Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 189/2004 Sb.Zákon o kolektivním investování

Částka 63/2004
Platnost od 23.04.2004
Účinnost od 01.05.2004
Zrušeno k 19.08.2013 (240/2013 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

189

ZÁKON

ze dne 1. dubna 2004

o kolektivním investování

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje kolektivní investování.

§ 2

Vymezení pojmů

(1) V tomto zákoně se rozumí

a) kolektivním investováním podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků upisováním akcií investičního fondu nebo vydáváním podílových listů podílového fondu, investování na principu rozložení rizika a další obhospodařování tohoto majetku,

b) zahraniční investiční společností právnická osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, která je oprávněna vykonávat činnost investiční společnosti v členských státech Evropské unie na základě povolení vydaného v souladu s právem Evropské unie,

c) fondem kolektivního investování investiční fond nebo podílový fond,

d) standardním fondem fond kolektivního investování, který splňuje požadavky práva Evropské unie,

e) speciálním fondem fond kolektivního investování, který nesplňuje požadavky práva Evropské unie,

f) zahraničním fondem kolektivního investování zahraniční právnická osoba srovnatelná s investičním fondem (§ 4) nebo soubor majetku bez právní subjektivity srovnatelný s podílovým fondem (§ 6),

g) zahraničním standardním fondem zahraniční fond kolektivního investování, který splňuje požadavky práva Evropské unie,

h) zahraničním speciálním fondem zahraniční fond kolektivního investování, který nesplňuje požadavky práva Evropské unie,

i) majetkem fondu kolektivního investování majetek investičního fondu a v případě podílového fondu majetek v podílovém fondu,

j) podfondem účetně oddělená část majetku fondu kolektivního investování vymezená v jeho statutu,

k) aktuální hodnotou akcie investičního fondu nebo podílového listu podílového fondu podíl vlastního kapitálu připadající na 1 akcii nebo 1 podílový list,

l) vlastním kapitálem podílového fondu vlastní zdroje financování majetku v podílovém fondu,

m) údaji o osobě

1. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

2. u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, adresa bydliště; u podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku obchodní firma, popřípadě místo podnikání, a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

n) majetkem pro účely výpočtu limitu stanoveného pro investice fondu kolektivního investování aktiva snížená o oprávky a opravné položky,

o) orgánem dohledu instituce pověřená státem vykonávat dohled nad kolektivním investováním,

p) výnosovou metodou metoda stanovení reálné hodnoty nemovitosti na základě udržitelného výnosu z nájemného po odečtení nákladů na správu nemovitosti a uvažovaného rizika ztráty z nájemného,

q) otevřenými pozicemi souhrn závazků účtovaných na podrozvahových účtech, vyplývajících z derivátových obchodů, které nejsou sjednávány, pořizovány a drženy za účelem snížení rizika,

r) vedoucí osobou statutární orgán, člen statutárního orgánu, ředitel právnické osoby nebo osoba, která jiným způsobem skutečně řídí činnost právnické osoby,

s) kvalifikovanou účastí přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech osoby nebo jejich součet, který představuje alespoň 10 % nebo umožňuje uplatňovat významný vliv na její řízení,

t) nepřímým podílem podíl držený prostřednictvím jiné osoby nebo skupiny osob jednajících ve shodě,

u) úzkým propojením

1. vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu, jejichž součet představuje alespoň 20 %,

2. vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech, jejichž součet představuje alespoň 20 %,

3. vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém jedna z osob druhou osobu nebo ostatní osoby ovládá, nebo

4. vztah dvou nebo více osob, které ovládá tatáž osoba,

v) domovským státem v případě zahraniční investiční společnosti nebo zahraničního standardního fondu stát, jehož orgán dohledu mu udělil povolení,

w) hostitelským státem v případě investiční společnosti členský stát Evropské unie, kterým není Česká republika a ve kterém tato investiční společnost hodlá poskytovat nebo poskytuje své služby,

x) řídícím standardním fondem standardní fond, do jehož cenných papírů investuje jiný standardní fond nebo jiný zahraniční standardní fond alespoň 85 % svého majetku,

y) podřízeným standardním fondem standardní fond, který investuje alespoň 85 % majetku do cenných papírů vydávaných řídícím standardním fondem nebo řídícím zahraničním standardním fondem.

(2) Investičním cenným papírem se v tomto zákoně rozumí investiční cenný papír uvedený v § 3 odst. 2 písm. a), b) a d) zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.

(3) Derivátem se v tomto zákoně rozumí investiční nástroj uvedený v § 3 odst. 1 písm. d) až k) zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu a finančním derivátem investiční nástroj uvedený v § 3 odst. 1 písm. d) až f) zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.

§ 2a

(1) Shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti za účelem jejich společného investování nebo investování takto nabytých peněžních prostředků je zakázáno, pokud

a) má být návratnost investice nebo zisk investora i jen částečně závislý na hodnotě nebo výnosu aktiv, do kterých byly peněžní prostředky investovány, a

b) není vykonáváno podle tohoto zákona.

(2) Napomáhání jiné osobě v činnosti uvedené v odstavci 1 propagací účasti na společném investování je zakázáno.

(3) Porušením zákazů uvedených v odstavcích 1 a 2 není zejména shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti

a) bankami, pobočkami zahraničních bank a spořitelními a úvěrními družstvy2a),

b) penzijními fondy v rámci penzijního připojištění se státním příspěvkem2b),

c) pojišťovnami2c),

d) nadacemi a nadačními fondy2d),

e) v rámci pořádání veřejných sbírek2e),

f) v rámci pořádání loterií a jiných podobných her2f),

g) v rámci nabízení cenných papírů veřejnosti podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,

je-li prováděno v souladu se zákony,

h) penzijními společnostmi v rámci doplňkového penzijního spoření10).

(4) Porušením zákazů uvedených v odstavcích 1 a 2 rovněž není shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti, jehož hlavním účelem je financování činnosti, která má povahu výroby, obchodu, výzkumu nebo poskytování jiných než finančních služeb a je financována převážně z vlastních prostředků osoby, která peněžní prostředky shromažďuje.

§ 3

(1) Každý fond kolektivního investování musí mít svého depozitáře (§ 20 a násl.).

(2) Povinnosti uložené tímto zákonem nebo jiným právním předpisem podílovému fondu nebo práva přiznaná tímto zákonem nebo jiným právním předpisem podílovému fondu jsou povinnostmi a právy investiční společnosti nebo zahraniční investiční společnosti obhospodařujících tento fond.

(3) Název nebo obchodní firma fondu kolektivního investování nesmí snižovat důvěryhodnost sektoru kolektivního investování a dohledu nad ním a nesmí být klamavá nebo zavádějící, a to zejména s ohledem na investiční politiku tohoto fondu nebo rizika spojená s investováním do tohoto fondu.

(4) Podmínky pro užívání označení „fond peněžního trhu“ a „krátkodobý fond peněžního trhu“ v názvu nebo obchodní firmě fondu kolektivního investování, v jeho propagačních a jiných sděleních a při veřejném nabízení cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování stanoví prováděcí právní předpis. Osoba, která nesplňuje podmínky stanovené tímto prováděcím právním předpisem, nesmí tato označení používat.

ČÁST DRUHÁ

FONDY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ

HLAVA I

INVESTIČNÍ FOND

Základní ustanovení

§ 4

(1) Investiční fond je právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování a která má povolení České národní banky k činnosti investičního fondu.

(2) O povolení k činnosti investičního fondu mohou požádat pouze zakladatelé akciové společnosti, která dosud nevznikla. Tato společnost nesmí být založena na základě veřejné nabídky akcií.

(3) Obchodní firma investičního fondu obsahuje označení "uzavřený investiční fond".

(4) Osoba, která nemá povolení k činnosti investičního fondu, nesmí používat označení "investiční fond".

(5) Investiční fond, nejde-li o speciální fond kvalifikovaných investorů, lze založit pouze na dobu určitou, která musí být uvedena ve statutu, nejdéle na 10 let.

(6) Investiční fond může svěřit obhospodařování svého majetku investiční společnosti na základě smlouvy o obhospodařování majetku investičního fondu podle § 17 (dále jen "smlouva o obhospodařování").

(7) Pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 97a), změna předmětu podnikání investičního fondu není přípustná.

§ 5

(1) Převoditelnost akcií investičního fondu nesmí být omezena, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 56 odst. 2).

(2) Investiční fond může vydávat pouze akcie stejné jmenovité hodnoty.

(3) Investiční fond nesmí

a) vydávat zatímní listy,

b) vydávat prioritní akcie,

c) vydávat akcie svým zaměstnancům a zaměstnancům, kteří odešli do důchodu, za zvýhodněných podmínek,

d) uzavřít smlouvu o převodu zisku,

e) uzavřít ovládací smlouvu,

f) vydávat dluhopisy nebo jiné investiční cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky.

(4) Na investiční fond se nepoužijí ustanovení obchodního zákoníku o volbě členů dozorčí rady zaměstnanci a o právu výkupu účastnických cenných papírů a ustanovení zákona upravujícího nabídky převzetí.

(5) Investiční fond je povinen informovat Českou národní banku o zřízení organizační složky svého podniku (dále jen "organizační složka").

(6) Investiční fond, který má umístěnou organizační složku na území státu, který není členským státem Evropské unie, informuje Českou národní banku o opatření k nápravě nebo pokutě, která mu byla uložena orgánem dohledu tohoto státu, s uvedením důvodu uložení tohoto opatření k nápravě nebo pokuty.

HLAVA II

PODÍLOVÝ FOND

§ 6

Základní ustanovení

(1) Peněžní prostředky shromažďuje do podílového fondu investiční společnost nebo zahraniční investiční společnost vydáváním podílových listů podílového fondu.

(2) Podílový fond je souborem majetku, který náleží všem vlastníkům podílových listů podílového fondu (dále jen "podílníci"), a to v poměru podle hodnoty vlastněných podílových listů. Podílový fond není právnickou osobou.

(3) Podílový fond může být otevřený nebo uzavřený.

(4) K vytvoření podílového fondu je třeba povolení České národní banky. O povolení k vytvoření podílového fondu žádá investiční společnost nebo zahraniční investiční společnost.

(5) Osoba, která nemá povolení k vytvoření podílového fondu, nesmí při svém podnikání použít označení "podílový fond".

§ 7

Majetek v podílovém fondu

(1) Majetek v podílovém fondu obhospodařuje investiční společnost svým jménem na účet podílníků.

(2) Jestliže jiný právní předpis nebo právní úkon vyžadují údaj o osobě vlastníka, nahradí se údaje o všech podílnících názvem podílového fondu a údaji o investiční společnosti, která jej obhospodařuje.

(3) Z právních úkonů učiněných v souvislosti s obhospodařováním majetku v podílovém fondu je oprávněna a zavázána investiční společnost. Závazek vzniklý z obhospodařování majetku v podílovém fondu hradí investiční společnost z majetku v podílovém fondu.

(4) Podílník ani jiná osoba nejsou oprávněni požadovat rozdělení majetku v podílovém fondu ani zrušení podílového fondu.

(5) Na podílový fond, majetek v podílovém fondu, hospodaření s majetkem v podílovém fondu ani na další záležitosti týkající se podílového fondu se nepoužijí ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví.

§ 8

Podílový list

(1) Podílový list je cenný papír, který představuje podíl podílníka na majetku v podílovém fondu a se kterým jsou spojena další práva plynoucí z tohoto zákona nebo statutu.

(2) Podílový list obsahuje

a) název podílového fondu,

b) jmenovitou hodnotu podílového listu, jestliže je stanovena,

c) údaj o formě podílového listu,

d) datum vydání nebo emise podílového listu,

e) u listinné podoby též číselné označení podílového listu, podpisy nebo otisky podpisů osob oprávněných k datu emise jednat jménem investiční společnosti a u podílového listu na jméno též jméno prvního podílníka,

f) údaj, zda se s podílníkem zachází podle odstavce 3 písm. a) nebo b), vyplývá-li takové rozdílné zacházení s podílníkem ze statutu.

(3) Podílové listy stejného podílového fondu a stejné jmenovité hodnoty zakládají stejná práva podílníků; porušením této zásady není, jestliže ze statutu vyplývá, že

a) podílníkům téhož podílového fondu se stanoví rozdílné přirážky, srážky nebo poplatky v souvislosti s obhospodařováním majetku v podílovém fondu v závislosti na objemu počáteční investice, délce doby držení podílového listu, nebo jiných statutem určených objektivních kritériích, nebo

b) podíl na výnosu z hospodaření s majetkem v podílovém fondu se vyplatí pouze některým podílníkům, pokud

1. se zároveň ostatním podílníkům promítne částka, která by jinak odpovídala jim vyplacenému podílu na výnosu z hospodaření s majetkem v podílovém fondu, v aktuální hodnotě jejich podílových listů a

2. statut obsahuje transparentní a spravedlivá pravidla pro takové zacházení s podílníky.

(4) Převod podílového listu na řad je účinný ve vztahu k investiční společnosti zápisem do seznamu podílníků vedeného investiční společností.

§ 9

Evidence

(1) Investiční společnost zajistí vedení

a) evidence zaknihovaných podílových listů otevřeného podílového fondu v centrální evidenci cenných papírů nebo v samostatné evidenci investičních nástrojů podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,

b) samostatné evidence listinných cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, které jí zákazníci svěřili do úschovy nebo správy.

(2) Investiční společnost zajistí vedení

a) evidence o vydávání a odkupování podílových listů vydávaných podílovým fondem, jehož majetek obhospodařuje, a podle okolností také evidence o upisování, vydávání a odkupování cenných papírů vydávaných zahraničním standardním fondem, jehož majetek obhospodařuje nebo ve kterém majetek obhospodařuje, a

b) evidence obchodů týkajících se obhospodařovaného majetku fondu kolektivního investování a zahraničního standardního fondu, a to včetně pokynů k neprovedeným obchodům.

(3) Investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, zajistí vedení evidence obchodů týkajících se jeho majetku, a to včetně pokynů k neprovedeným obchodům.

(4) Evidence podle odstavců 1 až 3 se vedou v elektronické podobě. Investiční společnost a investiční fond jsou pro účely jejich vedení oprávněny vést rodná čísla účastníků transakcí.

(5) Povinnost podle odstavce 2 nemusí investiční společnost plnit pro speciální fond kvalifikovaných investorů, který obhospodařuje. Povinnost podle odstavce 3 nemusí plnit speciální fond kvalifikovaných investorů.

(6) Způsob vedení a náležitosti evidencí podle odstavců 1 až 3 stanoví prováděcí právní předpis.

HLAVA III

OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

§ 10

Základní ustanovení

(1) Otevřený podílový fond nemá omezen počet vydávaných podílových listů.

(2) S podílovým listem otevřeného podílového fondu je spojeno též právo na odkoupení podílového listu investiční společností na žádost jeho vlastníka.

(3) Podílový list otevřeného podílového fondu nemusí mít jmenovitou hodnotu.

(4) Součástí názvu otevřeného podílového fondu je obchodní firma investiční společnosti, která jej obhospodařuje, a označení "otevřený podílový fond".

§ 11

Vydávání podílových listů otevřeného podílového fondu

(1) Investiční společnost vydá podílový list otevřeného podílového fondu za částku, která se rovná jeho aktuální hodnotě vyhlášené k rozhodnému dni. Tato částka může být zvýšena o přirážku uvedenou ve statutu. Statut též stanoví, který den se považuje za rozhodný den při vydání podílového listu.

(2) Investiční společnost může nejdéle 3 měsíce ode dne, kdy zahájila vydávání podílových listů, vydávat podílové listy otevřeného podílového fondu za částku, která se rovná jejich jmenovité hodnotě, nebo podílové listy bez jmenovité hodnoty za částku uvedenou ve statutu otevřeného podílového fondu. Tato částka může být zvýšena o přirážku uvedenou ve statutu.

(3) Investiční společnost nevydá podílový list otevřeného podílového fondu, dokud není zaplacena částka podle odstavce 1 nebo 2 na účet fondu u depozitáře.

§ 12

Odkupování podílových listů otevřeného podílového fondu

(1) Investiční společnost odkoupí podílový list otevřeného podílového fondu za částku, která se rovná jeho aktuální hodnotě vyhlášené ke dni, ke kterému obdržela žádost podílníka o odkoupení podílového listu. Tato částka může být snížena o srážku uvedenou ve statutu.

(2) Investiční společnost odkoupí podílový list otevřeného podílového fondu s použitím majetku v podílovém fondu, a to bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti o jeho odkoupení, nejdéle však do 15 pracovních dnů, pokud nedojde k pozastavení odkupování podílových listů. Speciální fond nemovitostí nebo speciální fond kvalifikovaných investorů mohou lhůtu pro odkoupení svých podílových listů upravit odchylně ve svém statutu s tím, že tato lhůta nesmí být delší než 6 měsíců. Statut speciálního fondu nemovitostí nebo speciálního fondu kvalifikovaných investorů v tomto případě stanoví též termíny pro podání žádosti o odkoupení podílových listů s tím, že časový odstup jednotlivých termínů pro podání žádosti nesmí být delší než 6 měsíců.

(3) Po dobu, po kterou investiční společnost podle § 11 odst. 2 vydává podílové listy otevřeného podílového fondu za částku, která se rovná jejich jmenovité hodnotě, nebo za částku uvedenou ve statutu otevřeného podílového fondu, odkupuje podílové listy za stejnou částku, za jakou je vydává.

(4) Investiční společnost může pozastavit vydávání nebo odkupování podílových listů otevřeného podílového fondu nejdéle na 3 měsíce, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů podílníků. O pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů rozhoduje představenstvo investiční společnosti, které je povinno o svém rozhodnutí vypracovat zápis. V zápisu se uvede datum a přesný čas rozhodnutí o pozastavení, důvody pozastavení a doba, na kterou se vydávání nebo odkupování podílových listů pozastavuje. Speciální fond nemovitostí nebo speciální fond kvalifikovaných investorů mohou lhůtu pro pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů upravit odchylně ve svém statutu s tím, že tato lhůta nesmí být delší než 2 roky.

(5) Vydávání nebo odkupování podílových listů otevřeného podílového fondu se pozastavuje okamžikem uvedeným v rozhodnutí o pozastavení jejich vydávání nebo odkupování. Od tohoto okamžiku investiční společnost nesmí podílové listy otevřeného podílového fondu vydávat nebo odkupovat. Zákaz vydávání nebo odkupování podílových listů se vztahuje i na podílové listy, o jejichž vydání nebo odkoupení podílník požádal

a) před pozastavením vydávání nebo odkupování podílových listů a u nichž nedošlo k vypořádání obchodu, nebo

b) během doby pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů.

(6) Investiční společnost doručí neprodleně zápis o pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů otevřeného podílového fondu České národní bance a současně uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup datum a přesný čas rozhodnutí o pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů, důvody pozastavení a dobu, na kterou se vydávání nebo odkupování podílových listů pozastavuje. Pokud investiční společnost veřejně nabízí podílové listy vydávané standardním fondem v hostitelském státě, doručí neprodleně zápis o pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů i orgánu dohledu tohoto státu.

(7) Investiční společnost informuje Českou národní banku o přijatých opatřeních a dalších skutečnostech směřujících k odstranění příčin pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů otevřeného podílového fondu do 3 pracovních dnů ode dne pozastavení. Jestliže se jedná o speciální fond nemovitostí nebo speciální fond kvalifikovaných investorů, investiční společnost též informuje Českou národní banku o průběhu odstraňování příčin pozastavení, a to každých 6 měsíců až do dne obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů. Tímto dnem je den následující po dni, kterým uplynula doba, na kterou bylo pozastaveno vydávání nebo odkupování podílových listů, nebo den nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky, kterým se zrušuje rozhodnutí investiční společnosti o pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů.

(8) Jestliže pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů otevřeného podílového fondu ohrožuje zájmy podílníků, Česká národní banka toto rozhodnutí zruší.

(9) Správní řízení podle odstavce 8 Česká národní banka zahájí vydáním rozhodnutí, které zašle investiční společnosti a oznámí veřejnou vyhláškou. Opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(10) Investiční společnost neprodleně uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informaci o tom, že Česká národní banka zrušila pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů otevřeného podílového fondu.

(11) Ode dne obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů investiční společnost vydá nebo odkoupí podílové listy, jejichž vydávání nebo odkupování bylo pozastaveno, za částku, která se rovná aktuální hodnotě stanovené ke dni obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů. Tato částka může být zvýšena o přirážku podle § 11 odst. 1 nebo snížena o srážku podle odstavce 1.

(12) Podílník nemá právo na úrok z prodlení za dobu pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů otevřeného podílového fondu, ledaže investiční společnost je ke dni pozastavení již v prodlení s vyplacením částky za odkup nebo jestliže Česká národní banka zrušila rozhodnutí o pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů. Investiční společnost uhradí úrok z prodlení ze svého majetku.

(13) Došlo-li v souvislosti s odkoupením podílových listů od jednoho podílníka k chybě ve výpočtu, v jejímž důsledku byly podílové listy odkoupeny za jinou částku, než měly být, částku odpovídající kladnému rozdílu přijatou v dobré víře není příjemce povinen vracet. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá.

HLAVA IV

UZAVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

§ 13

(1) Investiční společnost neodkupuje podílové listy uzavřeného podílového fondu zpět od podílníků z majetku uzavřeného podílového fondu, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 13a odst. 3, § 100d odst. 4, § 100f, § 100o odst. 4 a § 100q).

(2) Součástí názvu uzavřeného podílového fondu je obchodní firma investiční společnosti, která jej obhospodařuje, a označení "uzavřený podílový fond".

(3) Investiční společnost vydá podílový list uzavřeného podílového fondu za částku, která se rovná jeho aktuální hodnotě vyhlášené k rozhodnému dni. Tato částka může být zvýšena o přirážku uvedenou ve statutu. Statut stanoví, který den se považuje za rozhodný den při nákupu podílového listu.

(4) Investiční společnost může podílový list uzavřeného podílového fondu nejdéle 3 měsíce ode dne zahájení vydávání podílových listů vydávat za částku rovnající se jmenovité hodnotě podílového listu. Tato částka může být zvýšena o přirážku uvedenou ve statutu.

(5) Investiční společnost nevydá podílový list uzavřeného podílového fondu, dokud není zaplacena částka odpovídající jeho aktuální hodnotě nebo jmenovité hodnotě, včetně možné přirážky.

(6) Uzavřený podílový fond se vytváří na dobu určitou nebo neurčitou. Po uplynutí této doby fond vstoupí do likvidace nebo se přemění (§ 101a) na otevřený podílový fond. Doba, na kterou je uzavřený podílový fond založen, musí být uvedena ve statutu včetně informace, zda uplynutím této doby vstoupí fond do likvidace nebo se přemění na otevřený podílový fond.

§ 13a

Fakultativní právo na odkoupení podílového listu

(1) Statut uzavřeného podílového fondu může určit, že podílník má v době trvání uzavřeného podílového fondu právo na odkoupení podílového listu ve stanovených termínech. V takovém případě vymezí také časový úsek mezi jednotlivými termíny, ve kterých bude uzavřený podílový fond podílové listy odkupovat. Tento časový úsek nesmí být kratší než 24 měsíců.

(2) Uzavřený podílový fond, který byl vytvořen na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než 10 let, umožní podílníkům odkoupení podílového listu po 10 letech od vytvoření fondu a dále přinejmenším každých 24 měsíců.

(3) Žádost o odkoupení podílového listu lze podat kdykoliv. Nejbližší termín pro odkoupení podílových listů uveřejní uzavřený podílový fond způsobem umožňujícím dálkový přístup. V tomto termínu uzavřený podílový fond odkoupí všechny podílové listy, o jejichž odkoupení podali podílníci žádost v období od posledního termínu pro odkoupení. Při odkoupení se postupuje podle § 12.

ČÁST TŘETÍ

INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

Základní ustanovení

§ 14

(1) Investiční společnost je právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování spočívající

a) ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo

b) v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování (§ 17).

(2) K činnosti investiční společnosti je třeba povolení České národní banky.

(3) Obchodní firma investiční společnosti obsahuje označení "investiční společnost".

(4) Osoba, která nemá povolení k činnosti investiční společnosti, nesmí používat označení "investiční společnost".

(5) Investiční společnost nesmí vydávat dluhopisy nebo jiné investiční cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky.

§ 15

(1) Investiční společnost může též obhospodařovat majetek v podílovém fondu jiné investiční společnosti nebo majetek investičního fondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování (§ 78).

(2) Investiční společnost může poskytovat jako službu pro jinou investiční společnost nebo pro investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, některou z činností, které jsou obvykle součástí obhospodařování majetku fondu kolektivního investování; těmito činnostmi jsou zejména

a) vedení účetnictví fondu kolektivního investování,

b) zajišťování právních služeb pro fond kolektivního investování,

c) vyřizování dotazů a stížností podílníků nebo akcionářů fondu kolektivního investování,

d) oceňování majetku a závazků fondu kolektivního investování a stanovování aktuální hodnoty podílového listu nebo akcie fondu kolektivního investování,

e) zajišťování plnění daňových povinností fondu kolektivního investování,

f) vedení evidence podílových listů nebo akcií fondu kolektivního investování a vedení seznamu podílníků nebo akcionářů fondu kolektivního investování,

g) rozdělování a vyplácení výnosů z majetku fondu kolektivního investování, jestliže jsou vypláceny,

h) vydávání a odkupování podílových listů nebo akcií fondu kolektivního investování,

i) uzavírání a vypořádání smluv o vydání nebo odkoupení podílových listů nebo akcií fondu kolektivního investování,

j) vytváření a zabezpečení obchodní strategie fondu kolektivního investování,

k) nabízení podílových listů nebo akcií fondu kolektivního investování,

l) propagace služeb investiční společnosti a nabízených produktů.

(3) Investiční společnost může kromě kolektivního investování obhospodařovat majetek zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management) a má-li tuto činnost uvedenou v povolení ke své činnosti.

(4) Investiční společnost, která obhospodařuje majetek zákazníka, může, má-li to uvedeno v povolení ke své činnosti,

a) uschovávat a spravovat včetně souvisejících služeb cenné papíry vydávané fondem kolektivního investování, nebo

b) poskytovat investiční poradenství týkající se investičního nástroje.

(5) Investiční společnost nesmí uplatňovat žádné přirážky nebo srážky uvedené ve statutu fondu kolektivního investování, který obhospodařuje, jestliže cenné papíry vydávané tímto fondem kolektivního investování nakupuje do majetku nebo prodává z majetku jiného fondu kolektivního investování, jehož

a) majetek nebo část majetku sama obhospodařuje, nebo

b) majetek nebo část majetku obhospodařuje jiná investiční společnost, která je součástí konsolidačního celku, za který se vypracovává konsolidovaná účetní závěrka.

(6) Investiční společnost obhospodařující majetek řídícího standardního fondu nesmí vůči podřízenému standardnímu fondu nebo podřízenému zahraničnímu standardnímu fondu uplatňovat žádné přirážky nebo srážky za nákup nebo prodej cenných papírů vydávaných tímto řídícím standardním fondem.

(7) Činnost uvedenou v odstavci 1 může investiční společnost vykonávat též ve vztahu k majetku zahraničního fondu kolektivního investování nebo majetku v zahraničním fondu kolektivního investování. Činnosti uvedené v odstavci 2 může investiční společnost vykonávat též pro zahraniční investiční společnost nebo zahraniční fond kolektivního investování.

§ 16

Účtování o majetku v podílovém fondu

(1) Investiční společnost účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření s majetkem v podílovém fondu odděleně od předmětu účetnictví svého a ostatních podílových fondů.

(2) Investiční společnost zajišťuje v souladu s účetními metodami podle zákona upravujícího účetnictví účtování o předmětu účetnictví v účetních knihách vedených odděleně pro jednotlivé podílové fondy, jejichž majetek obhospodařuje, tak, aby jí to umožnilo sestavení účetní závěrky za každý podílový fond.

(3) Účetní závěrka podílového fondu musí být ověřena auditorem.

§ 16a

Schválení účetní závěrky fondu kolektivního investování, jehož majetek investiční společnost obhospodařuje, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku fondu kolektivního investování, náleží do působnosti statutárního orgánu této investiční společnosti, stanoví-li tak statut takového fondu kolektivního investování. Valná hromada investičního fondu, jehož majetek investiční společnost obhospodařuje, o schválení účetní závěrky ani o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku investičního fondu v takovém případě nerozhoduje.

§ 17

Smlouva o obhospodařování majetku investičního fondu

(1) Smlouvou o obhospodařování se investiční společnost zavazuje, že bude obhospodařovat majetek investičního fondu, a to bez jeho pokynu, a investiční fond se zavazuje zaplatit investiční společnosti za tuto činnost úplatu. Podstatnými náležitostmi smlouvy o obhospodařování jsou

a) způsob stanovení a placení úplaty za poskytované služby,

b) ujednání, zda a za jakých podmínek může investiční společnost svěřit obhospodařování majetku investičního fondu nebo výkon činností souvisejících s obhospodařováním jeho majetku jiné osobě (§ 78),

c) souhlas investičního fondu s pravidly investiční společnosti pro provádění obchodů za nejlepších podmínek [§ 75 odst. 1 písm. h)].

(2) Smlouva o obhospodařování se uzavírá na dobu neurčitou a výpovědní lhůta je nejméně 6 měsíců. V případě, že investiční fond požádá o změnu statutu podle § 101b, výpovědní doba neskončí přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o této žádosti.

§ 18

Úplata za obhospodařování majetku fondu kolektivního investování

(1) Úplata za obhospodařování majetku fondu kolektivního investování se stanoví

a) podílem z průměrné hodnoty vlastního kapitálu fondu kolektivního investování nebo jeho části za účetní období,

b) podílem z hospodářského výsledku fondu kolektivního investování nebo jeho části před zdaněním,

c) v závislosti na výkonnosti fondu kolektivního investování nad stanovený ukazatel (benchmark), s nímž je výkonnost srovnávána,

d) v závislosti na meziročním růstu hodnoty vlastního kapitálu připadajícího na 1 podílový list nebo 1 akcii fondu kolektivního investování,

e) kombinací způsobů podle písmen a), c) a d), nebo

f) jiným způsobem uvedeným ve statutu, pokud jde o speciální fond kvalifikovaných investorů.

(2) Do nákladů fondu kolektivního investování se nezahrnují pokuty nebo jiné majetkové sankce uložené investiční společnosti, náklady na propagaci a distribuci cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, administrativní náklady a náklady na právní a poradenské služby spojené se splynutím nebo sloučením (§ 100 až 100u).

§ 19

Informační povinnosti investiční společnosti

(1) Investiční společnost informuje Českou národní banku o tom, že

a) založila právnickou osobu jako jediný zakladatel,

b) zřídila organizační složku, nebo

c) nabyla kvalifikovanou účast na právnické osobě.

(2) Investiční společnost, která má umístěnou organizační složku na území státu, který není členským státem Evropské unie, informuje Českou národní banku o opatření k nápravě nebo pokutě, která jí byla uložena orgánem dohledu tohoto státu, s uvedením důvodu uložení tohoto opatření k nápravě nebo pokuty.

(3) Investiční společnost informuje Českou národní banku o

a) zrušení organizační složky, nebo

b) pozbytí kvalifikované účasti na právnické osobě.

ČÁST ČTVRTÁ

DEPOZITÁŘ FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ

§ 20

Základní ustanovení

(1) Depozitář fondu kolektivního investování (dále jen "depozitář") eviduje majetek fondu kolektivního investování a kontroluje, zda fond kolektivního investování nakládá s majetkem v souladu s tímto zákonem a statutem.

(2) Depozitářem může být pouze banka se sídlem na území České republiky (dále jen "banka") nebo zahraniční banka, která má pobočku umístěnou na území České republiky (dále jen "pobočka zahraniční banky"), které mají v bankovní licenci povolenou činnost depozitáře.

(3) Depozitář vykonává svou činnost na základě písemné smlouvy o výkonu činnosti depozitáře, kterou uzavírá s investiční společností nebo investičním fondem (dále jen "depozitářská smlouva"). V případě standardního fondu se depozitářská smlouva řídí právním řádem České republiky.

(4) V depozitářské smlouvě si depozitář a investiční společnost nebo investiční fond sjednají podmínky pro plnění povinností depozitáře.

(5) Depozitářská smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta je 6 měsíců.

(6) Závazek z depozitářské smlouvy zaniká též nabytím právní moci rozhodnutí, jímž se

a) odnímá depozitáři bankovní licence, nebo

b) mění depozitáři bankovní licence tak, že je vyloučena nebo omezena činnost depozitáře nebo činnost nezbytná pro výkon činnosti depozitáře.

(7) Depozitář neprodleně informuje Českou národní banku a fond kolektivního investování o právní skutečnosti, jejímž důsledkem je zánik závazku z depozitářské smlouvy.

(8) Jakmile závazek z depozitářské smlouvy zanikne, fond kolektivního investování neprodleně

a) pozastaví nakládání se svým majetkem a vydávání svých akcií nebo vydávání a odkupování podílových listů, s výjimkou úhrady závazků vzniklých před zánikem závazku z depozitářské smlouvy a úhrady nezbytných provozních a mzdových výdajů, a to až do doby nabytí účinnosti nové depozitářské smlouvy,

b) informaci o pozastavení nakládání s majetkem a vydávání akcií nebo vydávání a odkupování podílových listů zašle České národní bance a uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(9) Banka nebo pobočka zahraniční banky, které přestaly pro fond kolektivního investování vykonávat činnost depozitáře, nesmí umožnit nakládání s peněžními prostředky na účtu tohoto fondu; to neplatí pro úhradu závazků vzniklých před zánikem depozitářské smlouvy a úhradu nezbytných provozních a mzdových výdajů, pro výplatu částek vlastníkům cenných papírů vydávaných tímto fondem za odkoupené cenné papíry a pro výplatu podílu vlastníkům cenných papírů vydávaných tímto fondem při zrušení fondu s likvidací.

(10) Banka nebo pobočka zahraniční banky, které přestaly pro fond kolektivního investování vykonávat činnost depozitáře, vydá peněžní prostředky a majetek tohoto fondu kolektivního investování, které má v úschově nebo v evidenci, pouze novému depozitáři, likvidátorovi nebo insolvenčnímu správci investiční společnosti nebo investičního fondu.

(11) Ujednání depozitářské smlouvy, která se vztahují na standardní fond obhospodařovaný investiční společností, obsahují alespoň

a) vymezení jednotlivých činností depozitáře a investiční společnosti a způsob zajištění jejich řádného provádění oběma stranami depozitářské smlouvy,

b) způsob komunikace mezi stranami depozitářské smlouvy, včetně zajištění opatření na vedení záznamů o komunikaci a na ochranu citlivých a důvěrných informací,

c) podmínky svěření obhospodařování majetku (§ 78) nebo některé činnosti depozitáře (§ 21) jiné osobě,

d) určení právního řádu, kterým se podle tohoto zákona řídí depozitářská smlouva, a

e) způsoby změny nebo zániku závazku z depozitářské smlouvy.

(12) Obsahové požadavky na ujednání depozitářské smlouvy podle odstavce 11 stanoví prováděcí právní předpis.

§ 21

Činnost depozitáře

(1) Depozitář zejména

a) zajišťuje úschovu majetku fondu kolektivního investování nebo, pokud to povaha věci vylučuje, kontroluje stav tohoto majetku,

b) eviduje pohyb veškerých peněžních prostředků fondu kolektivního investování,

c) kontroluje, zda akcie nebo podílové listy fondu kolektivního investování jsou vydávány, rušeny a odkupovány v souladu s tímto zákonem a statutem fondu kolektivního investování,

d) kontroluje, zda aktuální hodnota akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování je vypočítána v souladu s tímto zákonem a statutem fondu kolektivního investování,

e) provádí pokyny investičního fondu, investiční společnosti nebo jiné osoby, která obhospodařuje majetek fondu kolektivního investování, které nejsou v rozporu s tímto zákonem nebo statutem fondu kolektivního investování,

f) zajišťuje vypořádání obchodů s majetkem fondu kolektivního investování v obvyklé lhůtě,

g) kontroluje, zda výnos z majetku fondu kolektivního investování je používán v souladu s tímto zákonem a statutem fondu kolektivního investování,

h) kontroluje, zda majetek fondu kolektivního investování je nabýván a zcizován v souladu s tímto zákonem a statutem fondu kolektivního investování,

i) kontroluje postup při oceňování majetku fondu kolektivního investování v souladu s tímto zákonem a statutem fondu kolektivního investování,

j) kontroluje plnění podmínek účasti speciálního fondu nemovitostí v nemovitostní společnosti (§ 53d).

(2) Za peněžní prostředky a investiční nástroje fondu kolektivního investování svěřené depozitáři do úschovy nebo jiného opatrování podle odstavce 1 písm. a) se neplatí příspěvek do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.

(3) Podrobnosti plnění povinností depozitáře uvedených v odstavci 1, případy, kdy může depozitář vykonávat činnost podle odstavce 1 prostřednictvím jiné osoby a způsob provádění oceňování majetku fondu kolektivního investování nebo výpočtu aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování (§ 78 odst. 2) stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Speciální fond kvalifikovaných investorů může sjednat v depozitářské smlouvě omezení nebo vyloučení kontroly podle odstavce 1 písm. d), e), g), h) a i), pokud jsou podrobnosti těchto odchylek uvedeny ve statutu fondu.

§ 22

Povinnosti fondu kolektivního investování k depozitáři

(1) Fond kolektivního investování

a) požádá depozitáře o zřízení účtů, které potřebuje k evidenci veškerých svých peněžních prostředků,

b) předá depozitáři svůj statut a další dokumenty, které depozitář potřebuje k výkonu své činnosti,

c) ukládá získané peněžní prostředky neprodleně na účet u depozitáře nebo na účet zřízený podle písmene e),

d) provádí veškeré platby a výběry nebo převody peněžních prostředků prostřednictvím depozitáře nebo prostřednictvím účtu zřízeného podle písmene e),

e) může se souhlasem depozitáře zřídit účet u banky, pobočky zahraniční banky nebo zahraniční banky, které mají sídlo ve státě vyžadujícím dodržování pravidel obezřetnosti podle práva Evropské unie nebo pravidel, která Česká národní banka považuje za rovnocenná, pokud je zajištěn souhlas depozitáře s nakládáním s peněžními prostředky vedenými na tomto účtu a přehled depozitáře o pohybech těchto peněžních prostředků,

f) svěřuje veškerý svůj majetek depozitáři do úschovy a v případě, kdy to povaha věci vylučuje, umožňuje depozitáři kontrolovat stav majetku podle § 21 odst. 1 písm. a),

g) předkládá depozitáři podklady potřebné k evidenci svého majetku způsobem stanoveným v depozitářské smlouvě nebo na žádost depozitáře,

h) informuje depozitáře o zamýšleném nabytí nebo zcizení movité věci s výjimkou cenných papírů, účasti v nemovitostní společnosti nebo nemovité věci pro účely kolektivního investování ve lhůtě stanovené depozitářskou smlouvou a předkládá depozitáři návrh příslušné smlouvy před jejím uzavřením,

i) předkládá depozitáři ocenění movité věci s výjimkou cenných papírů, účasti v nemovitostní společnosti nebo nemovité věci, které hodlá nabýt do svého majetku za účelem kolektivního investování, a to před uzavřením příslušné smlouvy,

j) předkládá depozitáři smlouvu o nabytí movité věci s výjimkou cenných papírů, účasti v nemovitostní společnosti nebo nemovité věci do svého majetku za účelem kolektivního investování, a to bez zbytečného odkladu po uzavření příslušné smlouvy,

k) předkládá depozitáři ocenění movité věci s výjimkou cenných papírů, účasti v nemovitostní společnosti nebo nemovité věci ve svém majetku, které nabyl do svého majetku za účelem kolektivního investování,

l) umožňuje depozitáři řádné plnění jeho kontrolních povinností,

m) prokáže depozitáři na jeho žádost splnění zákonem a statutem stanovených podmínek pro kolektivní investování.

(2) Všechny fondy kolektivního investování obhospodařované stejnou investiční společností musejí mít stejného depozitáře; to neplatí pro speciální fond kvalifikovaných investorů, speciální fond nemovitostí, podílový fond jiné investiční společnosti a investiční fond.

§ 23

Pravidla jednání depozitáře

(1) Jestliže depozitář při své činnosti zjistí skutečnost nasvědčující tomu, že investiční společnost nebo investiční fond porušily tento zákon, statut, depozitářskou smlouvu nebo smlouvu o obhospodařování, neprodleně projedná toto zjištění s investiční společností nebo investičním fondem, pokud tím nehrozí nebezpečí z prodlení.

(2) Pokud depozitář na základě projednání podle odstavce 1 nebo bez tohoto projednání v případě nebezpečí z prodlení dospěje k názoru, že investiční společnost nebo investiční fond porušily tento zákon, statut, depozitářskou smlouvu nebo smlouvu o obhospodařování, oznámí tuto skutečnost neprodleně České národní bance.

(3) Pokud depozitář při své činnosti zjistí skutečnost, která může významně ovlivnit hodnotu akcií nebo podílových listů fondu kolektivního investování nebo která může vést k podstatnému zhoršení hospodářské situace fondu kolektivního investování, oznámí tuto skutečnost neprodleně České národní bance.

(4) Pokud investiční společnost nebo investiční fond na žádost depozitáře neprokáží splnění zákonem a statutem stanovených podmínek pro provedení investice, depozitář pokyn neprovede.

(5) Pokud depozitář při své činnosti zjistí skutečnost nasvědčující tomu, že pokyn investiční společnosti nebo investičního fondu odporuje tomuto zákonu, statutu, depozitářské smlouvě nebo smlouvě o obhospodařování, depozitář jeho provedení pozastaví na dobu nejdéle 3 pracovních dnů a důvody pozastavení projedná neprodleně s investiční společností nebo investičním fondem.

(6) Pokud na základě projednání podle odstavce 5 depozitář dospěje k názoru, že investiční společnost nebo investiční fond svým pokynem porušily významně tento zákon, statut, depozitářskou smlouvu nebo smlouvu o obhospodařování, pokyn neprovede a tuto skutečnost oznámí neprodleně České národní bance. Jednání, která jsou důvodem neprovedení pokynu, stanoví prováděcí právní předpis.

(7) Pokud má depozitář důvodné podezření na možné poškození zájmů akcionářů nebo podílníků fondu kolektivního investování, požádá nejdéle na dobu 3 pracovních dnů

a) centrálního depozitáře nebo osobu oprávněnou vést evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů vedenou centrálním depozitářem, osobu oprávněnou vést samostatnou evidenci investičních nástrojů nebo osobu oprávněnou vést evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, o pozastavení výkonu práva účastníka operace, která může poškodit zájmy akcionářů nebo podílníků fondu kolektivního investování, nakládat s cennými papíry vedenými na účtu tohoto účastníka,

b) osobu provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry o pozastavení vypořádání obchodu, který může poškodit zájmy akcionářů nebo podílníků fondu kolektivního investování.

(8) Kopii žádosti podle odstavce 7 depozitář zašle České národní bance.

(9) Žádosti podle odstavce 7 musejí uvedené osoby vyhovět.

(10) Česká národní banka do 3 pracovních dnů ode dne, kdy obdržela kopii žádosti podle odstavce 8, pozastavení zruší nebo rozhodne o předběžném opatření.

(11) Depozitář při své činnosti jedná s odbornou péčí a výhradně v zájmu akcionářů nebo podílníků fondu kolektivního investování.

(12) Depozitář odpovídá investiční společnosti a akcionářům nebo podílníkům fondu kolektivního investování za škodu způsobenou porušením povinnosti depozitáře, a to podle obchodního zákoníku. Tato odpovědnost depozitáře není dotčena ani tehdy, provádí-li činnost prostřednictvím jiné osoby. Odpovědnost investiční společnosti za škodu vzniklou při obhospodařování majetku v podílovém fondu nebo odpovědnost investičního fondu za škodu vzniklou při obhospodařování jeho majetku tím není dotčena.

§ 23a

(1) Depozitář řídícího standardního fondu bez zbytečného odkladu informuje o každém pochybení řídícího standardního fondu, které zjistí, a o každé situaci týkající se řídícího standardního fondu, která by mohla mít negativní vliv na obhospodařování majetku v podřízeném standardním fondu nebo zahraničním podřízeném standardním fondu,

a) tento podřízený standardní fond nebo zahraniční podřízený standardní fond, popřípadě také investiční společnost obhospodařující tento podřízený standardní fond nebo zahraniční podřízený standardní fond,

b) depozitáře tohoto podřízeného standardního fondu nebo zahraničního podřízeného standardního fondu a

c) Českou národní banku a popřípadě orgán dohledu tohoto zahraničního podřízeného standardního fondu.

(2) Druhy pochybení podle odstavce 1 stanoví prováděcí právní předpis.

ČÁST PÁTÁ

KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ STANDARDNÍHO FONDU

HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 24

(1) Standardní fond shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti a může mít formu pouze otevřeného podílového fondu.

(2) Standardní fond nemusí shromažďovat peněžní prostředky od veřejnosti, pokud do jím vydávaných podílových listů investují alespoň 2 standardní fondy nebo zahraniční standardní fondy více než 85 % svého majetku.

(3) Standardní fond

a) investuje shromážděné peněžní prostředky do majetku uvedeného v § 26 při dodržení zásad rozložení rizika spojeného s investováním podle tohoto zákona,

b) odkupuje podílové listy na žádost podílníka s použitím svého majetku; jednání standardního fondu, kterým se zajišťuje, aby se kurz nebo cena podílového listu tohoto fondu na regulovaném trhu významně nelišila od aktuální hodnoty, se považuje za rovnocenné odkupování podílových listů.

§ 25zrušeno

HLAVA II

ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ STANDARDNÍHO FONDU

§ 26

Skladba majetku

(1) Standardní fond investuje pouze do likvidních

a) investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které jsou přijaty k obchodování

1. na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem v členském státě Evropské unie, nebo

2. na trhu obdobném regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, nebo se s nimi obchoduje na trhu obdobném regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, jestliže tyto trhy jsou uvedeny v seznamu zahraničních trhů obdobných regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, vedeném Českou národní bankou České národní banky,

b) investičních cenných papírů z nové emise, jestliže

1. podmínky emise obsahují závazek, že bude podána žádost o přijetí k obchodování na trzích uvedených v písmeni a) a jestliže tyto trhy jsou uvedeny v seznamu zahraničních trhů obdobných regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, vedeném Českou národní bankou a

2. žádost o jejich přijetí k obchodování na trzích uvedených v písmeni a) bude podána tak, aby tento cenný papír byl přijat k obchodování do 1 roku ode dne, ke kterému bylo ukončeno jeho vydávání,

c) cenných papírů vydávaných standardním fondem, pokud podle statutu tohoto standardního fondu může být investováno nejvýše 10 % hodnoty jeho majetku do cenných papírů vydávaných standardním fondem nebo cenných papírů vydávaných speciálním fondem, který splňuje podmínky uvedené v písmeni d) bodech 1 až 3 a investuje do stejných druhů majetku jako standardní fond, rozkládá riziko spojené s investováním, odkupuje cenné papíry, které vydal, nebo zajišťuje, že se kurz nebo cena těchto cenných papírů na regulovaném trhu významně neliší od jejich aktuální hodnoty,

d) cenných papírů vydávaných speciálním fondem, který investuje do stejných druhů majetku jako standardní fond, rozkládá riziko spojené s investováním a odkupuje cenné papíry, které vydal, nebo zajišťuje, že se kurz nebo cena těchto cenných papírů na regulovaném trhu významně neliší od jejich aktuální hodnoty, za předpokladu, že

1. má povolení orgánu dohledu státu, ve kterém má sídlo, a podléhá dohledu, který Česká národní banka považuje za rovnocenný dohledu členského státu Evropské unie, a je zajištěna spolupráce mezi Českou národní bankou a tímto orgánem dohledu,

2. ochrana vlastníků cenných papírů vydávaných tímto speciálním fondem je rovnocenná ochraně poskytované vlastníkům cenných papírů vydávaných standardním fondem; tento speciální fond musí zejména dodržovat ustanovení o zákazu vypůjčování, půjčování a prodeji majetku (§ 33 až 35) a jeho majetek je účetně oddělen ve smyslu § 16 odst. 1,

3. vypracovává a uveřejňuje pololetní zprávu a výroční zprávu obdobně jako standardní fond,

4. jeho statut umožňuje investovat nejvýše 10 % hodnoty jeho majetku do cenných papírů vydávaných standardním fondem a cenných papírů vydávaných speciálním fondem, který splňuje podmínky uvedené v bodech 1 až 3 a investuje do stejných druhů majetku jako standardní fond, rozkládá riziko spojené s investováním, odkupuje cenné papíry, které vydal, nebo zajišťuje, že se kurz nebo cena těchto cenných papírů na regulovaném trhu významně neliší od jejich aktuální hodnoty,

e) vkladů, se kterými je možno volně nakládat, nebo termínovaných vkladů se lhůtou splatnosti nejdéle 1 rok u banky nebo zahraniční banky, která má sídlo ve státě, který vyžaduje dodržování pravidel obezřetnosti podle práva Evropské unie nebo pravidel, která Česká národní banka považuje za rovnocenná,

f) finančních derivátů včetně rovnocenných nástrojů, s nimiž je spojeno právo na vypořádání v penězích, přijatých k obchodování na trzích uvedených v písmeni a),

g) finančních derivátů nepřijatých k obchodování na trzích uvedených v písmeni a), za předpokladu, že

1. podkladovým aktivem těchto derivátů jsou nástroje uvedené v písmenech a) až i), finanční indexy, úrokové sazby, měnové kurzy nebo měny, které může standardní fond podle statutu nabývat do svého majetku,

2. druhou smluvní stranou obchodu je instituce, která podléhá dohledu a náleží k některé z kategorií institucí schválených Českou národní bankou a uvedených v seznamu České národní banky,

3. tyto deriváty jsou denně oceňovány spolehlivým a ověřitelným způsobem a standardní fond má možnost je kdykoliv zpeněžit nebo uzavřít za částku, které lze dosáhnout mezi informovanými stranami za obvyklých tržních podmínek,

h) nástrojů peněžního trhu jiných než uvedených v písmeni a), za předpokladu, že regulace jejich emise nebo emitenta zabezpečuje ochranu investorů nebo úspor a že

1. byly vydány nebo zaručeny centrální, regionální nebo místní správní jednotkou členského státu Evropské unie, centrální bankou některého členského státu Evropské unie, Evropskou centrální bankou, Evropskou unií, Evropskou investiční bankou, státem nebo členem federálního státu, které nejsou členskými státy Evropské unie, nebo mezinárodní organizací, jejímž členem je jeden nebo více členských států Evropské unie,

2. byly vydány emitentem, jehož cenné papíry jsou přijaté k obchodování na trzích uvedených v písmeni a),

3. byly vydány nebo zaručeny osobou, která podléhá dohledu orgánu dohledu členského státu Evropské unie, nebo osobou, která podle posouzení České národní banky podléhá obdobnému dohledu, nebo

4. byly vydány emitentem, který patří k některé z kategorií emitentů schválených Českou národní bankou a uvedených v seznamu České národní banky, za předpokladu, že osoba, která do nich investuje, požívá obdobnou ochranu jako osoba investující do nástroje peněžního trhu uvedeného v bodě 1, 2 nebo 3, jestliže emitentem je společnost, jejíž vlastní kapitál odpovídá hodnotě alespoň 10 000 000 EUR, která uveřejňuje účetní závěrku, která je sestavena podle zákona upravujícího účetnictví, a která je součástí skupiny společností, z nichž alespoň jedna je emitentem akcií přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, a která zajišťuje financování této skupiny nebo prostřednictvím emise cenných papírů zajišťuje financování společností, smluvních vztahů nebo obdobných struktur zřízených za účelem sekuritizace, které využívají bankovní službu či produkt zajištěné finanční institucí, která je osobou uvedenou v bodě 3,

i) investičních cenných papírů, které nesplňují podmínky podle písmen a) nebo b), a nástrojů peněžního trhu, které nesplňují podmínky podle písmen a) a h), a to až do výše 10 % hodnoty majetku standardního fondu.

(2) Standardní fond nesmí mít v majetku drahé kovy, certifikáty, které je zastupují, ani jiné deriváty než finanční deriváty.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví požadavky na kvalitativní kritéria investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, do kterých může investovat standardní fond podle odstavce 1 a podřízený standardní fond.

Rozložení a omezení rizika spojeného s investováním

§ 27

(1) Standardní fond musí

a) používat postupy, které mu umožňují kdykoliv sledovat míru rizika pozic a jejich vliv na celkové riziko spojené s investováním,

b) používat postupy pro přesné a objektivní hodnocení rizika spojeného s investováním do finančních derivátů podle § 26 odst. 1 písm. g),

c) informovat Českou národní banku o druzích finančních derivátů, do nichž investoval, a o rizikách spojených s těmito investicemi, kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s operacemi využívajícími tyto finanční deriváty.

(2) Standardní fond může používat techniky a nástroje vztahující se k investičním cenným papírům a nástrojům peněžního trhu za předpokladu, že slouží k efektivnímu obhospodařování jeho majetku.

(3) Používáním technik a nástrojů podle odstavce 2 se standardní fond nesmí odchýlit od způsobu investování uvedeného ve statutu.

(4) Standardní fond musí zajistit, aby otevřené pozice vztahující se k finančním derivátům nepřesáhly jeho vlastní kapitál.

(5) Pro účely výpočtu limitů podle § 28 se vezmou v úvahu podkladová aktiva finančních derivátů; to neplatí pro podkladová aktiva, jako jsou finanční indexy nebo finanční kvantitativně vyjádřené ukazatele, za předpokladu dodržení pravidel stanovených prováděcím právním předpisem podle odstavce 8.

(6) Rizika spojená s investováním podle odstavců 4 a 5 se vypočtou s ohledem na současnou hodnotu podkladových aktiv, na riziko spojené s druhou smluvní stranou, na předpokládané budoucí pohyby trhu a na dobu, ve které musejí být pozice uzavřeny.

(7) Pokud investiční cenný papír nebo nástroj peněžního trhu obsahuje derivát, standardní fond tento derivát zohlední při sledování míry rizika spojeného s investováním. Při nabývání takových investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu standardní fond dodržuje pravidla pro nabývání derivátů stanovená prováděcím právním předpisem podle odstavce 8.

(8) Prováděcí právní předpis stanoví

a) druhy, limity, způsob používání a požadavky na kvalitativní kritéria technik a nástrojů, které může standardní fond používat k efektivnímu obhospodařování majetku,

b) postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním a způsob, periodicitu a lhůty plnění informační povinnosti o

1. druzích finančních derivátů nepřijatých k obchodování na trzích uvedených v § 26 odst. 1 písm. a), které má standardní fond v majetku, a rizicích s nimi spojenými,

2. kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s operacemi využívajícími tyto finanční deriváty,

c) požadavky na kvalitativní kritéria investičního cenného papíru nebo nástroje peněžního trhu obsahujícího derivát, do kterého může standardní fond investovat.

§ 28

(1) Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu vydané jedním emitentem mohou tvořit nejvýše 5 % hodnoty majetku standardního fondu, nestanoví-li tento zákon jinak.

(2) Standardní fond může, pokud to má uvedeno ve statutu, limit podle odstavce 1 zvýšit a investovat

a) do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem až 10 % hodnoty svého majetku, jestliže součet investic, u nichž standardní fond využil tuto výjimku, nepřekročí 40 % hodnoty jeho majetku,

b) do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem až 35 % hodnoty svého majetku, jestliže tyto cenné papíry vydal nebo za ně převzal záruku členský stát Evropské unie, regionální nebo místní správní jednotka členského státu Evropské unie, stát, který není členským státem Evropské unie, nebo mezinárodní organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států Evropské unie,

c) do dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky vydaných jednou bankou nebo zahraniční bankou, které mají sídlo v členském státě Evropské unie a podléhá dohledu tohoto státu chránícímu zájmy vlastníků dluhopisů, až 25 % hodnoty svého majetku; tuto výjimku může standardní fond využít, jestliže peněžní prostředky získané emisí těchto dluhopisů jsou investovány do takových druhů majetku, které do doby splatnosti dluhopisů kryjí závazky emitenta spojené s jejich emisí, a které mohou být v případě platební neschopnosti emitenta přednostně použity k vyplacení jistiny dluhopisu a úroku; součet investic, u nichž standardní fond tuto výjimku využil, nesmí překročit 80 % hodnoty jeho majetku.

(3) Investice podle odstavce 2 písm. b) a c) se nezahrnují do limitu 40 % podle odstavce 2 písm. a).

(4) Vklady u jedné banky nebo zahraniční banky, která splňuje podmínky uvedené v § 26 odst. 1 písm. e) nesmějí tvořit více než 20 % hodnoty majetku standardního fondu.

(5) Riziko spojené s druhou smluvní stranou při operacích s finančními deriváty podle § 26 odst. 1 písm. g) nesmí překročit

a) 10 % hodnoty majetku standardního fondu, jestliže druhou smluvní stranou je banka nebo zahraniční banka, která má sídlo ve státě, který vyžaduje dodržování pravidel obezřetnosti podle práva Evropské unie nebo pravidel, která Česká národní banka považuje za rovnocenná, nebo

b) 5 % hodnoty majetku standardního fondu, jestliže druhou smluvní stranou je jiná osoba než banka nebo zahraniční banka podle písmena a).

(6) Součet investic do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem, vkladu u tohoto emitenta a rizika spojeného s tímto emitentem jako druhou smluvní stranou při operacích s finančními deriváty podle § 26 odst. 1 písm. g) nesmí překročit 20 % hodnoty majetku standardního fondu. Tím nejsou dotčena ustanovení odstavce 2 písm. b) a c).

(7) Limity stanovené v odstavcích 1 až 6 nelze sčítat a investice týkající se jednoho emitenta nesmějí překročit 35 % hodnoty majetku standardního fondu.

(8) Pro účely výpočtu limitů podle odstavců 1 až 7 se emitenti patřící do skupiny, za kterou se vypracovává konsolidovaná účetní závěrka, považují za jednoho emitenta. V případě investic do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu vydaných skupinou emitentů, za kterou se vypracovává konsolidovaná účetní závěrka, může být limit podle odstavce 2 písm. a) zvýšen až na 20 %.

(9) Akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na společnosti a dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky vydané jedním emitentem mohou tvořit až 20 % hodnoty majetku standardního fondu, který podle statutu kopíruje složení indexu akcií nebo dluhopisů uznaného Českou národní bankou na základě toho, že tento index je

a) tvořen dostatečným počtem emitentů akcií a nebo dluhopisů,

b) dostatečně reprezentativní pro trh, který jej používá,

c) uveřejňován způsobem, jakým jsou uveřejňovány kurzy akcií nebo dluhopisů, které index tvoří.

(10) Standardní fond může zvýšit limit uvedený v odstavci 9 až na 35 %, pokud mu to umožňuje statut a jestliže je to odůvodněno výjimečnými podmínkami trhu, na kterém obchodování s cennými papíry uvedenými v odstavci 9 převažuje. Zvýšení limitu je možné pouze pro cenné papíry vydané jedním emitentem.

(11) Požadavky na kvalitativní kritéria podmínek, za kterých standardní fond kopíruje složení indexu akcií anebo dluhopisů uznaného Českou národní bankou podle odstavce 9, stanoví prováděcí právní předpis.

§ 29

(1) Standardní fond může, pokud to má uvedeno ve statutu, investovat až 100 % hodnoty svého majetku do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku členský stát Evropské unie, regionální nebo místní správní jednotka členského státu Evropské unie, stát, který není členským státem Evropské unie nebo mezinárodní organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států Evropské unie. Česká národní banka povolí tuto výjimku, jestliže pokládá ochranu akcionářů nebo podílníků tohoto standardního fondu za rovnocennou ochraně akcionářů nebo podílníků standardního fondu dodržujícího limity podle § 28. Standardní fond, kterému Česká národní banka povolila tuto výjimku, musí mít v majetku cenné papíry nejméně 6 různých emisí, přičemž cenné papíry z jedné emise nesmí tvořit více než 30 % hodnoty majetku tohoto standardního fondu.

(2) Standardní fond, kterému byla povolena výjimka podle odstavce 1, ve statutu a v propagačních sděleních výrazně a srozumitelně uvede, jakou výjimku mu Česká národní banka udělila, včetně uvedení státu, regionální nebo místní správní jednotky nebo mezinárodní organizace, které vydaly cenné papíry nebo převzaly záruku za cenné papíry, které mohou tvořit více než 35 % hodnoty majetku tohoto standardního fondu.

§ 30

(1) Standardní fond může investovat až 20 % hodnoty svého majetku do cenných papírů vydávaných jedním standardním fondem nebo jedním speciálním fondem.

(2) Investice do cenných papírů vydávaných speciálními fondy nesmějí přesáhnout celkem 30 % hodnoty majetku investujícího standardního fondu.

§ 30a

(1) Standardní fond může jako podřízený standardní fond investovat až 100 % svého majetku do cenných papírů vydávaných jedním řídícím standardním fondem, pokud

a) to má uvedeno ve statutu,

b) tato investice dosahuje alespoň 85 % hodnoty jeho majetku,

c) se dohodl s řídícím standardním fondem na skutečnostech podle § 35b,

d) je zajištěna spolupráce mezi jeho depozitářem a depozitářem řídícího standardního fondu za účelem řádného plnění povinností obou depozitářů; to se nevyžaduje, mají-li oba fondy stejného depozitáře,

e) je zajištěna spolupráce mezi jeho auditorem a auditorem řídícího standardního fondu za účelem řádného plnění povinností obou auditorů; to se nevyžaduje, mají-li oba fondy stejného auditora, a

f) řídící standardní fond není podřízeným standardním fondem a ani neinvestuje do cenných papírů vydávaných podřízenými standardními fondy.

(2) Dohoda o spolupráci podle odstavce 1 písm. d) a e) se řídí právním řádem státu, jehož právním řádem se řídí dohoda mezi podřízeným standardním fondem a řídícím standardním fondem (§ 35b odst. 1). Pokud pravidla jednání mezi podřízeným standardním fondem a řídícím standardním fondem upravuje vnitřní předpis investiční společnosti (§ 35b odst. 2), depozitáři a auditoři podřízeného standardního fondu a řídícího standardního fondu v dohodě o spolupráci podle odstavce 1 písm. d) a e) určí, zda se tato dohoda řídí právním řádem domovského státu podřízeného standardního fondu nebo řídícího standardního fondu.

(3) Majetek, který podřízený standardní fond neinvestuje do cenných papírů vydávaných řídícím standardním fondem, může investovat pouze do majetkových hodnot uvedených v § 26 odst. 1 písm. e) a za účelem efektivního obhospodařování majetku také do majetkových hodnot uvedených v § 26 odst. 1 písm. f) a g).

(4) Prováděcí právní předpis stanoví kvalitativní požadavky na spolupráci depozitářů podle odstavce 1 písm. d) a auditorů podle odstavce 1 písm. e).

§ 31

(1) Investiční společnost může do svého majetku a majetku obhospodařovaných standardních fondů nabýt celkem akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na společnosti, s nimiž je spojen nejvýše 5% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech jejich emitenta.

(2) Standardní fond, který má ve svém majetku akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na společnosti, jejichž emitent má sídlo v jiném členském státě Evropské unie, dodržuje omezení pro nabývání významného vlivu na řízení emitenta stanovená právními předpisy tohoto členského státu.

(3) Standardní fond nesmí do svého majetku nabýt

a) více než 10 % z celkové jmenovité hodnoty nebo z celkového počtu akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na společnosti, které vydal jeden emitent a s nimiž nejsou spojena hlasovací práva,

b) více než 10 % z celkové jmenovité hodnoty dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky, které vydal jeden emitent,

c) více než 25 % z celkové jmenovité hodnoty nebo celkového počtu cenných papírů vydaných jedním standardním fondem nebo vydaných jedním speciálním fondem,

d) více než 10 % z celkové jmenovité hodnoty nebo celkového počtu nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem.

(4) Limity podle odstavce 3 písm. b) až d) nemusejí být dodrženy při nabytí cenných papírů do majetku standardního fondu, jestliže v této době nelze zjistit jejich celkovou jmenovitou hodnotu nebo celkový počet, a to po dobu nezbytně nutnou.

(5) Ustanovení odstavců 1 až 3 nemusejí být dodržena, jde-li o

a) investiční cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku členský stát Evropské unie nebo jeho regionální nebo místní správní jednotka,

b) investiční cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku stát, který není členským státem Evropské unie, nebo

c) investiční cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu vydané mezinárodními organizacemi, jejichž členem je alespoň jeden členský stát Evropské unie.

§ 32

(1) Standardní fond nemusí dodržet skladbu svého majetku podle § 26 až 31 při uplatňování přednostního práva na upisování investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které má ve svém majetku.

(2) Česká národní banka může schválit statut, který umožňuje, aby se standardní fond při dodržení principu rozložení rizika spojeného s investováním odchýlil od omezení stanovených v § 28 až 30a na dobu nejdéle 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení povolení k vytvoření podílového fondu nebo schválení změny statutu (§ 84a odst. 7).

(3) Pokud standardní fond nedodrží skladbu svého majetku podle § 26 až 31 z důvodů, které nemůže ovlivnit, nebo v důsledku uplatnění přednostního práva na upisování investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které má ve svém majetku, musí s přihlédnutím k zájmům svých podílníků zajistit bez zbytečného odkladu soulad skladby svého majetku s § 26 až 31.

§ 33

Standardní fond může přijmout úvěr nebo půjčku se splatností nejdéle 6 měsíců. Souhrn všech přijatých úvěrů a půjček nesmí překročit 10 % hodnoty majetku fondu. Tím není dotčen limit podle § 27 odst. 4.

§ 34

(1) Majetek standardního fondu nesmí být použit k poskytnutí půjčky, úvěru, daru, zajištění závazku třetí osoby nebo k úhradě závazku, který nesouvisí s jeho obhospodařováním. Tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení § 26 a 27.

(2) Standardní fond může nabývat investiční cenné papíry, cenné papíry vydávané jiným fondem kolektivního investování, finanční deriváty a nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. b) a h), i když nebyly plně splaceny.

§ 35

Standardní fond nesmí uzavírat smlouvy o prodeji investičních nástrojů, které nemá ve svém majetku.

HLAVA III

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ŘÍDÍCÍHO STANDARDNÍHO FONDU A PODŘÍZENÉHO STANDARDNÍHO FONDU

§ 35a

(1) Podřízený standardní fond, kterému Česká národní banka schválila změnu statutu (§ 84a odst. 7), uveřejní oznámení, které obsahuje

a) prohlášení o tom, že standardnímu fondu byla schválena změna statutu (§ 84a odst. 7),

b) informaci, kde lze nalézt aktualizované sdělení klíčových informací tohoto fondu a aktualizované sdělení klíčových informací řídícího standardního fondu,

c) den, ke kterému předpokládá překročení limitu podle § 30 odst. 1, a

d) informaci o právu na odkoupení podílového listu za částku podle odstavce 2 a lhůtu, po kterou jej lze uplatnit.

(2) Informace uvedené v oznámení podle odstavce 1 současně s jejich uveřejněním poskytne podřízený standardní fond rovněž podílníkům.

(3) Uveřejněním oznámení podle odstavce 1 vzniká podílníkům tohoto standardního fondu právo na odkoupení podílového listu bez srážky; srazit však lze částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům spojeným s odkoupením podílového listu.

(4) Uplynutím 30 dnů od uveřejnění oznámení podle odstavce 1

a) zaniká právo na odkoupení podle odstavce 3; podřízený standardní fond může stanovit lhůtu delší, v takovém případě zaniká právo na odkoupení uplynutím této lhůty, a

b) podřízený standardní fond může začít investovat více než 20 % hodnoty svého majetku do cenných papírů vydávaných řídícím standardním fondem.

(5) Řídící standardní fond může podřízenému standardnímu fondu, pokud se na tom dohodnou, vydávat podílové listy směnou za investiční nástroje, které má podřízený standardní fond ve svém majetku, a odkupovat tyto jím vydávané podílové listy od podřízeného standardního fondu směnou za investiční nástroje, které má ve svém majetku.

(6) Způsob, jakým mají být podílníkům poskytnuty informace podle odstavce 1, stanoví prováděcí právní předpis.

§ 35b

(1) Podřízený standardní fond a řídící standardní fond se dohodnou na pravidlech jednání mezi nimi.

(2) Dohoda podle odstavce 1 se nevyžaduje, jsou-li oba standardní fondy obhospodařovány stejnou investiční společností. V takovém případě postačí, pokud pravidla jednání mezi nimi upraví vnitřní předpis této investiční společnosti.

(3) Je-li domovským státem podřízeného standardního fondu i řídícího standardního fondu Česká republika, řídí se dohoda podle odstavce 1 právním řádem České republiky.V jiných případech podřízený standardní fond a řídící standardní fond v dohodě podle odstavce 1 určí, zda se tato dohoda řídí právním řádem domovského státu podřízeného standardního fondu nebo řídícího standardního fondu.

(4) Investiční společnosti obhospodařující podřízený standardní fond na vlastní náklady poskytne podílníkovi podřízeného standardního fondu kopii dohody nebo vnitřního předpisu podle odstavců 1 a 2.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví kvalitativní požadavky na dohodu podle odstavce 1 a vnitřní předpis podle odstavce 2.

§ 35c

(1) Česká národní banka informuje podřízený standardní fond o

a) každém zjištěném porušení povinností řídícího standardního fondu,

b) každé pokutě, opatření k nápravě nebo jiném opatření podle tohoto nebo jiného právního předpisu, které uložila řídícímu standardnímu fondu, investiční společnosti, která obhospodařuje řídící standardní fond, depozitáři řídícího standardního fondu, a to s uvedením důvodu uložení tohoto opatření nebo pokuty, a

c) každém kárném opatření, které auditorovi řídícího standardního fondu udělila Komora auditorů České republiky.

(2) Česká národní banka informuje podřízený standardní fond také o tom, že orgán dohledu jiného státu uložil osobě uvedené v odstavci 1 pokutu, opatření k nápravě nebo jiné opatření, pokud se v souvislosti s výkonem dohledu nad finančním trhem tuto informaci dozví, a to s uvedením důvodu uložení tohoto opatření nebo pokuty.

HLAVA IV

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EVROPSKÉ UNIE

§ 36

(1) Investiční společnost, která hodlá poskytovat službu v hostitelském státě prostřednictvím organizační složky, je povinna tuto skutečnost předem oznámit České národní bance.

(2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje

a) hostitelský stát, ve kterém má být organizační složka umístěna,

b) plán obchodní činnosti obsahující zejména druhy a rozsah služeb, které mají být v hostitelském státě poskytovány,

c) popis řídicího a kontrolního systému včetně organizačního uspořádání organizační složky a, pokud investiční společnost hodlá v hostitelském státě obhospodařovat zahraniční standardní fond, pravidla pro vyřizování stížností a reklamací investorů, plnění informačních povinností a popis opatření přijatých pro zajištění výkonu práv investorů v hostitelském státě,

d) adresu organizační složky, na které mohou být požadovány informace a dokumenty,

e) údaje o vedoucím organizační složky.

(3) Jestliže Česká národní banka nemá námitky proti umístění organizační složky investiční společnosti v hostitelském státě, je povinna sdělit do 2 měsíců ode dne doručení oznámení podle odstavce 1 příslušnému orgánu dohledu hostitelského státu údaje podle odstavce 2, v případě, že investiční společnost hodlá poskytovat službu podle § 15 odst. 3 a 4 písm. a), informovat orgán dohledu hostitelského státu též o podmínkách poskytování náhrad z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry a v případě, že investiční společnost hodlá vykonávat některou z činností, které jsou obvykle součástí obhospodařování majetku fondu kolektivního investování, Česká národní banka příslušný orgán hostitelského státu dále informuje o rozsahu povolení investiční společnosti a o případných omezeních, která je investiční společnost povinna při obhospodařování zahraničního standardního fondu dodržovat. O sdělení údajů podle odstavce 2 orgánu dohledu hostitelského státu Česká národní banka bez zbytečného odkladu informuje investiční společnost.

(4) Investiční společnost může začít poskytovat své služby v hostitelském státě ode dne, kdy jí orgán dohledu hostitelského státu sdělí informační povinnosti, nebo po uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy orgán dohledu hostitelského státu obdrží od České národní banky údaje podle odstavce 2.

(5) Jestliže Česká národní banka nepovažuje umístění organizační složky investiční společnosti v hostitelském státě za vhodné z důvodu její organizační struktury nebo finanční situace investiční společnosti ve vztahu k obchodnímu plánu organizační složky, zašle do 2 měsíců ode dne doručení oznámení podle odstavce 1 investiční společnosti rozhodnutí o tom, že odmítá sdělit orgánu dohledu hostitelského státu údaje podle odstavce 2. Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

(6) Investiční společnost, která má organizační složku umístěnou na území hostitelského státu, oznámí České národní bance a příslušnému orgánu dohledu hostitelského státu každou změnu ve skutečnostech uvedených v odstavci 2 písm. b) až e) nejpozději 1 měsíc přede dnem jejího provedení; pokud investiční společnost nemůže tuto lhůtu z objektivních důvodů dodržet, oznámí změnu bez zbytečného odkladu. Při posuzování změn se použije odstavec 3 obdobně.

(7) Česká národní banka bez zbytečného odkladu informuje příslušný orgán dohledu hostitelského státu, ve kterém investiční společnost obhospodařuje zahraniční standardní fond, o tom, že investiční společnost hodlá svěřit obhospodařování majetku zahraničního fondu kolektivního investování nebo některou činnost související s kolektivním investováním jiné osobě (§ 78).

(8) Česká národní banka bez zbytečného odkladu informuje příslušný orgán dohledu hostitelského státu také o každé změně údajů poskytnutých v souladu s odstavcem 3.

§ 37

(1) Investiční společnost, která hodlá poskytovat služby v hostitelském státě bez umístění organizační složky, je povinna tuto skutečnost předem oznámit České národní bance.

(2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje

a) hostitelský stát, ve kterém investiční společnost hodlá poskytovat služby,

b) plán obchodní činnosti obsahující zejména druhy a rozsah služeb, které hodlá oznamovatel poskytovat, včetně popisu řídicího a kontrolního systému, a pokud investiční společnost hodlá v hostitelském státě obhospodařovat zahraniční standardní fond, pravidla pro vyřizování stížností a reklamací investorů, plnění informačních povinností a popis opatření přijatých pro zajištění výkonu práv investorů v hostitelském státě.

(3) Česká národní banka do 1 měsíce ode dne doručení oznámení podle odstavce 1 předá údaje uvedené v tomto oznámení příslušnému orgánu dohledu hostitelského státu a v případě, že investiční společnost vykonává činnost podle § 15 odst. 3 a 4 písm. a), předá též informaci o podmínkách poskytování náhrad z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry a v případě, že investiční společnost hodlá vykonávat některou z činností, které jsou obvykle součástí obhospodařování majetku fondu kolektivního investování, Česká národní banka příslušný orgán hostitelského státu dále informuje o rozsahu povolení této investiční společnosti a o případných omezeních, která je investiční společnost povinna při obhospodařování zahraničního standardního fondu dodržovat; § 36 odst. 3 věta druhá se použije obdobně.

(4) Investiční společnost může začít poskytovat své služby v hostitelském státě, jakmile orgán dohledu tohoto státu obdrží od České národní banky oznámení podle odstavce 1, nebo po uplynutí lhůty podle odstavce 3.

(5) Investiční společnost, která poskytuje služby na území hostitelského státu, oznámí České národní bance a příslušnému orgánu dohledu hostitelského státu každou změnu ve skutečnostech uvedených v odstavci 2 písm. b) před jejím provedením.

(6) Investiční společnost, která hodlá veřejně nabízet podílové listy standardního fondu v hostitelském státě prostřednictvím jiné k tomu oprávněné osoby, oznámí tuto skutečnost předem České národní bance.

(7) Česká národní banka bez zbytečného odkladu informuje příslušný orgán dohledu hostitelského státu, ve kterém investiční společnost obhospodařuje zahraniční standardní fond, o tom, že investiční společnost hodlá svěřit obhospodařování majetku tohoto zahraničního standardního fondu nebo některou činnost související s takovým obhospodařováním jiné osobě (§ 78).

(8) Česká národní banka bez zbytečného odkladu informuje příslušný orgán dohledu hostitelského státu o každé změně skutečností podle odstavce 3.

§ 38

Česká národní banka poskytne orgánu dohledu hostitelského státu, pokud o to požádá, údaje potřebné pro výkon dohledu nad investiční společností, zejména

a) údaje o každé vedoucí osobě investiční společnosti nebo údaje o vedoucím organizační složky investiční společnosti umístěné na území hostitelského státu,

b) údaje o každé osobě, která má podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech investiční společnosti,

c) údaje o vázaných zástupcích, pomocí nichž investiční společnost hodlá v tomto hostitelském státě provádět své činnosti.

HLAVA V

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAHRANIČNÍ INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

§ 39

(1) Zahraniční investiční společnosti, která hodlá poskytovat své služby v České republice prostřednictvím organizační složky, Česká národní banka

a) zašle neprodleně informaci o tom, že obdržela od orgánu dohledu, který udělil této zahraniční investiční společnosti povolení k činnosti, údaje týkající se zamýšleného poskytování služeb touto osobou v České republice,

b) sdělí do 2 měsíců ode dne, kdy obdržela údaje podle písmene a), které povinnosti, stanovené tímto zákonem (§ 41) a zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu, je při poskytování těchto služeb povinna dodržovat.

(2) Zahraniční investiční společnost může začít poskytovat služby v České republice prostřednictvím organizační složky ode dne, kdy jí Česká národní banka sdělila které povinnosti, stanovené tímto zákonem (§ 41) a zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu, je při poskytování těchto služeb povinna dodržovat, nebo po uplynutí lhůty podle odstavce 1 písm. b).

§ 40

(1) Zahraniční investiční společnost, která hodlá poskytovat služby v České republice bez umístění organizační složky, Česká národní banka informuje neprodleně o tom, že obdržela od orgánu dohledu, který této zahraniční investiční společnosti udělil povolení k činnosti, údaje týkající se zamýšleného poskytování služeb touto osobou v České republice.

(2) Zahraniční investiční společnost může začít poskytovat služby v České republice bez umístění organizační složky

a) ode dne, kdy Česká národní banka obdrží od orgánu dohledu, který této zahraniční investiční společnosti udělil povolení k činnosti, údaje týkající se poskytování služeb touto zahraniční investiční společností v České republice, nebo

b) po uplynutí 1 měsíce ode dne, kdy údaje týkající se poskytování služeb touto zahraniční investiční společností v České republice obdržel orgán dohledu, který této zahraniční investiční společnosti udělil povolení k činnosti.

§ 41

(1) Zahraniční investiční společnost může v České republice vytvářet a obhospodařovat standardní fondy. Speciální fondy může vytvářet nebo obhospodařovat pouze osoba založená podle českého práva.

(2) Zahraniční investiční společnost, která poskytuje služby v České republice, je povinna

a) uveřejňovat v České republice dokumenty a informace, které uveřejňuje podle práva Evropské unie ve státě, ve kterém má sídlo,

b) plnit povinnosti zahraniční osoby poskytující investiční služby v České republice stanovené zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu, pokud poskytuje investiční službu podle § 15 odst. 3 nebo 4,

c) oznamovat České národní bance nejméně 1 měsíc předem každou změnu v údajích o organizační složce uvedených v § 36 odst. 2 písm. c) až e), pokud je organizační složka v České republice umístěna, a dále rovněž předem každou změnu v plánu obchodní činnosti,

d) dodržovat pravidla jednání při obhospodařování majetku fondu kolektivního investování a pravidla pro sdružování obchodů stanovená tímto zákonem [§ 75 a § 74a odst. 4 písm. d)], pokud poskytuje služby v České republice prostřednictvím organizační složky.

(3) Informace podle odstavce 1 písm. b) se uveřejňují za každou investiční službu a připojuje se k nim údaj za Českou republiku.

(4) Pokud zahraniční investiční společnost, která poskytuje služby v České republice, nemůže lhůtu podle odstavce 1 písm. c) z objektivních důvodů dodržet, oznámí změnu bez zbytečného odkladu.

(5) Česká národní banka informuje zahraniční investiční společnost, která poskytuje služby v České republice, o každé změně informačních povinností.

§ 42

Zahraniční investiční společnost používá při poskytování služeb v České republice stejné označení, jaké používá ve státě, ve kterém má sídlo. V případě možnosti záměny jí může Česká národní banka uložit povinnost doplnit rozlišující označení.

HLAVA VI

VEŘEJNÉ NABÍZENÍ CENNÝCH PAPÍRŮ VYDÁVANÝCH ZAHRANIČNÍM STANDARDNÍM FONDEM V ČESKÉ REPUBLICE

§ 43

Zahraniční standardní fond smí v České republice nabízet jím vydávané cenné papíry ode dne, kdy obdrží sdělení orgánu dohledu svého domovského státu, že České národní bance odeslal oznámení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího spolupráci při dohledu v oblasti kolektivního investování, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti kolektivního investování (dále jen „nařízení o dohledu v oblasti kolektivního investování“)10).

§ 44

(1) Zahraniční standardní fond, který hodlá veřejně nabízet jím vydávané cenné papíry v České republice, musí mít uzavřenou smlouvu s bankou, pobočkou zahraniční banky, obchodníkem s cennými papíry nebo osobou uvedenou v § 24 odst. 5 nebo v § 28 odst. 6 zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu; smlouva musí upravovat způsob

a) vyplácení výnosů z cenných papírů vydávaných tímto fondem,

b) odkupování cenných papírů vydávaných tímto fondem,

c) vyplácení podílů vlastníkům cenných papírů, které tento fond vydal, pro případ, že se fond zrušuje,

d) uveřejňování informací, které je tento fond povinen uveřejňovat.

(2) Zahraniční standardní fond informuje bez zbytečného odkladu Českou národní banku o změně smlouvy podle odstavce 1.

§ 45

(1) Zahraniční standardní fond, který veřejně nabízí jím vydávané cenné papíry v České republice, uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup

a) statut a sdělení klíčových informací,

b) výroční zprávu a pololetní zprávu,

c) údaj o částkách, za které vydává a odkupuje cenné papíry vydané zahraničním standardním fondem.

(2) Povinnost stanovenou v odstavci 1 plní i zahraniční standardní fond, který v minulosti veřejně nabízel jím vydávané cenné papíry v České republice a svou činnost v České republice ukončil, mají-li investoři v České republice tyto cenné papíry ve svém vlastnictví.

(3) Dokumenty podle odstavce 1 písm. a) a b) a údaj podle odstavce 1 písm. c), jakož i veškeré jejich změny, jsou uveřejňovány stejným způsobem, jakým jsou uveřejňovány srovnatelné dokumenty a údaje standardním fondem podle tohoto zákona, pokud není dále stanoveno jinak.

(4) Sdělení klíčových informací je uveřejňováno v českém jazyce, nebo v jiném jazyce, jehož použití pro tyto účely Česká národní banka povolí. Ostatní dokumenty a údaje uvedené v odstavci 1 mohou být uveřejňovány podle rozhodnutí zahraničního standardního fondu v českém jazyce, v jazyce, jehož použití pro tyto účely Česká národní banka povolí, nebo v anglickém jazyce.

(5) Četnost uveřejňování údaje o částce podle odstavce 1 písm. c) se řídí právem domovského státu tohoto fondu.

(6) Zahraniční standardní fond, uvedený v odstavci 1, České národní bance neprodleně oznámí jakoukoli změnu stanov, statutu či sdělení klíčových informací a sdělí jí, kde lze tyto dokumenty nalézt v elektronické podobě. Oznámení poskytne zahraniční standardní fond písemně České národní bance dříve, než bude příslušná změna provedena.

HLAVA VII

VEŘEJNÉ NABÍZENÍ CENNÝCH PAPÍRŮ VYDÁVANÝCH STANDARDNÍM FONDEM V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EVROPSKÉ UNIE

§ 46

(1) Investiční společnost, která hodlá veřejně nabízet podílové listy vydávané standardním fondem, který obhospodařuje, v hostitelském státě, je povinna předem oznámit tuto skutečnost České národní bance.

(2) Oznámení podle odstavce 1 se vyhotovuje v anglickém jazyce, pokud se Česká národní banka s orgánem dohledu hostitelského státu nedohodne jinak. Náležitosti oznámení a způsob oznamování skutečnosti podle odstavce 1 vymezuje nařízení o dohledu v oblasti kolektivního investování10).

(3) K oznámení podle odstavce 1 se přiloží tyto doklady:

a) sdělení klíčových informací podílového fondu v jazyce, ve kterém lze předkládat dokumenty příslušnému orgánu dohledu hostitelského státu, a

b) statut, poslední výroční zpráva a následující pololetní zpráva podílového fondu, jestliže vznikla povinnost ji vyhotovit, a to, podle uvážení investiční společnosti, v jazyce, v němž lze předkládat dokumenty příslušnému orgánu dohledu hostitelského státu, nebo v anglickém jazyce.

(4) Česká národní banka ověří, že oznámení podle odstavce 1 splňuje požadavky, které vymezuje nařízení o dohledu v oblasti kolektivního investování10), a že jsou k němu přiloženy doklady podle odstavce 3. V opačném případě vyzve investiční společnost k doplnění oznámení.

(5) Česká národní banka odešle oznámení podle odstavce 1 a doklady podle odstavce 3 orgánu dohledu hostitelského státu do 10 pracovních dnů ode dne, kdy obdržela oznámení podle odstavce 1, popřípadě jeho doplnění podle odstavce 4. O odeslání oznámení bez zbytečného odkladu informuje investiční společnost. K oznámení přiloží Česká národní banka potvrzení o tom, že standardní fond splňuje předpoklady, na jejichž základě udělila povolení k jeho vytvoření; potvrzení se vyhotovuje v anglickém jazyce, pokud se s orgánem dohledu hostitelského státu nedohodne Česká národní banka jinak. Postup České národní banky pro odeslání oznámení a dokladů, jakož i náležitosti potvrzení vymezuje nařízení o dohledu v oblasti kolektivního investování11).

(6) Investiční společnost může začít veřejně nabízet podílové listy vydávané standardním fondem v hostitelském státě ode dne, kdy obdrží sdělení České národní banky, že příslušnému orgánu dohledu hostitelského státu odeslala oznámení podle odstavce 1 a doklady podle odstavce 3.

(7) Veřejné nabízení podílových listů bez umístění organizační složky v hostitelském státě se nepovažuje za poskytování služeb v tomto státě.

HLAVA VIII

INFORMOVÁNÍ EVROPSKÉ KOMISE

§ 47

(1) Česká národní banka informuje Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy)17) (dále jen „Evropský orgán pro cenné papíry a trhy“) a prostřednictvím Ministerstva financí Evropskou komisi

a) o počtu a druzích případů, ve kterých podle § 36 odst. 5 odmítla sdělit orgánu dohledu členského státu Evropské unie údaje o investiční společnosti, která měla zájem poskytovat na jeho území služby prostřednictvím organizační složky,

b) o počtu a druzích případů, ve kterých neudělila zahraniční investiční společnosti povolení k vytvoření podílového fondu nebo nepovolila, aby investiční společnost nebo zahraniční investiční společnost převedla podílový fond, který obhospodařuje, do obhospodařování zahraniční investiční společnosti, a

c) o opatřeních k nápravě a sankcích, které uložila zahraniční investiční společnosti podle tohoto zákona (§ 116 odst. 3).

(2) Česká národní banka informuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a prostřednictvím Ministerstva financí Evropskou komisi o faktických i právních obtížích, s nimiž se obvykle setkávají

a) standardní fondy při veřejném nabízení jimi vydávaných cenných papírů ve státech, které nejsou členskými státy Evropské unie, nebo

b) investiční společnosti při poskytování svých služeb ve státech, které nejsou členskými státy Evropské unie.

§ 48

Česká národní banka zašle Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy a prostřednictvím Ministerstva financí Evropské komisi seznam druhů dluhopisů a cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky, do kterých standardní fond může investovat podle § 28 odst. 2 písm. c), a základní charakteristiky případných záruk za tyto cenné papíry.

ČÁST ŠESTÁ

KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ SPECIÁLNÍHO FONDU

HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 49

(1) Speciální fondy se dělí na fondy, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti, a fondy, které shromažďují peněžní prostředky od kvalifikovaných investorů (§ 56 odst. 1).

(2) Fondy, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti, jsou

a) speciální fond cenných papírů,

b) speciální fond nemovitostí,

c) speciální fond fondů.

(3) Speciální fond má formu investičního fondu, otevřeného podílového fondu nebo uzavřeného podílového fondu, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 53 odst. 1).

Obecná ustanovení k investování speciálních fondů, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti

§ 49a

(1) Speciální fond může investovat do doplňkového likvidního majetku, kterým jsou vklady, se kterými je možno volně nakládat, nebo termínované vklady se lhůtou splatnosti nejdéle 1 rok, pokud se jedná o vklady u banky, pobočky zahraniční banky nebo zahraniční banky, které dodržují pravidla obezřetnosti podle práva Evropské unie nebo pravidla, která Česká národní banka považuje za rovnocenná.

(2) Speciální fond nesmí ze svého majetku, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 53i