Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 195/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2002 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole, ve znění pozdějších předpisů

Částka 64/2004
Platnost od 23.04.2004
Účinnost od 01.05.2004
Zrušeno k 31.05.2004 (330/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

195

VYHLÁŠKA

ze dne 8. dubna 2004,

kterou se mění vyhláška č. 89/2002 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství po projednání s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem financí a Ministerstvem průmyslu a obchodu stanoví podle § 45 odst. 1 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb. a zákona č. 314/2001 Sb., (dále jen " zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 89/2002 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole, ve znění vyhlášky č. 355/2003 Sb., se mění takto:

1. Úvodní věta včetně poznámky pod čarou č. 1) zní: "Ministerstvo zemědělství po projednání s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem financí a Ministerstvem průmyslu a obchodu stanoví podle § 45 odst. 1 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 314/2001 Sb., (dále jen "zákon") a v souladu s právem Evropských společenství1)

1) Směrnice Komise 92/70/EHS ze dne 30. července 1992, kterou se stanoví podrobná pravidla pro průzkumy prováděné za účelem uznávání chráněných zón ve Společenství.
Směrnice Komise 92/90/EHS ze dne 3. listopadu 1992, kterou se stanoví povinnosti, jimž podléhají producenti a dovozci rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů a kterou se stanoví podrobnosti pro jejich registraci.
Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992, kterou se stanoví určité sjednocení rostlinolékařských pasů užívaných pro přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvnitř Společenství a podrobné postupy pro vydávání těchto rostlinolékařských pasů a podmínky a podrobné postupy pro jejich nahrazování.
Směrnice Komise 93/50/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se určují některé rostliny neuvedené v příloze V části A směrnice Rady 77/93/EHS, jejichž producenti nebo sklady či expediční střediska v produkčních oblastech těchto rostlin musejí být zapsáni do úředního registru.
Směrnice Komise 93/51/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se stanoví pravidla pro přemísťování určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů přes chráněnou zónu a pro přemísťování těchto rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v rámci chráněné zóny, ze které pocházejí.
Směrnice Komise 94/3/ES ze dne 21. ledna 1994, kterou se zavádí postup pro oznamování zadržení zásilky nebo škodlivého organismu pocházejících ze třetích zemí a představujících bezprostřední nebezpečí pro zdraví rostlin.
Směrnice Komise 95/44/ES ze dne 26. července 1995, kterou se stanoví podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd dovážet některé škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I až V směrnice Rady 77/93/EHS do Společenství nebo některých chráněných zón Společenství nebo je na těchto územích přemísťovat.
Směrnice Komise 97/46/ES ze dne 25. července 1997, kterou se mění směrnice 95/44/ES, kterou se stanoví podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd dovážet některé škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I až V směrnice Rady 77/93/EHS do Společenství nebo některých chráněných zón Společenství nebo je na těchto územích přemísťovat.
Směrnice Komise 98/22/ES ze dne 15. října 1998, kterou se stanoví ve Společenství minimální podmínky pro provádění rostlinolékařských kontrol rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, pocházejících ze třetích zemí, na jiných inspekčních místech, než jsou místa určení.
Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivým rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich šíření na území Společenství.
Směrnice Komise 2002/36/ES ze dne 29. dubna 2002, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Rady 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se mění směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivým rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich šíření na území Společenství.
Směrnice Komise 2003/22/ES ze dne 24. března 2003, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2003/47/ES ze dne 6. června, kterou se mění přílohy II, IV a V směrnice Rady 2000/29/EC o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2003/116/ES ze dne 4. prosince 2003, kterou se mění přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o škodlivý organismus Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1) až 6) se označují jako poznámky pod čarou č. 2) až 7).

2. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 89/2002 Sb.

Zásilky původem z jiných než členských států Evropské unie, jejichž dovozci musí být podle § 8 odst. 3 zákona registrováni v úředním registru a které jsou jejich dovozci a dopravci povinni podle § 8 odst. 2 zákona předkládat k rostlinolékařské kontrole a které musejí být podle § 8 odst. 7 zákona při vstupu na území České republiky opatřeny rostlinolékařským osvědčením

1. Rostliny, určené k pěstování, s výjimkou osiva, ale včetně osiva Cruciferae1), Graminae a Trifolium L. původem z Argentiny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaye, rodu Triticum L., Secale spp. a Triticosecale Wittmack, původem z Afgánistánu, Indie, Iráku, Mexika, Nepálu, Pákistánu, Jižní Afriky a USA, Capsicum L., Helianthus annuus L, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.2), Medicago sativa L., Prunus L.3), Rubus L., Oryza L., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. a Phaseolus L.

2. Části rostlin, s výjimkou plodů a osiva, rodů:

- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium ľHérit ex Ait, Phoenix L., Populus L., Quercus L., Solidago L. a řezané květiny z čeledi Orchideaceae,

- jehličnanů (Coniferales),

- Acer saccharum Marsh., původem ze severoamerických zemí,

- Prunus L., původem z neevropských zemí,

- řezané květiny Aster L., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. a Trachelium L., původem z neevropských zemí,

- listové zeleniny Apium graveolens L. a Ocimum L.

1) Vědecké botanické názvy rostlin vycházejí ze Směrnice Rady č. 2000/29/ES.

2) Syn. Lycopersicon esculentum Mill.

3) Mezi rostliny slivoně (Prunus L.) v širším pojetí se zahrnují třešně a višně (Cerasus Duhamel), broskvoně (Persica Mill.), meruňky (Armeniaca Scop.), mandloně (Amygdalus L.) a švestky (Prunus L.) včetně švestky, slivoně, myrobalánu a trnky.

3. Plody

- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců; Momordica L. a Solanum melongena L.

- Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. a Vaccinium L., původem z neevropských zemí.

4. Hlízy Solanum tuberosum L.

5. Samostatná kůra

- jehličnanů (Coniferales);

- Acer saccharum Marsh., Populus L. a Quercus L., s výjimkou Quercus suber L.

6. Dřevo, které

a) pochází zcela nebo z části z níže uvedených řádů, rodů nebo druhů rostlin.

- Castanea Mill.,

- Castanea Mill. a Quercus L., včetně dřeva hraněného, původem ze Severní Ameriky, - Platanus L. včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu,

- jehličnany (Coniferales), s výjimkou Pinus L., původem z neevropských zemí, včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu,

- Pinus L., včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu

- Populus L., původem ze zemí amerického kontinentu,

- Acer saccharum Marsh., včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, původem ze Severní Ameriky,

a

b) je zařazeno do jedné z následujících položek podle přílohy I části II Nařízení č. 2658/87/EHS

CN-kódPoložka
4401 10Palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi apod.)
ex 4401 21Dřevěné štěpky nebo třísky -jehličnaté, původem z neevropských zemí
4401 22Dřevěné štěpky nebo třísky -jiné než jehličnaté
ex 4401 30Zbytky a odpad, neaglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet a podobných tvarech
ex 4403 20Surové dřevo, též odkorněné nebo zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované
-jiné než natírané nebo mořené kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky,
-jehličnaté, původem z neevropských zemí
4403 91Surové dřevo, též odkorněné nebo zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované
-jiné než natírané nebo mořené kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky,
-dubové (Quercus spp.)
4403 99Surové dřevo, též odkorněné nebo zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované
-jiné než natírané nebo mořené kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky,
-jiné než jehličnaté, dubové (Quercus spp.) nebo bukové (Fagus spp.)
ex 4404 10Štípané tyče, dřevěné kůly a kolíky, zašpičatělé, podélně nerozřezané
-jehličnaté, původem z neevropských zemí
ex 4404 20Štípané tyče, dřevěné kůly a kolíky, zašpičatělé, podélně nerozřezané -jiné než jehličnaté
4406 10Dřevěné železniční a podobné pražce
- neimpregnované
ex 4407 10Dřevo rozřezané nebo štípané podélně nebo na kusy, loupané, jiné než hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce přesahující 6 mm, (zejména trámy, fošny, krajinky, prkna, latě)
- jehličnaté, původem z neevropských zemí
ex 4407 91Dřevo rozřezané nebo štípané podélně nebo na kusy, loupané, jiné než hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce přesahující 6 mm, (zejména trámy, fošny, krajinky, prkna, latě)
- dubové (Quercus spp.)
ex 4407 99Dřevo rozřezané nebo štípané podélně nebo na kusy loupané, jiné než hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce přesahující 6 mm, (zejména trámy, fošny, krajinky, prkna, latě)
-jiné než jehličnaté, dubové (Quercus spp.), bukové (Fagus spp.) nebo z druhů tropického dřeva
ex 4415 10Bedny, bedničky, klece, bubny a podobné dřevěné obaly, kabelové bubny, původem z neevropských zemí
ex 4415 20Jednoduché palety, skříňové palety a jiné nakládací plošiny, nástavné rámy palet, původem z neevropských zemi
ex 4416 00Sudy, kádě, škopky a jiné bednářské výrobky a jejich části, včetně dužin
-dubové (Quercus spp.)

Palety a skříňové palety (CN-kód ex 4415 20) nemusí být opatřeny rostlinolékařským osvědčením, splňují-li normy stanovené pro UIC-palety a jsou-li náležitě označeny.

Palety a skříňové palety (kód KN ex 4415 20) jsou rovněž osvobozeny od rostlinolékařské kontroly, pokud odpovídají normám pro „palety UIC“ a jsou takto označeny

7. Zemina a jiné pěstební substráty

7.1. tvořené zcela nebo částečně zeminou nebo pevnou organickou hmotou jako jsou části rostlin, humus včetně rašeliny nebo kůry, s výjimkou čisté rašeliny

7.2. Zemina a pěstební substrát ulpělé na rostlinách nebo s nimi spojené, tvořené zcela nebo zčásti materiálem uvedeným v písmenu a) nebo tvořené částečně jakoukoliv pevnou anorganickou hmotou, určené k udržení vitality rostlin původem z:

- Turecka,

- Běloruska, Gruzie, Moldávie, Ruska, Ukrajiny,

- neevropských zemí s výjimkou Alžírska, Egypta, Izraele, Libye, Maroka a Tuniska.

8. Zrno Triticum L., Secale spp. a x Triticosecale Wittmack, původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, Mexika, Nepálu, Pákistánu, Jižní Afriky a USA.“

3. Příloha č. 6 zní:

"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 89/2002 Sb.

Vzor rostlinolékařského osvědčení
Vzor rostlinolékařského osvědčení

4. Příloha č. 7 zní:

"Příloha č. 7 k vyhlášce č. 89/2002 Sb.

Vzor rostlinolékařského osvědčení pro reexport
Vzor rostlinolékařského osvědčení pro reexport

5. Příloha č. 8 zní:

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 89/2002 Sb.

Karanténní škodlivé organismy, jejichž dovoz a průvoz a dovoz a průvoz zásilek s jejich výskytem je podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona zakázán a po jejichž zjištění výskytu nebo podezření z výskytu se nařizují mimořádná rostlinolékařská opatření podle § 15 zákona

Oddíl I

Škodlivé organismy, které se nevyskytují na území Evropských Společenství a které jsou nebezpečné pro celé území Evropských Společenství

a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje

1. Acleris spp. (neevropské)

2. Amauromyza maculosa (Malloch)

3. Anomala orientalis Waterhouse

4. Anoplophora chinensis (Forster)

4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

5. Anoplophora malasiaca (Thomson)

6. Arrhenodes minutus Drury

7. Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace), jako přenašeč virů, kterými jsou:

a) Bean golden mosaic virus (begomovirus)

b) Cowpea mild mottle virus (carlavirus)

c) Lettuce infectious yellows virus (closterovirus)

d) Pepper mild tigré virus (begomovirus)

e) Squash leaf curl virus (begomovirus)

f) Euphorbia mosaic virus (begomovirus)

g) Florida tomato virus /syn. = Tomato mottle begomovirus/

8. Cicadellidae (neevropské), přenášející Pierce's disease (působenou bakterií Xylella fastidiosa Wells et al.), kterými jsou:

a) Carneocephala fulgida Nottingham

b) Draeculacephala minerva Ball

c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

9. Choristoneura spp. (neevropské)

10. Conotrachelus nenuphar (Herbst)

Dendrolimus sibiricus (Tschetverikov) [PŘÍSTUPOVÁ SMLOUVA]

10.1 Diabrotica barberi Smith & Lawrence

10.2 Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

10.3 Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

10.4 Diabrotica virgifera Le Conte

11. Heliothis zea (Boddie) /syn. = Helicoverpa zea (Boddie)/

11.1 Hirschmanniella spp., kromě Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey

12. Liriomyza sativae Blanchard

13. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen

14. Monochamus spp. (neevropské)

15. Myndus crudus Van Duzee

16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen

16.1. Naupactus leucoloma Boheman 17. Premnotrypes spp. (neevropské)

18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

20. Scaphoideus luteolus Van Duzee

21. Spodoptera eridania (Cramer)

22. Spodoptera frugiperda (Smith)

23. Spodoptera litura (Fabricius)

24. Thrips palmi Karny

25. Tephritidae (neevropské), kterými jsou:

a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

b) Anastrepha ludens (Loew)

c) Anastrepha obliqua (Macquart)

d) Anastrepha suspensa (Loew)

e) Dacus ciliatus Loew

f) Dacus cucurbitae Coquillett /syn. = Bactrocera cucurbitae (Coquillett)/

g) Dacus dorsalis Hendel/syn. = Bactrocera dorsalis (Hendel)/

h) Dacus tryoni (Froggatt) /syn. = Bactrocera tryoni (Froggatt)/

i) Dacus tsuneonis Miyake /syn. = Bactrocera tsuneonis (Miyake)/

j) Dacus zonatus (Saunders) /syn. = Bactrocera zonata (Saunders)/

k) Epochra canadensis (Loew) /syn. = Euphranta canadensis (Loew)/

l) Pardalaspis cyanescens Bezzi /syn. = Trirhithromyia cyanescens (Bezzi)/

m) Pardalaspis quinaria Bezzi /syn. = Ceratitis quinaria (Bezzi)/

n) Pterandrus rosa (Karsch) /syn. = Ceratitis rosa Karsch/

o) Rhacochlaena japonica Ito /syn. = Euphranta japonica (Ito)/

p) Rhagoletis cingulata (Loew)

q) Rhagoletis completa Cresson

r) Rhagoletis fausta (Östen - Sacken)

s) Rhagoletis indifferens Curran

t) Rhagoletis mendax Curran

u) Rhagoletis pomonella (Walsh)

v) Rhagoletis ribicola Doane

w) Rhagoletis suavis (Loew)

26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neevropské populace)

27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve - Zacheo

b) Bakterie

1. Xylella fastidiosa (Well et Raju)

c) Houby

1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

3. Cronartium spp. (neevropské)

4. Endocronartium spp. (neevropské)

5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito /syn. = Botryosphaeria laricina (K.Sawada) Y. Zhong/

6. Gymnosporangium spp. (neevropské)

7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar/syn. = Phellinus weirii (Murrill) R.L.Gilbertson/

8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis

9. Monilinia fructicola (Winter) Honey

10. Mycosphaerella laricis-leptolepidis Ito et al.

11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

12. Phoma andina Turkensteen

13. Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema

15. Thecaphora solani Barrus 15.1 Tilletia indica Mitra

16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers /syn.= Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert/

d) Viry a virům podobné organismy

1. Elm phloem necrosis mycoplasm /syn. = Elm yellows phytoplasma/

2. Viry a virům podobné organismy bramboru, kterými jsou:

a) Andean potato latent virus (Potato Andean latent tymovirus)

b) Andean potato mottle virus (Potato Andean mottle comovirus)

c) Arracacha virus B, oca strain

d) Potato black ringspot virus (nepovirus)

e) Potato spindle tuber viroid

d) Potato virus T (Potato T trichovirus)

g) neevropské kmeny virů bramboru A, M, S, V, X a Y (včetně YO, Yn a Yc) a Potato leaf roll virus (luteovirus)

3. Tobacco ringspot virus (nepovirus)

4. Tomato ringspot virus (nepovirus)

5. Viry a virům podobné organismy na Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L., např.:

a) Blueberry leaf mottle virus (nepovirus)

b) Cherry rasp leaf virus (americký) (nepovirus)

c) Peach mosaic virus (americký) (Peach latent mosaic pelamoviroid)

d) Peach phony rickettsia

e) Peach rosette mosaic virus (nepovirus)

f) Peach rosette mycoplasm (phytoplasma)

g) Peach X - disease mycoplasm (phytoplasma)

h) Peach yellows mycoplasm (phytoplasma)

i) Plum line pattern virus (americký) (ilarvirus)

j) Raspberry leaf curl virus (americký) (luteovirus)

k) Strawberry latent “C“ virus (rhabdovirus)

l) Strawberry vein banding virus (caulimovirus)

m) Strawberry witches' broom mycoplasm (phytoplasma)

n) neevropské viry a virům podobné organismy vyskytující se na Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L.

6. Viry přenášené molicí Bemisia tabaci Genn., např.:

a) Bean golden mosaic virus (begomovirus)

b) Cowpea mild mottle virus (carlavirus)

c) Lettuce infectious yellows virus (closterovirus)

d) Pepper mild tigré virus (begomovirus)

e) Squash leaf curl virus (begomovirus)

f) Euphorbia mosaic virus (begomovirus)

g) Florida tomato virus /syn. = Tomato mottle begomovirus/

e) Parazitické rostliny

1. Arceuthobium spp. (neevropské)

Oddíl II

Škodlivé organismy, které se vyskytují na území Evropských Společenství a jsou nebezpečné pro celé území Evropských Společenství

a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje

1. Globodera pallida (Stone) Behrens

2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

3. Heliothis armigera (Hübner) /syn. = Helicoverpa armigera (Hübner)/

6.1 Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (veškeré populace)

6.2 Meloidogyne fallax Karssen

7. Opogona sacchari (Bojer)

8. Popillia japonica Newman

8.1 Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi

9. Spodoptera littoralis (Boisduval)

b) Bakterie

1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

2. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./

c) Houby

1. Melampsora medusae Thümen

2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

d) Viry a virům podobné organismy

1. Apple proliferation mycoplasm (phytoplasma)

2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm /syn. = European stonefruit yellows phytoplasma/

3. Pear decline mycoplasm (phytoplasma) “

6. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 89/2002 Sb.

Zásilky, které je podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona zakázáno dovážet a provážet vyskytují-li se v nich karanténní škodlivé organismy na určitých rostlinách nebo rostlinných produktech a karanténní škodlivé organismy, po jejichž zjištění výskytu nebo podezření z výskytu se nařizují mimořádná rostlinolékařská opatření podle § 15 zákona

Oddíl I

Škodlivé organismy, které se nevyskytují na území Evropských Společenství a jsou nebezpečné pro celé území Evropských Společenství

a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje

DruhRostliny, rostlinné produkty
1. Aculops fuchsiae KeiferRostliny Fuchsia L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
2. Aleurocanthus spp.Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
3. Anthonomus bisignifer SchenklingRostliny Fragaria L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
4. Anthonomus signatus SayRostliny Fragaria L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
5. Aonidiella citrina (Coquillett)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
6. Aphelenchoides besseyi ChristieOsivo Oryza spp.
7. Aschistonyx eppoi InouyeRostliny Juniperus L., s výjimkou plodů a osiva, původem z neevropských zemí
8. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.Rostliny Abies Mill., Cedrus Trew., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. a Tsuga Carr., s výjimkou plodů a osiva; dřevo jehličnanů (Coniferales), původem z neevropských zemí
9. Carposina niponensis (Walsingham)Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., s výjimkou osiva, původem z neevropských zemí
10. Diaphorina citri KuwayanaRostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, a Murray a Konig, s výjimkou plodů a osiva
11. Enarmonia packardi (Zeller) /syn. = Cydia packardi (Zeller)/Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., s výjimkou osiva, původem z neevropských zemí
12. Enarmonia prunivora Walsh /syn. = Cydia prunivora (Walsh)/Rostliny Crataegus L., Malus Mill., Photinia Lindl., Prunus L. a Rosa L., určené k pěstování, s výjimkou osiva, a plody Malus Mill. a Prunus L., původem z neevropských zemí
13. Eotetranychus lewisi (McGregor)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
14. Grapholita inopinata Heinrich /syn. = Cydia inopinata (Heinrich)/Rostliny Cydonia Mill., Mallus Mill., Prunus L. a Pyrus L., s výjimkou osiva, původem z neevropských zemí
15. Hishimonus phycitis (Distant)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
16. Leucaspis japonica Ckll. /syn. = Lopholeucaspis japonica Cockerell/Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
17. Listronotus bonariensis (Kuschel)Osivo Cruciferae, Graminae a Trifolium L., původem z Argentiny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaye
18. Margarodes, neevropské druhy jakoRostliny Vitis L., s výjimkou plodů a osiva
 a) Margarodes vitis (Philippi)
b) Margarodes vredendalensis de Klerk
c) Margarodes prieskaensis (Jakubski)
19. Numonia pyrivorella (Matsumura)Rostliny Pyrus L., s výjimkou osiva, původem z neevropských zemí
20. Oligonychus perditus Pritchard et BakerRostliny Juniperus L., s výjimkou plodů a osiva, původem z neevropských zemí
21. Pissodes spp.(neevropské druhy)Rostliny jehličnanů (Coniferales), s výjimkou plodů a osiva, dřevo jehličnanů (Coniferales) s kůrou a samostatná kůra jehličnanů (Coniferales), původem z neevropských zemí
22. Radopholus citrophilus Huettel Dickson et KaplanRostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva, a rostliny Araceae, Marantaceae Musaceae, Persea Gaertn., Strelitziaceae, s kořeny nebo s ulpělým či připojeným pěstebním substrátem
23. Saisettia nigra (Nietner) /syn. = Parasaissetia nigra (Nietner)/Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
24. Scirtothrips aurantii FaureRostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou osiva
25. Scirtothrips dorsalis HoodRostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
26. Scirtothrips citri (Moulton)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou osiva
27. Scolytidae spp. (neevropské druhy)Rostliny jehličnanů (Coniferales), vyšší než 3 m, s výjimkou plodů a osiva, dřevo jehličnanů (Coniferales) s kůrou a samostatná kůra (Coniferales), původem z neevropských zemí
28. Tachypterellus quadrigibbus Say /syn. = Anthonomus quadrigibbus Say/Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., s výjimkou osiva, původem z neevropských zemí
29. Toxoptera citricida (Kirkaldy)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
30. Trioza erytreae Del GuercioRostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci a Clausena Burm.f., s výjimkou plodů a osiva
31. Unaspis citri (Comstock)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva

b) Bakterie

DruhRostliny, rostlinné produkty
1. Citrus greening bacteriumRostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
2. Citrus variegated chlorosis /syn.= Xylella fastidiosa Wells et al./Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
3. Erwinia stewartii (Smith) Dye /syn. = Pantoea stewartu pv. stewartii (Smith) Mergaert et al./Osivo Zea mays L.
4. Xanthomonas campestris (všechny kmeny patogenní pro Citrus)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou osiva
5. Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye a pv. oryzicola (Fang et al.) Dye /syn. = Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. and pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al./Osivo Oryza L.

c) Houby

DruhRostliny, rostlinné produkty
1. Alternaria alternata (Fr.) Keissler (neevropské patogenní kultury)Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L., určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem z neevropských zemí
1.1. Anisogramma anomala (Peck) E. MüllerRostliny Corylus L. určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem z Kanady a Spojených států amerických.
2. Apiosporina morbosa (Schwein.) von ArxRostliny Prunus L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
3. Atropellis spp.Rostliny Pinus L., s výjimkou plodů a osiva, samostatná kůra a dřevo Pinus L.
4. Ceratocystis coerulescens_(Münch) Bakshi /syn. = Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau/Rostliny Acer saccharum Marsh., s výjimkou plodů a osiva, původem ze zemí Severní Ameriky, dřevo Acer saccharum Mars., včetně dřeva hraněného (zbaveného přirozeně zaobleného povrchu), původem ze zemí Severní Ameriky
5. Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu) Deighton /syn. = Mycosphaerella gibsonii H.C. Evans/Rostliny Pinus L., s výjimkou plodů a osiva, a dřevo Pinus L.
6. Cercospora angolensis Carv. et Mendes /syn. = Phaeoramularia angolensis (T.Carvalho & O.Mendes) P.M.Kirk/Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou osiva
7. Ciborinia camelliae KohnRostliny Camellia L., určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem z neevropských zemí
8. Diaporthe vaccinii ShearRostliny Vaccinium L., určené k pěstování, s výjimkou osiva
9. Elsinoe spp. (Bitancourt et Jenkins) MendesRostliny Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva, a rostliny Citrus L. a jejich kříženci, s výjimkou osiva a plodů, ale kromě plodů Citrus reticulata Blanco a Citrus sinensis (L.) Osbeck, původem z Jižní Ameriky
10. Fusarium oxysporum Schlechtendahl f.sp. albedinis (Killian et Maire) GordonRostliny Phoenix L., s výjimkou plodů a osiva
11. Guignardia citricarpa Kiely (všechny kmeny patogenní pro Citrus)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou osiva
12. Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto /syn. = Botryosphaeria berengeriana de Notaris f.sp. piricola (Nose) Koganezawa et Sakuma/Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., s výjimkou osiva, původem z neevropských zemí
13. Puccinia pittieriana HenningsRostliny Solanaceae, s výjimkou plodů a osiva
14. Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers /syn. = Mycosphaerella dearnessii M.E.Barr/Rostliny Pinus L., s výjimkou plodů a osiva
15. Venturia nashicola Tanaka et YamamotoRostliny Pyrus L. určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem z neevropských zemí

d) Viry a virům podobné organismy

DruhRostliny, rostlinné produkty
1. Beet curly top virus (neevropské kmeny) (hybrigeminivirus)Rostliny Beta vulgaris L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
2. Black raspberry latent virus (ilarvirus)Rostliny Rubus L. určené k pěstování
3. Blight and Blight - like (spála a spále podobné onemocněníRostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
4. Cadang - Cadang viroid (Coconut cadang-cadang viroid)Rostliny Palmae určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem z neevropských zemí
5. Cherry leaf roll virus (nepovirus)Rostliny Rubus L. určené k pěstování
6. Citrus mosaic virus (badnavirus)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
7. Citrus tristeza virus (neevropské kmeny) (closterovirus)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
8. Leprosis (Citrus leprosis rhabdovirus)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
9. Little cherry pathogen (neevropské kmeny) (Cherry little cherry virus)Rostliny Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum., a kříženci a jejich kultivary, určené k pěstování, s výjimkou osiva
10. Naturally spreading psorosis (Citrus ringspot virus)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
11. Palm lethal yellowing mycoplasm (phytoplasma)Rostliny Palmae určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem z neevropských zemí
12. Prunus necrotic ringspot virus (ilarvirus)Rostliny Rubus L. určené k pěstování
13. Satsuma dwarf virus (nepovirus)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
14. Tatter leaf virus (Citrus tatter leaf capillovirus)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
15. Witches' broom (MLO) (Lime witches' broom)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva

Oddíl II

Škodlivé organismy, které se vyskytují na území Evropských Společenství a které jsou pro celé území Evropských Společenství nebezpečné

a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje

DruhRostliny, rostlinné zboží
1. Aphelenchoides besseyi ChristieRostliny Fragaria L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) /syn. = Viteus vitifoliae (Fitch)/Rostliny Vitis L., s výjimkou plodů a osiva
3. Ditylenchus destructor ThorneCibule, hlízy a oddenky květin druhů Crocus L., minikultivarů Gladiolus Tourn. ex L. a jejich kříženců, jako např. Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Tigridia Juss., Tulipa L., určené k pěstování, a hlízy brambor (Solanum tuberosum L.) určené k pěstování
4. Ditylenchus dipsaci (Kühn) FilipjevOsivo a cibule Allium ascalonicum L., Allium cepa L. a Allium schoenoprasum L., určené k pěstování, a rostliny Allium porrum L, určené k pěstování, hlízy, oddenky a cibule Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston “Golden Yellow“, Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L, Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., určené k pěstování, a osivo Medicago sativa L.
5. Circulifer haematoceps (Mulsant & Ray) /syn. = Neoaliturus haematoceps (Mulsant &Rey)/Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
6. Circulifer tenellus (Baker)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
6.1. Eutetranychus orientalis (Klein)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
7. Radopholus similis (Cobb) ThorneRostliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea Gaertn., Strelitziaceae, s kořeny nebo s pěstebním substrátem připojeným nebo ulpělým
8. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)Řezané květiny, listová zelenina druhu Apium graveolens L. a byliny určené k pěstování, s výjimkou:
- cibulí,
- hlíz, rostlin čeledi Graminae,
- oddenků,
- osiva.
9. Liriomyza trifolii (Burgess)Řezané květiny, listová zelenina druhu Apium graveolens L. a byliny určené k pěstování, s výjimkou:
- cibulí,
- hlíz, rostlin čeledi Graminae,
- oddenků,
- osiva.“

b) Bakterie

DruhRostliny, rostlinné zboží
1. Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch) Davis et alOsivo Medicago sativa L.
2. Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.Rostliny Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., určené k pěstování
3. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.Rostliny Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. and Sorbus L., určené k pěstování, s výjimkou osiva
4. Erwinia chrysanthemi pv.dianthicola (Hellmers) DickeyRostliny Dianthus L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
5. Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder /syn.= Burkholderia caryophylli (Burkholder) Yabuuchi et al./Rostliny Dianthus L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
6. Pseudomonas syringae pv.persicae (Prunier et al.) Young et al.Rostliny Prunus persica (L.) Batsch a Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim, určené k pěstování, s výjimkou osiva
7. Xanthomonas campestris pv.phaseoli (Smith) Dye /syn. = Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al./Osivo Phaseolus L.
8. Xanthomonas campestris pv.pruni (Smith) Dye /syn. = Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al./Rostliny Prunus L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
9. Xanthomonas campestris pv.vesicatoria (Doidge) Dye /syn. = Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al./Rostliny Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. a Capsicum L., určené k pěstování
10. Xanthomonas fragariae Kennedy et KingRostliny Fragaria L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
11. Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.Rostliny Vitis L., s výjimkou plodů a osiva

c) Houby

DruhRostliny, rostlinné zboží
1. Ceratocystis fimbriata Ellis et Halsted f.sp. platani WalterRostliny Platanus L. určené k pěstování, s výjimkou osiva, a dřevo Platanus L. včetně dřeva hraněného (zbaveného přirozeně zaobleného povrchu)
2. Colletotrichum acutatum SimmondsRostliny Fragaria L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
3. Cryphonectria parasitica (Murrill) BarrRostliny Castanea Mill. a Quercus L., určené k pěstování, s výjimkou osiva, dřevo a samostatná kůra Castanea Mill.
4. Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) von ArxRostliny Dendranthema (DC) Des Moul. určené k pěstování, s výjimkou osiva
5. Phialophora cinerescens (Wollenweber) van BeymaRostliny Dianthus L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
6. Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili /syn. = Deuterophoma tracheiphila Petri/Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou osiva
7. Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae Wilcox et DuncanRostliny Fragaria L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
8. Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese et de ToniOsivoHelianthus annuus L.
9. Puccinia horiana HenningsRostliny Dendranthema (DC) Des Moul. určené k pěstování, s výjimkou osiva
10. Scirrhia pini Funk et Parker /syn. Mycosphaerella pini E.Rostrup/Rostliny Pinus L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
11. Verticillium albo-atrum Reinke et BertholdRostliny Humulus lupulus L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
12. Verticillium dahliae KlebahnRostliny Humulus lupulus L. určené k pěstování, s výjimkou osiva

d) Viry a virům podobné organismy

DruhRostliny, rostlinné zboží
1. Arabis mosaic virus (nepovirus)Rostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k pěstování, s výjimkou osiva
2. Beet leaf curl virus (rhabdovirus)Rostliny Beta vulgaris L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
3. Chrysanthemum stunt viroidRostliny Dendranthema (DC) Des Moul. určené k pěstování, s výjimkou osiva
4. Citrus tristeza virus (evropské kmeny) (closterovirus)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
5. Citrus vein enation woody gall (Citrus vein enation virus)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
6. Grapevine flavescense dorée MLO (phytoplasma)Rostliny Vitis L., s výjimkou plodů a osiva
7. Plum pox virus (potyvirus)Rostliny Prunus L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
8. Potato stolbur mycoplasm (phytoplasma)Rostliny Solanaceae určené k pěstování, s výjimkou osiva
9. Raspberry ringspot virus (nepovirus)Rostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k pěstování, s výjimkou osiva
10. Spiroplasma citri Saglio et al.Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
11. Strawberry crinkle virus (cytorhabdovirus)Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
12. Strawberry latent ringspot virus (nepovirus)Rostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k pěstování, s výjimkou osiva
13. Strawberry mild yellow edge virus (disease)Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
14. Tomato black ring virus (nepovirus)Rostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k pěstování, s výjimkou osiva
15. Tomato spotted wilt virusRostliny Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., všechny variety novoguinejských hybridů Impatiens L., Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Nicotiana tabacum L., u kterých je zřejmé, že jsou určeny k dalšímu pěstování tabáku pro průmyslové zpracování, Solanum melongena L., Solanum tuberosum L., určené k pěstování, s výjimkou osiva
16. Tomato yellow leaf curl virus (bigeminivirus)Rostliny Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. určené k pěstování, s výjimkou osiva“

7. Příloha č. 10 zní:

„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 89/2002 Sb.

Zásilky, které je podle § 11 odst. 1 písm. c) zákona zakázáno dovážet a provážet z určitých zemí

ZásilkyZemě původu
1. Rostliny Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. a Tsuga Carr., s výjimkou plodů a osivaneevropské země
2. Rostliny Castanea Mill. a Quercus L. s listy, s výjimkou plodů a osivaneevropské země
3. Rostliny Populus L. s listy, s výjimkou plodů a osivaseveroamerické země
4. Samostatná kůra konifer (Comferales)neevropské země
5. Samostatná kůra Castanea Mill.jiné země než členské státy Evropské unie
6. Samostatná kůra Quercus L., s výjimkou kůry Quercus suber L.severoamerické země
7. Samostatná kůra Acer saccharum Marsh.severoamerické země
8. Samostatná kůra Populus L.země amerického kontinentu
9. Rostliny Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Crataegus L., Malus Mill., Photinia Lindl., Prunus L., Pyrus L. a Rosa L., určené k pěstování, s výjimkou rostlin ve vegetačním klidu, prostých listů, květů a plodůneevropské země
9.1. Rostliny Photinia Lindl. určené k pěstování, s výjimkou rostlin ve vegetačním klidu, prostých listů, květů a plodůUSA, Čína, Japonsko, Jižní Korea a Korejská lidově demokratická republika
10. Hlízy Solanum tuberosum L., sadbové bramboryjiné země než členské státy Evropské unie s výjimkou Švýcarska
11. Rostliny stolonotvorných a hlízotvorných druhů Solanum L. nebo jejich kříženců, určených k pěstování, s výjimkou hlíz Solanum tuberosum L., uvedených v bodě 10. této přílohyjiné země než členské státy Evropské unie
12. Hlízy Solanum tuberosum L. a jejich kříženců, s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodech 10. a 11. této přílohyKromě zvláštních požadavků, které se vztahují ke hlízám brambor a které jsou uvedeny v příloze č. 11, část A, Oddíl I, jiné země než členské státy Evropské unie s výjimkou Alžíru, Egypta, Izraele, Libye, Maroka, Sýrie, Švýcarska, Tuniska a Turecka a s výjimkou evropských zemí, které jsou uznány za prosté Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. podle zvláštního předpisu Společenství nebo jejichž opatření jsou shledána ekvivalentními opatřením EU v boji proti Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al podle zvláštního předpisu Společenství.
13. Rostliny Solanaceae, určené k pěstování, s výjimkou osiva, a s výjimkou případů uvedených v bodech 10., 11. nebo 12. této přílohyjiné země než členské státy Evropské unie, s výjimkou evropských a středozemních zemí
14. Půda a pěstební substráty tvořené zcela nebo z části zeminou nebo pevným organickými částicemi jako jsou části rostlin, humus včetně rašeliny nebo kůry, s výjimkou těch, které jsou složeny výhradně z rašelinyTurecko, Bělorusko, Moldávie, Rusko, Ukrajina a jiné země než členské státy Evropské unie nepřináležející ke kontinentální Evropě, s výjimkou Egypta, Izraele, Libye, Maroka a Tuniska
15. Rostliny Vitis L., s výjimkou plodůjiné země než členské státy Evropské unie
16. Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osivajiné země než členské státy Evropské unie
17. Rostliny Phoenix L., s výjimkou plodů a osivaAlžírsko, Maroko
18. Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L. a jejich kříženci a Fragaria L., určené k pěstování, s výjimkou osivaKromě zákazů,vyplývajících z bodu 9. této přílohy, Austrálie, Kanada, Nový Zéland, kontinentální státy USA a neevropské země, s výjimkou středozemních zemí
19. Rostliny čeledi Graminae, s výjimkou okrasných vytrvalých trav podčeledi Bambusoideae, Panicoideae a rodů Buchloe Engelm., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adans., Cortaderia Stapf., Glyceria R. Brown, Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix Moench, Molinia Shrank, Phalaris L., Shibataea Mak. ex Nak., Spartina Schreb., Stipa L. a Uniola L., určené k pěstování, s výjimkou osivajiné země než členské státy Evropské unie, s výjimkou zemí evropských a středozemních“

8. Příloha č. 11 zní:

„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 89/2002 Sb.

Zásilky původem z jiných než členských států Evropské unie, jejichž dovoz a průvoz je podle § 11 odst. 1 písm. d) zákona zakázán, nesplňují-li zvláštní požadavky uvedené v této příloze

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předmětyZvláštní požadavky
1.1. Dřevo jehličnanů (Coniferales), s výjimkou rodu Thuja L. a jiné než ve formě: - třísek, štěpků, zbytků dřeva a dřevního odpadu, které bylo získáno částečně nebo zcela ze dřeva jehličnanů;- obalových beden, klecí nebo sudů;- palet, skříňových palet a ostatních nakládacích plošin;- pomocného dřeva použitého při ložení zásilek (proklady, nosníky, vzpěry);ale včetně dřeva zbaveného svého přirozenězaobleného povrchu (dále jen “dřevo hraněné“),původem z Kanady, Číny, Japonska, Koreje, Tchajwanu a USAPodle metody, stanovené a schválené pro dřevo postupem podle zvláštního předpisu Společenství, musí být zřejmé, že dřevo bylo vhodným způsobem tepelně ošetřeno, tak, že minimální teplota v jádru dosáhla nejméně 56°C po dobu alespoň 30 minut.
1.2. Dřevo jehličnanů (Coniferales) ve formě třísek, štěpků, zbytků dřeva nebo dřevního odpadu, které bylo zcela nebo z části získáno z jehličnanů, původem z Kanady, Číny, Japonska, Koreje, Tchaj-wanu a USAÚřední potvrzení a) že produkt byl podroben vhodné fumigaci na palubě lodi při přepravě nebo v kontejneru před nakládkou ab) že produkt byl přepravován v zaplombovaném kontejneru nebo takovým způsobem, který vylučuje nové napadení.
1.3. Dřevo jehličnanů (Coniferales), mimo Thuja L.,ve formě obalových beden, klecí, bubnů, palet, skříňových palet a ostatních nakládacích plošin a pomocného dřeva použitého při ložení zásilky (proklady, nosníky a vzpěry) včetně dřeva hraněného původem z Kanady, Číny, Japonska, Koreje, Tchaj-wanu a USADřevo musí být odkorněno a musí být prosto požerků působených larvami tesaříků rodu Monochamus (neevropských druhů), které jsou pro tento účel definovány jako požerky o příčném průměru větším než 3 mm a dřevo musí mít v době zpracování vlhkost menší než 20% (vyjádřeno v % sušiny).
1.4. Dřevo Thuja L., včetně dřeva hraněného původem z Kanady, Číny, Japonska, Koreje, Tchaj-wanu a USADřevo musí být odkorněno a musí být prosto požerků působených larvami tesaříků rodu Monochamus (neevropských druhů), které jsou pro tento účel definovány jako požerky o příčném průměru větším než 3 mm.
1.5. Dřevo jehličnanů (Coniferales), mimo dřeva ve formě třísek, štěpků, zbytků dřeva nebo dřevního odpadu, které bylo zcela nebo z části získáno z jehličnanů, ale včetně dřeva hraněného původem z neevropských zemích, jiných než Kanada, Čína, Japonsko, Korea, Tchaj-wan a USAa) Dřevo musí být odkorněno a musí být prosto požerků působených larvami tesaříků rodu Monochamus (neevropských druhů), které jsou pro tento účel definovány jako požerky o příčném průměru větším než 3 mm nebo b) dřevo nebo jeho obal musí být opatřeny značkou “Kiln-dried“, “KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo v době zpracování uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.
2.1. Dřevo Acer saccharum Marsh., včetně dřeva hraněného, s výjimkou dřeva určeného pro výrobu dýh, původem ze severoamerických zemíDřevo nebo jeho obal musí být opatřeny značkou “Kiln-dried“, “KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo v době zpracování uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.
2.2. Dřevo Acer saccharum Marsh., s výjimkou dřeva uvedeného v bodě 2.1, původem ze severoamerických zemíPrůvodními doklady nebo jiným způsobem musí být průkazně doloženo, že dřevo je určeno k výrobě dýh.
3. Dřevo Castanea Mill. a Quercus L, včetně dřeva hraněného, původem ze zemí Severní AmerikyDřevo musí být odkorněné a a) zcela hraněné, tak, že veškerý přirozeně zaoblený povrch je odstraněn, nebob) úřední potvrzení, že není překročena vlhkost 20% (vyjádřeno v procentech sušiny), nebo c) úřední potvrzení, že dřevo bylo vhodně dezinfikováno horkým vzduchem nebo horkou vodou, nebojedná-li se o řezivo (jak odkorněné tak i se zbytky kůry), musí být opatřeno značkou “Kiln-dried“, “KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo v době zpracování uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.
4. Dřevo Castanea Mill.a) Úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblasti prosté Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr nebo b) dřevo musí být odkorněno.
5. Dřevo Platanus L., včetně dřeva hraněného, původem z USA nebo ArménieDřevo nebo jeho obal musí být opatřen značkou “Kiln-dried“, “KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo v době zpracování uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska doby sušení.
6. Dřevo Populus L. z AmerikyDřevo musí být odkorněno.
7. Dřevo ve formě třísek, štěpků, zbytků dřeva a dřevního odpadu, zcela nebo z části získané z Acer saccharum Marsh., Castanea Mill., Platanus L., Populus L. a Quercus L., původem z neevropských zemí a z jehličnanů (Coniferales) původem z neevropských zemí, jiných než jsou Kanada, Čína, Japonsko, Korea, Tchaj-wan nebo USAProdukty musí být získány výhradně ze dřeva, které bylo odkorněno nebo které bylo v době zpracování uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska doby sušení nebo které bylo podrobeno vhodné fumigaci na palubě lodi při přepravě nebo v kontejneru před nakládkou a bylo přepravováno v zaplombovaném kontejneru nebo takovým způsobem, který vylučuje nové napadení.
8.1. Rostliny jehličnanů (Coniferales), s výjimkou osiva a plodů, původem z neevropských zemíÚřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školce a místo vypěstování je prosté Pissodes spp. (neevropské druhy).
8.2. Rostliny jehličnanů (Coniferales), s výjimkou osiva a plodů, vyšší než 3 m, původem z neevropských zemíÚřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školce a místo vypěstování je prosté Scolytidae (neevropských druhů).
9. Rostliny Pinus L. určené k pěstování, s výjimkou osivaÚřední potvrzení, že v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Scirrhia accicola (Dearn.) Siggers /syn. = Mycosphaerella dearnessii M.E.Barr/ nebo Scirrhia pini Funk et Parker /syn. = Mycosphaerella pini E.Rostrup/.
10. Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A.Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. a Tsuga Carr., určené k pěstování, s výjimkou osivaÚřední potvrzení, že v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Melampsora medusae Thümen.
11.1. Rostliny Castanea Mill. a Quercus L., s výjimkou plodů a osiva
a) původem z neevropských zemíÚřední potvrzení, že v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Cronartium spp. (neevropských druhů);
b) původem ze zemí Severní Amerikyúřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblastí prostých Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.
11.2. Rostliny Castanea Mill. a Quercus L., určené k pěstování, s výjimkou osivaÚřední potvrzení, že: a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr nebob) v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.
11.3. Rostliny Corylus L. určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem z Kanady a Spojených států americkýchÚřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a: a) pocházejí z oblasti, která podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření byla v zemi vývozu stanovena národním orgánem pro ochranu rostlin této země jako prostá Anisogramma anomala (Peck) Müller a která je uvedena na rostlinolékařkých osvědčeních v rubrice „Dodatkové prohlášení“, nebob) pocházejí z místa produkce, které podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření bylo na základě úředních prohlídek provedených v místě produkce nebo v jeho bezprostřední blízkosti od začátku posledních tří úplných vegetačních období stanoveno v zemi vývozu národním orgánem pro ochranu rostlin této země jako prosté Anisogramma anomala (Peck) Müller a které je uvedeno na rostlinolékařských osvědčeních v rubrice „Dodatkové prohlášení“ a prohlášeno za prosté Anisogramma anomala (Peck) Müller.
12. Rostliny Platanus L. určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem z USA nebo ArménieÚřední potvrzení, že v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Ceratocystis fimbriata Ellis et Halsted f.sp. platani Walter.
13.1. Rostliny Populus L. určené k pěstování, s výjimkou osivaÚřední potvrzení, že v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Melampsora medusae Thümen.
13.2. Rostliny Populus L., s výjimkou plodů a osiva, původem z AmerikyÚřední potvrzení, že v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny na začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Mycosphaerella populorum G.E.Thompson.
14. Rostliny Ulmus L. určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem ze zemí Severní AmerikyÚřední potvrzení, že v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Elm phloem necrosis mycoplasm /syn. = Elm yellows phytoplasma/.
15. Rostliny Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem z neevropských zemíÚřední potvrzení, že: a) rostliny pocházejí ze země prosté Monilinia fructicola (Winter) Honey, nebob) rostliny pocházejí z oblasti uznané za prostou Monilinia fructicola (Winter) Honey v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společenství a v místě vypěstování nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Monilinia fructicola (Winter) Honey.
16. Plody Prunus L. dovážené v době od 15. února do 30. září, původem z neevropských zemíÚřední potvrzení, že: - plody pocházejí ze země prosté Monilinia fructicola (Winter) Honey, nebo- plody pocházejí z oblasti, která je uznána v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společenství, jako prostá Monilinia fructicola (Winter) Honey, nebo - plody byly před sklizní a/nebo před vývozem podrobeny odpovídající prohlídce a účinnému ošetření proti Monilinia spp.
16.1. Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich křížencůPlody musí být prosty stopek a listů a na obalech musí být vyznačen původ zboží
16.2. Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich křížencůÚřední potvrzení, že: a) plody pocházejí ze země uznané za prostou Xanthomonas campestris (všech patogenních kmenů na citrusech) v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společenství, nebob) plody pocházejí z oblasti uznané za prostou Xanthomonas campestris (všech patogenních kmenů na citrusech) v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společenství, která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení, nebo c) buď- na pěstitelském pozemku a jeho bezprostředním okolí nebyly na základě úřední kontroly a pravidelných prohlídek zjištěny od počátku posledního vegetačního období žádné příznaky Xanthomonas campestris (všech patogenních kmenů na citrusech),
a
na žádném z plodů sklizených na pěstitelském pozemku se neprojevovaly příznaky Xanthomonas campestris (všech patogenních kmenů na citrusech)
a
plody byly ošetřeny ortofenylátem sodným, což musí být uvedeno v rostlinolékařském osvědčení
a
plody byly baleny v zařízeních nebo v místech odbavení registrovaných pro tento účel, nebo- použití jiného certifikačního systému uznaného za rovnocenný k výše uvedeným opatřením v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společenství.
16.3. Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich křížencůÚřední potvrzení, že: a) plody pocházejí ze země uznané za prostou Cercospora angolensis Carv. & Mendes /syn. = Phaeoramularia angolensis (T.Carvalho & O.Mendes) P.M.Kirk/ v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společenství, nebob) plody pocházejí z oblasti uznané za prostou Cercospora angolensis Carv & Mendes /syn. = Phaeoramularia angolensis (T.Carvalho & O.Mendes) P.M.Kirk/ v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společenství, která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení nebo c) na pěstitelském pozemku a v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního vegetačního období zjištěny žádné příznaky Cercospora angolensis Carv. & Mendes /syn.Phaeoramularia angolensis (T.Carvalho & O.Mendes) P.M.Kirk/ a při vhodných úředních prohlídkách žádný z plodů sklizených na pěstitelském pozemku nevykazoval příznaky Cercospora angolensis Carv. & Mendes /syn. = Phaeoramularia angolensis (T.Carvalho & O.Mendes) P.M.Kirk/.
16.4. Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, s výjimkou plodů Citrus aurantium L.Úřední potvrzení, že: a) plody pocházejí ze země uznané za prostou Guignardia citricarpa Kiely (všech patogenních kmenů na citrusech) v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společenství, nebob) plody pocházejí z oblasti uznané za prostou Guignardia citricarpa Kiely (všech patogenních kmenů na citrusech) v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společenství, která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení, nebo c) na pěstitelském pozemku a v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního vegetačního období zjištěny žádné příznaky Guignardia citricarpa Kiely (všech patogenních kmenů na citrusech) a při úředních prohlídkách na plodech sklizených v místě vypěstování nebyly zjištěny příznaky Guignardia citricarpa Kiely (všech patogenních kmenů na citrusech), nebod) plody pocházející z místa vypěstování byly vhodně ošetřeny proti Guignardia citricarpa Kiely (všem patogenním kmenům na citrusech) a při vhodných úředních prohlídkách žádný z plodů sklizených na pěstitelském pozemku nevykazoval příznaky Guignardia citricarpa Kiely (všech patogenních kmenů na citrusech).
16.5. Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, původem z neevropských zemí, ve kterých se na těchto plodech vyskytují Tephritidae (neevropské druhy)Úřední potvrzení, že: a) plody pocházejí z oblasti prosté příslušného škodlivého organismu nebo, pokud tato podmínka nemůže být splněna,b) v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního úplného vegetačního období žádné příznaky napadení příslušným škodlivým organismem, a to ani při úředních kontrolách vykonaných nejméně jedenkrát měsíčně v průběhu posledních 3 měsíců před sklizní a žádný z plodů sklizených v místě produkce nevykazoval při vhodné úřední kontrole příznaky napadení příslušným škodlivým organismem, nebo, pokud také tyto podmínky nemohou být splněny, c) vhodná úřední kontrola reprezentativního vzorku plodů prokázala, že plody jsou prosté všech vývojových stadií příslušných škodlivých organismů nebo, pokud ani tato podmínka nemůže být splněna,d) plody byly proti příslušnému škodlivému organismu vhodným způsobem ošetřeny; jakékoliv vhodné ošetření horkou párou, podchlazením nebo rychlým zmrazením, které se proti příslušnému škodlivému organismu prokázalo jako účinné, ale které nepoškozuje plody nebo, pokud toto ošetření není možné, chemickým ošetřením, které vyhovuje předpisům Společenství.
17. Rostliny Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. and Sorbus L., určené k pěstování, s výjimkou osivaÚřední potvrzení, že: a) rostliny pocházejí ze zemí, uznaných v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společenství za prosté Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., nebob) rostliny pocházejí z oblastí, které byly stanoveny ve vztahu k Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. v souladu s příslušným mezinárodním standardem pro fytosanitární opatření jako prosté tohoto škodlivého organismu, a které byly jako takové uznány podle Směrnice Rady 2000/29/ES, nebo c) rostliny v místě vypěstování a v jeho bezprostředním okolí, které vykazovaly příznaky napadení Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., byly zničeny.
18. Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich hybridy, s výjimkou osiva a plodů, a rostliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea Gaertn. a Strelitziaceae, zakořenělé nebo s ulpělým či připojeným pěstebním substrátemÚřední potvrzení, že: a) rostliny pocházejí ze země prosté Radopholus citrophilus Huettel et al. a Radopholus similis (Cobb) Thorne nebob) reprezentativní vzorky půdy a kořenů z místa vypěstování byly v období od začátku posledního úplného vegetačního období podrobeny úřednímu nematologickému testování nejméně na Radopholus citrophilus Huettel et al. a Radopholus similis (Cobb) Thorne, a tyto testy prokázaly, že vzorky jsou prosté uvedených škodlivých organismů.
19.1. Rostliny Crataegus L., určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.Úřední potvrzení, že na rostlinách v místě vypěstování nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.
19.2. Rostliny Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem ze zemí, ve kterých se na těchto rostlinách vyskytují příslušné škodlivé organismy Příslušné škodlivé organismy jsou:
pro Fragaria L.- Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae
- Arabis mosaic virus (nepovirus)
- Raspberry ringspot virus (nepovirus)
- Strawberry crinkle virus (cytorhabdovirus)
- Strawberry latent ringspot virus(nepovirus)
- Strawberry mild yellow edge virus (disease)
- Tomato black ring virus (nepovirus)
- Xanthomonas fragariae Kennedy et Kingpro Malus Mill.:
- Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.pro Prunus L.:
- Apricot chlorotic leafroll mycoplasm (ESFY) /syn. =
European stonefruit yellows phytoplasma/
- Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye /syn.
= Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al./pro Prunus persica (L.) Batsch
- Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.pro Pyrus L.:
- Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. pro Rubus L.:
- Arabis mosaic virus (nepovirus)
- Raspberry ringspot virus (nepovirus)
- Strawberry latent ringspot virus (nepovirus)
- Tomato black ring virus (nepovirus)pro všechny druhy :
- jiné neevropské viry a virům podobné organismy
Úřední potvrzení, že na rostlinách v místě pěstování nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky chorob působených příslušnými škodlivými organismy.
20. Rostliny Cydonia Mill. a Pyrus L., určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem ze zemí, v nichž se vyskytuje Pear decline mycoplasm (phytoplasma)Úřední potvrzení, že z místa vypěstování a z jeho bezprostředního okolí byly v průběhu posledních třech ukončených vegetačních období odstraněny rostliny, u kterých byly zjištěny příznaky vzbuzující podezření na Pear decline mycoplasm (phytoplasma).
21.1. Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem ze zemí, ve kterých se vyskytují příslušné škodlivé organismy Příslušné škodlivé organismy jsou:- Strawberry latent “C“ virus (rhabdovirus)- Strawberry vein banding virus (caulimovirus)- Strawberry witches' broom mycoplasm (phytoplasma)Úřední potvrzení, že: a) rostliny, s výjimkou těch, které byly vypěstovány ze semen, byly- buď úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby rostliny byly získány přímo z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod alespoň na příslušné škodlivé organismy a shledaného prostým těchto škodlivých organismů, nebo- přímo získány z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod alespoň na příslušné škodlivé organismy a shledaného prostým těchto škodlivých organismů,b) na rostlinách v místě vypěstování nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky chorob působených uvedenými škodlivými organismy.
21.2. Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Aphelenchoides besseyi ChristieÚřední potvrzení, že: a) buď na rostlinách v místě vypěstování nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Aphelenchoides besseyi Christie, nebob) v případě tkáňových kultur, dotyčné rostliny pocházejí z rostlin, které odpovídají podmínkám uvedeným pod písmenem a) tohoto bodu nebo které byly vhodnou nematologickou metodou úředně testovány a shledány prostými Aphelenchoides besseyi Christie.
21.3. Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, s výjimkou osivaÚřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblasti prosté Anthonomus signatus Say a Anthonomus bisignifer Schenkling.
22.1. Rostliny Malus Mill. určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem ze zemí, ve kterých se vyskytují příslušné škodlivé organismy na Malus Mill. Příslušné škodlivé organismy jsou:- Cherry rasp leaf virus (americký) (nepovirus)- Tomato ringspot virus (nepovirus)Úřední potvrzení, že: a) rostliny byly:-buď úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby rostliny byly získány přímo z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na příslušné organismy a shledaného prostým těchto škodlivých organismů, nebo-přímo získány z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na příslušné organismy a shledaného prostým těchto škodlivých organismů,b) na rostlinách v místě vypěstování nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledních tří ukončených vegetačních období zjištěny žádné příznaky chorob působených uvedenými škodlivými organismy.
22.2. Rostliny Malus Mill. určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem ze zemí, kde se vyskytuje Apple proliferation mycoplasm (phytoplasma)Úřední potvrzení, že: a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Apple proliferation mycoplasm (phytoplasma), nebob)(aa) rostliny, s výjimkou těch, které byly vypěstovány ze semen, byly:- buď úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby rostliny byly získány v přímé linii z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Apple proliferation mycoplasm (phytoplasma) a shledaného prostým tohoto škodlivého organismu, nebo- přímo získány z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních šesti ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Apple proliferation mycoplasm (phytoplasma) a shledaného prostým tohoto škodlivého organismu,(bb) na rostlinách v místě vypěstování nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledních tří ukončených vegetačních období zjištěny žádné příznaky choroby působené Apple proliferation mycoplasm (phytoplasma).
23.1. Rostliny následujících druhů rodu Prunus L., určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Plum pox virus (potyvirus): - Prunus amygdalus Batsch- Prunus armeniaca L.- Prunus blireiana Andre- Prunus brigantina Vill.- Prunus cerasifera Ehrh.- Prunus cistena Hansen- Prunus curdica Fenzl et Fritsch.- Prunus domestica ssp. domestica (L.)- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.- Prunus glandulosa Thunb.- Prunus holosericea Batal.- Prunus hortulana Bailey- Prunus japonica Thunb.- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne- Prunus maritima. Marsh.- Prunus mume Sieb. et Zucc.- Prunus nigra Ait.- Prunus persica (L.) Batsch.- Prunus salicina L.- Prunus sibirica L.- Prunus simonii Carr.- Prunus spinosa L.- Prunus tomentosa Thunb.- Prunus triloba Lindl.- jiné k Plum pox virus (potyvirus) náchylné druhy Prunus L.Úřední potvrzení, že: a) rostliny, s výjimkou těch, které byly vypěstovány ze semen, byly:-buď úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby rostliny byly získány v přímé linii z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Plum pox virus (potyvirus) a shledaného prostým tohoto škodlivého organismu, nebo-přímo získány z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Plum pox virus (potyvirus) a shledaného prostým tohoto škodlivého organismu,b) na rostlinách v místě vypěstování nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledních tří ukončených vegetačních období zjištěny žádné příznaky choroby působené Plum pox virus (potyvirus)c) rostliny v místě vypěstování, které vykazovaly příznaky chorob působených jinými viry nebo virům podobnými původci chorob, byly odstraněny.
23.2. Rostliny Prunus L. určené k pěstování a) původem ze zemí, ve kterých se na Prunus L. vyskytují příslušné škodlivé organismyb) s výjimkou osiva, původem ze zemí, ve kterých se příslušné škodlivé organismy vyskytují, c) s výjimkou osiva, původem ze neevropských zemí, ve kterých se příslušné škodlivé organismy vyskytují,Příslušné škodlivé organismy jsou: pro případy uvedené pod písmenem a):- Tomato ringspot virus (nepovirus)pro případy uvedené pod písmenem b):- Cherry rasp leaf virus (americký) (nepovirus)- Peach mosaic virus (americký) (syn. = Peach latent mosaic pelamoviroid)- Peach phony rickettsie- Peach rosette mycoplasm (phytoplasma)- Peach yellows mycoplasm (phytoplasma)- Plum line pattern virus (americký) (ilarvirus)- Peach X-disease mycoplasm (phytoplasma)pro případy uvedené pod písmenem c):- Little cherry pathogen (Cherry little cherry virus)Úřední potvrzení, že: a) rostliny byly:-buď úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby rostliny byly získány v přímé linii z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na příslušné organismy a shledaného prostým těchto škodlivých organismů, nebo-přímo získány z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na příslušné organismy a shledaného prostým těchto škodlivých organismů,b) na rostlinách v místě vypěstování nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledních tří ukončených vegetačních období zjištěny žádné příznaky chorob působených uvedenými škodlivými organismy.
24. Rostliny Rubus L. určené k pěstování, a) původem ze zemí, ve kterých se na Rubus L. vyskytují příslušné škodlivé organismyb) s výjimkou osiva, původem ze zemí, ve kterých se vyskytují příslušné škodlivé organismyPříslušné škodlivé organismy jsou:pro případy uvedené pod písmenem a):- Tomato ringspot virus (nepovirus)- Black raspberry latent virus (ilarvirus)- Cherry leafroll virus (nepovirus)- Prunus necrotic ringspot virus (ilarvirus)pro případy uvedené pod písmenem b):- Raspberry leaf curl virus (americký) (luteovirus)- Cherry rasp leaf virus (americký) (nepovirus)a) Rostliny musí být prosty mšic a jejich vajíček, b) úřední potvrzení, že:aa) rostliny byly:-buď úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby rostliny byly získány v přímé linii z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na příslušné organismy a shledaného prostým těchto škodlivých organismů, nebo-přímo získány z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na příslušné organismy a shledaného prostým těchto škodlivých organismů,bb) na rostlinách v místě vypěstování nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledních tří ukončených vegetačních období zjištěny žádné příznaky chorob působených uvedenými škodlivými organismy.
25.1. Hlízy Solanum tuberosum L., pocházející ze zemí, ve kterých se vyskytuje Synchytrium endobioticum (Schilbersky) PercivalÚřední potvrzení, že: a) hlízy pocházejí z oblastí prostých Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (všech patotypů jiných než rasa 1) a od počátku odpovídajícího vegetačního období nebyly v místě vypěstování a v jeho bezprostředním okolí zjištěny příznaky Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, nebob) opatření užívaná v zemi původu v boji proti Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival byla podle zvláštního předpisu Společenství uznána za odpovídající opatřením ES.
25.2. Hlízy Solanum tuberosum L.Úřední potvrzení, že: a) hlízy pocházejí ze zemí prostých Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., nebob) opatření užívaná v zemi původu v boji proti Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. byla podle zvláštního předpisu Společenství uznána za odpovídající opatřením EU.
25.3. Hlízy Solanum tuberosum L., jiné než rané brambory, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Potato spindle tuber viroidHlízy musí být ošetřeny proti klíčení.
25.4. Hlízy Solanum tuberosum L. určené k pěstováníÚřední potvrzení, že hlízy pocházejí z pozemku prostého Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Globodera pallida (Stone) Behrens a a) buď z oblastí, ve kterých se nevyskytuje Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./, nebob) pro oblasti, ve kterých se Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./ vyskytuje, hlízy pocházejí z místa vypěstování, které bylo shledáno prostým Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./ nebo které je považováno za prosté Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./ po využití vhodné metody k eradikaci Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./, uznané za vhodnou podle zvláštního předpisu Společenství, ac) hlízy pocházejí z oblastí prostých Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všech populací) a Meloidogyne fallax Karssen, nebod) pocházejí-li hlízy z oblastí, kde se vyskytují Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všechny populace) a Meloidogyne fallax Karssen,- buď hlízy pocházejí z místa vypěstování, které bylo na základě ročního sledování hostitelských porostů a vizuální kontrolou hostitelských rostlin ve vhodných termínech a vizuální kontrolou povrchu a řezu hlíz po sklizni v místě vypěstování shledáno prostým Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všech populací) a Meloidogyne fallax Karssen, nebo- hlízy byly po sklizni namátkově vzorkovány a buď kontrolovány na přítomnost příznaků napadení po použití vhodné metody, která toto napadení vyvolává, nebo byly laboratorně testovány, a kromě toho byla rovněž ve vhodných termínech a při každém balení nebo nakládce provedena vizuální kontrola povrchu a řezu hlíz a hlízy byly shledány prostými Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (veškerých populací) a Meloidogyne fallax Karssen.
25.5. Rostliny Solanaceae určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Potato stolbur mycoplasm (phytoplasma)Úřední potvrzení, že na rostlinách v místě vypěstování nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky Potato stolbur mycoplasma (phytoplasma).
25.6. Rostliny Solanaceae, určené k pěstování, s výjimkou hlíz Solanum tuberosum L. a osiva Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Potato spindle tuber viroidÚřední potvrzení, že na rostlinách v místě vypěstování nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky Potato spindle tuber viroid.
25.7. Rostliny Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw, Musa L., Nicotiana L. a Solanum melongena L., určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./Úřední potvrzení, že: a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./b) v místě vypěstování nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky výskytu Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./.
25.8. Hlízy Solanum tuberosum L., jiné než určené k pěstováníÚřední potvrzení, že hlízy pocházejí z oblastí prostých Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./.
26. Rostliny Humulus lupulus L. určené k pěstování, s výjimkou osivaÚřední potvrzení, že na chmelu v místě vypěstování nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold a Verticillium dahliae Klebahn.
27.1. Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. a Pelargonium L'Hérit ex Ait., určené k pěstování, s výjimkou osivaÚřední potvrzení, že: a) v místě vypěstování nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky Heliothis armigera Hübner /syn. = Helicoverpa armigera (Hübner)/ nebo Spodoptera littoralis (Boisduval), nebob) rostliny byly vhodným způsobem ošetřeny proti těmto organismům.
27.2. Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. a Pelargonium L'Hérit ex Ait., s výjimkou osivaÚřední potvrzení, že: a) v místě vypěstování nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky Spodoptera eridania Cramer, Spodoptera frugiperda Smith nebo Spodoptera litura (Fabricius), nebob) rostliny byly vhodným způsobem ošetřeny proti těmto organismům.
28. Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul., určené k pěstování, s výjimkou osivaÚřední potvrzení, že: a) rostliny jsou nejvýše třetí generací, odvozenou od materiálu, který byl testován na Chrysanthemum stunt viroid a byl shledán prostým, nebo pocházejí přímo z materiálu, z něhož byl v období kvetení úředně prohlédnut reprezentativní vzorek nejméně 10% rostlin a tento vzorek byl shledán prostým Chrysanthemum stunt viroid,b) rostliny nebo řízky- pocházejí z podniku, ve kterém byly vykonány v průběhu 3 měsíců před odesláním nejméně jednou měsíčně úřední kontroly, při nichž nebyly zjištěny žádné příznaky výskytu Puccinia horiana Hennings a v jehož bezprostředním okolí nebyly po dobu tří měsíců před vývozem zjištěny žádné příznaky Puccinia horiana Hennings, nebo- rostliny byly proti Puccinia horiana Hennings vhodným způsobem ošetřeny;c) v případě nezakořeněných řízků nebyly ani na nich, ani na matečných rostlinách, z nichž byly řízky získány, zjištěny žádné příznaky Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis)von Arx nebo v případě zakořeněných řízků nebyly ani na nich, ani v místech zakořenění, zjištěny žádné příznaky Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) von Arx.
29. Rostliny Dianthus L. určené k pěstování, s výjimkou osivaÚřední potvrzení, že: - rostliny pocházejí v přímé linii z matečných rostlin, u kterých bylo úředně uznaným testováním provedeným nejméně jednou během předchozích 2 let prokázáno, že jsou prosté Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder /syn.= Burkholderia caryophylli (Burkholder) Yabuuchi et al./ a Phialophora cinerescens (Wollenweber) Van Beyma, a- na rostlinách nebyly zjištěny žádné příznaky výše jmenovaných škodlivých organismů.
30. Cibule Tulipa L. a Narcissus L., s výjimkou těch, u nichž je patrné podle balení nebo podle jiných příznaků, že jsou určené k přímému prodeji konečným spotřebitelům, nikoli však určené k obchodní produkci řezaných květůÚřední potvrzení, že na rostlinách nebyly zjištěny během posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev.
31. Rostliny Pelargonium L'Hérit ex Ait, určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Tomato ringspot virus (nepovirus) a 
a) ve kterých se nevyskytuje Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neevropské populace) nebo jiní přenašeči Tomato ringspot virus (nepovirus)Úřední potvrzení, že rostliny: a) pocházejí přímo z míst vypěstování, prostých Tomato ringspot virus (nepovirus), nebob) jsou nejvýše čtvrtou generací odvozenou z matečných rostlin, které byly podle úředně uznaného systému virologického testování shledány prostými Tomato ringspot virus (nepovirus).
b) ve kterých se vyskytuje Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neevropské populace) nebo jiní přenašeči Tomato ringspot virus (nepovirus)Úřední potvrzení, že rostliny:a) pocházejí přímo z míst vypěstování, na kterých jsou půda a rostliny prosté Tomato ringspot virus (nepovirus), nebob) jsou nejvýše druhou generací odvozenou z matečných rostlin, které byly podle úředně uznaného systému virologického testování shledány prostými Tomato ringspot virus (nepovirus).
32.1. Byliny určené k pěstování, s výjimkou:
- cibulí, - oddenkových hlíz,- rostlin čeledi Graminae;- oddenků;- osiva,- hlíz,původem ze zemí, ve kterých je potvrzena přítomnost Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch)
Úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a: a) pocházejí z oblasti, která podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření byla v zemi vývozu stanovena národním orgánem pro ochranu rostlin této země jako prostá Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch) a která je uvedena na rostlinolékařských osvědčeních v rubrice „Dodatkové prohlášení“, nebob) pocházejí z místa produkce, které podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření bylo stanoveno v zemi vývozu národním orgánem pro ochranu rostlin této země jako prosté Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch) a které je uvedeno na rostlinolékařských osvědčeních v rubrice „Dodatkové prohlášení“ a na základě úředních prohlídek prováděných nejméně jednou za měsíc během tří měsíců před vývozem bylo prohlášeno za prosté Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch), neboc) bezprostředně před vývozem byly podrobeny vhodnému ošetření proti Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch) a úředně prohlédnuty a shledány prosté Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch). Podrobnosti o ošetření se uvádějí v rostlinolékařských osvědčeních.
32.2. Řezané květiny druhu Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L. a Solidago L. a listová zelenina druhu Apium graveolens L. a Ocimum L.Úřední potvrzení, že řezané květiny a listová zelenina: - pocházejí ze země prosté Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch), nebo- byly bezprostředně před vývozem úředně prohlédnuty a shledány prosté Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch).
32.3. Byliny určené k pěstování, s výjimkou:
- cibulí, - oddenkových hlíz,- rostlin čeledi Graminae,- oddenků,- osiva,- hlíz;
Úřední potvrzení, že: a) rostliny pocházejí z oblasti prosté Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess), nebob) buď v místě produkce nebyly při úředních prohlídkách prováděných nejméně jednou za měsíc během tří měsíců před sklizní zjištěny žádné známky Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess), neboc) bezprostředně před vývozem byly rostliny úředně prohlédnuty a shledány prosté Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess) a byly podrobeny vhodnému ošetření proti Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess).
33. Rostliny s kořeny, vypěstované ve volné půdě, pěstované nebo určené k pěstováníÚřední potvrzení, že místo vypěstování je prosté Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.
34. Zemina a pěstební substrát ulpělé na rostlinách nebo s nimi spojené, tvořené zcela nebo zčásti zeminou nebo pevnou organickou hmotou, jako jsou části rostlin, humus včetně rašeliny nebo kůry, nebo tvořené částečně jakoukoliv pevnou anorganickou hmotou určené k udržení vitality rostlin, původem z:
- Turecka,
- Běloruska, Gruzie, Moldávie, Ruska, Ukrajiny,
- neevropských zemí s výjimkou Alžírska, Egypta, Izraele, Libye, Maroka a Tuniska.
Úřední potvrzení, že: a) substrát při vysázení byl- buď prostý zeminy a organických látek, nebo- shledán prostým hmyzu a škodlivých háďátek a byl podroben vhodnému vyšetření nebo tepelnému ošetření nebo fumigaci, tak, aby bylo zabezpečeno, že je prostý ostatních škodlivých organismů, nebo- byl podroben vhodnému tepelnému ošetření nebo fumigaci, tak, aby bylo zabezpečeno, že je prostý škodlivých organismů ab) od doby vysázení- buď byla učiněna vhodná opatření, která zabezpečila, že substrát zůstal prostý škodlivých organismů, nebo- rostliny byly v průběhu posledních dvou týdnů před odesláním zbaveny přebytečného substrátu, tak, že zůstalo pouze nutné minimální množství substrátu nezbytné pro udržení vitality rostlin během přepravy a v případě, že rostliny byly přesazeny, pěstební substrát použitý pro tento účel splňuje podmínky odstavce a) tohoto bodu.
35.1. Rostliny Beta vulgaris L. určené k pěstování, s výjimkou osivaÚřední potvrzení, že v místě vypěstování nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Beet curly top virus (neevropských kmenů) (hybrigeminivirus).
35.2. Rostliny Beta vulgaris L. určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Beet leaf curl virus (rhabdovirus)Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodě 35.1., přílohy č. 4, část A, oddíl I, úřední potvrzení, že: a) v oblasti vypěstování nebyl zjištěn výskyt Beet leaf curl virus (rhabdovirus) ab) v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od počátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Beet leaf curl virus (rhabdovirus).
36.1. Rostliny určené k pěstování, s výjimkou:
- cibulí,
- oddenkových hlíz,
- oddenků,
- osiva,
- hlíz,
Úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a: a) pocházejí z oblasti, která podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření byla v zemi vývozu stanovena národním pro ochranu rostlin této země jako prostá Thrips palmi Karny a která je uvedena na rostlinolékařských osvědčeních v rubrice „Dodatkové prohlášení“, nebob) pocházejí z místa produkce, které podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření bylo stanoveno v zemi vývozu národním orgánem pro ochranu rostlin této země jako prosté Thrips palmi Karny a které je uvedeno na rostlinolékařských osvědčeních v rubrice „Dodatkové prohlášení“ a na základě úředních prohlídek prováděných nejméně jednou za měsíc během tří měsíců před vývozem bylo uznáno za prosté Thrips palmi Karny, neboc) bezprostředně před vývozem byly podrobeny vhodnému ošetření proti Thrips palmi Karny a úředně prohlédnuty a shledány prosté Thrips palmi Karny. Podrobnosti o ošetření se uvádějí v rostlinolékařských osvědčeních.
36.2. Řezané květiny druhu Orchideaceae a plody druhu Momordica L. a Solanum melongena L.Úřední prohlášení, že řezané květiny a plody:
- pocházejí ze země prosté Thrips palmi Karny, nebo
- byly bezprostředně před vývozem úředně prohlédnuty a shledány prosté Thrips palmi Karny.
37. Rostliny Palmae, určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem z neevropských zemíÚřední potvrzení, že: a) rostliny buď pocházejí z oblasti, která je prostá Palm lethal yellowing mycoplasm a Cadang-cadang viroid a v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od počátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky těchto chorob, nebob) na rostlinách nebyly zjištěny od počátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Palm lethal yellowing mycoplasm a Cadang-cadang viroid a rostliny v místě vypěstování, které vykazovaly příznaky možného napadení těmito chorobami, byly odstraněny a rostliny byly podrobeny vhodnému ošetření proti Myndus crudus Van Duzee;c) materiál ve formě tkáňových kultur byl přímo odvozen z rostlin, splňujících podmínky a) nebo b).
38.1. Rostliny Camellia L. určené k pěstování, původem z neevropských zemíÚřední potvrzení, že: a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Ciborinia camelliae Kohn nebob) v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny na kvetoucích rostlinách od počátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Ciborinia camelliae Kohn.
38.2. Rostliny Fuchsia L. určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem z USA nebo z BrazílieÚřední potvrzení, že v místě vypěstování nebyly zjištěny od počátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Aculops fuchsiae Keifer a bezprostředně před vývozem byly rostliny kontrolovány a shledány prostými Aculops fuchsiae Keifer.
39. Stromy a keře, určené k pěstování, s výjimkou osiva a rostlin v tkáňových kulturách, původem ze zemí jiných než evropských nebo středozemníchÚřední potvrzení, že rostliny: - jsou čisté (tzn.prosté rostlinných zbytků) a prosté květů a plodů- byly vypěstovány ve školkách- byly ve vhodných termínech a před vývozem kontrolovány, přičemž bylo shledáno, že jsou prosté příznaků napadení škodlivými bakteriemi, viry a virům podobnými organismy, a buď byly shledány prostými škodlivých druhů háďátek, hmyzu, roztočů a hub nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k likvidaci těchto organismů.
40. Listnaté stromy a keře, určené k pěstování, s výjimkou osiva a rostlin ve tkáňových kulturách, původem z jiných než evropských a středozemních zemíÚřední potvrzení, že rostliny se nacházejí v období vegetačního klidu a nemají listy.
41. Jednoleté a dvouleté rostliny, jiné než trávy (Graminae), určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem z jiných než evropských a středozemních zemíÚřední potvrzení, že rostliny: - byly vypěstovány ve školkách a- jsou prosty rostlinných zbytků, květů a plodů a- byly ve vhodných termínech a před vývozem kontrolovány, při čemž bylo shledáno, že jsou prosté příznaků napadení škodlivými bakteriemi, viry a virům podobnými organismy, a buď byly shledány prostými škodlivých háďátek, hmyzu, roztočů a hub, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k likvidaci těchto organismů.
42. Rostliny čeledi Graminae - víceleté okrasné trávy z podčeledí Bambusoideae, Panicoideae a rodů Buchloe Engelm., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adans., Cortaderia Stapf., Glyceria R.Brown, Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix Moench, Molinia Shrank, Phalaris L., Shibataea Mak. ex Nak., Spartina Schreb., Stipa L. a Uniola L., určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem z jiných než evropských a středozemních zemíÚřední potvrzení, že rostliny: - byly vypěstovány ve školkách a- jsou prosty rostlinných zbytků, květů a plodů a- byly ve vhodných termínech a před vývozem kontrolovány, při čemž bylo shledáno, že jsou prosté příznaků napadení škodlivými bakteriemi, viry a virům podobnými organismy, a buď byly shledány prostými škodlivých háďátek, hmyzu, roztočů a hub, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k likvidaci těchto organismů.
43. Bonsaje určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem z neevropských zemíchÚřední potvrzení, že: a) rostliny, včetně rostlin získaných přímo z přírodního stanoviště, musí být pěstovány, udržovány a tvarovány nejméně dva po sobě následující roky před odesláním v úředně registrovaných školkách se stanoveným režimem úředního dozorub) rostliny ve školkách uvedené pod a) musí být: (aa) nejméně v období uvedeném pod a)- nahrnkovány do květináčů, které jsou umístěny na regálech ve výšce nejméně 50 cm nad povrchem země,- vhodným způsobem ošetřovány, tak, aby byly prosté neevropských rzí; aktivní látka, koncentrace a datum aplikace těchto ošetření musí být uveden(a) v rostlinolékařském osvědčení v části “dezinfekční a/nebo dezinsekční ošetření“,- byly úředně kontrolovány nejméně šestkrát ročně ve vhodných intervalech na výskyt příslušných škodlivých organismů uvedených v přílohách této vyhlášky; kontroly musí být provedeny také na rostlinách v bezprostředním okolí školek uvedených pod a); musí být vykonány alespoň vizuálně na každém řádku pole nebo školky, a to vizuální kontrolou všech částí rostlin vystupujících nad úroveň povrchu pěstebního substrátu, s použitím namátkových vzorků z nejméně 300 rostlin jednoho rodu, když celkový počet rostlin tohoto rodu nepřevyšuje 3000 kusů, nebo z 10 % rostlin, když celkový počet rostlin tohoto rodu převyšuje 3000 kusů,- při těchto kontrolách shledány prostými příslušných škodlivých organismů specifikovaných v předcházející odrážce; napadené rostliny musí být odstraněny; zbylé rostliny, pokud to bude účelné, musí být účinně ošetřeny a navíc po vhodnou dobu udržovány pod kontrolou, aby bylo zaručeno, že rostliny jsou prosté příslušných škodlivých organismů,- pěstovány buď v nepoužitém umělém pěstebním substrátu nebo v přírodním pěstebním substrátu, který byl fumigován nebo vhodným způsobem tepelně ošetřen, následně přezkoumán a nalezen prostým všech škodlivých organismů,- drženy za podmínek zaručující, že pěstební substrát je udržován prostým škodlivých organismů, a v průběhu dvou týdnů před odesláním byly:- otřepány a umyty čistou vodou, aby byl odstraněn původní pěstební substrát, a drženy jako prostokořené, nebo- otřepány a umyty čistou vodou, aby byl odstraněn původní pěstební substrát, a přesazeny do pěstebního substrátu, který splňuje požadavky uvedené v pododstavci (aa), v páté odrážce, nebo- byly vhodně ošetřeny, aby bylo zajištěno, že pěstební substrát je prostý škodlivých organismů; aktivní látka,. koncentrace a datum aplikace ošetření musí být uveden(a) v rostlinolékařském osvědčení v části “dezinfekční a/nebo dezinsekční ošetření“ (bb) baleny v uzavřených kontejnerech, úředně zapečetěny a označeny registračním číslem registrované školky; toto číslo musí být také uvedeno v části “dodatkové prohlášení“ rostlinolékařského osvědčení, umožňující identifikaci zásilky.
44. Bylinné víceleté rostliny, určené k pěstování, s výjimkou osiva, z čeledí Caryophyllaceae (s výjimkou Dianthus L.), Compositae (s výjimkou Dendranthema (DC) Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae, Rosaceae (s výjimkou Fragaria L.), původem z jiných než evropských a středozemních zemíÚřední potvrzení, že rostliny: - byly vypěstovány ve školkách a- jsou prosty rostlinných zbytků, květů a plodů a- byly ve vhodných termínech a před vývozem kontrolovány, při čemž bylo shledáno, že jsou prosté příznaků napadení škodlivými bakteriemi, viry a virům podobnými organismy, a buď byly shledány prostými škodlivých háďátek, hmyzu, roztočů a hub, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k likvidaci těchto organismů.
45.1 Byliny a rostliny Ficus L. a Hibiscus L., určené k pěstování, s výjimkou cibulí, oddenkových hlíz, oddenků, osiva a hlíz, původem z neevropských zemíÚřední potvrzení, že rostliny: a) pocházejí z oblasti, která podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření byla v zemi vývozu stanovena národním orgánem pro ochranu rostlin této země jako prostá Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace) a která je uvedena na rostlinolékařských osvědčeních v rubrice „Dodatková prohlášení“, nebob) pocházejí z místa produkce, které podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření bylo stanoveno v zemi vývozu národním orgánem pro ochranu rostlin této země jako prosté Bemisia tabaci Genn. (mimoevropské populace) a které je uvedeno na rostlinolékařských osvědčeních v rubrice „Dodatkové prohlášení“ a na základě úředních prohlídek prováděných nejméně jednou za tři týdny během devíti týdnů před vývozem uznáno za prosté Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace), neboc) v případech, kdy byla v místě produkce zjištěna Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace), držené nebo produkované v tomto místě produkce byly podrobeny vhodnému ošetření proti Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace) a toto místo produkce bylo následně v důsledku provádění vhodných postupů zaměřených na eradikaci Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace) shledáno prosté Bemisia tabaci Genn., a to na základě jak úředních prohlídek prováděných jednou za týden během devíti týdnů před vývozem, tak monitorovacích postupů v průběhu uvedeného období. Podrobnosti o ošetření se uvádějí v rostlinolékařském osvědčení.
45.2. Řezané květiny Aster L., Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., Trachelium L. a listová zelenina Ocimum L., původem z neevropských zemíÚřední potvrzení, že řezané květiny a listová zelenina:
- pocházejí ze země prosté Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace), nebo - byly bezprostředně před vývozem úředně prohlédnuty a shledány prosté Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace).
45.3. Rostliny Lycopersicon lycopersicum L. Karsten ex Farw určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem ze zemí, kde se vyskytuje Tomato yellow leaf curl virus (bigeminivirus) a) kde se nevyskytuje Bemisia tabaci Genn.b) kde se vyskytuje Bemisia tabaci Genn.Úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly zjištěny žádné příznaky Tomato yellow leaf curl virus (bigeminivirus) a úřední potvrzení, žea) na rostlinách nebyly zjištěny žádné příznaky Tomato yellow leaf curl virus (bigeminivirus) a   (aa) rostliny pocházejí z oblastí prostých Bemisia tabaci Genn., nebo   (bb) místo vypěstování bylo shledáno prostým Bemisia tabaci Genn. na základě úředních prohlídek provedených alespoň jednou měsíčně během tří měsíců před vývozem, nebob) v místě vypěstování nebyly zjištěny příznaky Tomato yellow leaf curl virus (bigeminivirus) a v místě vypěstování bylo provedeno vhodné ošetření a monitoring k zajištění nepřítomnosti Bemisia tabaci Genn.
46. Rostliny určené k pěstování, s výjimkou osiva, cibulí, hlíz a oddenků, původem ze zemí, ve kterých je znám výskyt příslušných škodlivých organismů 
a) kde se nevyskytují neevropské populace Bemisia tabaci Genn. nebo jiné vektory příslušných škodlivých organismůÚřední potvrzení, že na rostlinách v průběhu celého vegetačního období nebyly pozorovány žádné příznaky výskytu příslušných škodlivých organismů;
b) kde se vyskytují neevropské populace Bemisia tabaci Genn. nebo jiní vektoři příslušných škodlivých organismůúřední potvrzení, že na rostlinách během k posouzení dostačujícího období nebyly zjištěny žádné příznaky výskytu příslušných škodlivých organizmů a
Příslušné škodlivé organismy jsou:- Bean golden mosaic virus (begomovirus)- Cowpea mild mottle virus (carlavirus)- Lettuce infectious yellows virus (closterovirus)- Pepper mild tigré virus (begomovirus)- Squash leaf curl virus (begomovirus)- jiné viry přenášené Bemisia tabaci Genn.a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Bemisia tabaci Genn. a jiných vektorů příslušných škodlivých organismů, nebo
b) při úředních kontrolách vykonaných ve vhodných termínech bylo místo vypěstování shledáno prostým Bemisia tabaci Genn. a dalších vektorů příslušných škodlivých organismů, nebo
c) rostliny byly ošetřeny způsobem vhodným k eradikaci Bemisia tabaci Genn.
47. Osivo Helianthus annuus L.Úřední potvrzení, že osivo: a) pochází z oblastí prostých Plasmopara halstedii ( Farlow) Berlese et de Toni, nebob) s výjimkou osiva odrůd rezistentních ke všem rasám Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese et de Toni vyskytujícím se v oblasti vypěstování, bylo podrobeno vhodnému ošetření proti Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese et de Toni.
48. Osivo Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.Úřední potvrzení, že semena byla získána vhodnou kyselinoextrakční metodou nebo rovnocennou metodou, schválenou podle zvláštního předpisu Společenství a a) buď semena pocházejí z oblastí prostých Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye /syn. = Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al./ a Potato spindle tuber viroid, nebob) na rostlinách v místě vypěstování nebyly během celého vegetačního období zjištěny žádné příznaky chorob působených těmito škodlivými organismy, neboc) reprezentativní vzorek semen byl podroben úřednímu testování nejméně na příslušné škodlivé organismy a za použití vhodných metod a přitom bylo prokázáno, že semena jsou prostá příslušných škodlivých organismů.
49.1. Osivo Medicago sativa L.Úřední potvrzení, že: a) v místě vypěstování nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev a tento škůdce nebyl zjištěn ani při laboratorních testech vykonaných na reprezentativním vzorku, nebob) před vývozem byla provedena fumigace.
49.2. Osivo Medicago sativa L. původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.Úřední potvrzení, že: a) na farmě, kde bylo osivo vypěstováno, ani v jejím bezprostředním okolí, nebyl v průběhu posledních 10 let zjištěn výskyt Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.b) buď- sklizené osivo buď náleží k odrůdě, která je uznána jako vysoce rezistentní proti Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., nebo- v době sklizně porostu ještě nezačalo jeho čtvrté úplné vegetační období od doby výsevu a porost poskytl nejvýše jednu sklizeň semen,nebo- obsah neškodných nečistot v osivu, které byly stanoveny podle pravidel uznávání osiva platných v EU, nepřevyšuje 0.1 % jeho hmotnosti;c) během posledního ukončeného vegetačního období nebo, je-li to možné, během posledních dvou vegetačních období nebyly na pěstitelské ploše ani na okolních přiléhajících porostech Medicago sativa L. zjištěny žádné příznaky Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.d) porost byl založen na pozemku, na kterém během posledních třech let před výsevem nebyla pěstována vojtěška (Medicago sativa L.).
50. Osivo Oryza sativa L.Úřední potvrzení, že osivo: a) bylo úředně testováno vhodnými nematologickými metodami a bylo shledáno prostým Aphelenchoides besseyi Christie, nebob) bylo podrobeno vhodnému ošetření teplou vodou nebo jinému vhodnému ošetření proti Aphelenchoides besseyi Christie.
51. Osivo Phaseolus L.Úřední potvrzení, že: a) osivo pochází ze země prosté Xanthomonas campestris pv.phaseoli (Smith) Dye /syn. = Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al./ nebob) reprezentativní vzorek osiva byl testován a byl shledán prostým Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye /syn. = Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al./.
52. Osivo Zea mays L.Úřední potvrzení, že: a) osivo pochází z oblastí prostých Erwinia stewartu (Smith) Dye /syn. = Pantoea stewartu pv. stewartii (Smith) Mergaert et al./ nebob) reprezentativní vzorek osiva byl testován a byl shledán prostým Erwinia stewartii (Smith) Dye /syn. = Pantoea stewartii pv. stewartii (Smith) Mergaert et all.
53. Osivo Triticum L., Triticosecale Wittmack a Secale L., původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, Mexika, Nepálu, Pákistánu, Jižní Afriky a USA, kde se vyskytuje Tilletia indica MitraÚřední potvrzení, že osivo pochází z oblastí, kde není znám výskyt Tilletia indica Mitra. Název oblasti(í) musí být uveden v rostlinolékařském osvědčení.
54. Zrno Triticum L., Triticosecale Wittmack a Secale L. původem z Afghánistánu, Indie, Iráku Mexika, Nepálu, Pákistánu, Jižní Afriky a USA, kde se vyskytuje Tilletia indica MitraÚřední potvrzení, že: a) osivo pochází z oblasti, kde není znám výskyt Tilletia indica Mitra. Název oblasti(í) musí být uveden v rostlinolékařském osvědčení v části “místo původu“; nebob) v místě vypěstování nebyly na rostlinách zjištěny během posledního úplného vegetačního období žádné příznaky napadení Tilletia indica Mitra a testováním reprezentativních vzorků osiva odebraných jednak v době sklizně a jednak před odesláním zásilky byla potvrzena nepřítomnost Tilletia indica Mitra; v rostlinolékařském osvědčením v části “název výrobku“ musí být uvedeno “testováno a nalezeno prostým Tilletia indica Mitra“.“

9. Příloha č. 12 zní:

„Příloha č. 12 k vyhlášce č. 89/2002 Sb.

Seznam vstupních míst podle § 12 odst. 1 zákona

Poř. ČísloVstupní místoDruh dopravyMísto provádění rostlinolékařské kontrolyProvozní režim
1.Prahaleteckáveřejné mezinárodní letiště Praha - Ruzyněpravidelně přetržitý a na vyzvání
2.Prahapoštovnívyclívací pošta Praha 120na vyzvání“

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.


Ministr:

Ing. Palas v. r.

Přesunout nahoru