesnická botanika, lesnická zoologie, ochrana lesa, nauka o lesním prostředí, lesní stavby

c) Požadavek odborných praktických dovedností
sledování stavu škodlivých činitelů včetně návrhu nezbytných opatření, rozhodování o vhodnosti reprodukčního materiálu k obnově lesa, umisťování a vyznačování těžby mýtní a předmýtní úmyslné a prořezávek, vedení lesní hospodářské evidence, lesní semenářství, meliorace, certifikace, poradenská činnost pro vlastníka lesa, včetně možností získávání finančních příspěvků na hospodaření v lesích od státu

d) Instituce, které spolupracují v řízení o uznání odborné kvalifikace
Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a environmentálni Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - Fakulta lesnická a dřevařská Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola B. Schwarzenberga Písek
Střední lesnická škola Hranice

(4) Zpracování lesního hospodářského plánu a lesních hospodářských osnov

a) Požadovaná kvalifikace podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství

b) Požadavek odborných teoretických vědomostí
hospodářská úprava lesů, lesnická legislativa, lesní těžba a doprava, ochrana lesů, nauka o lesním prostředí, pěstování lesů, lesnická geodézie, lesnická fytocenologie a typologie, lesnická informatika

c) Požadavek odborných praktických dovedností
práce s taxačními měřičskými přístroji a pomůckami, vedení lesní hospodářské evidence, poradenská činnost,

d) Instituce, které spolupracují v řízení o uznání odborné kvalifikace
Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a environmentálni Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - Fakulta lesnická a dřevařská Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola B. Schwarzenberga
Písek, Střední lesnická škola Hranice

(5) Nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin

a) Požadovaná kvalifikace podle zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

b) Požadavek odborných teoretických vědomostí
pěstování lesů, lesnická legislativa ČR i ES, lesnická botanika, ochrana lesů, nauka o lesním prostředí

c) Požadavek odborných praktických dovedností
rozhodování o vhodnosti reprodukčního materiálu, sledování škodlivých činitelů, vedení evidence, skladování a manipulace se semeny a sazenicemi, zpracování zalesňovacích projektů, používání chemických prostředků, ochrana před škodami zvěří, poradenská činnost

d) Instituce, které spolupracují v řízení o uznání odborné kvalifikace
Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a environmentálni Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - Fakulta lesnická a dřevařská

(6) Kontrola ekologického podnikatele a osob zařazených do přechodného období

a) Požadovaná kvalifikace podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

b) Požadavek odborných teoretických vědomostí
legislativa ČR a ES v oblasti ekologického zemědělství - zákon č. 242/2000 Sb., nařízení Rady 2092/91 (pěstování rostlin, chov hospodářských zvířat, kontrolní a certifikační systém, vedení účetnictví a evidence, registrace k ekologickému zemědělství), mimoprodukční funkce zemědělství (rozvoj venkova, údržba krajiny), znalost těchto zákonů v platném znění: zákon č. 91/1996 Sb. Sb., zákon č. 156/1998 Sb., zákon č. 219/2003 Sb., zákon č. 154/2000 Sb., zákon č. 153/2000 Sb., zákon o rostlinolékařské péči.

c) Požadavek odborných praktických dovedností
znalost metodiky odběru vzorků (bioproduktů, krmiv, půdy)

d) Instituce, které spolupracují v řízení o uznání odborné kvalifikace KEZ o.p.s. Chrudim

(7) Kontrola výrobce biopotravin a osoby, která uvádí bioprodukty a biopotravinv do oběhu

a) Požadovaná kvalifikace podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

b) Požadavek odborných teoretických vědomostí
nařízení Rady 2092/91 včetně doplňujících předpisů, zákon č. 242/2000 Sb., legislativa ČR v oblasti potravinářství, výroba biopotravin, skladování bioproduktů a biopotravin, označování, přeprava a evidence bioproduktů a biopotravin, dovoz a vývoz bioproduktů a biopotravin

c) Požadavek odborných praktických dovedností
znalost metodiky odběru vzorků (surovin, potravin, krmiv)

d) Instituce, které spolupracují v řízení o uznání odborné kvalifikace KEZ o.p.s. Chrudim

(8) Rostlinolékař

a) Požadovaná kvalifikace podle zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho příslušné prováděcí vyhlášky.

b) Požadavek odborných teoretických vědomostí
znalost všech oblastí péče o zdraví kulturních a volně rostoucích rostlin včetně ochrany skladovaných rostlinných produktů a znalost vlastností a škodlivého působení hospodářsky závažných a nebezpečných původců chorob, živočišných škůdců; znalost právních předpisů ČR i ES, norem a zásad správního řízení ve věcech rostlinolékařské péče a schopnost posuzovat problematiku zdraví rostlin v návaznosti na zdraví lidí, zvířat a ochranu životního prostředí

c) Požadavek odborných praktických dovedností
schopnost provádět přesnou detekci a determinaci škodlivých organismů rostlin a poruch a stanovit účinná preventivní a přímá ochranná opatření proti nim v souladu s právními předpisy a zásadami správné praxe v ochraně rostlin

d) Vzdělávací instituce, které spolupracují v řízení o uznání odborné kvalifikace Česká zemědělská univerzita v Praze
Mendelova zamědělská a lesnická univerzita v Brně Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

(9) Zkoušení osiva a sadby

a) Požadovaná kvalifikace podle zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)

b) Požadavek odborných teoretických vědomostí
znalost legislativy ČR i ES z oblasti osiva a sadby, odborná terminologie, biologická a chemická podstata procesů probíhajících v organismech rostlin, hlavní zásady pěstování rostlin v podmínkách trvale udržitelného a ekologického zemědělství, hygiena práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, znalosti o postupech ve šlechtění rostlin, dědičnost, vznik, využití a udržování odrůd, šlechtění polních a zahradních plodin, botanika, rostlinolékařství, laboratorní postupy a technika

c) Požadavek odborných praktických dovedností
posuzování množitelských porostů, vzorkování osiva, posuzování kvality vyrobeného osiva a sadby, vystavování dokladů o uznání porostů nebo rozmnožovacího materiálu, kvalita množitelských porostů, příměsi semen jiných druhů v osivu, posouzení porostů a následně vyrobeného rozmnožovacího materiálu z hlediska přítomnosti chorob a škůdců a karanténních škodlivých činitelů, ověřování kvality a zdravotního stavu rozmnožovacího materiálu v laboratoři a dle výsledku rozborů návrh doporučení a opatření při pěstování rostlin, vedení předepsaných pracovních záznamů a evidence

d) Správní úřad, který v rámci působnosti dané zvláštním právním předpisem2), spolupracuje v řízení o uznání odborné kvalifikace
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

(10) Dodavatel který vyrábí nebo dováží rozmnožovací materiál

a) Požadovaná kvalifikace podle zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)

b) Požadavek odborných teoretických vědomostí
výroba osiva a sadby, rostlinolékařská péče, ochrana práv k odrůdám rostlin, zahraniční obchod s osivem a sadbou

c) Požadavek odborných praktických dovedností
zakládání množitelských porostů, orientace v postupech čištění a úpravy osiva, balení a označování osiva a sadby, orientace v právních předpisech dotýkajících se rostlinolékařské péče a jejich aplikace v praxi, orientace v právních předpisech dotýkajících se vlastnických práv k odrůdám rostlin a jejich uplatnění v praxi, orientace v právních předpisech důležitých pro mezinárodní obchod s osivem a sadbou, předpisy ISTA, OECD

d) Správní úřad, který v rámci působnosti dané zvláštním právním předpisem, spolupracuje v řízení o uznání odborné kvalifikace Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

(11) Plemenářsky zootechnik

a) Požadovaná kvalifikace podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 33/2001 Sb., o odborné způsobilosti k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat

b) Požadavek teoretických vědomostí
základy techniky, technologie chovu, šlechtění a reprodukce na úrovni populace i jednotlivých stád v rozsahu vzdělání uvažovaného vyhláškou pro tuto profesi, znalost zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, znalost zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a příslušných právních předpisů ES, znalost teoretických zásad metodických postupů provádění jednotlivých metod kontroly užitkovosti podle ICAR, znalost teoretických zásad zjišťování dojitelnosti, znalost zásad desinfekce a hygieny při získávání mléka, základní orientace v plemenářské dokumentaci a dokumentaci ústřední evidence zvířat, odborná terminologie, biologická a chemická podstata procesů probíhajících v organismu živočichů, hlavní zásady chovu zvířat v podmínkách trvale udržitelného rozvoje a ekologického zemědělství, zásady chovu zvířat a jejich realizace v souladu s etikou, hygiena práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, znalosti o metodách a postupech genetické analýzy, problematika dědičnosti, rozmnožování hospodářských zvířat v přirozené plemenitbě, inseminace i biotechnickými metodami, znalosti o provozu mseminačních stanic, zásady ošetřování a krmení plemeníků, jejich odchov, testace a výběr, metody selekce a plemenitby, praktické postupy ve šlechtění hosp. zvířat, řízení šlechtitelské práce, znalost etických norem chovu a využívání hosp. zvířat

c) Požadavek praktických dovedností
praktické zjišťování dojivosti plemenic v rámci kontrolního dne prostřednictvím průtokových měřičů nebo vážením, praktické provádění odběru vzorku mléka pro rozbory, praktické provádění kontroly dojitelnosti, praktické vedení požadované evidence včetně systému provádění oprav, základní postupy rozborů vody, krmiv a zemědělských výrobků, zaznamenání výsledků rozborů, vyvozování doporučení a opatření při chovu zvířat, získání, hodnocení, konzervování spermat hospodářských zvířat, vyhledávání říjné plemenice, provádění přirozené plemenitby i mseminace, vyhodnocování výsledků zabřezávání

d) Vzdělávací instituce, které spolupracují v řízení o uznání odborné kvalifikace Národohospodářská Vyšší odborná škola, Vyšší zdravotnická škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Boskovice
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kostelec nad Orlicí Střední odborná škola veterinární a zemědělská České Budějovice Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

(12) Inseminační technik

a) Požadovaná kvalifikace podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 33/2001 Sb., o odborné způsobilosti k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat b) Vzdělávací instituce, které spolupracují v řízení o uznání odborné kvalifikace
Národohospodářská Vyšší odborná škola, Vyšší zdravotnická škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Boskovice
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kostelec nad Orlicí Střední odborná škola veterinární a zemědělská České Budějovice

(13) Osoba odpovědná za odborné vedení inseminační stanice

a) Požadovaná kvalifikace podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 33/2001 Sb., o odborné způsobilosti k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat

b) Vzdělávací instituce, které spolupracují v řízení o uznání odborné kvalifikace Národohospodářská Vyšší odborná škola, Vyšší zdravotnická škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Boskovice
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kostelec nad Orlicí Střední odborná škola veterinární a zemědělská České Budějovice

(14) Šlechtitel

a) Požadovaná kvalifikace podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 33/2001 Sb., o odborné způsobilosti k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat

b) Vzdělávací instituce, které spolupracují v řízení o uznávání odborné kvalifikace Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Česká zemědělská univerzita v Praze

(15) Osoba odpovědná za odborné vedení střediska pro přenos embryí

a) Požadovaná kvalifikace podle vyhlášky č. 33/2001 Sb., o odborné způsobilosti k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat

b) Požadavek odborných teoretických vědomostí:
znalost zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, znalost zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a příslušných právních předpisů ES, znalosti morfologie pohlavních orgánů plemenic, fyziologie jejich pohlavních funkcí a změny v jednotlivých fázích estrálního cyklu, fyziologie superovulace, hormonální ošetření dárkyň, inseminace po superovulaci, vývojová stádia embryí, principy výběru dárkyň a příjemkyň z hlediska chovatelského a zdravotního, způsoby získávání, izolace, hodnocení, dekontaminace a uchování embryí, mikromanipulace s embryi, výběr, příprava a ošetření příjemkyň embryí, postup při nechirurgickém přenosu čerstvých či zmrazených embryí, znalosti nezbytného přístrojového a laboratorního vybavení pro výplachy, ošetření, uchování a přenos embryí, znalost zásad hygieny při jednotlivých úkonech a desinfekce přístrojové techniky, znalost předepsané evidence přenosu embryí a nezbytných záznamů o provedených úkonech, hygiena práce

c) Požadavek odborných praktických dovedností
praktický postup při výběru a přípravě dárkyň a příjemkyň, postup při vyšetření superovulační odezvy dárkyň a postup při vyšetření příjemkyň, postup vlastního výplachu embryí, posouzení vypláchnutých embryí z hlediska vhodnosti k přenosu, nebo ke zpracování pro dlouhodobé uchování, provedení vlastního přenosu embrya, užití technologie pro dlouhodobé uchování embryí, příprava a užití přístrojové techniky včetně přenosové aparatury při použití zmrazeného embrya d) Vzdělávací instituce, které spolupracují v řízení o uznání odborné kvalifikace
Národohospodářská Vyšší odborná škola, Vyšší zdravotnická škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Boskovice
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kostelec nad Orlicí Střední odborná škola veterinární a zemědělská České Budějovice

(16) Řízení a kontrola pokusů na zvířatech

a) Požadovaná kvalifikace podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č.207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat

b) Požadavek odborných teoretických vědomostí
Znalosti odpovídající vzdělání lékařského, veterinárního nebo jiného biologického směru, podmínky ochrany, chovu a využití pokusných zvířat, vedení, evidence, statistika, archivace a ochrana údajů souvisejících s chovem a využitím pokusných zvířat podle předpisů ES, etické principy práce se zvířaty, biologie laboratorních zvířat a základy jejich anatomie, fyziologie a etologie, výživa laboratorních zvířat, genetika laboratorních zvířat, chov a zoohygiena laboratorních zvířat, gnotobiologie v chovu laboratorních zvířat, nemoci pokusných zvířat a diagnostické metody, pokusy na laboratorních zvířatech, experimentální výkony na laboratorních zvířatech, zacházení se zvířaty, využití zvířat v pokuse, způsoby usmrcení zvířat, pokusy na hospodářských zvířatech, pokusy na volně žijících zvířatech, biologické experimentální modely, alternativní metody, bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci se zvířaty, hygiena práce,.

c) Požadavek odborných praktických dovedností
Metody chovu a práce na pokusných zvířatech, jejich ochrana, vyhledávání a používání alternativních metod, experimentální výkony na laboratorních zvířatech, zacházení se zvířaty, využití zvířat v pokuse, způsoby usmrcení zvířat, pokusy na hospodářských zvířatech, pokusy na volně žijících zvířatech, biologické experimentální modely, alternativní metody, bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci se zvířaty.

d) Vzdělávací instituce, které spolupracují v řízení o uznání odborné kvalifikace Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Česká zemědělská univerzita v Praze

(17) Utrácení zvířete (zvířat)

a) Požadovaná kvalifikace podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky

b) Požadavek odborných teoretických vědomostí
znalost podmínek ochrany, chovu a péče o zvířata v zájmových chovech, hospodářská zvířata, volně žijící zvířata a pokusná zvířata, znalost národních a mezinárodních předpisů vztahujících se k ochraně zvířat proti týrání ve vztahu k ochraně, chovu a péči o zvířata, znalost zásad bezpečné práce se zvířaty, znalost národních a mezinárodních předpisů a povinností chovatelů při mimořádných situacích ve vztahu k ochraně zvířat, znalost metod usmrcování, porážení a utrácení zvířat, hygiena práce.

c) Požadavek odborných praktických dovedností
praktický výkon vedoucí k usmrcení nebo utracení zvířete, praktická znalost postupů stanovených bezpečnostními předpisy, praktická znalost manipulace s léčivy (anestetika, analgetika) a omamnými látkami d) Vzdělávací instituce, které spolupracují v řízení o uznávání odborné kvalifikace Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Česká zemědělská univerzita v Praze

(18) Porážka jatečných zvířat na jatkách

a) Požadovaná kvalifikace podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů

b) Požadavek odborných teoretických dovedností
základní právní předpisy ČR i ES související s ochranou a péčí o zvířata před a při porážení, povolené způsoby porážení, základy anatomie porážených zvířat ve vztahu k použití technických prostředků k omračování, znalost základů jatečnictví a vztahujících se veterinárních předpisů (důvody k zákazu porážky, nutná porážka), bezpečnost práce se zvířaty před a při porážení, teoretické znalosti odpovídají alespoň vyučení v příslušném oboru, hygiena práce.

c) Požadavek odborných praktických dovedností
praktické zabezpečení péče o jatečná zvířata na jatkách, zvládnutí technologických postupů souvisejících s porážením zvířat, praktická manipulace se zvířaty před a při poražení, praktická znalost postupů stanovených bezpečnostními předpisy.

d) Vzdělávací instituce, které spolupracují v řízení o uznání odborné kvalifikace Střední průmyslová škola technologie masa v Praze
Švehlova Střední odborná škola Prostějov

(19) Testování a posuzování hospodářských zvířat

a) Požadovaná kvalifikace podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu

b) Požadavek odborných teoretických vědomostí
znalost příslušných legislativních předpisů ČR i ES, anatomie a fyziologie zvířat, znalosti požadovaných vlastností zvířat, technika a technologie chovu, výživa zvířat, zdravotní problematika zvířat, standard jednotlivých plemen, chovný a šlechtitelský cíl

c) Požadavek odborných praktických dovedností
posuzování, měření zvířat, vedení evidence, posuzování reprodukčních ukazatelů

d) Vzdělávací instituce, které spolupracují v řízení o uznání odborné kvalifikace Národohospodářská Vyšší odborná škola, Vyšší zdravotnická škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Boskovice
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kostelec nad Orlicí
Střední odborná škola veterinární a zemědělská České Budějovice
Česká zemědělská univerzita v Praze
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

(20) Dozor nad dodržováním uložených povinností při ochraně zvířat

a) Požadovaná kvalifikace podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

b) Požadavek odborných teoretických vědomostí
znalosti odpovídající vysokoškolskému vzdělání veterinárního směru, znalost podmínek ochrany, chovu a péče o zvířata v zájmových chovech, hospodářská zvířata, volně žijící zvířata a pokusná zvířata, znalost národních a mezinárodních předpisů vztahujících se k vykonávané činnosti, zejména k ochraně zvířat proti týrání, k ochraně, chovu a péči o zvířata a ke kontrolní a dozorové činnosti, znalost zásad bezpečné práce se zvířaty, znalost národních a mezinárodních předpisů a povinností chovatelů při mimořádných situacích ve vztahu k ochraně zvířat, znalost metod usmrcování, porážení a utrácení zvířat"

c) Požadavek odborných praktických dovedností
sledování stavu zdraví, pohody a zjišťování týrání zvířete a podmínek prostředí, které tyto stavy mohou ovlivnit, zvládnutí metodiky posouzení podmínek chovu a péče o zvířata, praktické posuzování parametrů vyplývajících z právních předpisů, praktický výkon kontrolní a dozorové činnosti nad ochranou zvířat ve vztahu kontrolním, správním, přestupkovým a trestním předpisům, kontrola provádění chovatelských praktik a bezpečná manipulace se zvířaty, posouzení, zabezpečení a metodické řízení zásahů při mimořádných situacích ve vztahu k ochraně zvířat, provádění, případně zabezpečení a metodické řízení zásahů při usmrcování, porážení a utrácení zvířat,

d) Vzdělávací instituce, které spolupracují v řízení o uznání odborné kvalifikace Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Česká zemědělská univerzita v Praze

(21) Práce se zvířaty pro laboranty, techniky a ošetřovatele

a) Požadovaná kvalifikace podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat

b) Požadavek odborných teoretických vědomostí
Podmínky ochrany, chovu a využití pokusných zvířat, vedení a evidence údajů souvisejících s chovem a využitím pokusných zvířat podle předpisů ES, základy biologie laboratorních zvířat, výživa laboratorních zvířat, chov a zoohygiena laboratorních zvířat, nemoci pokusných zvířat a diagnostické metody, pokusy na laboratorních zvířatech (experimentální výkony na laboratorních zvířatech, manipulace se zvířaty, způsoby usmrcení zvířat), pokusy na hospodářských a volně žijících zvířatech, biologické experimentální modely a alternativní metody, bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci se zvířaty, hygiena práce.

c) Požadavek odborných praktických dovedností
schopnost objektivně rozpoznat změny v chování pokusného zvířete a posoudit zjevné příznaky jeho zhoršeného zdravotního stavu, jakož i vhodnost, případně přiměřenost vnějšího prostředí ve vztahu ke zdravotnímu stavu pokusného zvířete a přijmout potřebná opatření, vedení a evidence údajů souvisejících s chovem a využitím pokusných zvířat, základy biologie laboratorních zvířat, výživa laboratorních zvířat, chov a zoohygiena laboratorních zvířat, nemoci pokusných zvířat a diagnostické metody, pokusy na laboratorních zvířatech (experimentální výkony na laboratorních zvířatech, manipulace se zvířaty, způsoby usmrcení zvířat), pokusy na hospodářských a volně žijících zvířatech, biologické experimentální modely a alternativní metody, bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci se zvířaty.

d) Vzdělávací instituce, které spolupracují v řízení o uznání odborné kvalifikace Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Česká zemědělská univerzita v Brně

(22) Klasifikace jatečných těl jatečných zvířat (systém SEUROP)

a) Požadovaná kvalifikace podle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 194/2004 Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečních zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

b) Požadavek odborných teoretických vědomostí
znalost právních předpisů ČR a EU, které se týkají požadavků pro klasifikaci jatečně upravených těl jatečních zvířat, základní znalost veterinárních a hygienických požadavků na provoz zpracovávající živočišné produkty, informace o produkci a spotřebě masa se zaměřením na maso vepřové, jatečná hodnota a produkce masa, zvládnutí základních termínů jako je reprodukce, výkrmnost, jatečná hodnota, jatečná výtěžnost, svalovina v pojetí SEUROP systému a dále téma pojednávající o odchylkách v j akosti masa (vady masa PSE a DFD), klasifikace jatečných těl prasat podle SEUROP systému, znalost klasifikačního schématu SEUROP systému podle podílu svaloviny a zařazení jatečných těl do jakostních tříd, metody dělení jatečného těla pomocí základního jatečného rozboru a zkráceného jatečného rozboru. Speciální metody dělení jatečného těla detailní jatečnou disekcí, která je podkladem pro stanovení podílu svaloviny prostřednictvím regresních rovnic, hlavní legislativní požadavky na klasifikaci jatečních těl prasat v České republice a Evropské unii, požadavky na přístroje pro klasifikaci těl jatečních prasat, kontrolní systém používaný u vpichových sond, vypracování klasifikačního protokolu a znalost požadavků na sběr dat z klasifikace JUT prasat, podmínky pro vydání osvědčení o odborné způsobilosti

c) Požadavek odborných praktických dovedností
Znalost a zvládnutí metod, které byly schváleny Evropskou komisí pro klasifikaci JUT v ČR, vypracování klasifikačního protokolu o provedené klasifikaci, nakládání s klasifikačním protokolem dle platné legislativy a stanovené metodiky, znalost sběru dat z klasifikace JUT zvířat

d) Vzdělávací instituce, které spolupracují v řízení o uznání odborné kvalifikace Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha - Uhříněves

(23) Výroba, dovoz a uvádění do oběhu doplňkových látek

a) Požadovaná kvalifikace podle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů a § 18 odst. 1 písm, a) vyhlášky č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

b) Požadavek odborných teoretických vědomostí: u výrobců - znalost technologie výroby, znalost výrobního postupu, znalost základů výživy hospodářských zvířat a krmné techniky, znalost platných právních předpisů v ČR a v EU; u dovozců, dodavatelů a distributorů, kteří mají sklady na území ČR - znalost bezpečného skladování a manipulace s krmivy, znalost skladování doplňkových látek doporučené výrobcem, znalost výrobního postupu provádí-li balení

c) Požadavek odborných praktických dovedností zvládnout technologický postup výroby doplňkových krmiv

d) Správní úřad, který v rámci působnosti dané zvláštním právním předpisem, spolupracuje v řízení o uznání odborné kvalifikace
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

(24) Výroba premixů nebo kompletních a doplňkových krmiv s použitím doplňkových látek nebo s použitím premixů nebo pro výrobu a zpracování určitých proteinových krmiv

a) Požadovaná kvalifikace podle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů a § 18 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

b) Požadavek odborných teoretických vědomostí
znalost technologie výroby krmiv, znalost výrobního postupu, znalosti z oblasti výživy zvířat - znalost krmných technik a technologií, znalost platných právních předpisů z oblasti výroby krmiv v ČR a v EU

c) Požadavek odborných praktických dovedností
sestavit recepturu premixů, kompletních nebo doplňkových krmiv a zvládnout technologický postup výroby krmiv

d) Správní úřad, který v rámci působnosti dané zvláštním právním předpisem, spolupracuje v řízení o uznání odborné kvalifikace
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

(25) Výroba krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů a zpracování určitých proteinových krmiv

a) Požadovaná kvalifikace podle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů a § 18 odst. 1 písm, c) vyhlášky č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

b) Požadavek odborných teoretických vědomostí
znalost technologie výroby krmiv, znalost výrobního postupu, znalosti z oblasti výživy zvířat - znalost krmných technik a technologií, znalost platných právních předpisů z oblasti výroby krmiv v ČR a v EU

c) Požadavek odborných praktických dovedností
sestavit recepturu premixů, kompletních nebo doplňkových krmiv a zvládnout technologický postup výroby krmiv

d) Správní úřad, který v rámci působnosti dané zvláštním právním předpisem, spolupracuje v řízení o uznání odborné kvalifikace
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

(26) Dovoz a uvádění do oběhu premixů nebo určitých proteinových krmiv nebo zrnin nebo olejnin (získaných prostřednictvím geneticky modifikovaných organizmů nebo obsahujících geneticky modifikované organizmy)

a) Požadovaná kvalifikace podle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů a § 18 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

b) Požadavek odborných teoretických vědomostí
u těch dovozců, kteří mají sklady na území ČR znalost bezpečného skladování a manipulace s krmivy, znalost skladování (premixů, UPK a krmných surovin) doporučené výrobcem, znalost výrobního postupu provádí-li balení

c) Správní úřad, který v rámci působnosti dané zvláštním právním předpisem, spolupracuje
v řízení o uznání odborné kvalifikace Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

(27) Provádění technickobezpečnostního dohledu na vodních dílech

a) Požadovaná kvalifikace podle § 61 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.

b) Požadavek odborných teoretických vědomostí
hydrotechnika, hydrologie a hydromechanika stavby, statika stavebních a ocelových konstrukcí, ocelové konstrukce a pohybové mechanizmy staveb, geologie, goemechanika a geotechnika, geodézie, chemie vody, geochemie, systémové inženýrství, výpočetní technika je pro zpracování posudků a výkon technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly (dále jen TBD). Pro výkon TBD HL kategorie se alternativně připouští středoškolské vzdělání technického směru v oboru vodních děl a vodního hospodářství.

c) Požadavek odborných praktických dovedností
v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

d) Vzdělávací instituce, které spolupracují v řízení o uznání odborné kvalifikace České vysoké učení technické, fakulta stavební Praha
České vysoké učení technické, fakulta stavební Brno
Vyšší odborná škola stavební a Integrovaná střední škola stavební Vysoké Mýto

(28) Projektování pozemkových úprav

a) Požadovaná kvalifikace podle zákona 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

b) Požadavek odborných teoretických vědomostí
geologie, pedologie, pozemkové úpravy, geodézie, GIS, ekologie stanovišť, krajinná ekologie, ochrana a tvorba krajiny, základy zemědělství, správní a pozemkové právo, hydrologie, malé vodní toky a nádrže, vodní a lesní hospodářství, protierozní ochrana, odvodňování, závlahy, polní a lesní cesty, urbanismus a územní plánování

c) Požadavek odborných praktických dovedností
aplikace teoretických znalostí z jednotlivých okruhů do projekční činnosti spojené s pozemkovými úpravami

d) Vzdělávací instituce, které spolupracují v řízení o uznání odborné kvalifikace Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Tábor

(29) Osoba oprávněná podepisovat zemědělské skladní listy

a) Požadovaná kvalifikace podle zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních Uštech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů

b) Požadavek odborných teoretických vědomostí
obilní komodity,luštěniny a olejniny. Obecné znalosti pěstování, posklizňové úpravy a skladování. Technologická zařízení skladů Posklizňová úprava obilních komodit, luštěnin a olejnin

c) Požadavek odborných praktických dovedností
odborné posouzení jakosti, návrh ošetření, znalost příměsí, chorob a škůdců obilovin, luštěnin a olejnin. Znalost technických parametrů a výkonových kapacit strojního vybavení skladů. Navrhovat pracovní postupy a způsoby ošetření.

d) Vzdělávací instituce, které spolupracují v řízení o uznání odborné kvalifikace
Střední průmyslová škola potravinářské technologie Pardubice
Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Tábor
Švehlova střední odborná škola Prostějov

(30) Zemědělský podnikatel

a) Požadovaná kvalifikace podle zákona č. 252/1997 o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

b) Požadavek odborných teoretických vědomostí
ekonomika podnikání, zemědělská technika a technologické linky, základy práce s informační a komunikační technikou, základy zemědělského práva a zemědělské politiky, zásady bezpečnosti a hygieny práce, tvorba a ochrana krajiny, správná zemědělská praxe (chov hospodářských zvířat, pěstování zemědělských plodin, ekologické hospodaření)

c) Požadavek odborných praktických dovedností
základní dovednosti z chovu hospodářských zvířat (krmení, dojení, zacházení se zvířaty, evidence atd.), základní dovednosti z pěstování plodin (osevní postupy, základní agrotechnika atd.), hodnocení jakosti rostlinné a živočišné produkce, ustájení hospodářských zvířat v podmínkách welfare

d) Vzdělávací instituce, které spolupracují v řízení o uznání odborné kvalifikace
Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola Frýdlant
Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady Střední zemědělská škola Humpolec
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn Střední zemědělská škola Klatovy

(31) Zacházení s přípravky na ochranu rostlin při podnikatelské činnosti v zemědělství a lesním hospodářství

a) Požadovaná kvalifikace podle zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho příslušné prováděcí vyhlášky.

b) Požadavek odborných teoretických vědomostí
Základní znalost vlastností hlavních skupin přípravků, jejich formulačních úprav a nebezpečných vlastností podle zvláštního zákona, rizika negativního působení na zdraví lidí, zvířat a jednotlivé složky životního prostředí,
Základní znalost hlavních hospodářsky významných škodlivých organismů a ochranných opatření proti nim v souladu se zásadami správné praxe v ochraně rostlin.

c) Požadavek odborných praktických dovedností
schopnost stanovit účinná preventivní a přímá opatření k regulaci škodlivých organismů a řídit jejich praktické provádění včetně správného seřízení aplikační techniky znalost správných pracovních postupů k ochraně včel, zvěře, ryb a vodních organismů a dalších necílových organismů při aplikaci přípravků

d) Vzdělávací instituce, které spolupracují v řízení o uznání odborné kvalifikace Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště Chrudim Střední zemědělská škola Humpolec
Střední zemědělská škola Vyškov
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola Březnice

(32) Odpovědný zástupce provozovatele vodovodu a kanalizace

a) Požadovaná kvalifikace podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - § 6, a podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) - § 12 a příloha č. 11

b) Požadavek odborných teoretických vědomostí.
Znalost právních předpisů v oboru, tedy zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v částech souvisejících s užíváním vody a související právní předpisy - vyhlášky a nařízení vlády, zákona a jeho prováděcího předpisu a vnitřních právních předpisů. Znalosti procesů souvisejících s jímáním vody, úpravou vody na vodu pitnou vč. Hygienického zabezpečení a dopravy vody. Znalosti procesů souvisejících s čištěním odpadních vod, kalovým hospodářstvím a sběrem odpadních vod stokovými systémy

c) Požadavek odborných praktických dovedností
Vyhodnocení údajů rozboru vody, vymezení možných závad v úpravárenském procesu, schopnost analýzy nedostatků rozvodného systému a ztrát vody v trubní síti. Vyhodnocení údajů rozboru odpadních vod, schopnost vymezit základní nedostatky stokového systému a čistírny odpadních vod.

d) Instituce spolupracující v řízení o uznání odborné kvalifikace
ČVUT Praha, fakulta stavební, obor vodní hospodářství a vodní stavby VUT FAST Brno, obor vodní hospodářství a vodní stavby

(33) Technický auditor pro obor vodovodů a kanalizací

a) Požadovaná kvalifikace podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů - § 38, a podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) - § 36

b) Požadavek odborných teoretických vědomostí
Znalost právních předpisů v oboru, tedy zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v částech souvisejících s užíváním vody a související právní předpisy - vyhlášky a nařízení vlády, zákona a jeho prováděcího předpisu a vnitřních právních předpisů. Znalosti procesů souvisejících s jímáním vody, úpravou vody na vodu pitnou vč. Hygienického zabezpečení a dopravy vody. Znalosti procesů souvisejících s čištěním odpadních vod, kalovým hospodářstvím a sběrem odpadních vod stokovými systémy. Znalost právních předpisů souvisejících s tvorbou ceny

c) Požadavek odborných praktických dovedností
Vyhodnocení údajů rozboru vody, vymezení možných závad v úpravárenském procesu, schopnost analýzy nedostatků rozvodného systému a ztrát vody v trubní síti. Vyhodnocení údajů rozboru odpadních vod, schopnost vymezit základní nedostatky stokového systému a čistírny odpadních vod. Schopnost provést analýzy v oblasti tvorby cen a hospodárnosti provozu. Schopnost posoudit záměry rozvoje z hlediska ekonomiky a dopadů do provozních nákladů v oboru vodovodů a kanalizací.

d) Instituce spolupracující v řízení o uznání odborné kvalifikace ČVUT Praha, fakulta stavební, obor vodní hospodářství a vodní stavby VUT FAST Brno, obor vodní hospodářství a vodní stavby

(34) Osoba přepravující zvířata

a) Požadovaná odborná způsobilost podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 193/2004 Sb., o ochraně zvířat při přepravě

b) Požadavek odborných teoretických vědomostí
Znalost základních právních předpisů ČR i ES o ochraně zvířat a zajištění jejich pohody během přepravy, veterinární podmínky přepravy podle právních předpisů, postup při zpracování a kontrole plánu cesty, náležitosti a požadavky na dopravní prostředky, jejich čištění a dezinfekce, požadavky na napájení a krmení vybraných druhů zvířat, příčiny a projevy stresu zvířat, rozpoznání zdravého zvířete, způsoby usmrcení zvířat, se zásadami bezpečnosti práce při přepravě zvířat, znalosti techniky a používání pomůcek při manipulaci se zvířaty

c) Požadavek odborných praktických dovedností
zpracování plánu cesty, čištění a dezinfekce, dopravních prostředků, napájení a krmení vybraných druhů zvířat, příčiny a projevy stresu zvířat, rozpoznání zdravého zvířete, způsoby usmrcení zvířat, zásady bezpečnosti práce při přepravě zvířat, znalosti techniky a používání pomůcek při manipulaci se zvířaty

d) Instituce spolupracující v řízení o uznání kvalifikace Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně Státní zdravotní ústav Praha

Poznámky pod čarou

1) Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 59/2003 Sb., zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 149/2003 Sb.

2) Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů, (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 21/2004 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb.

Přesunout nahoru