Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 177/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb.

Částka 59/2004
Platnost od 21.04.2004
Účinnost od 01.05.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

177

VYHLÁŠKA

ze dne 8. dubna 2004,

kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 104 odst. 5, § 109 odst. 10, § 110 odst. 6, § 111 odst. 9, § 115 odst. 8 a § 122b zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1) zní:

"§ 1

Řidičský průkaz České republiky

(1) Řidičský průkaz České republiky (dále jen "řidičský průkaz") je dokument o rozměrech 54 x 86 mm.

(2) Jednotlivé údaje v řidičském průkazu podle odstavce 4 jsou uvedeny v českém jazyce, tiskacím písmem latinské abecedy, kromě podpisu držitele řidičského průkazu, který je vyhotoven vlastní rukou žadatele o vydání řidičského průkazu.

(3) Na přední straně řidičského průkazu podle odstavce 1 je uveden

a) nápis "Česká republika",

b) rozeznávací značka České republiky "CZ", vytištěná v bílé barvě v modrém obdélníku, který je umístěn v kruhu dvanácti žlutých hvězd,

c) nápis ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ provedený velkými písmeny v českém jazyce,

d) nápis "Model Evropských společenství" v českém jazyce a slova "řidičský průkaz" v jazycích ostatních členských států Evropských společenství (dále jen "členský stát"), která jsou vytištěna v růžové barvě a tvoří podklad přední strany řidičského průkazu.

(4) Na přední straně řidičského průkazu podle odstavce 1 jsou pod číselnými kódy uvedeny následující údaje:

1. příjmení držitele řidičského průkazu,

2. jméno, popřípadě jména, popřípadě titul držitele řidičského průkazu,

3. datum a místo narození držitele řidičského průkazu, 4a. datum vydání řidičského průkazu, 4b. datum platnosti řidičského průkazu, 4c. název úřadu, který řidičský průkaz vydal (dále jen "vydávající úřad"), 4d. rodné číslo držitele řidičského průkazu, pokud bylo přiděleno,

5. série a číslo řidičského průkazu,

6. fotografie nebo jinou formou pořízená podobenka držitele řidičského průkazu,1)

7. podpis držitele řidičského průkazu,

8. obec trvalého pobytu držitele řidičského průkazu (dále jen "obec pobytu"),

9. skupiny a podskupiny řidičského oprávnění, jejichž udělení držiteli řidičský průkaz osvědčuje.

(5) Na zadní straně řidičského průkazu podle odstavce 1 jsou pod číselnými kódy uvedeny následující údaje:

9. skupiny a podskupiny řidičských oprávnění,

10. datum prvního vydání skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění; toto datum se uvádí v každém řidičském průkazu nově vydaném jeho držiteli z důvodu výměny řidičského průkazu nebo v duplikátu řidičského průkazu vydaném z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu,

11. datum ukončení platnosti skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění (dále jen "datum platnosti ŘO"),

12. záznam o podmínění nebo omezení řidičského oprávnění uvedený harmonizačním kódem podle § 11 (dále jen "harmonizační kód") a národním harmonizačním kódem podle § 11a (dále jen "národní harmonizační kód"),

13. záznam informací významných pro správu řidičského průkazu provedený hostitelským členským státem (dále jen "omezení ŘO"),

14. jiné záznamy.

(6) Na zadní straně řidičského průkazu podle odstavce 1 je vyhrazeno místo pro datový čip.

(7) Jako datum vydání řidičského průkazu podle odstavce 4 číselný kód 4a se uvádí datum podání žádosti o vydání řidičského průkazu (§ 12).

(8) Řidičský průkaz je platný 10 let ode dne vydání, pokud není jeho platnost omezena na dobu kratší z důvodu časového omezení zdravotní způsobilosti podle zákona.

(9) Vzor řidičského průkazu je uveden v příloze č. 1.

1) Vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 192/2001 Sb., vyhlášky č. 248/2001 Sb. a vyhlášky č. 543/2002 Sb.".

2. V § 10 se v názvu, v odstavci 1 a v odstavci 7 označení "II" nahrazuje označením "Ia".

3. V § 10 odstavec2 zní:

"(2) Jednotlivé údaje v řidičském průkazu podle odstavce 1 jsou uvedeny v jazyce nebo jazycích členského státu, který řidičský průkaz vydal, tiskacím písmem latinské abecedy, kromě podpisu.".

4. V § 10 odst. 3 písmeno b) zní:

"b) rozeznávací značka členského státu, který řidičský průkaz vydal, vytištěná bíle v modrém obdélníku, který je umístěn v kruhu dvanácti žlutých hvězd,".

5. V § 10 odst. 3 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) nápis "Model Evropských společenství" v jazyce nebo jazycích členského státu, který řidičský průkaz vydal, a slova "řidičský průkaz" v ostatních jazycích členských států.".

6. V § 10 odstavec7 zní:

"(7) Pro vzor řidičského průkazu vzoru Evropských společenství Ia platí obdobně vzor řidičského průkazu uvedený v příloze č. 1. Rozeznávací značky členských států podle odstavce 3 písm. b) a slova "řidičský průkaz" v jazycích členských států podle odstavce 3 písm. d) jsou uvedeny v příloze č. 6.".

7. V § 11 se v úvodní větě označení "II" nahrazuje označením "Ia" a slova "mohou uvádět" se nahrazují slovem "uvádějí".

8. V § 11 písm. a) harmonizační kód 02 zní: "02. Sluchové pomůcky/komunikační pomůcky 02.01 Sluchové pomůcky pro jedno ucho, 02.02 Sluchové pomůcky pro obě uši.".

9. V § 11 se na konci písmene a) doplňuje harmonizační kód "05.08 Zákaz jízdy pod vlivem alkoholu".

10. V § 11 písm. c) se v harmonizačním kódu 71 číslo "70.987654321" nahrazuje číslem "71.987654321".

11. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3) a 4) zní:

"§ 11a

Národní harmonizační kódy

V řidičském průkazu podle § 1 odst. 5 bod 12 se uvádějí národní harmonizační kódy, které vyjadřují:

105. Jiná zdravotní omezení, která nejsou uvedena v § 11.

111. Nelze vykonávat činnost:

a) řidiče, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,

b) řidiče, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu,3)

c) učitele výcviku v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu.4)

115. Posilovač spojky.

150. Omezení řidičského oprávnění skupiny A1 do 50 cm3.

172. Omezení řidičského oprávnění skupiny A pouze k řízení motorového vozíku pro invalidy.

175. Omezení řidičského oprávnění skupiny D pouze k řízení vozidla městské hromadné dopravy osob.

199. Zkušební doba podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti.

3) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.".

12. V § 12 odstavec1 zní:

"(1) Řidičský průkaz vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě žádosti o vydání řidičského průkazu.".

13. V § 12 odstavec3 zní:

"(3) Vzor žádosti o vydání řidičského průkazu je uveden v příloze č. 7 a vzor žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu je uveden v příloze č. 7a.".

14. V § 13 odst. 1 se slova "a spojů" zrušují.

15. V § 14 se na konci odstavce 4 doplňují slova "anebo mu byl odevzdán řidičský průkaz z důvodu uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel".

16. § 15 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5) zní:

"§ 15

Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu

(1) Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu (dále jen "potvrzení o oznámení") je dokument růžové barvy o rozměrech 105 x 74 mm včetně průhledného obalu. Potvrzení o oznámení i průhledný obal obsahují ochranné prvky.

(2) Na přední straně potvrzení o oznámení v levém horním rohu je obdélník modré barvy o rozměrech 14 x 10 mm, ve kterém je umístěna elipsa. Uvnitř elipsy jsou uvedena velká písmena CZ. Vedle modrého obdélníku je velkými písmeny uveden nápis ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ v barvě modré a pod ním rovněž velkými písmeny nápis PERMIS DE CONDUIRE v barvě modré a nápis ČESKÁ REPUBLIKA v barvě růžové. Označení číselných kódů podle odstavce 3 je v barvě modré. Označení čísla a série potvrzení o oznámení je v barvě červené.

(3) Na přední straně potvrzení o oznámení jsou pod číselnými kódy uváděny následující údaje o držiteli potvrzení o oznámení:

1. příjmení,

2. jméno, popřípadě titul,

3. datum a místo narození, 4a. datum vydání potvrzení o oznámení, datum ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu, 4b. datum platnosti, 4c. název, sídlo a otisk razítka úřadu, který vydal potvrzení o oznámení, 4d. rodné číslo, pokud bylo přiděleno,

5. série a číslo potvrzení o oznámení,

6. POTVRZENÍ O OZNÁMENÍ ZTRÁTY, ODCIZENÍ, POŠKOZENÍ NEBO ZNIČENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU,

7. podpis držitele,

8. obec pobytu,

9. skupina nebo podskupina řidičského oprávnění, která byla udělena.

(4) Na zadní straně potvrzení o oznámení jsou pod číselnými kódy, které jsou barvy hnědé, uvedeny následující údaje:

9. skupiny a podskupiny řidičských oprávnění,

10. datum prvního udělení skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění,

11. datum omezení skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění nebo ztráty její platnosti,

12. harmonizační kódy podle § 11 a § 11a,

13. záznamy o podmínění nebo omezení řidičského oprávnění,

14. jiné záznamy.

(5) Jednotlivé údaje v potvrzení o oznámení jsou uvedeny v černé barvě a vypisují se strojem písmem latinské abecedy, kromě podpisu držitele potvrzení o oznámení, který je vyhotoven vlastní rukou žadatele o vydání potvrzení o oznámení.

(6) Datum platnosti potvrzení o oznámení uvedené pod kódem 4b se vypisuje na dobu nejdéle do 30 dnů ode dne data vydání potvrzení o oznámení uvedeného pod kódem 4a.

(7) Do jiných záznamů podle odstavce 4 číselný kód 14 se vždy vypisují slova "PLATÍ POUZE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY".

(8) Vzor potvrzení o oznámení je uveden v příloze č. 9.

5) § 105 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.".

17. V § 17 odst. 3 písmeno b) zní:

"b) žádost o vydání řidičského průkazu,".

18. V § 17 odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c) žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu,".

Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena d) až k).

19. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

Vzor řidičského průkazu České republiky

 ".

20. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

Seznam členských států Evropských společenství a jejich rozeznávacích značek

BBelgie
CZČeská republika
DKDánsko
DNěmecko
ESTEstonsko
GRŘecko
EŠpanělsko
FFrancie
IRLIrsko
IItálie
CYKypr
LVLotyšsko
LTLitva
LLucembursko
HMaďarsko
MMalta
NLNizozemsko
ARakousko
PLPolsko
PPortugalsko
SLOSlovinsko
SKSlovensko
FINFinsko
SŠvédsko
UKSpojené království

Seznam dalších států Evropského sdružení volného obchodu

ISIsland
FLLichtenštejnsko
NNorsko
CHŠvýcarsko

Slova „řidičský průkaz“ v jazycích Evropských společenství a dalších států Evropského sdružení volného obchodu vytištěná růžově na pozadí řidičského průkazu:

Permiso de Conducción
Řidičský průkaz
Kørekort
Führerschein
Juhiluba
Άδεια Оδήγησης
Driving Licence
Permis de conduire
Ceadúnas Tiomána
Patente di guida
Vadītāja apliecība
Okusdirteini
Fuhrerausweis
Permit de conduire
Licencia di condurre
Forerkort
Forarkort
Vairuotojo pažymėjimas
Vezetői engedély
Liċenzja tas-Sewqan
Rijbewijs
Prawo Jazdy
Carta de Condução
Vodičský preukaz
Vozniško dovoljenje
Ajokortti
Körkort“.

21. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

Vzor žádosti o vydání řidičského průkazu
Vzor žádosti o vydání řidičského průkazu

22. Příloha č. 7a zní:

„Příloha č. 7a k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

Vzor žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu
Vzor žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu

23. Příloha č. 9 zní:

"Příloha č. 9 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

Vzor potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu

přední strana

zadní strana".


Čl. II

Přechodná ustanovení

(1) Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaná před účinností této vyhlášky platí do doby v něm vyznačené.

(2) Tiskopisy žádosti o vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu platné před účinností této vyhlášky mohou být užívány k podání žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu do vyčerpání zásob těchto tiskopisů, nejdéle však do 31. prosince 2009.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2004.


Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.

Přesunout nahoru