Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 201/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, ve znění vyhlášky č. 375/2003 Sb., a vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

Částka 67/2004
Platnost od 26.04.2004
Účinnost od 26.04.2004
Zrušeno k 03.09.2008 (290/2008 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

201

VYHLÁŠKA

ze dne 14. dubna 2004,

kterou se mění vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, ve znění vyhlášky č. 375/2003 Sb., a vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 22 odst. 2 písm. b) zákona:


ČÁST PRVNÍzrušeno

Čl. Izrušeno

§ 40a – § 40dzrušeno

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

Čl. II

Vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, se mění takto:

1. V § 2 písm. p) se slovo "čerstvé" nahrazuje slovem "chlazené".

2. V § 2 písm. w) se číslo "40" nahrazuje číslem "44".

3. V § 24 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Mlži a mořští plži sbíraní v oblastech uvedených v části A bodě 1 písm. b) a c) přílohy č. 8 k této vyhlášce, kteří nebyli před uvedením na trh sádkováni nebo čištěni, musí být podrobeni ošetření k potlačení růstu patogenních mikroorganizmů v souladu s přílohou č. 9 k této vyhlášce.".

4. V příloze č. 4 poznámce (6) se slovo "uvedou" nahrazuje slovy "uvede jejich celkový počet,".

5. V příloze č. 6 části C oddílu I. bodě 2 písm. a) se slova "d) a f)" nahrazují slovy "d), e) a f)".

6. V příloze č. 6 části I bodě 17 se slova "bod 1" nahrazují slovem "předvětí".

7. V příloze č. 6 části I bodech 18, 19, 20, 21, 22 a 23 se slova "bod 2" nahrazují slovy "bod 1".

8. V příloze č. 6 části I bodě 24 se slova "bod 3" nahrazují slovy "bod 2".

9. V příloze č. 6 části I bodě 25 se slova "bod 5" nahrazují slovy "bod 4".

10. V příloze č. 6 části I bodě 26 se slova "bod 6" nahrazují slovy "bod 5".

11. V příloze č. 6 části I se slova "bod 10" nahrazují slovy "bod 9".

12. V příloze č. 7 části A bodě 8 se ve druhém řádku slovo "ryby" nahrazuje slovem "produkty".

13. V příloze č. 7 části B bodě 10 první věta zní: "Vlastníci lodí nebo jejich zástupci provedou veškerá opatření nezbytná k tomu, aby s produkty rybolovu nepracovaly nebo nemanipulovaly osoby, které mohou produkty rybolovu kontaminovat, a to až do té doby, kdy bude prokázáno, že mohou takovou činnost bezpečně vykonávat.".

14. V příloze č. 8 se vkládá nová část A, která zní:

„A

PODMÍNKY PRO PRODUKČNÍ OBLASTI

1. Umístění a hranice produkčních oblastí musí být stanoveny příslušným úřadem způsobem umožňujícím zjistit oblast, z níž živí mlži:

a) mohou být shromažďováni pro přímou lidskou spotřebu. Živí mlži sesbíraní z těchto oblastí musí vyhovovat požadavkům stanoveným v části E této přílohy,

b) mohou být shromažďováni, ale na trh pro lidskou spotřebu mohou být uvedeni až po ošetření ve středisku pro čištění nebo po sádkování. Živí mlži z těchto oblastí nesmějí při MPN testu v pěti zkumavkách a ve třech ředěních překročit počet 6 000 fekálních koliformních bakterií na 100 g svaloviny nebo 4 600 E. coli na 100 g svaloviny u 90 % vzorků Po vyčištění nebo po sádkování musí být splněny všechny požadavky stanovené v části E této přílohy,

c) mohou být shromažďováni, ale na trh pro lidskou spotřebu mohou být uvedeni až po dlouhodobém sádkování (trvajícím minimálně 2 měsíce), které může být spojeno s čištěním nebo může následovat po intenzivním čištění trvajícím po dobu stanovenou rozhodnutím orgánů Unie tak, aby byly splněny požadavky uvedené v písmenu a).

Živí mlži z těchto oblastí nesmějí při MPN testu v pěti zkumavkách a ve třech ředěních překročit počet 60 000 fekálních koliformních bakterií na 100 g svaloviny.

2. Jakákoli změna ve vymezení produkčních oblastí stejně jako jejich dočasná nebo trvalá uzávěra musí být neprodleně příslušným úřadem oznámena dotčeným osobám, zejména producentům a provozovatelům středisekpro čištění a středisekpro expedici.".

Dosavadní části A až I se označují jako části B až J.

15. V příloze č. 8 nově označené části E bodě 6 se slova "100 kg" nahrazují slovy "100 g".

16. Za přílohu č. 8 se doplňuje příloha č. 9, která zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 381/2003 Sb.

OŠETŘENÍ SCHVÁLENÁ K POTLAČENÍ RŮSTU PATOGENNÍCH MIKROORGANIZMŮ U MLŽŮ A MOŘSKÝCH PLŽŮ

Ošetření schválená k potlačení růstu patogenních mikroorganismů u mlžů a mořských plžů sbíraných v oblastech uvedených v bodě 1 písm. b) a c) části A přílohy č. 8 k této vyhlášce, kteří nebyli před uvedením na trh sádkováni nebo čištěni:

A. Sterilizace

Mlži a mořští plži mohou být sterilizováni v hermeticky uzavřených nádobách (konzervách), které odpovídají požadavkům uvedeným v části D oddílu IV bodu 4 přílohy č. 6 k této vyhlášce.

B. Jiné tepelné úpravy

Nezmrazení mlži a mořští plži ve skořápce mohou být ošetřeni těmito způsoby:

1. ponořením do vroucí vody na dobu nutnou k dosažení teploty nejméně 90 °C uvnitř svaloviny měkkýšů a udržením této minimální teploty po dobu nejméně 90 sekund,

2. vařením po dobu tří až pěti minut v uzavřeném prostoru, kde se udržuje teplota mezi 120 až 160 °C a tlak mezi 2 až 5 kg/cm2, následovaným vyloupáním a dále zmrazením svaloviny tak, aby bylo v jádře dosaženo teploty - 20 °C,

3. pařením pod tlakem v uzavřeném prostoru, kde jsou splněny požadavky na dobu a teplotu uvnitř svaloviny měkkýšů podle bodu 1 a kde je zaručeno rovnoměrné rozšíření tepla v uzavřeném prostoru validovanou metodikou v rámci programu vlastních kontrol prováděných výrobcem (HACCP).“.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Palas v. r.

Přesunout nahoru