Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 200/2004 Sb.Vyhláška o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství

Částka 66/2004
Platnost od 26.04.2004
Účinnost od 01.05.2004
Zrušeno k 01.07.2005 (201/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

200

VYHLÁŠKA

ze dne 15. dubna 2004

o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství

Český statistický úřad a Ministerstvo financí stanoví podle § 319 odst. 2 a 6 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 1/2002 Sb. a zákona č. 187/2004 Sb.:


§ 1

Tato vyhláška stanoví

a) obsah a náležitosti dokladu pro statistické účely, jakož i rozsah údajů pro vedení statistiky o dováženém a vyváženém zboží v rámci obchodu se třetími zeměmi podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství1) (dále jen "Společenství"),

b) způsob sdělení údajů o zboží, které je předmětem obchodu mezi členskými státy Společenství podle bezprostředně závazného předpisu Společenství,2)

c) formu a náležitosti dokladu používaného pro sdělení údajů o obchodu mezi členskými státy podle bezprostředně závazného předpisu Společenství.2)

§ 2

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) dovozem propuštění zboží do celního režimu volného oběhu, aktivního zušlechťovacího styku, přepracování pod celním dohledem, uskladňování v celním skladu nebo dočasného použití, umístění zboží, které není zbožím Společenství,3) do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu, a zničení zboží pod celním dohledem,

b) vývozem propuštění zboží do celního režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku nebo přidělení celně schváleného určení zpětný vývoz.

§ 3

Údaje o dováženém a vyváženém zboží v rámci obchodu se třetími zeměmi se uvádějí v písemném celním prohlášení na tiskopise Jednotný správní doklad (dále jen "Doklad"), případně jeho doplňkových listech (dále jen "Doplňkový doklad"), jehož obsah a náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1. Vzory tiskopisů Dokladu a Doplňkového dokladu jsou stanoveny zvláštním právním předpisem.4)

§ 4

(1) Údaje o zboží, které je předmětem obchodu mezi členskými státy Společenství,5) předává zpravodajská jednotka6) celnímu úřadu na výkazu pro Intrastat7) o odeslání zboží, jestliže fakturovaná hodnota odeslaného zboží překročila v kumulaci od začátku kalendářního roku ve sledovaném období částku 4 000 000 Kč; výkaz pro Intrastat o přijetí zboží předává, jestliže fakturovaná hodnota přijatého zboží v kumulaci od začátku kalendářního roku překročila ve sledovaném období částku 2 000 000 Kč.8) Sledovaným obdobím je kalendářní měsíc, ve kterém začal pohyb odeslaného zboží nebo skončil pohyb přijatého zboží. Sledovaným obdobím může být také kalendářní měsíc, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty pro takové zboží za předpokladu, že tento měsíc je shodný s měsícem zahájení pohybu odeslaného nebo ukončení pohybu přijatého zboží nebo se jedná o měsíc následující.6)

(2) Do výkazu pro Intrastat se uvádějí pouze údaje za sledované období, ve kterém povinnost k předávání tohoto výkazu vznikla. Nedojde-li ve sledovaném období v době trvání povinnosti k předávání výkazů pro Intrastat k žádnému odeslání nebo přijetí zboží, vykáže zpravodajská jednotka tuto skutečnost celnímu úřadu jako negativní hlášení. Negativní hlášení se vyhotovují zvlášť za přijetí a zvlášť za odeslání zboží a předávají se celnímu úřadu ve lhůtách a na tiskopisech uvedených v příloze č. 2. Negativní hlášení lze provádět i elektronicky za předpokladu dodržení podmínek podle § 5. Způsob uvádění údajů do negativního hlášení je uveden v části III. přílohy č. 3.

(3) Výkaz pro Intrastat odevzdá též osoba, která není zpravodajskou jednotkou, jestliže uskuteční příležitostné odeslání nebo přijetí zboží, jehož hodnota u odesílaného zboží je větší než 4 000 000 Kč a u přijatého zboží vyšší než 2 000 000 Kč. Předávaný výkaz pro Intrastat na horním okraji vpravo zřetelně označí nápisem "PŘÍLEŽITOSTNÝ". Neočekává-li tato osoba v následujících šesti měsících další odeslání nebo přijetí zboží, nepředává v dalších měsících negativní hlášení. Dojde-li proti předpokladům do šesti měsíců stejnou osobou k dalšímu odeslání nebo přijetí zboží, jehož hodnota u odesílaného zboží je větší než 4 000 000 Kč, u přijatého zboží vyšší než 2 000 000 Kč, postupuje se podle ustanovení odstavců 1 a 2.

(4) Povinnost předávat celním orgánům výkaz pro Intrastat s údaji o odeslaném zboží končí zpravodajské jednotce předáním výkazu pro Intrastat za sledované období měsíce prosince v roce, ve kterém od jeho počátku nepřesáhl součet všech fakturovaných hodnot zboží odeslaného touto jednotkou částku 4 000 000 Kč. Povinnost předávat celním orgánům výkaz pro Intrastat s údaji o přijatém zboží končí zpravodajské jednotce předáním výkazu pro Intrastat za sledované období měsíce prosince v roce, ve kterém nepřesáhl součet všech fakturovaných hodnot zboží přijatého touto jednotkou částku 2 000 000 Kč.

(5) Do celkových hodnot odeslaného a přijatého zboží uvedených v odstavcích 1 a 3 se nezapočítávají hodnoty odeslaného nebo přijatého zboží, které se do výkazu pro Intrastat neuvádějí podle § 6 odst. 5. Do celkových hodnot odeslaného nebo přijatého zboží je však třeba započítat i hodnoty zboží, které se do výkazů pro Intrastat uvádějí podle ustanovení § 6 odst. 4 odlišně nebo podle § 6 odst. 2 a 3 zjednodušeně.

(6) Zpravodajská jednotka, která zaniká, sdělí tuto skutečnost písemně celnímu úřadu, kterému předává výkazy pro Intrastat, a to nejpozději v době předání výkazu s údaji o posledním odeslání nebo přijetí zboží. Dojde-li k přeměně zpravodajské jednotky,9) povinnost k předávání výkazů přechází na novou společnost nebo společnost, se kterou se sloučila.

§ 5

(1) Výkazy pro Intrastat se předávají celním úřadům10) písemně na tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 2. Výkaz pro Intrastat je možné předávat i na tiskopisu vyhotoveném výpočetní technikou, odpovídá-li předepsanému vzoru, nebo i na tiskopisu, který je čitelnou fotokopií originálního tiskopisu. Za tiskopis výkazu pro Intrastat může zpravodajská jednotka použít i tiskopisy Dokladu.

(2) Výkazy pro Intrastat lze předávat i elektronicky za podmínek stanovených celním úřadem nebo na elektronickém nosiči dat za předpokladu dodržení obsahu předepsaného formuláře.

(3) Výkazy pro Intrastat se předávají celním úřadům nejpozději do dvanáctého pracovního dne měsíce následujícího po sledovaném období.

(4) Výkaz pro Intrastat může za zpravodajskou jednotku vyhotovit a předat příslušnému celnímu úřadu i jí zmocněný zástupce. Celní úřad může požadovat prokázání takového zmocnění.

§ 6

(1) Nepřekročí-li hodnota zboží vykazovaného zpravodajskou jednotkou do výkazu pro Intrastat při odeslání zboží od vzniku povinnosti předávat tento výkaz celkovou částku fakturované hodnoty 100 000 000 Kč, neuvádějí se do něj údaje o statistické hodnotě odeslaného zboží, dodacích podmínkách a druhu dopravy. Stejně tak se tyto údaje neuvádějí do výkazu pro Intrastat, nepřesáhl-li součet všech fakturovaných hodnot odeslaného zboží vykázaného za minulý rok částku 100 000 000 Kč. Nepřesáhne-li od vzniku povinnosti předávat výkaz pro Intrastat při přijetí zboží celková částka fakturované hodnoty 100 000 000 Kč, nebo nepřesáhne-li celková částka fakturované hodnoty 100 000 000 Kč za všechno přijaté zboží v minulém kalendářním roce, neuvádějí se do výkazů pro Intrastat údaje o statistické hodnotě, dodacích podmínkách a druhu dopravy. Jakmile v součtu od počátku roku dojde k překročení částky 100 000 000 Kč za odeslané nebo přijaté zboží vykazované do výkazů pro Intrastat, vzniká zpravodajské jednotce povinnost uvádění všech předepsaných údajů a tato povinnost zvlášť za odeslání a zvlášť za přijetí zboží trvá ještě celý kalendářní rok následující po roce, kdy tato povinnost vznikla.

(2) Náležitosti uvádění údajů do výkazů pro Intrastat jsou uvedeny v příloze č. 3.

(3) Mají-li být do výkazu pro Intrastat uváděny údaje o jednotlivých zásilkách odesílaného nebo přijatého zboží, jejichž fakturovaná hodnota nepřesahuje 6 000 Kč, je možné je vyznačit souhrnně pod společným kódem zboží 99500000 podle pravidel uvedených v části IV. přílohy č. 3.

(4) Pro zvláštní pohyby zboží, uvedené ve zvláštním právním předpisu Společenství,11) platí pro uvádění údajů do výkazů pro Intrastat pravidla, která jsou uvedena v části V. přílohy č. 3.

(5) Údaje o odeslání nebo přijetí vybraného zboží uvedeného ve zvláštním právním předpisu Společenství12) se do výkazu pro Intrastat nevykazují.13)

§ 7

Oprava nepřesných anebo chybných údajů ve výkazu pro Intrastat, který byl předán celnímu úřadu, se provádí vyhotovením celého nového dokladu se správnými údaji. Nový výkaz pro Intrastat se předává celnímu úřadu bezodkladně po zjištění nepřesnosti nebo chyby. Výkazy s opravenými údaji za sledovaná období daného kalendářního roku lze předat příslušnému celnímu úřadu nejpozději do dvanáctého pracovního dne měsíce června následujícího roku. Opravovat není třeba chyby a nepřesnosti, které za sledované období nezmění vykázané hodnoty zboží o více jak 100 000 Kč nebo vykázané množství zboží o více jak 20 %. Opravy chybných údajů ve výkazu pro Intrastat před jeho předáním celnímu úřadu a způsob označení náhradních nových dokladů se správnými údaji se provádějí podle pravidel uvedených v části I. přílohy č. 3.

§ 8

Ode dne účinnosti této vyhlášky se osoby, u kterých v roce 2003 hodnota jimi dovezeného nebo vyvezeného zboží do členských zemí Společenství přesáhla u vyvezeného zboží částku 4 000 000 Kč a u dovezeného zboží částku 2 000 000 Kč, stávají zpravodajskými jednotkami s povinností předávat od určeného sledovaného období výkazy pro Intrastat. O splnění těchto podmínek informuje celní úřad tyto osoby bez odkladu poté, kdy byly tyto podmínky splněny spolu se sdělením rozsahu vykazovaných údajů podle § 6 odst. 1.

§ 9

U osob, které se nestanou zpravodajskými jednotkami podle § 8, se pro účely postupu podle § 4 odst. 1 fakturovaná hodnota v roce 2004 dosažená ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky považuje za celkovou fakturovanou hodnotu v roce 2004. Tyto osoby jsou povinny si fakturovanou hodnotu v roce 2004 samy vypočítat.


§ 10

Zrušuje se vyhláška č. 253/2002 Sb., o statistice dováženého a vyváženého zboží.

§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Předseda Českého statistického úřadu:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

Ministr financí:

Mgr. Sobotka v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Rady (ES) č. 1172/95 ze dne 22. května 1995 o statistice obchodu se zbožím Společenství a členských států s třetími zeměmi.

2) Nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 ze dne 7. listopadu 1991 o statistice obchodu se zbožím mezi členskými státy, ve znění pozdějších předpisů.

3) Čl. 4 bod 7 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 82/97 ze dne 19. prosince 1996.

4) Přílohy č. 31, 32, 33 a 34 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství.

5) Čl. 7 nařízení Rady (EHS) č. 3330/91.

6) Čl. 20 nařízení Rady (EHS) č. 3330/91.

7) Čl. 6 až 8 nařízení Rady (EHS) č. 3330/91.

8) Čl. 12 nařízení Komise (ES) č. 1901/2000.

9) § 69 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

11) Čl. 31 nařízení Komise (ES) č. 1901/2000.

12) Příloha I k nařízení Komise (ES) č. 1901/2000.

13) Čl. 25 odst. 4 nařízení Rady (EHS) č. 3330/91.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 200/2004 Sb.

Obsah a náležitostí Dokladu a Doplňkového dokladu

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. V jednotlivých kolonkách Dokladu a Doplňkového dokladu se uvádějí údaje a kódy stanovené právním předpisem Společenství,1) zvláštním právním předpisem2) a touto vyhláškou způsobem stanoveným právním předpisem Společenství1) a touto vyhláškou.

2. V níže uvedeném seznamu jsou uvedena čísla kolonek, popřípadě jejich částí

a) označených písmeny a), která se pro dané celně schválené určení vyplňují nad rámec minimálních údajů stanovených právním předpisem Společenství,3)

b) označených písmeny aa), která se vyplňují

1. kódy podle právního předpisu Společenství,4) je-li to stanoveno touto vyhláškou,

2. kódem stanoveným touto vyhláškou,

3. údaji předepsanými v dané kolonce, je-li to stanoveno touto vyhláškou, v níž se k vysvětlivkám stanoveným v právním předpisu Společenství3) stanovují doplňující vysvětlivky, jejíchž účelem je určit, že se v dané kolonce uvádí další konkrétní údaj a jakým způsobem.

Seznam kolonek, popřípadě jejich částí, která mají být vyplněna

3. V Dokladu a případných Doplňkových dokladech při vývozu zboží:

a) kolonky: 15a, 15b, 17a, 20, 22,24, 34b, 35

aa) kolonky: 2,15a, 15b, 17a, 20,22,24, 34b, 35, 38,46

4. V Dokladu a případných Doplňkových dokladech při dovozu zboží:

a) kolonky: 17a, 17b, 20,24,42

aa) kolonky: 8,15a, 17a, 35, 38,46

II. OBSAH A NÁLEŽITOSTI DOKLADU A DOPLŇKOVÉHO DOKLADU PŘI VÝVOZU ZBOŽÍ

2. Odesílatel / vývozce

5. Do této kolonky se uvádí název nebo obchodní firma a sídlo právnické osoby nebo příjmení a jméno, popřípadě jména, a adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby, která je prodávajícím zboží, uvedeného v Dokladu a k němu případně připojených Doplňkových dokladů, do zahraničí. Není-li zboží do zahraničí prodáváno, uvádí se údaje o odesílateli zboží.

6. Do pravého horního rohu se uvádí daňové identifikační číslo přidělené příslušnými orgány, je-li známo. Není-li daňové identifikační číslo přiděleno, uvádí se jiné identifikační číslo prodávajícího nebo odesílatele přidělené příslušnými orgány pro statistické nebo jiné účely, je-li známo. Nemá-li fyzická osoba uvedená v tomto odstavci přiděleno daňové nebo jiné identifikační číslo, uvádí se do pravého horního rohu této kolonky její rodné číslo nebo jiné obdobné číslo, přidělené příslušnými orgány, je-li známo. Údaje o osobě, která ve vztahu k deklarovanému zboží působí pouze jako speditér nebo přepravce, nebo zboží pouze dopravuje, se v této kolonce neuvádí.

15. Země odeslání / vývozu

7. Při vývozu se do kolonky 15a uvádí kód členského státu, ve kterém je usazen vývozce. Pokud jde o vývozní formality, uvádí se kód členského státu,5) ze kterého bylo zboží dříve odesláno za účelem vývozu, není-li vývozce usazen v České republice. Pokud zboží nebylo dříve odesláno z jiného členského státu za účelem vývozu nebo je-li vývozce usazen v České republice, je skutečným členským státem vývozu Česká republika.

8. Do kolonky 15b Dokladu se uvádí kód kraje v České republice, ze kterého je deklarované zboží vyváženo nebo odesíláno do zahraničí. Číselné dvoumístné kódy krajů jsou stanoveny v části IV.

17. Země určení

9. Do kolonky 17a se uvádí velkými tiskacími písmeny dvoumístný abecední kód státu.5) Státem určení je stát, kde má být zboží používáno, spotřebováno nebo zpracováváno nebo poslední známý stát, do kterého má být zboží dopraveno.

20. Dodací podmínka

10. Do první části této kolonky zleva se uvádí velkými tiskacími písmeny třímístný abecední kód dodací podmínky,4) která se použije při deklarovaném vývozu zboží.

11. Do druhé části této kolonky zleva se uvádí název místa, kde přecházejí z tuzemského prodávajícího na zahraničního kupujícího náklady dopravy, přepravy a pojištění vyváženého zboží (např. místopisný název přístavu nalodění nebo určení).

12. Je-li v první části této kolonky zleva uveden kód „XXX”, uvádí se do druhé části zleva, mimo údajů stanovených v bodu 11, i stručný popis (název) dodací podmínky, který lze v případě nedostatku místa uvést do přílohy každého z listů Dokladu.

22. Měna a celková fakturovaná částka

13. Při zpětném vývozu letadel a plavidel, která se nacházela v celním režimu aktivního zušlechťovacího styku a jsou zařazována do čísel 8802, 8901, 8902, 8904, 8905 a 8906 kombinované nomenklatury,6) se do pravé částí kolonky 22 uvádí hodnota zpracovatelské operace, zvýšená o hodnotu případných přídavků ze zboží Společenství.

24. Druh obchodu

14. Do okénka vlevo této kolonky se uvádí jednomístný číselný kód druhu obchodu ze sloupce A seznamu kódů stanovených zvláštním právním předpisem.4) Použijí-li se do levého okénka kódy „4” nebo „5”, do okénka vpravo se uvede příslušný kód ze sloupce B seznamu kódů.

34. Kód země původu

15. Do kolonky 34b Dokladu i Doplňkového dokladu se vyznačuje dvoumístný číselný kód kraje, ve kterém bylo deklarované zboží vyrobeno nebo ve kterém získalo svůj původ. Není-li kraj původu nebo výroby znám, nebo se nenachází v České republice, kolonka se nevyplňuje. Číselné dvoumístné kódy krajů jsou stanoveny v části IV.

35. Hrubá hmotnost (kg)

16. Do této kolonky se uvádí hrubá hmotnost vyváženého zboží uvedeného v Dokladu nebo celková hrubá hmotnost veškerého zboží deklarovaného pro vývoz v Dokladu a k ní přiložených Doplňkových dokladech. Hrubá hmotnost se zde uvádí celých kilogramech. Je-li hrubá hmotnost menší než 1 kg, zaokrouhluje se směrem nahoru na 1 kg. Hrubá hmotnost vyšší než 1 kg se zaokrouhluje tak, že se desetinná místa pod 0,5 zaokrouhlují směrem dolů a desetinná místa od 0,5 směrem nahoru. Uvádí se zde maximálně devítimístný údaj. Není dovoleno uvádět zkratku "kg", desetinnou čárku nebo tečku a desetinná místa. Do kolonky 35 Dokladu při vývozu elektrické energie se uvádí číslice „0”.

38. Vlastní hmotnost (kg)

17. Do této kolonky se uvádí vlastní hmotnost příslušné podpoložky zboží uvedené v kolonce 33 Dokladu a Doplňkového dokladu v celých kilogramech. Je-li vlastní hmotnost menší než 1 kg, zaokrouhluje se směrem nahoru na 1 kg. Vlastní hmotnost vyšší než 1 kg se zaokrouhluje tak, že se desetinná místa pod 0,5 zaokrouhlují směrem dolů a desetinná místa od 0,5 směrem nahoru. K jedné podpoložce zboží lze uvést maximálně devítimístný údaj o vlastní hmotnosti. Není dovoleno zde uvádět zkratku „kg”, desetinnou čárku nebo tečku a desetinná místa.

18. Vlastní hmotnost je hmotnost zboží bez jakéhokoliv obalu. V případech, kdy je obtížné vlastní hmotnost přesně určit, může celní úřad povolit, aby byl údaj o vlastní hmotnosti nahrazen údajem o čisté hmotnosti. Čistá hmotnost je vlastní hmotnost zboží s komerčním obalem nebo komerčními obaly, které přímo chrání zboží. U radioaktivních látek a elektrické energie se do této kolonky namísto údaje o vlastní hmotnosti vyznačuje číslice „0”.

46. Statistická hodnota

19. Do této kolonky se při vývozu uvádí statistická hodnota vyváženého zboží. Jejím základem je fakturovaná cena zboží nebo u zboží, které není prodáváno, cena která by při jeho prodeji fakturována byla, případně cena stejného nebo podobného zboží vyváženého za podobných podmínek. Do statistické hodnoty vyváženého zboží se nezahrnují přímé obchodní náklady, které vznikají v souvislosti s dopravou zboží mimo území České republiky, daně, dávky, bankovní poplatky a náhrady spojené s vývozem zboží. Započítávají se pouze přímé obchodní náklady, to je zejména dopravné a pojistné, které se týkají dopravy vyváženého zboží po území České republiky bez ohledu na skutečnost, jsou-li hrazeny prodávajícím nebo kupujícím. Pokud je přeprava provedena zdarma nebo je zajišťována kupujícím, vyčíslí se náklady na přepravu po území České republiky ve výši, která by v dané době odpovídala částce za úhradu této části přepravy, zajišťované veřejným dopravcem.

20. Při vývozu nosičů informací obsahujících data nebo instrukce pro zařízení na zpracování dat (dále jen "programové vybavení") je součástí statistické hodnoty i cena programového vybavení.

21. Při zpětném vývozu zboží, které se nacházelo v celním režimu aktivního zušlechťovacího styku, se jako statistická hodnota zpět vyváženého zboží vykazuje hodnota celého zušlechtěného výrobku. Vypočítává se ze statistické hodnoty zboží uvedené na celním prohlášení k propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku a hodnoty zpracovatelské operace, včetně hodnoty případně přídavků ze zboží Společenství a přímých obchodních nákladů, které se týkají dopravy zpět vyváženého zboží po území České republiky.

22. Pro určení statistické hodnoty při zpětném vývozu letadel a plavidel, která se nacházela v celním režimu aktivního zušlechťovacího styku a jsou zařazována do čísel 8802, 8901, 8902, 8904, 8905 a 8906 kombinované nomenklatury,6) platí ustanovení bodu 21 obdobně.

23. V Dokladu a Doplňkovém dokladu předkládaných při zpětném vývozu zboží, které se nacházelo v celním režimu dočasného použití, se statistická hodnota rovná statistické hodnotě, která byla uvedena na dokladu k propuštění zboží do tohoto režimu.

24. Při vývozu zboží, za které není požadovaná platba ze zahraničí, ale naopak je za ně odběrateli placeno (například při vývozu odpadů), se namísto statistické hodnoty uvádí do kolonky 46 Dokladu a Doplňkového dokladu číslice „0”.

25. Pro přepočet ceny vyjádřené v zahraniční měně na koruny české se používá kurz uvedený v kolonce 23 Dokladu. Údaj o statistické hodnotě se uvádí v celých korunách českých, zaokrouhleně vždy směrem nahoru a v rozsahu maximálně desetimístného čísla.

III. OBSAH A NÁLEŽITOSTI DOKLADU A DOPLŇKOVÉHO DOKLADU PŘI DOVOZU ZBOŽÍ

8. Příjemce

26. Do této kolonky se uvádí název nebo obchodní firma a sídlo právnické osoby nebo příjmem a jméno, popřípadě jména, a adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby, která je kupujícím zboží dováženého ze třetí země. Není-li zboží nakupováno, uvádí se údaje o jeho příjemci. Do pravého horního rohu se uvádí daňové identifikační číslo kupujícího nebo příjemce přidělené příslušnými orgány, je-li známo. V případě, že daňové identifikační číslo není přiděleno, uvádí se jiné identifikační číslo přidělené příslušnými orgány pro statistické nebo jiné účely, je-li známo. Nemá-li fyzická osoba přiděleno daňové nebo jiné identifikační číslo, uvádí se do pravého horního rohu kolonky 8 její rodné číslo nebo jiné obdobné číslo přidělené příslušnými orgány, je-li známo.

15. Země odeslání / vývozu

27. Do kolonky 15a se uvádí velkými tiskacími písmeny dvoumístný abecední kód státu odeslání podle seznamu kódů států.5) Státem odeslání je stát, ve kterém byla zahájena doprava dováženého zboží. Bylo-li zboží před vstupem na území Společenství dopraveno do jedné nebo více třetích zemí a zdrželo se zde z jiných důvodů než přepravních, je státem odeslání poslední země, ve které k tomuto zdržení došlo.

17. Země určení

28. Do kolonky 17a se uvádí dvoumístný abecední kód země určení konečného dovozce nebo příjemce v členském státě podle seznamu kódů států.5)

29. Do kolonky 17b se uvádí kód kraje určení dováženého zboží, kterým se rozumí kraj v České republice, kde má být dovážené zboží spotřebováno, sestaveno, smontováno, zpracováno, opraveno nebo udržováno. Není-li kraj určení znám nebo se nachází mimo Českou republiku, nahradí se krajem, ve kterém se má zboží použít pro obchodování nebo do kterého se zboží má odeslat (například kraj podle adresy příjemce zásilky). Kódy krajů jsou stanoveny v části IV. Při použití Dokladu k propuštění zboží do celního režimu uskladňování v celním skladu se kolonka 17b nevyplňuje.

20. Dodací podmínka

30. Do první části této kolonky zleva se uvádí velkými tiskacími písmeny třímístný abecední kód dodací podmínky,4) která se použije při deklarovaném dovozu zboží.

31. Do druhé části této kolonky zleva se uvádí název místa, kde přecházejí z prodávajícího na kupujícího náklady za dopravu, přepravu a pojištění dováženého zboží (např. místopisný název přístavu nalodění nebo určení).

32. Je-li v první části této kolonky zleva uveden kód „XXX”, uvádí se do druhé části zleva, mimo údajů stanovených v bodu 31, i stručný popis (název) dodací podmínky, který lze v případě nedostatku místa uvést do přílohy každého z listů Dokladu.

33. Při použití Dokladu k propuštění zboží do celního režimu uskladňování v celním skladu se kolonka 20 nevyplňuje.

24. Druh obchodu

34. Do okénka vlevo této kolonky se uvádí jednomístný číselný kód druhu obchodu ze sloupce A seznamu kódů stanovených zvláštním právním předpisem.4) Použijí-li se do levého okénka kódy „4” nebo „5”, do okénka vpravo se uvede příslušný kód ze sloupce B seznamu kódů.

35. Při použití Dokladu k propuštění zboží do celního režimu uskladňování v celním skladu se kolonka 24 nevyplňuje.

35. Hrubá hmotnost (kg)

36. Do této kolonky se uvádí hrubá hmotnost zboží uvedeného v Dokladu nebo celková hrubá hmotnost veškerého zboží deklarovaného pro dovoz v Dokladu a k ní přiložených Doplňkových dokladech. Hrubá hmotnost se zde uvádí v celých kilogramech. Je-li hrubá hmotnost menší než 1 kg, zaokrouhluje se směrem nahoru na 1 kg. Hrubá hmotnost vyšší než 1 kg se zaokrouhluje tak, že se desetinná místa pod 0,5 zaokrouhlují směrem dolů a desetinná místa od 0,5 směrem nahoru. Uvádí se zde maximálně devítimístný údaj. Není dovoleno uvádět zkratku "kg", desetinnou čárku nebo tečku a desetinná místa. Do kolonky 35 Dokladu při dovozu elektrické energie se uvádí číslice „0”.

38. Vlastní hmotnost (kg)

37. Do této kolonky se uvádí vlastní hmotnost příslušné podpoložky zboží uvedené v kolonce 33 Dokladu a Doplňkového dokladu v celých kilogramech. Je-li vlastní hmotnost menší než 1 kg, zaokrouhluje se směrem nahoru na 1 kg. Vlastní hmotnost vyšší než 1 kg se zaokrouhluje tak, že se desetinná místa pod 0,5 zaokrouhlují směrem dolů a desetinná místa od 0,5 směrem nahoru. K jedné podpoložce zboží lze uvést maximálně devítimístný údaj o vlastní hmotnosti. Není dovoleno zde uvádět zkratku "kg", desetinnou čárku nebo tečku a desetinná místa.

38. Vlastní hmotnost je hmotnost zboží bez jakéhokoliv obalu. V případech, kdy je obtížné vlastní hmotnost přesně určit, může celní úřad povolit, aby byl údaj o vlastní hmotnosti nahrazen údajem o čisté hmotnosti. Čistá hmotnost je vlastní hmotnost zboží s komerčním obalem nebo komerčními obaly, které přímo chrání zboží. U radioaktivních látek a elektrické energie se do této kolonky namísto údaje o vlastní hmotnosti vyznačuje číslice „0”.

42. Cena za položku

39. Uvádí se fakturovaná hodnota dovážené podpoložky zboží deklarované v příslušné kolonce 33 Dokladu a Doplňkového dokladu. V případech, kdy se hodnota uvedená na faktuře jednou částkou týká více položek zboží, je nutné ji poměrně nebo odhadem rozdělit tak, aby co nejpřesněji vyjadřovala fakturovanou hodnotu každé deklarované podpoložky zboží zvlášť. U zboží, které není předmětem nákupu, se údaj o fakturované hodnotě stanovuje na základě dokladu o ceně zboží předkládaného při celním řízem (například faktury pro celní účely) nebo se s ohledem na dodací podmínky určí podle fakturované hodnoty stejného nebo podobného zboží dováženého za podobných podmínek.

40. Fakturovaná hodnota se do Dokladu a Doplňkového dokladu uvádí v celých korunách českých zaokrouhleně směrem nahoru, bez desetinné čárky či tečky, bez desetinných míst a v rozsahu maximálně desetimístného čísla.

41. Při propuštění do režimu volného oběhu letadel a plavidel, zařazovaných do čísel 8802, 8901, 8902, 8904, 8905 a 8906 kombinované nomenklatury,6) v souvislosti s ukončením režimu pasivního zušlechťovacího styku, se do kolonky 42 uvádí fakturovaná hodnota za provedenou zpracovatelskou operaci, včetně hodnoty případných přídavků zboží ze třetích zemí.

42. Při dovozu zboží, za které není do zahraničí placeno, ale naopak je za ně od zahraničního dodavatele inkasováno (například při dovozu odpadů), se namísto fakturované hodnoty za položku zboží uvádí do kolonky 42 Dokladu a Doplňkového dokladu číslice „0”.

43. Při použití Dokladu k propuštění zboží do celního režimu uskladňování v celním skladu se kolonka 42 nevyplňuje.

46. Statistická hodnota

44. Do této kolonky se uvádí statistická hodnota dováženého zboží. Jejím základem je fakturovaná cena zboží nebo u zboží, které není prodáváno cena, která by při jeho prodeji fakturována byla, případně cena stejného nebo podobného zboží dováženého za podobných podmínek. Do statistické hodnoty dováženého zboží se zahrnují přímé obchodní náklady, které vznikají v souvislosti s dopravou zboží mimo území České republiky, zejména dopravné a pojistné, bez ohledu na skutečnost jsou-li hrazené kupujícím nebo prodávajícím. Do dovozní statistické hodnoty se nezahrnují daně, dávky, bankovní poplatky a náhrady spojené s dovozem zboží. Pokud je přeprava provedena zdarma nebo je zajišťována prodávajícím, vyčíslí se náklady na přepravu mimo území České republiky ve výši, která by v dané době odpovídala částce za úhradu této části přepravy zajišťované veřejným dopravcem.

45. Při propuštění zboží do režimu volného oběhu v souvislosti s ukončením režimu pasivního zušlechťovacího styku, je statistickou hodnotou součet statistické hodnoty uvedené na vývozním celním prohlášení k propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku a hodnoty zpracovatelských nákladů na zpět dovážené výrobky, včetně hodnoty případně přidaných zahraničních přídavků a přímých obchodních nákladů, které vznikají v souvislosti s dopravou zboží mimo území České republiky.

46. Pro určení statistické hodnoty při propouštění do režimu volného oběhu zpět dovážených letadel a plavidel, která se nacházela v celním režimu pasivního zušlechťovacího styku a jsou zařazována do čísel 8802, 8901, 8902, 8904, 8905 a 8906 kombinované nomenklatury,6) platí ustanovení bodu 45 obdobně.

47. Při dovozu nosičů informací obsahujících data nebo instrukce pro zařízení na zpracování dat (dále jen "programové vybavení") je součástí statistické hodnoty i cena programového vybavení.

48. Pro přepočet ceny vyjádřené v zahraniční měně na koruny české se používá kurz uvedený v kolonce 23 Dokladu. Údaj o statistické hodnotě se uvádí v celých korunách českých, zaokrouhleně vždy směrem nahoru a v rozsahu maximálně desetimístného čísla.

49. Je-li zboží dovezené do režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému propouštěno do některého jiného dovozního celního režimu, uvádí se namísto statistické hodnoty číslice „0”.

50. Při dovozu zboží,za které není do zahraničí placeno, ale naopak je za ně od zahraničního dodavatele inkasováno (například při dovozu odpadů), se namísto statistické hodnoty uvádí číslice „0”.

IV. SEZNAM KÓDŮ KRAJŮ

11 - Hl. město Praha

21 - Středočeský kraj

31 - Jihočeský kraj

32 - Plzeňský kraj

41 - Karlovarský kraj

42 - Ústecký kraj

51 - Liberecký kraj

52 - Královéhradecký kraj

53 - Pardubický kraj

61 - Vysočina

62 - Jihomoravský kraj

71 - Olomoucký kraj72 - Zlínský kraj

81 - Moravskoslezský kraj

1) Příloha č. 37 a 38 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů.

2) Vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží.

3) Příloha č. 37 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93.

4) Příloha č. 38 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93.

5) Nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 ze dne 27. listopadu 2003, o seznamu zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a obchodu mezi členskými státy.

6) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. července 1987 o tarifní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 200/2004 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 200/2004 Sb.

I. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA UVÁDĚNÍ ÚDAJŮ DO VÝKAZŮ PRO INTRASTAT

Způsob vyplnění

1. Údaje se do tiskopisů uvedených v příloze č. 2 (dále jen „Výkaz”) nebo do Dokladu vyplňují psacím strojem, tiskem nebo jinak strojopisem. Vypsat je lze i ručně tiskacím písmem, ne však obyčejnou nebo inkoustovou tužkou. Údaje se vyplňují modrou nebo černou barvou tak, aby byly nesmazatelné a čitelné. Uvádějí se pouze do předepsaných částí a není přípustné je doplňovat jinými údaji, pro které nejsou příslušné části vyhrazeny. Uvedené údaje nesmějí být mazány ani přepisovány. Údaje ze záhlaví tiskopisu se uvádí na každý list Výkazu nebo Dokladu.

Provádění oprav

2. Před předáním Výkazu příslušnému celnímu úřadu lze opravu jednoho nebo více chybných údajů provést pouze přeškrtnutím celého řádku (všech třinácti sloupců), ve kterém je chybný údaj uveden, a případným doplněním úplného nového řádku či řádků se správnými údaji nebo doplněním chybějícího řádku nebo řádků. Jestliže takto prováděnou opravou dojde ke změně počtu řádků s vykázanými údaji nebo ke změně celkového počtu listů Výkazu, je nutné opravit i příslušné údaje v záhlaví dokladu. Oprava nesprávných údajů o sledovaném období, celkovém počtu vyplněných řádků, pořadovém čísle listů a celkovém počtu listů se provádí přeškrtnutím chybných údajů a napsáním nových správných údajů vpravo od vyznačených okének, a to na všech listech. Opravu ostatních údajů v záhlaví Výkazu lze provést pouze zrušením chybného listu a vyhotovením nového se správnými údaji.

3. Opravu chybných údajů ve Výkazu, který byl již předán celnímu úřadu, je možné provést pouze vyhotovením celého nového dokladu se správnými údaji, který se v pravém horním rohu zřetelně označí slovem „OPRAVA”.

4. Opravy nepřesných a chybných údajů ve výkazu pro Intrastat vyhotoveném na tiskopisu Dokladu se provádějí podle ustanovení odstavců 2 a 3 obdobně. Elektronicky lze opravu provést za předpokladu dodržení podmínek předepsaného postupu.

II. ZPŮSOB UVÁDĚNÍ ÚDAJŮ DO VÝKAZŮ PRO INTRASTAT PŘI ODESLÁNÍ ZBOŽÍ

Záhlaví

5. Do prvního řádku se do předtištěných okének vyznačí údaj o sledovaném období, za které jsou ve Výkazu uvedené údaje o odeslání zboží. Vyplňuje se způsobem „rok, rok, měsíc, měsíc” (např. květen 2004 = 0405). Do dalších čtyř předtištěných okének se uvede celkový počet řádků vyplněných ve všech listech předávaného Výkazu. Případně přeškrtnuté řádky z důvodů jejich opravy se do celkového počtu řádků nepočítají. Nevyužitá okénka před uvedeným počtem vyplněných řádků, není-li čtyřciferný, se doplňují nulami (např. „0015”). Do okének za slovem „list” se uvádí pořadové číslo listu předávaného Výkazu a za slovo „z” celkový počet všech listů, z kterých se Výkaz o odeslání zboží za sledované období skládá.

6. Do části s nadpisem „Zpravodajská jednotka” se uvádí do předtištěných okének daňové identifikační číslo přidělené finančním úřadem. Nemá-li zpravodajská jednotka přidělené daňové identifikační číslo, uvede se jiné identifikační číslo přidělené příslušnými orgány pro statistické nebo jiné účely. Pod toto číslo se uvádí název nebo obchodní firma a sídlo právnické osoby nebo příjmení a jméno, popřípadě jména, a adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby, která je zpravodajskou jednotkou. Do dalšího řádku vyhrazeného pro údaje o kontaktní osobě se uvádějí příjmení, jméno, popřípadě jména, a telefonní, faxové anebo e-mailové spojení na fyzickou osobu, která k předanému výkazu může za zpravodajskou jednotku podat vysvětlení.

7. V případě, že za zpravodajskou jednotku Výkaz vyhotovuje anebo předává celnímu úřadu pověřený zástupce, do pravé části záhlaví s nadpisem „Třetí strana” se uvádějí do předtištěných okének údaje o jeho daňovém identifikačním čísle, nemá-li je přiděleno, uvádí se jiné identifikační číslo přidělené příslušnými orgány pro statistické nebo jiné účely. Nemá-li zástupce, který je fyzickou osobou, přiděleno daňové ani jiné identifikační číslo, uvede se jeho rodné nebo jiné obdobné číslo přidělené příslušným orgánem. Do dalšího řádku vyhrazeného pro údaje o kontaktní osobě se uvádějí příjmem, jméno, popřípadě jména, a telefonní, faxové anebo e-mailové spojení na fyzickou osobu, která k předanému Výkazu může za zástupce podat vysvětlení.

8. Do Dokladu se údaje o sledovaném období uvádějí do levého horního rohu kolonky 44, celkový počet vyplněných řádků do kolonky 5, pořadové číslo listu s celkovým počtem listů do kolonky 3, a to obdobně jako je stanoveno v bodu 5.

9. Údaje o zpravodajské jednotce stanovené v bodu 6 se do Dokladu uvádějí v kolonce 2 a údaje o zástupci zpravodajské jednotky se v souladu s ustanovením bodu 7 vypisují do kolonky 8 Dokladu.

Sloupec 1 Výkazu nebo první část zleva kolonky 33 Dokladu

10. Uvádí se osmimístný číselný kód kombinované nomenklatury odeslaného zboží podle Společného celního sazebníku.1)

Sloupec 2 Výkazu

11. Do tohoto sloupce se při odeslání zboží údaje neuvádějí.

Sloupec 3 Výkazu nebo kolonka 17a Dokladu

12. Uvádějí se dvoumístné abecední kódy státu určení odeslaného zboží.2) Státem přijetí je poslední členský stát Společenství, o kterém je v době odeslání známo, že do něj má být zboží v rámci příslušné transakce dodáno a zásilka zboží je do tohoto členského státu přímo adresována.

Sloupec 4 Výkazu nebo kolonka 34b Dokladu

13. Vyznačuje se dvoumístný číselný kód kraje původu v České republice, ve kterém bylo odeslané zboží vyrobeno nebo ve kterém získalo svůj původ. Není-li kraj původu nebo výroby zboží znám, nebo není v České republice, uvede se kód kraje, ze kterého je zboží z České republiky odesíláno. Seznam kódů krajů je stanoven v části IV. přílohy č. 1.

Sloupec 5 Výkazu nebo kolonka 44 Dokladu

14. Do tohoto sloupce a nad tečkované vyznačené okénko v kolonce 44 Dokladu se uvádí fakturovaná hodnota odeslaného zboží v celých korunách českých zaokrouhleně směrem nahoru, bez interpunkčních znamének a bez desetinných míst. Pro přepočet cizí měny na koruny české se používá kurz stanovený pro celní účely.3) Fakturovanou hodnotou se rozumí skutečně placená cena za odeslané zboží, včetně případných přímých obchodních nákladů prodávajícího spojených s dopravou zboží.

15. Není-li vystavena faktura nebo je zboží dodáváno bezplatně, určuje se vykazovaná hodnota zboží tak, jako by se jednalo o jeho prodej, nebo se s ohledem na dodací podmínky určí podle fakturované hodnoty stejného nebo podobného zboží odesílaného za podobných podmínek.

16. Při odesílám' zboží po jeho zušlechtění, opravě nebo údržbě se fakturovaná hodnota skládá z fakturované hodnoty zpracovatelské operace včetně případných přídavků a fakturované hodnoty vykázané při přijetí zboží k zušlechtění, opravě nebo údržbě.

17. Při zpětném odesílání letadel a plavidel, zařazovaných do čísel 8802, 8901, 8902, 8904, 8905 a 8906 kombinované nomenklatury,]) po jejich dočasném přijetí k zušlechtění, opravě nebo údržbě, se jako fakturovaná hodnota odesílaného zboží vykazuje pouze hodnota zpracovatelské operace, zvýšená o hodnotu případných přídavků ze zboží Společenství a hodnotu přímých obchodních nákladů spojených s dopravou zboží, pokud vznikly prodávajícímu.

18. Při odesílání zboží, za které není od odběratele inkasováno, ale naopak je za ně odběrateli placeno (například při odesílání odpadů), se namísto fakturované hodnoty uvádí do sloupce 5 Výkazu nebo do kolonky 44 Dokladu číslice „0”.

19. Při odeslání zboží, které se nacházelo v České republice za účelem finančního leasingu, se do Výkazu uvádí fakturovaná hodnota shodná s tou, která byla vykázána do Výkazu při přijetí předmětného zboží.

20. Obsahuje-li odesílaná zásilka více druhů zboží, které je fakturováno hromadně bez rozdělení na jednotlivé zbožové podpoložky, fakturovaná hodnota pro příslušný řádek Výkazu nebo list Dokladu se určí přiměřeným rozdělením z celkové hodnoty.

Sloupec 6 Výkazu nebo kolonka 46 Dokladu

21. Statistickou hodnotu je nutné uvádět v celých korunách českých zaokrouhleně směrem nahoru, bez interpunkčních znamének a bez desetinných míst. Pro přepočet cizí měny na koruny české se používá kurz stanovený pro celní účely.3) Statistickou hodnotou je fakturovaná hodnota upravená tak, aby zahrnula přímé obchodní náklady spojené s dopravou odesílaného zboží po území České republiky. Ve statistické hodnotě nesmí být zahrnuty přímé obchodní náklady zahraniční, bankovní poplatky a náhrady spojené s odesláním zboží, a to bez ohledu na dodací podmínky. Nelze-li přímé obchodní náklady pro výpočet statistické hodnoty určit přesně, přeprava je prováděna zdarma nebo je zajišťována kupujícím, vyčíslí se náklady na přepravu po území České republiky v kalkulované výši nebo ve výši, která by v dané době odpovídala částce za úhradu této části přepravy zajišťované veřejným dopravcem.

22. Při zpětném odesílání letadel a plavidel, zařazovaných do čísel 8802, 8901, 8902, 8904, 8905 a 8906 kombinované nomenklatury,1) po jejich dočasném přijetí k zušlechtění, opravě nebo údržbě, je statistickou hodnotou součet statistické hodnoty přijatého letadla nebo plavidla a hodnoty zpracovatelské operace, zvýšený o hodnotu případných přídavků ze zboží Společenství a přímé obchodní náklady spojené s dopravou zpět odesílaných letadel nebo plavidel po území České republiky.
23. Při odesílání zboží, za které není od odběratele inkasováno, ale naopak je mu dodavatelem placeno (například při odesílání odpadů), se namísto statistické hodnoty uvádí do sloupce 6 Výkazu nebo do kolonky 46 Dokladu číslice „0”.

Sloupec 7 Výkazu nebo kolonka 38 Dokladu

24. Uvádí se vlastní hmotnost příslušné podpoložky zboží v celých kilogramech. Vlastní hmotnost menší než 1 kg se zaokrouhluje se směrem nahoru na 1 kg. Vlastní hmotnost vyšší než 1 kg se zaokrouhluje tak, že se desetinná místa pod 0,5 zaokrouhlují směrem dolů a desetinná místa od 0,5 směrem nahoru. Údaj se nedoplňuje zkratkou „kg” a nesmí obsahovat desetinnou čárku nebo tečku a desetinná místa.

25. Vlastní hmotnost je hmotnost zboží bez jakéhokoliv obalu. V případech, kdy je obtížné vlastní hmotnost přesně určit, může se údaj o vlastní hmotnosti nahradit údajem o čisté hmotnosti. Čistá hmotnost je vlastní hmotnost zboží s komerčním obalem nebo komerčními obaly, které přímo chrání zboží.

26. Při odesílání podpoložek zboží uvedených ve zvláštním předpisu4) a u radioaktivních látek lze namísto údaje o vlastní hmotnosti uvést číslici „0”.

Sloupec 8 Výkazu nebo kolonka 41 Dokladu

27. Uvádí se množství odeslaného zboží v celé měrné jednotce stanovené zvláštním právním předpisem.5) Případná desetinná místa pod 0,5 se zaokrouhlují směrem dolů a desetinná místa od 0,5 včetně směrem nahoru. Je-li údaj menší než 1 zaokrouhluje se směrem nahoru na 1. Není-li k dané podpoložce zboží ve společném celním sazebníku určen kód měrné jednotky (je nahrazen pomlčkou), uvádí se zde číslice „0”.

Sloupec 9 Výkazu nebo kolonka 24 Dokladu

28. Do levého okénka tohoto sloupce nebo kolonky se uvádí jednomístný číselný kód odpovídající příslušné skupině ze sloupce A seznamu transakcí stanovených zvláštním právním předpisem.6) Použijí-li se do levého okénka kódy „4” nebo „5”, do okénka vpravo se uvede příslušný kód ze sloupce B seznamu transakcí.

Sloupec 10 Výkazu nebo kolonka 20 Dokladu

29. Velkými tiskacími písmeny se uvádí třímístný abecední kód dodací podmínky použité při odeslání zboží. Seznam kódů dodacích podmínek je stanoven zvláštním právním předpisem.7)

Sloupec 11 Výkazu nebo kolonka 25 Dokladu

30. Uvádí se jednomístný číselný kód druhu dopravy podle předpokládaného aktivního dopravního prostředku, ve kterém má odesílané zboží opustit území České republiky. Aktivní dopravní prostředek je ten, který zboží přímo dopravuje nebo ten, který pohání soupravu složenou z více dopravních prostředků. Seznam kódů druhu dopravy je stanoven zvláštním právním předpisem.8)

Sloupec 12 Výkazu nebo kolonka 31 Dokladu

31. Odpovídá-li odesílané zboží popisu uvedenému v seznamu sledovaných druhů zboží v části VI., uvádí se do sloupce 12 Výkazu nebo do pravého horního rohu kolonky 31 Dokladu zvláštní dvoumístný číselný statistický znak, který je sledovanému druhu zboží v tomto seznamu přiřazen.

Sloupec 13 Výkazu nebo kolonka 1 Dokladu

32. Do tohoto sloupce a do první části zleva kolonky 1 Dokladu se uvádí dvoumístný abecední kód, kterým se označují řádky nebo Doklady se zvláštními druhy nebo pohyby zboží nebo se zjednodušeně vykázanými zásilkami zboží malé hodnoty. Způsob vyplnění Výkazu nebo Dokladu a používané kódy jsou uvedeny v části IV. a V.

Údaje pod vyznačenými sloupci Výkazu nebo kolonky 54 Dokladu

33. Za příslušné předtisky se uvede příjmení, jméno a podpis osoby, která odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených ve Výkazu nebo Dokladu a do okének s nadpisem „Datum” nebo k nadpisu „Místo a datum” v kolonce 54 Dokladu se uvede datum vystavení dokladu způsobem „rok, rok, měsíc, měsíc, den, den” (např. 8. červen 2004 = 040608).

II. ZPŮSOB UVÁDĚNÍ ÚDAJŮ DO VÝKAZŮ PRO INTRASTAT PŘI PŘIJETÍ ZBOŽÍ

Záhlaví

34. Použije se ustanovení bodů 5 až 9.

Sloupec 1 Výkazu nebo první část zleva kolonky 33 Dokladu

35. Uvádí se osmimístný číselný kód kombinované nomenklatury podpoložky odesílaného zboží podle společného celního sazebníku.1)

Sloupec 2 Výkazu nebo kolonka 15a Dokladu

36. Dvoumístným abecedním kódem2) se zde vyznačuje stát odeslání přijatého zboží, to je členského státu Společenství odkud bylo zboží do České republiky dopraveno.

Sloupec 3 Výkazu nebo kolonka 34a Dokladu

37. Uvádí se dvoumístný abecední kód státu původu.2) Způsob určení státu původu stanoví zvláštní právní předpis.9)

Sloupec 4 Výkazu nebo kolonka 17b Dokladu

38. Dvoumístným číselným kódem se uvádí údaj o kraji určení přijatého zboží. Jedná se o kraj v České republice, ve kterém má být nebo bylo zboží spotřebováno, postaveno, smontováno, zpracováno, opraveno, udržováno apod. Není-li kraj určení znám, nebo má být mimo Českou republiku, nahradí se kódem kraje v České republice, ve kterém se zboží použilo nebo použije při obchodování, nebo do kterého bylo určeno. Seznam kódů krajů je stanoven v části IV. příloze č. 1.

Sloupec 5 Výkazu nebo kolonka 42 Dokladu

39. Uvádí se fakturovaná hodnota přijatého zboží v celých korunách českých zaokrouhleně směrem nahoru, bez interpunkčních znamének a bez desetinných míst. Pro přepočet cizí měny na koruny české se používá kurz stanovený pro celní účely.3) Fakturovanou hodnotou se rozumí skutečně placená cena za přijaté zboží, včetně případných přímých obchodních nákladů prodávajícího spojených s dopravou zboží.

40. Není-li vystavena faktura nebo je zboží dodáváno bezplatně, určuje se vykazovaná hodnota zboží tak, jako by se jednalo o jeho prodej, nebo se s ohledem na dodací podmínky určí podle fakturované hodnoty stejného nebo podobného zboží přijímaného za podobných podmínek.V případě, že faktura obsahuje hodnotu zboží i služeb, pro stanovení fakturované částky se použije pouze hodnota zboží. Celková hodnota za více druhů zboží se poměrně rozdělí na hodnoty jednotlivých druhů zboží.

41. Při přijetí zboží po jeho zušlechtění, opravě nebo údržbě se do fakturované hodnoty zahrnuje hodnota zpracovatelské operace včetně případných přídavků a fakturovaná hodnota vykázaná při odeslání zboží určeného k zušlechtění, opravě nebo údržbě.

42. Při přijetí letadel a plavidel, zařazovaných do čísel 8802, 8901, 8902, 8904, 8905 a 8906 kombinované nomenklatury,6) která byla dočasně odeslána do jiné členské země za účelem jejich zušlechtění, opravy nebo údržby se do sloupce 5 Výkazu nebo kolonky 42 Dokladu uvádí fakturovaná hodnota za provedenou zpracovatelskou operaci, včetně hodnoty případných přídavků zboží ze třetích zemí.

43. Obsahuje-li přijatá zásilka zboží více jeho druhů a zboží je fakturováno hromadně bez rozdělení na jednotlivé zbožové podpoložky, fakturovaná hodnota pro příslušný řádek Výkazu nebo list Dokladu se určí poměrným rozdělením celkové hodnoty.

44. Při přijetí zboží, za které není odběratelem placeno, ale naopak je za ně od dodavatele inkasováno (například při přijetí odpadů), se namísto fakturované hodnoty uvádí do sloupce 5 Výkazu nebo do kolonky 44 Dokladu číslice „0”.

Sloupec 6 Výkazu nebo kolonka 46 Dokladu

45. Statistickou hodnotu je nutné uvádět v celých korunách českých zaokrouhleně směrem nahoru, bez interpunkčmch znamének a bez desetinných míst. Pro přepočet cizí měny na koruny české se používá kurz stanovený pro celní účely.3) Statistickou hodnotou je fakturovaná hodnota, upravená tak, aby zahrnula přímé obchodní náklady spojené s dopravou přijatého zboží mimo území České republiky. Do statistické hodnoty se nezahrnují přímé obchodní náklady související s dopravou přijímaného zboží v tuzemsku, bankovní poplatky a náhrady spojené s přijetím zboží, a to bez ohledu na dodací podmínky. Nelze-li přímé obchodní náklady pro výpočet statistické hodnoty určit přesně, přeprava je prováděna zdarma nebo je zajišťována prodávajícím, vyčíslí se náklady na přepravu mimo území České republiky v kalkulované výši nebo ve výši, která by v dané době odpovídala částce za úhradu této části přepravy zajišťované veřejným dopravcem.

46. Při přijetí letadel a plavidel, zařazovaných do čísel 8802, 8901, 8902, 8904, 8905 a 8906 kombinované nomenklatury,6) která byla dočasně odeslána do jiné členské země za účelem jejich zušlechtění, opravy nebo údržby je statistickou hodnotou součet statistické hodnoty letadla nebo plavidla odeslaného k pasivnímu zušlechtění a hodnoty zpracovatelské operace, zvýšený o hodnotu případných přídavků ze zboží Společenství a přímé obchodní náklady spojené s dopravou zpět odesílaných letadel nebo plavidel mimo území České republiky.

47. Při přijetí zboží, za které není odběratelem placeno, ale naopak je za ně od dodavatele inkasováno (například při přijetí odpadů), se namísto statistické hodnoty uvádí do sloupce 6 Výkazu nebo do kolonky 46 Dokladu číslice „0”.

Sloupec 7 Výkazu nebo kolonka 38 Dokladu

48. Uvádí se vlastní hmotnost příslušné podpoložky zboží v celých kilogramech. Vlastní hmotnost menší než 1 kg se zaokrouhluje se směrem nahoru na 1 kg. Vlastní hmotnost vyšší než 1 kg se zaokrouhluje tak, že se desetinná místa pod 0,5 zaokrouhlují směrem dolů a desetinná místa od 0,5 směrem nahoru. Údaj se nedoplňuje zkratkou „kg” a nesmí obsahovat desetinnou čárku nebo tečku a desetinná místa.

49. Vlastní hmotnost je hmotnost zboží bez jakéhokoliv obalu. V případech, kdy je obtížné vlastní hmotnost přesně určit, může se údaj o vlastní hmotnosti nahradit údajem o čisté hmotnosti. Čistá hmotnost je vlastní hmotnost zboží s komerčním obalem nebo komerčními obaly, které přímo chrání zboží.

50. Při přijetí podpoložek zboží uvedených ve zvláštním předpisu4) a u radioaktivních látek lze namísto údaje o vlastní hmotnosti uvést číslici „0”.

Sloupec 8 Výkazu nebo kolonka 41 Dokladu

51. Uvádí se množství přijatého zboží v celé měrné jednotce stanovené zvláštním právním předpisem.5) Případná desetinná místa pod 0,5 se zaokrouhlují směrem dolů a desetinná místa od 0,5 včetně směrem nahoru. Je-li údaj menší než 1 zaokrouhluje se směrem nahoru na 1. Není-li k dané podpoložce zboží ve společném celním sazebníku určen kód měrné jednotky (je nahrazen pomlčkou), uvádí se číslice „0”.

Sloupec 9 Výkazu nebo kolonka 24 Dokladu

52. Do levého okénka tohoto sloupce nebo kolonky se uvádí jednomístný číselný kód odpovídající příslušné skupině ze sloupce A seznamu transakcí stanovených zvláštním
právním předpisem.6) Použijí-li se do levého okénka kódy „4” nebo „5”, do okénka vpravo se uvede příslušný kód ze sloupce B seznamu transakcí.

Sloupec 10 Výkazu nebo kolonka 20 Dokladu

53. Velkými tiskacími písmeny se uvádí třímístný abecední kód dodací podmínky použité při přijetí zboží, Seznam kódů dodacích podmínek je stanoven zvláštním právním předpisem.7)

Sloupec 11 Výkazu nebo kolonka 25 Dokladu

54. Uvádí se jednomístný číselný kód druhu dopravy podle použitého aktivního dopravního prostředku, ve kterém při přijetí deklarované zboží vstoupilo na území České republiky. Aktivní dopravní prostředek je ten, který zboží přímo dopravuje nebo ten, který pohání soupravu složenou z více dopravních prostředků. Seznam kódů druhu dopravy je stanoven zvláštním právním předpisem.8)

Sloupec 12 Výkazu nebo kolonka 31 Dokladu

55. Odpovídá-li přijaté zboží popisu uvedenému v seznamu sledovaných druhů zboží v části VI., uvádí se do sloupce 12 Výkazu nebo do pravého horního rohu kolonky 31 Dokladu zvláštní dvoumístný číselný statistický znak, který je sledovanému druhu zboží v tomto seznamu přiřazen.

Sloupec 13 Výkazu nebo kolonka 1 Dokladu

56. Do tohoto sloupce a se do první části zleva kolonky 1 Dokladu uvádí dvoumístný abecední kód, kterým se označují řádky nebo Doklady se zvláštními druhy nebo pohyby zboží nebo se zjednodušeně vykázanými zásilkami zboží malé hodnoty. Způsob vyplnění Výkazu nebo Dokladu a používané kódy jsou uvedeny v části IV. a V.

Údaje pod vyznačenými sloupci Výkazu nebo kolonka 54 Dokladu

57. Za příslušné předtisky se uvede příjmení, jméno a podpis osoby, která odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených ve Výkazu nebo Dokladu a do okének s nadpisem „Datum" nebo k nadpisu „Místo a datum” v kolonce 54 Dokladu se uvede datum vystavení dokladu způsobem „rok, rok, měsíc, měsíc, den, den” (např. 8. červen 2004 = 040608).

III. ZPŮSOB UVÁDĚNÍ ÚDAJŮ DO NEGATIVNÍHO HLÁŠENÍ

58. Uvádění údajů do záhlaví výkazu odpovídá ustanovením bodů 5 až 9 s tím, že předtištěná okénka pro počet řádků se nevyplňují a vpravo na horní okraj Výkazu vedle slov „ODESLÁNÍ" nebo „PŘIJETÍ” nebo do kolonky 2 Dokladu se velkými tiskacími písmeny zřetelně uvede slovo „NEGATIVNÍ”.

59. Prostor ohraničený sloupci 1 až 13 Výkazu se křížem proškrtne a stejným způsobem se proškrtne i prostor odstavců 31 až B ve střední části Dokladu.

60. Za příslušné předtisky na spodním okraji Výkazu nebo do kolonky 54 Dokladu se uvedou údaje podle ustanovení bodu 33 nebo 57.

IV. ZPŮSOB UVÁDĚNÍ ÚDAJŮ U ZÁSILEK MALÉ HODNOTY

61. Při vykazování údajů o zásilkách malé hodnoty pod společným kódem zboží „99500000” se do výkazu pro Intrastat uvádí pouze kód státu určení při odeslání zboží, kód státu odeslání při přijetí zboží2) a fakturovaná hodnota odeslaného nebo přijatého zboží. V příslušném řádku se do sloupce 13 Výkazu nebo do první části zleva kolonky 1 Dokladu uvede kód „MZ”. Ustanovení bodů 5 až 9 a bodu 33 nebo 57 tím nejsou dotčena.

V. ZPŮSOB UVÁDĚNÍ ÚDAJŮ PŘI ZVLÁŠTNÍCH POHYBECH ZBOŽÍ

62. Při uvádění údaiů do výkazů pro Intrastat o přijetí nebo odeslání kompletních průmyslových celků10) je možné na základě povolení Českého statistického úřadu použít zjednodušený způsob zařazování do zbožové nomenklatury v souladu s ustanoveními zvláštního předpisu.11) Při uvedení zbožového kódu do sloupce 1 Výkazu nebo kolonky 33 Dokladu začínajícího číslicemi 9 a 8, se uvádí do sloupce 13 Výkazu nebo do první části zleva kolonky 1 Dokladu velkými tiskacími písmeny dvoumístný abecední kód „ZI”.

63. Zvláštní postup je třeba dodržet při uvádění údajů do výkazu pro Intrastat, jsou-li odesílány nebo přijímány časově rozložené zásilky, to je dílčí zásilky výrobků v rozebraném stavu z obchodních nebo dopravních důvodů, které nelze samostatně ocenit a jejichž odeslání nebo přijetí se neuskuteční v jednom sledovaném období. Do výkazu pro Intrastat se údaje o časově rozložených zásilkách uvádějí souhrnně ve sledovaném období, kdy byla odeslána nebo přijata poslední dílčí zásilka výrobků v rozebraném stavu. Údaje o Časově rozložených zásilkách se v příslušném řádku do sloupce 13 Výkazu nebo do první části zleva kolonky 1 Dokladu označí kódem „ZR”.

64. Při odeslání zboží pro vojenské účely se výkaz pro Intrastat vyplňuje zjednodušeně a uvádějí se do něj pouze údaje o kombinované nomenklatuře zboží, státu určení, statistické hodnotě v Kč, vlastní hmotnosti v kg a množství v doplňkové měrné jednotce. Při přijetí zboží pro vojenské účely se do výkazu pro Intrastat uvádějí pouze údaje o kombinované nomenklatuře zboží,1) státu odeslání, statistické hodnotě v Kč, vlastní hmotnosti v kg a množství v doplňkové měrné jednotce. Tyto údaje o odeslaném nebo přijatém zboží pro vojenské účely se v příslušném řádku do sloupce 13 Výkazu nebo do první části zleva kolonky 1 Dokladu označují kódem „ZV”.

65. Odeslání nebo přijetí zásob a provozního materiálu pro letadla a plavidla12) se do výkazu Intrastatu uvádí pod zvláštními kódy zboží, které se určí podle těchto pravidel:

a) kód 9930 24 00 pro zboží z kapitol 1 až 24 harmonizovaného systému,1)

b) kód 9930 27 00 pro zboží z kapitoly 27 harmonizovaného systému,

c) kód 9930 99 00 pro zboží zařazené v jiných kapitolách.

Stát určení při odeslání zboží a stát odeslání při přijetí zboží se vždy označuje jednotným kódem „QR”. Z dalších údajů se uvádí pouze vlastní hmotnost v kg a statistická hodnota v Kč. Zjednodušené údaje o odeslání nebo přijetí zásob a provozního materiálu pro letadla a plavidla se v příslušném řádku do sloupce 13 Výkazu nebo do první části zleva kolonky 1 Dokladu označují kódem „ZZ”.

66. Při převodu vlastnictví k letadlu, vykazovanému jako odeslání nebo přijetí zboží,13) se do výkazu pro Intrastat uvádí kód kombinované nomenklatury zboží,1) kód členského státu,2) ve kterém je usazena osoba s níž je převod vlastnictví k letadlu prováděn, vlastní hmotnost, množství v doplňkových jednotkách a statistická hodnota zboží. Do sloupce 13 Výkazu nebo do první části zleva kolonky 1 Dokladu se převod vlastnictví k letadlu označí kódem „ZL”.

67. Při převodu vlastnictví k plavidlu, vykazovanému jako odeslání nebo přijetí zboží,13) se do výkazu pro Intrastat uvádí kód kombinované nomenklatury zboží,1) kód členského státu,2) ve kterém je usazena osoba s níž je převod vlastnictví k plavidlu prováděn, množství v doplňkových jednotkách a statistická hodnota zboží. Do sloupce 13 Výkazu nebo do první části zleva kolonky 1 Dokladu se převod vlastnictví k letadlu označí kódem „ZP”.

68. Při odeslání nebo přijetí zařízení nebo vybavení technických zařízení na volném moří14) se do výkazu pro Intrastat uvádějí údaje o kombinované nomenklatuře zboží,1) kód státu přijetí při odeslání zboží a kód státu odeslání při přijetí zboží,2) statistická hodnota v Kč a vlastní hmotnost v kg. V příslušném řádku se do sloupce 13 Výkazu nebo do první části zleva kolonky 1 Dokladu uvede kód „ZT”.

69. Při odeslání nebo přijetí kosmické lodi15) se do výkazu pro Intrastat uvádějí údaje o kombinované nomenklatuře zboží,1) kód partnerského členského státu2) podle ustanovení zvláštního právního předpisu16) statistická hodnota v Kč, vlastní hmotnost v kg a množství odeslaného nebo přijatého zboží v doplňkové měrné jednotce. V příslušném řádku se do sloupce 13 Výkazu nebo do první části zleva kolonky 1 Dokladu uvede kód „ZK”.

70. Při odeslání nebo přijetí odpadů,17) za které není odběratelem placeno, ale naopak je za ně od jejich dodavatele inkasováno, a při kterém jsou do výkazů pro Intrastat vykazovány hodnoty zboží podle ustanovení bodů 18, 23, 44 a 47, se do příslušného řádku v sloupci 13 Výkazu nebo do první části zleva kolonky 1 Dokladu uvádí kód „ZO”.

71. Ustanovení bodů 5 až 9 a bodu 33 nebo 57 při uvádění údajů o zvláštních pohybech zboží nejsou dotčena.

VI. SEZNAM SLEDOVANÝCH DRUHŮ ZBOŽÍ

Kód a název položky kombinované nomenklatury Statistický znak a název sledovaného druhu zboží
Kapitola 27
27101121
Benzin lakový ostatní
10 Benzin jako přísada či plnivo do benzinových paliv pro pohon motorů
20 Benzin jako přísada či plnivo do paliv
(středních a těžkých plynových olejů) pro pohon motorů
90 Benzin ostatní
27101125
Benzin speciální ostatní
10 Benzin jako přísada či plnivo do benzinových paliv pro pohon motorů
20 Benzin jako přísada či plnivo do paliv
(středních a těžkých plynových olejů) pro pohon motorů
90 Benzin ostatní
27101141 10 Benzin motorový,obsah olova do 0,013 g/l,oktanové číslo do 95 bez přísad
20 Benzin motorový,obsah olova do 0,013 g/l,oktanové číslo do 95 s přísadami
27101190
Benzin ostatní
10 Benzin jako přísada či plnivo do benzinových paliv pro pohon motorů
20 Benzin jako přísada či plnivo do paliv
(středních a těžkých plynových olejů) pro pohon motorů
90 Benzin ostatní
27101929
Oleje střední pro jiné účely ostatní
10 Oleje střední pro pohon nebo výrobu směsí paliv pro pohon motorů
20 Oleje střední pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
91 Oleje střední s funkčními přísadami18)
99 Oleje střední ostatní
27101941
Oleje těžké plynové pro jiné účely,
ostatní, obsah síry do 0,05%
30 Oleje těžké plynové pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
51 Oleje těžké plynové pro pohon nebo výrobu směsí paliv pro pohon motorů
91 Oleje těžké plynové s funkčními přísadami18)
99 Oleje těžké plynové ostatní
27101945
Oleje těžké plynové pro jiné účely, ostatní,
obsah síry nad 0,05 ale nepřesahující 0,2%
30 Oleje těžké plynové pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
51 Oleje těžké plynové pro pohon nebo výrobu směsí paliv pro pohon motorů
91 Oleje těžké plynové s funkčními přísadami18)
99 Oleje těžké plynové ostatní
27101949
Oleje těžké plynové pro jiné účely,
ostatní, obsah síry nad 0,2%
30 Oleje těžké plynové pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
51 Oleje těžké plynové pro pohon nebo výrobu směsí paliv pro pohon motorů
91 Oleje těžké plynové s funkčními přísadami18)
99 Oleje těžké plynové ostatní
27101961
Oleje těžké topné pro jiné účely ostatní,
obsah síry do 1 %
11 Oleje těžké topné destilující při 350 st. C v rozmezí 20 % až 85 % pro výrobu tepla
12 Oleje těžké topné jako destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy pro výrobu tepla
90 Oleje těžké topné ostatní
27101963
Oleje těžké topné pro jiné účely ostatní,
obsah síry nad 1 % ale nepřesahující 2 %
11 Oleje těžké topné destilující při 350 st. C v rozmezí 20 % až 85 % pro výrobu tepla
12 Oleje těžké topné jako destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy pro výrobu tepla
90 Oleje těžké topné ostatní
27101965
Oleje těžké topné pro jiné účely ostatní,
obsah síry nad 2 % ale nepřesahující 2,8 %
11 Oleje těžké topné destilující při 350 st. C v rozmezí 20 % až 85 % pro výrobu tepla
12 Oleje těžké topné jako destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy pro výrobu tepla
90 Oleje těžké topné ostatní
27101969
Oleje těžké topné pro jiné účely ostatní,
obsah síry nad 2,8%
11 Oleje těžké topné destilující při 350 st. C v rozmezí 20 % až 85 % pro výrobu tepla
12 Oleje těžké topné jako destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy pro výrobu tepla
90 Oleje těžké topné ostatní
27101981
Motorové oleje, mazací oleje pro kompresory,
mazací oleje pro turbíny
11 Oleje automobilové motorové ostatní
12 Oleje motorové letecké ostatní
20 Oleje motorové ostatní; ne: automobilové, letecké
30 Oleje pro chladící kompresory ostatní
40 Oleje pro plynové a vzduchové kompresory ostatní
50 Oleje turbinové ostatní
90 Oleje pro jiné účely ostatní
27101983
Kapaliny pro hydraulické účely
10 Oleje hydraulické ostatní
90 Kapaliny pro hydraulické účely ostatní
27101985
Bílé oleje, kapalný parafin
10 Oleje bílé technické ostatní
20 Oleje medicinální (paraffinum liquidum) ostatní
27101987
Převodové oleje a oleje pro reduktory
11 Oleje převodové automobilové ostatní
12 Oleje převodové letecké ostatní
20 Oleje převodové průmyslové ostatní
90 Oleje převodové, pro reduktory ostatní
27101991
Oleje používané při obrábění ková,
uvolňování odlitků z forem a antikorozní oleje
10 Oleje pro obrábění kovů ostatní
20 Oleje pro uvolňování odlitků z forem ostatní
30 Oleje antikorozní ostatní
27101993
Elektroizolační oleje
10 Oleje transformátorové ostatní
20 Oleje elektroizolační ostatní
27101999
Ostatní mazací oleje a ostatní oleje
10 Oleje ložiskové ostatní
20 Oleje mazací ostatní pro technologické účely
30 Oleje pro přenos tepla, kalení ostatní
41 Maziva plastická automobilová ostatní obsahující nad 70% minerálních olejů
42 Maziva plastická ostatní obsahující nad 70% minerálních olejů
50 Oleje textilní ostatní
60 Oleje postřikové ostatní
70 Oleje formové ostatní
90 Oleje ostatní
27132000
Petrolejová živice - asfalty
10 Asfalty ropné silniční (pro stavbu silnic a úpravy vozovek)
20 Asfalty ropné stavebně izolační (zálivky, nátěry apod.)
30 Asfalty ropné průmyslové (pro výrobu lepenek, krytin apod.)
40 Asfalty ropné modifikované (speciální, s kopolymery a kopolymery)
90 Živice petrolejové ostatní
27150000
Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu
nebo petrolejové (naftové) živice
10 Asfalt-emulze (smíchaný s vodou a emulgátory)
20 Asfalt-výrobky s rozpustidlem (ředěné asfalty)
90 Směsi živičné na bázi přírodní ropné živice, dehtu,smoly apod. ostatní
Kapitola 29
29091900
Acyklické ethery ostatní
30 Ethyltercbutyleter (ETBE) a pod. k použití jako přísady do benzinů
40 Metyltercbutyleter (MTBE) a pod. k použití jako přísady do benzinů
Kapitola 38
38249099
Směsi metylesterů mastných kyselin
70 Methylestery mastných kyselin (FAME) - např. MEŘO, určené pro pohon motorů
80 Směsi minerál. olejů s methylestery mastných kyselin (FAME)
např. MERO, jejichž hmotnostní podíl je nad 30%, pro pohon

1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. července 1987 o tarifu a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění pozdějších předpisů.

2) Nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 ze dne 27. listopadu 2003, o seznamu zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a obchodu mezi členskými státy.

3) Čl. 169 až 171 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.

4) Příloha II. k nařízení Komise (ES) č. 1901/2000 ze dne 7. září 2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 o statistice obchodu se zbožím mezi členskými státy, ve znění pozdějších předpisů.

5) Čl. 23 k nařízení Komise (ES) č. 1901/2000.

6) Příloha III. k nařízení Komise (ES) č. 1901/2000.

7) Příloha IV. k nařízení Komise (ES) č. 1901/2000.

8) Čl. 29 nařízení Komise (ES) č. 1901/2000.

9) Čl. 23 až 27 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů.

10) Čl. 32 nařízení Komise (ES) č. 1901/2000.

11) Čl. 33 a 34 nařízení Komise (ES) č. 1901/2000.

12) Čl. 38 a 39 nařízení Komise (ES) C. 1901/2000.

13) Čl. 36 a 37 nařízení Komise (ES) č. 1901/2000.

14) Čl. 43 a 44 nařízení Komise (ES) č. 1901/2000.

15) Čl. 45 a 46 nařízení Komise (ES) č. 1901/2000.

16) Čl. 46 nařízení Komise (ES) č. 1901/2000.

17) § 3 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18) Vyhláška č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru