Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 205/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol

Částka 68/2004
Platnost od 26.04.2004
Účinnost od 01.05.2004
Zrušeno k 01.09.2020 (74/2017 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

205

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. dubna 2004,

kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky1) (dále jen „předpis Evropských společenství“) bližší podmínky poskytování

a) dotace z finančních zdrojů Evropských společenství (dále jen „podpora“) na spotřebu mléka a mléčných výrobků žáky2) ve školách nacházejících se na území České republiky a zapsaných ve školském rejstříku3),

b) dotace z finančních zdrojů České republiky (dále jen „národní podpora“) k částečné kompenzaci nákladů spojených s výrobou a distribucí mléka a mléčných výrobků, jejichž spotřeba žáky2) ve školách je podle tohoto nařízení podporována.

§ 2

Předmět podpory a národní podpory

(1) Podpora se poskytne na zpracovatelsky upravené mléko a mléčný výrobek uvedený v předpisu Evropských společenství4) a národní podpora se poskytne na zpracovatelsky upravené mléko a mléčný výrobek uvedený v příloze k tomuto nařízení přepočtený na ekvivalentní objem mléka5), nejvýše však na množství stanovené v předpisu Evropských společenství.6)

(2) Mléčný výrobek, na který se poskytuje podpora, popřípadě národní podpora, musí být

a) prodán žákům škol v souladu s cenovou regulací uplatněnou podle zvláštního právního předpisu,7)

b) jednotlivě balen v obalu označeném nápisem "školní program",

c) balen tak, aby jednotlivé balení mléčného výrobku nepřesáhlo tyto objemové nebo hmotnostní limity

1. zpracovatelsky upravené mléko nebo výrobky na bázi kysaného mléka 250 ml,

2. jogurt 150 g,

3. ochucené a neochucené čerstvé a tavené sýry včetně tvarohů 80 g,

4. ochucené a neochucené sýry ostatní 30 g,

5. smetanový krém 80 g.

§ 3

Žádost o schválení pro dodávání podporovaných mléčných výrobků

(1) Žádost o schválení pro dodávání podporovaných mléčných výrobků žákům škol (dále jen "žádost o schválení"), se podává Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen "Fond") na jím vydaném formuláři, nejpozději však do 30. dubna kalendářního roku, jestliže žadatel hodlá zahájit dodávky podporovaných mléčných výrobků do škol nebo zařízení školního stravování od počátku školního roku, začínajícího v tomto kalendářním roce.

(2) Žádost o schválení může kromě subjektů stanovených předpisem Evropských společenství8) podat také

a) dodavatel, který dodává podporované mléčné výrobky do školy, případně do zařízení školního stravování9) zajišťujícího stravování žáků škol,

b) subjekt, který jménem osoby vykonávající činnost školy nebo zařízení školního stravování, nebo jménem zřizovatele školy nebo zařízení školního stravování, dodává žákům podporované mléčné výrobky, jestliže byl za tímto účelem založen.

(3) Součástí žádosti o schválení musí být vedle písemných závazků podle předpisu Evropských společenství10) jmenný seznam podporovaných mléčných výrobků, které hodlá žadatel dodávat do škol nebo zařízení školního stravování, vyrobených v souladu s požadavky stanovenými předpisem Evropských společenství upravujícím hygienu potravin, zákonem o potravinách a vyhláškou vydanou k jeho provedení10a), obsahující u každého podporovaného mléčného výrobku

1. název výrobku,

2. označení výrobce (jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě obchodní firma, a místo trvalého pobytu nebo název, popřípadě obchodní firma, a adresa sídla),

3. charakteristiku výrobku zahrnující zejména základní použité suroviny, základní pomocné přísady včetně případné ochucující složky, u které bude uveden podíl přidaného cukru v procentech,

4. údaje o fyzikálních a chemických vlastnostech výrobku, které musejí být v souladu s požadavky stanovenými zákonem o potravinách a s vyhláškou vydanou k jeho provedení10b), doložené protokolem vydaným akreditovanou laboratoří11),

5. popis balení podporovaného mléčného výrobku včetně charakteristiky použitého obalu,

6. způsob distribuce včetně podmínek skladování.

(4) Součástí žádosti o schválení musí být dále,

a) jde-li o právnickou osobu vykonávající činnost školy nebo zařízení školního stravování, úředně ověřená kopie dokladu osvědčujícího vznik právnické osoby,

b) jde-li o zřizovatele školy nebo zařízení školního stravování, seznam právnických osob vykonávajících činnost školy nebo zařízení školního stravování, které jsou jím zřízeny a pro které bude dodávat podporované mléčné výrobky,

c) jde-li o subjekt podle odstavce 2 písm. a), doklad, že je podnikatelem,

d) jde-li o subjekt podle odstavce 2 písm. b), písemná smlouva, která jej opravňuje jménem jedné nebo více právnických osob vykonávajících činnost školy nebo zařízení školního stravování nebo jejich zřizovatelů dodávat podporované mléčné výrobky.

(5) Jestliže subjekt, jehož žádosti o schválení bylo již dříve vyhověno, hodlá změnit sortiment dodávaných podporovaných mléčných výrobků, podá Fondu žádost na jím vydaném formuláři, nejpozději však do 30. dubna kalendářního roku, pokud hodlá zahájit dodávání nového podporovaného mléčného výrobku do škol nebo zařízení školního stravování od počátku školního roku, začínajícího v tomto kalendářním roce. Součástí žádosti o změnu sortimentu dodávaných podporovaných mléčných výrobků musí být údaje týkající se nového podporovaného mléčného výrobku podle odstavce 3 písm. b). Lhůta stanovená ve větě první se neuplatní, týká-li se žádost o změnu sortimentu dodávaného podporovaného mléčného výrobku, který již byl schválen jinému subjektu.

(6) Jestliže subjekt hodlá ukončit dodávání některého podporovaného mléčného výrobku nebo hodlá zcela ukončit dodávání podporovaných mléčných výrobků, oznámí tuto skutečnost neprodleně Fondu.

(7) Pro účely cenové regulace uplatněné podle zvláštního právního předpisu15a) (§ 2 odst. 2) sděluje Fond změny podle odstavců 5 a 6 neprodleně po jejich zjištění Ministerstvu financí.

(8) Subjekt, jehož žádosti o schválení již bylo dříve vyhověno, podá Fondu před začátkem příslušného období podle § 4 odst. 1 na formuláři vydaném Fondem informaci o případné změně způsobu distribuce podporovaných mléčných výrobků uvedených v příloze k tomuto nařízení.

§ 4

Žádost o poskytnutí podpory a národní podpory a jejich platba

(1) Žádost o poskytnutí podpory, popřípadě národní podpory lze podat za období

a) od 1. ledna do 31. března kalendářního roku,

b) od 1. dubna do 30. června kalendářního roku,

c) od 1. září do 31. prosince kalendářního roku.

(2) Žádost o poskytnutí podpory, popřípadě národní podpory podává subjekt, jehož žádosti o schválení podle § 3 bylo vyhověno, Fondu na jím vydaném formuláři po skončení období uvedeného v odstavci 1 (dále jen "příslušné období"), a to ve lhůtě stanovené předpisem Evropských společenství.16)

(3) Součástí žádosti o poskytnutí podpory, popřípadě národní podpory musí být

a) celkový přehled jednotlivých druhů dodaných podporovaných mléčných výrobků za příslušné období a jejich množství, včetně ceny těchto výrobků, údaje identifikující osobu vykonávající činnost školy nebo zařízení školního stravování, počet žáků, pro které je žádáno o poskytnutí podpory, popřípadě národní podpory v příslušném období, údaje o způsobu distribuce podporovaných mléčných výrobků; uvedené údaje se předkládají v listinné i elektronické podobě,

b) kopie smluv na dodávání podporovaných mléčných výrobků uzavřených mezi žadatelem o poskytnutí podpory, popřípadě národní podpory a osobou vykonávající činnost školy nebo zařízení školního stravování, a to smluv uzavřených a platných v průběhu příslušného období, na které se vztahuje žádost o poskytnutí podpory, popřípadě národní podpory, a kopie příslušného platného dokumentu o zřízení a provozování školy nebo školského zařízení,

c) soupis faktur, které byly uhrazeny ke dni podání žádosti o poskytnutí podpory, popřípadě národní podpory, na formuláři vydaném Fondem.

(4) Národní podpora se poskytne za stejných podmínek jako podpora podle předpisu Evropských společenství18).

(5) Subjekt, jehož žádosti o schválení podle § 3 bylo vyhověno, do dvacátého dne každého kalendářního měsíce sdělí Fondu, a to v listinné i elektronické podobě, informace o dodávkách podporovaných mléčných výrobků do škol nebo zařízení školního stravování, v rozsahu uvedeném na Fondem vydaném formuláři žádosti o poskytnutí podpory, popřípadě národní podpory.

(6) Dojde-li k ukončení smlouvy o dodávání podporovaných mléčných výrobků, uzavřené mezi subjektem, jehož žádosti o schválení podle § 3 bylo vyhověno, a osobou vykonávající činnost školy nebo zařízení školního stravování, sdělí uvedený subjekt tuto skutečnost Fondu nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení smlouvy.

(7) Informace podle odstavce 5 sděluje Fond neprodleně po jejich zjištění v souladu se zvláštním právním předpisem19) Ministerstvu zemědělství.

(8) Pokud není osoba vykonávající činnost školy nebo činnost zařízení školního stravování schváleným subjektem pro dodávání podporovaných mléčných výrobků, může odebírat v průběhu jednoho příslušného období, na které se vztahuje žádost o poskytnutí podpory, popřípadě národní podpory, podporované mléčné výrobky pouze od jednoho subjektu schváleného podle § 3.

§ 4a

Zvláštní ustanovení

Žádosti podle § 3 odst. 1 a 5 a § 4 odst. 1 nelze Fondu podat pro období počínající školním rokem 2017/2018.


§ 5

Přechodná ustanovení

(1) V kalendářním roce 2004 jsou obdobími, na které lze žádat o poskytnutí podpory, případně národní podpory, tato:

a) od 1. května do 30. června 2004,

b) od 1. září do 31. prosince 2004.

(2) Sazby národní podpory pro období od 1. května 2004 do 30. června 2005 jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(3) Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a práva a povinnosti z nich vyplývající se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

§ 6

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se nařízení vlády č. 91/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování podpory programu zvýšení spotřeby zpracovatelsky upraveného mléka a vybraných mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku, (o podpoře zvýšení spotřeby vybraných mléčných výrobků žáky).

§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, s výjimkou ustanovení § 3, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení, a ustanovení § 2 odst. 3 písm. b), které nabývá účinnosti dnem 1. září 2004.


Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 128/2005 Sb. Čl. II

1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády a práva a povinnosti z nich vyplývající se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2. Sazby národní podpory pro období od 1. července 2005 do 30. června 2006 jsou uvedeny v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 371/2005 Sb. Čl. II

Právní vztahy vzniklé do začátku školního roku 2005/2006 se řídí dosavadními právními předpisy. Podle nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění tohoto nařízení, se postupuje poprvé od začátku školního roku 2005/2006.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 339/2006 Sb. Čl. II

Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 211/2007 Sb. Čl. II

Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 319/2008 Sb. Čl. II

1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se posuzují podle dosavadního právního předpisu.

2. Žadatel, který hodlá dodávat podporované mléčné výrobky do škol nebo zařízení školního stravování v období školního roku 2008/2009, předloží Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu žádost podle § 3 odst. 1 a 5 nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění nařízení vlády č. 128/2005 Sb. a nařízení vlády č. 339/2006 Sb., nejpozději do 15. prosince 2008.

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 238/2009 Sb. Čl. II

1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2. Osoba, která v období školního roku 2009/2010 hodlá dodávat podporované mléčné výrobky do škol nebo zařízení školního stravování od 1. září 2009, předloží Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu žádost podle § 3 odst. 1 a 5 nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, nejpozději do 15. srpna 2009.

3. Osoba, která v období školního roku 2009/2010 hodlá dodávat podporované mléčné výrobky do škol nebo zařízení školního stravování od 1. ledna 2010, předloží Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu žádost podle § 3 odst. 1 a 5 nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, nejpozději do 15. listopadu 2009.


Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 205/2004 Sb.

Výrobek Objem/hmotnost 1 ks balení Sazba národní podpory v Kč/ks
Běžná distribuceDistribuce z mléčných automatů
1. MLÉKO NEOCHUCENÉ tepelně ošetřené 250 ml3,204,30
200 ml2,904,00
2. MLÉKO OCHUCENÉ podle přílohy k nařízení Komise (ES) č. 657/2008, v platném znění 250 ml2,803,90
200 ml2,503,60
3. MLÉKO OCHUCENÉ tepelně ošetřené ostatní 250 ml4,005,10
200 ml3,504,60
4.JOGURTY podle přílohy k nařízení Komise (ES) č. 657/2008, v platném znění150 g3,404,50
5.JOGURTY OSTATNÍ150 g4,205,30
6. VÝROBKY NA BÁZI KYSANÉHO MLÉKA podle přílohy k nařízení Komise (ES) č. 657/2008, v platném znění 250 ml3,905,00
200 ml3,304,40
7. VÝROBKY NA BÁZI KYSANÉHO MLÉKA ostatní 250 ml5,006,10
200 ml4,205,30
8.ČERSTVÉ A TAVENÉ SÝRY podle přílohy k nařízení Komise (ES) č. 657/2008, v platném znění30 g4,205,30
9.ČERSTVÉ SÝRY ostatní80 g5,406,50
10.SMETANOVÝ KRÉM80 g4,005,10

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 657/2008 ze dne 10. července 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách.

2) Čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 657/2008.

3) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4) Čl. 3 a příloha k nařízení Komise (ES) č. 657/2008.

5) Čl. 5 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 657/2008.

6) Čl. 102 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

7) § 5 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

8) Čl. 6 odst. 2 písm. a) a b) nařízení Komise (ES) č. 657/2008.

9) § 119 zákona č. 561/2004 Sb.

10) Čl. 8 a 9 nařízení Komise (ES) č. 657/2008.

10a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů.

10b) Zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 77/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

11) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93, v platném znění.

15a) Zákon č. 526/1990 Sb.
Čl. 14 nařízení Komise (ES) č. 657/2008.

16) Čl. 11 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 657/2008.

18) Čl. 12 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 657/2008.

19) Zákon č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru