Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 184/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Částka 61/2004
Platnost od 23.04.2004
Účinnost od 23.04.2004
Zrušeno k 16.10.2008 (356/2008 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

184

VYHLÁŠKA

ze dne 13. dubna 2004,

kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3, 4, § 5 odst. 8, § 8 až 8b, § 13, § 15 odst. 3 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb. a zákona č. 21/2004 Sb., (dále jen "zákon") a v souladu s právem Evropských společenství:1a)


Čl. I

Vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech, ve znění vyhlášky č. 343/2001 Sb., vyhlášky č. 169/2002 Sb., vyhlášky č. 544/2002 Sb., vyhlášky č. 284/2003 Sb. a vyhlášky č. 434/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 1) znějí:

"(1) Při výrobě krmiv, doplňkových látek a premixů a ke krmení hospodářských zvířat i zvířat v zájmovém chovu, která jsou člověkem chována, nejsou požívána a nejsou hospodářskými zvířaty s výjimkou kožešinových zvířat (dále jen "domácí zvířata"), nesmějí být použity zakázané látky a produkty uvedené v příloze č. 1 části A.

(2) Při výrobě krmiv, doplňkových látek a premixů a ke krmení přežvýkavců a ostatních hospodářských zvířat, která jsou držena, chována nebo vykrmována za účelem produkce potravin se mezi zakázané látky a produkty zařazují

a) živočišné odpady pocházející ze zvířat nezpůsobilých na základě veterinárně zdravotního posouzení pro lidskou spotřebu, uvedené v příloze č. 1 části B, a

b) dále zpracované živočišné odpady získané z nízkorizikových konfiskátů živočišného původu,1) kromě krmných surovin uvedených v příloze č. 1 části C, použitelných pro určité druhy zvířat za podmínek uvedených v této části přílohy; zákaz se nevztahuje na používání zpracovaných živočišných odpadů získaných z nízkorizikových konfiskátů živočišného původu1) pro výrobu krmiv a krmení domácích zvířat za stanovených podmínek.

1) Vyhláška č. 295/2003 Sb., o konfiskátech živočišného původu, jejich neškodném odstraňování a dalším zpracování.".

2. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:

"§ 1a

Požadavky pro výrobu a podmínky pro použití zpracovaných živočišných odpadů získaných z nízkorizikových konfiskátů živočišného původu, tj. zpracovaných živočišných proteinů, výrobků z krve a krevní moučky, jejichž užití pro výrobu krmiv, doplňkových látek a premixů a pro krmení není zakázáno, stanoví bezprostředně závazné předpisy Evropských společenství (dále jen "předpisy Evropských společenství").2)

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spogiformních encefalopatií, ve znění pozdějších změn.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech týkajících se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, ve znění pozdějších změn.".

3. V § 4 odst. 3 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f).

4. V § 4 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

5. V § 4 odstavec 6 zní:

"(6) Ve výrobních provozech, v nichž se vyrábějí

a) krmiva pro přežvýkavce, se nesmějí používat zpracované živočišné proteiny, výrobky z krve, krevní moučka, hydrolyzované proteiny a krmiva tyto bílkoviny obsahující s výjimkou mléka, mléčných výrobků, mleziva, vajec a vaječných výrobků, želatiny z nepřežvýkavců a produktů tyto krmné suroviny obsahující,

b) krmiva pro ostatní hospodářská zvířata, která jsou držena, chována nebo vykrmována za účelem produkce potravin, se nesmějí vyrábět krmiva pro domácí zvířata a krmiva pro ryby a masožravá kožešinová zvířata vyráběná za podmínek podle písmen c) a d). V těchto výrobních provozech se rovněž nesmějí používat zpracované živočišné proteiny, výrobky z krve, krevní moučka a krmiva tyto bílkoviny obsahující s výjimkou produktů, na něž se nevztahuje písmeno a) a s výjimkou rybí moučky, hydrolyzovaných proteinů z nepřežvýkavců, usní a kůží z přežvýkavců, dikalcium a trikalcium fosfátů z kostí,

c) krmiva pro ryby, se nesmějí používat zpracované živočišné proteiny a krmiva tyto bílkoviny obsahující s výjimkou produktů, na něž se nevztahují písmena a) a b), a výrobků z krve a krevní moučky z nepřežvýkavců. V těchto výrobních provozech se nesmějí vyrábět jiná krmiva pro hospodářská zvířata ani pro domácí zvířata,

d) krmiva pro masožravá kožešinová zvířata a pro domácí zvířata je možno používat zpracované živočišné proteiny a další živočišné bílkoviny uvedené v písmenech a) až c) a krmiva tyto bílkoviny obsahující.

V případě, že provozní podmínky neumožňují vyrábět krmiva ve výrobních provozech podle písmen a) až c), musí být výrobní provoz pro jiný způsob výroby povolen Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dále jen "ústav"). Podmínky pro udělení povolení a požadavky na výrobu a skladování jsou stanoveny v příloze č. 9.".

6. V § 4 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Doplňková krmiva, která obsahují doplňkové látky skupin stimulátory růstu včetně antibiotických, antikokcidika, chemoterapeutika, vitamin A, vitamin D, měď a selen, smějí být při výrobě krmných směsí, včetně krmiv pro potřebu živočišné prvovýroby, dávkována v podílu nejméně 5 %.".

7. V § 5 odst. 4 se slova "v § 4 odst. 3 písm. e) a f)" nahrazují slovy "v § 4 odst. 3 písm. d) a e)".

8. V § 7 odst. 2 se slova "nebo B 1" zrušují.

9. V § 7 odst. 3 písm. b) a odst. 4 písm. a) a b) se slova "v příloze č. 11 části B, B 1 nebo C" nahrazují slovy "v příloze č. 11 části B nebo C".

10. V § 7 odst. 4 písm. b) se slova "obsah překračující 22 g/kg," nahrazují slovy "obsah překračující 2,2 %,".

11. V § 7 odst. 6 se v první větě slova "nebo B 1" a ve druhé větě slova "a B 1" zrušují.

12. V § 7 odst. 7 se slova "v příloze č. 11 části B nebo B 1" nahrazují slovy "v příloze č. 11 části B nebo C, mimo krmné suroviny ze skupin 9. a 10. a dikalciumfosfát z kostí".

13. V § 7 se doplňují odstavce 8 a 9, které včetně poznámek pod čarou č. 3) a 4) znějí:

"(8) Tuky pocházející z přežvýkavců mohou být použity pro výrobu krmiv pro hospodářská zvířata s výjimkou přežvýkavců, pokud jsou přečištěny takovým způsobem, aby obsah celkových nerozpustných nečistot nepřekročil 0,15 % hmotnosti.3)

(9) Krmné suroviny získané prostřednictvím geneticky modifikovaných organizmů nebo obsahující geneticky modifikované organizmy musí na všech stupních uvádění do oběhu odpovídat požadavkům stanoveným předpisy Evropských společenství.4)

3) Příloha č. 2 vyhlášky č. 295/2003 Sb., o konfiskátech živočišného původu.

4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. září 2003 o geneticky modifikovaných organizmech.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. září 2003, které se týká dohledatelnosti a označování geneticky modifikovaných organizmů a dohledatelnosti potravin a krmných produktů získaných z geneticky modifikovaných organizmů a kterým se mění směrnice 2001/18/ES.".

14. V § 8 se za odstavec 3 doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 5) znějí:

"(4) Určitá proteinová krmiva získaná prostřednictvím geneticky modifikovaných organizmů nebo obsahující geneticky modifikované organizmy musí na všech stupních uvádění do oběhu odpovídat požadavkům stanoveným předpisy Evropských společenství.4)

(5) Skupiny proteinových krmiv uvedené v příloze č. 12 v bodu 2. 1. Močovina a její deriváty, v bodu 3. Aminokyseliny a jejich soli a v bodu 4. Hydroxyanalogy aminokyselin se zařazují mezi doplňkové látky do skupiny "Nutriční doplňkové látky" podle předpisu Evropských společenství.5)

5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. září 2003 o doplňkových látkách ve výživě zvířat.".

15. V § 9 odst. 1 se slova "toleranci uvedené hodnoty" nahrazují slovy "minimální tolerance" a za číslovkou "13" se vkládá tečka a slova "ve sloupci 4" se zrušují a v odstavcích 2 a 3 se za číslovkou "13" slova "ve sloupci 4" zrušují.

18. V § 11 odst. 5 se na konci věty slova "ve sloupci 7, u enzymů a mikroorganizmů ve sloupci 6." nahrazují slovy "ve sloupci 6, u stopových prvků ve sloupci 5 a u stimulátorů růstu včetně antibiotických a antikokcidik a chemoterapeutik ve sloupci 7.".

19. V § 11 odst. 7 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

20. V § 11 se za odstavec 10 doplňují odstavce 11 a 12, které znějí:

"(11) Nejvýše přípustný obsah nežádoucích látek v doplňkových látkách je stanoven v příloze č. 3.

(12) Doplňkové látky získané prostřednictvím geneticky modifikovaných organizmů nebo obsahující geneticky modifikované organizmy musí na všech stupních uvádění do oběhu odpovídat požadavkům stanoveným předpisy Evropských společenství.4)".

21. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který zní:

"§ 11a

Požadavky na povolování, uvádění do oběhu a používání doplňkových látek a premixů stanoví předpisy Evropských společenství.5)".

22. § 12 a 13 včetně nadpisu znějí: "Premixy a nosiče

§ 12

(1) K výrobě premixů určených pro uvádění do oběhu se používají jen doplňkové látky uvedené v příloze č. 14 části C ve sloupci 3, případně aminokyseliny uvedené v příloze č. 12 ve sloupci 2, a nosiče, které odpovídají ustanovením § 7 a 14 vyhlášky, za podmínky, že jsou v premixů fyzikálně-chemicky snášenlivé.

(2) V premixu lze použít jen jeden stimulátor růstu a vždy jen jednu doplňkovou látku k prevenci kokcidiozy (antikokcidikum) nebo histomoniázy (chemoterapeutikum).

(3) Pokud je do premixu zařazen vitamin D, může být použit jen v jedné z forem uvedených v příloze č. 14 části C.

§ 13

(1) U premixů jsou považovány údaje zkoušených hodnot za ještě vyhovující

a) u doplňkových látek, pokud vyhovují ustanovení § 11 odst. 7 s přihlédnutím k hodnotám reprodukovatelnosti,

b) u deklarovaných jakostních znaků mimo doplňkové látky, pokud nepřekračují toleranci uvedené hodnoty podle přílohy č. 13,

c) u jakostních znaků mimo doplňkové látky, pro které nejsou stanoveny tolerance v příloze č. 13, pokud se neodchylují od uvedené hodnoty o více, než stanoví hodnoty reprodukovatelnosti.

(2) Nejsou-li na jakostní znaky, mimo doplňkové látky, stanoveny tolerance v příloze č. 13 ani hodnoty reprodukovatelnosti, znaky se nehodnotí.".

23. V § 15 odst. 1 písm. a) se slova "více než 140 g/kg v sušině" nahrazují slovy "nejméně 14 %" a písmena b) a c) znějí:

"b) mléčné krmné směsi podávané v suchém stavu nebo po zředění příslušným množstvím tekutiny, které jsou určeny ke krmení mláďat jako doplněk nebo náhražka postkolostrálního mléka anebo ke krmení telat ve výkrmu,

c) minerální krmiva, kterými jsou doplňková krmiva složená převážně z minerálií a obsahující více než 40 % popela,".

24. V § 15 odst. 3 se za slova "pro přímé zkrmování" vkládají slova "v kombinaci s jinými krmivy,".

25. V § 15 odstavec 6 zní:

"(6) Do kompletních nebo doplňkových krmiv pro hospodářská zvířata, která jsou držena, chována nebo vykrmována za účelem produkce potravin, kromě krmiv pro masožravá kožešinová zvířata a ryby, se nesmějí používat krmné suroviny, kterými jsou živočišné bílkoviny pocházející z nízkorizikových konfiskátů živočišného původu,1) které byly ošetřeny v souladu se zvláštním právním předpisem1) (dále jen "zpracované živočišné proteiny"), výrobky z krve, krevní moučka, želatina z přežvýkavců a další bílkovinné produkty, jejichž použití je podle § 1 odst. 2 a přílohy č. 1 části B zakázáno. Zákaz používání určitých krmných surovin živočišného původu se vztahuje i na krmiva, doplňkové látky a premixy, které tyto bílkoviny obsahují. Podmínky pro použití rybí moučky, hydrolyzovaných bílkovin, dikalcium a trikalcium fosfátů, výrobků z krve a krevní moučky stanoví příloha č. 1 část C.".

26. V § 16 odstavce 1 až 3 znějí:

"(1) Obsah vlhkosti u kompletních, doplňkových a dietních krmiv musí být deklarován, překročí-li

a) 5 % u minerálních krmiv neobsahujících krmné suroviny organického původu,

b) 10 % u minerálních krmiv obsahujících krmné suroviny organického původu,

c) 7 % u mléčných krmných směsí, jiných kompletních a doplňkových krmiv obsahujících více než 40 % mléčných výrobků,

d) 14 % u ostatních kompletních, doplňkových a dietních krmiv.

(2) Obsah nerozpustného podílu popela v kyselině chlorovodíkové u kompletních, doplňkových a dietních krmiv nesmí překročit 2,2 % v sušině a v případě krmiv obsahujících převážně vedlejší výrobky z rýže 3,3 % v sušině. Obsah 2,2 % v sušině může však být překročen za podmínky, že obsah je deklarován jako procentuální podíl z krmiva jako takového, a to v případě

a) kompletních, doplňkových a dietních krmiv obsahujících povolená minerální pojiva,

b) minerálních krmiv,

c) kompletních, doplňkových a dietních krmiv obsahujících více než 50 % cukrovkových řízků nebo cukrovarských vyloužených řízků,

d) kompletních a doplňkových krmiv obsahujících více než 15 % rybí moučky, určených pro ryby ve farmovém chovu.

(3) Obsah železa v mléčných krmných směsích pro telata o živé hmotnosti do 70 kg včetně musí být nejméně 30 mg na kilogram kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %.".

27. V § 17 odst. 1 písmena b) a c) a odstavec 2, včetně poznámky pod čarou č. 6) znějí:

"b) u jakostních znaků, mimo doplňkové látky, deklarovaných podle přílohy č. 26 u krmiv pro hospodářská zvířata nebo přílohy č. 27 u krmiv pro domácí zvířata a u dalších deklarovaných jakostních znaků, mimo doplňkové látky, a u limitních jakostních znaků, pokud nepřekračují tolerance uvedené hodnoty podle přílohy č. 16 nebo podle přílohy č. 17,

c) u jakostních znaků, mimo doplňkové látky, na které nejsou stanoveny tolerance v příloze č. 16 nebo v příloze č. 17, pokud se neodchylují od uvedené hodnoty o více, než stanoví hodnota reprodukovatelnosti.6)

(2) Nejsou-li na jakostní znaky, s výjimkou doplňkových látek stanoveny tolerance v příloze č. 16 nebo v příloze č. 17, ani hodnoty reprodukovatelnosti,6) znaky se nehodnotí.

6) Vyhláška č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků.".

28. V § 19 odst. 1 písmena a), g), h) a i) znějí:

"a) jde-li o osobu právnickou, obchodní firmu nebo název, sídlo, druh právnické osoby, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a daňové identifikační číslo, a jde-li o osobu fyzickou, jméno, popřípadě jména, příjmení (dále jen "jméno"), bydliště, datum narození, identifikační číslo a daňové identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,

g) u žadatelů o výrobu doplňkových látek nebo určitých proteinových krmiv nebo premixů nebo krmiv s použitím doplňkových látek nebo krmiv s použitím premixů jméno, příjmení a bydliště osoby, odpovědné za výrobu a osvědčení o její odborné způsobilosti podle § 6 odst. 2 zákona,

h) u žadatelů o dovoz nebo uvádění do oběhu (dodavatelé), kteří manipulují s doplňkovými látkami nebo určitými proteinovými krmivy nebo premixy, jméno a bydliště odpovědné osoby a osvědčení o její odborné způsobilosti podle § 6 odst. 2 zákona,

i) doklad o zápisu do seznamu geneticky modifikovaných organizmů a produktů schválených pro uvádění do oběhu v České republice,".

29. V § 19 odst. 1 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která včetně poznámky pod čarou č. 7) znějí:

"l) v případě výroby, zpracování, uvádění do oběhu, dovozu nebo používání geneticky modifikovaných organizmů, krmných produktů obsahujících nebo skládajících se z geneticky modifikovaných organizmů nebo krmných produktů vyrobených z geneticky modifikovaných organizmů, doklad o jejich povolení v souladu s předpisy Evropských společenství,4)

m) u žadatelů o dovoz doklad o zápisu do seznamu výrobních provozů umístěných v třetích zemích a povolených v souladu se zvláštním právním předpisem7) a předpisem Evropských společenství,7) které jsou oprávněny uvádět doplňkové látky nebo premixy nebo krmiva do oběhu ve státech Evropských společenství.

7) § 4 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.
Směrnice Rady 95/69/ES ze dne 22. prosince 1995, kterou se stanoví podmínky a postupy pro schvalování a registraci některých výrobních provozů a dodavatelů působících v krmivářském odvětví a kterou se mění směrnice 70/524/EHS, 74/63/EHS, 79/373/EHS a 82/471/EHS.".

30. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který zní:

"§ 19a

Evidence výrobních provozů

(1) Žádost o evidenci výrobního provozu podle § 4 a 8b zákona obsahuje

a) jde-li o osobu právnickou, obchodní firmu nebo název, sídlo, druh právnické osoby, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a daňové identifikační číslo, jde-li o osobu fyzickou, jméno, popřípadě jména, příjmení (dále jen "jméno"), bydliště, datum narození, identifikační číslo a daňové identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,

b) jde-li o osobu právnickou se sídlem v zahraničí, sídlo organizační složky této osoby v České republice nebo jméno a bydliště osoby odpovědné v České republice; jde-li o osobu fyzickou s místem podnikání v zahraničí, jméno, datum narození, bydliště nebo jméno a bydliště osoby odpovědné v České republice,

c) výpis z obchodního rejstříku, jde-li o osobu v něm zapsanou, nebo živnostenské oprávnění, popř. zřizovací listinu vydanou příslušným orgánem státní správy,

d) název a adresu výrobního provozu, druh výroby a rozsah činnosti.

(2) Žádost o registraci včetně dalších náležitostí se předkládá v českém jazyce.".

31. § 20 včetně nadpisu zní:

"§ 20

Registrace distributorů

Žádost o registraci obsahuje

a) jde-li o osobu právnickou, obchodní firmu nebo název, sídlo, druh právnické osoby, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a daňové identifikační číslo, a jde-li o osobu fyzickou, jméno, bydliště, datum narození, identifikační číslo a daňové identifikační číslo žadatele,

b) výpis z obchodního rejstříku, jde-li o osobu v něm zapsanou, nebo živnostenské oprávnění, popř. zřizovací listinu vydanou příslušným orgánem státní správy,

c) skupiny doplňkových látek nebo premixy nebo krmiva uvedené v § 4 odst. 3 písm. a) a b) zákona,

d) písemné prohlášení žadatele, že zajistí vedení dokumentace a evidence výrobků, jejichž uvádění do oběhu zprostředkovává v souladu s ustanovením § 6,

e) doklad o udělení práva na výrobu doplňkové látky osobou odpovědnou za její uvedení do oběhu, jedná-li se o doplňkovou látku uvedenou v příloze č. 14 části C 1 nebo C 2,

f) v případě uvádění do oběhu, dovozu nebo používání geneticky modifikovaných organizmů, krmných produktů obsahujících nebo skládajících se z geneticky modifikovaných organizmů nebo krmných produktů vyrobených z geneticky modifikovaných organizmů, doklad o jejich povolení v souladu s předpisy Evropských společenství.4)".

32. V § 25 odst. 1 písm. b) a c) se slova "nebo B 1" zrušují.

33. V § 25 odst. 1 písmena d) a e) znějí:

"d) limitní hodnoty znaků podle § 7 odst. 3 a 4 a hodnoty závazně deklarovaných znaků uvedených v příloze č. 11 části B sloupci 4 nebo v části C sloupci 3; limitní nebo deklarované hodnoty znaků se vztahují k hmotnosti krmné suroviny, pokud není stanoveno jinak,

e) jméno nebo obchodní firma nebo název a bydliště osoby odpovědné za údaje v označení, pokud se nejedná o výrobce,".

34. V § 25 odst. 2 písm. e) se za slovem "tuků" vkládá čárka a slova "s výjimkou krmných tuků vyrobených z teplokrevných suchozemských zvířat," se zrušují.

35. V § 25 odstavec 4 zní:

"(4) Na každém jednotlivém obalu, nádobě nebo na nich upevněné etiketě nebo v průvodním listu nebalených krmných surovin mohou být uvedeny jiné informace za předpokladu, že tyto informace souvisí s danou krmnou surovinou nebo jejími jakostními znaky, které jsou prokazatelné a nebudou uvádět v omyl. Tyto informace se oddělují od údajů v odstavcích 1 až 3.".

36. V § 25 odst. 6 se slova "u volně ložených" nahrazují slovy "u nebalených".

37. V § 25 odst. 9 se slova "podle přílohy č. 1 bodu 9. 2." nahrazují slovy "podle přílohy č. 1 částí B a C". V § 25 se na konci odstavce 9 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "a u výrobků z krve nebo krevní moučky se uvede "Tato krmná surovina smí být zkrmována pouze rybám".".

38. V § 25 odstavec 10 zní:

"(10) V označení se nemusí za dále uvedených podmínek uvádět tyto údaje:

a) uvedené v § 7 odst. 4 a hodnoty závazně deklarovaných znaků uvedených v příloze č. 11 části B sloupci 4 nebo v části C sloupci 3 v případě, že

1. kupující před každou transakcí písemně potvrdí, že tuto informaci nepožaduje,

2. jsou uváděny do oběhu krmné suroviny živočišného nebo rostlinného původu, čerstvé nebo konzervované, popřípadě podrobené jednoduché fyzikální úpravě, v množství do 10 kg včetně, které jsou určeny pro domácí zvířata a jsou dodávány konečnému spotřebiteli prostřednictvím prodávajícího, který je usazen v tomtéž členském státě,

b) uvedené v odstavci 1 v případě, že se jedná o produkty rostlinného nebo živočišného původu v přirozeném stavu, čerstvé nebo konzervované, které byly případně podrobeny jednoduché fyzikální úpravě a neobsahují žádné doplňkové látky s výjimkou konzervačních látek, a které jsou zemědělcem jako výrobcem dodávány chovateli jako uživateli, přičemž oba jsou usazeni v tomtéž členském státě,

c) uvedené v odstavci 1 písm. d), v § 7 odst. 4 a v § 11 odst. 1 písm. c) zákona, pokud jsou uváděny do oběhu vedlejší produkty rostlinného nebo živočišného původu s obsahem vlhkosti vyšším než 50 %, vznikající při průmyslovém zpracování.".

39. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:

"§ 25a

Krmné suroviny ze třetích zemí

V případě, že je poprvé uváděna do oběhu krmná surovina ze třetích zemí a nebyla poskytnuta záruka o údajích uvedených v § 7 odst. 4 a hodnoty závazně deklarovaných znaků uvedených v příloze č. 11 části B sloupci 4 nebo v části C sloupci 3 z důvodu, že nebylo možno zajistit požadované analytické údaje, osoba odpovědná podle § 25 odst. 1 písm. e) poskytne předběžné údaje o složení za podmínek, že

a) příslušný správní úřad bude v předstihu informován o dodávce krmné suroviny,

b) údaje o složení budou v průvodním dokumentu doplněny o následující údaj uvedený tučným písmem: "předběžné údaje potvrzené . . . . (jméno a adresa laboratoře pověřené analýzou) vztahující se k . . . . (referenční číslo analyzovaného vzorku) před . . . . (datum)",

c) konečné údaje o složení budou dodány kupujícímu a ústavu do deseti pracovních dnů od data dodání krmné suroviny.".

40. V § 26 odst. 1 písm. d) se slova "místo trvalého pobytu" nahrazují slovy "bydliště" a na konci písmene d) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e) datum výroby.".

41. V § 26 odst. 3 se za slovy "odst. 11" vkládá tečka a slova "a 12." se zrušují.

42. V § 27 odstavec 1 zní:

"(1) V označení doplňkových látek s výjimkou stopových prvků, stimulátorů růstu včetně antibiotických, antikokcidik a chemoterapeutik se uvádí název podle přílohy č. 14 části C ve sloupci 2, u stopových prvků, stimulátorů růstu včetně antibiotických, antikokcidik a chemoterapeutik podle přílohy č. 14 části C ve sloupci 3. U všech doplňkových látek se uvede obsah účinné látky, datum výroby a obchodní označení dodavatele.".

43. V § 27 odst. 2 písm. a) se v úvodní části textu za slova "stimulátorů růstu" vkládají slova "včetně antibiotických,". V § 27 odst. 2 písm. b) bodu 4. se slova "ve sloupci 8," nahrazují slovy "ve sloupci 6 nebo 7,".

44. V § 27 odst. 2 písm. c) se na konci bodu 5. za číslovkou 2 čárka zrušuje a doplňují se slova "a 3,".

45. V § 28 odst. 1 písmena b), c) a e) znějí:

"b) druh a obsah použitých doplňkových látek, s výjimkou stopových prvků a stimulátorů růstu včetně antibiotických, antikokcidik a chemoterapeutik, podle přílohy č. 14 části C ve sloupci 2, u stopových prvků a u stimulátorů růstu včetně antibiotických, antikokcidik a chemoterapeutik podle přílohy č. 14 části C ve sloupci 3, a druh a obsah aminokyselin podle přílohy č. 12 ve sloupci 2, jsou-li použity,

c) datum výroby a druh nosiče,

e) návod na bezpečné použití, je-li v premixu obsažena doplňková látka, která podléhá ustanovením uvedeným v příloze č. 14 části C ve sloupci 7, u stopových prvků ve sloupci 6, u stimulátorů růstu včetně antibiotických, antikokcidik a chemoterapeutik ve sloupci 8,".

46. V § 28 odst. 2 se za slova "stimulátory růstu" vkládají slova "včetně antibiotických" a za slova "stimulátoru růstu" slova "včetně antibiotického".

47. V § 28 odstavec 4 zní:

"(4) Premixy s obsahem doplňkových látek, pro které je stanoveno v příloze č. 14 části C ve sloupci 5, u stimulátorů růstu včetně antibiotických, antikokcidik a chemoterapeutik ve sloupci 6 maximální stáří zvířat nebo pokud je ve sloupci 7, u stopových prvků ve sloupci 6, u stimulátorů růstu včetně antibiotických, antikokcidik a chemoterapeutik ve sloupci 8 délka ochranné lhůty, se označí údajem o maximálním stáří zvířat nebo o délce ochranné lhůty. Pokud premix obsahuje více doplňkových látek, pro které je stanovena různá doba ochranné lhůty, postačuje uvedení nejdelší doby ochranné lhůty.".

48. V § 29 odstavce 1 až 12 znějí:

"(1) V označení se uvede

a) slova "kompletní krmná směs" nebo "doplňková krmná směs" nebo "minerální krmivo" nebo "melasové krmivo" nebo "kompletní mléčná krmná směs" nebo "doplňková mléčná krmná směs",

b) druh nebo kategorie zvířat, pro které je kompletní a doplňkové krmivo určeno,

c) krmný návod, v němž je uveden účel, pro který je krmivo určeno,

d) veškeré obsažené krmné suroviny, které se uvedou podle jejich názvů v příloze č. 11 části B nebo C, a to

1. u krmiv pro hospodářská zvířata v sestupném pořadí v hmotnostních procentech jejich zastoupení v krmivu; pro posouzení procentického obsahu krmných surovin platí tolerance 15 % relativních od deklarované hodnoty,

2. u krmiv pro domácí zvířata buď v sestupném pořadí jejich hmotnostního podílu v krmivu nebo s udáním jejich množství; název krmných surovin může být u těchto krmiv nahrazen názvem "skupin krmných surovin", do kterých krmné suroviny náležejí, uvedených v příloze č. 29. V označení nelze kombinovat používání názvů skupin s názvy krmných surovin, s výjimkou krmných surovin, které nepatří do žádné z definovaných skupin; v tomto případě se specifický název krmné suroviny uvede v sestupném pořadí jejího hmotnostního podílu ve vazbě na uváděné skupiny ostatních surovin. U krmiv pro domácí zvířata se v označení může ve zvláštní deklaraci upozornit na přítomnost nebo snížený podíl jedné nebo více krmných surovin, které jsou důležité z hlediska vlastností krmiva. V tomto případě se minimální nebo maximální obsah vyjádřený v procentech obsahu použité krmné suroviny zřetelně uvede oproti deklaraci, jíž má být věnována zvláštní pozornost anebo ve výčtu krmných surovin uvedením krmné suroviny a obsahu v procentech oproti příslušné skupině krmných surovin,

e) případně deklarace podle ustanovení § 16 odst. 1 a 2,

f) jakostní znaky uvedené v příloze č. 26 nebo 27 ve sloupci 1 až 3, které se vztahují k hmotnosti krmiva, pokud není stanoveno jinak,

g) jméno a bydliště nebo obchodní firma a sídlo osoby odpovědné za údaje v tomto odstavci,

h) u pevných kompletních a doplňkových krmiv čistá hmotnost, u tekutých kompletních a doplňkových krmiv čistý objem nebo čistá hmotnost,

i) datum minimální trvanlivosti nebo datum ukončení záruční doby; je-li uváděno datum minimální trvanlivosti, uvede se tímto způsobem:

1. "Spotřebovat do . . . . " s udáním data (den, měsíc, rok), u krmiv mikrobiologicky snadno podléhajících zkáze,

2. "Minimální trvanlivost do . . . . " s uvedením data (měsíc, rok) u ostatních krmiv,

j) číslo partie,

k) registrační číslo výrobce a evidenční číslo výrobního provozu nebo registrační číslo dodavatele s uvedením místa a názvu dodavatelského provozu, registrační číslo distributora nebo dovozce, přidělené podle § 8a a 9 zákona,

l) u krmiv pro hospodářská zvířata uváděných do oběhu jako nebalená se v průvodním listě uvede na žádost odběratele upozornění "Přesný obsah použitých krmných surovin v hmotnostních procentech lze získat od . . . . " s udáním jména, příjmení a bydliště nebo obchodní firmy a sídla, telefonního čísla a e-mailové adresy osoby odpovědné za údaje v tomto odstavci.

(2) Krmné směsi uváděné do oběhu v kontejnerech nebo podobných dopravních prostředcích nebo podle ustanovení § 12 zákona musí být opatřeny průvodním listem obsahujícím údaje stanovené v odstavci 1. U malých množství krmiv určených konečnému uživateli může být kupující o těchto údajích informován vhodným způsobem v místě prodeje.

(3) V označení kompletních a doplňkových krmiv, do kterých byly přidány doplňkové látky, se dále uvádí při obsahu

a) stimulátorů růstu včetně antibiotických nebo antikokcidik nebo chemoterapeutik druh použité látky podle názvu v příloze č. 14 části C ve sloupci 3 a obsah doplňkové látky,

b) antioxidantů, barviv a konzervantů u kompletních a doplňkových krmiv pro hospodářská zvířata druh použité látky podle názvu v příloze č. 14 části C ve sloupci 2,

c) vitaminů A, D a E druh použité látky podle názvu v příloze č. 14 části C ve sloupci 2 a celkový obsah vitaminu; při obsahu vitaminu E jeho obsah vyjádřený jako obsah alfatokoferolu,

d) mědi druh použité látky podle názvu v příloze č. 14 části C ve sloupci 3 a celkový obsah mědi vyjádřený jako Cu,

e) enzymů druh použité látky podle názvu v příloze č. 14 části C ve sloupci 2 a jednotky aktivity (U/kg nebo U/l) podle sloupce 6,

f) mikroorganizmů včetně mikroorganizmů ze skupiny konzervantů druh použité látky podle názvu v příloze č. 14 části C ve sloupci 2, počet jednotek tvořících kolonii (CFU/kg) a případné údaje o zvláštních vlastnostech vyplývajících z výrobního postupu.

(4) Stopové prvky kromě mědi, vitaminy kromě vitaminů A, D a E, a dále provitaminy a podobně působící látky, mohou být uvedeny, jsou-li jejich obsahy stanovitelné úředními metodami, nebo jinými validovanými vědeckými metodami, a to pouze tímto způsobem:

a) při obsahu stopových prvků kromě mědi, druh použité látky podle názvu v příloze č. 14 části C ve sloupci 3 a celkový obsah prvku,

b) při obsahu vitaminů kromě vitaminů A, D a E a při obsahu provitaminů a podobně působících látek, druh použité látky podle názvu v příloze č. 14 části C ve sloupci 2 a celkový obsah látky.

(5) Údaje podle odstavců 1 až 4 musí být uvedeny na místě vymezeném pro toto označení. Kromě těchto údajů mohou být na tomto místě uvedeny pouze následující doplňující údaje:

a) identifikační označení nebo ochranná známka osoby odpovědné za údaje v označení,

b) jméno a bydliště nebo obchodní firma nebo název a adresa nebo registrované sídlo výrobce, není-li tento odpovědný za údaje v označení,

c) země produkce nebo výroby,

d) cena výrobku,

e) obchodní název nebo ochranná známka výrobku,

f) údaje o fyzikálních vlastnostech nebo o zvláštní technologické úpravě, které bylo kompletní nebo doplňkové krmivo podrobeno,

g) případně deklarace podle ustanovení § 16 odst. 1 a 2,

h) deklarované jakostní znaky uvedené v příloze č. 26 nebo 27 ve sloupcích 1, 2 a 4, které se vztahují k hmotnosti krmiva, pokud není stanoveno jinak,

i) datum výroby, které se uvede takto: "Vyrobeno . . . (dnů nebo měsíců nebo roků) před uvedeným datem minimální trvanlivosti"; údaj o datu výroby se doplní odkazem na místo, kde je minimální trvanlivost uvedena.

(6) V případě krmných směsí složených nejvýše ze tří krmných surovin se údaje stanovené v odstavci 1 písm. b) a c) nevyžadují, pokud jsou jednotlivé krmné suroviny zřetelně uvedeny v názvu.

(7) U krmných směsí složených z celých zrn se údaje stanovené v odstavci 1 písm. e) a f) nevyžadují, avšak mohou být poskytnuty.

(8) U krmiv pro domácí zvířata mohou být v označení místo slov "kompletní krmná směs" použita slova "kompletní krmivo" a místo slov "doplňková krmná směs" slova "doplňkové krmivo".

(9) U krmiv pro domácí zvířata, kromě krmiv pro psy a kočky, mohou být názvy "kompletní krmivo" nebo "doplňkové krmivo" nahrazeny názvem "krmná směs". V těchto případech musí být v deklaraci uváděny povinné a nepovinné znaky takové, jaké jsou stanoveny pro kompletní krmivo.

(10) Krmiva obsahující doplňkové látky, pro které je stanoveno v příloze č. 14 části C maximální stáří zvířat nebo ochranná lhůta, se označí údajem o maximálním stáří zvířat nebo o délce ochranné lhůty; přitom se uvede doba nejdelší ochranné lhůty. Krmiva obsahující doplňkové látky, pro které je stanoveno v příloze č. 14 části C datum minimální trvanlivosti nebo datum ukončení záruční doby, se označí údajem o datu minimální trvanlivosti nebo o datu ukončení záruční doby; přitom se uvede datum, které prochází jako první.

(11) U krmiv pro domácí zvířata obsahujících doplňkové látky, uváděných do oběhu v obalech o hmotnosti do 10 kg a obsahujících barviva, konzervanty nebo látky s antioxidačními účinky může být na obalu uveden údaj "barvivo" nebo "přibarveno s", "konzervováno s" nebo "s antioxidantem", za nímž následují slova "doplňkové látky ES" za podmínky, že

a) obal, nádoba nebo etiketa jsou opatřeny referenčním číslem, podle nějž může být krmivo identifikováno, a

b) výrobce na žádost uvede specifický název použitých doplňkových látek.

(12) Údaje o datu minimální trvanlivosti, čistá hmotnost, číslo partie a registrační, resp. evidenční čísla výrobce a výrobního provozu, dodavatele nebo distributora nebo dovozce mohou být vyznačeny mimo místo vymezené pro údaje stanovené v odstavci 1 až 5; v tomto případě musí být uveden odkaz, kde se tyto údaje nacházejí.".

49. V § 29 odst. 14 se na konci poslední věty slova "v odstavcích 2 až 4, 11 a 12." nahrazují slovy "v odstavcích 3 a 4, 10 a 11.".

50. V § 29 se na konci odstavce 15 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "Krmivo obsahuje výrobky z krve (resp. krevní moučku) a smí být zkrmováno pouze rybám.".

51. § 30 zní:

"§ 30

Označování dietních krmiv

(1) V označení se uvede slovo "dietní" před název krmiva podle § 29 odst. 1 písm. a) až c).

(2) V označení se dále uvádí

a) účel použití podle přílohy č. 15 ve sloupcích 1 a 3,

b) údaje podle přílohy č. 15 ve sloupci 2, pokud nejsou obsaženy ve sloupci 4,

c) údaje podle přílohy č. 15 ve sloupci 4; jsou-li ve sloupci 4 stanoveny složky krmiva nebo analytické údaje, výrobce uvede přesnou deklaraci použitých složek, popřípadě jejich chemický název. V označení se dále uvede, pro jaký druh a kategorii zvířat a pro jaký zvláštní účel výživy podle přílohy č. 15 sloupce 1 je krmivo určeno, a jeho hlavní nutriční charakteristiky,

d) pokud není v příloze č. 15 ve sloupci 4 u doplňkových látek uvedeno, že se jedná jen o přidané doplňkové látky, musí být uváděn v označení jejich celkový obsah,

e) doba zkrmování podle přílohy č. 15 ve sloupci 5, kterou může výrobce zpřesnit, nesmí však uvádět jinou dobu, než je rozmezí doby zkrmování podle přílohy,

f) další údaje podle přílohy č. 15 části A a části B sloupce 6.

(3) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) až f) musí být v souladu s příslušnými údaji přílohy č. 15 částmi A a B.

(4) Jiné údaje než údaje stanovené v odstavcích 1 a 2 se uvedou odděleně.

(5) V označení nebo v krmném návodu musí být uvedeno "Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko odborníka na výživu zvířat", pokud není v příloze č. 15 části B sloupci 6 u určitých specielních účelů výživy stanoveno uvést v označení upozornění "Před použitím (nebo před prodloužením doby používání) se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře".

(6) V označení se může uvést upozornění na určitý specifický patologický stav zvířete, kterému má být krmivo podáno, pokud tento stav odpovídá účelu použití podle přílohy č. 15 části B sloupce 1.

(7) Ustanovení § 29 odst. 9 platí u dietních krmiv i pro jiná než domácí zvířata.

(8) V označení dietních krmiv může být dále uvedena jedna nebo více analytických hodnot, které jsou pro krmivo charakteristické, nebo může být poukázáno na nižší nebo vyšší obsah těchto hodnot.

(9) Pro označování dietních krmiv dále platí ustanovení § 29 odst. 1 písm. f) až l) a odst. 3 a 4 a odst. 10 až 16.".

52. Za § 30 oddíl sedmý se doplňuje oddíl osmý, který včetně nadpisu zní:

"ODDÍL OSMÝ

PŘEPRAVA KRMIV OBSAHUJÍCÍCH KRMNÉ SUROVINY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

Přeprava zpracovaných živočišných proteinů a krmiv, která je obsahují

§ 30b

Požadavky na přepravu zpracovaných živočišných proteinů, rybí moučky, hydrolyzovaných proteinů a dikalcium a trikalcium fosfátu, výrobků z krve a krevní moučky, jejichž užití pro určité druhy zvířat je výjimečně povoleno, stanoví předpisy Evropských společenství.2)".

53. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 část A k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

ZAKÁZANÉ LÁTKY A PRODUKTY

Mezi zakázané látky a produkty se zařazují:

1. Výkaly, moč a obsah zažívacího traktu, získaný vyprázdněním nebo oddělením, bez ohledu na způsob zpracování nebo přimíchání.

2. Kůže ošetřené tříslovinami a jejich odpady.

3. Semena, rostliny a jiný rostlinný rozmnožovací materiál, který byl s ohledem na určený způsob použití (rozmnožování) ošetřen po sklizni přípravky na ochranu rostlin, a dále vedlejší produkty, získané z těchto materiálů.

4. Dřevo ošetřené ochrannými přípravky a vedlejší produkty, získané z ošetřeného dřeva, včetně pilin.

5. Veškeré odpady produkované v různých fázích čistících procesů městských, domovních a průmyslových odpadních vod+), bez ohledu na původ odpadních vod. Pojem "odpadní vody" se nevztahuje na termín "výrobní vody", tj. vody ze samostatných potrubí instalovaných v potravinářském nebo krmivářském průmyslu; pokud je do těchto potrubí vpouštěna voda, musí být nezávadná a čistá. Výrobní vody smějí obsahovat jen zbytky krmiv a potravin a musí být prosté čistících prostředků, desinfekčních nebo jiných látek, které nebyly povoleny pro použití v krmivech. Se zbytky živočišných produktů ve výrobních vodách se zachází podle zvláštního právního předpisu8).

+) Městskými odpadními vodami se rozumí domovní odpadní vody nebo směs domovních odpadních vod s průmyslovými odpadními vodami a/nebo s odvedenou dešťovou vodou. Domovními odpadními vodami se rozumí odpadní vody ze sídlištních aglomerací a služeb, které převážně zahrnují zbytky metabolismu obyvatel a z provozu domácností. Průmyslovými odpadními vodami se rozumí jakákoli odpadní voda, která je vypouštěna z objektů sloužících jakémukoli provozu nebo průmyslu, kromě domovní odpadní vody nebo odvedené dešťové vody.

6. Pevné komunální odpady jako např. odpady z domácností.

7. Odpady z restauračních provozů mimo potraviny rostlinného původu, které s ohledem na jejich čerstvost nelze považovat za vhodné pro lidskou výživu.

8. Obaly a jejich části, které již byly použity na výrobky pro zemědělské a potravinářské účely.

9. Zakázané látky a produkty v návaznosti na opatření k prevenci transmisivních spongiformních encefalopatií uvedené v části B přílohy.

10. Kvasnice rodu Candida, vyrobené na n-alkánech.

8) Zákon č. 166/1999, o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn.

Příloha č. 1 část B k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

Zakázané látky a produkty v návaznosti na opatření k prevenci transmisivních spongiformních encefalopatií

1. Krmné suroviny obsahující následující živočišný odpad:

a) všechna zvířata z kategorií skotu, prasat, koz, ovcí, lichokopytníků, drůbeže, ryby z faremních chovů a všechna ostatní zvířata chovaná pro zemědělskou produkci, která uhynula v chovu a nebyla poražena pro lidský konzum, včetně mrtvě narozených a nenarozených zvířat,

b) uhynulá zvířata zahrnující

1. domácí zvířata,

2. zvířata ze zoologických zahrad,

3. zvířata z cirkusů,

4. pokusná zvířata, a

5. volně žijící zvířata,

c) zvířata poražená v chovech v důsledku opatření zdravotních kontrol a zvířata uhynulá při přepravě.

2. Zákaz používání určitých krmných produktů pro výrobu krmiv a ke krmení, vyplývající z opatření k prevenci transmisivních spongiformních encefalopatií, podle § 1 odst. 1 a 2 se vztahuje

a) na bílkoviny živočišného původu a na krmiva obsahující takové bílkoviny pro použití u přežvýkavců,

b) na zpracované živočišné proteiny, želatinu z přežvýkavců, výrobky z krve a krevní moučku, hydrolyzované proteiny, dikalciumfosfát a tricalciumfosfát z kostí a krmiva obsahující takové bílkoviny pro použití u hospodářských zvířat, kromě masožravých kožešinových zvířat, pokud není v části C stanoveno jinak.

54. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

NEŽÁDOUCÍ LÁTKY

Nežádoucí látkyProdukty pro krmeníMaximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva o vlhkosti 12%
123
1. Arsen1Krmné suroviny s výjimkou:2
- travní moučky, vojtěškové a jetelové moučky, sušených cukrovarských řízků a sušených melasových cukrovarských řízků4
- palmojádrových expelerů42
- fosfátů a vápenatých mořských řas10
- uhličitanu vápenatého15
- oxidu hořečnatého20
- krmiv získaných ze zpracování ryb nebo jiných mořských živočichů152
- moučky z mořských řas a krmných surovin získaných z mořských řas402
Kompletní krmiva s výjimkou:2
- kompletních krmiv pro ryby a kompletních krmiv pro kožešinová zvířata62
Doplňková krmiva s výjimkou:4
- minerálních krmiv12
2. OlovoKrmné suroviny s výjimkou:10
- zelené píce40
- fosfátů a vápenatých mořských řas15
- uhličitanu vápenatého20
- kvasnic5
Kompletní krmiva5
Doplňková krmiva s výjimkou:10
- minerálních krmiv15
3. FluorKrmné suroviny s výjimkou:150
- krmiv živočišného původu s výjimkou mořských korýšů500
- fosfátů z mořských korýšů jako je mořský kril2000
- uhličitanu vápenatého350
- oxidu hořečnatého600
- vápenatých mořských řas1000
Kompletní krmiva s výjimkou:150
- kompletních krmiv pro skot, ovce a kozy 
- v laktaci30
- ostatní50
- kompletních krmiv pro prasata100
- kompletních krmiv pro drůbež350
- kompletních krmiv pro kuřata250
Minerální směsi pro skot, ovce a kozy2000
Ostatní doplňková krmiva125'
4. RtuťKrmné suroviny s výjimkou :0,1
- krmiv ze zpracování ryb nebo jiných mořských živočichů0,5
Kompletní krmiva s výjimkou :0,1
- pro psy a kočky0,4
Doplňková krmiva s výjimkou :0,2
- pro psy a kočky 
5. DusitanyRybí moučka60 (vyjádřeno jako NaNO2)
Kompletní krmiva s výjimkou :15 (vyjádřeno jako NaNO2)
- krmiv pro domácí zvířata mimo ptáky a akvarijní rybky 
6. KadmiumKrmné suroviny rostlinného původu :1
Krmné suroviny živočišného původu s výjimkou:2
- krmiv pro domácí zvířata 
Fosfáty10
Kompletní krmiva pro skot, ovce a kozy s výjimkou :1
- kompletních krmiv pro telata, jehňata a kůzlata 
Ostatní kompletní krmiva s výjimkou :0,5
- krmiv pro domácí zvířata 
Minerální krmiva5
Ostatní doplňková krmiva pro skot, ovce a kozy0,5
7. Aflatoxin B1Všechny krmné suroviny0,02
Kompletní krmiva pro skot, ovce a kozy s výjimkou:0,02
- kompletních krmiv pro zvířata chovaná pro mléko0,005
- kompletních krmiv pro telata a jehňata0,01
Kompletní krmiva pro selata a drůbež (kromě mladých zvířat)0,02
Ostatní kompletní krmiva0,01
Doplňková krmiva pro skot, ovce a kozy (kromě doplňkových krmiv pro zvířata chovaná pro mléko, telata a jehňata)0,02
Ostatní doplňková krmiva0,005
8. Kyselina kyanovodíkováKrmné suroviny s výjimkou :50
- lněného semene250
- lněných pokrutin350
- produktů manioku a mandlových pokrutin100
Kompletní krmiva s výjimkou :50
- pro kuřata10
9. Gossypol volnýKrmné suroviny s výjimkou:20
- bavlníkových semen5000
- bavlníkových pokrutin a bavlníkové moučky1200
Kompletní krmiva s výjimkou:20
- kompletních krmiv pro skot, ovce a kozy500
- kompletních krmiv pro drůbež (kromě nosnic) a telata100
- kompletních krmiv pro králíky a prasata (kromě selat)60
10. TheobrominKompletní krmiva s výjimkou :300
- kompletních krmiv pro dospělý skot700
11. Hořčičný olej těkavýKrmné suroviny s výjimkou :100
- řepkových pokrutin4 000 (vyjádřeno jako allylisothiokyanát)
Kompletní krmiva s výjimkou :150 (vyj ádřeno j ako allylisothiokyanát)
- kompletních krmiv pro skot, ovce a kozy (s výjimkou mláďat)1 000 (vyjádřeno jako allylisothiokyanát)
- kompletních krmiv pro drůbež a prasata (s výjimkou selat)500 (vyjádřeno jako allylisothiokyanát)
12. Vinylthiooxa-zolidonKompletní krmiva pro drůbež s výjimkou :1 000
- kompletních krmiv pro nosnice500
13. Námel (Claviceps purpur ea)Všechna krmiva obsahující nemleté obiloviny1 000
14. Semena plevelů a nemleté a nerozdrcené plody, obsahující alkaloidy, glykosidy nebo jiné jedovaté látky, samotné nebo v kombinaci, včetně :Všechna krmiva3 000
(a) Lolium temulentum (L.)
(b) Lolium remotum Schrank,
(c) Datura stramonium (L.)
 1 000
1 000
1 000
15. Skočec obecný (Ricinus communis L.)Všechna krmiva10 (vyjádřeno jako ricinové slupky)
16. Rostliny r.CrotalariaVšechna krmiva100
17. Aldrin
18. Dieldrin (jednotlivě nebo dohromady, vyjádřeno jako dieldrin)
Všechna krmiva s výjimkou :0,01
- tuků0,2
19. Campechlor (toxaphen)Všechna krmiva0,1
20. Chlordan (suma z cis- a trans-izomerů a z oxychlordanu, vyjádřená jako chlordan)Všechna krmiva s výjimkou :0,02
- tuků0,05
21. DDT (suma DDT-, TDE-a DDE- izomerů, vyjádřená jako DDT)Všechna krmiva s výjimkou :0,05
- tuků0,5
22. Endosulfan (suma alfa- a beta- izomerů a síranu endosulfanu vyjádřená jako endosulfan)Všechna krmiva s výjimkou:0,1
- - kukuřice a produktů získaných z jejího zpracování0,2
- - semen olejnin a produktů získaných z jejich zpracování0,5
- - kompletních krmiv z ryb0,005
23. Endrin (suma endrinu a delta-ketoi-endrinu, vyjádřená jako endrin)Všechna krmiva s výjimkou :0,01
- tuků0,05
24. Heptachlor (suma heptachloru a heptachlor-epoxydu, vyjádřená jako heptachlor)Všechna krmiva s výjimkou :0,01
- tuků0,2
25. Hexachlor-benzen (HCB)Všechna krmiva s výjimkou :0,01
- tuků0,2
26. Hexachlor-cyklohexan
(HCH)

26.1 alfa-izomery

26.2 beta-izomery


26.3 gama-izomery
  
Všechna krmiva s výjimkou :0,02
- tuků0,2
Krmné směsi s výjimkou :0,01
- krmiv pro dojnice0,005
Krmné suroviny s výjimkou :0,01
- tuků0,1
Všechna krmiva s výjimkou :0,2
- tuků2,0
27. Dioxin (suma polychlorovaných dibenzoparadioxinů (PCDD) a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF), vyjádřená v jednotkách toxických ekvivalentů WHO, při použití WHO-TEFs (faktory toxické ekvivalence, 1997)Všechny krmné suroviny rostlinného původu, včetně rostlinných olejů a vedlejších produktů0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg4,5
Minerální látky podle přílohy č. 11 vyhlášky1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg4,5
Kaolinit, síran vápenatý dihydrát, vermikulit, natrolit fonolit, hlinitovápenaté sloučeniny syntetické a klinoptilolit sedimentární ze skupiny „Pojiva, protispékavé látky a koagulanty" podle přílohy č, 14 vyhlášky0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg4,5 povoleno do 1.3.2004
Živočišný tuk, včetně mléčného tuku a vaječného tuku2,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg4,5
Ostatní produkty suchozemských zvířat, včetně mléka a mléčných produktů a vajec a výrobků z vajec0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg4,5
Rybí tuk6,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg4,5
Ryby, ostatní vodní živočichové, jejich produkty a vedlejší výrobky s výjimkou rybího tuku a bílkovinných hydrolyzátů z ryb obsahujících více než 20 % tuku61,25 ngWHO-PCDD/F-TEQ/kg4,5
Krmné směsi s výjimkou krmiv pro kožešinová zvířata, domácí zvířata a krmiv pro ryby0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg4,5
Krmiva pro ryby, krmiva pro domácí zvířata2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg4,5
Bílkovinné hydrolyzáty z ryb obsahující více než 20 % tuku2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg4,5 povoleno do 1.3.2004
28. Meruňka-Prunus armeniaca L.Všechna krmivaSemena a plody rostlinných druhů, uvedených ve sloupci 1 a produkty jejich zpracování nesmějí být v krmivu obsaženy v kvantitativně stanovitelném množství
29.Mandloň-Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb vzr.amara (DC.) Focke (= Prunus amygdalus Batsch var.amara (DC.) Focke)
30. Bukvice neloupané -Fagus silvatica L.
31. Lnička setá - Camelina sativa (L.) Crantz
32. Mowrah, Bassia, Madhuca - Madhuca longifolia (L.) Macbr. (= Bassia longifolia L. = Illiped malabrorum Engl.) Madhuca indica Gmelin (= Bassia latifolia Roxb.) = Illipe latifolia (Roscb.) F.Mueller)Všechna krmivaSemena a plody rostlinných druhů, uvedených ve sloupci 1 a produkty jejich zpracování nesmějí být v krmivu obsaženy v kvantitativně stanovitelném množství
33. Keř - Jathropa curcas L.
34. Kroton -Croton tiglium L.
35. Indická hnědá hořčice -Brassica juncea (L.) Czern. And Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.  
36. Sareptská hořčice -Brassica juncea (L.) Czern. And Coss. ssp. juncea
37. Čínská hořčice - Brassica juncea (L.) Czern. And Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin
38. Černá hořčice -Brassica nigra (L.) Koch
39. Etiopská hořčice -Brassica carinata A. BraunVšechna krmivaSemena a plody rostlinných druhů, uvedených ve sloupci 1 a produkty jejich zpracování nesmějí být v krmivu obsaženy v kvantitativně stanovitelném množství
1 Maximální úrovně se vztahují k celkovému arsenu.
2
Na žádost orgánu odborného dozoru musí výrobce zajistit analýzu, aby bylo prokázáno, že obsah anorganického arsenu je nižší než 2 ppm, musí na žádost kompetentního orgánu provést analýzu. Tato analýza je zvláště důležitá u mořských řas druhu Hizikia fusifonne.
3
Obsah fluoru na 1 % fosforu
4 Horní hranice koncentrací; horní hranice jsou vypočítány za předpokladu, že všechny hodnoty různých kongenerů, nižší než je mez stanovitelnosti, jsou rovny mezi stanovitelnosti.
5
Tyto maximální limity budou revidovány poprvé před 31.12.2004 podle nejnovějších údajů o přítomnosti dioxinů a dioxinů vyjádřených jako PCB, zejména s ohledem na zahrnutí dioxinů vyjádřených jako PCB ve stanovených úrovních, a dále budou revidovány před 31.12.2006 s cílem výrazného snížení maximálních hladin.
6
Čerstvé ryby přímo dodané a použité bez zprostředkované úpravy pro výrobu krmiv pro kožešinová zvířata jsou vyjmuty z rnaximálních limitů a maximální hodnotu 4,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg lze užít u čerstvých ryb pro přímé krmení domácích zvířat, zvířat v zoo a v cirkusech. Produkty, zpracované živočišné proteiny vyrobené z těchto kožešinových zvířat, domácích zvířat, zvířat ze zoo a z cirkusů, se nesmějí dostat do potravinového řetězce a jejich krmení je zakázáno hospodářským zvířatům, která jsou držena, krmena nebo chována pro produkci potravin.".

56. V příloze č. 11 části B se u poř. č. 11.06 až 11.12 a u poř. č. 11.15 až 11.17 ve sloupci 4 slovo "fosfor" nahrazuje slovy "celkový fosfor".

57. V příloze č. 11 části C se v záhlaví tabulky ve sloupci 2 slova "patřící do skupiny" zrušují.

58. Příloha č. 13 zní:

„Příloha č. 13 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

TOLERANCE PRO JAKOSTNÍ ZNAKY KRMNÝCH SUROVIN A URČITÝCH PROTEINOVÝCH KRMIV

a) u dusíkatých látek

- 2 jednotky u deklarovaných obsahů 20 % nebo vyšších,

- 10% deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů pod 20% (ne nižší než 10 %),

- 1 jednotka u deklarovaných obsahů nižších než 10 %;

b) u veškerých cukrů, u redukujících cukrů, sacharosy, laktosy a glukosy (dextrosy)

- 2 jednotky u deklarovaných obsahů 20 % nebo vyšších,

- 10 % deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů pod 20 % (ne nižším než 5%),

- 0,5 jednotky u deklarovaných obsahů nižších než 5 %;

c) u škrobu a inulinu

- 3 jednotky u deklarovaných obsahů 30 % nebo vyšších,

- 10 % deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů pod 30 % (ne nižší než 10 %),

- 1 jednotka u deklarovaných obsahů nižších než 10 %;

d) u olejů a tuků

- 1,8 jednotky u deklarovaných obsahů 15 % nebo vyšších,

- 12 % deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů pod 15 % (ne nižší než 5 %),

- 0,6 jednotky u deklarovaných obsahů nižších než 5 %;

e) u vlákniny

- 2,1 jednotky u deklarovaných obsahů 14 % nebo vyšších,

- 15 % deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů pod 14 % (ne nižším než 6 %),

- 0,9 jednotky u deklarovaných obsahů nižších než 6 %;

f) u vlhkosti a popela

- 1 jednotka u deklarovaných obsahů 10 % nebo vyšších,

- 10 % deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů pod 10 % (ne nižší než 5 %),

- 0,5 jednotky u deklarovaných obsahů nižších než 5 %;

g) u celkového fosforu, sodíku, uhličitanu vápenatého, vápníku, hořčíku, čísla kyselosti a u látek nerozpustných v petroléteru

- 1,5 jednotky u deklarovaných obsahů (hodnot) 15 % (15) nebo vyšších, podle daných případů,

- 10 % deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů (hodnot) pod 15 % (15), ale ne nižších než 2 % (2), podle daných případů,

- 0,2 jednotky u deklarovaných obsahů (hodnot) nižších než 2 % (2); podle daných případů

h) u popela nerozpustného v kyselině chlorovodíkové a u chloridů vyjádřených jako NaCl

- 10 % deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů 3 % nebo vyšších,

- 0,3 jednotky u deklarovaných obsahů nižších než 3 %;

i) u karotenu, vitaminu A a xantofylu

- 30 % deklarovaného obsahu;

j) u methioninu, lysinu a volných dusíkatých bází

- 20 % deklarovaného obsahu.".

59. Příloha č. 14 zní:

"Příloha č. 14 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

DOPLŇKOVÉ LÁTKY

Příloha č.14 „Doplňkové látky" obsahuje tyto části:

Obecná ustanovení

Seznam doplňkových látek povolených na dobu 10 let, jejichž povolení je vázáno na osobu odpovědnou za jejich uvádění do oběhu - část C1

Seznam doplňkových látek povolených dočasně na dobu ne delší než čtyři nebo pět let v případě doplňkových látek, které byly předmětem dočasného povolení před 1. dubnem 1998, jejichž povolení je vázáno na osobu odpovědnou za jejich uvádění do oběhu - část C2

Seznam doplňkových látek skupin B. až P. povolených na dobu neurčitou - část C3

Seznam doplňkových látek skupin F. až P. povolených dočasně na dobu ne delší než čtyři roky nebo pět let v případě doplňkových látek, které byly předmětem dočasného povolení před 1. dubnem 1998 - část C4

Příloha č.14 část A k vyhlášce č. 451/2000 Sb. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Osoba odpovědná za uvedení doplňkové látky do oběhu je fyzická nebo právnická osoba, která odpovídá za shodu doplňkové látky s látkou, která byla povolena pro uvedení do oběhu.

2. Mikroorganismy se pro účely této vyhlášky rozumí mikroorganismy tvořící kolonie.

3. Drůbeží se pro účely této vyhlášky rozumí drůbež hrabavá, drůbež vodní, bažanti a ptáci - běžci, včetně mláďat.

4. Tolerance

U doplňkových látek (v substancích nebo v premixech nebo v kompletních a doplňkových krmivech nebo v krmivech pro zvláštní účely výživy) platí následující tolerance zahrnující technologické chyby:

a) u obsahu do 0,5 jednotek (mg, 1 000 ug, 1 000 m.j.,105 CFU) tolerance 40 %,

b) u obsahu 0,5 až 1 jednotka tolerance 0,2 jednotky,

c) u obsahu 1,0 až 50 jednotek tolerance 20 %,

d) u obsahu 50,0 až 100 jednotek tolerance 10 jednotek,

e) u obsahu 100,0 až 500 jednotek tolerance 10 %,

f) u obsahu 500,0 až 1 000 jednotek tolerance 50 jednotek,

g) u obsahu nad 1 000 jednotek tolerance 5 %.

Tyto tolerance nezahrnují chyby způsobené při odběru a zkoušení vzorků.

Příloha č.14 část C 1 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

Seznam doplňkových látek povolených na dobu 10 let, jejichž povolení je vázáno na osobu odpovědnou za jejich uvádění do oběhu

Reg. č. doplňkové látkyJméno a reg. č.
osoby odpovědné za uvedení do
oběhu
Doplňková látka (obchodní název)Složení, chem.vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim. stáříMin. obsahMax. obsahJiná ustanoveníKonec období povolení
mg účinné látky/kg kompletního krmiva
123456789
A./1. Stimulátory růstu antibiotické
E712Intervet
International bv
FLAVOFOSFOLIPOL 80 g/kg
(Flavomycin 80)
FLAVOFOSFOLIPOL 40 g/kg
(Flavomycin 40)
složení doplňkové látky:
Flavofosfolipol 80 g/kg
oxid křemičitý: 50- 150 g/kg
uhličitan vápenatý: 0 - 400 g/kg
Flavofosfolipol 40 g/kg
oxid křemičitý: 20 - 120 g/kg
uhličitan vápenatý:
200 - 750 g/kg
účinná látka: moenomycin A
C69H108N5O34P
číslo CAS: 11015-37-5 fosfoglykolipid produkovaný Streptomyces ghanaensis DSM 12 218, složení antibiotických faktorů:
40 - 80 % moenomycinu A
0-20 % moenomycinu A1/2
0-20 % moenomycinu C1
5 - 25 % moenomycinu C3
0 - 15 % moenomycinu C4
králíci-24Intervet International BV, Holandsko+
Hoechst Roussel Vet.GmbH
Biovet, Bulharsko+
30.9.2009
E716Intervet International bvSALINOMYCINÁT SODNÝ 120 g/kg
(Salocin 120 mikrogranulát)
složení doplňkové látky:
salinomycinát sodný: ≥ 120 g/kg
oxid křemičitý: 10-100 g/kg
uhličitan vápenatý: 350 -700 g/kg
účinná látka: C42H69O11Na
číslo CAS: 53003-10-4 (sodná sůl polyeterické monokarboxylové kys. produkované Streptomyces albus DSM 12 217) přidružené cizí látky: elaiophylin < 42 mg v 1 kg salinomycinátu sodného; 17-epi-20-desoxysalinomycin < 40 mg v 1 kg salinomycinátu sodného
selata
výkrm prasat
4 měsíce
6 měsíců
30
15
60
30
Intervet International BV, Holandsko+
Krka Slovinsko+
Pfizer Be1 gie+
Hoffmann La Roche Švýcarsko+
Hoechst Roussel Vet. GmbH
Biovet Bulharsko+

V návodu uvést: „Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku skupiny ionoforů; kombinace s některými léčivými látkami (např. thiamulinem) může být kontraindikována" a „Nebezpečné pro lichokopytníky"
30.9.2009
30.9.2009
E717Eli Lilly and Comp. Ltd.AVTLAMYCIN 200g/kg
(Maxus G200, Maxus 200)
AVILAMYCIN 100g/kg
(Maxus G100, Maxus 100)
složení doplňkové látky:
Avilamycin 200 g /kg
sojový nebo minerální olej: 5-30g/kg
selata4 měs.2040Eli Lilly and Comp.Ltd.30.9.2009
výkrm prasat6 měs.102030.9.2009
výkrm kuřat-2,51030.9.2009
sojové slupky ad 1 kg
Avilamycin 100 g aktivity/kg
sojový nebo minerální olej: 5 -30 g/kg
sojové slupky ad 1 kg
účinná látka:
C57-62H82-90Cl1-2O31-32
číslo CAS avilamycinu A: 69787-79-7, číslo CAS avilamycinu B: 73240-30-9 směs oligosacharidů ortosomycinové skupiny, produkovaná Streptomyces viridochromogenes NRRL 2860 v granulované formě, obsahující:
min. 60 % avilamycinu A
max. 18 % avilamycinu B
min.70 % avilamycinu A+B
jiné jednotlivé avilamyciny max. 6 %
krůty-510 20.1.2013
Reg. č. doplňkové látkyJméno a reg. č.
osoby odpovědné za uvedení do
oběhu
Doplňková látka (obchodní název)Složení, chem.vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim. stáříMin. obsahMax. obsahJiná ustanoveníKonec období povolení
mg účinné látky/kg kompletního krmiva
123456789
D. Antikokcidika a chemoterapeutika
E758Alpharma ASROBENIDIN HYDROCHLORID 66 g/kg
(Cycostat 66 G)
složení doplňkové látky:
robenidin hydrochlorid: 66 g/kg
lignosulfát: 40 g/kg
síran vápenatý
dihydrát: 894 g/kg
účinná látka: C15H13C12N5.HCl
číslo CAS: 25875-50-7 1,3-bis-/(p-chlorobenzyliden)-amino/guanidin-hydrochlorid přidružené nečistoty: N,N´,N´´-tris/(p-Cl-benzyliden)amino/guanidin 1 %
bis-(4-Cl-benzyliden) hydrazin 1%
chovní králíci-5066Rӧthel SRN+
Hoffmann La Roche Švýcarsko4
Roche Vitamins Europe Ltd.

ochranná lhůta: nejméně 5 dnů
30.9.2009
E763Alpharma ASLASALOCID SODNÝ A 15 g/100 g
(Avatec 15%)
složení doplňkové látky:
lasalocid sodný A: 15 g/100 g
moučka z kukuřičných palic: 80,95 g/100 g
lecitin: 2 g/100 g
sojový olej: 2 g/100 g
oxid železitý: 0,05 g/100 g
účinná látka:
C34H53O8Na
číslo CAS: 25999-20-6
(sodná sůl 6-/(3R,4S,5S,7R)-7-
/(2S,3S,5S)-5-etyl-5-
/(2R,5R,6S)-5-etyl-5-hydroxy-
6-metyltetrahydro-2H-pyran-2-
yl/-tetrahydro-3-metyl-2-furyl/-
4-hydroxy-3,5 -dimetyl-6-
oxonyl/-2,3-kresotové kyseliny
produkované Streptomyces
lasaliensis subsp. lasaliensis

(ATCC 31180)
přidružené nečistoty: lasalocid sodný B - E 10%
krůty12 týdnů90125Hoffmann La Roche Švýcarsko+
Alpharma AS
Roche Vitamins Europe Ltd.
ochranná lhůta: nejméně 5 dnů
V návodu uvést: „Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku skupiny ionoforů; kombinace s některými léčivými látkami může být kontraindikována" a „Nebezpečné pro lichokopytníky"
30.9.2009
E764Intervet
International bv
HALOFUGINON HYDROBROMID 6 g/kg
(Stenorol)
složení doplňkové látky:
halofuginon hydrobromid: 6 g/kg
želatina: 13,2 g/kg
škrob: 19,2 g/kg
cukr: 21,6 g/kg
uhličitan vápenatý: 940 g/kg
účinná látka:
C16H17BrClN3O3. HBr
DL-trans-7-bromo-6-chloro-3-
(3-(3-hydroxy-2-
piperidyl)acetonyl)quinazolin-
4-(3H)-hydrobromid
číslo CAS: 64924-67-0
přidružené nečistoty: cis-isomer
halofuginonu < 1,5 %
odchov kuřat a kuřice16 týdnů23Intervet International BV, Holandsko+
Hoechst Roussel Vet.GmbH
30.9.2009
E766Intervet
International bv
SALINOMYCINÁT SODNÝ 120 g/kg
(Sacox 120 mikrogranulát)
složení doplňkové látky:
salinomycinát sodný: ≥ 120 g/kg
silicon dioxid: 10-100 g/kg
uhličitan vápenatý: 350-700 g/kg
účinná látka: C42H69O11Na
číslo CAS: 53003-10-4 (sodná sůl polyeterické monokarboxylové kys. produkované Streptomyces albus DSM 12 217) přidružené cizí látky: elaiophylin < 42 mg v 1 kg salinomycinátu sodného; 17-epi-20-desoxysalinomycin < 40 g v 1 kg salinomycinátu sodného
výkrm králíků-2025Intervet International BV, Holandsko
Krka Slovinsko+
Pfizer Be1 gie+
Biovet Bulharsko+
Hoffmann La Roche Švýcarsko+

V návodu uvést: „Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku skupiny ionoforů; kombinace s některými léčivými látkami (mpř.thiamulinem) může být kontraindikována" a „Nebezpečné pro lichokopytníky a krůty"
ochranná lhůta: nejméně 5 dnů
31.5.2011
E770Alpharma ASMADURAMICIN AMMONIUM ALFA
1 g/100 g
(Cygro 1 %)
složení doplňkové látky:
maduramicin amonný alfa: 1 g/100 g
benzylalkohol: 5 g/100 g
drť z kukuřičných palic: ad 100 g
výkrm kuřat-55Hoffmann La Roche Švýcarsko+
Alpharma AS

ochranná lhůta: nejméně 5 dnů
30.9.2009
účinná látka:
C47H83O17N
číslo CAS: 84878-61-5 (amonná sůl polyeterické monokarboxylové kys. rodukované Actinomadura yumaensis
(ATCC 31 585, NRRL 12 515) přidružené nečistoty: maduramicin amonný beta: < 10 %
krůty16 týdnů55V návodu uvést: „Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku skupiny ionoforů: kombinace s některými léčivými látkami (např.thiamulinem) může být kontraindikována" a „Nebezpečné pro lichokopytníky"15.12.2011
E771Janssen Animal
Health
B.V.B.A.
DICLAZURIL 0,5 g/100 g
(Clinacox 0,5 % premix)
složení doplňkové látky:
diclazuril: 0,5 g/100 g
sojová mouka: 99,25 g/100 g
polyvidone K 30: 0,2 g/100 g
hydroxid sodný: 0,0538 g/100 g
diclazuril: 0,2 g/100 g
sojová mouka: 39,7 g/100 g
polyvidone K 30: 0,08 g/100 g
hydroxid sodný:
0,0215 g/100g
pšeničná krupice: 60 g/100 g
účinná látka:
C17H9 C13N4O2
(±)-4-chlorfenyl/2,6-dichlor-4-(2,3,4,5-tetrahydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2-yl)fenyl/ acetonitril
číslo CAS: 101831-37-2 přidružené nečistoty: sloučeniny z odbourávání (R 064318) 0,2%, další přidružené nečistoty (R 066891, R 066896, R 068610, R 070156, R 068584, R 070016) 0,5% jednotlivě, nečistoty celkem 1,5%
výkrm kuřat-11Jansen Pharmaceutica Be1 gie+
Janssen Animal Health B.V.B.A.

ochranná lhůta: nejméně 5 dní
30.9.2009
DICLAZURIL
0,2 g/100 g
(Clinacox
0,2 % premix)
výkrm krůt12 týdnů1128.2.2011
odchov kuřat a kuřice16 týdnů1120.1.2013
E772Elli Lilly and Company Ltd.,NARASIN 80 g/kg -
NIKARBAZIN 80 g/kg
(Maxiban G 160)
složení doplňkové látky:
narasin: 80 g/kg
nikarbazin: 80 g/kg
sojový nebo minerální olej: 10-30 g/kg
vermiculit: 0-20 g/kg
microtracer F-Red: 11 g/kg
drť z kukuřičných palic nebo rýžové slupky: ad 1 kg
účinná látka: směs narasinu (a) a
nikarbazinu (b)
(a) C43H72O11
číslo CAS: 55134-13-9 (polyeter monokarboxylové kyseliny produkovaný Streptomyces aureofaciens (NRRL 8092), granulovaný), aktivita 85 % Narazinu A
(b) C19H18N6O6
číslo CAS: 330-95-0 (ekvimolární komplex 1,3-bis-(4-nitrofenyl)-močoviny a 4,6-dimetylpyrimidin-2-olu, granulovaný) přidružené nečistoty: p-nitroanilin 1 %
výkrm kuřat-80100Eli Lilly and Comp. Ltd.

ochranná lhůta: nejméně 5 dnů

V návodu uvést: „Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku skupiny ionoforů; kombinace s některými léčivými látkami (např.thiamulinem) může být kontraindikována" a „Nebezpečné pro lichokopytníky"
30.9.2009

+ Platí do 17.10.2004 včetně příslušného obchodního názvu a koncentrace účinné látky pro výrobce nebo distributory nebo dovozce pro uvádění do oběhu v ČR.

Příloha č. 14 část C 2 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

Seznam doplňkových látek povolených dočasně na dobu ne delší než čtyři roky nebo pět let v případě doplňkových látek, které byly předmětem dočasného povolení před 1. dubnem 1998, jejichž povolení je vázáno na osobu odpovědnou za jejich uvádění do oběhu

Reg. č. doplňkové látkyJméno a reg. č.
osoby odpovědné za uvedení do
oběhu
Doplňková látka (obchodní název)Složení, chem.vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim. stáříMin. obsahMax. obsahJiná ustanoveníKonec období povolení
mg účinné látky/kg kompletního krmiva
123456789
A/1. Stimulátory růstu antibiotické
E712 FLAVOFOSFOLIPOLC70H124O40N6Pkrůty26 týdnů120-17.10.2004
nosnice-25-17.10.2004
výkrm kuřat16 týdnů120-17.10.2004
selata3 měsíce1025jen v mléčných KS17.10.2004
prasata6 měsíců120-17.10.2004
telata6 měsíců616-17.10.2004
telata6 měsíců816jen v mléčných KS17.10.2004
výkrm skotu-210-17.10.2004
    V pokynech pro použití uvést: „Množství flavofosfolipolu v denní dávce nesmí překročit 40 mg na 100 kg ž.hm. a 1,5 mg na každých dalších 10 kg ž.hm."

Intervet International BV, Holandsko+
Hoechst Roussel Vet.GmbH
Biovet, Bulharsko+
 
E714 MONENSINÁT SODNÝC36H61O11Na
(sodná sůl polyeter monokarboxylové kyseliny produkované Streptomyces cinnamonensis)
výkrm skotu-1040V návodu pro použití uvést: „Množství monensinátu sodného v denní dávce nesmí překročit 140 mg na 100 kg ž.hm. a 6 mg na každých dalších 10 kg ž.hm."
„Nebezpečné pro lichokopytníky" „Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku skupiny ionoforů; kombinace s některými léčivými látkami (např.thiamulinem) může být
kontraindikována"

Eli Lilly and Comp.Ltd.,+
Hoechst Roussel Vet.GmbH+
Biovet, Bulharsko+
17.10.2004
Reg. č. doplňkové látkyJméno a reg. č.
osoby odpovědné za uvedení do
oběhu
Doplňková látka (obchodní název)Složení, chem.vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim. stáříMin. obsahMax. obsahJiná ustanoveníKonec období povolení
mg aktivní složky/kg kompletního krmiva
123456789
A/2. Stimulátory růstu neantibiotické
1BASF Aktien-gesellschaft α DE RP 1 31401HYDROGENMRAVENČAN DRASELNÝ
(Formi™ LHS)
složení doplňkové látky:
kyselý mravenčan draselný, pevný, min. 98 g/100 g
silikát, max. 1,5 g/100 g
voda, max. 0,5 g/100 g
účinná látka:
kyselý mravenčan
draselný, pevný
KH(COOH)2
číslo CAS: 20642-05-1
selata
výkrm prasat
2 měsíce6 000
6 000
18 000
12 000
BASF A. G.+30.6.2005
30.6.2005
Reg. č. doplňkové látkyJméno a reg. č.
osoby odpovědné za uvedení do
oběhu
Doplňková látka (obchodní název)Složení, chem.vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim. stáříMin. obsahMax. obsahJiná ustanoveníKonec období povolení
mg účinné látky/kg kompletního krmiva
12345 .6789
D. Antikokcidika a chemoterapeutika
E 29Phibro Animal Health, s.p.r.l.SEMDURAMICINÁT
SODNÝ
(Aviax 5 %)
složení doplňkové látky:
semduramicinát sodný: 51,3 g/kg
uhličitan sodný: 40 g/kg
minerální olej: 50 g/kg
hlinitokřemičitan sodný: 20 g/kg
sójový separát: 838,7 g/kg
účinná látka:
semduramicinát sodný
C45H76O16Na
číslo CAS: 113378-31-7
sodná sůl ionophorní
polyetherické
monokarboxylové
ky seliny, produkované
Actinomadura roseorufa

(ATCC 53 664) přidružené
cizí látky :
dekarboxvlsemduramicin
≤ 2 %
demetoxylsemduramicin
≤ 2%
hydroxysemduramicin
≤ 2 % celkem ≤ 5 %
výkrm kuřat-2025ochranná lhůta: nejméně 5 dní1.6.2006
E756 DEKOCHINÁT3-etoxykarbonyl-4-
hydroxy-6-decyloxy-7-
etoxyquinolin
výkrm kuřat-2040ochranná lhůta: nejméně 3 dny17.10.2004
E757MONENSINÁT SODNÝC36H62O11Na
(sodná sůl polyeter monokarboxylové kyseliny produkované Streptomyces cinnamonensis)
výkrm kuřat-100125ochranná lhůta:
nejméně 3 dny (platí
pro výkrm kuřat)
V návodu uvést: „Toto
krmivo obsahuje
doplňkovou látku
skupiny ionoforů;
kombinace
s některými léčivými
látkami
(např.thiamulinem) může být kontraindikována" a „Nebezpečné pro lichokopytníky"

Eli Lilly and Comp.Ltd.+
Krka, Slovinsko+
Biovet, Bulharsko+
17.10.2004
odchov kuřat a kuřice16 týdnů10012017.10.2004
krůty16 týdnů9010017.10.2004
E758ROBENIDIN HYDROCHLORID1,3-bis-/(4-chlorobenzyliden)-amino/guanidin-hydrochloridvýkrm kuřat-3036ochranná lhůta: nejméně 5 dnů

Rӧthel SRN+
Hoffmann La Roche Švýcarsko+
Roche Vitamins Europe Ltd.
17.10.2004
krůty-303617.10.2004
výkrm králíků 506617.10.2004
E763 LASALOCID SODNÝC34H53O8Na
(sodná sůl polyeter monokarboxylové kyseliny produkované Streptomyces lasaliensis)
výkrm kuřat
odchov kuřat a kuřice
-
16 týdnů
75
75
125
125
ochranná lhůta:
nejméně 5 dnů (platí
pro výkrm kuřat)
V návodu uvést: „Toto
krmivo obsahuje
doplňkovou látku
skupiny ionoforů;
kombinace
s některými léčivými
látkami může být
kontraindikována"
a „Nebezpečné pro
lichokopytníky"

Hoffmann La Roche Švýcarsko+
Alpharma AS
Roche Vitamins Europe Ltd.
17.10.2004
17.10.2004
E764 HALOFUGINON HYDROBROMIDDL-trans-7-bromo-6-chloro-3-(3-(3-hydroxy-2-piperidyl) acetonyl) quinazolin-4-(3H)-jedna hydrobromidvýkrm kuřat
krůty
-
12 týdnů
2
2
3
3
ochranná lhůta: nejméně 5 dnů

Intervet International BV, Holandsko+
Hoechst Roussel VetGmbH
17.10.2004
17.10.2004
E765 NARASINC43H72O11
(polyeteri
monokarboxylová kyselina produkovaná Streptomyces aureofaciens)
výkrm kuřat-6070ochranná lhůta:
nejméně 5 dnů
V návodu uvést: „Toto
krmivo obsahuje
doplňkovou látku
skupiny ionoforů;
kombinace
s některými léčivými
látkami
(např. thiamulinem) může být kontraindikována" a „Nebezpečné pro lichokopytníky"

Eli Lilly and Comp.Ltd.,+
17.10.2004
E766 SALINOMYCINÁT SODNÝC42H69O11Na
(sodná sůl polyeter monokarboxylové kyseliny produkované Streptomyces albus)
Obsah elaiophylinu: < 42 mg v 1 kg salinomycinátu sodného
Obsah 17-epi-20-desoxy-salinomycinu: < 40 g v 1 kg salinomycinátu sodného
výkrm kuřat-5070V návodu uvést: „Toto
krmivo obsahuje
doplňkovou látku
skupiny ionoforů;
kombinace
s některými léčivými
látkami
(např.thiamulinem) může být
kontraindikována" a „Nebezpečné pro lichokopytníky a krůty"
ochranná lhůta: nejméně 5 dnů

Intervet International BV, Holandsko
Krka Slovinsko+
Pfizer Be1 gie+
Biovet Bulharsko+
Hoffmann La Roche Švýcarsko+
17.10.2004

+ Platí do 17.10.2004 včetně příslušného obchodního názvu a koncentrace účinné látky pro výrobce nebo distributory nebo dovozce pro uvádění do oběhu v ČR.

Příloha č.14 část C 3 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

Seznam doplňkových látek skupin B. až P. povolených na dobu neurčitou

Č. EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříMinimální obsahMaximální obsahJiná ustanoveníKonec období povolení
mg/kg kompletního krmiva
12345678
B. Antioxidanty
E 300KYSELINA L-ASKORBOVÁC6H8O6všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 301L-ASKORBÁT SODNÝC6H7O6Navšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 302L-ASKORBÁT VÁPENÁTÝ(C6H7O6)2Ca.2H2Ovšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 3035,6-DI-O-ACETYL-L-ASKORBOVÁ KYSELINAC10H12O7všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 304KYSELINA 6-
PALMITOYL-L-
ASKORBOVÁ
C22H37O7všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 306ALFA-TOKOFEROL bohatý na extrakty přiroz. původu-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 307SYNTETICKÝ ALFATOKOFEROLC29H50O2všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 308SYNTETICKÝ GAMATOKOFEROLC28H48O2všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 309SYNTETICKÝ DELTATOKOFEROLC27H46O2všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 310PROPYLGALÁTC10H12O5všechny druhy nebo kategorie zvířat--100: samotný nebo
dohromady s E 311 a/nebo E 312
pro všechna krmivabez časového omezení
E 311OKTYL-GALLATC15H22O5všechny druhy nebo kategorie zvířat--100: samotný nebo
dohromady s E 310 a/nebo E 312
pro všechna krmivabez časového omezení
E 312DODECYLGALÁTC19H30O5všechny druhy nebo kategorie zvířat--100: samotný nebo
dohromady s E 310 a/nebo E 311
pro všechna krmivabez časového omezení
E 320BUTYLHYDROXY-ANISOL (BHA)C11H16O2všechny druhy nebo kategorie zvířat mimo psy--150: samotný nebo
dohromady s E 321 a/nebo E 324
pro všechna krmivabez časového omezení
psi--150: samotný nebo
dohromady s E 321
směs etoxyquinu s BHA a/nebo BHT nesmí překročit 150 mg v 1 kg kompletního krmivabez časového omezení
E 321BUTYLHYDROXY-TOLUEN (BHT)C15H24Ovšechny druhy nebo kategorie zvířat mimo psí--150: samotný nebo
dohromady s E 320 a/nebo E 324
pro všechna krmivabez časového omezení
psi--150: samotný nebo
dohromady s E 320
směs etoxyquinu s BHA a/nebo BHT nesmí překročit 150 mg v 1 kg kompletního krmivabez časového omezení
E 324ETHOXYCHINC14H19ONvšechny druhy nebo kategorie zvířat mimo psy--150: samotný nebo
dohromady s E 320 a/nebo E 321
pro všechna krmivabez časového omezení
psi--100směs etoxyquinu s BHA a/nebo BHT nesmí překročit 150 mg v 1 kg kompletního krmivabez časového omezení
Č. EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříMinimální obsahMaximální obsahJiná ustanoveníKonec období povolení
mg/kg kompletního krmiva
12345678
C. Zchutňovadla
 1. Všechny přírodní produkty a odpovídající syntetické produkty-Všechny druhy a kategorie zvířat----bez časového omezení
 2. Umělé látky:       
E954ISACHAPINC7H5NO3Sselata4 měsíce-150-bez časového omezení
E954 IISACHARIN VÁPENÁTÁ SŮL(C7H4NO3S)2Caselata4 měsíce-150-bez časového omezení
E954 IIISACHAPJN SODNÁ SULC7H4NNaO3Sselata4 měsíce-150-bez časového omezení
E959NEOHESPERIDIN-DIHYDROCHALCONC28H36O15selata
psi
telata
ovce
4 měsíce
-
-
-
-
-
-
-
35
35
30
30
 bez časového omezení
E. Emulgátory, stabilizátory, zahušťující a želírující látky
E 322LECITINY-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 400KYSELINA ALGINOVÁ-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 401ALGINÁT SODNÝ-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 402ALGINÁT DRASELNÝ-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 403ALGINÁT AMONNÝ-všechny druhy nebo kategorie zvířat mimo akvarijní rybky---pro všechna krmivabez časového omezení
E 404ALGINÁT VÁPENÁTÝ-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 4051,2-PROPANDIOL-ALGINÁT
(propylenglykol a1 ginát)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 406AGAR-AGAR-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 407CARAGEEN-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 410MOUČKA ZE
SVATOJÁNSKÉHO
CHLEBA
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 411MOUČKA ZE SEMEN TAMARYŠKU-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 412GUAROVÁ GUMA-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 413TRAGACANT-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 414ARABSKÁ GUMA
(acacia)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 415XANTHANGUM-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 418GELLANOVÁ GUMApolytetrasacharid obsahující glukózu, glukuronovou kyselinu a ramnózu (2:1:1), produkovaný Pseudomonas eledea
(ATCC 31 466)
psi, kočky---jen do krmiv s vlhkostí nejméně 20 %bez časového omezení
E 420SORBIT-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 421D-MANNITOL-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 422GLYCERIN-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 432POLYOXYETYLEN-(20)-
SORBITAN-
MONOLAURÁT
-všechny druhy nebo kategorie zvířat --5 000
(samotný či s ostatními poly-oxvetylen-sorbitany dohromady)
jen v mléčných KSbez časového omezení
E 433POLYOXYETYLEN-(20)-
SORBITAN-
MONOOLEÁT
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--5 000
(samotný či s ostatními poly-
oxyetylen-
sorbitany
dohromady)
jen v mléčných KSbez časového omezení
E 434POLYOXYETYLEN-(20)-
SORBITAN-
MONOPALMITÁT
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--5 000
(samotný či s ostatními poly-
oxyetylen-
sorbitany
dohromady)
jen v mléčných KSbez časového omezení
E 435POLYOXYETYLEN-(20)-
SORBITAN-
MONOSTEARÁT
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--5 000
(samotný či s ostamími poly-
oxyetylen-
sorbitany
dohromady)
jen v mléčných KSbez časového omezení
E 436POLYOXYETYLEN-(20)-
SORBITAN-
TRISTEARÁT
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--5 000
(samotný či s ostatními poly-
oxyetylen-
sorbitany
dohromady)
jen v mléčných KSbez časového omezení
E 440PEKTINY-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 450b (i)PENTATRIFOSFOREČNAN SODNÝ-psi, kočky--5 000pro všechna krmivabez časového omezení
E 460CELULOSA
mikrokrystalická
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 460 (ii)CELULOSA
prášková
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 461METYLCELULOSA-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 462ETYLCELULOSA-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 463HYDROXYPROPYL-CELULOSA-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 464HYDROXYPROPYL-METYLCELULOSA-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 465ETYLMETYLCELULOSA-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 466KARBOXYMETYL-CELULOSA
(sodná sůl
karboxymetyleteru celulosy)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 470Na-, K- nebo Ca- SOLI JEDLÝCH MASTNÝCH KYSELIN SAMOTNÉ NEBO VE SMĚSÍCH, ODVOZENÉ BUĎ Z JEDLÝCH TUKŮ NEBO Z DESTILOVANÝCH JEDLÝCH MASTNÝCH KYSELIN-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 471MONO- A DIGLYCERIDY MASTNÝCH KYSELIN-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 472MONO- A DIGLYCERIDY JEDLÝCH MASTNÝCH KYSELIN
ESTERIFIKOVANÝCH KYS.OCTOVOU, VINNOU, CITRÓNOVOU, MLÉČNOU NEBO MONO- A
DIACETYL VINNOU
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 473ESTERY SACHAROSY A JEDLÝCH MASTNÝCH KYSELIN-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 474CUKRGLYCERIDY
směs esterů sacharosy a mono- a diglyceridů jedlých mastných kyselin
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 475POLYGLYCEROLESTERY
NEPOLYMERIZOVANÝCH JEDLÝCH MASTNÝCH KYSELIN
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 477MONOESTERY PROPYLENGLYKOLU A JEDLÝCH MASTNÝCH KYSELIN,
SAMOSTATNÉ NEBO VE SMĚSÍCH S DIESTERY
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 480KYSELINA STEAROYL-2-MLÉČNÁ-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 481Na- SUL
KYS.STEAROYL-2-MLÉČNÉ
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 482Ca- SUL
KYS.STEAROYL-2-MLÉČNÉ
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 483STEAROYLTARTRÁT-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 484POLYETYLENGLYKOL-GLYCERYLPJCINOLEÁT-všechny druhy nebo kategorie zvířat- -pro všechna krmivabez časového omezení
E 486DEXTRANY-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 487ESTER POLYETYLÉNGLYKOLU A MASTNÝCH KYSELIN ZE SOJOVÉHO OLEJE-telata--6 000jen v mléčných KSbez časového omezení
E 488ESTER POLYETYLÉNGLYCERINU A MASTNÝCH KYSELIN Z LOJE-telata--5 000jen v mléčných KSbez časového omezení
E 489POLYGLYCEROLETER A ALKOHOLY VZNIKLÉ REDUKCÍ KYS. PALMITOVÉ A OLEJOVÉ-telata--5 000jen v mléčných KSbez časového omezení
E 490PROPAN-1,2-DIOL-dojnice
výkrm skotu, telata, prasata, jehňata, kůzlata a drůbež
-
-
-
-
12 000
36 000
pro všechna krmivabez časového omezení
E 491SORBITAN-MONOSTEARÁT-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 492SORBITAN-TRISTEARÁT-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 493SORBITAN-MONOLAURÁT-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 494SORBITAN-MONOOLEÁT-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 495SORBITAN-MONOPALMITÁT-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 496POLYETYLENGLYKOL 6 000-všechny druhy nebo kategorie zvířat--300pro všechna krmivabez časového omezení
E 497POLYMERY Z POLYOXYPROPYLENU-POLYOXYETYLENU
(m.v.6 800 - 9 000)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--50pro všechna krmivabez časového omezení
E 498NEÚPLNÉ POLYGLYCEROL-ESTERY POLYKONDEN-ZOVÁNÝCH MASTNÝCH KYSELIN Z RICINOVÉHO OLEJE-psi---pro všechna krmivabez časového omezení
E 499CASSIAGUM-psi, kočky--17 600jen pro krmiva s vlhkostí min. 20 %bez časového omezení
F. Barviva včetně pigmentů
1. Karotenoidy a xantofyly
E 160cKAPSANTINC40H56O3drůbež--80 (samotný či dohromady s ostatními karotenoidy a xantofyly)-bez časového omezení
E 160eBETA-APO-8-KAROTINALC30H40Odrůbež--80 (samotný či dohromady s ostatními karotenoidy a xantofyly)-bez časového omezení
E 160fETYLESTER KYSELINY BETA-APO-8-KAROTINOVÉC32H44O2drůbež--80 (samotný či dohromady s ostatními karotenoidy a xantofyly)-bez časového omezení
E 161bLUTEINC40H56O2drůbež--80 (samotný či dohromady s ostatními karotenoidy a xantofyly)-bez časového omezení
E 161cKRYPTOXANTINC40H56Odrůbež--80 (samotný či dohromady s ostatními karotenoidy a xantofyly)-bez časového omezení
E 161gKANTAXANTINC40H52O2drůbež kromě nosnic--25ve směsi s jinými karotenoidy a xantofyly nesmí celková koncentrace směsi v kompletním krmivu překročit 80 mg/kgbez časového omezení
nosnice--8ve směsi s jinými karotenoidy a xantofyly nesmí celková koncentrace směsi v kompletním krmivu překročit 80 mg/kgbez časového omezení
losos, pstruh--25použití povoleno od stáří 6 měsíců
ve směsi s astaxantinem nesmí celková koncentrace směsi v kompletním krmivu překročit 100 mg/kg
bez časového omezení
psi, kočky a okrasné rybky----bez časového omezení
E 161hZEAXANTINC40H56O2drůbež--80 (samotný či dohromady s ostatními karotenoidy a xantofyly)-bez časového omezení
E 161iCITRANAXANTINC33H44Onosnice--80 (samotný či dohromady s ostatními karotenoidy a xantofyly)-bez časového omezení
E 161jASTAXANTINC40H52O4losos a pstruh--1001. pouze od šesti měsíců
2. ve směsi
s kantaxantinem nesmí překročit celkový obsah směsi 100 mg/kg kompletního krmiva
bez časového omezení
okrasné rybky----bez časového omezení
2. Jiná barviva
E 102TARTRAZINC16H9N4O9S2Na3okrasné rybky----bez časového omezení
E 110ŽLUŤ FCFC16H10N2O7S2Na2okrasné rybky----bez časového omezení
E 124PONCEAU 4RC20H11N2O10S3Na3okrasné rybky----bez časového omezení
E 127ERYTROSINC20H6I4O5Na2.H2Ookrasné rybky----bez časového omezení
E 131PATENTNÍ MODŘ VCa- sůl kys.5-hydroxy-4,4-bis-(dietylamino)-trifenyl-karbinol-2,4-disulfonovéa) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky-- a) povoleno pouze do
krmiv pocházejících:
aa) z odpadů krmiv
aaa) z denaturovaných obilovin nebo maniokové moučky
aaaa) z jiných základních surovin denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
bez časového omezení
   b) psi a kočky----bez časového omezení
E 132INDIGOTIN (synonymum Indigocarmine)C16H8N2O8S2Na2okrasné rybky----bez časového omezení
E 141Cu-KOMPLEXY CHLOROFYLŮ-okrasné rybky----bez časového omezení
E 142LISAMINOVÁ ZELEŇNa- sůl kyseliny 4,4-bis-(dimetylanůno)difenylme tylen-2-naftol-3,6-disulfonovéa) všechny druhy a
kategorie zvířat mimo psy, kočky a okrasné rybky
---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících:
aa) z odpadů potravin,
aaa) z denaturovaných obilovin
nebo maniokové moučky
aaaa) z jiných základních surovin denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
bez časového omezení
   b) psi, kočky a okrasné rybky- ---bez časového omezení
E 153AKTIVNÍ UHLÍCokrasné rybky----bez časového omezení
E 160bBIXINC25H30O4okrasné rybky----bez časového omezení
E 172OXID ŽELEZITÝ ČERVENÝFe2O3okrasné rybky----bez časového omezení
3. Barviva povolená pro barvení potravin10)
 3. Barviva povolená pro barvení potravin jiná než patentní modř V, lisaminová zeleň BS a kantaxantm všechny druhy nebo kategorie zvířat s výjimkou psů a koček---povoleno pouze
do živočišných krmiv
v produktech vyrobených z:
(i) odpadních produktů krmiv nebo
(ii) látek na jiné bázi
s výjimkou zrnin a maniokové mouky, denaturovaných prostřednictvím těchto činidel nebo barvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
bez časového omezení
   psi----bez časového omezení
   kočky----bez časového omezení
 3.1 KANTAXANTIN
povolený pro barvení potravin
 všechny kategorie zvířat kromě drůbeže, lososa, pstruha, psů a koček---povoleno pouze
do živočišných krmiv
v produktech vyrobených
z:
(i) odpadních produktů krmiv nebo
(ii) látek na jiné bázi
s výjimkou zrnin a maniokové mouky, denaturovaných prostřednictvím těchto činidel nebo barvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
bez časového omezení
psi----bez časového omezení
kočky----bez časového omezení
drůbež kromě nosnic, losos, pstruh--25povoleno pouze
do živočišných krmiv
v produktech vyrobených
z:
(i) odpadních produktů krmiv nebo
(ii) látek na jiné bázi
s výjimkou zrnin a maniokové mouky, denaturovaných prostřednictvím těchto činidel nebo barvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
bez časového omezení
   nosnice--8povoleno pouze
do živočišných krmiv
v produktech vyrobených
z:
(i) odpadních produktů krmiv nebo
(ii) látek na jiné bázi
s výjimkou zrnin a maniokové mouky, denaturovaných prostřednictvím těchto činidel nebo barvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
bez časového omezení
   kočky----bez časového omezení

10) Vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků ve znění pozdějších předpisů.

Č.EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříMinimální obsahMaximální obsahJiná ustanoveníKonec období povolení
mg/kg kompletního krmiva
12345678
G. Konzervanty
E 200KYSELINA SORBOVÁC6H8O2všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 201NATRIUM-SORBÁTC6H7O2Navšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 202KALIUM-SORBÁTC6H7O2Kvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 203KALCIUM-SORBÁTC12H14O4Cavšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 214ETYLESTER KYSELINY HYDROXYBENZOOVÉ
Etyl 4-hydroxybenzoát
C9H10O3domácí zvířata---pro všechna krmivabez časového omezení
E 215SODNÁ SUL ETYLESTERU KYS. HYDROXYBENZOOVÉC9H9O3Nadomácí zvířata---pro všechna krmivabez časového omezení
E 216PROPYLESTER KYSELINY
HYDROXYBENZOOVÉ
C10H12O3domácí zvířata---pro všechna krmivabez časového omezení
E 217SODNÁ SUL PROPYLESTERU KYS. HYDROXYBENZOOVÉC10H11O3Nadomácí zvířata---pro všechna krmivabez časového omezení
E 218METYLESTER KYSELINY
HYDROXYBENZOOVÉ
C8H8O3domácí zvířata---pro všechna krmivabez časového omezení
E 219SODNÁ SUL METYLESTERU KYS. HYDROXYBENZOOVÉC8H703Nadomácí zvířata---pro všechna krmivabez časového omezení
E 222HYDROGENSIŘIČITAN SODNÝNaHSO3psi, kočky--samotný nebo
s E 223:
500
vyjádřeno jako S02
pro všechna krmiva mimo neupravené maso a rybybez časového omezení
E 223DISIŘIČITAN SODNÝNa2S2O5psi, kočky--samotný nebo sE 222
500
vyjádřeno jako SO2
pro všechna krmiva mimo neupravené maso a rybybez časového omezení
E 236KYSELINA MRAVENČÍCH2O2všechny druhy nebo kategorie zvířat---v návodu k použití musí být uvedeno: „Kys. mravěnčí nesmí být použita samostatně ani ve směsi s jinými kyselinami, kde představuje více než 50 % váhy směsí, k aerobní kyselé konzervaci neošetřených obilovin s obsahem vlhkosti nad 15 %".bez časového omezení
E 237MRAVENČAN SODNÝCHO2Navšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 238MRAVENČAN VÁPENATÝC2H2O4Cavšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 240FORMALDEHYDCH2Oprasata6 měsíců--jen do odstředěného mléka: maximální obsah 600 mg/kgbez časového omezení
ostatní druhy nebo kategorie zvířat---pouze do siláží
E 250DUSITAN SODNÝNaNO2psi, kočky--100jen do krmiv s vlhkostí minimálně 20 %bez časového omezení
E 260KYSELINA OCTOVÁC2H4O2všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 261OCTAN DRASELNÝC2H3O2Kvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 262DVOJOCTAN SODNÝC4H7O4Navšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 263OCTAN VÁPENATÝC4H6O4Cavšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 270KYSELINA MLÉČNÁC3H6O3všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 280KYSELINA PROPIONOVÁC3H6O2všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 281PROPIONAN SODNÝC3H5O2Navšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 282PROPIONAN VÁPENATÝC6H10O4Cavšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 283PROPIONAN DRASELNÝC3H5O2Kvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 284PROPIONAN AMONNÝC3H9O5Nvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 285KYSELINA METYLPROPIONOVÁC4H8O2přežvýkavci na
počátku
přežvykování
-1 0004 000pro všechna krmivabez časového omezení
E 295MRAVENČAN AMONNÝCH5O2Nvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 296KYSELINA JABLEČNÁ (L- nebo DL-)C4H6O5všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 297KYSELINA FUMAROVÁC4H4O4všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 325MLÉČNAN SODNÝC3H5O3Navšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 326MLÉČNAN DRASELNÝC3H5O3Kvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 327MLÉČNAN VÁPENATÝC6H10O6Cavšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 330KYSELINA CITRÓNOVÁC6H8O7všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 331CITRANY SODNÉ-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 332CITRANY DRASELNÉ-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 333CITRANY VÁPENATÉ-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 334KYSELINA VINNÁC4H6O6všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 335L-VINANY SODNÉ-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 336L-VINANY DRASELNÉ-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 337L-VINAN SODNODRASELNÝC4H4O6KNa.4 H2Ovšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 338KYSELINA ORTOFOSFOREČNÁH3PO4všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 490PROPAN-1,2-DIOLC3H8O2psi--53 000pro všechna krmivabez časového omezení
E 507KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁHCLvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pouze do silážíbez časového omezení
E 513KYSELINA SIROVÁH2SO4všechny druhy nebo kategorie zvířat---pouze do silážíbez časového omezení
Č. EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruhy nebo kategorie zvířatMaximální stáříMaximální obsah mg/kg kompletního krmiva nebo denní dávkyJiná ustanoveníKonec období povolení
12345678
H. Vitaminy, provitaminy a chemicky definované látky s obdobnými účinky
poř.č. 1BETAIN
(přípravek či čistá substance)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--pro všechna krmivabez časového omezení
poř.č. 2BETA-KAROTEN
(přípravek beta-karotenu)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--pro všechna krmivabez časového omezení
poř.č. 3BIOTIN
(přípravek či čistá substance D+ biotinu)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--pro všechna krmivabez časového omezení
poř.č. 4CHOLINCHLORID
(přípravek či čistá substance)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--pro všechna krmivabez časového omezení
poř.č. 5INOSITOL (čistá substance)-všechny druhy nebo kategorie zvířat--pro všechna krmivabez časového omezení
poř.č. 6KYSELINA p-AMINOBENZOOVÁ
(čistá substance)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--pro všechna krmivabez časového omezení
poř.č.
7
KYSELINA LISTOVÁ
(přípravek či čistá substance)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--pro všechna krmivabez časového omezení
poř.č.
8
KYSELINA NIKOTINOVÁ
(přípravek či čistá substance)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat-50 000pro všechna krmivabez časového omezení
poř.č. 9L-KARNITIN
(jako trimetyamin kys.amino-4-hydroxy-3 -máselné)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--pro všechna krmivabez časového omezení
poř.č. 10NIACINAMID
(přípravek či čistá substance)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--pro všechna krmivabez časového omezení
poř.č. 11PANTOTHENAN VÁPENÁTÝ
(přípravek či čistá substance D-pantothenanu Ca nebo DL-pantothenanu Ca)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--pro všechna krmivabez časového omezení
poř.č 12TAURIN-domácí zvířata--pro všechna krmivabez časového omezení
poř.č. 13
č.EU 672
VITAMIN A
(jako vitamin A-přípravky)
-výkrm telat
výkrm kuřat
výkrm kachen
výkrm jehňat
výkrm skotu
výkrm prasat
výkrm krůt
ostatní druhy nebo kategorie zvířat


-
-
-
-
-
-

-
25 0001,2
13 5001,3
13 5001,3
13 5001,3
13 5001,3
13 5001,3
13 5001,3-
1 m.j./kg
2 jen v mléčných krmných směsích
3 pro všechna krmiva mimo krmiv pro mladá zvířata

pro všechna krmiva
bez časového omezení
poř.č. 14VITAMIN B1
(přípravek či čistá substance
thiaminhydrochloridu nebo thiaminmononitrátu)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--pro všechna krmivabez časového omezení
poř.č. 15VITAMIN B2
(přípravek či čistá substance riboflavinu)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--pro všechna krmivabez časového omezení
poř.č. 16VITAMIN B6
(přípravek či čistá substance
pyridoxolhydrochloridu)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--pro všechna krmivabez časového omezení
poř.č. 17VITAMIN B12
(přípravek vitaminu B12)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--pro všechna krmivabez časového omezení
poř.č. 18VITAMIN C
(přípravky vitaminu C či glykozid kys.askorbové či čistá substance kys.L(+) askorbové či fosforečnan kys.askorbové) Na- a K- sůl kys. sulfonaskorbové
-všechny druhy nebo kategorie zvířat


ryby
-

-
-

-
pro všechna krmivabez časového omezení
poř.č. 19
č.EU 670
VITAMIN D2
(přípravek)
-prasata-2 0001-bez časového omezení
selata-10 0001jen v mléčných krmných směsích
skot-4 0001-
ovce-4 0001-
telata-10 0001jen v mléčných krmných směsích
lichokopytníci-4 0001-
   1 m.j./kg
ostatní druhy nebo kategorie zvířat mimo drůbež a ryby 2 0001současné podávání vit.D3 je nepřípustné
poř.č. 20
č.EU 671
VITAMIN D3
(přípravek)
prasata-2 000'-bez časového omezení
selata-10 0001jen v mléčných krmných směsích
skot-4 0001-
ovce-4 0001-
telata-10 0001jen v mléčných krmných směsích
lichokopytníci-4 0001-
výkrm kuřat-5 0001-
krůty-5 0001-
ostatní drůbež-3 0001-
ostatní druhy nebo kategorie zvířat
ryby
-


-
2 0001


3 0001
-


-
   1 m.j./kg
současné podávání vit.D2 je nepřípustné
poř.č. 21VITAMIN E
jako přípravky vitaminu E
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--pro všechna krmivabez časového omezení
poř.č. 22VITAMIN K1
VITAMIN K3
(jako přípravek sulfitu menadiondimetylpyrimidin u nebo přípravek či čistá substance sodné soli menadionu nebo přípravek sulfitu
menadionniacinamidu)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--pro všechna krmivabez časového omezení
Č. EUPrvekDoplňková látkaChemický vzorec a popisMaximální obsah prvku v mg/kg kompletního krmivaJiná ustanoveníKonec období povolení
1234567
I. Stopové prvky
E 1ŽELEZO - FeUhličitan železnatýFeCO3Ovce: 500 (celkem) mg/kg kompletního krmiva

Domácí zvířata: 1250 (celkem) mg/kg komletního krmiva

Prasata:
- selata do jednoho týdne před odstavením: 250 mg/den
- ostatní prasata: 750 (celkem) mg/kg kompletního krmiva

Ostatní druhy: 750 (celkem) mg/kg kompletního krmiva
 bez časového omezení
Chlorid železnatý tetrahydrátFeCl2.4 H2O
Chlorid železitý hexahydrátFeCl3.6 H2O
Citronan železnatý hexahydrátFe3(C6H5O7)2.6 H2O
Fumaran železnatýFeC4H2O4
Mléčnan železnatý trihydrátFe(C3H5O3).3 H2O
Oxid železitýFe2O3
Síran železnatý monohydrátFeSO4. H2O
Síran železnatý heptahydrátFeSO4.7 H2O
Chelát železa aminokyselin n-hydrátFe(x)1-3.nH2O
(x = anion aminokyselin derivovanýz hydrolyzovaných bílkovin soji) mol.váha nejvýše 1500.
E 2JÓD-IJodičnan vápenatý hexahydrátCa(IO3)2.6 H2Okoně:
4 (celkem)
ryby:
20 (celkem)
ostatní druhy nebo kategorie zvířat: 10 (celkem)
-bez časového omezení
  Jodičnan vápenatý bezvodýCa(IO3)2koně:
4 (celkem)
ryby:
20 (celkem)
ostatní druhy nebo kategorie zvířat: 10 (celkem)
-bez časového omezení
  Jodid sodnýNaIkoně:
4 (celkem)
ryby:
20 (celkem)
ostatní druhy nebo kategorie zvířat: 10 (celkem)
-bez časového omezení
  Jodid draselnýKIkoně:
4 (celkem)
ryby:
20 (celkem)
ostatní druhy nebo kategorie zvířat: 10 (celkem)
-bez časového omezení
E 3KOBALT - CoOctan kobaltnaný tetrahydrátCo(CH3COO)2.4 H2O2 (celkem) mg/kg kompletního krmiva-bez časového omezení
Bis(uhličitan), tris (hydroxid)kobaltnatý monohydrát2CoCO3.3Co(OH)2.H2O
Chlorid kobaltnatý hexahydrátCoCl2.6 H2O
Síran kobaltnatý heptahydrátCoSO4.7 H2O
Síran kobaltnatý monohydrátCoSO4. H2O
Dusičnan kobaltnatý hexahydrátCo(NO3)2.6 H2O
E 4MED-CuOctan měďnatý monohydrátCu(CH3COO)2.H2OPrasata
- Selata do 12 týdnů: 170 (celkem
- Ostatní prasata: 25 (celkem Skot
1. - skot před počátkem přežvykování:
- mléčné KS: 15 celkem
- ostatní kompletní krmiva: 15 (celkem)
2. - ostatní
skot: 35 (celkem)
Na etiketě a doprovodných dokumentech musí být uvedeno následující prohlášení:
- pro ovce:
tam, kde hladina mědi v krmivu překročí 10 mg/kg: „hladina mědi v krmivu může způsobit u některých plemen ovcí otravu."
- Pro skot po začátku přežvykování:
Tam, kde je hladina mědi v krmivu
bez časového omezení
Uhličitan dihydroxid měďnatý monohydrátCuCO3.Cu(OH)2.H2O
Chlorid měďnatý dihydrátCuCl2.2 H2O
Metionát měďnatýCu(C5H10NO2S)2
Oxid měďnatýCuO
Síran měďnatý pentahydrátCuSO4. 5 H20
Chelát mědi a aminokyselin n-hydrátCu(x)1-3.n H2O
(x = anion aminokyselin derivovanýz hydrolyzovaných bílkovin soji) mol.váhamax. 1500.
  Síran lyzino-měďnatýCu(C6H13N2O2)2.SO4Ovce: 15 (celkem
Ryby: 25 (celkem)
Korýši: 50 (celkem)
Ostatní druhy: 25 (celkem)
nižší než 20 mg/kg: „hladina mědi v tomto krmivu může způsobovat nedostatek mědi v pastevních chovech dobytka s vysokým obsahem molybdenu nebo síry."31.3.2004
E 5MANGAN -MnUhličitan manganatýMnCO3Ryby: 100 (celkem
Ostatní druhy: 150 (celkem)
-bez časového omezení
Chlorid manganatý tetrahydrátMnCl2.4 H2O
Hydrogenfosforečnan manganatý trihydrátMnHPO4.3H2O
Oxid manganatýMnO
Oxid manganitýMn2O3
Síran manganatý tetrahydrátMnSO4.4 H2O
Síran manganatý monohydrátMnSO4.H2O
Chelát manganu a aminokyselin n-hydrátMn(x)1-3.n H2O
(x = anion aminokyselin derivovanýz hydrolyzovaných bílkovin soji) mol.váha nejvýše 1500.
Oxid manganatomanganitýMnO Mn2O3
E6ZINEK - ZnMléčnan zinečnatý trihydrátZn(C3H5O3).3 H2ODomácí zvířata: 250 (celkem)

Ryby: 200 (celkem)

Mléčné KS: 200 (celkem)

Ostatní druhy: 150 (celkem)
-bez časového omezení
Octan zinečnatý dihydrátZn(CH3COO)2.2 H2O
Uhličitan zinečnatýZnCO3
Chlorid zinečnatý monohydrátZnCl2. H2O
Oxid zinečnatýZnO maximální obsah olova: 600 mg/kg.
Síran zinečnatý heptahydrátZnSO4. 7H2O
Síran zinečnatý monohydrátZnSO4. H2O
Chelát zinku a aminokyselin n-hydrátZn(x)1-3.n H2O
(x = anion aminokyselin derivovanýz hydrolyzovaných bílkovin soji) mol.váha nejvýše 1500.
E7MOLYBDEN -MoHeptamolybdenan hexa-amonný tetrahydrát(NH4)6Mo7O24.4 H2O2,5 (celkem)-bez časového omezení
Molybdenan sodný dihydrátNa2MoO4.2 H2O2,5 (celkem)-bez časového omezení
E8SELEN - SeSeleničitan sodnýNa2SeO30,5 (celkem)-bez časového omezení
Selenan sodnýNa2SeO40,5 (celkem)-bez časového omezení
Č. EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříMinimální obsahMaximální obsahJiná ustanoveníKonec období povolení
mg/kg kompletního krmiva
12345678
L. Pojiva, protispékavé látky a koagulanty
E 330KYSELINA CITRÓNOVÁC6H8O7všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 470SODNÉ, DRASELNÉ A VÁPENATÉ STEARÁTYC18H35O2Na
C18H35O2K
C36H70O4Ca
dioxin maximálně 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg
všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 516SÍRAN VÁPENATÝ, dihydrátCaSO4.2 H2O
dioxin maximálně 500 pg
WHO-PCDD/F-TEQ/kg
všechny druhy nebo kategorie zvířat--30 000pro všechna krmivabez časového omezení
E 551aKYSELINA KŘEMIČITÁ, vysrážená a sušenádioxin maximálně 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kgvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 551bOXID KŘEMIČITÝ, koloidnídioxin maximálně 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kgvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 551cKŘEMELINA (čištěné diatomické půdy)dioxin maximálně 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kgvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 552KŘEMIČITAN VÁPENATÝ, syntetickýdioxin maximálně 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kgvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 554KREMIČITAN
SODNOHLINITÝ,
syntetický
dioxin maximálně 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kgvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 558BENTONIT A MONTMORILONITdioxin maximálně 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kgvšechny druhy nebo kategorie zvířat--20 000pro všechna krmiva

míšení s antikokcidiky, stimulátory růstu, chemoterapeutiky, antibiotiky
a ostat, léčebnými látkami, s výjimkou monensinátu sodného, lasalocidu sodného, narasinu, flavofosfolipolu, salinomycinátu sodného a robenidinu je zakázáno

v označení uvést specifický název doplňkové látky
bez časového omezení
E 559KAOLINITICKÉ JÍLY, prosté azbestupřiroz.směs hlínotvorných materiálů s min.obsahem 65 % komplexu vodu obsahujících křemičitanů hliníku, jejichž hlavní složkou je kaolinit

dioxin maximálně 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg
všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 560STEATIT, obsahující chlorit (přirozené směsi)přirozené směsi steatitu a chloritu bez azbestu s min. čistotou směsí 85 %všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 561VERMIKULITpřiroz.hořečnato-hlinito-železnatý silikát, žárem expandovaný, azbestu prostý fluor max. 0,3 g/kg dioxin maximálně 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kgvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 562SEPIOLITpřiroz.usazenina křemičitanu Mg obsahující min. 60 % sepiolitu a max.30 % montmorilonitu, azbestu prostývšechny druhy nebo kategorie zvířat--20 000pro všechna krmivabez časového omezení
E 563SEPIOLITICKÝ JÍLvodu obsahující křemičitan Mg obsahující rnin.40 % sepiolitu a 25 % illitu, azbestu prostývšechny druhy nebo kategorie zvířat--20 000pro všechna krmivabez časového omezení
E 565LIGNOSULFÁTY-
dioxin maximálně 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg
všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 566NATROLIT FONOLITpřirozená směs hlinitých křemičitanu, alkalických zemin
a hydroxykřemičitanů AI, natrolitu (43 - 46,5 %) a živce
dioxin maximálně 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg
všechny druhy nebo kategorie zvířat--25 000pro všechna krmivabez časového omezení
E 598HLINITO VÁPENATÉ SLOUČENINY, syntetickésměs hlinitovápenatých sloučenin obsahujících Al203mezi35 %a51 %
molybden max.20 mg/kg
dioxin maximálně 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg
dojnice
výkrm skotu
telata
jehňata
kůzlata
drůbež
králíci
prasata
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
20 000
20 000
20 000
pro všechna krmivabez časového omezení
E 599PERLITpřírodní silikát sodíku a hliníku (Na2SiO3 a Al2(SiO3)3) žárem expandovaný, azbestu prostý
dioxin maximálně 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg
všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
M. Regulátory kyselosti
E 170UHLIČITAN VÁPENATÝ-psi, kočky----bez časového omezení
E 296KYSELINA D,L-JABLEČNÁ-psi, kočky----bez časového omezení
-NH4-DIHYDROGEN-ORTOFOSFOREČNAN-psi, kočky----bez časového omezení
-NH4-HYDROGEN-ORTOFOSFOREČNAN-psi, kočky----bez časového omezení
E 339 (i)Na-DIHYDROGEN-ORTOFOSFOREČNAN-psi, kočky----bez časového omezení
E 339 (ii)Na-HYDROGEN-ORTOFOSFOREČNAN-psi, kočky----bez časového omezení
E 339 (iii)Na-ORTOFOSFOREČNAN-psi, kočky----bez časového omezení
E 340 (i)K-DIHYDROGEN-ORTOFOSFOREČNAN-psi, kočky----bez časového omezení
E 340 (ii)K-HYDROGEN-ORTOFOSFOREČNAN-psi, kočky----bez časového omezení
E 340 (iii)K-ORTOFOSFOREČNAN-psi, kočky----bez časového omezení
E 341 (i)Ca-TETRAHYDROGEN-ORTOFOSFOREČNAN-psi, kočky----bez časového omezení
E 341 (ii)Ca-HYDROGEN-ORTOFOSFOREČNAN-psi, kočky----bez časového omezení
E 350 (i)JABLEČNAN SODNÝ (L- nebo DL-)-psi, kočky----bez časového omezení
E 450a (i)DIHYDROGEN-DIFOSFOREČNAN SODNÝ psi, kočky    bez časového omezení
E 450a (iii)Na-DIFOSFOREČNAN-psi, kočky----bez časového omezení
E 450a (iv)K-DIFOSFOREČNAN-psi, kočky----bez časového omezení
E 450b (i)Na-TRIFOSFOREČNAN-psi, kočky----bez časového omezení
E 450b (ii)K-TRIFOSFOREČNAN-psi, kočky----bez časového omezení
E 500 (i)UHLIČITAN SODNÝ-psi, kočky----bez časového omezení
E 500 (ii)HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ-psi, kočky----bez časového omezení
E 500 (iii)PODVOJNÝ HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ A UHLIČITAN SODNÝ psi, kočky    bez časového omezení
E 501 (ii)HYDROGENUHLIČITAN DRASELNÝ-psi, kočky----bez časového omezení
E 503 (0UHLIČITAN AMONNÝ-psi, kočky----bez časového omezení
E 503 (ii)HYDROGENUHLIČITAN AMONNÝ-psi, kočky----bez časového omezení
E 507KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ-psi, kočky----bez časového omezení
E 510CHLORID AMONNÝ-psi, kočky----bez časového omezení
E 513KYSELINA SIROVÁ-psi, kočky----bez časového omezení
E 524HYDROXID SODNÝ-psi, kočky----bez časového omezení
E 525HYDROXID DRASELNÝ-psi, kočky----bez časového omezení
E 526HYDROXID VÁPENATÝ-psi, kočky----bez časového omezení
E 529OXID VÁPENATÝ-psi, kočky----bez časového omezení
E 540DIFOSFOREČNAN VÁPENATÝ-psi, kočky----bez časového omezení
Číslo (nebo č. EU)Doplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříMinimální obsahMaximální obsahJiná ustanoveníKonec období povolení
mg/kg kompletního krmiva
12345678
N. Radionuklidní pojiva
1. Radioaktivní pojiva cesia (137Cs a 134Cs)
1.1HEXAKYANO-ŽELEZNATAN (II) ŽELEZITO- (III) AMONNÝNH4Fe(III)[Fe(II) (CN)6)]přežvýkavci domácí i volně žijící-50500v návodu pro použití uvést: „Pouze pro omezené zeměpisné oblasti v případě kontaminace radionuklidy" „v denní krmné dávce musí být min. 10 mg a max. 150 mg
hexakyanoželeznatanu (II) železitoamonného (III) na 10 kg ž. hmotnosti"
bez časového omezení
telata do počátku přežvykování-50500
jehňata do počátku přežvykování-50500
kůzlata do počátku přežvykování-50500
prasata domácí i divoká-50500
Č. EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříMinimální obsahMaximální obsahJiná ustanoveníKonec období povolení
CFU/kg kompletního krmiva
12345678
O. Mikroorganizmy
E 1 700BACILLUS SUBTILIS
(DSM 5750) a
BACILLUS LICHENIFORMIS
(DSM 5749)
v poměru 1 : 1
směs Bacillus subtilis a Bacillus licheniformis obsahující min. 3,2.109 CFU/g doplňkové látky (tj.min. 1,6.109 CFU/g každé bakterie)selata2 měsíce1,28.1093,2.109v návodu pro použití uvádět teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při peletováníbez časového omezení
E 1 701BACILLUS CEREUS var.TOYOI
NCIMB 40112/
CNCM 1-1012
přípravek Bacillus cereus var. Toyoi obsahující min. 1.1010CFU/g doplňkové látkyselata2 měsíce1.1091.109v návodu pro použití uvádět teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při peletováníbez časového omezení
prasniceod 1 týdne před porodem až do odstavu0,5.1092.109v návodu pro použití uvádět teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při peletováníbez časového omezení
E 1 702SACCHAROMYCES CEREVISIAE
(NCYC Sc 47)
Přípravek Saccharomyces cerevisiae obsahující min. 5.109 CFU/g doplňkové látkyvýkrm telat-4. 1098. 109v návodu pro použití uvádět teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při peletování
v návodu na použití uvést „Množství Saccharomyces cerevisiae v denní dávce nesmí překročit 2,5. 109 CFU na 100 kg tělesné hmotnosti a 0,5.1010 CFU na každých dalších 100 kg tělesné hmotnosti"
bez časového omezení
E 1703SACCHAROMYCES CEREVISIAE
CNCM 1-1079
Přípravek Saccharomyces cerevisiae obsahující minimálně:
2x1010 CFU/g doplňkové látky
selata-2x1096x109Pro selata do váhy přibližně 35 kg.
V návodu pro použití uvádět teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při peletování
bez časového omezení
Č. EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříMinimální obsahMaximální obsahJiná ustanoveníKonec období povolení
jednotky aktivity/kg kompletního krmiva
12345678
P. Enzymy
E 1 6003-fytáza
(EC 3.1.3.8)
přípravek 3-fytázy zAspergillus niger (CBS 114.94) s minimem fytázové aktivity 5 000 FTU1/g pro pevnou a kapalnou formuselata2 měsíce500 FTU 1. v návodu pro použití uvádět teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při peletování
2. doporučená dávka 500 FTU/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi obsahující více než 0,23 % fytátového fosforu
bez časového omezení
výkrm prasat-280 FTU-1. jako u selat
2. doporučená dávka 400-500 FTU/kg kompletního krmiva
3. jako u selat
bez časového omezení
prasnice-500 FTU-1. jako u selat
2. jako u selat
3. pro krmné směsi obsahující více než 0,36 % fytátového fosforu
bez časového omezení
výkrm kuřat-375 FTU-1. jako u selat
2. doporučená dávka 500 -700 FTU/kg kompletního krmiva
3. jako u selat
bez časového omezení
nosnice-250 FTU-1. jako u selat
2. doporučená dávka 300-400 FTU/kg kompletního krmiva
3. jako u selat
bez časového omezení
   výkrm krůt 250 FTU 1. jako u selat
2. doporučená dávka
500 FTU/kg kompletního krmiva
3. jako u selat
bez časového omezení
E 1 601endo-1,3(4)-beta-glukanáza (ES 3.2.1.6) endo-1,4-beta-xylanáza (ES 3.2.1.8)přípravek endo-1,3(4)-
beta-glukanázy a endo-
1,4-beta-xylanázy
z Aspergillus niger
(NRRL25 541)
s minimem aktivity:
1 100 U26/g endo-1,3(4)-
beta-glukanázy
1 600 U27/g endo-1,4-beta-
xylanázy
výkrm kuřat-endo-
13(4)-
beta-
glukanáza 138 U
endo-1,4-beta-xylanáza 200 U
-1. jako u poř. č. 1
2. doporučená dávka 138 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy + 200 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující směs obilovin (např. ječmen, pšenici, žito, tritikale)
bez časového omezení

Příloha č. 14 část C 4 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

Seznam doplňkových látek skupin F. až P. povolených dočasně na dobu ne delší než čtyři roky nebo pět let v případě doplňkových látek, které byly předmětem dočasného povolení před 1. dubnem 1998

Č. EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříMinimální obsahMaximální obsahJiná ustanoveníKonec období povolení
mg/kg kompletního krmiva
12345678
F. Barviva včetně pigmentů
1. Karotenoidy a xantofyly
E 160aBETA-KAROTENC40H56kanáři----17.10.2004
E 161gKANTAXANTINC40H52O2domácí zvířata a okrasné ptactvo----17.10.2004
E 12PHAFFIA RHODOZYMA
bohatá astaxantinem

(ATCC 74 219)
koncentr. biomasa umrtvených kvasinek Phaffia rhodozyma
(ATCC 74 219) obsahující min.4,0 g astaxantinu v 1 kg doplňkové látky a maximálně 2 000 mg etoxychinu v 1 kg
losos
pstruh
-
-
-
-
100
100
maximální obsah je vyjádřen jako samotný astaxantin,
pouze od šesti měsíců, obsah etoxychinu musí být deklarován, směs doplňkové látky s kantaxantinem je povolena za
předpokladu, že celkový obsah astaxantinu a kantaxantinu nepřekročí 100 mg/kg kompletního krmiva
17.10.2004
2. Jiná barviva
E102TARTRAZINC15H9N4O9S2Na3okrasné ptactvo živící se zrním--150-30.9.2004
malí hlodavci--150
E 110ŽLUŤ FCFC16H10N2O7S2Na2okrasné ptactvo živící se zrním--150-30.9.2004
malí hlodavci--150
E 131PATENTNÍ MODŘ VCa- sůl kys.5-hydroxy-4,4-bis-(dietylamíno)-trifenyl-karbinol-2,4-disulfonovéokrasné ptactvo živící se zrním--150-30.9.2004
malí hlodavci--150  
E 141Cu-KOMPLEX CHLOROFYLU-okrasné ptactvo živící se zrním--150-30.9.2004
malí hlodavci--150
G. Konzervanty
E1BENZOÁT SODNÝ
140 g/kg
KYSELINA PROPIONOVÁ
370 g/kg
PROPIONÁT SODNÝ
110 g/kg
složení doplňkové látky:
benzoát sodný 140 g/kg
kyselina propionová 370 g/kg

propionát sodný 110 g/kg
voda 380 g/kg

účinná látka:
benzoát sodný
C7H6O2
kyselina propionová
C3H6O2
propionát sodný
C3H5O2Na
prasata-3 00022 000pro konzervaci obilovin s obsahem vlhkosti vyšším než 15 %.1. 8. 2006
dojnice-3 00022 000pro konzervaci obilovin s obsahem vlhkosti vyšším než 15 %.1. 8. 2006
Poř.č.Doplňková látka, složení přípravkuChemický vzorec, popis,
Obchodní označení
Druh nebo kategorie zvířatDávkování přípravku na 1 tunu původní hmotyJiná ustanovení
min.max.
123456
G/1. Doplňkové látky a přípravky jen pro silážování
1LACTOBACILLUS PLANTARUM
(ATCC 4008)
PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI (NCIB 30084)
5,0 . 1010 CFU/g

5,0 . 1010 CFU/g
MAIZE-ALL
skot2,5 g5gvhodné zejména pro kukuřičné siláže


povoleno do 31.12.2004
2LACTOBACILLUS PLANTARUM
(ATCC 8014)
ENTEROCOCCUS FAECIUM
(ATCC 19434)
PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI
(ATCC 8042)
4,5 . 1010 CFU/g

1,0 . 1010 CFU/g

4,5 . 1010 CFU/g
SIL-ALL R
skot2,5 g10gvhodné zejména pro bílkovinné a polobílkovinné siláže
povoleno do 31.12.2004
3LACTOBACILLUS PLANTARUM
(ATCC 8014)
PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI
(ATCC 8042)
5,0 . 1010 CFU/g

5,0 . 1010 CFU/g
MAIZE-ALL R
skot2,5 g5gvhodné zejména pro kukuřičné siláže


povoleno do 31.12.2004
4LACTOBACILLUS PLANTARUM,
PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI
(NCIB 30083)
(NCIB 30084)
(NCIB 30085)
(NCIB 30086)
CELULÁZA
1,0 . 106 CFU/g


43 000 HEC/gFeedtech
skot15 g21,4 g


povoleno do 31.12.2004
5ENTEROCOCCUS FAECIUM
(DSM 4788)
(DSM 4789)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(DSM 4784)
(DSM 4785)
(DSM 4786)
(DSM 4787)
1,35 . 1011 CFU/g
nosič - maltodextrin
thiosulfát sodný
brilantní modř
křemičitan sodno-hlinitý


SILA-BAC vodorozpustný
skot8g
(10 ml)
 sušina hmoty 25-55%
možno zkrmovat od 14. dne po naskladnění při dodržení podmínek
silážování
doba použití 3 roky
naředěný 6 týdnů
(zamražený)

povoleno do 31.12.2004
6ENTEROCOCCUS FAECIUM
(DSM 4788)
(DSM 4789)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(DSM 4784)
(DSM 4785)
(DSM 4786)
(DSM 4787)
2,0 . 108 CFU/g
nosič - uhličitan vápenatý

SILA-BAC granulovaný
skot500 g všechny druhy pícnin
sušina hmoty 25-45%
možno zkrmovat od 14. dne po naskladnění při dodržení podmínek silážování
doba použití 2 roky


povoleno do 31.12.2004
7LACTOBACILLUS BUCHNERI
(ATCC 202118)
1,0 . 1011 CFU/g
nosič - maltodextrin
thiosulfát sodný
brilantní modř
křemičitan sodno-hlinitý
SILA-BAC stabilizer
skot1 g
(10 ml)
 zlepšení aerobní stability siláží

povoleno do 31.12.2004
8ENTEROCOCCUS FAECIUM (CCM 6226)
LACTOBACILLUS CASEI (CCM 3775)
LACTOBACILLUS PLANTARUM (CCM 3769)
PEDIOCOCCUS PENTOSACEUS
(CCM 3770)
Endo-1,4-beta-glukanáza
EC 3.2.1.4.
Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8.
15 . 109 CFU/g

13 100 CU/ml

10 800 U/ml
Cornsil
skot
prasata
10 g
100 ml
 celkový počet jednotek tvořících kolonii
100 ml enzymatické složky se smíchá se 100 ml vody, ve které je rozpuštěno 10 g bakteriální složky určeno pro konzervaci dělené sklizně rostlin (silážování celých rostlin a drtí obilovin)

povoleno do 31.12.2004
9ENTERECOCCUS FAECIUM (CCM 6226)
LACTOBACILLUS CASEI (CCM 3775)
LACTOBACILLUS PLANTARUM (CCM 3769)
LACTOBACILLUS BÜCHNERI (CCM 1819)
PEDIOCOCCUS PENTOSACEUS (CCM 3770)
15 . 109 CFU/g


Microsil extra plus
skot
prasata
8g15gcelkový počet jednotek tvořících kolonii
dávkování podle silážovatelnosti a obsahu sušiny konzervované píce ve formě vodného roztoku určeno pro glycidová a obtížně silážovatelná objemná krmiva s rizikem sekundární fermentacepovoleno do 31.12.2004
10ENTEROCOCCUS FAECIUM (CCM 6226)
LACTOBACILLUS CASEI (CCM 3775)
LACTOBACILLUS PLANTARUM (CCM 3769)
PEDIOCOCCUS PENTOSACEUS (CCM 3770)
LACTOBACILLUS BÜCHNERI (CCM 1819)
100 . 109 CFU/g


Profisil
skot
prasata
5g10gcelkový počet jednotek tvořících kolonii
určeno pro konzervaci pícnin ohrožených nežádoucími typy fermentačních procesů
povoleno do 31.12.2004
11ENTEROCOCCUS FAECIUM (CCM 6226)
LACTOBACILLUS CASEI (CCM 3775)
LACTOBACILLUS PLANTARUM (CCM 3769)
PEDIOCOCCUS PENTOSACEUS
(CCM 3770)
Endo-1,4-beta-glukanáza
EC 3.2.1.4.
15 . 109 CFU/g
13 100 CU/ml
Goldzym
skot10 g
100 ml
 100 ml enzymatické složky se smíchá se 100 ml vody, ve které je rozpuštěno 10 g bakteriální složky určeno pro konzervaci bílkovinných a polobílkovinných pícnin s vyšším obsahem sušiny


povoleno do 31.12.2004
12ENTERECOCCUS FAECIUM (CCM 6226)
LACTOBACILLUS CASEI (CCM 3775)
LACTOBACILLUS PLANTARUM (CCM 3769)
PEDIOCOCCUS PENTOSACEUS (CCM 3770)
600 . 106 CFU/gMicrosil granulát
skot
prasata
250 g350 gcelkový počet jednotek tvořících kolonii
určeno pro konzervaci glycidových typů pícnin, výhradně pro suchou aplikaci


povoleno do 31.12.2004
13ENTEROCOCCUS FAECIUM (CCM 6226)
LAKTOBACILLUS CASEI (CCM 3775)
LACTOBACILLUS PLANTARUM (CCM 3769)
PEDIOCOCCUS PENTOSACEUS
(CCM 3770)
Endo-1,4-beta-glukanáza
EC 3.2.1.4.
GLUKOZO-OXIDÁZA EC 1.1.3.4.
15 . 109 CFU/g

16875 CU/ml


288 IU/ml
Bactozym
skot10g


100 ml
 celkový počet jednotek tvořících kolonii
100 ml enzymatické složky se smíchá se 100 ml vody, ve které je rozpuštěno 10 g bakteriální složky určeno ke konzervaci obtížně silážovatelných pícnin

povoleno do 31.12.2004
14ENTEROCOCCUS FAECIUM (CCM 6226)
LACTOBACILLUS CASEI (CCM 3775)
LACTOBACILLUS PLANTARUM (CCM 3769)
PEDIOCOCCUS PENTOSACEUS (CCM 3770)
10,0 . 109 CFU/gMicrosil
skot
prasata
8g15 gurčeno pro konzervaci glycidových a obtížně silážovatelných objemných krmiv


povoleno do 31.12.2004
15LACTOBACILLUS PLANTARUM
(INTL 30)
2,34 . 1011 CFU/g
nosič - glukóza monohydrátAGROS CLAMP (LIQUID)
skot6g6gurčeno pro polobílkovinné a bílkovinné siláže, senáže,

povoleno do 31.12.2004
16LACTOBACILLUS PLANTARUM
(INTL 30)
LACTOBACILLUS BREVIS
(DSM 12835)
2,5 . 1010 CFU/g
6,25 . 109 CFU/g
nosič - sušený česnekový extrakt

AGROS MAIZE
skot8g16gurčeno pro kukuřici na siláž a LKSpovoleno do 31.12.2004
17LACTOBACILLUS PLANTARUM
(DSM 13366)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(DSM 13367)
1,0 . 105 CFU/gBiomax 5
skot1 g určeno pro kukuřičná silážpovoleno do 31.12.2004
18LACTOBACILLUS PLANTARUM
(DSM 12771)
1,0 . 105 CFU/g Biomax Siskot2g určeno pro všechny druhy objemných a koncentrovaných krmiv
povoleno do 31.12.2004
19LACTOBACILLUS PLANTARUM
(DSM 4744)
PEDIOCOCCUS PENTOSACEUS
(DSM 4745)
1,0 . 105 CFU/g
Biomax MP
skot2g určeno pro všechny druhy objemných a koncentrovaných krmiv
povoleno do 31.12.2004
20LACTOBASILLUS CASEI SSP. RHAMNOSUS
(DSM 7061)
PROPIONIBACTERIUM FREUNDENREICHII SSP. SHERMANII
(DSM 6067)
1,0 . 106 CFU/g

Bioprofit
skot1 g2gurčeno pro všechny druhy objemných a koncentrovaných krmiv

povoleno do 31.12.2004
21LACTOBACILLUS PLANTARUM
(NCIMB 30146)
(NCIMB 30147)
(NCIMB 30148)
1,0 . 106 CFU/g
LIVESYSTEM
skot1 g vhodné pro silážování kukuřice
povoleno do 31.12.2004
22LACTOBACILLUS PLANTARUM
(NCIMB 30148)
(NCIMB 41028)
LACTOBACILLUS LACTIS
(NCIMB 30149)
1,0 . 106 CFU/g

POWERSTART
skot1 g vhodné pro silážování trav jetelotravních a vojtěškotravních směsí.

povoleno do 31.12.2004
23LACTOBACILLUS RHAMNOSUS
(NCIMB 30121)
ENTEROCOCCUS FAECIUM
(NCIMB 30122)
2,0 . 108 CFU/g
nosič - uhličitan vápenatý

BONSILAGE granulát
skot500 g500 gurčeno pro travní siláže, jetelotravní, vojtěškové siláže (22-45% sušiny), kukuřičné siláže.
zkrmování povoleno od 3. týdne od ukončení naskladnění.
povoleno do 31.12.2004
24LACTOBACILLUS RHAMNOSUS
(NCIMB 30121)
ENTEROCOCCUS FAECIUM
(NCIMB 30122)
1,0 . 1011 CFU/g
nosič - sušená syrovátka

BONSILAGE vodorozpustná
skot1 g1 gurčeno pro travní siláže, jetelotravní, vojtěškové siláže (22-45 % sušiny), kukuřičné siláže

zkrmování povoleno od 3.týdne od ukončení naskladněnípovoleno do 31.12.2004
25LACTOBACILLUS RHAMNOSUS
(NCIMB 30121)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(DSM 12836)
LACTOBACILLUS BREVIS
(DSM 12835)
LACTOBACILLUS BÜCHNERI
(DSM 12856)
PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI
(DSM 12834)
2,0 . 108 CFU/g
nosič - uhličitan vápenatý


BONSILAGE PLUS granulát
skot50 g50 gurčeno pro kukuřičnou , travní, jetelotravní, vojtěškovou siláž a GPS (>30% sušiny).

kvašení podporující fázi

sekundární stability je ukončeno po 8 týdnech po naskladnění


povoleno do 31.12.2004
26LACTOBACILLUS RHAMNOSUS
(NCIMB 30121)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(DSM 12836)
LACTOBACILLUS BREVIS
(DSM 12835)
LACTOBACILLUS BÜCHNERI
(DSM 12856)
PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI
(DSM 12834)
1,0 . 1011 CFU/g
nosič - sušená syrovátka


BONSILAGE PLUS vodorozpustná
skot1 g1 gurčeno pro kukuřičnou, travní, jetelotravní, vojtěškovou siláž a GPS (>30% sušiny)

kvašení podporující fázi

sekundární stability je ukončeno po 8 týdnech po naskladnění


povoleno do 31.12.2004
27LACTOBACILLUS BÜCHNERI
(DSM 12856)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(DSM 12837)
PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI
(DSM 12834)
4,0 . 108 CFU/g
nosič - uhličitan vápenatý
BONSILAGE MAIS granulát
skot250 g250 gurčeno pro kukuřičnou siláž (28-35% sušiny), GPS (30-40% sušiny)

minimální doba fermentace pro dosažení dobré sekundární stability je 8 týdnů


povoleno do 31.12.2004
28LACTOBACILLUS BÜCHNERI
(DSM 12856)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(DSM 12837)
PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI
(DSM 12834)
1,0 . 1011 CFU/g
nosič - laktóza

BONSILAGE MAIS vodorozpustná
skot1 g1 gurčeno pro kukuřičnou siláž (28-35%) sušiny), GPS (30-40% sušiny)

minimální doba fermentace pro dosažení dobré sekundární stability je 8 týdnůpovoleno do 31.12.2004
29LACTOBACILLUS PLANTARUM (MA 541/2 E)
LACTOBACILLUS CASEI (MA 67/4 U)
LACTOBACILLUS BULGARICUS
(MA 547 3 M)
Alfa-amyláza
(EC. 3.2.1.1.)
Endo-1,4-beta-glukanáza
(CELULÁZA)
Endo-1,3 (4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
9,8 . 108 CFU/g

2,0 . 107 CFU/g

5,0 . 105 CFU/g
nosič - laktóza (92,40)
MIN. 100 μ/g

MIN. 100 μ/g

MIN. 100 μ/g


KEM LAC DRY
skot10g15gurčeno pro konzervaci

vojtěškových, jetelových a travních senáží

GPS

leguminóz

kukuřičného zrna

kukuřičné siláže


povoleno do 31.12.2004
30LACTOBACILLUS PLANTARUM
(MA 18/5 U)
PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI
(MA18/5 M)
1,0 . 1010 CFU/g
3,0 . 109 CFU/g
nosič - laktóza

KEM SIL LAC ULTRA DRY
skot15 g25 gurčeno pro konzervaci
vojtěškových, jetelových a travních senáží
GPS
Leguminóz
kukuřičného zrna
kukuřičné siláže


povoleno do 31.12.2004
31LACTOBACILLUS PLANTARUM
(DSM 8862)
(DSM 8866)
3,0 . 105 CFU/g
nosič - laktóza -ad 200g
AG-BAG BIO-SIL
skot
výkrm prasat
1 g2gurčeno pro polobílkovinné siláže
sušina - min 35%
            max 45%
kukuřičné siláže -
vhodné i pro vlhké zrno
a kukuřičné (CCM)
zkrmování siláže povoleno od 6 týdne od ukončení uskladnění
skladovat v chladu a suchu
chránit před slunečními paprsky
neředit chlorovanou vodou

povoleno do 31.12.2004
32CELULÁZA
(EC3.2. 1.4.)
(endo-1,4 - beta-glukanáza)
Manan Endo - 1,4,-beta-manosidáza
(EC3.2. 1. 78)
(HEMICELULÁZA)
nosič - glukóza monohydrát AGROS CLAMP (LIQUID) plus
skot6 g6 gV označení se uvede název podle sloupce 2
povoleno do 31.12.2004
33Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Hemiceluláza
(EC 3.2.1.78
Lipáza
(EC 3.1.1.3)
Pektináza
(polygalakturonáza)
(EC 3.2.1.15)
Proteáza
(EC 3.4.24.4)
minimum aktivity
20 000 RAU/ml pro kapalnou formu 1,4-beta-D-mannan-mannanohydroláza
triacyl glycerol-acelhydroláza

poly (1,4-alfa-D-galaktouronido)-glykanhydróza
mikrobiální metaloproteinázy nosič -
- kukuřičné otruby -1.36
- kukuřičný škrob - 1.41
- uhličitan vápenatý (krmný vápenec) - 11.01
- křemičitan sodnohlinitý, syntetický CEU 554
AG-BAG PLUS
skot
výkrm prasat
1 800 RAU-určeno pro těžce senážovatelné plodiny - vojtěška, jetel, trávy
obsah sušiny (28-45%)
zkrmování siláže povoleno od 6 týdne od naskladnění
skladovat v chladu (pod 18°C) a suchu, chránit před slunečními paprsky, neředit chlorovanou vodou

V označení se uvede název podle sloupce 2povoleno do 31.12.2004
34PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI
CNCM MA 18/5 M
LACTOBACILLUS PLANTARUM
CNCM MA 18/5 U
Endo-1,4-beta-glukanáza
(celuláza, EC 3.2.1.4)
7,5 . 109 CFU/g

1,75 . 1010 CFU/g

10 000 IU/kg
nosič - laktóza (mléčné výrobky, 8.07)
LALSIL* PS
skot10 g v návodu pro užití uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování
zlepšení mléčné fermentace u siláží s nízkým obsahem cukru
kyselina mléčná > 30g/kg sušiny
kyselina octová < 20g/kg sušiny
kyselina máselná < 5g/kg sušiny

povoleno do 31.12.2004
35PROBIONIBACTERIUM ACIDIPROPIONICI
CNCM MA 26/4 U
LACTOBACILLUS PLANTARUM
CNCM MA 18/5 U
3,0 . 1010 CFU/g
nosič - laktóza (mléčné výrobky, 8.07)


3,0 . 1010 CFU/gLALSIL* MS01
skot
prasata
výkrm
5g v návodu pro užití uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování zlepšení mléčné fermentace u siláží s vysokým obsahem cukru


povoleno do 31.12.2004
36PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI
CNCM MA 18/5M
LACTOBACILLUS PLANTARUM
CNCM MA 18/5 U
3,0 . 109 CFU/g
nosič - laktóza (mléčné výrobky, 8.07)
1,0 . 1010 CFU/g

LALSIL* CL
skot10g v návodu pro užití uvedena teplota při
skladování, doba trvanlivosti a
stabilita při granulování
zlepšení mléčné fermentace u siláží
s vysokým obsahem cukru
pH < 4,2
kyselina mléčná > 30 g/kg sušiny kyselina octová < 20 g/kg sušiny kyselina máselná < 5 g/kg sušiny


povoleno do 31.12.2004
37LACTOBACILLUS PLANTARUM
(ATCC 4008)
ENTEROCOCCUS FAECIUM
(ATCC 19434)
PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI
(NCIB 30084)
4,5 . 1010 CFU/g

1,0 . 1010 CFU/g

4,5 . 1010 CFU/gSIL-ALL
skot2,5 g10gvhodné zejména pro bílkovinné a polobílkovinné silážepovoleno do 31.12.2004
38LACTOBACILLUS PLANTARUM
(ATCC 55943)
(ATCC 55944)
1,25 . 1011 CFU/g
Nosič - Maltodextrin
Křemičitan sodnohlinitý
Thiosíran sodný
Barvivo E 133Sila-Bac Luzerne Appli-Pro
skot1 g Určeno pro vojtěškovou senáž s min. 80% podílem vojtěšky Sušina hmoty 30-45% Možno zkrmovat od 14. dne po naskladnění při dodržení podmínek silážování
Doba použití 3 roky, naředěný 6 týdnů (zamražený)
Obsahuje dechlorinátor, možno použít chlorovanou vodupovoleno do 31.12.2004
39LACTOBACILLUS PLANTARUM
(DSM 4784)
(DSM 5257)
(DSM 5258)
(DSM 4787)
(DSM 5248)
ENTEROCOCCUS FAECIUM
(DSM 4788)
(DSM 4789)
1,25 . 1011 CFU/g
Nosič - Maltodextrin
Křemičitan sodnohlinitý
Thiosíran sodný
Barvivo E 133


Sila-Bac Mais Appli - Pro
skot1 g Určeno pro kukuřičnou siláž
(28-40%)
LKS (50-60%)
Možno zkrmovat od 14. dne po naskladnění při dodržení podmínek silážování
Doba použití 3 roky,
naředěný 6 týdnů
(zamražený)
Obsahuje dEShlorinátor,
možno použít chlorovanou vodu

povoleno do 31.12.2004
40LACTOBACILLUS BÜCHNERI
(ATCC PTA - 2494) ENTEROCOCCUS FAECIUM
(ATCC 55593)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(ATCC 53187)
(ATCC 55942)
1,25 . 1011 CFU/g
Nosič- Maltodextrin
Křemičitan sodnohlinitý
Thiosíran sodný
Barvivo E 133Sila- Bac Kombi Appli - Pro
skot1 g Určeno pro travní a jetelotravní senáž, vojtěšku GPS, bob Sušina hmoty 28-45% Možno zkrmovat od 3 týdnů po naskladnění při dodržení podmínek silážování
Doba použití 3 roky,
naředěný 6 týdnů
(zamražený)
Obsahuje dechlorinátor,
možno použít chlorovanou vodu
Zlepšuje fermentační proces a aerobní
stabilitu


povoleno do 31.12.2004
41LACTOBACILLUS PLANTARUN
(ATCC 53187)
(ATCC 55942)
ENTEROCOCCUS FAECIUM
(ATCC 55593)
LACTOBACILLUS BÜCHNERI
(ATCC PTA - 2494)
1,1 . 1011 CFU/g
Nosič - Maltodextrin
Křemičitan sodnohlinitý
Thiosíran sodný
Barvivo E 133

Sila-Bac Mais Kombi Appli - Pro
skot1 g Určeno pro kukuřičnou siláž
Sušina hmoty 28-40%
Možno zkrmovat od 3 týdnů po
naskladnění při dodržení podmínek
silážování
Doba použití 3 roky,
naředěný 6 týdnů
(zamražený)
Obsahuje dechlorinátor,
možno použít chlorovanou vodu
Zlepšuje fermentační proces a aerobní
stabilitu


povoleno do 31.12.2004
42ENTEROCOCCUS FAECIUM
(DSM 4788)
(DSM 4789)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(DSM 4784)
(DSM 4785)
(DSM 4786)
(DSM 4787)
1,35 . 1011 CFU/g
Nosič - Maltodextrin
Křemičitan sodnohlinitý
Thiosíran sodný
Barvivo E 133Sila-Bac Appli - Pro
skot0,8 g Sušina hmoty 25 - 55% Možno zkrmovat od 14. dne po naskladnění při dodržení podmínek silážování
Doba použití 3 roky,
naředěný 6 týdnů
(zamražený)
Obsahuje dEShlorinátor,
možno použít chlorovanou vodu

povoleno do 31.12.2004
43ENTEROCOCCUS FAECIUM M 74
(CCM 6226)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(CCM 3769)
LACTOCOCCUS LACTIS
(NCIMB 30117)
(CCM 4754)
PEDIOCOCCUS PENTOSACEUS
(CCM 3770)
Endo - 1,4-beta -glukanáza (ES 3.2.1.4)
16,6 . 109 CFU/g
Nosič - Premix soli
Sacharóza
Sodium benzoát


  50 610CU (6 478 IU) /g
LACTISIL 200 NB
skot
prasata
300 g Skladovat na suchém, chladném místě, v dobře uzavřených neporušených obalESh


povoleno do 31.12.2004
44ENTEROCOCCUS FAECIUM
(NCIMB 11 181)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(NCIB 30 085)
(NCIB 30 086)
PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI
(NCIB 30 083)
(NCIB 30 084)
2 . 1011 CFU/g
Nosič - Hroznový cukr
Sorban draselný (č. EU 202)
Labascil GrasDuo
skot2g
200 g
2g
200 g
Vhodné pro polobílkovinné silážepovoleno do 31.12.2004
45ENTEROCOCCUS FAECIUM
(NCIMB 11 181)
LACTOBACILLUS LACTIS SSP.LACTIS
(NCIMB 30 117)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(NCIB 30 085)
(NCIB 30 084)
Endo - 1,4-beta -glukanáza
(ES 3.2.1.4.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(ES 3.2.1.8.)
200. 109 CFU/g
Nosič - Hroznový cukr
Sorban draselný


129 600 HES (7 774 IU) /kgLabascil Luzerne-Trio
skot2,5 g
250 g2,5 g
2,5 g
250 g


2,5 g
Vhodné pro polobílkovinné a bílkovinné siláže
povoleno do 31.12.2004
46ENTEROCOCCUS FAECIUM
(NCIMB 11 181)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(NCIB 30 085)
(NCIB 30 086)
PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI
(NCIB 30 083)
(NCIB 30 084)
2 . 1011 CFU/g
Nosič - Hroznový cukrLabascil
skot5g Vhodné pro kukuřičné a polobílkovinné siláže
povoleno do 31.12.2004
47ENTEROCOCCUS FAECIUM
(NCIMB 11 181)
LACTOBACILLUS LACTIS SSP.LACTIS
(NCIMB 30 117)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(NCIB 30 085)
(NCIB 30 086)
PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI
(NCIB 30 083)
(NCIB 30 084)
Endo - 1,4-beta -glukanáza
(ES 3.2.1.4)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(ES 3.2.1.8)
2. 1011 CFU/g
Nosič - Hroznový cukr
Kyselina nikotinová
Kyselina listová
Vitamin B2
Pantothenan vápenatý


129 600 HES (7 774 IU) /kg

Labascil Enzym
skot5g Vhodné pro polobílkovinné a bílkovinné siláže


povoleno do 31.12.2004
48ENTEROCOCCUS FAECIUM
(NCIMB 11 181)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(NCIB 30 085)
(NCIB 30 086)
PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI
(NCIB 30 083)
(NCIB 30 084)
2 . 1011 CFU/g

Nosič - Hroznový cukr
Sorban draselný (č. EU 202)


Labascil Mais Duo
skot1 g Vhodné pro kukuřičné siláže


povoleno do 31.12.2004
49ENTEROCOCCUS FAECIUM
(CCM 6226)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(CCM 3769)
LACTOBACILLUS CASEI
(CCM 3775)
LACTOBACILLUS BÜCHNERI
(CCM 1819)
LACTOCOCCUS LACTIS
(CCM 4754, NCIMB 30117)
PEDIOCOCCUS PENTOSACEUS
(CCM 3770)
Endo-1,4-beta-glukanáza
(ES 3.2.1.4.)
40. 109 CFU/g4 000 IU/g (31 250CU/g)
Goldzym II. super
skot15 g 15 g přípravku rozpustit v potřebném množství pitné vody a připravený roztok sprejově aplikovat na 1 tunu silážované hmoty.
Určeno pro konzervaci bílkovinných a polobílkovinných pícnin s vyšším obsahem sušiny.
povoleno do 31.12.2004
50ENTEROCOCCUS FAECIUM
(CCM 6226)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(CCM 3769)
LACTOBACILLUS CASEI (CCM 3775)
LACTOBACILLUS BÜCHNERI
(CCM 1819)
LACTOBACILLUS LACTIS
(CCM 4754, NCIMB 30117)
PEDIOCOCCUS PENTOSACEUS
(CCM 3770)
100. 109 CFU/g
Microsil II. super
skot
prasata
5g15 g5-15 g přípravku rozpustit
v potřebném množství pitné vody
a připravený roztok sprej ově
aplikovat na 1 tunu silážované hmoty.
Určeno pro konzervaci glycidových a
obtížně silážovatelných objemných
krmiv.


povoleno do 31.12.2004
51ENTEROCOCCUS FAECIUM
(CCM 6226)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(CCM 3769)
LACTOBACILLUS CASEI
(CCM 3775)
LACTOBACILLUS BÜCHNERI
(CCM 1819)
LACTOCOCCUS LACTIS
(CCM 4754, NCIMB 30117)
PEDIOCOCCUS PENTOSACEUS
(CCM 3770)
Endo-1,4-beta-glukanáza
(ES 3.2.1.4.)
70 . 109 CFU/g

6 000 IU/g (46 875 CU/g)
Bactozym II. super
skot15 g 15 g přípravku rozpustit v potřebném množství pitné vody. a připravený roztok sprejově aplikovat na 1 tunu silážované hmoty. Určeno ke konzervaci obtížně silážovatelných pícnin.povoleno do 31.12.2004
52LACTOBACILLUS PLANTARUM
(NCIMB 30004) LACTOBACILLUS LACTIS LACTIS
(NCIMB 30044)
PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI
(NCIMB 30005)
Endo-1,4-beta-glukanáza
(ES 3.2.1.4)
Manan endo-1,4-beta-manosidáza
(ES 3.2.1.78)
2 . 10 13 CFU/g
Euro Silac S
skot1,25 g2,5 gUrčeno pro konzervaci bílkovinných, polobílkovinných a glycidových siláží.
povoleno do 31.12.2004
53LACTOBACILLUS PLANTARUM
(DSM 12837)
LACTOBACILLUS RHAMNOSUS
(NCIMB 30121)
LACTOBACILLUS BÜCHNERI
(DSM 12856)
5 . 108 CFU/g
Nosič - Uhličitan vápenatýBONSILAGE CCM granulát
skot
prasata
0,5 kg0,5kgUrčeno pro konzervaci vlhkého mačkaného nebo šrotovaného zrna kukuřice a CCM (58-68% sušiny). Zlepšuje fermentační proces. Zabraňuje druhotné fermentaci v sile i na řezné ploše zvýšeným obsahem kyseliny octové.
Kvašení podporující fázi sekundární stability je ukončeno po 8 týdnech po naskladnění.povoleno do 31.12.2004
54LACTOBACILLUS PLANTARUM
(DSM 12837)
LACTOBACILLUS RHAMNOSUS
(NCIMB 30121)
LACTOBACILLUS BÜCHNERI
(DSM 12856)
2,5 . 1011 CFU/g
Nosič - Laktóza

BONSILAGE CCM vodorozpustná
skot
prasata
1 g1 gUrčeno pro konzervaci vlhkého zrna kukuřice a CCM (58-68% sušiny). Zlepšuje fermentační proces. Zabraňuje druhotné fermentaci v sile i na řezné ploše zvýšeným obsahem kyseliny octové.
Kvašení podporující fázi sekundární stability je ukončeno po 8 týdnech po naskladnění.


povoleno do 31.12.2004"
56LACTOBACILLUS PLANTARUM
(DSM 3676)
(DSM 3677)
PROPIONIBACTERIUM
(DSM 9577)
4x108 CFU/g

Růstové medium:
Glukóza
pepton
kvasinkový extrakt octan sodný
di-calciumhydrogenfosfát di-natriumhydrogencitrát
Mn - sulfát
Mg - sulfát

KOFASIL LIFE
skot
prasata
ovce
koně
21 Určeno pro trávy, leguminózy, kukuřici, LKS, CCM

Použití: 200 g přípravku se inkubuje s 2,0 1 vody o teplo tě 19-21 stupně C po dobu 18-24 hodin, roztok se zřetelně žlutě zabarví. Koncentrát je nejméně 14 dnů použitelný. Při teplotě 5-6 stupňů zůstává koncentrát použitelný nejméně4-5 týdnů

povoleno do 31.12.2004
57LACTAFECILLUS PLANTARUM
(DSM 3676)
(DSM 3677)
ENTEROCOCCUS FAECIUM
(DSM 5464)
2x108 CFU/g
nosič: sepiolit
KOFASIL LAC GRANULÁT
skot
prasata
ovce
koně
0,5 kg Určeno pro lehce a středně těžce silážovatelné pícniny

povoleno do 31.12.2004
58LACTAFECILLUS PLANTARUM
(DSM 3676)
(DSM 3677)
4x1010 CFU/gKOFASIL LAC
skot
prasata
ovce
koně
5 kg Určeno pro lehce a středně těžce silážovatelné pícninypovoleno do 31.12.2004
59LACTOBACILLUS BÜCHNERI
(DSM 13573)
4x108 CFU/g

Růstové medium:
Glukóza
pepton
kvasinkový extrakt
octan sodný
di-kalciumfosfát
di-natriumhydrogencitrát
Mn - sulfát
Mg - sulfát

KOFASIL LIFE „M"
skot
prasata
ovce
koně
1,5 l2 lUrčeno pro kukuřici, LKS, CCM

Použití: 250 g přípravku se inkubuje s 5 1 vody o teplotě 19-21 stupně C po dobu 18-24 hodin, roztok se zřetelně žlutě zabarví.
Koncentrát je nejméně 14 dnů použitelný.
Při teplotě 5-6 stupňů zůstává koncentrát použitelný nejméně 4-5 týdnů


povoleno do 31.12.2004
60LACTOBACILLUS BÜCHNERI
NCIMB 40788
PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI
CNCM 18/5 M
Endo-1,4-beta-glukanáza
(celuláza, EC 3.2.1.4)
>3.10'°CFU/g

>2.1010 CFU/g

20 000 IU/g
nosič: Laktóza (mléčné výrobky, 8.07)
LALSIL Dry
skot3 g5g1. V návodu pro užití uvádět teplotu při skladování a dobu trvanlivosti
2. Pro těžko silážovatelné pícniny o vysoké sušině a prevenci sekundární fermentace
povoleno do 31.12.2004
61LACTOBACILLUS BÜCHNERI
NCIMB 40788
> 6. 1010 CFU/g
nosič: Sacharóza


LALSIL Fresh LB
skot3 g5 g1. V návodu pro užití uvádět teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování
2. Pro těžko silážovatelné pícniny a prevenci sekundární fermentace
3. Ke zlepšení mléčné fermentace u siláží s vysokým obsahem cukru
povoleno do 31.12.2004
62BENZOÁT SODNÝ E 211C6H5COONa 14 %skot3 l23 lZrno celé, mačkané, šrotované, vlhké
PROPIONÁT SODNÝ E 281CH3CH2COONa 10,8 %prasata   
KYSELINA PROPIONOVÁ E 280CH3CH2COOH 36,5 %ovce   
Vodný roztokH2O 38,7 %koně3 l5 lSiláž CCM, LKS, GPS
  drůbež   
 KOFA GRAIN pH5   povoleno do 31.12.2004
63BENZOÁT SODNÝ E 211C6H5COONa 22,9 %skot3 l4 lKukuřice, CCM, LKS, GPS, trávy
PROPIONÁT SODNÝ E 281CH3CH2COONa 8,3 %prasata   
Vodný roztokH2O 68,8 %ovce   
  koně   
 MAIZE KOFASIL LIQUID   povoleno do 31.12.2004
64DUSIČNAN SODNÝ E 250NaNO3 24,4 %skot2 l3 lUrčeno pro lehce zavadlé trávy,
HEXAMETYLENTETRAMIN E 239C6H12N4 16,3 %prasata  leguminózy s různým obsahem sušiny
Vodný roztokH2O 59,3 %ovce   
  koně   
 KOFASIL LIQUID   povoleno do 31.12.2004
65DUSIČNAN SODNÝNaNO3 10,4 %skot3151Určeno pro trávy, leguminózy, GPS
HEXAMETYLENTETRAMINC6H12N4 6,9 %prasata   
BENZOÁT SODNÝC6H5COONa 13 %ovce   
PROPIONÁT SODNÝCH3CH2COONa 4,3 %koně   
Vodný roztokH2O 65,4 %    
 KOFASIL ULTRA   povoleno do 31.12.2004
66LACTOBACILLUS PLANTARUM
(DSM 15683)
1.106 CFU/g
kultivační medium:
K- dihydrogen - ortofosforečnan
KH2 PO4
K- hydrogen - ortofosforečnan
K2H PO4
Barviva:
E 102 TARTRAZIN E 142 LISAMINOVÁ ZELEŇ


CLAAS ACTISIL
skot6g Vhodné pro bílkovinné (vojtěšky,
jetele, jetelotrávy, trávy) i glycidové
(kukuřičné) siláže
Dávkování a použití:
Zásobník dávkovače naplňte částečně
vodou.
Bezpečnostní uzávěr láhve otevřete. Láhev naplňte do 3/4 čistou vodou. Víčko zašroubujte a obsah láhve silně protřepejte.
Obsah láhve vlijte do sudu a láhev naplňte ještě jednou do 3/4 a opět protřepejte a vylijte do sudu 1 láhev je určena na 50 1 vody - sud doplňte na 50 1.
Výrobek je nyní připraven k použití a
musí být spotřebován do 3 dnů.
Obsah 1 láhve rozpuštěný
v 50 1 vod vystačí na 50 t siláže.
Uzavřené láhve lze skladovat v
chladnu a suchu 36 měsíců.
Obsah jedné láhve minimálně 300 g.


povoleno do 31.12.2004
67KYSELINA MRAVENČÍHCOOH 76 %skot,3161Určeno pro silážování pícnin z přímé sklizně a koncentrovaných statkových krmiv
MRAVENČAN AMONNÝCH5O2N 5,5 %výkrm  
VODAH2O 18,5 %prasat  
BARVIVO E150D    
 KemiSile 2 Plus   povoleno do 31.12.2004
68KYSELINA MRAVENČÍ
MRAVENČAN AMONNÝ
VODA
BARVIVO E150D
HCOOH 62 % CH5o2N 24 %
H2O 14 %
KemiSile 3 Plus
skot,
výkrm
prasat
3 l6 lUrčeno pro silážování zavadlých pícnin a koncentrovaných statkových krmiv

povoleno do 31.12.2004
69KYSELINA MRAVENČÍ MRAVENČAN AMONNÝ KYSELINA PROPIONOVÁ KYSELINA BENZOOVÁ VODA
BARVIVO El50D
HCOOH 50 % CH502N 24 % C3H602 10 % C7H602 2,2 % H20 14 %


KemiSile 2000
skot,
výkrm prasat
3 l6 lUrčeno pro silážování zavadlých pícnin a koncentrovaných statkových krmiv
povoleno do 31.12.2004
70KYSELINA MRAVENČÍ
MRAVENČAN AMONNÝ
KYSELINA PROPIONOVÁ
KYSELINA BENZOOVÁ
VODA
BARVIVO E150D


 
HCOOH 42,5 %
CH5O2N 30,3 %
C3H6O2 10 %
C7H6O2 2,2 %
H2O 15 %


KemiSile 2000 Plus
skot,
výkrm prasat
3 l5 lUrčeno pro silážování zavadlých pícnin a koncentrovaných statkových krmiv


povoleno do 31.12.2004
71KYSELINA MRAVENČÍ
MRAVENČAN AMONNÝ
KYSELINA PROPIONOVÁ
SORBAN DRASELNÝ
VODA
BARVIVO E150D
HCOOH 59 %
CH5O2N 4,3 %
C3H6O2 20 %
C6H7O2K 2,5 %
H2O 14,2 %


KemiSile 2 S
skot,
výkrm prasat
3 l6 lUrčeno pro silážování zavadlých pícnin a koncentrovaných statkových krmiv


povoleno do 31.12.2004
72KYSELINA MRAVENČÍ
KYSELINA PROPIONOVÁ
AMONIAK
VODA


 
HCOOH 32-36 %
C3H6O2 36-40 %
NH4 7-9 %
H2O 18-22%


Lupro-Mix NC
skot,
výkrm prasat
3 l6 lUrčeno pro silážování pícnin, laikuřice, CCM a mačkaného zrna


povoleno do 31.12.2004
Č.
(nebo č. EU)
PrvekDoplňková látkaChemický vzorecMaximální obsah prvku v mg/kg kompletního krmivaJiná ustanoveníKonec období povolení
1234567
I. Stopové prvky
E 4MĚĎ -CuSíran lyzino-měďnatýCu(C6H13N2O2)2.SO4výkrm prasat:
- při počtu 175 prasat/100 ha využívané zemědělské půdy nebo vyšším
  - do 16 týdnů: celkem 175
- při počtu nižším než 175 prasat/100 ha využívané zemědělské půdy:
  - do 16 týdnů: celkem 175
max. 50 mg Cu ze síranu lyzino-měďnatého v 1 kg kompletního krmiva31.3.2004
výkrm prasat:
- při počtu 175 prasat/100 ha využívané zemědělské půdy nebo vyšším
  - od 17 týdnů do porážky: celkem 35
- při počtu nižším než 175 prasat/100 ha využívané zemědělské půdy:
  - od 17 týdnů do 6 měsíců: celkem 100
  - od 6 měsíců do porážky: celkem 35
max. 25 mg Cu ze síranu lyzino-měďnatého v 1 kg kompletního krmiva31.3.2004
chovná prasata : celkem 35
ostatní druhy nebo kategorie zvířat kromě telat
do počátku přežvykování a ovcí: celkem 35
  
1CHROMMléčnan chromitý, trihydrátCr(C3H5O3)3. 3 H2O0,3 pro výkrm prasatvýrobce Agrobac CZ
povoleno do 31. 12. 2004
 
2KOBALTMléčnan kobaltnatý, trihydrátCo(C3H5O3)2. 3 H2O0,072 pro výkrm prasat a kuřatvýrobce Agrobac CZ
povoleno do 31. 12. 2004
 
3MANGANMléčnan manganatý, trihydrátMn(C3H5O3)2. 3 H2O35 pro výkrm prasat a kuřatvýrobce Agrobac CZ
povoleno do 31. 12. 2004
 
Č. EU+Doplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříMinimální obsahMaximální obsahJiná ustanoveníKonec období povolení
mg/kg kompletního krmiva
12345678
L. Pojiva, protispékavé látky a koagulanty
E 3KLINOPTILOLIT, sopečného původuHydrát hlinitokřemičitanu vápenatého sopečného původu, obsahující min. 85 % klinoptilolitu a max. 15 % živce, slíd a jílů, neobsahující vlákna a křemen. Maximální obsah olova 80 mg/kg.prasata
králíci
drůbež
-
-
-
-
-
-
20 000
20 000
20 000
pro všechna krmiva21.4.2004
E 4KLINOPTILOLIT, sedimentárního původuHydrát hlinitokřemičitanu vápenatého sedimentárního původu, obsahující min. 80 % klinoptilolitu a max. 20 % jílových minerálů, neobsahující vlákna a křemen.

Maximální obsah dioxinů 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg++
výkrm prasat
výkrm kuřat
výkrm krůt
skot
losos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
pro všechna krmiva26.9.2004
E 535FERROKYANID SODNÝNa4[Fe(CN)6].3H2Ovšechny druhy nebo kategorie zvířat---Maximální obsah NaCl: 80 mg/kg (počítáno jako anion ferrokyanidu)1.3.2006
E 536FERROKYANID DRASELNÝK4[Fe(CN)6].3H2Ovšechny druhy nebo kategorie zvířat---Maximální obsah KCl: 80 mg/kg (počítáno jako anion ferrokyanidu)1.3.2006

+ Číslem EU se rozumí pořadové číslo uvedené látky podle příslušného předpisu EU.

++ Obsah dioxinů je suma polychlorovaných dibenzoparadioxinů (PCDDs) a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDFs) vyjádřená v jednotkách toxického ekvivalentu Světové zdravotnické organizace (WHO), definovaného jako faktor toxické ekvivalence Světové zdravotnické organizace (WHO TEFs). Obsah musí být vyjádřen jako horní hranice, tj .vypočten jako součet všech hodnot různých kongenerů. Kongenery pod limitem detekce se počítají jako rovné tomuto limitu.

Č. EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříMinimální obsahMaximální obsahJiná ustanoveníKonec období povolení
 mg/kg kompletního krmiva
12345678
M. Regulátory kyselosti
E 210KYSELINA BENZOOVÁC7H6O2výkrm prasat-5 00010 000 25.5.2007
Č. EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříMinimální obsahMaximální obsahJiná ustanoveníKonec období povolení
CFU/kg kompletního krmiva
12345678
O. Mikroorganizmy
E 1BACILLUS CEREUS var. TOYOI
NCIMB 40112/
CNCM I-1012
přípravek Bacillus cereus var. toyoi obsahující min. 1.1010CFU/g doplňkové látkyvýkrm kuřat-0,2.1091.1091. v návodu pro použití uvádět teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při peletování
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Monensinát sodný, Lasalocid sodný, Salinomycinát sodný, Robenidin, Decoquinát, Narasin a Halofuginon
7.10.2004
nosnice-0,2.1091.1091. jako u výkrmu kuřat
telata6 měsíců0,5.1091.1091. jako u výkrmu kuřat
výkrm skotu-0,2.1090,2.1091. jako u výkrmu kuřat
2. množství v denní dávce nesmí přesáhnout 1.109 CFU/100 kg ž.hm.a 0,2.109 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm.
chovné králice-0,1.1095.1091. jako u výkrmu kuřat
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolené antikokcidikum: Robenidin
výkrm králíků-0,1.1095.1091. jako u výkrmu kuřat
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Robenidin a Salinomycinát sodný
E 3SACCHAROMYCES CEREVISIAE
(NCYC Sc 47)
přípravek Saccharomyces cerevisiae obsahující min. 5.109 CFU/g doplňkové látkyvýkrm králíků-2,5.1095.10y1. jako u E 1
2. množství v denní dávce nesmí překročit 5,6.109 CFU/100 kg ž.hm. a 8,75.109 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm. (platí pro dojnice)
30.6.2004
prasnice-5.1092,5.101030.6.2004
selata4 měsíce5.1091.101030.6.2004
dojnice 4.1082.10931.5.2005
E 5SACCHAROMYCES CEREVISIAE
(CBS 493.94)
přípravek Saccharomyces cerevisiae obsahující min. 1.108 CFU/g doplňkové látkyvýkrm skotu-1,7.1081,7.1081. jako u E 1
2. množství v denní dávce nesmí přesáhnout 7,5.108 CFU/100 kg ž.hm. a 1.108 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm. (platí pro výkrm skotu)
3. množství v denní dávce nesmí přesáhnout 1,2.109 CFU/100 kg ž.hm. a 1,7.108 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm. (platí pro dojnice)
4. množství v denní dávce nesmí přesáhnout 4,17.1010 CFU/100 kg ž.hm. (platí pro koně)
5. používám je zakázáno od dvou měsíců po odstavu dále (platí pro koně)
30.6.2004
telata6 měsíců2.1082.10930.6.2004
dojnice-5.1073,5.10831.5.2005
koně-4.1092,5.101017.3.2008
E 6SACCHAROMYCES CEREVISIAE
(CNCM 1-1079)
přípravek
Saccharomyces cerevisiae obsahující min. 2.1010 CFU/g doplňkové látky
prasnice
selata
-
4 měsíce
2.109 6.1091.1010 3.10101. jako u E 130.6.2004
E 7SACCHAROMYCES CEREVISIAE
(CNCM 1-1077)
přípravek Saccharomyces cerevisiae obsahující min. 2.1010 CFU/g doplňkové látkydojnice
výkrm skotu
 5,5.108 1.1092,1.109 1,5.1091. jako u E 1
2. množství v denní dávce nesmí přesáhnout
8,4.109 CFU/100 kg ž.hm. a 1,8.109 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm. (platí pro dojnice)
3. množství v denní dávce nesmí přesáhnout
4,6.109 CFU/100 kg ž.hm. a 2.109 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm. (platí pro výkrm skotu)
30.6.2004
E 8ENTEROCOCCUS FAECIUM
(ATCC 53519)
ENTEROCOCCUS FAECIUM
(ATCC 55593)
v poměru 1 : 1
směs
E.faecium ATCC 53519
v kapslích
a
E.faecium ATCC 55593 v kapslích, obsahující min.2.108 CFU/g doplňkové látky (tj. min. 1.108 CFU/g každé bakterie)
výkrm kuřat-1.1081.1081. jako u E 1
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Halofuginon, Decoquinát, Lasalocid sodný, Maduramicin amonný, Monensinát sodný, Narasin, Narasin/Nikarbazin a Salinomycinát sodný
30.6.2004
E9PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI (CNCMMA 18/5M)přípravek Pediococcus acidilactici obsahující min. 1.1010 CFU/g doplňkové látkyvýkrm kuřat
selata
výkrm prasat
-
4 měsíce
-
1.109 1.109 1.1091.1010
1.109
1.109
1. jako u E 1
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Decoquinát, Halofuginon, Narasin, Salinomycinát sodný, Maduramicin amonný a Diclazuril (platí pro výkrm kuřat)
30.6.2004
E 10ENTEROCOCCUS FAECIUM
(NCIMB 10415)
přípravek Enterococcus faecium obsahující min.
- ve formě mikrokapslí 1,0.1010 CFU/g doplňkové látky
1,75.1010 CFU/g doplňkové látky


    
- ve formě mikrokapslí 1,0.1010 CFU/g doplňkové látky
1,75.1010 CFU/g doplňkové látky7
- v granulované formě 3,5.1010 CFU/g doplňkové látky
výkrm kuřat
výkrm prasat
prasnice
výkrm skotu
-

-
-
-
0,3.109

0,35.109
0,2.109
0,25.109
2,8.109

1,5.109
1,25.109
0,6.109
1. jako u E 1
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Diclazuril, Halofuginon, Maduramicin amonný, Monensinát sodný, Robenidin a Salinomycinát sodný (platí pro výkrm kuřat)
3. množství v denní dávce nesmí přesáhnout 1.109 CFU/100 kg ž.hm. a 1.109 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm. (platí pro výkrm skotu)
30.6.2004
selata
telata
4 měsíce
6 měsíců
0,3.109
0,35.109
1,4.109
6,6.109
1. jako u E 1
2. v granulované formě výhradně do mléčných krmných směsí (platí pro selata a telata)
30.6.2004
E 11ENTEROCOCCUS FAECIUM
(DSM 5464)
přípravek Enterococcus faecium obsahující min. 5.1010 CFU/g doplňkové látky7výkrm kuřat
telata
selata
-
4 měsíce
4 měsíce
0,5.109
0,5.109
0,5.109
1.109
1.109
1.109
1. jako u E 1
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Diclazuril, Halofuginon a Monensinát sodný (platí pro výkrm kuřat)
30.4.2004
30.4.2004
30.6.2004
E 12LACTOBACILLUS FARCIMINIS
(CNCM MA 67/4R)
přípravek Lactob acillus farciminis obsahující min. 1.109 CFU/g doplňkové látkyselata4 měsíce1.1091.10101. jako u E 130.6.2004
E 13ENTEROCOCCUS FAECIUM
(DSM 10 663/NCIMB 10 415)
přípravek Enteroccocus faecium obsahující min. 3,5.1010 CFU/g doplňkové látky pro práškové a granulované formy, 2,0.1010 CFU/g doplňkové látky7 pro potahovanou a 1.1010 CFU/ml doplňkové látky pro kapalnou formutelata
selata
výkrm kuřat
výkrm krůt
6 měsíců
4 měsíce
-
-
1.109
1.109
1.109
1.107
1.1010
1.1010
1.1010
1.109
1. jako u E 1
2. může být použito v lomných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Decoquinát, Diclazuril, Halofuginon, Lasalocid sodný, Maduramicin amonný, Monensinát sodný, Narazin, Robenidin a Salinomycinát sodný (platí pro výkrm kuřat)
3. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Diclazuril, Halofuginon, Lasalocid sodný, Maduramicin amonný, Monensinát sodný a Robenidin (platí pro výkrm krůt)
26.7.2004 30.6.2004 26.7.2004 Povoleno od
18.10.2003 do
18.10.2007
E 14SACCHAROMYCES CEREVISIAE
(MUCL 39 885)
přípravek
Saccharomyces cerevisiae obsahující min.
1.109 CFU/g doplňkové látky pro práškové, kulové a oválné granulované formy
selata4 měsíce3.1093.1091. jako u E 130.6.2004
výkrm skotu-9.1099.1091. jako u E 1
2. množství v denní dávce nesmí přesáhnout 1,6.1010 CFU/100 kg ž.hm. a 3,2.109 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm.
30.6.2004
E 15ENTEROCOCCUS FAECIUM
(NCIMB 11 181)
přípravek Enterococcus faecium obsahující min. 4.1011 CFU/g doplňkové látky v práškové a 5.1010 CFU/g doplňkové látky v potahované formětelata
selata
6 měsíců
4 měsíce
5.108
5.108
2.109
2.109
1. jako u E 130.4.2004
E 16ENTEROCOCCUS FAECIUM
(DSM 7134)
LACTOBACILLUS RHAMNOSUS
(DSM 7133)
směs Enterococcus faecium
o obsahu min. 7.109 CFU/g
a Lactobacillus
rhamnosus
o obsahu min. 3.109
CFU/g
telata selata6 měsíců
4 měsíce
1.109
1.109
6.109
5.109
1. jako u E 130.4.2004
E 17ENTEROCOCCUS FAECIUM
(NCIMB 30 098)
LACTOBACILLUS CASEI
(NCIMB 30 096)
směs Lactobacillus casei a Enterococcus faecium obsahující min. 2.109 CFU/g Lactobacillus casei!L6A09 CFU/g Enterococcus faeciumtelata6 měsícůL.casei 0,5.109
E.faecium 1,5.109
L.casei 1.109
E.faecium 3.109
1. jako u E 130.4.2004
E 18ENTEROCOCCUS FAECIUM
(CECT4 515)
přípravek Enterococcus faecium o obsahu min. 1.1010 CFU/g doplňkové látkyselata
telata
4 měsíce
6 měsíců
1.109
1.109
1.109
1.109
1. jako u E 130.4.2004
E 19STREPTOCOCCUS INFANTARIUS
(CNCM 1-841)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(CNCM 1-840)
směs Streptococcus infantarius a Lactobacillus plantarum obsahující min. 0,5.109 CFU/g Streptococcus infantarius a 2.109 CFU/g Lactobacillus plantarumtelata6 měsícůStrept. infantarius 1.109
Lactob. plantarum 0,5.109
Strept. infantarius 1.109
Lactob. plantarum 0,5.109
1. jako u E 117.7.2004
E 20BACILLUS LICHENIFORMIS
(DSM 5749)
BACILLUS SUBTILIS
(DSM 5750)
v poměru 1 : 1
směs Bacillus licheniformis DSM 5749 s Bacillus sub ti lis DSM 5750 obsahující min. 3,2.109 CFU/g doplňkové látky (1,6.109 CFU/g každé bakterie)telata6 měsíců1,28.1091,6.1091. jako u E 1
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Diclazuril, Halofuginon, Monensinát sodný, Salinomycinát sodný
a Robenidin (pro výkrm kuřat)
3. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika Diclazuril, Halofuginon, Monensinát sodný a Robenidin (platí pro výkrm krůt)
28.2.2005
prasnice15 dní před porodem a během laktace0,96.1091,92.10923.11.2004
výkrm kuřat_3,2.1093,2.10923.11.2004
výkrm prasat-0,48.1091,28.10923.11.2004
výkrm krůt-1,28.1093,2.10923.11.2004
E 21ENTEROCOCCUS FAECIUM
(DSM 3530)
přípravek E.faecium DSM 3530 obsahující min.2,5.109 CFU/gtelata6 měsíců1.1091.1091. jako u E 128.2.2005
E 22ENTEROCOCCUS FAECIUM
(DSM 7 134)
Přípravek Enterococcus .faecium obsahující min. 1.1010 CFU/g doplňkové látky v práškové nebo mikrogranulované forměselata-0,5.1094.1091. jako u E 1
2. Prasnice 25 dní před oprášením a během laktace
15.4.2007
výkrm prasat-0,2.1091.10915.4.2007
prasnice-0,5.1091.10914.12.2007
E 23LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS
D2/CSL
CECT4 529
Přípravek Lactobacillus acidophilus obsahující min.: 50xl09 CFU/g doplňkové látkynosnice-1x1091x1091. jako E 114.12.2007
č. 21ENTEROCOCCUS FAECIUM
(NCIMB 11 181)
přípravek Enterococcus faecium obsahující min. 0,75.109 CFU/g doplňkové látkyprasata 1.1082.1091. jako u E 1
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika Diclazuril, Halofuginon, Maduramicin, Robenidin, Monensinát sodný a Salinomycinát sodný
3. výrobce: Medipharm ČR
18.10.2004
prasnice 2.1082.109
výkrm skotu 1.1095.109
dojnice 1.1095.109
králíci 1.1095.109
psi 5.1085.109
drůbež mimo nosnic a krůt2) 1.1083.109
nosnice 2.1082,5.109
krůty 2.1093.109
Č. EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříMinimální obsahMaximální obsahJiná ustanoveníKonec období povolení
jednotky aktivity/kg kompletního krmiva
12345678
P. Enzymy
E 13-fytáza
(EC 3.1.3.8)
přípravek 3-fytázy
z Aspergillus niger
(CBS 114.94)
s minimem fytázové
aktivity 5 000 FTU1/g
pro pevné a kapalné
přípravky
krůty-125 FTU-1. V návodu pro užití uvádět teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování
2. doporučená dávka 200 -800 FTU/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi obsahující nejméně 0,3 % fytátu, např. 20 % pšenice
30.4.2003
E 23-fytáza
(EC 3.1.3.8)
přípravek 3-fytázy z Aspergillus oryzae
(DSM 10 289) s minimem aktivity 2 500 FYT2/ g pro potahovanou a 5 000 FYT/g pro kapalnou formu
selat
výkrm prasat
výkrm kuřat
nosnice
4 měsíce
-

-
-
250 FYT
400 FYT

200 FYT
500 FYT
1 000 FYT
1 000 FYT

1 000 FYT
1 000 FYT
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 500 FYT/kg kompletního krmiva (pro selata, výkrm prasat a výkrm kuřat)
3. doporučená dávka 750 FYT/kg kompletního krmiva (pro nosnice)
4. pro krmné směsi bohaté fytáty obsahující např.více než 40 % obilovin (kukuřice, pšenice, ječmen, oves, žito, tritikále), olejniny a luštěniny
30.6.2004
E 3Alfa-galaktosidáza
(EC 3.2.1.22)
přípravek alfa-galaktosidázy z Aspergillus oryzae
(DSM 10.286) s minimem aktivity 1 000 GALU3/g pro kapalnou formu
výkrm kuřat-300 GALU1 000 GALU1. jako u E 1
2. doporučená dávka
450 GALU/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté oligosacharidy, např.obsahující více než 25 % sojové moučky, bavlníkových výlisků, hrachu
30.6.2004
E 4Endo-1,3 (4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) s minimem aktivity 50 FBG4/g pro potahovanou a 120 FBG/ml pro kapalnou formuselata
výkrm kuřat
4 měsíce
-
25 FBG
10 FBG
40 FBG
100 FBG
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 25 FBG/kg kompletního krmiva (platí pro selata)
3. doporučená dávka 20 FBG/kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat)
4. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany), např. obsahující více než 50 % kukuřice nebo ječmene (platí pro selata)
5. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany), např. obsahující více než 60 % kxilaiřice (platí pro výkrm kuřat)
30.6.2004
30.4.2004
E 5Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus oryzae (DSM 10.287) s minimem aktivity 1 000 FXU5/g pro potahovanou a 650 FXU/ml pro kapalnou formuvýkrm kuřat-80 FXU200 FXU1. jako u E 1
2. doporučená dávka
150 FXU/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 50 % pšenice
30.6.2004
   výkrm krůt-225 FXU600 FXU1. jako u E 1
2. doporučená dávka 225 -600 FXU/kg komplet.krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 50 % pšenice
30.6.2004
   selata4 měsíce200 FXU-1. jako u E 1
2. doporučená dávka
200 FXU/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 50 % pšenice
30.6.2004
E6Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,4-beta-glukanázy z Humicola insolens
(DSM 10 442) s minimem aktivity 800 FXU6/g + 75 FBG4/g pro potahovanou formu, 800 FXU/g + 75 FBG/g pro mikrogranulovanou formu a 550 FXU/ml + 50 FBG/ml pro kapalnou formu
výkrm kuřat-200 FXU
19 FBG
1 000 FXU
94 FBG
1. jako uE 1
2. doporučená dávka 400 FXU + 38 FBG/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a betaglukany), např.. obsahující více než 30 % ječmene a/nebo ovsa, pšenice
30.6.2004
selata4 měsíce240 FXU
22 FBG
1 000 FXU
94 FBG
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 400 FXU + 38 FBG/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující více než 30 % ječmene a/nebo ovsa, pšenice
30.6.2004
výkrm prasat-200 FXU
19 FBG
800 FXU
75 FBG
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 400 FXU + 38 FBG/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující více než 30 % ječmene a/nebo ovsa, pšenice
30.6.2004
E7Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger (CBS 600.94) s minimem aktivity:

Potahovaná forma:
36 000 FXU7/g
15 000 BGU8/g

Kapalná forma:
36 000 FXU/g
15 000 BGU/g

Pevná forma:
36 000 FXU/g
15 000 BGU/g
výkrm kuřat-3 600 FXU
1 500 BGU
12 000 FXU
5 000 BGU
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 3 600 - 6 000 FXU a 1 500 - 2 500 BGU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro kuřata)
3. doporučená dávka 6 000 FXU a 2 500 BGU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro selata)
4. doporučená dávka 6 000 - 12 000 FXU a 2 500 - 5 000 BGU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro krůty)
5. doporučená dávka 12 000 FXU a 5 000 BGU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro nosnice)
6. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující více než 35 % ječmene a 20 % pšenice (platí pro kuřata)
7. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující více než 30 % pšenice a 30 % ječmene (platí pro selata)
8. pro krmné směsi pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující více než 40 % pšenice (platí pro krůty)
9. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy(hlavně arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující více než 20 % pšenice, 10 % ječmene a 20 % slunečnice (platí pro nosnice)
30.4.2004 pro
kapalnou a potahováno u formu 30.9.2004 pro pevnou formu
selata4 měsíce6 000 FXU
2 500 BGU
-
výkrm krůt-6 000 FXU
2 500 BGU
12 000 FXU
5 000 BGU
nosnice-12 000 FXU
5 000 BGU
-
-
E8Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 600.94) s minimem aktivity:

Potahovaná forma:
10 000 BGU8/g
4 000 FXU7/g

Kapalná forma:
20 000 BGU/g
8 000 FXU/g

Pevná forma:
20 000 BGU/g
8 000 FXU/g
výkrm kuřat-3 000 BGU
1 200 FXU
10 000 BGU
4 000 FXU
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 3 000 - 10 000 BGU a 1 200 - 4 000 FXU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat)
3. doporučená dávka 3 000 - 5 000 BGU a 1 200 - 2 000 FXU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro selata)
4. doporučená dávka 5 000 BGU a 2 000 FXU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro nosnice)
5. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující více než 60 % ječmene (platí pro výkrm kuřat)
6. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující více než 30 % ječmene (platí pro selata)
7. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany), např. obsahující více než 60 % ječmene (platí pro nosnice)
30.4.2004 (platí pro kapalnou nebo potahováno u formu) 30.9.2004 (platí pro pevnou formu)
selata4 měsíce3 000 BGU
1 200 FXU
5 000 BGU
2 000 FXU
nosnice-5 000 BGU
2 000 FXU
-
E9Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-
beta-xylanázy
z Aspergillus niger
(CBS 270.95)
s minimem aktivity
28 000 EXU9/gpro
pevnou
a 14 000 EXU/ml pro kapalnou formu
nosnice
výkrm krůt
výkrm kuřat
-
-
-
2 400 EXU
2 400 EXU
1 400 EXU
-
-
-
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 2 400 -7 400 EXU/kg kompletního krmiva (platí pro nosnice)
3. doporučená dávka 2400 -
5 600 EXU/kg kompletního krmiva (platí pro krůty)
4. doporučená dávka 1 400 EXU/kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat)
5. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 30 % pšenice a 30 % žita (platí pro nosnice a krůty)
6. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hl.arabinoxylany), např. obsahující více než 50 % pšenice (platí pro výkrm kuřat)
30.4.2004
30.4.2004
30.6.2004
E 10Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1.)
přípravek alfa-amylázy
z Bacillus
amyloliquefaciens
(CBS 360.94)
s minimem aktivity
45 000 RAU10/g pro pevnou
a 20 000 RAU/ml pro kapalnou formu
selata4 měsíce1 800 RAU-1. jako u E 1
2. doporučená dávka
1 800 RAU/kg kompletního krmiva
3. výhradně pro krmné směsi určené pro tekuté krmné systémy, obsahující komponenty bohaté škrobem (např.s více než 35 % pšenice)
30.6.2004
výkrm prasat-1 800 RAU-
prasnice-1 800 RAU-
E 11Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4.)
Endo-1,3 (4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-glukanázy, endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 74.252) s minimem aktivity:

Granulovaná forma.
8 000 U11/g endo-1,4-beta-glukanázy
18 000 U12/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy
26 000 U13/gendo-1,4-
beta-xylanázy
výkrm kuřat-400 U endo-1,4-beta- glukanázy-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 400 -
1 600 U endo-1,4-beta-glukanázy + 900-3 600 U endo-1,3 (4)-beta-glukanázy + 1 300 - 5 200 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat a pro selata)
3. doporučená dávka 400 - 800 U endo-1,4-beta-glukanázy + 900-1 800 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy + 1 300 - 2 600 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm krůt)
30.6.2004 (platí pro kapalnou formu pro výkrm kuřat)

31.5.2005 (platí pro granulovanou formu pro výkrm kuřat a výkrm krůt a pro kapalnou formu pro výkrm krůt)

31.12.2006 (platí pro
900 U endo- 1,3(4)-beta-glukanázy-
1 300 U endo-1,4-beta-xylanázy-
Kapalná forma:
8 000 U11/ml endo-1,4-
/beta-glukanázy
18 000 -U12/ml endo-1,3 (4)-beta-glukanázy
26 000 U13/ml endo-1,4-beta-xylanázy
výkrm krůt 400 U endo-1,4-beta-
glukanázy
-4. doporučená dávka 400 - 1 280 U endo-1,4-beta-glukanázy + 900-2 880 U endo-1,3 (4)-beta-glukanázy + 1 300 - 4 160 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletríího krmiva (platí pro nosnice)
5. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující více než 30 % pšenice nebo ječmene a více než 10 % žita (platí pro výkrm kuřat) nebo více než 40 % pšenice (platí pro výkrm krůt), anebo obsahující více než 40 % pšenice, tritikale nebo kukuřice nebo obsahující pšenici a 20 % žita (platí pro selata), anebo obsahující více než 40 % pšenice, tritikale anebo obsahující více než 40 % pšenice, tritikale nebo ječmene (platí pro nosnice)
kapalnou i granulovanou formu pro nosnice a selata)
900 U endo-1,3(4)-beta-
glukanázy
-
1 300 U endo-1,4-beta-xylanázy-
nosnice, selata400 U endo-1,4-beta-glukanázy-
900 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy-
1 300 U endo-1,4-beta-xylanázy-
E 12Endo-1,4 -beta-gliikanáza
(EC 3.2.1.4.)
Endo-1,3 (4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-glukanázy, endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma viride (FERM BP-4447) s minimem aktivity 8 000 U11/gendo-1,4-beta-glukanázy + 18 000 U12/gendo-1,3(4)-beta-glukanázy + 26 000 U13/gendo-1,4-beta-xylanázyvýkrm kuřat-200 U endo-1,4-beta-glukanázy-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 800 až 1 200 U endo-1,4-beta-glukanázy+ 1 800 až 2 700 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy + 2 600 až 3 900 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující více než 20 % pšenice a 20 % ječmene a/nebo 25 % žita
30.6.2004
450 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy-
650 U endo-1,4-beta-xylanázy-
nosnice640 U endo-1,4-beta-glukanázy--1. jako u E 1
2. doporučená dávka 640 -
1 280 U endo-1,4-beta-glukanázy + 1 440 - 2 880 U endo-1,3 (4)-beta-glukanázy + 2080-4 160Uendo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující více než 20 % pšenice a 20 % ječmene a/nebo 25 % žita
30.6.2004
1 440 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy--
2 080 U endo-1,4-beta-xylanázy--
výkrm krůt-800 U endo-1,4-beta-glukanázy-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 800 až 1 200 U endo-1,4-beta-glukanázy + 1 800 až 2 700 Uendo-1,3(4)-beta-glukanázy + 2 600 až 3 900 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), např. obsahující více než 20 % pšenice a 20 % ječmene
30.6.2004
1 800 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy-
2 600U endo-1,4-beta-xylanázy-
E 13Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.) Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 357.94)
s minimem aktivity
8 000 BGU14/g
a 11 000 EXU15/g pro práškovou,
6 000 BGU/g a 8
250 EXU/g pro granulovanou a
2 000 BGU/ml
a 2 750 EXU/ml pro kapalnou formu
výkrm kuřat-100 BGU
130 EXU
-
-
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 600 BGU a 800 EXU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro nosnice a krůty)
3. doporučená dávka 100 BGU a 130 EXU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat)
4. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující více než 30 % ječmene a 40 % pšenice (platí pro nosnice)
5. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující více než 30 % žita nebo více než 30 % pšenice (platí pro krůty)
6. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hl.arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující více než 30 % pšenice a 30 % ječmene nebo 20 % žita (platí pro výkrm kuřat)
30.6.2004
nosnice600 BGU
800 EXU
-
-
30.4.2004
výkrm krůt600 BGU
800 EXU

-
-
30.4.2004
E 14Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4- beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 520.94)
s minimem aktivity
600 U16/g pro pevnou formu a 300 U/ml pro kapalnou formu
výkrm kuřat-300 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 300 - 600 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. s více než 50 % pšenice
30.6.2004
výkrm krůt-300 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 300 -1200 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. s více než 40 % pšenice
24.10.2007
E 15Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma viride (CBS 517.94)
s minimem aktivity
650 U17/g pro pevnou a 325 U/ml pro kapalnou formu
výkrm kuřat-325 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 325 - 650 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně beta-glukany), např. obsahující více než 50 % ječmene
30.6.2004
E 16Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4.)
přípravek endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) s minimem aktivity 2 000 CU18/g pro pevnou
a 2 000 CU/ml pro kapalnou formu
výkrm kuřat
nosnice
výkrm prasat
selata
-
-

-
4 měsíce
250 CU
250 CU

250 CU
250 CU
-
-

-
-
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 500 -
1 000 CU/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně beta-glukany), např. obsahující více než 40 % ječmene
30.6.2004 (platí pro kapalnou formu)
17.7.2004 (platí pro pevnou formu)
E 17Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) s minimem aktivity 6 000 EPU19/g pro pevnou
a 6 000 EPU/ml pro kapalnou formu
výkrm kuřat
nosnice
výkrm krůt
výkrm prasat
selata
-

-
-

-
4 měsíce
750 EPU

750 EPU
750 EPU

750 EPU
750 EPU
-

-
-

-
-
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 1500 -
3 000 EPU/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 35 % pšenice (u výkrmu krůt) nebo obsahující více než 40 % pšenice (u výkrmu kuřat, nosnic, selat a výkrmu prasat)
30.6.2004
(platí pro kapalnou formu pro výkrm kuřat, nosnice, selata a výkrm prasat)
17.7.2004
(platí pro pevnou formu pro výkrm kuřat, nosnice, selata, výkrm prasat a výkrm krůt)
E 18Endo-1,3 (4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
přípravek endo-1,3(4-)-beta-glukanázy z Aspergillus niger (MUCL 39199)
s minimem aktivity
2 000 AGL27g pro pevnou
a 500 AGL/ml pro kapalnou formu
výkrm kuřat-100 AGL-1. jako u E 1
2. doporučená dávka
100 AGL/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně beta-glukany), např. obsahující více než 40 % ječmene a 20 % pšenice
30.6.2004
E 19Endo-1,3 (4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
přípravek endo-1,3(4-)-beta-glukanázy
z Aspergillus niger (MUCL 39199)
s minimem aktivity
1 500 AGL20/g pro pevnou
a 200 AGL/g pro kapalnou formu
výkrm kuřat-25 AGL-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 25-100 AGL/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně beta-glukany), např. obsahující více než 50 % ječmene
30.6.2004
E 20Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (MUCL 39203) s minimem aktivity
2 000 AXC21/g pro pevnou
a 500 AXC/ml pro kapalnou formu
výkrm kuřat-100 AXC-1. jako u E 1
2. doporučená dávka
100 AXC/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 40 % pšenice nebo žita
30.6.2004
E 21Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (MUCL 39203) s minimem aktivity
1 500 AXC21/g pro pevnou
a 200 AXC/g pro kapalnou formu
výkrm kuřat-25 AXC-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 25 - 100 AXC/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 50 % pšenice
30.6.2004
E 22Endo-1,3 (4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
přípravek endo-1,3(4)-beta- glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) s minimem aktivity
70 000 BGN22/g pro pevnou
a 14 000 BGN/ml pro kapalnou formu
výkrm kuřat-1 050 BGN-1. jako u E 1
2. doporučená dávka
2 800 BGN/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně beta-glukany), např. obsahující více než 50 % ječmene
30.6.2004
E 23Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) s minimem aktivity
70 000 IFP23/g pro pevnou
a 7 000 IFP/ml pro kapalnou formu
výkrm kuřat
nosnice
výkrm krůt
-
-
-
1 050 IFP
840 IFP
700 IFP
-
-
-
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 1 400 IFP/kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat a výkrm krůt)
3. doporučená dávka 840 IFP/kg kompletního krmiva (platí pro nosnice)
4. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 56 % pšenice (platí pro výkrm kuřat)
5. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 40 % pšenice (platí pro výkrm krůt a nosnice)
30.6.2004 28.2.2005 28.2.2005
E 24Endo-1,3 (4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.) Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy aendo-1,3(4)-beta- glukanázy z Aspergillus niger (CNCM 1-1517)
s minimem aktivity
28 000 QXU24/g
a 140 000 QGU25/g
výkrm kuřat-420 QXU
2 100 QGU
1 120 QXU
5 600 QGU
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 560 QXU a 2 800 QGU na 1 kg komplet, krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující více než 30 % pšenice a 30 % ječmene (platí pro výkrm kuřat) nebo více než 20 % pšenice a/nebo ječmene (platí pro výkrm krůt)
30.6.2004
nosnice-560 QXU
2800 QGU
-
-
1.10.2006
výkrm krůt-280 QGU
1 400 QGU
840 QXU
4 200 QGU
28. 2. 2007
E 25Endo-1,3 (4) -beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (NPvRL 25541)
s minimem aktivity 1 100 U26/g
endo-1,3 (4)-beta-glukanázy
a 1 600 U27/g endo-1,4-beta-xylanázy
nosnice-138 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy

200 U endo-1,4-beta-xylanázy
-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 138 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 200 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletmho krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující více než 50 % ječmene nebo 30 % pšenice a 30 % kukuřice
30.6.2004
E 26Endo-1,3 (4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
přípravek endo-1,3(4)-beta- glukanázy z Trichoderma reesei (CBS 526.94) s minimem aktivity
350 000 BU28/g pro pevnou
a 50 000 BU/g pro kapalnou formu
výkrm kuřat-23 000 BU-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 23 000 -50 000 BU na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně glukany), např. obsahující více než 20 % ječmene nebo 30 % žita
30.6.2004
selata4 měsíce26 000 BU-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 26 000 -35 000 BU na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně glukany), např. s více než 60 % ječmene nebo pšenice
30.6.2004
E 27Endo-1,3 (4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (CBS 529.94) a endo- 1,3(4)-beta- glukanázy z Trichoderma reesei (CBS 526.94) s minimem aktivity
200 000 BXU29/g a
200 000 BU28/g pro pevnou a
30 000 BXU/g a
30 000 BU/g pro kapalnou formu
výkrm kuřat-2 500 BXU
2 500 BU
-
-
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 10 000 BXU a 10 000 BU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat)
3. doporučená dávka 7 500-15 000 BXU a 7 500 - 15 000 BU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro selata)
4. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a glukany), např.s více než 40 % pšenice nebo 30 % žita (platí pro výkrm kuřat)
5. pro loinné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující více bež 50 % pšenice (platí pro selata)
30.6.2004
selata2 měsíce7 500 BXU
7 500 BU
-
-
28.2.2005
E 283-fytáza
(EC 3.1.3.8)
přípravek 3-fytázy z Trichoderma reesei (CBS 528.94) s minimem aktivity 5 000PPU30/g pro pevnou
a 1 000 PPU/g pro kapalnou formu
selata4 měsíce250 PPU-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 500 -750 PPU/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté fytáty, např. obsahující více než 50 % obilovin (loikuřice, ječmen, pšenice), tapioku, olejniny a luštěniny (platí pro selata a výkrm prasat)
4. pro krmné směsi obsahující více než 0,22% fosforu vázaného na fytin (platí pro výkrm kuřat)
30.6.2004
výkrm prasat-500 PPU-30.6.2004
výkrm kuřat-500 PPU-28.2.2005
E 29Endo-1,3 (4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Geosmithia Emersonii (IMI SD 133) s minimem aktivity5 500 U31/gvýkrm kuřat-250 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 250 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně beta-glukany), např.obsahující více než 50 % ječmene
30.6.2004
E 30Endo-1,3 (4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Penicillium funiculosum (IMI SD 101) s minimem aktivity 2 000 U32/g endo-1,3(4)-beta glukanázy a 1 400 U33/g endo-1,4-beta-xylanázy pro práškovou formu a 500 U/ml endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 350 U/ml endo-1,4-beta-xylanázy pro kapalnou formuvýkrm kuřat-endo- 1,3(4)- beta- glukanáza 100 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 100 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 70 U endo-1,4-beta-xylanázy na kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně beta-glukany
a arabinoxylany), např. obsahující více než 50 % ječmene nebo 60 % pšenice (platí pro výkrm kuřat a prasat)
4. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a betaglukany), obsahující např. více než 50 % pšenice (platí pro výkrm krůt)
5. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující více než 60 % ječmene nebo 30 % pšenice (platí pro nosnice)
30.6.2004
endo-1,4-beta- xylanáza 70 U-
výkrm krůt-jako pro
výkrm
kuřat
-28.2.2005
nosnice-jako pro
výkrm
kuřat
-28.2.2005
výkrm prasat-jako pro
výkrm
kuřat
-28.2.2005
E 31Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 614.94) s minimem aktivity 300 EU34/g pro pevnou a 1 000 EU/g pro kapalnou formuvýkrm kuřat
nosnice
-
-
600 EU
300 EU
-
-
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 600 EU/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 60 % pšenice
30.6.2004
E 32Endo-1,3(4) -beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
přípravek endo-1,3 (4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum  (ATCC 2106) s minimem aktivity 200 U17/mlvýkrm kuřat-100 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 100 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany), např. obsahující více než 30 % ječmene
30.6.2004
1 200 U/mlselata4 měsíce400 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 400 U/kg komplet.krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany), např. obsahující více než 55 % ječmene
30.6.2004
1 200 U/mlvýkrm prasat-500 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 500 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany), např. obsahující více než 70 % ječmene
30.6.2004
E 33Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy
z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) s minimem aktivity
2 000 U35/g pro práškovou
a 5 000 U/ml pro kapalnou formu
výkrm kuřat-500 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 500 -2 500 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 55 % pšenice nebo 60 % žita
30.6.2004
2 000 U/g pro práškovou
a 5 000 U/ml pro kapalnou formu
nosnice-2 000 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 2 000 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 35 % pšenice
30.6.2004
4 000 U/g pro práškovou
a 10 000 U/ml pro kapalnou formu
selata4 měsíce5 000 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 5 000 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 45 % pšenice
30.6.2004
4 000 U/g pro práškovou
a 8 000 U/ml pro kapalnou formu
výkrm prasat-4 000 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 4 000 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 35 % pšenice
30.6.2004
nosnice-endo-U(4)-beta-glukanáza 150 U-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 150 U endo-1,3 (4)-beta-glukanázy, 1 500 U endo-1,4-beta-xylanázy, 500 U alfa-amylázy, 800 U bacillolyzinu a 50 U polygalakturonázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany), např. obsahující více než 30 % pšenice
17.7.2004
endo-1,4-beta-xylanáza 1 500 U-
alfa-amyláza 500 U-
bacillo-lyzin 800 U-
polygalakt-uronáza 50 U-
E 36Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106)
a endo-1,4-beta-
xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135)
s minimem aktivity
300 U17/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy a
300 U35/g endo-1,4-beta-xylanázy
výkrm kuřat-endo-U(4)-beta-glukanáza 300 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 300 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 300 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté nešlaobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany),
např.obsahující více než
40 % ječmene (platí pro
výkrm kuřat) nebo více než
35 % ječmene (platí pro
nosnice)
26.7.2004
endo-1,4-beta-xylanáza 300 U-
nosnice-jako pro
výkrm
kuřat
-
E 37Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
Subtilisin
(EC 3.4.21.62)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) a subtilisinu z Bacillus subtilis
(ATCC 2107) s rninimem aktivity 2
500U35/gendo-1,4-beta-xylanázy
a 800 U38/g subtilisinu
výkrm kuřat-endo-1,4-beta-xylanáza 500 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 500 -2500 U endo- 1,4-beta-xylanázy a 160-800 U subtilisinu pro výkrm kuřat a 825 - 2500 U endo-1,4-beta-xylanázy a 265 - 800 U subtilisinu pro krůty na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi např. obsahující více než 65 % pšenice (platí pro výkrm kuřat) nebo více než 45 % pšenice (platí pro krůty)
26.7.2004
subtilisin 160 U-
krůty-endo-1,4-beta-xylanáza 825 U-
subtilisin 265 U-
E 38Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
Subtilisin
(EC 3.4.21.62)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2105) a subtilisinu z Bacillus subtilis
(ATCC 2107) s minimem aktivity 5000 U35/g endo-1,4-beta xylanázy a 500 U38/g subtilisinu
selata4 měsíceendo-1,4-beta-xylanáza 5000 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 5000 U endo-1,4-beta-xylanázy a 500 U subtilisinu na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi např. obsahující více než 40 % pšenice
26.7.2004
subtilisin 500 U-
E 39Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum(ATCC 2105)
s minimem aktivity
400 U17/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy a
400 U35/g endo-1,4-beta-xylanázy
výkrm prasat-endo-U(4)-beta-glukanáza 400 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 400 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 400 U endo- 1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany), např.obsahující více než 65 % ječmene
26.7.2004
endo-1,4-beta-xylanáza 400 U-
E 40Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
Subtilisin
(EC 3.4.21.62)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrach iatum
(ATCC 2105) a subtilisinu z Bacillus subtilis
(ATCC 2107) s minimem aktivity 100 U17/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 300 U35/g endo-1,4-beta-xylanázy a 800 U38/g subtilisinu
výkrm kuřat-endo-U(4)-beta-glukanáza 30 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 30 - 100 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 90 - 300 U endo-1,4-beta-xylanázy a 240 -800 U subtilisinu na 1 kg kompletního krmiva
3. pro lornné směsi např. obsahující více než 60 % ječmene
26.7.2004
endo-1,4-beta-xylanáza 90 U-
subtilisin 240 U-
E 41Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
Subtilisin
(EC 3.4.21.62)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) a subtilisinu z Bacillus subtilis
(ATCC 2107) s minimem aktivity 100 U17/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 2 500 U35/g endo-1,4-beta-xylanázy a 800 U38/g subtilisinu
výkrm kuřat-endo-1,3(4)-beta-glukanáza 25 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 25 - 100 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 625 - 2 500 U endo-1,4-beta-xylanázy a 200 - 800 U subtilisinu pro výkrm kuřat a 100 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 2500 U endo-1,4-beta-xylanázy a 800 U subtilisinu pro nosnice na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi např. obsahující více než 30 % pšenice a 10 % ječmene (platí pro výkrm kuřat) nebo s více než 50 % pšenice a 25 % ječmene (platí pro nosnice)
26.7.2004
endo-1,4-beta-xylanáza 625 U-
subtilisin 200 U-
nosnice-endo-1,3(4)-beta-glukanáza 100 U-
endo-1,4-beta-xylanáza 2500 U-
subtilisin 800 U-
E 42Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) s minimem aktivity 4000 U35/g pro pevnou formu, charakteristika povoleného přípravku: endo-1,4-beta-xylanáza 1,99%, pšenice 97,7%, propionan vápenatý 0,3 %, lecitin 0,01 %selata
výkrm prasat
4 měsíce
-
4 000 U
4 000 U
-
-
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 4 000 U na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např.obsahující více než
60 % pšenice
26.7.2004 17.7.2004
E 43Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Endo-1,3 (4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6) Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2106) a alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9553) s minimem aktivity 3 975 U35/g endo-1,4-beta-xylanázy, 125U17/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 1 000 U39/g alfa-amylázy
selata4 měsíceendo-1,4-beta-xylanáza 3 975 U 1. jako u E 1
2. doporučená dávka 3 975 U endo-1,4-beta-xylanázy, 125 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 1 000 U alfa-amylázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté škrobovými a neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující více než 30 % pšenice
a 20 % ječmene a 20 % žita
30.4.2004
endo-1,3(4)-beta-glukanáza 125 U-
alfa-amyláza 1000 U-
E 44Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) a alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9553) s minimem aktivity 250 U17/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 400 U35/g endo-1,4-beta-xylanázy a 1000 U39/g alfa-amylázy
selata4 měsíceendo-1,3(4)-beta-glukanáza 250 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 250 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 400 U endo-1,4-beta-xylanázy a 1 000 U alfa-amylázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi obsahující obiloviny bohaté škrobovými a neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující více než 50 % ječmene
30.4.2004
endo-1,4-beta-xylanáza 400 U-
alfa-amyláza 1000 U-
E 45Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) a alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9553) s minimem aktivity 250 U17/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 400 U35/g endo-1,4-beta-xylanázy a 1000 U39/g alfa-amylázy
selata4 měsíceendo-
1,3(4)-
beta-
glukanáza 250 U
-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 250 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 400 U endo-1,4-beta-xylanázy a 1 000 U alfa-amylázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi obsahující obiloviny bohaté škrobovými a neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující více než 35 % ječmene
30.4.2004
endo-1,4-beta-xylanáza 400 U-
alfa-amyláza 1 000 U-
E 46Endo-1,3 (4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
Polygalakturonáza
(EC 3.2.1.15)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum(ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) a polygalakturonázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94)
s minimem aktivity
400U17/gendo-1,3(4)-beta-glukanázy, 400 U35/gendo-1,4-beta-xylanázy a 50 U37g polygalakturonázy
výkrm prasat-endo-1,3(4)-beta-glukanáza 400 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 400 U endo-1,3 (4)-beta-glukanázy, 400 U endo-1,4-beta-xylanázy a 50 U polygalaktorunázy na 1 kg
30.4.2004
endo-1,4-beta-xylanáza 400 U-kompletního krmiva 3. pro krmné směsi obsahující obiloviny bohaté škrobovými a neškrobovými polysacharidy (hlavně
polygalakturonáza 50 U-arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující více než 40 % ječmene
E 47Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-xylanáza

(EC 3.2.1.8)
Polygalakturonáza

(EC 3.2.1.15)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9553) a polygalakturonázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) s minimem aktivity 150 U17/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy,
4000 U35/g endo-1,4-beta-xylanázy,
1000 U39/g alfa-amylázy a 25 U38/g polygalakturonázy
selata4 měsíceendo-1,3(4)-beta-glukanáza 150 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 150 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 4 000Uendo-1,4-beta-xylanázy, 1 000 U alfa-amylázy a 25 U polygalakturonázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi obsahující obiloviny bohaté škrobovými a neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující více než 20 % ječmene
a 35 % pšenice
30.4.2004
endo-1,4-beta-xylanáza 4000 U-
alfa-amyláza
1 000 U
-
polygalakturonáza 25 U-
E 48Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
přípravek alfa-amylázy a endo-1,3 (4)-beta-glukanázy z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9553) s niinimem aktivity 200 KNU40/g alfa-amylázy a 350 FBG4/g endo-1,3 (4)-beta-glukanázy pro potahovanou formu a 130KNU/ml a 225 FBG/ml pro kapalnou formu
výkrm kuřat-alfa-amyláza 10 KNUalfa-amyláza 40 KNU1. jako u E 1
2. doporučená dávka 20 KNU a 35 FBG na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat)
3. doporučená dávka 40 KNU a 70 FBG na 1 kg kompletního lorniva (platí pro výkrm krůt)
4. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany), např. obsahující více než 40 % ječmene
30.4.2004
endo-1,3(4)-beta-glukanáza 17 FBGendo-1,3(4)-beta-glukanáza 70 FBG
výkrm krůt-alfa-amyláza 40 KNUalfa-amyláza 80 KNU
endo-
1,3(4)-
beta-
glukanáza 70 FBG
endo-
1,3(4)-
beta-
glukanáza 140 FBG
E 49Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Bacillolyzin
(EC 3.4.24.28)
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
Polygalakturonáza
(EC 3.2.1.15)
přípravek alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9553), bacillolyzinu z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9554), endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135)
a polygalakturonázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) s minimem aktivity 150 U17/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 1500 U35/g endo-1,4-beta-xylanázy, 500 U39/g alfa-amylázy, 800 U41/g bacillolyzinu a 50 U38/g
polygalakturonázy
výkrm kuřat-endo-U(4)-beta-glukanáza 150 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 150 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 1 500 U endo-1,4-beta-xylanázy, 500 U alfa-amylázy, 800 U bacillolyzinu a 50 U polygalakturonázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany), např. obsahující více než 30 % pšenice
17.7.2004
endo-1,4-beta-xylanáza 1 500 U-
alfa-amyláza 500 U-
bacillolyzin 800 U-
polygalakturonáza 50 U-
nosnice-endo-
1,3(4)-
beta-
glukanáza 150 U
 1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 150 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 1 500 U endo-1,4-beta-xylanázy, 500 U alfa-amylázy, 800 U bacillolyzinu a 50 U polygalakturonázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany), např. obsahující více než 30 % pšenice
17.7.2004
endo-1,4-beta-xylanáza 1 500 U-
alfa-amyláza 500 U-
bacillo-lyzin 800 U-
polygalakt-uronáza 50 U-
E 506-fytáza
(EC 3.1.3.26)
přípravek 6-fytázy z Aspergillus oryzae
(DSM 11 857) s rninimem aktivity 2 500 FYT2/g pro potahovanou a 5 000 FYT/g pro kapalnou formu
výkrm kuřat-250 FYT-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 500 až 1 000 FYT na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat, nosnice, výkrm krůt, výkrm prasat a selata)
3. doporučená dávka 750 až 1 000 FYT na 1 kg kompletního krmiva (platí pro prasnice)
4. pro krmné směsi obsahující více než 0,25 % fosforu vázaného na fytin
17.7.2004
nosnice-250 FYT-17.7.2004
výkrm krůt-250 FYT-17.7.2004
výkrm prasat-500 FYT-17.7.2004
selata2 měsíce500 FYT-17.7.2004
prasnice 750 FYT 1.2.2007
E 51Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Bacillus subtilis (LMG-S 15136) s minimem aktivity 100 IU42/g nebo ml pro pevnou i kapalnou formuvýkrm kuřat-10 IU-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 10 IU na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 40 % pšenice (platí pro pevnou i kapalnou formu pro selata)
4. pro krmné směsi bohaté arabinixylany, např. obsahující minimálně 40 % pšenice nebo ječmene (platí pro pevnou i kapalnou formu pro výkrm prasat)
5. pro krmné směsi bohaté arabinoxylany, např. obsahující více než 40 % pšenice nebo ječmene (platí pro kapalnou formu pro výkrm kuřat a pro pevnou i kapalnou formu pro výkrm krůt)
1.1.2007
selata2 měsíce10 IU-31.5.2005
výkrm prasat-10 IU-1.1.2007
výkrm krůt-10 IU-1.1.2007
E 52Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4)
přípravek alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9553), endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) a endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94) s minimem aktivity
10 000 U43/ml endo-1,3(4)-beta-glukanázy,
120 000 U44/ml endo-1,4-beta-glukanázy a
400 U45/ml alfa-amylázy pro kapalnou formu
výkrm kuřat-endo-1,3(4)-beta-glukanáza 1 000 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 1 000 až 2 000 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 12 000 až 24 000 U endo-1,4-beta-glukanázy a 40 až 80 U alfa-amylázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany), např. obsahující více než 20 % pšenice a 15 % čiroku a 5 % kukuřice
17.7.2004
endo-1,4-beta-glukanáza 12 000 U-
alfa-amyláza 40 U-
E 53Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4)
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Bacillolyzin
(EC 3.4.24.28)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus aculeaius (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9553), bacillolyzinu z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9554) a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) s minimem aktivity:
2 350 U43/g endo-
1,3(4)-beta-glukanázy,
4 000U44/gendo-1,4-beta-glukanázy,
400 U46/g alfa-amylázy,
450 U47/g bacillolyzinu a
20 000 U48/g endo-1,4-beta-xylanázy
selata2 měsíce2 350U endo-1,3(4)-beta-glukanázy-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 2 350 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 4 000Uendo-1,4-beta-glukanázy, 400 U alfa-amylázy, 450 U bacillolyzinu a 20 000 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva (platí pro selata)
3. doporučená dávka 1 175-2 350Uendo-1,3,(4)-beta-glukanázy, 2 000 - 4 000 U endo-1,4-beta-glukanázy, 200 - 400 U alfa-amylázy, 225 - 450 U bacillolyzinu
a 10 000-20 000Uendo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat)
4. pro krmné směsi bohaté nešlaobovými polysacharidy (hlavně betaglukany
a arabinoxylany), např.obsahující více než 25 % ječmene a 20 % kukuřice (platí pro selata)
5. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany a arabinoxylany), např.obsahující více než 45 % pšenice (platí pro výkrm kuřat)
23.11.2004
4 000U endo-1,4-beta-glukanázy-
400 U alfa-amylázy-
450 U bacillolyzinu-
20 000 U endo-1,4-beta-xylanázy-
výkrm kuřat-1 175 U endo-1,3,(4)-beta-
glukanázy
-
2 000U endo-1,4-beta-
glukanázy
-
200 U alfa-amylázy-
225 U bacillolyzinu-
10 000 U endo-1,4-beta-xylanázy-
E 54Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4)
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9553) a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) s minimem aktivity:
10 000 U43/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy,
120 000 U44/g endo-1,4-beta-glukanázy,
400 U46/g alfa-amylázy
a 210 000 U48/g endo-1,4-beta-xylanázy
výkrm krůt-500 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 1 000 - 2 000 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 12 000 - 24 000 U endo-1,4-beta-glukanázy, 40 - 80 U alfa-amylázy a 21 000-42 000 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat)
3. doporučená dávka 500 - 1 500 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 6 000 - 18 000 U endo-1,4-beta-glukanázy, 20 - 60 U alfa-amylázy a 10 500 -31 500 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm krůt)
4. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany
a arabinoxylany),
např.obsahující více než 45
% pšenice (platí pro výkrm
kuřat) nebo více než 30 %
pšenice (platí pro výkrm
krůt)
13.10.2005
6 000U endo-1,4-beta-glukanázy-
20 U alfa-amylázy-
10 500 U endo-1,4-beta-xylanázy-
výkrm kuřat-1 000 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy-23.11.2004
12 000 U endo-1,4-beta-glukanázy-
40 U alfa-amylázy-
21 000 U endo-1,4-beta-xylanázy-
E 55Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4)
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Bacillolyzin
(EC 3.4.24.28)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94),
alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9553) a bacillolyzinu z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9554)
s minimem aktivity:
3 000 U43/g endo- 1,3(4)-beta-glukanázy,
5 000U44/gendo-1,4- beta-glukanázy,
540 U46/g alfa-amylázy a
450 U47/g bacillolyzinu
selata2 měsíce1 500 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 1 500-3
000 U endo- 1,3(4)-beta-glukanázy, 2 500 - 5 000 U endo-1,4-beta-glukanázy, 270 - 540 U alfa-amylázy a 225 - 450 U bacillolyzinu na
1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté škrobovými a neškrobovými polysacharidy, např.obsahující více než 35 % pšenice a 15 % ječmene (platí pro selata)
4. pro krmné směsi bohaté škrobovými a neškrobovými polysacharidy, např.obsahující více než 50 % ječmene (platí pro výkrm prasat)
5. pro krmné směsi bohaté škrobovými a neškrobovými polysacharidy, např.obsahující více než 50 % kukuřice nebo 50 % pšenice (platí pro výkrm kuřat)
6. pro krmné směsi bohaté škrobovými a neškrobovými polysacharidy, např.obsahující více než 40 % kukuřice a 10 % žita (platí pro nosnice)
23.11.2004
2 500U endo-1,4-beta-glukanázy-
270 U alfa-amylázy-
225 U bacillolyzinu-
výkrm prasat-jako pro selata-
výkrm kuřat-jako pro selata-
nosnice-jako pro selata-
E 56Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4)
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Bacillolyzin
(EC 3.4.24.28)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9553) a bacillolyzinu z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9554) s minimem aktivity:
6 000 U43/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy,
3 500 U44/g endo-1,4-beta-glukanázy,
1 400 U46/g alfa-amylázy a
450 U47/g bacillolyzinu
výkrm kuřat-6 000U endo-U(4)-beta-glukanázy-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 6 000 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 3 500 U endo-1,4-beta-glukanázy, 1 400 U alfa-amylázy a 450 U bacillolyzinu na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany), např.obsahující více než 40 % ječmene
23.11.2004
3 500U endo-1,4-beta-glukanázy-
1 400 U alfa-amylázy-
450 U bacillolyzinu-
E 57Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4)
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Bacillolyzin
(EC 3.4.24.28)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9553) a bacillolyzinu z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9554) s minimem aktivity:
3 000 U43/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy,
9 000 U44/g endo-1,4-beta-glukanázy,
540 U46/g alfa-amylázy a
450 U47/g bacillolyzinu
výkrm kuřat-3 000U endo-1,3(4)-beta-glukanázy-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 3 000 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy,
9 000Uendo-1,4-beta-glukanázy, 540 U alfa-amylázy a 450 U bacillolyzinu na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté škrobovými a neškrobovými polysacharidy (hlavně celulózou a hemicelulózou), např.obsahující více než
20 % slunečnicové moučky a
10 % sojové moučky
23.11.2004
9 000U endo-1,4-beta-glukanázy-
540 U alfa-amylázy-
450 U bacillolyzinu-
E 58Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4)
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Bacillolyzin
(EC 3.4.24.28)
přípravek endo-1,3(4)- beta-glukanázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo- 1,4-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) a bacillolyzinu z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554)
s minimem aktivity:
2 350 U43/g endo- 1,3(4)-beta-glukanázy,
5 000U44/gendo-1,4- beta-glukanázy,
400 U46/g alfa-amylázy
a 5 000 U47g bacillolyzinu
selata2 měsíce2 350U endo-1,3(4)-beta-glukanázy-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 2 350 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 5 000 U endo-1,4-beta-glukanázy, 400 U alfa-amylázy a 5 000 U bacillolyzinu na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany
a arabinoxylany), např.obsahující více než 30 % ječmene
23.11.2004
5 000U endo-1,4-beta-glukanázy-
400 U alfa-amylázy-
5 000 U bacillolyzinu-
E 59Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Subtilisin
(EC 3.4.21.62)
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Polygalakturonáza
(EC 3.2.1.15)
přípravek endo-1,4-beta xylanázy z Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2105), endo- 1,3(4)-beta-glukanázy a alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), subtilisinu z Bacillus subtillis (ATCC 2107) a polygalakturonázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94)
s minimem aktivity
300 U35/g endo-1,4- beta-xylanázy,
150 U17/g endo-1,3(4)- beta-glukanázy,
4 000 U41/g subtilisinu,
400 U39/g alfa-amylázy
a 25 U38/g polygalakturonázy
výkrm kuřat-300 U endo-1,4-beta-xylanázy-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 300 U endo-1,4-beta-xylanázy, 150 Uendo-1,3(4)beta-glukanázy, 4 000 U subtilisinu, 400 U alfa-amylázy a 25 U polygalakturonázy na 1 kg kompletního lcrmiva
3. pro krmné směsi bohaté šlaobovými a neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany
a arabinoxylany), např.obsahující více než 40 % kukuřice
28.2.2005
150 U endo-1,3(4)-beta glukanázy-
4 000U subtilisinu-
400 U alfa-amylázy-
25 U
polygalakt uronázy
-
E 60Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
přípravek endo-1,4-beta xylanázy z Trichoderma longibrachiatum
(ATCC2105)aendo- 1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106)
s minimem aktivity
5 000U35/mlendo-1,4- beta-xylanázy a
50 U17/ml endo-1,3(4)- beta-glukanázy
výkrm kuřat-500 U endo-1,4-beta-xylanázy

5U endo-1,3(4)-beta-glukanázy
-


-
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 500 U - 2 500 U endo- 1,4-beta-xylanázy a 5 - 25 U endo-1,3(4)beta-glukanázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany
a arabinoxylany), např.obsahující více než 20 % ječmene a 40 % pšenice
28.2.2005
E 61Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
přípravek endo-1,4-beta xylanázy
z Trichoderma reesei (CBS 529.94) a endo-1,3(4)-betaglukanázy z Trichoderma reesei (CBS 526.94) s minimem aktivity:
17 00 BXU29/g endo-1,4-beta-xylanázy a 11 000 BU28/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy pro práškovou formu a
22 000 BXU/ml endo-1,4-beta-xylanázy a
15 00 BU/ml endo-1,3(4)-beta- glukanázy pro kapalnou formu
výkrm kuřat-17 000 BXU endo-1,4-beta-xylanázy


11 000 BU endo-1,3(4)-beta-glukanázy
-
-
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 17 000 BXU endo-1,4-beta-xylanázy a 11 000 BU endo-1,3(4)beta-glukanázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany
a arabinoxylany), např.obsahující více než 40 % ječmene nebo 55 % pšenice
28.2.2005
č. 62Endo-1,4 -beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4.)
Endo-1,3 (4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4- beta-glukanázy, endo- 1,3 (4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 74.252)
s minimem aktivity v granulované nebo kapalné formě
8 000 UH/g nebo ml endo-1,4-beta- glukanázy +
18 000 U12/g nebo ml endo-1,3 (4)-beta- glukanázy +
26 000 U13/g nebo ml endo-1,4-beta-xylanázy
selata4 měsíce400 U endo-1,4-beta-glukanázy-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 400 -1 600Uendo-1,4-beta-glukanázy + 900-3 600 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy + 1 300 - 5 200 U endo-1,4-beta-xylanáz>' na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující více než 30 % pšenice nebo ječmene a více než 10 % žita
4. dovozce Cymedica ČR
17.10.2004
900 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy
1 300 U endo-1,4-beta-xylanázy
výkrm prasat-jako pro selata-
poř.č. 63Endo-1,3(4) -beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.) Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,3(4)-beta-gmkanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 357.94)
s minimem aktivity
8 000 BGU14/g
a 11 000 EXU15/g pro práškovou,
6 000 BGU/g a 8250 EXU/g pro granulovanou a
2 000 BGU/ml
a 2 750 EXU/ml pro kapalnou formu
selata4 měsíce600 BGU
800EXU
-
-
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 600 BGU a 800 EXU na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a β-glukany), např.obsahující více než 35 % pšenice, 20 % triticale, 5 % žita a 15% ječmene
4. dovozce Cymedica ČR
17.10.2004
výkrm prasat-600 BGU
800EXU
-
-
poř.č. 64Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4- beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 270.95)
s minimem aktivity
28 000 EXUTg pro pevnou
a 14 000 EXU/ml pro kapalnou formu
selata4 měsíce600 BGU
800 EXU
-
-
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 600 BGU a 800 EXU na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a (β-glukany), např.obsahující více než 35 % pšenice, 20 % triticale a 5 % žita a 15 % ječmene
17.10.2004
výkrm prasat-600 BGU
800 EXU
-
Použité jednotky

1 1 FTU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol anorganického fosfátu z fytátu sodného za 1 minutu při pH 5,5 a teplotě 37°C

2 1 FYT je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol anorganického fosfátu za 1 minutu z fytátu sodného při pH 5,5 a teplotě 37°C

3 1 GALU je množství enzymu, které hydrolyzuje 1 mikromol p-nitrofenyl-alfa-galaktopyranozidu za 1 minutu při pH 5,5 a teplotě 37°C

4 1 FBG je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 30°C

5 1 FXU je množství enzymu, které uvolní 7,8 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) z azo-arabinoxylanu pšenice za 1 minutu při pH 6,0 a teplotě 50°C

6 1 FXU je množství enzymu, které uvolní 3,1 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) z azo-arabinoxylanu pšenice za 1 minutu při pH 6,0 a teplotě 50°C

7 1 FXU je množství enzymu, které uvolní 0,15 mikromolu xylózy z azurinem síťovaného xylanu za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 40°C

8 1 BGU je množství enzymu, které uvolní 0,15 mikromolu glukózy z azurimen síťovaného beta-glukanu při pH 5,0 a teplotě 40°C

9 1 EXU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) z arabino-xylanu za 1 minutu při pH 3,5 a teplotě 55°C

10 1 RAU je množství enzymu, které přemění 1 mg rozpustného škorbu na produkt, který má shodnou absorpci pro referenční barvu 620 nm po reakci s jodem, za 1 minutu při pH 6,6 a teplotě 30°C

11 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,1 mikromolu glukózy z karboxymetyl-celulozy za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 40°C

12 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,1 mikromolu glukózy z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 40°C

13 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,1 mikromolu glukózy z xylanu ovesných slupek za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 40°C

14 1 BGU je množství emzymu, které uvolní 0,278 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 3,5 a teplotě 40°C

15 1 EXU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) z arabino-xylanu pšenice za 1 minutu při pH 3,5 a teplotě 55°C

16 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol xylózy z xylanu březového dřeva za 1 minutu při pH 5,3 a teplotě 50°C

17 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) z beta-glukanu ječmene ze 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 30°C

18 1 CU je množství enzymu, které uvolní 0,128 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 4,5 a teplotě 30°C

19 1 EPU je množství enzymu, které uvolní 0,0083 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) z xylanu ovesných slupek za 1 minutu při pH 4,7 a teplotě 30°C

20 1 AGL je množství enzymu, které uvolní 5,55 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 4,6 a teplotě 30°C

21 1 AXC je množství enzymu, které uvolní 17,2 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty maltózy) z xylanu ovsa za 1 minutu při pH 4,7 a teplotě 30°C

22 1 BGN je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 4,8 a teplotě 50°C

23 1 IFP je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) z xylanu ovsa za 1 minutu při pH 4,8 a teplotě 50°C

24 1 QXU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu ovsa za 1 minutu při pH 5,1 a teplotě 50°C

25 1 QGU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 4,8 a teplotě 50°C

26 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) z beta-glukanu ovsa za 1 minutu při pH 4,0 a teplotě 30°C

27 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) z xylanu ovsa za 1 minutu při pří 4,0 a teplotě 30°C

28 1 BU je množství enzymu, které uvolní 0,06 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 4,8 a teplotě 50°C

29 1 BXU je množství enzymu, které uvolní 0,06 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) z xylanu břízy za 1 minutu při pří 5,3 a teplotě 50°C

30 1 PPU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol anorganického fosfátu z fytátu sodného za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 37°C

31 1 U je množství enzymu, které uvoní 2,78 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty maltózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 50°C

32 1 U je množství enzymu, které uvolní 5,55 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty maltózy) z beta glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 50°C

33 1 U je množství enzymu, které uvolní 4,0 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty maltózy) z xylanu březového dřeva za 1 minutu při pH 5,5 a teplotě 50°C

34 1 EU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu ovsa za 1 minutu při pH 4,5 a teplotě 40°C

35 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) z xylanu ovesných slupek za 1 minutu při pH 5,3 a teplotě 50°C

36 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujícího cukru (ekvivalentu glukózy) ze škrobu pšenice za 1 minutu při pH 4,0 a teplotě 30°C

37 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujícího materiálu (ekvivalenty kyseliny galakturonové) z poly-D-galakturonátového substrátu za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 40°C

38 1 U je množství enzymu, které hydrolyzuje 1 mikromol glykosidických vazeb z vodou nerozpustného síťovaného substrátu škrobového polymeru za 1 minutu při pH 6,5 a teplotě 37°C

39 1 KNU je množství enzymu, které uvolní 672 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentu glukózy) z rozpustného škrobu za 1 minutu při pH 5,6 a teplotě 37°C

40 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikrogram fenolové sloučeniny (ekvivalenty tyrozinu) z kaseinového substrátu za 1 minutu při pH 7,5 a teplotě 40°C

41 1 IU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) z xylanu březového dřeva za 1 minutu při pH 4,5 a teplotě 30°C

42 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,0056 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 7,5 a teplotě 30°C

43 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,0056 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) z karboxy-metylcelulozy za 1 minutu při pH 4,8 a teplotě 50°C

44 1 U je množství enzymu, které hydrolyzuje 1 mikromol glukózy ze síťovaného škrobového polymeru za 1 minutu při pH 7,5 a teplotě 37°C

45 1 U je množství enzymu, které zhydrolyzuje 1 mikromol gykosidických vazeb z vodou nerozpustného síťovaného škrobového polymeru za 1 minutu při pH 7,5 a teplotě 37°C

46 1 U je množství enzymu, které vytvoří 1 mikrogram azo-kaseinu rozpustného v kyselině trichloroctové za 1 minutu při pH 7,5 a teplotě 37°C

47 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,0067 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) z xylanu březového dřeva za 1 minutu při pH 5,3 a teplotě 50°C".

60. Příloha č. 15 zní:

"Příloha č. 15 část A k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

Obecná ustanovení

1. Pokud je u některého účelu výživy ve sloupci 2 části B uvedeno více skupin nutričních charakteristik oddělených od sebe slovy „a/nebo“, může výrobce použít jednu nebo obě skupiny hlavních charakteristik, aby byl dosažen účel výživy definovaný ve sloupci 1. Deklarace v označení odpovídající každé z možností jsou uvedeny ve sloupci 4.

2. Pokud je ve sloupci 2 nebo 4 části B uvedena skupina doplňkových látek, musí být použity jen povolené doplňkové látky.

3. Pokud jsou ve sloupci 4 části B požadovány pro deklaraci údaje o zdroji komponentů nebo analytických složek, je výrobce povinen uvést přesnou deklaraci (např. specifický název komponentu) umožňující vyhodnotit soulad krmiva s odpovídajícími hlavními nutričními charakteristikami.

4. Pokud je ve sloupci 4 části B požadována deklarace látky povolené jako doplňková látka, u níž je uveden údaj „celkem“, musí deklarovaný obsah odpovídat buď množství přirozeně se vyskytujícímu, pokud nebylo nic přidáno, nebo celkovému množství látky přirozeně se vyskytujícímu a množství přidanému jako doplňková látka.

5. Deklarace požadovaná ve sloupci 4 obsahující údaj „byl(y)-li přidán(y)“ je povinná, pokud byl přidán komponent nebo doplňková látka nebo pokud bylo jejich množství zvýšeno za tím účelem, aby bylo možné docílit zvláštního účelu výživy.

6. Údaje v deklaraci týkající se analytických složek a doplňkových látek, které mají být uvedeny v souladu se sloupcem 4 části B, musí být kvantitativní.

7. Doporučená doba používání krmiva uvedená ve sloupci 5 části B zahrnuje období, během něhož by mělo být za normálních okolností dosaženo účelu výživy. Výrobci mohou v rámci uvedených mezí uvádět přesnější dobu používám.

8. Pokud má krmivo splňovat více zvláštních účelů výživy, musí být pro každý takový účel dodržena všechna ustanovení uvedená v části B.

9. V případě doplňkových krmiv určených pro zvláštní účely výživy musí být v pokynech pro používání obsažených v označení uvedeno doporučení o vyvážené denní krmné dávce.

Příloha č. 15 část B k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

Zvláštní účel výživyHlavní nutriční charakteristikyDruh nebo kategorie zvířatDeklarace v označeníDoporučená doba používáníJiná ustanovení
123456
Podpora ledvinové funkce v případě chronické ledvinové nedostatečnosti1Nízký obsah fosforu a snížený obsah bílkovin, avšak vysoké jakostiPsi a kočky- Zdroj(e) bílkovin - Vápník
- Fosfor
- Draslík
- Sodík
- Obsah esenciálních mastných kyselin (byly-li přidány)
Od počátku do 6 měsíců2Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno: „Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
V návodu pro použití musí být uvedeno:
„Voda musí být vždy k dispozici.“
Rozpuštění struvitových kamenů1- Schopnost okyselovat moč, nízký obsah hořčíku a snížený obsah bílkovin, avšak vysoké jakostiPsi- Zdroj(e) bílkovin - Vápník
- Fosfor
- Sodík
- Hořčík
- Draslík
- Chloridy
- Síra
- Látky okyselující moč
5 až 12 týdnůV návodu pro použití musí být uvedeno: „Voda musí být vždy k dispozici.“ Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
- Schopnost okyselovat moč a nízký obsah hořčíkuKočky- Vápník  
- Fosfor
- Sodík
- Hořčík
- Draslík
- Chloridy
- Síra
- Celkový taurin
- Látky okyselující moč
Omezení opakované tvorby struvitových kamenů3Schopnost okyselovat moč a snížený obsah hořčíkuPsi a kočky- VápníkDo 6 měsícůNa obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
- Fosfor
- Sodík
- Hořčík
- Draslík
- Chloridy
- Síra
- Látky okyselující moč
Omezení tvorby urátových kamenůNízký obsah purinů, nízký obsah bílkovin, avšak vysoké jakostiPsi a kočkyZdroj(e) bílkovinDo 6 měsíců nebo celoživotně v případech nevratné poruchy metabolismu kyseliny močovéNa obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Omezení tvorby šťavelanových kamenůNízký obsah vápníku, nízký obsah vitamínu D a schopnost alkalizovat močPsi a kočky- FosforDo 6 měsícůNa obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
- Vápník
- Sodík
- Hořčík
- Draslík
- Chloridy
- Síra
- Celkový vitamín D
- Hydroxyprolin
- Látky alkalizující moč
Omezení tvorby cystinových kamenůNízký obsah bílkovin, přiměřený obsah sirných aminokyselin a schopnost alkalizovat močPsi a kočky- Celkové sirnéOd počátku do 1 rokuNa obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
aminokyseliny
- Sodík
- Draslík
- Chloridy
- Síra
- Látky alkalizující moč
Omezení intolerance určitých komponentů a živin4- Vybraný(é) zdroj(e) bílkovin a/neboPsi a kočky- Zdroj(e) bílkovin3 až 8 týdnů: pokud příznaky intolerance zmizí, může se krmivo používat neomezeně-
- Obsah esenciálních mastných kyselin (byly-li přidány)
- vybraný(é) zdroj(e) uhlohydrátů
- Zdroj(e) uhlohydrátů
- Obsah esenciálních mastných kyselin (byly-li přidány)
Omezení akutních střevních resorpčních onemocněníZvýšená hladina elektrolytů a vysoce stravitelné látkyPsi a kočky- Vysoce stravitelné látky včetně jejich případné úpravy - Sodík
- Draslík
- Zdroj(e) sliznatých látek (byly-li přidány)
1 až 2 týdnyNa obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
- „Během období akutního průjmu.“
- „Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Kompenzace maldigesce5Vysoce stravitelné látky a nízký obsah tukuPsi a kočkyVysoce stravitelné látky včetně jejich případné úpravy3 až 12 týdnů, nebo celoživotně v případě chronické pankreatické nedostatečnostiNa obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Podpora srdeční funkce v případě chronické srdeční nedostatečnostiNízký obsah sodíku a zvýšený poměr draslíku a sodíkuPsi a kočky- Sodík
- Draslík
- Hořčík
Od počátku do 6 měsícůNa obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Regulace zdrojů glukosy (Diabetes mellitus)Nízká hladina rychle rozpustných uhlohydrátůPsi a kočky- Zdroj(e) uhlohydrátů
- Případná úprava uhlohydrátů
- Škrob
- Celkové cukry
- Fruktosa (byla-li přidána)
- Obsah esenciálních mastných kyselin (byly-li přidány)
- Zdroj(e) mastných kyselin s krátkým a středním řetězcem (byly-li přidány)
Od počátku do 6 měsícůNa obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Podpora jaterní funkce v případě chronické jaterní nedostatečnostiVysoce jakostní bílkoviny, přiměřený obsah bílkovin, vysoký obsah esenciálních mastných kyselin a vysoce stravitelných uhlohydrátůPsi- Zdroj(e) bílkovin
- Obsah esenciálních mastných kyselin
- Vysoce stravitelné uhlohydráty včetně jejich případné úpravy
- Sodík
- Celková měď
Od počátku do 6 měsícůNa obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se
doporučuje vyžádat si stanovisko
veterinárního lékaře.“
V návodu pro použití musí být
uvedeno:
„Voda musí být vždy k dispozici“
 Vysoce jakostní bílkoviny, přiměřený obsah bílkovin a vysoký obsah esenciálních mastných kyselinKočky- Zdroj(e) bílkovinOd počátku do 6 měsícůNa obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
V návodu pro použití uvádět:
„Voda musí být kdykoli k dispozici“
- Obsah esenciálních mastných kyselin
- Sodík
- Celková měď
Regulace metabolismu lipidů v případě hyperlipidemieNízký obsah tuku a vysoký obsah esenciálních mastných kyselinPsi a kočky- Obsah esenciálních mastných kyselin - Obsah n-3 mastných kyselin (byly-li přidány)
Od počátku do 2 měsícůNa obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Snížení mědi v játrechNízký obsah mědiPsiCelková měďOd počátku do 6 měsícůNa obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Snížení nadbytečné váhy- Nízký obsah energiePsi a kočky- energetická hodnotaDokud není dosaženo cílové živé hmotnostiV návodu pro použití musí být doporučen vhodný denní příjem
Nutriční obnova, regenerace6- vysoký obsah energie, vysoká koncentrace esenciálních živin a vysoce stravitelných látekPsi a kočky- vysoce stravitelné složky včetně jejich případné úpravy
- energetická hodnota
- obsah n-3 a n-6 mastných kyselin (byly-li přidány)
Dokud není dosaženo obnovyV případě krmiv zvláště určených pro podávání intubací uvádět na obalu, nádobě nebo etiketě:
„Podávání pod veterinárním dohledem“
Podpora funkce kůže v případě dermatózy a mimořádné ztráty srstiVysoký obsah esenciálních mastných kyselinPsi a kočkyObsah esenciálních mastných kyselinDo 2 měsícůNa obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Snížení rizika horečky při poporodním ulehnutí- Nízký obsah vápníku a/nebo


- úzký poměr kationtů a aniontů
Dojnice- Vápník
- Fosfor
- Hořčík
- Vápník
- Fosfor
- Sodík
- Draslík
- Chloridy
- Síra
1 až 4 týdny před otelenímV návodu pro použití musí být uvedeno:
„Přestat zkrmovat po otelení.“
Snížení rizika při ketózách7,8Látky, které jsou glukogenním zdrojem energieDojnice a bahnice- Látky, které jsou glukogenním zdrojem energie - Propan-1,2-diol (byl-li přidán jako prekursor glukosy)
- Glycerol (byl-li přidán jako prekursor glukosy)
3 až 6 týdnů po otelení9 Posledních 6 týdnů před a první 3 týdny po obahnění10
-
Snížení rizika při tetaniích (hypomagnesemii)Vysoký obsah hořčíku, snadno dostupné uhlohydráty, přiměřený obsah bílkovin a nízký obsah draslíkuPřežvýkavci- Škrob
- Celkové cukry
- Hořčík
- Sodík
- Draslík
3 až 10 týdnů v průběhu období rychlého růstu travních porostůV návodu pro použití musí být upozornění na vyrovnání denní krmné dávky vzhledem k obsahu vlákniny a snadno dostupných zdrojů energie.
V případě krmiv pro ovce musí být na obalu, nádobě nebo etiketě uvedeno:
„Zvláště pro kojící bahnice.“
Snížení rizika při acidózáchNízký obsah snadno fermentovatelných uhlohydrátů a vysoká pufrovací kapacitaPřežvýkavci- Škrob
- Celkové cukry
Maximálně 2 měsíce11V návodu pro použití musí být upozornění na vyrovnání denní krmné dávky vzhledem k obsahu vlákniny a snadno fermentovatelných uhlohydrátů. V případě krmiv pro dojnice musí být na obalu, nádobě nebo etiketě uvedeno:
„Zvláště pro dojnice s vysokou užitkovostí.“
V případě krmiv pro výkrm skotu musí být na obalu, nádobě nebo etiketě uvedeno:
„Zvláště pro intenzivní výkrm ....„12
Stabilizace vody a elektrolytické bilancePřevážně elektrolyty a snadno vstřebatelné uhlohydrátyTelata Selata
Jehňata
Kůzlata
Hříbata
- Zdroj(e) uhlohydrátů
- Sodík
- Draslík
- Chloridy
1 až 7 dní (1 až 3 dny při výlučném zkrmování)Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
- „V případě rizika zažívacích potíží (průjem), v jejich průběhu nebo při rekonvalescenci.
- Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Snížení rizika vzniku močových kaménkůNízký obsah fosforu a hořčíku, schopnost okyselovat močPřežvýkavci- Vápník
- Fosfor
- Sodík
- Hořčík
- Draslík
- Chloridy
- Síra
- Látky okyselující moč
Do 6 týdnůNa obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Zvláště pro intenzivně vykrmovaná mladá zvířata.“
V návodu pro použití musí být uvedeno:
„Voda musí být vždy k dispozici“
Snížení stresových reakcí- Vysoký obsah hořčíku a/nebo

- vysoce stravitelné komponenty
PrasataHořčík

- Vysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy
- Obsah n-3 mastných kyselin (byly-li přidány)
1 až 7 dníJe nutné upřesnit situace, ve kterých je vhodné krmivo použít.
Stabilizace fyziologické využitelnosti- Nízká pufrovací kapacita a vysoce stravitelné komponentySelata- Vysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy
- Pufrovací kapacita
- Zdroj(e) adstringentních látek (byly-li přidány)
- Zdroj(e) sliznatých látek (byly-li přidány)
2 až 4 týdnyNa obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„V případě rizika zažívacích potíží, v jejich průběhu nebo při rekonvalescenci.“
 - Vysoce stravitelné komponentyPrasata- Vysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy
- Zdroj(e) svíravých látek (byly-li přidány)
- Zdroj(e) sliznatých látek (byly-li přidány)
  
Snížení rizika vzniku zácpyKomponenty stimulující střevní průchodnostPrasniceKomponenty stimulující střevní průchodnost10 až 14 dní před a 10 až 14 dní po oprasení-
Snížení rizika vzniku syndromu ztučnění jaterNízký obsah energie a vysoký podíl metabolizovatelné energie z lipidů s vysokým obsahem nenasycených mastných kyselinNosnice- Energetická hodnota (vypočtená podle úřední metody)
- Procento metabolizovatelné energie z lipidů
- Obsah nenasycených mastných kyselin
Do 12 týdnů-
Kompenzace malabsorpceNízký obsah nasycených mastných kyselin a vysoký obsah vitamínů rozpustných v tucíchDrůbež, s výjimkou hus a holubů- Procento nasycených mastných kyselin v poměru k celkovým mastným kyselinám
- Celkový vitamín A
- Celkový vitamín D
- Celkový vitamín E
- Celkový vitamín K
Během prvních 2 týdnů po vylíhnutí-
Kompenzace chronického onemocnění trávení v tenkém střevěVysoce precekálně stravitelné uhlohydráty, bílkoviny a tukyLichokopytníci13Zdroje vysoce stravitelných uhlohydrátů, bílkovin a tuků, včetně jejich případné úpravyOd počátku do 3 měsícůJe nutné upřesnit situace, ve kterých je vhodné krmivo použít a způsob, jakým má být zkrmováno, včetně mnoha malých denních krmných dávek. Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím nebo před prodloužením doby použití se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Kompenzace chronického onemocnění trávení v tlustém střevěVysoký obsah vlákninyLichokopytníci- zdroje vlákniny - obsah n-3 mastných kyselin (byly-li přidány)
Od počátku do 6 měsícůJe nutné upřesnit situace, ve kterých je vhodné krmivo použít a způsob, jakým má být zkrmováno.

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím nebo před prodloužením doby použití se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Omezení stresových reakcíVysoce stravitelné komponentyLichokopytníci- Hořčík - Vysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy - Obsah n-3 mastných kyselin (byly-li přidány)
2 až 4 týdnyJe nutné upřesnit situace, ve kterých je vhodné krmivo použít.
Kompenzace ztráty elektrolytu v případech silného poceníPřevážně elektrolyty a snadno vstřebatelné uhlohydrátyLichokopytníci- Vápník - Sodík
- Hořčík
- Draslík
- Chloridy
- Glukosa
1 až 3 dnyJe nutné upřesnit situace, ve kterých je vhodné krmivo použít. Pokud krmivo odpovídá podstatné části denní dávky, je nutné zajistit ochranu před rizikem neočekávaných změn v povaze krmiva
V návodu pro použití musí být uvedeno:
„Voda musí být vždy k dispozici“
Nutriční obnova, regenerace- vysoký obsah energie, vysoká koncentrace esenciálních živin a vysoce stravitelných složekLichokopytníci- vysoce stravitelné složky včetně jejich případné úpravy
- obsah n-3 a n-6 mastných kyselin (byly-li přidány)
Dokud není dosaženo obnovyJe nutné upřesnit situace, ve kterých je vhodné krmivo použít. V případě krmiv zvláště určených pro podávání intubací uvádět na obalu, nádobě nebo etiketě: „Podávání pod veterinárním dohledem“
Podpora jaterní funkce v případě chronické jaterní nedostatečnosti- Nízký obsah vysoce jakostní bílkoviny a vysoce stravitelných uhlohydrátůLichokopytníci- Zdroje bílkovin a vlákniny
- Vysoce stravitelné uhlohydráty včetně jejich případné úpravy
- Metionin
- Cholin
- Obsah n-3 mastných kyselin (byly-li přidány)
Od počátku do 6 měsícůJe nutné upřesnit způsob, jakým má být krmivo zkrmováno včetně mnoha malých denních dávek

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Podpora ledvinové funkce v případě chronické ledvinové nedostatečnosti- Nízký obsah vysoce kvalitní bílkoviny a nízký obsah fosforuLichokopytníci- Zdroj(e) bílkovin
- Vápník
- Fosfor
- Draslík
- Hořčík
- Sodík
Od počátku do 6 měsícůNa obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
V návodu pro použití musí být uvedeno:
„Voda musí být vždy k dispozici“

1 Výrobce může rovněž doporučit, je-li to vhodné, použití produktu při dočasné ledvinové nedostatečnosti.
2 Pokud je krmivo doporučeno pro dočasnou ledvinovou nedostatečnost, musí být doporučená doba používání dva až čtyři týdny.
3 V případě krmiv pro kočky může být zvláštní účel výživy doplněn o údaj „onemocnění dolního močového ústrojí koček“ nebo „kočičí urologický syndrom (FUS)“.
4 V případě krmiv pro zvláštní intolerance mohou být slova „určitých komponentů a živin“ nahrazena odkazem na danou intoleranci.
5 Výrobce může doplnit zvláštní účel výživy údajem „exokrinní pankreatická nedostatečnost“.
6 V případě krmiv pro kočky může výrobce doplnit zvláštní účel výživy odkazem „kočičí hepatická lipidóza“.
7 Výraz „ketóza“ může být nahrazen výrazem „acetonémie“.
8 Výrobce může rovněž doporučit použití pro zotavení se z ketózy.
9 V případě krmiv pro dojnice.
10 V případě krmiv pro bahnice.
11 V případě krmiv pro dojnice: „maximálně dva měsíce od začátku laktace“.
12 Je nutné uvést kategorii přežvýkavců, které se to týká.
13 V případě krmiv připravených specielně tak, aby splňovala specifické podmínky velmi starých zvířat (snadněji stravitelné komponenty), musí být do indikace druhů a kategorií zvířat doplněn odkaz „stará zvířata“.“.

61. Přílohy č. 16, 17 a 18 znějí:

„Příloha č. 16 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

TOLERANCE PRO JAKOSTNÍ ZNAKY U KOMPLETNÍCH, DOPLŇKOVÝCH A DIETNÍCH KRMIV PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

1.1 Je-li zjištěný obsah nižší než obsah deklarovaný

1.1.1 u dusíkatých látek

- 2 jednotky pro deklarované obsahy rovnající se nebo vyšší než 20 %,

- 10% deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů nižších než 20%, ale ne nižších než 10 %,

- 1 jednotka pro deklarované obsahy nižší než 10 %;

u veškerého cukru

- 2 jednotky pro deklarované obsahy rovnající se nebo vyšší než 20 %,

- 10% deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů nižších než 20%, ale ne nižších než 10 %,

- 1 jednotka pro deklarované obsahy nižší než 10 %;

1.1.2 u škrobu a veškerého cukru se škrobem

- 2,5 jednotky pro deklarované obsahy rovnající se nebo vyšší než 25 %,

- 10% deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů nižší než 25%, ale ne nižších než 10 %,

- 1 jednotka pro deklarované obsahy nižší než 10 %;

1.1.3 u olejů a tuků

- 1,5 jednotky pro deklarované obsahy rovnající se nebo vyšší než 15 %,

- 10% deklarovaného obsahu u deklarovaného obsahů nižších než 15%, ale ne nižších než 8 %,

- 0,8 jednotky pro deklarované obsahy nižší než 8 %;

1.1.4 u sodíku, draslíku a hořčíku

- 1,5 jednotky pro deklarované obsahy rovnající se nebo vyšší než 15 %,

- 10% deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů nižších než 15%, ale ne nižších než 7,5 %,

- 0,75 jednotky pro deklarované obsahy nižší než 7,5 %, ale ne nižší než 5 %,

- 15 % deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů nižších než 5 %, ale ne nižších než 0,7 %,

- 0,1 jednotky pro deklarované obsahy nižší než 0,7 %;

1.1.5 u celkového fosforu a vápníku

- 1,2 jednotky pro deklarované obsahy rovnající se nebo vyšší než 16 %,

- 7,5 % deklarovaného obsahu u prohlášených obsahů nižších než 16%, ale ne nižších než 12 %,

- 0,9 jednotky pro deklarované obsahy nižší než 12 %, ale ne nižší než 6 %,

- 15 % deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů nižších než 6 %, ale ne nižších než 1 %,

- 0,15 jednotky pro deklarované obsahy nižší než 1 %;

1.1.6 u methioninu, lyzinu a threoninu

- 15 % deklarovaného obsahu;

1.1.7 u cystinu a tryptofanu

- 20 % deklarovaného obsahu.

1.2 Je-li zjištěný obsah vyšší než obsah deklarovaný

1.2.1 u vlhkosti

- 1 jednotka pro deklarované obsahy rovnající se nebo vyšší než 10 %,

- 10% deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů nižších než 10 %, ale ne nižších než 5 %,

- 0,5 jednotky pro deklarované obsahy nižší než 5 %;

1.2.2 u popela

- 1 jednotka pro deklarované obsahy rovnající se nebo vyšší než 10 %,

- 10% deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů nižších než 10%, ale ne nižších než 5 %,

- 0,5 jednotky pro deklarované obsahy nižší než 5 %;

1.2.3 u vlákniny

- 1,8 jednotky pro deklarované obsahy rovnající se nebo vyšší než 12 %,

- 15 % deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů nižších než 12 %, ale ne nižších než 6 %,

- 0,9 jednotky pro deklarované obsahy nižší než 6 %; 1.2.4 u popela nerozpustného v kyselině chlorovodíkové

- 1 jednotka pro deklarované obsahy rovnající se nebo vyšší než 10 %,

- 10% deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů nižších než 10%, ale ne nižších než 4 %,

- 0,4 jednotky pro deklarované obsahy nižší než 4 %.

1.3 Je-li zjištěná odchylka opačná než odpovídající odchylka uvedená v bodech 1.1 a 1.2

1.3.1 - u dusíkatých látek, olejů a tuků, veškerého cukru, škrobu dvojnásobná přípustná odchylka v porovnání s odchylkou přípustnou pro tyto látky v bodě 1.1,

- u celkového fosforu, vápníku, draslíku, hořčíku, sodíku, popela, vlákniny trojnásobná přípustná odchylka v porovnání s odchylkou přípustnou pro tyto látky v bodech 1.1 a 1.2.

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

TOLERANCE PRO JAKOSTNÍ ZNAKY U KOMPLETNÍCH, DOPLŇKOVÝCH A DIETNÍCH KRMIV PRO DOMÁCÍ ZVÍŘATA

1.1. Je-li zjištěný obsah nižší než obsah deklarovaný 1.1.1. u dusíkatých látek

- - 3,2 jednotky pro deklarované obsahy rovnající se nebo vyšší než 20 %,

- - 16 % deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů nižších než 20 %, ale ne nižších než 12,5 %,

- - 2 jednotky pro deklarované obsahy nižší než 12,5 %;

1.1.2 u olejů a tuků

- - 2,5 jednotky deklarovaného obsahu.

1.2. Je-li zjištěný obsah vyšší než obsah deklarovaný 1.2.1 u vlhkosti

- - 3 jednotky pro deklarované obsahy rovnající se nebo vyšší než 40 %,

- - 7,5 % deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů nižších než 40 %, ale ne nižších než 20 %,

- - 1,5 jednotky pro deklarované obsahy nižší než 20 %;

1.2.2 u popela

- - 1,5 jednotky deklarovaného obsahu;

1.2.3 u vlákniny

- - 1 jednotka deklarovaného obsahu.

1.3. Je-li zjištěná odchylka opačná než odpovídající odchylka uvedená v bodech 1.1 a 1.2

1.3.1 u dusíkatých látek

- - dvojnásobná přípustná odchylka v porovnání s odchylkou přípustnou pro tuto látku v bodě 1.1.1;

1.3.2 u olejů a tuků

- - stejná přípustná odchylka jako v bodě 1.1.2;

1.3.3 u popela, vlákniny

- - trojnásobná přípustná odchylka v porovnání s odchylkou přípustnou pro tyto látky v bodě 1.2.2 a 1.2.3.

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

Další náležitosti k žádosti o registraci výrobce a výrobního provozu nebo dovozce nebo dodavatele

I. Žadatel o registraci výrobce a výrobního provozu nebo osoby provozující výrobní zařízení pojízdných výroben krmiv+) v žádosti dále uvede a přiloží:

1. Žadatel o registraci a povolení výrobního provozu pro výrobu doplňkových látek nebo určitých proteinových krmiv nebo premixů nebo krmných směsí podle § 3 odst. 10 a § 4 odst. 3 a odst. 5 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona").

a) technologické schéma výrobního zařízení s popisem a půdorysné uspořádání výrobního provozu,

b) doklad o ověření pracovní přesnosti míchacích zařízení sloužících k výrobě finálního výrobku,

c) výrobní postup s vyznačením kritických bodů ve výrobním procesu a způsob kontroly kritických bodů. Pokud nejsou kritické body pro jednotlivé druhy výrobků totožné, musí být pro každý výrobek, pro který jsou stanoveny jiné kritické body, předložen samostatný výrobní postup,

d) plán kontroly jakosti,

e) doklad o kontrole nebo kalibraci používaných vah a váhových systémů.

2. Žadatel o registraci výrobce a výrobního provozu pro výrobu krmiv s použitím doplňkových krmiv podle § 7 odst. 3 zákona včetně osoby provozující výrobní zařízení pojízdných výroben krmiv:

a) technologické schéma výrobního zařízení s popisem,

b) výrobní postup,

c) doklad o způsobu ověřování jakosti, s výjimkou pojízdných výroben krmiv,

d) u pojízdných výroben krmiv státní poznávací značku.

3. Žadatel o registraci výrobce a výrobního provozu pro výrobu krmných surovin mimo určitá proteinová krmiva:

výrobní postup pro výrobky, ze kterého je patrna technologická úprava finálních výrobků. Pokud není výrobní postup totožný pro všechny výrobky, uvede se pro každý výrobek výrobní postup samostatně.

4) Žadatel o registraci výrobce a výrobního provozu, na nějž se nevztahují požadavky uvedené v bodě 1 až 3:

technologické schéma výrobního zařízení s popisem.

+) Jedná se o jejich vlastníka.

II. Žadatel o registraci dovozce krmiv nebo doplňkových látek nebo premixů v žádosti dále uvede a předloží:

a) druhy dovážených krmiv nebo doplňkových látek nebo premixů včetně složení a užití, případně včetně obchodního názvu,

b) u doplňkových látek ze skupin stimulátory růstu nebo antikokcidika nebo chemoterapeutika výrobce podle přílohy č.14 části C 1 a C 2 sloupce 8,

c) vzorky krmiv, doplňkových látek nebo premixů, vyžádá-li šije ústav.

d) jméno a adresy výrobních provozů u krmiv, doplňkových látek a premixů uvedených v § 4 odst. 3 zákona umístěných ve třetích zemích++),

e) písemné prohlášení žadatele o registraci (zástupce usídlený v České republice), že výrobek dovážený ze třetí země je vyráběn ve výrobním provozu splňujícím požadavky stanovené pro výrobní provozy umístěné v členských státech++).

Má-li dovozce v držení doplňkové látky nebo premixy nebo určitá proteinová krmiva, na které se vztahuje ustanovení § 4 odst. 4 písm. a) a b) zákona, manipuluje s nimi a uvádí je do oběhu na území České republiky, dokládá náležitosti stanovené v části III. mimo písmeno b).

III. Žadatel o registraci dodavatele doplňkových látek nebo premixů nebo určitých proteinových krmiv podle § 4 odst. 4, písm. a) a b) zákona v žádosti dále uvede a předloží:

a) název a adresu dodavatelského provozu,

b) u doplňkových látek ze skupin stimulátory růstu nebo antikokcidika nebo chemoterapeutika výrobce podle přílohy č. 14 části Cl a C2 sloupce 8,

c) druhy doplňkových látek nebo premixů nebo určitých proteinových krmiv uvedených v § 4 odst. 4 písm. a) a b) zákona, případně včetně obchodního názvu,

d) výrobní postup včetně kritických bodů, pokud provádí balení.

Náležitosti stanovené v žádosti o registraci předkládá pro každý dodavatelský provoz samostatně.

++) Směrnice Rady 95/69/ES ze dne 22. prosince 1995, kterou se stanoví podmínky a postupy pro schvalování a registraci některých výrobních provozů a dodavatelů působících v krmivářském odvětví, a kterou se mění směrnice 70/524/EHS, 74/63/EHS, 79/373/EHS a 82/471/ES.

Směrnice Komise 98/51/ES ze dne 9. července 1998, kterou se stanoví některá prováděcí opatření ke směrnici Rady 95/69/ES, kterou se stanoví podmínky a postupy pro schvalování a registraci některých výrobních provozů a dodavatelů působících v krmivářském odvětví.".

62. V příloze č. 23 části I.A se v bodě 4.3.2 slovo "kvalifikace" nahrazuje slovem "kvantifikace".

63. Příloha č. 25 zní:

"Příloha č. 25 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

MONOGRAFIE K SOUHRNNÉ DOKUMENTACI BIOLOGICKÉHO ZKOUŠENÍ DOPLŇKOVÝCH LÁTEK

Vzor monografie

Monografie doplňkové látky obsahuje následující části, které je nutno doložit v tomto pořadí:

1.1. Identita doplňkové látky.

1.1.1 Navrhovaný(é) obchodní název (názvy).

1.1.2 Typ doplňkové látky s ohledem na její hlavní funkce. Jakékoliv jiné užití aktivní látky musí být upřesněno.

1.1.3 Kvalitativní a kvantitativní složení (aktivní látka, jiné komponenty, nečistoty, variabilita jednotlivých šarží). Je-li aktivní látka směsí aktivních složek jednotlivě chemicky definovatelných, musí být každá z nich popsána odděleně s uvedením jejich poměru ve směsi.

1.1.4 Fyzikální vlastnosti, rozdělení podle velikosti částic, forma částic, hustota, objemová hustota; u kapalin dále viskozita a povrchové napětí.

1.1.5 Výrobní proces, včetně zvláštních výrobních postupů.

1.2 Specifikace aktivní látky

1.2.1 Druhový název, chemické označení podle nomenklatury IUPAC, další mezinárodní druhové názvy a zkratky. Číslo CAS (Chemical Abstract Service Number).

1.2.2 Strukturální vzorec, empirický vzorec a molekulová hmotnost. Kvalitativní a kvantitativní složení hlavních komponentů, mikrobiální původ (název a místo sbírky kultury, kde je kmen uložen), je-li aktivní látka produktem fermentace.

1.2.3 Čistota

Kvalitativní a kvantitativní složení aktivních látek a případných doprovodných chemických nečistot a toxických látek, potvrzení neexistence tvorby organismů.

1.2.4 Důležité vlastnosti

Fyzikální vlastnosti chemicky definovaných látek: konstanta rozkladu, pKa, elektrostatické vlastnosti, bod tání, bod varu, hustota, tlak par, rozpustnost ve vodě a v organických rozpouštědlech, KoW a KoC, hmotové a absorpční spektrum, údaje NMR, případné izomery a jakékoliv jiné důležité fyzikální vlastnosti.

1.3 Fyzikálně-chemické, technologické a biologické vlastnosti doplňkové látky.

1.3.1 Stabilita doplňkové látky při působení podmínek vnějšího prostředí jako je světlo, teplota, pH, vlhkost a kyslík. Navrhovaná doba skladování.

1.3.2 Stabilita při výrobě premixů a krmiv, zejména stabilita za předpokládaných podmínek výroby (teplota, vlhkost, tlak/střih, doba). Případné odvozené produkty nebo produkty rozkladu.

1.3.3 Stabilita během skladování premixů a krmiv vyrobených za definovaných podmínek. Navrhovaná doba skladování.

1.3.4 Jiné důležité fyzikálně-chemické, technologické nebo biologické vlastnosti, zejména schopnost se za příznivých podmínek rozptýlit a vytvářet a zachovávat homogenní směsi vpremixech a krmivech, protiprašné a antistatické vlastnosti, rozpustnost v kapalinách.

1.4 Metody kontroly

1.4.1 Popis metod použitých pro určení kritérií uvedených v bodech 2.1.3, 2.1.4, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 a 2.3.4 přílohy č. 23 části I. A.

1.4.2 Popis kvalitativních a kvantitativních analytických metod pro stanovení markem reziduí aktivní látky v tkáních cílových zvířat a v živočišných produktech.

1.4.3 Pokud byly uvedené metody zveřejněny, stačí uvést odkazy na příslušnou literaturu a připojit příslušné zvláštní kopie publikací.

1.4.4 Informace o optimálních skladovacích podmínkách pro referenční standardy.

1.5 Biologické vlastnosti doplňkové látky.

1.5.1 Údaje o profylaktických účincích kokcidiostatik a jiných léčebných látek (například nemocnost, úmrtnost, počet oocyst a výskyt poškození).

1.5.2 U zootechnických doplňkových látek jiných než jsou uvedeny v bodě 3.2.1 přílohy č. 23 části I. A údaje o účincích na příjem krmiva, tělesnou hmotnost, produkční účinnost, jakost a výtěžnost produktů a jakýkoliv jiný ukazatel příznivý pro zvíře, životní prostředí, výrobce nebo spotřebitele.

1.5.3 U technologických doplňkových látek se uvedou odpovídající technologické účinky.

1.5.4 Nežádoucí účinky, kontraindikace nebo varovná upozornění (cílové zvíře, spotřebitel, životní prostředí), včetně vzájemného biologického působení, a jejich odůvodnění. Přijatelná denní dávka (ADI) nebo maximální limity reziduí (MLR) stanovené pro jiná použití aktivní látky musejí být specifikovány.

1.6. Údaje o kvalitativních a kvantitativních reziduích v cílových tkáních případně zjištěných v produktech živočišného původu za podmínek předpokládaného užití doplňkové látky.

1.7 Přijatelná denní dávka (ADI), stanovené maximální limity reziduí (MLR) a ochranná

lhůta musí být v případě potřeby uvedeny.

1.8 Jiné vlastnosti důležité pro identifikaci doplňkové látky.

1.9 Podmínky užití.

1.10 Datum.".

64. Přílohy č. 26 a č. 27 znějí:

"Příloha č. 26 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

Deklarované jakostní znaky u kompletních a doplňkových krmiv pro hospodářská zvířata

Druh krmivaDeklarované jakostní znakyDruh nebo kategorie zvířat
Povinně deklarované znakyNepovinně deklarované znaky
1234
Kompletní krmiva dusíkaté látkyvšechna zvířata 
tukvšechna zvířata 
vlákninavšechna zvířata 
popelvšechna zvířata 
lysinprasatavšechna zvířata s výjimkou prasat
methionindrůbežvšechna zvířata s výjimkou drůbeže
cystin všechna zvířata
threonin všechna zvířata
tryptophan všechna zvířata
metabolizovatelná energie drůbež, prasata, přežvýkavci
škrob všechna zvířata
veškerý cukr jako sacharóza všechna zvířata
veškerý cukr a škrob všechna zvířata
vápník všechna zvířata
sodík všechna zvířata
hořčík všechna zvířata
draslík všechna zvířata
fosforryby s výjimkou okrasných rybvšechna zvířata s výjimkou okrasných ryb
Minerální krmivadusíkaté látky všechna zvířata
vláknina všechna zvířata
tuk všechna zvířata
lysin všechna zvířata
methionin všechna zvířata
cystin všechna zvířata
threonin všechna zvířata
tryptophan všechna zvířata
vápníkvšechna zvířata 
fosforvšechna zvířata 
sodíkvšechna zvířata 
hořčíkpřežvýkavcivšechna zvířata s výjimkou přežvýkavců
draslík všechna zvířata
Doplňková melasová krmivadusíkaté látkyvšechna zvířata 
vlákninavšechna zvířata 
veškerý cukr jako sacharózavšechna zvířata 
popelvšechna zvířata 
tuk všechna zvířata
vápník všechna zvířata
fosfor všechna zvířata
sodík všechna zvířata
draslík všechna zvířata
hořčík ≥ 0,5%přežvýkavcivšechna zvířata s výjimkou přežvýkavců
hořčík < 0,5% všechna zvířata
Ostatní doplňková krmiva dusíkaté látkyvšechna zvířata 
tuk  
vláknina  
popel  
vápník ≥ 5%všechna zvířata 
vápník < 5% všechna zvířata
fosfor ≥ 2%všechna zvířata 
fosfor < 2% všechna zvířata
hořčík ≥ 0,5%přežvýkavcivšechna zvířata s výjimkou přežvýkavců
hořčík < 0,5% všechna zvířata
sodík všechna zvířata
draslík všechna zvířata
metabolizovatelná energie drůbež, prasata, přežvýkavci
lysinprasatavšechna zvířata s výjimkou prasat
methionindrůbežvšechna zvířata s výjimkou drůbeže
cystin všechna zvířata
threonin všechna zvířata
tryptophan všechna zvířata
škrob všechna zvířata
veškerý cukr jako sacharóza všechna zvířata
veškerý cukr a škrob všechna zvířata

Příloha č. 27 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

DEKLAROVANÉ JAKOSTNÍ ZNAKY U KOMPLETNÍCH A DOPLŇKOVÝCH KRMIV PRO DOMÁCÍ ZVÍŘATA

Druh krmivaDeklarované jakostní znakyDruh nebo kategorie zvířat
Povinně deklarované znakyNepovinně deklarované znaky
1234
Kompletní krmivadusíkaté látkypsi, kočkydomácí zvířata s výjimkou psů a koček
tukpsi, kočkydomácí zvířata s výjimkou psů a koček
vlákninapsi, kočkydomácí zvířata s výjimkou psů a koček
popelpsi, kočkydomácí zvířata s výjimkou psů a koček
lysin všechna domácí zvířata
methionin všechna domácí zvířata
cystin všechna domácí zvířata
threonin všechna domácí zvířata
tryptophan všechna domácí zvířata
metabolizovatelná energie  
škrob všechna domácí zvířata
veškerý cukr jako sacharóza všechna domácí zvířata
veškerý cukr a škrob všechna domácí zvířata
vápník všechna domácí zvířata
sodík  
hořčík všechna domácí zvířata
draslík všechna domácí zvířata
fosfor všechna domácí zvířata s výjimkou okrasných ryb
Minerální krmiva dusíkaté látky všechna domácí zvířata
vláknina všechna domácí zvířata
popel všechna domácí zvířata
tuk všechna domácí zvířata
lysin všechna domácí zvířata
methionin všechna domácí zvířata
cystin všechna domácí zvířata
threonin všechna domácí zvířata
tryptophan všechna domácí zvířata
vápníkvšechna domácí zvířata 
fosforvšechna domácí zvířata 
sodíkvšechna domácí zvířata 
hořčík všechna domácí zvířata
hořčík všechna domácí zvířata
draslík všechna domácí zvířata
Melasová krmivadusíkaté látkyvšechna domácí zvířata 
vlákninavšechna domácí zvířata 
veškerý cukrvšechna domácí zvířata 
popelvšechna domácí zvířata 
tuk všechna domácí zvířata
vápník všechna domácí zvířata
fosfor všechna domácí zvířata
sodík všechna domácí zvířata
draslík všechna domácí zvířata
hořčík ≥ 0,5% všechna domácí zvířata
hořčík < 0,5% všechna domácí zvířata
Ostatní doplňková krmivadusíkaté látkypsi, kočkyostatní domácí zvířata s výjimkou psů a koček
tuk  
vláknina  
popel  
vápník ≥ 5% všechna domácí zvířata
vápník < 5% všechny domácí zvířata
fosfor ≥ 2% všechna domácí zvířata
fosfor < 2% všechna domácí zvířata
hořčík ≥ 0,5% všechna domácí zvířata
hořčík < 0,5% všechna domácí zvířata
sodík všechna domácí zvířata
draslík všechna domácí zvířata
metabolizovatelná energie  
lysin všechna domácí zvířata
methionin všechna domácí zvířata
cystin všechna domácí zvířata
threonin všechna domácí zvířata
tryptophan všechna domácí zvířata
škrob všechna domácí zvířata
veškerý cukr jako sacharóza všechna domácí zvířata
veškerý cukr a škrob všechna domácí zvířata.".

65. V příloze č. 28 se v bodě 3) za slovem "sacharosa." doplňuje věta "Obsah metabolizovatelné energie (MEd) u krmných směsí pro drůbež se vyjadřuje na jedno desetinné místo.".

66. Příloha č. 29 se zrušuje a dosavadní příloha č. 30 se označuje jako příloha č. 29.


Čl. II

Přechodná ustanovení

Obaly krmných směsí opatřené potiskem v souladu s § 11 zákona a vyrobené před účinností této vyhlášky mohou být pro uvádění do oběhu používány pouze na území České republiky nejdéle do 31. března 2005.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou

1. ustanovení čl. I bodu 2, pokud jde o § 1a, bodu 13, pokud jde o § 7 odst. 9, bodu 14, pokud jde o § 8 odst. 4, bodu 20, pokud jde o § 11 odst. 12, bodu 29, pokud jde o § 19 odst. 1 písm. l) a m), bodu 32, pokud jde o § 20 písm. f), bodu 39, pokud jde o § 25 odst. 10, bodu 40, pokud jde o § 25a, bodu 52, pokud jde o § 30b, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost,

2. ustanovení čl. I bodu 14, pokud se týká § 8 odst. 5, a bodu 21, pokud se jedná o § 11a, která nabývají účinnosti dnem 18. října 2004,

3. ustanovení čl. I bodu 52, pokud jde o § 30a, bodu 53, pokud jde o přílohu č. 1 část C, a bodu 55, pokud jde o přílohu č. 9, pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost,

4. ustanovení čl. I bodu 16, pokud jde o § 11 odst. 2 a 3, a bodu 17, pokud jde o § 11 odst. 4, pozbývají platnosti dnem 17. října 2004.

Čl. IV

Ustanovení § 11 odst. 1 a 5, odstavce 7 písm. a) a b) a odstavců 8 až 10 vyhlášky č. 343/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 452/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., pozbývají platnosti dnem 17. října 2004.


Ministr:

Ing. Palas v. r.

Poznámky pod čarou

1a) Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech, ve znění směrnice 82/471/EHS, 84/587/EHS, 93/113/EHS, 95/69/ES, 96/25/ES, 96/51/ES, 99/20/ES, 2001/46/ES a změny příloh povolených doplňkových látek směrnicí Komise 91/248/EHS, 96/66/ES, 97/6/ES, 97/72/ES, 98/19/ES, 98/92/ES, 99/45/ES, 2003/7/ES a nařízením 1436/98/ES, 2316/98/ES, 2374/98/ES, 2785/98/ES, 2786/98/ES, 2788/98/ES, 2821/98/ES, 639/1999/ES, 866/1999/ES, 1245/1999/ES, 1411/1999/ES, 1594/1999/ES, 1636/1999/ES, 2293/1999/ES, 2430/1999/ES ve znění nařízení 1756/2002/ES, 2439/1999/ES ve znění nařízení 739/2000/ES, 2562/1999/ES, 2690/1999/ES, 739/2000/ES, 654/2000/ES, 1353/2000/ES, 1887/2000/ES, 2437/2000/ES, 2697/2000/ES, 418/2001/ES, 937/2001/ES, 1334/2001/ES ve znění nařízení 676/2003/ES, 2013/2001/ES, 2200/2001/ES, 2205/2001/ES, 2380/2001/ES, 256/2002/ES, 1041/2002/ES, 1252/2002/ES, 1756/2002/ES,1876/2002/ES, 2188/2002/ES, 162/2003/ES, 261/2003/ES, 316/2003/ES, 355/2003/ES, 666/2003/ES, 668/2003/ES, 676/2003/ES, 871/2003/ES, 877/2003/ES, 1334/2003/ES ve znění nařízení 2112/2003/ES, 1801/2003/ES, 1831/2003/ES, 1847/2003/ES, 1852/2003/ES, 2154/2003/ES, 277/2004/ES, 278/2004/ES.
Směrnice Rady 87/153/EHS ze dne 16. února 1987, kterou se stanoví hlavní zásady pro vyhodnocování doplňkových látek ve výživě zvířat, ve znění směrnice Komise 2001/79/ES.
Směrnice Rady 79/373/EHS ze dne 2. dubna 1979 o uvádění krmných směsí na trh, ve znění směrnic 86/354/EHS, 90/44/EHS, 91/681/EHS, 93/74/EHS, 95/69/ES, 96/24/ES, 97/47/ES, 98/87/ES, 99/61/ES, 2000/16/ES a 2002/2/ES.
Směrnice Komise 80/511/EHS ze dne 2. května 1980, kterou se povoluje v určitých případech uvádět na trh krmné směsi v neuzavřených obalech nebo nádobách, ve znění směrnice 98/67/ES.
Směrnice Komise 82/475/EHS ze dne 23. června 1982, kterou se stanoví skupiny komponentů, které mohou být použity k označování krmných směsí pro domácí zvířata, ve znění směrnice 98/67/ES a 99/334/ES.
Směrnice Komise 86/174/EHS ze dne 9. dubna 1986, kterou se stanoví metoda výpočtu obsahu energie u krmných směsí pro drůbež.
Směrnice Komise 91/357/EHS ze dne 13. června 1991, kterou se stanoví skupiny komponentů, které mohou být použity k označování krmných směsí pro jiná než domácí zvířata, ve znění pozdějších změn; byla zrušena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/2/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech, ve znění směrnice 2003/57/ES a 2003/100/ES.
Směrnice Rady 82/471/EHS ze dne 30. června 1982 o určitých produktech používaných ve výživě zvířat, ve znění směrnic 84/443/EHS, 85/509/EHS, 86/530/EHS, 88/485/EHS, 89/520/EHS, 90/439/EHS, 93/26/EHS,93/56/EHS, 93/74/EHS, 95/33/ES, 95/69/ES, 96/25, 99/20/ES, 2004/104/ES a nařízení EP a Rady č. 1831/2003/ES.
Směrnice Rady 83/228/EHS ze dne 18. dubna 1983, kterou se stanoví hlavní zásady pro vyhodnocování určitých produktů používaných ve výživě zvířat.
Směrnice Rady 93/74/EHS ze dne 13. září 1993 o krmivech určených ke zvláštním účelům výživy, ve znění směrnice 96/25/ES a nařízení 2003/806/ES.
Směrnice Komise 94/39/ES ze dne 25. července 1994, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy, ve znění směrnic 95/9/ES a 2002/1/ES.
Směrnice Rady 93/113/ES ze dne 14. prosince 1993 o užití a uvádění na trh enzymů, mikroorganizmů a jejich přípravků ve výživě zvířat, ve znění směrnice 97/40/ES.
Rozhodnutí Komise 85/382/EHS ze dne 10. července 1085, kterým se zakazuje používání proteinu získaného kultivací kvasinky rodu Candida na n-alkánech.
Rozhodnutí Komise 91/516/EHS ze dne 9. září 1991, kterým se stanoví seznam složek, jejichž užití do krmiv je zakázáno, ve znění rozhodnutí 92/508/EHS, 95/274/ES, 97/582/ES, 99/420/ES a 2000/285/ES, nahrazené rozhodnutím 2004/217/ES.
Směrnice Rady 95/53/ES ze dne 25. října 1995, kterou se stanoví zásady organizace úředních kontrol v oblasti výživy zvířat, ve znění směrnic 99/20/ES a 2000/77/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/46/ES a směrnice Komise 98/68/ES, kterou se stanoví vzor dokumentu uvedeného v čl. 9 odst. 1 směrnice Rady 95/53/ES a určitá pravidla pro kontrolu krmiv dovezených ze třetích zemí při jejich vstupu do Společenství.
Směrnice Rady 95/69/ES ze dne 22. prosince 1995, kterou se stanoví podmínky a postupy pro schvalování a registraci některých výrobních provozů a dodavatelů působících v krmivářském odvětví, a kterou se mění směrnice 70/524/EHS, 74/63/EHS, 79/373/EHS a 82/471/EHS, ve znění směrnic 98/92/ES, 99/20/ES, 99/29/ES a směrnice Komise 98/51/ES, kterou se stanoví některá prováděcí opatření k e směrnici Rady 95/69/ES.
Směrnice Rady 96/25/ES ze dne 29. dubna 1996, o oběhu krmných surovin, kterou se mění směrnice 70/524/EHS, 74/63/EHS, 82/471/EHS a 93/74/EHS a zrušuje směrnice 77/101/EHS, ve znění směrnic 98/67/ES, 99/29/ES, 99/61/ES, 2000/16/ES a 2001/46/ES.
Rozhodnutí Rady 2000/766/ES ze dne 4. prosince 2000 o určitých ochranných opatřeních týkajících se transmisivních spongiformních encefalopatií a zkrmování živočišných proteinů.
Rozhodnutí Komise 2001/9/ES ze dne 29. prosince 2000 stanovící kontrolní opatření pro uplatnění Rozhodnutí Rady 2000/766/ES, upravené Rozhodnutím Komise 2001/165/ES a Rozhodnutím Komise 2002/248/ES.
Rozhodnutí Komise 2001/25/ES ze dne 27. prosince 2000, zakazující používání určitých živočišných odpadů jako krmiva.
Směrnice Komise 98/88/ES ze dne 13. listopadu 1998, kterou se stanoví obecné zásady pro mikroskopickou identifikaci a hodnocení složek živočišného původu pro úřední kontrolu krmiv, nahrazená směrnicí Komise 2003/126/ES.

Přesunout nahoru