Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 207/2004 Sb.Vyhláška o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat

Částka 69/2004
Platnost od 26.04.2004
Účinnost od 01.05.2004
Zrušeno k 01.01.2013 (419/2012 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

207

VYHLÁŠKA

ze dne 14. dubna 2004

o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 17 odst. 4, § 17a odst. 3, § 17b, 17c, § 17d odst. 1, § 17e, § 18b odst. 5 a § 18f zákona a v souladu s právem Evropských společenství:1)


HLAVA I

PODMÍNKY CHOVU A VYUŽITÍ POKUSNÝCH ZVÍŘAT

Oddíl první

Podmínky pro chovná, dodavatelská a uživatelská zařízení

§ 1

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje požadavky a podmínky ochrany pokusných zvířat proti týrání, podmínky chovu, využití a přepravy pokusných zvířat.

(2) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) otevřeným systémem chovu systém, při němž vstup i výstup zvířat, osob i materiálu je bez bariéry, při dodržení veterinárních a hygienických opatření,

b) bariérovým systémem chovu systém, při němž prostor pro zvířata je oddělen od vnějšího prostředí a vstup a výstup zvířat, osob a materiálu je možný pouze způsobem zajišťujícím ochranu před průnikem nežádoucích vlivů z vnějšího prostředí,

c) izolátorovým systémem chovu systém, při němž prostor pro zvířata je trvale a úplně oddělen bariérou od vnějšího prostředí a osob, které se zvířetem manipulují; bariéra zabezpečuje izolaci prostoru, v němž je zvíře chováno, má zvláštní technologické vstupy pro veškerý materiál potřebný pro chov zvířat i provádění pokusů.

(3) Obvyklé druhy laboratorních zvířat jsou uvedeny v příloze č. 1 tabulce 1 této vyhlášky.

§ 2

Požadavky na prostory pro zvířata

(1) V prostorech uvnitř budov, které jsou trvale určeny k chovu zvířat, osoby provozující chovná, dodavatelská a uživatelská zařízení zajistí

a) zabezpečení zoohygienických a hygienických podmínek provozu technologickým vybavením včetně nástrojů a pomůcek odpovídajícím druhu a počtu chovaných zvířat, zabezpečující péči o zvířata a umožňující poskytnout okamžitou první pomoc zvířatům,

b) stavební nebo jiné technologické úpravy a vybavení podle požadavků systému chovu a podmínek projektu pokusů,

c) k chovu laboratorních hlodavců a jim podobných druhů zvířat chovné nádoby nebo klece o velikosti podle přílohy č. 2 této vyhlášky,

d) prostorové uspořádání boxů nebo stání pro vybrané druhy pokusných zvířat v souladu s přílohou č. 2 této vyhlášky,

e) v bariérovém a izolátorovém chovu vybavení vhodným samostatným náhradním zdrojem elektrické energie,

f) provozní oddělení prostorů pro zvířata včetně přístupových chodeb od technologií a provozů, zejména od úpravny vody, strojovny vzduchotechniky, náhradního zdroje energie, expedice, administrativy,

g) vyčlenění oddělených prostorů pro provádění jednoduchých diagnostických testů, podávání látek zvířatům a odběry vzorků v uživatelských zařízeních,

h) oddělené prostory pro zvířata vyžadující mimořádnou péči, zejména pro zvířata poraněná, nemocná nebo podezřelá z nákazy nebo nemoci,

i) oddělené prostory pro příjem nových zvířat (karanténní místnost).

(2) Na vnějších vymezených plochách (výběhy), trvale určených k chovu zvířat, se zabezpečují potřeby a vybavení podle druhů zvířat pro jejich ochranu a pohodu, jako zejména vhodné přístřeší nebo jiná ochrana před nepříznivými klimatickými vlivy.

(3) Údržba a čištění zásobníků krmiva, krmítek, napáječek, případně napájecích systémů a pomůcek užívaných ke krmení a napájení se řídí technologickým postupem.

§ 3

Skladovací a pomocné prostory

(1) Za skladovací a pomocné prostory se považují samostatné prostory v chovných, dodavatelských a uživatelských zařízeních, které jsou určeny ke skladování krmiv,2) podestýlky a ostatního materiálu, nebo slouží jako umývárna pomůcek, spojovací chodby, strojovny, bariérové propusti pro osoby a komory pro sterilizaci a prokládání materiálu ve vstupech a výstupech bariérových a izolátorových systémů.

(2) Prostory pro čištění a skladování pomůcek pro zvířata je nutné upravit tak, aby se čisté pomůcky ukládaly odděleně od použitých a zabránilo se jejich kontaminaci.

(3) V případě opakovaného užívání přepravních obalů, klecí a schrán jsou chovná, dodavatelská a uživatelská zařízení vybavena prostorami pro jejich čištění, dezinfekci a skladování.

§ 4

Péče o zvířata

(1) K optimalizaci zdravotního stavu, pohody a hygieny zvířat v chovu (dále jen "péče o zvířata") osoby provozující chovná, dodavatelská a uživatelská zařízení podle technologického postupu zabezpečují

a) zvýšenou péči o březí samice, samice s mláďaty a mláďata,

b) navykání zvířat na prostředí a manipulaci s nimi, v souladu s přílohou č. 2 tabulkou 2,

c) způsoby plemenitby laboratorních zvířat tak, aby byla zajištěna jejich produkce, která by splňovala zdravotní, morfologické, mikrobiologické a genetické parametry,

d) vybavení prostor vhodnými pomůckami

1. k poskytnutí první pomoci,

2. k provedení pokusu a k případnému usmrcení zvířete,

3. ke hře nebo jiné činnosti umožňující přirozené projevy, zejména u primátů, psů a koček,

e) označování zvířat a vedení zootechnické evidence.

(2) Při výběru, výrobě a přípravě krmiva je nezbytné zabránit chemické, fyzikální a mikrobiální kontaminaci. Veškeré násypky, koryta a jiné nářadí používané ke krmení jsou pravidelně čištěny, a je-li to nutné, sterilizovány. Rozdělování krmiva je prováděno tak, aby to odpovídalo fyziologickým potřebám zvířat a aby každé zvíře mělo přístup ke krmivu.

(3) Je nezbytné zajistit, aby všem zvířatům byla stále k dispozici voda neohrožující jejich zdravotní stav. Během transportu je dovoleno podávat vodu jako součást vlhkého krmiva. Napájecí systém je v pravidelných časových intervalech rozebírán, čištěn a sterilizován. Automatické napáječky jsou pravidelně zkoušeny, udržovány a proplachovány, aby se předcházelo nehodám a šíření infekcí.

§ 5

Zoohygienické podmínky pro zvířata uvnitř budov

(1) Prostory pro obvyklé druhy laboratorních zvířat musí být vybaveny přiměřeným větracím systémem, který odpovídá nárokům zvířat zde umístěných. Větrací systém musí zajišťovat dostatečný přívod čerstvého vzduchu náležité kvality a odvádění pachů, škodlivých plynů, prachu a choroboplodných zárodků všeho druhu. Systém musí zároveň zajišťovat odvádění nadbytečného tepla a vlhkosti. Vzduch v místnostech musí být pravidelně vyměňován, minimální obměna je 15 výměn vzduchu za hodinu, v případech obsazení malým počtem zvířat je možné obměny vzduchu snížit, nesmí však být méně než 8 výměn vzduchu za hodinu. Větrací systém musí být konstruován tak, aby nedocházelo k hluku vyššímu než 60 dB a aby proudění nebylo vyšší než 0,3 m za sekundu ve výšce 160 cm nad podlahou.

(2) Prostory pro provádění prací s infekčním a toxickým materiálem musí být uzavřené a oddělené od ostatních prostor.

(3) Teplota v prostorech pro zvířata se musí regulovat tak, aby byla zajištěna péče o zvířata podle fyziologických potřeb jednotlivých druhů v souladu s hodnotami uvedenými v příloze č. 2 tabulce 1 této vyhlášky nebo podle podmínek stanovených projektem pokusů. Hodnoty teploty a relativní vlhkosti se průběžně zaznamenávají nejméně jednou za hodinu a následně kontrolují.

(4) V chovu laboratorních zvířat se potřebná relativní vlhkost vzduchu zajišťuje v rozmezí hodnot pro daný druh a věkovou kategorii podle stanoveného technologického postupu. Relativní vlhkost vzduchu mimo doporučené hodnoty po dobu delší než 48 hodin je považována za vyvolávání stresových vlivů.

(5) Hodnoty přetlaku a podtlaku v bariérových a izolátorových systémech se musí průběžně kontrolovat a zaznamenávat nejméně jednou za 24 hodin. V bariérových systémech musí být stálý přetlak nejméně 40 Pa, při práci v podtlaku musí být hodnota podtlaku nejméně 20 Pa.

(6) Při chovu albinotických zvířat nepřesahuje intenzita osvětlení 200 luxů v úrovni klecí se zvířaty. V prostorech bez přirozeného osvětlení se zabezpečuje rytmus dne a noci umělým osvětlením.

(7) Prostory pro zvířata se musí izolovat od rušivých zdrojů zvuků tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění zvířat. V chovech hlodavců jsou vyloučeny zvuky přesahující frekvenci 20 kHz.

(8) K podestýlce se musí používat pouze suchý bezprašný materiál bez toxických a dráždivých látek a mikroorganismů schopných vyvolat onemocnění. Kvalita a četnost výměny podestýlky je stanovena technologickým postupem.

(9) Signalizační systémy, zejména pro kontrolu činnosti technologického vybavení, vzduchotechniky, zásobování vodou a udržování její kvality, jakož i pro oznámení vzniku požáru nebo vniknutí nepovolaných osob, jsou instalovány tak, aby jejich provoz nerušil pohodu zvířat, a v místech, kde se nacházejí osoby, které zajistí odstranění vzniklých závad.

§ 6

Preventivní péče o zdraví zvířat

Četnost kontrol zdravotního stavu laboratorních zvířat v chovných a uživatelských zařízeních je určena pro vybrané druhy v příloze č. 1 tabulce 2 této vyhlášky.

§ 7

Podmínky ochrany při přemísťování a přepravě zvířat

(1) Přemístění lze uskutečnit za předpokladu, že bude zajištěno

a) zabezpečení a uložení přepravních obalů se zvířaty tak, aby se během přemísťování či přepravy nepřevrátily, byly ve svislé poloze dnem dolů a byly zabezpečeny tak, aby z nich nevytékaly nebo nevypadávaly výkaly, napájecí voda, podestýlka nebo jiné předměty a zvířata nebyla vystavena nepřiměřeným otřesům a působení nepříznivých klimatických změn, při přepravě musí být zajištěna péče o zvířata podle fyziologických potřeb jednotlivých druhů zvířat v souladu s hodnotami uvedenými v příloze č. 2 tabulce 1 a příloze č. 12 této vyhlášky,

b) označení přepravních obalů symboly určujícími přítomnost a polohu zvířat přepravovaných vstoje,

c) umožnění prohlídky zvířat s možností poskytnutí potřebné péče, s výjimkou zvířat z izolátorových a bariérových chovů přepravovaných v neprůhledných obalech se vzduchovými filtry.

(2) Před přepravou zvířat dopravními prostředky odesilatel musí dále zajistit

a) aby současně se zvířaty nebylo přepravováno zboží, které může nepříznivě ovlivnit jejich pohodu, může je poškodit nebo vyvolat nepřiměřené působení stresových vlivů,

b) oddělení agresivních jedinců a březích samic; z přepravy jsou vyloučeny březí samice, které mají rodit v období přepravy nebo u nichž se porod předpokládá do 48 hodin před zahájením přepravy,

c) aby nejméně jedenkrát za 12 hodin byla zvířata nakrmena a napojena; u králíků, morčat, potkanů, myší a dalších hlodavců je možno na dobu nejvýše 24 hodin nahradit napájení krmivem s vysokým obsahem vody,

d) včasné a řádné informování příjemce o podrobnostech přepravy a předpokládané době doručení zásilky.

§ 8

Převzetí a umístění zvířat

(1) Zásilky zvířat musí být bez zbytečných průtahů převzaty a vybaleny.

(2) Při přijímání zásilky příjemce zkontroluje stav zásilky, zdravotní stav a průvodní dokumentaci zvířat, kterou tvoří dodací list a zpráva odesilatele, ve které je uveden počet a druh odeslaných zvířat, pohlaví, hmotnost, původ a způsob označení; u laboratorních zvířat uvedených v příloze č. 1 tabulce 2 této vyhlášky též výsledky posledního laboratorního vyšetření zdravotního stavu, a

a) převezme zásilku,

b) vrátí zásilku z jiných než zdravotních důvodů, nebo

c) při zjištění poranění nebo podezření z onemocnění či nákazy dopravených zvířat přivolá neodkladně veterinárního lékaře, který zvířatům poskytne odbornou péči a nařídí opatření podle zvláštního právního předpisu3) nebo rozhodne ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) a § 5 odst. 2 písm. b) zákona o jejich případném usmrcení.

(3) Po prohlídce musí být zvířata umístěna v čistých klecích nebo čistých boxech, jakož i nakrmena a napojena. Zvířata nemocná nebo ta, která jsou ve špatné tělesné kondici, musí být podrobena pozorování a držena odděleně od ostatních.

(4) Po přemístění zvířat do chovných a uživatelských zařízení se jejich chov provozně oddělí vymezením místa, prostoru, času a rozsahu stanoveného klinického a laboratorního vyšetření v souladu se zvláštními právními předpisy,4) není-li to v rozporu s projektem pokusů.

§ 9

Odchyt a karanténa zvířat

(1) Volně žijící zvířata smí být odchytávána jen za použití šetrných metod, prostřednictvím zkušeného personálu a v souladu se zákonem. Je-li během odchytu používán narkotizační prostředek nebo jiné léčivo, musí být podáván veterinárním lékařem nebo jinou odborně způsobilou osobou.

(2) Není-li zdravotní stav zvířat převzatých do zařízení uspokojivý, musí se držet po potřebnou dobu v karanténě. Během karanténní doby mohou být zvířata používána k pokusům, jestliže se ověří, že si přivykla na nové prostředí a nepředstavují žádné zvláštní ohrožení pro jiná zvířata nebo pro člověka.

Oddíl druhý

Podmínky využití zvířat

§ 10

Ochrana zvířat při provádění pokusů

(1) Zákrok na živém zvířeti, jeho pozorování nebo manipulace s ním za účelem pokusu a činnost bezprostředně související (dále jen "využití zvířete") se provádějí pouze v rozsahu a za podmínek stanovených ve schváleném projektu pokusů, a pokud to nevylučují zvláštní právní předpisy.1)

(2) Doba navykání u vybraných druhů je uvedena v příloze č. 2 tabulce 2 této vyhlášky; u ostatních druhů zvířat je tato doba nejméně pět dní s výjimkou ryb, kde doba navykání činí nejméně tři dny.

(3) Pokusy na jedincích volně žijících druhů zvířat odchycených v přírodě lze provádět pouze tehdy, nelze-li účelu pokusu dosáhnout na jiném zvířeti.

§ 11

Projekt pokusů

(1) Projekt pokusů obsahuje tyto údaje, které se značí číslováním:

1. identifikaci osoby provozující uživatelské zařízení,

2. číslo rozhodnutí o udělení akreditace a doba jeho platnosti,

3. jméno, příjmení, titul a číslo osvědčení o kvalifikaci podle § 17 odst. 1 zákona vedoucího pokusu a jeho zástupce, je-li ustanoven,

4. jméno, příjmení, titul a číslo osvědčení o kvalifikaci podle § 17 odst. 1 zákona osoby odpovědné za péči o zvířata v uživatelském zařízení,

5. jméno, příjmení, titul a číslo osvědčení o kvalifikaci podle § 17 odst. 1 zákona osoby, která řídí činnost odborné komise,

6. název úkolu studie, případně označení grantu,

7. charakteristika cílů studie s uvedením konkrétního očekávaného přínosu, včetně charakteristiky aplikovaných látek, nebo zařazení látek do indikačních skupin, s výjimkou výstupní kontroly šarží látek,

8. účel provedení pokusu podle § 15 odst. 1 zákona,

9. metodické postupy práce se zvířaty,

10. prohlášení navrhovatele o průkazu nezbytnosti pokusu nebo uvedení právního předpisu, který provedení pokusu ukládá, včetně zdůvodnění, proč nelze pokus na zvířeti nahradit alternativními metodami,

11. zdůvodnění volby druhu, plemene, kmene a kategorie zvířat, jejichž využití je plánováno, s uvedením parametrů jejich kvality,

12. původ pokusných zvířat, s uvedením evidenčních údajů chovného a dodavatelského zařízení a registračního čísla hospodářství, podle zvláštních právních předpisů,5)

13. zdůvodnění počtů zvířat, jejichž využití je plánováno, za stanovené časové období,

14. způsob značení zvířat v pokusu,

15. způsob znecitlivění, případně podání bolest utišujících prostředků nebo opatření ke snížení bolesti,

16. umístění zvířat během pokusu nebo u volně žijících zvířat místo pokusu,

17. časový plán jednotlivých fází pokusu na zvířatech, včetně data jeho ukončení,

18. úroveň operačního vybavení a způsob pooperační péče,

19. způsob naložení se zvířaty po ukončení pokusu,

20. způsob kontroly dodržování předpisů k ochraně zvířat,

21. uvedení zdravotního rizika pro další zvířata a pro zaměstnance,

22. veterinární podmínky pokusu stanovené podle zvláštních právních předpisů,6)

23. zdůvodnění opakování zákroku na zvířatech, je-li s ním počítáno,

24. údaj o úrovni podmínek správné laboratorní praxe, je-li to požadováno zvláštními právními předpisy,7)

25. datum a podpis vedoucího pokusu, zástupce vedoucího pokusu a statutárního orgánu, razítko uživatelského zařízení.

(2) Osoba provozující uživatelské zařízení, která předkládá projekty pokusů na jedincích druhů volně žijících zvířat, rozšíří údaje v projektu pokusů o stanovisko orgánu ochrany přírody.8)

(3) Osoba provozující uživatelské zařízení, která předkládá projekt pokusů k jednorázovým odběrům od hospodářských zvířat a zvířat v zájmových chovech pro získání biologického materiálu k výrobě sér, očkovacích látek, diagnostik a léků, jej rozšíří o písemnou smlouvu s vlastníkem zvířete, od kterého se v takovém případě nevyžaduje osvědčení pro chovné zařízení. Odběr biologického materiálu za těchto podmínek lze provést na stejném zvířeti nejvýše dvakrát ročně.

(4) Projekt pokusů podle odstavce 3 vždy stanoví druh a množství materiálu určeného k odběru, dobu jeho odběru, jeho metodiku a způsob péče o zvíře po provedeném odběru, jakož i způsob seznámení majitele zvířete s těmito podmínkami a jejich kontrolou.

(5) Vzorový formulář projektu pokusů je uveden v příloze č. 6této vyhlášky.

(6) Návrh projektu pokusů se zpracovává ve dvou vyhotoveních, která se odesílají příslušnému státnímu orgánu.9) Příslušný státní orgán9) po schválení projektu pokusů odesílá jedno vyhotovení odborné komisi.

§ 12

Povolení použití zvířat pro projekt pokusů

Příslušný státní orgán9) může povolit použití zvířat i v takovém projektu pokusů, který neodpovídá podmínkám chovu a využití zvířat stanovených touto vyhláškou, je-li sledování takto změněných podmínek cílem pokusu, který je v souladu s účelem pokusu podle § 15 odst. 1 písm. a) až h) zákona.

§ 13

Žádost o udělení akreditace osobě provozující uživatelské zařízení

(1) Vzor žádosti o udělení akreditace osobě provozující uživatelské zařízení je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky.

(2) Součástí žádosti podle odstavce 1 je prohlášení žadatele, že je schopen předložit posuzovatelům

a) obecné údaje

1. originál nebo ověřenou kopii dokladu o právní subjektivitě,

2. plnou moc osoby zmocněné k zastupování ve správním řízení,

3. kolaudační rozhodnutí nebo originál nebo ověřenou kopii závazného posudku příslušného orgánu veterinární správy v územním, stavebním a kolaudačním řízení, je-li požadován zvláštními právními předpisy,10) a písemné vyjádření k činnosti uživatelského zařízení,

4. provozní řád,

5. technologické postupy,

6. dokumentaci o charakteru objektů uživatelského zařízení, včetně adresy, přesného umístění, názvu, případně jiného označení jednotlivých prostor, kde jsou prováděny pokusy na zvířatech,

7. organizační schéma,

b) speciální údaje

1. doklad o ustanovení osoby odpovědné za péči o zvířata a osvědčení její odborné způsobilosti podle § 17 odst. 1 zákona,

2. doklad o ustanovení a složení členů odborné komise a osvědčení jejich odborné způsobilosti podle § 17 odst. 1 nebo § 26zákona,

3. seznam funkčních míst, která lze podle této vyhlášky zastávat pouze s osvědčením odborné způsobilosti podle § 17 a § 18 odst. 6 písm. c) zákona, doložený jmenným seznamem zaměstnanců s výkazem, zda jim toto osvědčení bylo uděleno,

4. dokumentace o chovu a využití zvířat,

5. evidence počtu zvířat za poslední tři roky, pokud není činnost zahajována uživatelským zařízením nově.

(3) Osoba provozující uživatelské zařízení, která žádá o akreditaci pro pokusy na volně žijících zvířatech, rozšíří akreditační údaje o stanovisko orgánu ochrany přírody.8)

(4) Žádá-li žadatel o udělení akreditace na další období, je součástí žádosti podle odstavce 1 prohlášení žadatele, že je schopen předložit posuzovatelům rovněž

a) záznamy o počtu použitých, chovaných, nakoupených nebo dodaných zvířat s doložením jejich původu,

b) záznamy o počtu uhynulých zvířat,

c) záznamy o kontrolách zdravotního stavu zvířat, včetně výsledků kontrolních laboratorních vyšetření, a výsledků vyšetření krmiva a napájecí vody,

d) záznamy orgánů dozoru,

e) všechny projekty pokusů, včetně dokumentů, které nebyly schváleny odbornou komisí uživatelského zařízení, příslušným státním orgánem nebo Ministerstvem zemědělství (dále jen „ministerstvo“),

f) dokumentaci použitých zvířat ve vztahu k příslušným projektům pokusů, které proběhly od předchozí akreditace, nejdéle však za posledních 5 let,

g) podklady poskytnuté pro evidenci zvířat příslušnému státnímu orgánu podle závazných pokynů ministerstva,

h) změny akreditačních údajů,

i) případně další údaje na základě požadavků ministerstva.

(5) Posuzovatelé při posuzování uživatelského zařízení na místě označí jednotlivé listy dokumentů uvedených v odstavci 2 písm. a) bodech 4 až 7, písm. b) razítkem ministerstva a zpracují písemný posudek posuzovatelů uživatelského zařízení, jehož vzor stanoví příloha č. 10 této vyhlášky.

§ 14

Žádost o udělení osvědčení osobě provozující chovné a dodavatelské zařízení

(1) Vzor žádosti o udělení osvědčení osobě provozující chovné a dodavatelské zařízení je uveden v příloze č. 8 této vyhlášky.

(2) Součástí žádosti podle odstavce 1 je prohlášení žadatele, že je schopen předložit posuzovatelům

a) obecné údaje

1. originál nebo ověřenou kopii dokladu o právní subjektivitě,

2. plnou moc osoby zmocněné k zastupování ve správním řízení,

3. kolaudační rozhodnutí nebo originál nebo ověřenou kopii závazného posudku příslušného orgánu veterinární správy v územním, stavebním a kolaudačním řízení, je-li požadován zvláštními právními předpisy,10) a písemné vyjádření k činnosti chovného nebo dodavatelského zařízení,

4. provozní řád,

5. technologické postupy,

6. dokumentaci o charakteru objektů chovného nebo dodavatelského zařízení, včetně adresy, přesného umístění, názvu, případně jiného označení jednotlivých prostor, kde jsou zvířata chována,

7. organizační schéma,

b) speciální údaje

1. seznam funkčních míst, která lze podle této vyhlášky zastávat pouze s osvědčením odborné způsobilosti podle § 17 a § 18 odst. 6 písm. c) zákona, doložený jmenným seznamem zaměstnanců s výkazem, zda jim toto osvědčení bylo uděleno,

2. dokumentace o chovu zvířat.

(3) Žádá-li žadatel o další udělení osvědčení, je součástí žádosti podle odstavce 1 prohlášení žadatele, že je schopen předložit posuzovatelům rovněž

a) záznamy o počtu chovaných, nakoupených nebo dodaných zvířat s doložením jejich původu,

b) záznamy o počtu uhynulých zvířat,

c) záznamy o kontrolách zdravotního stavu zvířat, včetně výsledků kontrolních laboratorních vyšetření, a výsledků vyšetření krmiva a napájecí vody,

d) záznamy orgánů dozoru,

e) změny údajů týkajících se osvědčení,

f) případně další údaje na základě požadavků ministerstva.

(4) Posuzovatelé při posuzování chovného nebo dodavatelského zařízení na místě označí jednotlivé listy dokumentů uvedených v odstavci 2 písm. a) bodech 4 až 7, písm. b) stanoveným razítkem a zpracují písemný posudek posuzovatelů chovného a dodavatelského zařízení, jehož vzor stanoví příloha č. 11 této vyhlášky.

HLAVA II

OZNAČOVÁNÍ ZVÍŘAT, ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCE A KONTROLA

§ 15

Označování zvířat

(1) Zvířata v pokusech se označují způsobem, který jim způsobuje co nejmenší bolest, neomezuje je v jejich přirozených funkcích a zajišťuje jejich trvalou identifikaci způsobem, který odpovídá danému druhu, věkové kategorii zvířat a podmínkám projektu pokusů, nebo způsobem, který je stanoven zvláštními právními předpisy.5)

(2) U laboratorních hlodavců se vede operativní evidence, podle které se označují klece a chovné nádoby, kde je uveden druh, kmen, pohlaví, datum narození a označení chovné nebo pokusné skupiny.

§ 16

Evidence vedená uživatelským zařízením

(1) Součástí evidence uživatelského zařízení je evidence

a) souhrnných zpráv podaných příslušnému státnímu orgánu, včetně tabulek podle přílohy č. 3,

b) protokolů s údaji o průběhu pokusu včetně dodržení pracovních postupů a metod stanovených projektem pokusů, zejména o ukončení pokusu, důvodu a způsobu usmrcení zvířete včetně údajů, kdo a kdy usmrcení provedl,

c) pokusů podle § 11 odst. 3, v níž je uvedeno

1. číslo smlouvy s vlastníkem zvířete a datum jejího uzavření,

2. identifikační údaje vlastníka zvířete, který smlouvu uzavřel,

3. identifikační znaky a označení zvířete,

4. druh a množství získaného biologického materiálu,

d) pokusů podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona, v níž je uvedeno

1. důvod neodkladnosti pokusu a jeho metodika,

2. termín zahájení pokusu,

3. druh a počet použitých zvířat,

e) dokladů o naložení se zvířaty po ukončení pokusu v souladu se zákonem,

f) výsledků kontrol dozorových orgánů v případě, že je uživatelské zařízení evidováno podle zvláštního právního předpisu.5)

(2) Odborná komise uživatelského zařízení podává souhrnné zprávy příslušnému státnímu orgánu ochrany zvířat včetně tabulek podle přílohy č. 3 této vyhlášky.

§ 17

Kontrola

Posuzovatelé kontrolují podmínky chovu a využití zvířat v řízení podle § 20 odst. 1 písm. j) zákona a údaje podle § 13 a 14.

HLAVA III

ROZSAH A ZPŮSOB ZKOUŠEK ODBORNÝCH ZNALOSTÍ NEZBYTNÝCH PRO OSVĚDČENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI SE ZVÍŘATY

§ 18

(1) Odborná příprava k získání osvědčení odborné způsobilosti

a) podle § 17 odst. 1 zákona se uskutečňuje formou kurzu v rozsahu znalostí uvedených v příloze č. 4 této vyhlášky,

b) podle § 18f odst. 6 zákona se uskutečňuje formou kurzu v rozsahu znalostí uvedených v příloze č. 5 této vyhlášky.

(2) Znalosti absolventů kurzů k získání osvědčení odborné způsobilosti

a) podle odstavce 1 písm. a) se ověřují písemným testem a ústní zkouškou před zkušební komisí,

b) podle odstavce 1 písm. b) se ověřují písemným testem.

(3) Výsledek zkoušky, o němž rozhoduje zkušební komise hlasováním, se hodnotí stupni zkouška složena nebo zkouška nesložena.

(4) Po úspěšném složení zkoušky podle odstavce 2 písm. b) vydá příslušné školicí pracoviště vysvědčení o zkoušce podle § 18f odst. 6 zákona. Absolvent předloží toto vysvědčení odborné komisi podle § 18 odst. 6 písm. c) zákona.

(5) Náležitosti osvědčení odborné způsobilosti podle odstavce 1 stanoví příloha č. 9 této vyhlášky.

(6) Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti, kterou státní příslušníci České republiky nebo členských států Evropské unie nebo jejich rodinní příslušníci získali v jiném členském státě Evropské unie, se postupuje podle zvláštního zákona.11)

(7) Pokud uznávací orgán podle zvláštního zákona11) uzná odbornou kvalifikaci podle odstavce 6 pouze částečně, může uchazeč skládat rozdílovou zkoušku před zkušební komisí.

§ 19

Rozdílová zkouška

(1) U rozdílové zkoušky není uchazeč zkoušen z těch oblastí uvedených v ustanovení v příloze č. 4, popřípadě v příloze č. 5, ve kterých mu byla uznána získaná odborná kvalifikace podle § 18 odst. 6.

(2) Ustanovení § 18 se použijí obdobně.


HLAVA IV

PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 20

Osvědčení pro laboranty, techniky a ošetřovatele k péči o zvířata udělená podle dosavadních právních předpisů zůstávají nadále v platnosti, nejdéle na dobu stanovenou v těchto osvědčeních.

§ 21

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 311/1997 Sb., o chovu a využití pokusných zvířat.

§ 22

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení k Evropské unii v platnost.


Ministr:
Ing. Palas v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 207/2004 Sb.

TABULKA 1

Obvyklé druhy laboratorních zvířat

Myš laboratorníMus musculus var.
Potkan laboratorníRattus norvegicus var.
Morče domácíCavia aperea f. porcellus
Křeček zlatýMesocricetus auratus
Králík domácíOryctolagus cuniculus f. domesticus
Pes domácíCanis lupus f. familiaris
Kočka domácíFelis silvestris f. catus
Křepelka obecnáCoturnix coturnix
Subhumánní primátiPrimates (kromě r. Homo)

TABULKA 2

Sledování zdravotního stavu laboratorních zvířat

Četnost vyšetřeníKaždých 6 měsíců
Druh zvířatMyš, potkan, křeček, morčeKrálík
Věk zvířatOdstav8 - 14
týdnů
14 týdnů
a více
12 - 14
týdnů
nad 6
měsíců
Počet zvířat k vyšetření24622
Druh vyšetřeníbakteriologické++-++
parazitologické++-++
patologickoanatomické++-++
virologické--+--

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 207/2004 Sb.

Obecné pokyny pro chov zvířat

TABULKA 1

Teploty v prostorách pro zvířata

Druh zvířatOptimální rozsah ve °C
Subhumánní primáti Nového světa20 - 28
Myš20 - 24
Potkan
Křeček
Pískomil
Morče
Subhumánní primáti Starého světa
Křepelka
Králík15 - 21
Kočka
Pes
Fretka
Drůbež
Holub
Prase10 - 24
Koza
Ovce
Skot
Kůň

Poznámka: Ve zvláštních případech, např. jde-li o umístění mladých nebo bezsrstých zvířat, jsou žádoucí vyšší teploty, než je uvedeno.

TABULKA 2

Doba navykání

Druh zvířatPočet dní
Myš5-15
Potkan
Pískomil
Morče
Křeček
Králík20-30
Kočka
Pes
Subhumánní primáti40-60

TABULKA 3

Pokyny pro chov malých hlodavců a králíků během pokusu

Druh zvířatMinimální plocha podlahy pro 1 zvíře
v cm2
Minimální výška klece
v cm
Myš18012
Potkan35018
Křeček18012
Morče60018
Králík1 kg140030
2 kg200030
3 kg250035
4 kg300040
5 kg360040

Poznámka: Výška klece znamená svislou vzdálenost mezi dnem klece a horní vodorovnou částí víka nebo klece. Při plánování pokusů se bere v úvahu možný růst zvířete, aby ve všech fázích pokusu byl pro zvíře dostatečný prostor odpovídající této tabulce. Srov. grafy 1 - 5 a 8 - 12.

TABULKA 4

Pokyny pro chov malých hlodavců mimo pokus

Druh zvířatMinimální plocha podlahy pro 1 matku a vrh
v cm2
Minimální výška klece
v cm
Myš20012
Potkan80018
Křeček65012
Morče120018
Morče při skupinovém držení1000 cm2 na 1 dospělé zvíře18

TABULKA 5

Pokyny pro chov králíků mimo pokus

Hmotnost králice
v kg
Minimální rozměr
nejdelší strany
v cm
Minimální plocha
podlahy na králíci a vrh
v m2
Minimální výška klece
v cm
Minimální plocha
na hnízdo
v m2
1400,30300,10
2500,35300,10
3600,40350,12
4700,45406,12
5800,50400,14

Poznámka: Minimální plocha podlahy na 1 králíci s vrhem zahrnuje i plochu hnízda. Srov. graf 6.

TABULKA 6

Pokyny pro chov koček

Hmotnost kočky
v kg
Minimální plocha
podlahy na 1 kočku
při klečovém držení v m2
Minimální výška
klece v cm
Minimální plocha
podlahy na 1 matku
a vrh při klečovém držení
v m2
Minimální plocha
podlahy na 1 matku
a vrh při boxovém držení
v m2
0,5 - 10,250--
1 - 30,3500,582
3 - 40,4500,582
4 - 50,6500,582

Poznámka: Pokud je to slučitelné s pokusem, je kočkám drženým v klecích poskytnuta nejméně jednou denně možnost volného pohybu. Boxy pro kočky jsou opatřeny odpočívadly a vybavením pro šplhání a broušení drápů. K výpočtu minimální plochy podlahy se započítávají nad sebou uspořádané plochy odpočívadel. Minimální výměra plochy na matku s vrhem zahrnuje i 0,18 m2 velkou plochu bedny, ve které se nacházejí mláďata. Výška klece znamená svislou vzdálenost mezi nejvyšším místem podlahy a nejnižším místem stropu klece. Srov. graf 7.

TABULKA 7

Pokyny pro chov koček v boxech

Podlaha v m2 (bez polic)Police v m2Výška v m
Minimum pro jednu dospělou kočku1,50,52
Dodatečný prostor pro každou další kočku0,750,25-

TABULKA 8

Pokyny pro chov fretek

Minimální podlahová
plocha klece v cm2
Minimální plocha podlahy
na 1 zvíře v cm2
Minimální výška v cm
Zvířata do 600 g4500150050
Zvířata nad 600 g4500300050
Dospělí samci6000600050
Matka s mláďaty5400540050

TABULKA 9

Pokyny pro chov psů v klecích během pokusu

Výška psa
v kohoutku v cm
Minimální plocha podlahy klece na 1 psa
v m2
Minimální výška klece
v cm
300,7560
401,0080
701,75140

Poznámka: Pokud je to slučitelné s pokusem, je psům poskytnuta nejméně jednou denně možnost volného pohybu. Plochy určené pro výběh jsou tak velké, aby se pes mohl volně pohybovat. U klecí určených pro chov psů nelze použít mřížové podlahy, s výjimkou pokusů, kde jsou nutné.
Vzhledem ke značným rozdílům velikosti a k omezenému poměru velikosti a hmotnosti u různých psích plemen je výška klece vyměřena podle výšky v kohoutku u každého jednotlivého zvířete. Zpravidla činí minimální výška klece dvojnásobek zjištěné výšky. K definici výšky klece viz poznámku k tabulce 6.

TABULKA 10

Pokyny pro chov psů v boxech

Hmotnost psa
v kg
Minimální plocha podlahy
boxu pro 1 psa v m2
Minimální plocha přilehlého výběhu na 1 psa v m2
do 3 psůvíce než 3 psi
< 60,50,5 (1,0)0,5 (1,0)
6 - 100,71,4 (2,1)1,2 (1,9)
10 - 201,21,6 (2,8)1,4 (2,6)
20 - 301,71,9 (3,6)1,6 (3,3)
> 302,02,0 (4,0)1,8 (3,8)

Poznámka: Čísla v závorkách udávají celkovou plochu na jednoho psa, tj. plochu podlahy boxu s připočtením přilehlého výběhu. Psi, kteří jsou trvale drženi pod širým nebem, mají přístup k chráněnému místu, kde mohou najít útočiště při špatných povětrnostních podmínkách. Při chovu psů na mřížových podlahách je vždy k dispozici pevná plocha jako místo pro spaní. Mřížové podlahy jsou používány pouze tehdy, když to pokus vyžaduje. Dělicí stěny mezi boxy jsou utvářeny tak, aby se psi nemohli navzájem poranit. Všechny boxy mají dostatečné odtoky.

TABULKA 11

Pokyny pro chov makaků a kočkodanů 1)

Minimální
podlahová
plocha klece v
m2
Minimální
objem prostoru
v m3
Minimální
objem prostoru
na každé zvíře
v m3
Minimální
výška
prostoru
v m
Zvířata mladší než 3 roky2,03,61,01,8
Zvířata starší než 3 roky2,03,61,81,8
Zvířata držená pro chovné účely 2)3,52,0

1) Zvířata smí být držena individuálně pouze za výjimečných okolností.

2) V chovných koloniích není vyžadován dodatečný prostor/objem prostoru pro mláďata do dvou let ustájená spolu s matkou.

TABULKA 12

Pokyny pro chov prasat v klecích

Hmotnost prasete v kgMinimální plocha podlahy
pro 1 prase v m2
Minimální výška klece v cm
5 - 150,3550
15 - 250,5560
25 - 400,8080

Poznámka: Prasata jsou chována v klecích, jen pokud to účel pokusu vyžaduje.

K definici výšky klece viz poznámka k tabulce 6.

TABULKA 13

Pokyny pro chov hospodářských zvířat v boxech

Druhya hmotnosti v kgMinimální plocha
podlahy v m2
Minimální délka
boxů v m
Minimální výška
dělících stěn
mezi boxy v m
Minimální plocha
podlahy při skupinovém
držení v m2/1 zvíře
Minimální délka
1 žlabu v m/1 zvíře
Prasata10 - 30 21,60,80,20,20
30 - 5021,81,00,30,25
50 - 10032,11,20,80,30
100 - 15052,51,41,20,35
>15052,51,42,56,40
Ovce < 701,41,81,20,70,35
Kozy < 701,61,82,00,80,35
Skot< 602,01,11,00,80,30
60 - 1002,21,81,01,00,30
100 - 1502,41,81,01,20,35
200 - 4002,62,21,41,60,55
> 4002,82,21,41,80,65
Dospělí koně13,54,51,8--

TABULKA 14

Pokyny pro chov hospodářských zvířat ve stáních

Druhy a hmotnosti v kgMinimální plocha
v m2
Minimální délka
stání v m
Minimální výška
dělících stěn
mezi stáními v m
Prasata100 - 1501,22,00,9
> 1502,52,51,4
Ovce < 700,71,00,9
Kozy < 700,81,00,9
Skot60 - 800,61,00,9
100 - 1500,91,40,9
150 - 2001,21,61,4
200 - 3501,81,81,4
350 - 5002,11,91,4
> 5002,62,21,4
Dospělí koně4,02,51,6

Poznámka: Stání jsou tak široká, aby v nich zvířata mohla pohodlně ležet.

TABULKA 15

Pokyny pro chov ptáků v klecích

Druhy a hmotnosti v gMinimální plocha
pro 1 ptáka
Minimální plocha
pro 2 ptáky
Minimální plocha
pro 3 a více ptáků
Minimální výška
klece v cm
Minimální délka
krmítka pro
1 ptáka v cm
v cm2 na 1 ptáka
Mladí ptáci100 - 300250200150253
300 - 600500400300357
600 - 120010006004504510
1200 - 180012007005504512
1800 - 240014008506504512
Dospělí samci> 24001800120010006015
Křepelky120 - 140350250200154

Poznámka: Plocha klece znamená násobek její délky a šířky; určuje vodorovnou výměru vnitřního prostoru klece. Plocha neznamená násobek délky a šířky základny klece! K definici výšky klece srov. pokyn v tabulce 6. Velikost otvorů v podlaze je u kuřat do 10 týdnů maximálně 10 x 10 mm, u kuřic a dospělých ptáků maximálně 25 x 25 mm. Tloušťka drátuje nejméně 2 mm. Sklon dna klece je maximálně 14 % (8°). Otevřené napáječky jsou stejně dlouhé jako krmítka. Jsou-li k dispozici kapátkové napáječky, má každý pták přístup ke dvěma z nich. Klece jsou vybaveny hřadovacími tyčemi (bidélky) a koncipovány tak, aby ptáci v klecích pro jednotlivé umístění měli vzájemný zrakový kontakt.

TABULKA 16

Pokyny pro chov drápatek 1)

Délka těla v cm
(měřeno od tlamy po
řitní otvor)
Minimální plocha
vodního povrchu
v cm2
Minimální plocha
vodního povrchu
pro každé další zvíře
ve skupinovém
ustájení v cm2
Minimální
hloubka vody
v cm
Optimální
teplota
Relativní
vlhkost
< 6160 40618 - 22°C100%
6 - 9300758
9 - 1260015010
> 1292023012,5

1) Tyto pokyny se vztahují na nádrže ve zvěřinci (tj. při chovu), nikoli na nádrže pro přirozené páření a superovulaci, kdy se vyžadují jednotlivé nádrže menší velikosti. Prostorové požadavky jsou stanovené pro dospělé jedince v uvedených kategoriích velikosti. Mladí jedinci nebo pulci by měli být vyloučeni nebo by jim měly být rozměry přizpůsobeny.“

GRAF 1

Myši - podlahová plocha v závislosti na hmotnosti

(chov i pokus)

GRAF 2

Potkani - podlahová plocha v závislosti na hmotnosti

(chov i pokus)

GRAF 3

Křečci - podlahová plocha v závislosti na hmotnosti

(chov i pokus)

GRAF 4

Morčata - podlahová plocha v závislosti na hmotnosti

(chov i pokus)

GRAF 5

Králíci - podlahová plocha v závislosti na hmotnosti

(chov i pokus)

GRAF 6

Králíci - podlahová plocha pro jednu samici s mláďaty v závislosti na hmotnosti během pokusu

(chov)

GRAF 7

Kočky - podlahová plocha v závislosti na hmotnosti

(chov i pokus)

Graf 8

Ukazatel vztahu mezi počtem myší včetně jejich průměrné hmotnosti na jeden kus, na chovnou nádobu a její podlahovou krytinu

(chov i pokus)

Graf 9

Ukazatel vztahu mezi počtem potkanů na chovnou nádobu a její podlahovou plochu

(chov i pokus)

Graf 10

Ukazatel vztahu mezi počtem křečků na chovnou nádobu a její podlahovou plochu

(chov i pokus)

Graf 11

Ukazatel vztahu mezi počtem morčat na chovnou nádobu a její podlahovou plochu

(chov i pokus)

Graf 12

Ukazatel vztahu mezi počtem králíků v kleci a její podlahovou plochu

(chov i pokus)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 207/2004 Sb.

Vzory statistických tabulek a pokyny pro jejich vyplnění

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 207/2004 Sb.

Rozsah odborných znalostí pro získání osvědčení odborné způsobilosti podle § 17 odst. 1 zákona

1. Podmínky ochrany, chovu a využití pokusných zvířat.

2. Vedení, evidence, statistika, archivace a ochrana údajů souvisejících s chovem a využitím pokusných zvířat podle předpisů ES.

3. Etické principy práce se zvířaty.

4. Biologie laboratorních zvířat a základy jejich anatomie, fyziologie a etologie.

5. Výživa laboratorních zvířat.

6. Genetika laboratorních zvířat.

7. Chov a zoohygiena laboratorních zvířat.

8. Gnotobiologie v chovu laboratorních zvířat.

9. Nemoci pokusných zvířat a diagnostické metody.

10. Pokusy na laboratorních zvířatech

a) experimentální výkony na laboratorních zvířatech,

b) zacházení se zvířaty, využití zvířat v pokuse,

c) způsoby usmrcení zvířat.

11. Pokusy na hospodářských zvířatech.

12. Pokusy na volně žijících zvířatech.

13. Biologické experimentální modely.

14. Alternativní metody.

15. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci se zvířaty.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 207/2004 Sb.

Rozsah odborných znalostí k získám osvědčení odborné způsobilosti pro laboranty, techniky a ošetřovatele zvířat v chovných, dodavatelských a uživatelských zařízeních

1. Podmínky ochrany, chovu a využití pokusných zvířat.

2. Vedení a evidence údajů souvisejících s chovem a využitím pokusných zvířat podle předpisů ES.

3. Základy biologie laboratorních zvířat.

4. Výživa laboratorních zvířat.

5. Chov a zoohygiena laboratorních zvířat.

6. Nemoci pokusných zvířat a diagnostické metody.

7. Pokusy na laboratorních zvířatech

a) experimentální výkony na laboratorních zvířatech,

b) manipulace se zvířaty,

c) způsoby usmrcení zvířat.

8. Pokusy na hospodářských a volně žijících zvířatech.

9. Biologické experimentální modely a alternativní metody.

10. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci se zvířaty.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 207/2004 Sb.

Vzorový formulář projektu pokusů

Vzorový formulář projektu pokusů

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 207/2004 Sb.

Vzor žádosti o udělení akreditace osobě provozující uživatelské zařízení

Vzor žádosti o udělení akreditace osobě provozující uživatelské zařízení

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 207/2004 Sb.

Vzor žádosti o udělení osvědčení osobě provozující chovné nebo dodavatelské zařízení

Vzor žádosti o udělení osvědčení osobě provozující chovné nebo dodavatelské zařízení

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 207/2004 Sb.

Náležitosti osvědčení o odborné způsobilosti k řízení, provádění a kontrole pokusů na zvířatech podle § 17 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Náležitosti osvědčení o odborné způsobilosti k řízení, provádění a kontrole pokusů na zvířatech podle § 17 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 207/2004 Sb.

Vzor posudku posuzovatelů uživatelského zařízení

Vzor posudku posuzovatelů uživatelského zařízení

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 207/2004 Sb.

Vzor posudku posuzovatelů chovného a dodavatelského zařízení

Vzor posudku posuzovatelů chovného a dodavatelského zařízení

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 207/2004 Sb.

Pokyny pro přepravu laboratorních zvířat

TABULKA 1

Počet zvířat v přepravním kontejneru - myš

Hmotnost zvířat
v g
Počet zvířat v kontejneru
Normální kontejnerKontejner s filtrem
LétoZimaLétoZima
do 1435433040
15 - 2030382537
21 - 2525352233
26 - 3020332030
31 - 5020251825
50 - 10010101010

TABULKA 2

Počet zvířat v přepravním kontejneru - potkan

Hmotnost zvířat
v g
Počet zvířat v kontejneru
Normální kontejnerKontejner s filtrem
LétoZimaLétoZima
do 5020251418
51 - 10015201114
101 -1501318912
151 - 200914810
201 - 25071268
251 - 30061057
301 - 3505846
351 - 5004535
501 - 8002222

TABULKA 3

Počet zvířat v přepravním kontejneru - morče

Hmotnost zvířat
v g
Počet zvířat v kontejneru
Normální kontejnerKontejner s filtrem
LétoZimaLétoZima
do 3006756
300 - 5004534
501 - 10002222

TABULKA 4

Počet zvířat v přepravním kontejneru - králík

Hmotnost zvířat
v kg
Počet zvířat v kontejneru
Kontejner s filtrem
LétoZima
do 2,522
nad 2,511

TABULKA 5

Počet zvířat v přepravním kontejneru - křeček, pískomil

Hmotnost zvířat
v g
Počet zvířat v kontejneru
Normální kontejnerKontejner s filtrem
LétoZimaLétoZima
jakákolimax.10max.10max.10max.10

TABULKA 6

Velikost přepravních kontejnerů

Myš, potkan, morče, křeček, pískomil68 × 50 × 17 cm
Králík71 × 46 × 38 cm

Poznámky k tabulkám 1 až 6:

Přepravní kontejner: obal (krabice) ze speciálně tvrzené lepenky nebo plastické hmoty.
Normální kontejner: přepravní kontejner pro zvířata v konvenčních chovech.
Kontejner s filtrem: přepravní kontejner pro zvířata v bariérových chovech (nelze během přepravy otvírat).

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 86/609/EHS ze dne 24. listopadu 1986 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se ochrany zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/65/ES ze dne 22. července 2003, kterou se mění směrnice Rady 86/609/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se ochrany zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely.
Doporučení Komise 2007/526/ES ze dne 18. června 2007 týkající se pokynů pro umístění zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely a péči o ně.

2) Zákon č. 91/1996Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 21/2004 Sb.
Vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.
Vyhláška č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků.
Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.

3) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4) Vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností.
Zákon č. 78/2004 Sb.

5) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8) § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

9) § 23 odst. 3 zákona.

10) Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 50/1976Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).

Přesunout nahoru